Lønguide

Lønguide 2015
– for offentligt ansatte DM’ere gældende
fra 1. april 2015 til 30. september 2015
dm.dk
DM · DANSK MAGISTERFORENING · LØNGUIDE 1. APRIL 2015 TIL 30. SEPTEMBER 2015
INDHOLD
Indhold
4 Stigning i offentlige lønninger, pensioner og tillæg
5
5
6
7
Offentligt ansatte
Din løn som offentligt ansat
DM mener
Ansat på gammelt lønsystem
8 Forskning og undervisning
8 Ansøgning om forskningsmidler
9Arkitektskoler
10 Statslige arkiver, biblioteker og museer med stillingsstruktur
11Kommunale og selvejende arkiver, biblioteker og museer
uden stillingsstruktur
11Billedkunstskole
12 Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig
12 Folkehøjskoler og Ungdomshøjskoler
12 Forskeruddannelse og ph.d.-stipendiater
14 Forsvarets skoler (officersskoler m.m.)
14 De tidligere ingeniørhøjskoler
15Konservatorskolen
15Musikkonservatorier
16Navigationsskoler
17Professionshøjskoler, Erhvervsakademier og
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
21 Sektorforskningsinstitutioner og GEUS
22 Sprogcentre for voksne indvandrere
23Universiteter
27 Offentlig forvaltning
27Stillingstyper
27 DM’s politik
28 Special- og chefkonsulenter
30 Honorar og timeløn
30Bedømmelseshverv
30Folkeoplysning
30Folkeuniversitetet
31Foredrag
31Forfatterhonorar
31Forlagskontrakter
31Konsulentarbejde
32 Musikterapi honorar
32Oversættelsesarbejde
32Rejsegodtgørelse
34Studiejob
36 Ansættelse med løntilskud
36 Ansættelse i introduktionsstillinger
LØNTABELLER
STATEN
Overenskomstansatte:
38Skalaløn
39 Faste tillægsordninger
40Rådighedstillæg
41Forskningsansøgning
42 Skalaløn – pædagog- og håndarbejdsuddannelserne
42 Skalaløn – ledere og lærere
43 Skalaløn – ph.d.-stipendiater
44Reguleringsordning
Tjenestemandsansatte:
45 Skalaløn per år
46 Skalaløn per måned 47Stedtillægssatser
REGIONER
Overenskomstansatte:
49Skalaløn
50Rådighedstillæg
51Reguleringsordning
Tjenestemandsansatte:
52 Skalaløn per år
53 Skalaløn per måned
KOMMUNER
Overenskomstansatte:
55Skalaløn
56Rådighedstillæg
57Reguleringsordning
Tjenestemandsansatte:
58 Skalaløn per år
59 Skalaløn per måned
TIMELØNNINGER
60 Timelønnet undervisning og timelønninger i øvrigt
61Indeks
3
Stigning i offentlige
lønninger, pensioner og tillæg
Staten
På statens område er grundbeløbsniveauet
nulstillet pr. 31. marts 2012, dvs. at lønniveauet
pr. 31. marts 2012 er det nye grundbeløb. Se nærmere på side 44 om hvordan beløb omregnes fra
’97-grundbeløb til 2012-grundbeløb.
Pr. 1. april 2015 er reguleringsprocenten 2,1745,
hvorfor grundbeløbet (31. marts 2012) skal ganges med 1,021745 for at få 1. april 2015-niveauet.
Ved de centrale overenskomstforhandlinger
aftales hver gang hvordan de offentligt ansattes lønninger skal stige – det kan ske som stigninger i centralt aftalte tillæg, som stigninger
i de forskellige løntrinsbeløb og som generelle
lønstigninger til alle offentligt ansatte. Din
løn kan desuden stige, når der lokalt aftales
nye individuelle tillæg.
Herudover er der aftalt en reguleringsordning,
der sikrer, at der er sammenhæng mellem
lønudviklingen i den private og den offentlige
sektor. Det er aftalt, at hvis lønnen på det private område stiger i forhold til det offentlige
område, så udmøntes 80 % af forskellen, som
lægges til de evt. aftalte generelle lønforbedringer på de tre offentlige områder. Ved overenskomstforhandlingerne i 2015 er det endvidere aftalt, at hvis de offentlige lønninger
i løbet af overenskomstperioden stiger mere
end de private lønninger, så reguleres den offentlige lønudvikling ned i niveau. Reguleringerne foregår ud fra et grundbeløbsniveau og
parterne aftaler ved forhandlingerne hvornår
i overenskomstperioden reguleringerne skal
gøres op og udmøntes.
Regioner
På det regionale område er der pr. 1. april 2015
aftalt en generel lønstigning som betyder, at
reguleringsprocenten pr. 1. april 2015 stiger til
30,6072, dvs. at grundbeløbet (pr. 31. marts 2000)
skal ganges med 1,306072for at få aktuelt niveau.
(Se nærmere på side 51).
Kommuner
På det kommunale område er der pr. 1. april
2015 aftalt en generel lønstigning som betyder,
at reguleringsprocenten pr. 1. april 2015 stiger
til 30,5367, dvs. at grundbeløbet (pr. 31. marts
2000) skal ganges med 1,305367 for at få aktuelt
niveau. (Se nærmere på side 57).
Oversigt over aftalte reguleringer osv. i løbet af overenskomstperioden 2015 – 2018:
1.4.2015 1.10.2015 1.1.2016 1.4.2016 1.10.2016 1.1.2017
Staten
Regioner
Generel lønstigning
X
Reguleringsordning
X
Generel lønstigning
X
Reguleringsordning
X
Generel lønstigning
Reguleringsordning
Pension
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Pension
Kommuner
1.4.2017 1.10.2017 1.12.2017 1.1.2018
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
DM · DANSK MAGISTERFORENING · LØNGUIDE 1. APRIL 2015 TIL 30. SEPTEMBER 2015
OFFENTLIGT ANSATTE
5
Offentligt ansatte
Din løn som offentligt ansat
Magistre ansat i akademiske job på offentlige arbejdspladser
er ansat på forskellige overenskomster, som tjenestemand eller
tjenestemandslignende. De tre største overenskomster er overenskomsten for statsansatte, overenskomsten for kommunalt
ansatte og overenskomsten for ansatte i regionerne. Lønnen i
alle overenskomsterne er opdelt i basisløn, tillæg og pension.
Fakta
Din basisløn er afhængig af din akademiske uddannelse og din
akademiske beskæftigelsesanciennitet. (se mere om skalaløn inden for de forskellige ansættelsesområder bagerst i Lønguiden).
Oprykning sker én gang årligt, indtil du når sluttrin. Dog er trin 4
to-årigt.
Ved nyansættelse indplaceres du på baggrund af din anciennitet
i henhold til overenskomstens bestemmelser herom. Har du således 1 1/2 års anciennitetsgivende beskæftigelse bag dig, vil du
som cand.mag. blive indplaceret på trin 4 med oprykning til trin
5 efter 1/2 år. Trin 4 er toårigt, mens de øvrige trin er etårige.
Arbejdsgiveren kan ikke give stillingen til en anden
Når du har fået en stilling tilbudt på en offentlig arbejdsplads,
kan arbejdsgiveren ikke give den til en anden, så længe der
forhandles om tillæg. Det betyder, at hvis ikke tillægsforhandlingerne går så hurtigt, som du ønsker, så kan du blive nødt til
at understrege over for arbejdsgiveren, at du ikke vil sige dit
gamle job op, før tillidsrepræsentanten har indgået aftale om et
tilfredsstillende tillæg i det nye.
Blokademulighed
Er det særlig vanskeligt for tillidsrepræsentanten at opnå et
rimeligt tillæg, kan det være nødvendigt at overveje, om der
skal varsles blokade af stillingen og i særlige tilfælde strejke.
Overenskomsten giver dog kun mulighed for at varsle blokade
og/­eller strejke i særlige tilfælde. Det kan være fornuftigt at
overveje denne mulighed allerede inden forhandlingen, hvis der
er udsigt til svære forhandlinger. Om der skal varsles blokade
og eventuelt iværksættes strejke, besluttes af DM’s hovedbestyrelse. Men det er i første omgang dig og tillidsrepræsentanten,
der skal overveje situationen, hvilket normalt sker sammen med
DM’s sekretariat.
Gode råd
Lønnen i den offentlige sektor er en nettoløn (også kaldet “udbetalt løn”). Nettolønnen er din løn før skat, men uden pensions­
bidrag. Dette betyder, at pensionen kommer ud over nettolønnen. Det samlede pensionsbidrag indbetales af arbejdsgiver, og
du bliver derfor ikke trukket for pension i lønnen.
Kontakt den nye tillidsrepræsentant
Når du har fået tilbudt et nyt job, så skal du hurtigst muligt, og
inden du opsiger dit gamle job, få fat i tillidsrepræsentanten på
din kommende arbejdsplads. For det er ham eller hende, der kan
aftale tillæg for nye kolleger.
Tillæg
Lønnen i det offentlige består af en basisløn og forskellige tillæg:
•• Automatiske tillæg
•• Kvalifikationstillæg
•• Funktionstillæg.
Du kan finde tillidsrepræsentanten ved at logge ind på DM’s
hjemmeside under ”Min side” eller du kan kontakte DM’s sekretariat. Er der ikke nogen tillidsrepræsentant, skal du kontakte
DM’s sekretariat, som så forhandler for dig.
Udover basislønnen bør der aftales et tillæg. Mange bliver ansat
i en stilling, hvor der hører et automatisk tillæg til. Dette gælder
på forsknings- og undervisningsinstitutioner, hvor der gives eksempelvis adjunkt- og lektortillæg(automatisk tillæg). Disse stillinger er “inden for” stillingsstrukturen. Men også en fuldmægtigstilling giver automatisk et rådighedstillæg. I alle andre stillinger skal der forhandles om individuelt tillæg for hver ansat.
Tillidsrepræsentanten kan forhandle tillæg i alle stillinger
De offentlige overenskomster indebærer, at tillidsrepræsentanten kan forhandle om kvalifikationstillæg og funktionstillæg til
alle overenskomststillinger, uanset om det er forskerstillinger,
underviserstillinger eller stillinger i en forvaltning.
Formålet med at det er tillidsrepræsentanten, der forhandler,
er, at ingen skal få for lave tillæg, og alle skal sikres en optimal
forhandling.
Tidsfaktoren er afgørende
Når du har fået en ny stilling tilbudt, er det vigtigt, at du ikke
siger sit gamle job op, før tillægget er aftalt i det ny. For har du
først sagt det gamle job op, er tillidsrepræsentantens forhandlingssituation dårligere, da det så er svært at sige nej til et for
ringe udspil fra arbejdsgiveren.
Mulighederne for tillæg afhænger af en række forhold
Hvilke muligheder for tillæg, der er i en bestemt stilling, afhænger af mange forhold.
•• E
r der indgået aftale om bestemte tillæg for bestemte kvalifikationer eller funktioner på arbejdspladsen? (Forhåndsaftale)
•• Hvad er tillægsniveauet på arbejdspladsen?
•• Hvor langt er du selv, tillidsrepræsentanten og kollegerne villige til at gå for at sikre et rimeligt tillæg?
•• Er du i en særlig “markedssituation”, hvor arbejdsgiveren har
svært ved at skaffe andre med samme kvalifikationer?
Alt dette skal du tale med tillidsrepræsentanten om.
DM · DANSK MAGISTERFORENING · LØNGUIDE 1. APRIL 2015 TIL 30. SEPTEMBER 2015
OFFENTLIGT ANSATTE
Hvor stort et tillæg skal der spilles ud med?
Sammen med tillidsrepræsentanten skal du finde ud af
•• Hvor stort et tillæg tillidsrepræsentanten skal spille ud med
•• Hvor lille et tillæg, du og tillidsrepræsentanten i værste fald
kan leve med.
Pension
Pensionsordningen for offentligt ansatte er obligatorisk, da den
er aftalt ved de centrale overenskomstforhandlinger. En mindre
del af pensionen kan du dog vælge at få udbetalt som løn i stedet.
I det offentlige beregnes et samlet pensionsbidrag på baggrund
af en nettoløn. Det betyder, at det samlede pensionsbidrag indbetales af arbejdsgiver og man bliver ikke trukket i løn for en del
af pensionsbidraget (det såkaldte “eget-bidrag”).
Frit valg mellem pension og løn
Du kan vælge at få udbetalt løn i stedet for en meget lille del af
pensionsbidraget.
I staten kan du således vælge at få udbetalt 0,3 procent i løn i
stedet for pension (og dermed kun indbetalt 16,8 procent i pension). Hele pensionsbidraget af et evt. rådighedstillæg kan også
vælges udbetalt som løn.
I kommuner kan du vælge at få udbetalt 1,42 % i løn i stedet for
pension (og dermed kun få indbetalt 16,4 procent i pension).
I regioner kan du vælge at få udbetalt op til 1,57 % i løn i stedet
for pension (og dermed kun få indbetalt højst 16,4 % i pension).
Ønsker du løn i stedet for pension skal du meddele din arbejdsgiver det. Ellers vil det fulde bidrag blive indbetalt til pensionskassen.
I staten udgør pensionsprocenten 17,1 procent (et evt. rådighedstillæg er i staten dog kun pensionsgivende med 9 procent). I
kommuner udgør pensionsprocenten 17,82 og i regionerne 17,97.
DM mener
At alle mindst skal have tillæg svarende til niveauerne
i statistikken.
At akademiske funktioner skal værdisættes ens. DM
accepterer ikke, at lønforskelle bliver forklaret med
hvilken branche man er ansat i.
DM accepterer ikke, at kvinder og mænd aflønnes forskelligt, når de udfører samme arbejde, eller arbejde,
der har samme værdi for arbejdsgiveren.
At åbenhed om løn fremmer ligestilling og ligeløn på
arbejdspladserne.
På www.dm.dk kan du under Løn og ansættelse/Ligestilling finde DM’s anbefalinger og konkrete råd og
redskaber til forhandling af ligeløn.
6
DM · DANSK MAGISTERFORENING · LØNGUIDE 1. APRIL 2015 TIL 30. SEPTEMBER 2015
OFFENTLIGT ANSATTE
Ansat på gammelt lønsystem
FAKTA
Hvis du blev ansat før 1. januar 1998 i staten eller 1. april 1998 i et
amt (region), kan du fortsat være ansat på gammelt lønsystem.
7
Hvis du har:
•• kvalifikationstillæg
•• turnustillæg
•• permanent puljetillæg (lokalløn, decentral løn, anden pulje)
– så føres de ikke med over, men betragtes som en del af den
hidtidige skalaløn.
Du bevarer retten til at blive på gammelt lønsystem også i forbindelse med stillingsskift inden for overenskomstområdet –
dvs. fra stat til stat eller fra kommune/region til kommune/region (kommuner og regioner betragtes i denne forbindelse som ét
overenskomstområde). Skifter du derimod fra et overenskomst
område til et andet, vil du overgå til det nye lønsystem.
Udligningstillæg
Hvis din skalaløn (inklusiv eventuelt kvalifikations-, turnus- eller permanent puljetillæg) i det gamle system er højere end det
højeste løntrin i det nye system, så får du et tillæg, der udligner
forskellen. Et sådant tillæg (populært kaldet “udligningstillæg”)
falder væk, hvis du skifter arbejdsgiver, uanset om det er inden
for samme overenskomstområde.
Pr. 1. januar 2014 overgik alle kommunalt ansatte på gammelt
lønsystem til det nye lønsystem. Da slutlønnen på gammelt
lønsystem er højere end slutlønnen på nyt lønsystem, blev differencen dækket af et udligningstillæg. (se mere i afsnittet ”udligningstillæg”)
Ansatte, der opnåede ret til et udligningstillæg som følge af ”lukningen” af gammelt lønsystem på det kommunale område, bevarede retten til udligningstillægget ved skift til en anden stilling
i kommuner eller regioner, hvis man blev ansat i den nye stilling
umiddelbart efter man fratrådte sin tidligere stilling
På gammelt lønsystem i staten kan du kun få engangsvederlag
eller et kvalifikationstillæg, hvis du ikke i forvejen har et centralt
aftalt tillæg, f.eks. rådighedstillæg. I regioner er det muligt at få
både engangsvederlag og midlertidige tillæg.
Modregning og konvertering af udligningstillæg
Der kan ikke foretages modregning i et udligningstillæg, og
udligningstillægget kan ikke erstattes af andre tillæg. DM har erfaring for, at mange kommunale arbejdsgivere ikke er opmærksomme på dette forhold, hvilket medfører en række misforståelser. Hvis du oplever det, skal du henvende dig til DM.
Overgang til nyt lønsystem
Du kan vælge at overgå til nyt lønsystem per 1. januar i staten.
Endvidere kan du gå over, når du får aftalt nyt fast tillæg. – Er du
gået over, kan du ikke gå tilbage igen.
Hvordan går du over?
Du går over til det løntrin i det nye system, som kronemæssigt
ligger nærmest over det, som du hidtil har fået i skalaløn og
eventuelt kvalifikationstillæg, varigt puljetillæg og turnustillæg
tilsammen.
Hvad sker der med tillæg, du har nu?
Hvis du har:
•• adjunkttillæg
•• lektortillæg
•• forskertillæg
•• seniorforskertillæg
•• rådighedstillæg
– så fortsætter du med at have disse tillæg oveni den nye skalaløn, når du går over. De påvirker altså hverken det økonomiske
resultat negativt eller positivt ved overgang.
Denne bestemmelse i overenskomsten giver altså den, der går
over til ny løn en ubetinget ret til et sådant tillæg. En ret, som
ikke ændres af, at man for eksempel får et funktionstillæg eller
kvalifikationstillæg i forbindelse med overgangen eller efter
overgangen. Uanset hvilket tillæg man får, har man derfor fortsat ret til sit udligningstillæg.
Udligningstillægget kan ikke nedsættes
Hvis arbejdsgiveren reducerer udligningstillægget i forbindelse
med overgangen eller efter overgangen, er dette et brud på overenskomsten, og du skal straks kontakte DM.
Modregning i udligningstillægget
Hvis en arbejdsgiver ønsker at modregne et nyt kvalifikationstillæg eller andet tillæg i udligningstillægget, kan det ikke lade sig
gøre, da det også vil være i strid med overenskomsten.
Gammelt lønsystem
DM · DANSK MAGISTERFORENING · LØNGUIDE 1. APRIL 2015 TIL 30. SEPTEMBER 2015
FORSKNING OG UNDERVISNING
8
Forskning og undervisning
Ansøgning om
forskningsmidler
Hvis du skal søge fonde eller råd, der følger den statslige overenskomst, som eksempelvis forskningsrådene, kan du her læse
om, hvordan du udformer en ansøgning i forhold til din løn.
Lønnen
Lønnen består af en skala nettoløn på det relevante løntrin samt
et pensionsbidrag på 17,1 procent af denne.
stedet, skal der naturligvis argumenteres i forhold til den, når du
søger om kvalifikationstillæg.
Kvalifikationstillæg kan have alle størrelser og vil som udgangspunkt være pensionsgivende.
Skalaløn og tillæg
Gammelt lønsystem
Hvis du kommer direkte fra en stilling inden for statens område
og følger det gamle lønsystem, så kan du fortsætte på dette. I sådan en situation kan du søge om løn efter det gamle lønsystem. Gammelt lønsystem
Du skal være opmærksom på, at der er to lønskalaer:
•• cand.mag. lønskala (A-skalaen)
•• cand.phil. skala (B-skalaen)
Som kandidat starter du på trin 4, cand. phil. på trin 2, bachelorer på trin 1. Din indplacering på lønskalaen afhænger desuden
af din tid på arbejdsmarkedet.
For hver 12 måneders ansættelse optjener du 1 års lønanciennitet. Arbejdstid på mindst 15 timer per uge giver fuld lønanciennitet. Mindre end 15 timer per uge giver halv lønanciennitet.
Der er særlige regler med hensyn til pension som ph.d-stipen­
diat, idet du kun får pension af 85 procent af skalanettolønnen
– og ph.d.-tillægget er ikke pensionsgivende.
Husk at søge så mange penge, at der er råd til, at du stiger i
ancien­nitet. Desuden skal du være opmærksom på at du som
ph.d.-stipendiat kan have erhvervet anciennitet forud ligesom
alle andre grupper.
Kvalifikationstillæg
Når du søger en lønbevilling efter det nye lønsystem, er der
mulighed for at få lagt et kvalifikationstillæg oven i det ”faste”,
centralt aftalte tillæg.
Faste tillæg er tillæg, som er aftalt i overenskomsten. De faste
tillæg, der skal søges om i ansøgningen, afhænger af det kvalifikationsniveau, du har.
Forskningsrådene har meddelt, at de ikke vil give tillæg, der betyder, at ansatte, der er eksternt finansieret af en forskningsrådsbevilling, bliver lønførende i forhold til ansatte på institutionerne. Omvendt har Rådene også sagt, at de som udgangspunkt ikke
vil give mindre end det, der generelt er aftalt på institutionerne.
På den baggrund er det en god ide at kontakte den lokale tillidsrepræsentant for at høre nærmere om, hvorvidt der er indgået
en forhåndsaftale om tildeling af tillæg samt eventuelt hvilken
tillægspolitik, man har på stedet. Såfremt der er en lønpolitik på
Ansøgning om ph.d.-stipendiat
Der skal søges om tillæg svarende til ph.d.-stipendiat. Se tabellen længere nede.
Ansøger på kandidatniveau
Der skal søges om tillæg svarende til videnskabelig assistent. Se
tabellen længere nede.
Ansøger på ph.d.-niveau
Der skal søges om et tillæg svarende til adjunkt-niveau. Se tabellen længere nede.
Ansøger på lektor/seniorforsker-niveau
Der skal søges om et tillæg svarende til lektortillægget. Se tabellen længere nede.
Ansøger på professorniveau
Professorer ansættes på overenskomstvilkår med en løn svarende til lønramme 37, eventuelt i lønramme 38. Se tabellen
længere nede.
Der gives et pensionsgivende tillæg til overenskomstlønnen,
som udligner forskellen på det aktuelle løntrin på AC-lønskalaen
og lønnen i lønramme 37 eller 38.
Professor med særlige opgaver
Professorer MSO ansættes på den ny lønskala efter anciennitet.
Herudover gives som minimum et pensionsgivende mso-tillæg.
Se tabellen længere nede.
Ved udløbet af ansættelsesperioden som professor med særlige
opgaver vender du tilbage til et lektorat. Der skal være et lektorat efterfølgende for at stillingskategorien kan bruges.
Feriegodtgørelse
Der skal beregnes 12,5 procent af nettoskalalønnen, det faste tillæg, eventuelt kvalifikationstillæg samt af eget pensionsbidrag
for disse løndele (1/3 af 17,1 procent).
DM · DANSK MAGISTERFORENING · LØNGUIDE 1. APRIL 2015 TIL 30. SEPTEMBER 2015
FORSKNING OG UNDERVISNING
Af tabellen kan du se, hvad dette er af skalatrinene på ny løn
samt af de faste pensionsgivende tillæg.
Husk også at søge om midler til at udbetale de særlige feriefridage (5 dage per år), såfremt feriefridagene ikke afholdes.
ATP og AUB
I ansøgningen skal der også være midler til at betale ATP
(Arbejdsmarkedets Tillægspension) og AUB (Arbejdsgivernes
Uddannelsesbidrag). Begge er arbejdsgiverens bidrag.
Lønbudget per måned
1. Løn netto kr.
2. Fast tillæg netto kr.
3. Evt. kvalifikationstillæg netto kr.
4. Eget pensionsbidrag af disse løndele (1/3 af 17,1 procent) kr.
5. Feriepenge 12,5 procent af løn, tillæg samt eget pensions­
bidrag kr.
6. Udbetaling af særlige feriefridage (5 per år) såfremt disse ikke
afholdes kr.
7. Arbejdsgivers pensionsbidrag af nettoløn og tillæg (2/3 af 17,1
procent) kr.
8. Arbejdsgivers ATP-bidrag kr.
9. Arbejdsgivers AUB-bidrag kr.
Husk datoen for oprykning til næste skalatrin.
Almindelige prisstigninger skal også indregnes. Stigningen i omkostninger forventes at være på 2,5 procent årligt, hvorfor det ansøgte beløb skal opskrives med denne faktor
hvert år, hvis du søger en bevilling der rækker flere år frem. Se Statens lønskala (nyt lønsystem) inkl. feriepenge
9
I hverdagen er der ikke den store forskel mellem værtsinstitutionens egne ansatte og dig som eksternt finansieret ansat. Når du
er ansat ved en institution, vil der ikke være problemer med hensyn til løn under sygdom og graviditet. Du kan også ligesom de
fastansatte komme i betragtning ved fordeling af de tillæg, som
institutionen og tillidsrepræsentanten forhandler lokalt.
For begge grupper gælder det, at den, der har fået bevillingen,
bærer et ansvar for at projektet bliver gennemført inden for den
budgetterede periode.
Yderligere oplysninger
Flere oplysninger kan fås på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside, hvor ansøgningsskemaerne også kan hentes:
www.ufm.dk
Information om EU’s forskningsprogrammer kan du finder her:
http://ufm.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-oginnovation/eu-og-internationale-programmer
Arkitektskoler
Der er aftalt ny stillingsstruktur med virkning fra efteråret
2015. Ændringer vil fremgå af oktober 2015-udgaven af Løn­
guiden. Indtil da er de her nævnte tillæg gældende. Se mere på
dm.dk/lønogansættelse/overenskomstforhandlinger2015
Der er med virkning fra 1. april 2011 indgået en ny aftale om stillingsstruktur for kunstnerisk og videnskabeligt personale ved
arkitektskolerne. Stillingsstrukturen er tilpasset stillingsstrukturen på Universiteterne med samme løn- og ansættelsesforhold
for samme stillingskategorier (se under Universiteter).
Se Statens lønskala for ph.d.-stipendiater inkl. feriepenge Forskningsbevilling og evt. lønmodtager
Hvis du modtager et stipendium/forskningsbevilling, er du formelt set ikke lønmodtager, med mindre du modtager et ansættelsesbrev fra en værtsinstitution, som påtager sig at administrere stipendiet.
Følgende stillingsbetegnelser er bortfaldet:
•• Kandidat- og forskningsstipendiat
•• Forskningsassistent, -adjunkt, -lektor og -professor
•• Gæstelektor og -professor (som en egentlig stillingskategori)
•• Faglig assistent
Hvis du ikke finder en værtsinstitution og dermed ikke bliver
lønmodtager, så kan der opstå problemer, hvis du bliver syg ­eller
gravid i stipendieperioden. Kontakt DM, hvis du ønsker flere
­oplysninger.
Følgende nye stillingskategorier er blevet introduceret:
•• Professor med særlige opgaver
•• Studieadjunkt og studielektor
•• Post doc.
•• Videnskabelig assistent
Hvis du finder en værtsinstitution, skal du være opmærksom på,
at institutionen skal have penge for at administrere stipendiet,
stille vejleder til rådighed samt dække udgifter til rejser, udstyr,
forsvar og meget andet.
Stillingsstrukturen omfatter således nu følgende
stillingskategorier:
Videnskabelig assistent, adjunkt, post doc, lektor, professor, professor med særlige opgaver, studieadjunkt og studielektor.
DM · DANSK MAGISTERFORENING · LØNGUIDE 1. APRIL 2015 TIL 30. SEPTEMBER 2015
FORSKNING OG UNDERVISNING
Ansatte, der per 1. april 2011 er ansat i en af de stillingskategorier, der bortfalder, opretholder uændrede løn- og ansættelsesforhold, så længe ansættelsen varer.
Pensionsgivende tillæg
Grundbeløb
31. marts
2012
Videnskabelig assistent
37.200
Aktuelt beløb
(uden pension)
1. april 2015
38.008,91 årl.
3.167,41 mdl.
Adjunkt/post.doc.
49.300
50.372,03 årl.
4.197,67 mdl.
Lektor
87.900
Seniorrådgiverstillingen er en varig stilling. Arbejdsopgaverne vil
typisk omfatte forskningsbaseret rådgivning samt formidling af
forskningsresultater til myndigheder, erhvervsliv og samfundet
i øvrigt. Stillingen kan desuden omfatte varetagelse af forskningsopgaver.
Ansættelse som seniorrådgiver forudsætter forskningsmæssige
kvalifikationer opnået normalt på grundlag af ansættelse som
forsker, men kan også opnås på anden måde f.eks. ansættelse
som adjunkt.
89.811,39 årl.
7.484,28 mdl.
Pensionsgivende tillæg
Seniorforsker og
seniorrådgiver
Statslige arkiver,
biblioteker og museer
Der er aftalt ny stillingsstruktur med virkning fra efteråret
2015. Ændringer vil fremgå af oktober 2015-udgaven af Løn­
guiden. Indtil da er de her nævnte tillæg gældende. Se mere på
dm.dk/lønogansættelse/overenskomstforhandlinger2015
Forsker
Forskerstillingen er en tidsbegrænset stilling med henblik på at
opnå kvalifikationer til en stilling som seniorforsker eller -rådgiver. Stillingen besættes som udgangspunkt for en periode af
3 år. Den enkelte institution kan dog, såfremt den skønner det
nødvendigt, fastlægge ansættelsesperioder for forskerstillinger
på op til højst 5 år.
Ansættelse som forsker forudsætter videnskabelige kvalifikationer som ph.d. eller tilsvarende niveau.
Pensionsgivende tillæg
Forsker og projektforsker
49.300
Grundbeløb
31. marts
2012
87.900
Aktuelt beløb
(uden pension)
1. april 2015
89.811,39 årl.
7.484,28 mdl.
med stillingsstruktur
Grundbeløb
31. marts
2012
10
Aktuelt beløb
(uden pension)
1. april 2015
50.372,03 årl.
4.197,67 mdl.
Seniorforsker- og rådgiver
Seniorforskerstillingen er en varig stilling. Arbejdsopgaverne vil
typisk omfatte institutionsrelateret forskning, herunder deltagelse i den videnskabelige udvikling af fagområdet, nationalt og
internationalt, samt vejledning af ph.d.-studerende og forskere.
Ansættelse som seniorforsker forudsætter, at ansøgeren dokumenterer videnskabelig produktion på internationalt niveau.
Dette kan opnås på grundlag af ansættelse som forsker, men
også på anden måde, f.eks. ansættelse som adjunkt.
Forskningsprofessor
Forskningsprofessorstillingen er en midlertidig stilling på op til
5 år med mulighed for forlængelse i op til 3 år. Arbejdsopgaverne
vil typisk omfatte institutionsrelateret forskning, herunder
viden­skabelig udvikling af fagområdet, nationalt og internationalt samt vejledning af ph.d.-studerende og forskere.
Ansættelse som forskningsprofessor forudsætter en høj grad af
original videnskabelig produktion på internationalt niveau, herunder videreudvikling af fagområdet.
Ansættelsen sker normalt på overenskomstvilkår svarende til
lønnen i lønramme 37. Herudover kan der ydes et individuelt tillæg.
Forskningsassistent
Pensionsgivende tillæg
Forskningsassistent
Grundbeløb
31. marts
2012
34.100
Aktuelt beløb
(uden pension)
1. april 2015
34.841,50 årl.
2.903,46 mdl.
Projektforsker
Projektforskerstillingen er en tidsbegrænset stilling på indtil
5 år. Stillingen er en uddannelsesstilling med hovedvægt på
forskning og udviklingsarbejde. Ansættelse forudsætter forskningsmæssige kvalifikationer svarende til stillingen som forsker.
Pensionsgivende tillæg
Forsker og projektforsker
Grundbeløb
31. marts
2012
49.300
Aktuelt beløb
(uden pension)
1. april 2015
50.372,03 årl.
4.197,67 mdl.
DM · DANSK MAGISTERFORENING · LØNGUIDE 1. APRIL 2015 TIL 30. SEPTEMBER 2015
FORSKNING OG UNDERVISNING
11
Projektseniorforsker
Projektseniorforskerstillingen er en tidsbegrænset stilling på
indtil 5 år. Arbejdsopgaverne er institutionsrelateret forskning
og andre opgaver. Det skal tilstræbes, at arbejdet har en sådan
karakter, at resultaterne kan bedømmes selvstændigt.
Når du hos DM har fået oplyst om arkivet, biblioteket eller museet følger en overenskomst, og om der er en tillidsrepræsentant,
kan du kontakte tillidsrepræsentanten og spørge, om der er en
forhåndsaftale. Der er f.eks. forhåndsaftaler på Københavns
Museum og på Sønderjylland Museum.
Ansættelsen som projektseniorforsker forudsætter forskningsmæssige kvalifikationer svarende til stillingen som seniorforsker.
Bestyrelsen for Forskning og formidling, som repræsenterer
medlemmer ansat på arkiver, biblioteker og museer har vedtaget en politik, som angiver hvilke lønniveauer man ideelt set
ønsker medarbejderne skal opnå ved ansættelse på kommunale
og selvejende museer, der følger en overenskomst. Følg linket:
(Kommunale og selvejende arkiver, biblioteker og museer uden
stillingsstruktur)
Pensionsgivende tillæg
Grundbeløb
31. marts
2012
Seniorforsker og
seniorrådgiver
87.900
Aktuelt beløb
(uden pension)
1. april 2015
89.811,39 årl.
7.484,28 mdl.
Leder- og andre teknisk/administrative stillinger
Disse stillinger er ikke omfattet af stillingsstrukturen. Løn- og
ansættelsesvilkår forhandles individuelt som for stillinger ved
institutioner uden for stillingsstrukturen.
Kommunale og selvejende
arkiver, biblioteker og museer
uden stillingsstruktur
Kommunale arkiver, biblioteker og museer følger den kommunale overenskomst. Ofte har medarbejderne kommunen som
arbejdsgiver og den konkrete institution som arbejdssted.
Selvejende arkiver, biblioteker og museer kan vælge at følge den
kommunale eller statslige overenskomst. De kan også vælge at
ansætte medarbejderne på individuelt aftalte kontrakter. Hvis
du får tilbudt en individuel kontrakt, skal du se på dm.dk under
”privat ansat”.
Hvis du skal ansættes på et selvejende arkiv, bibliotek eller
museum, kan du ringe til DM og få oplyst, om din kommende
arbejdsplads følger en overenskomst.
Når et arkiv, bibliotek eller museum følger en overenskomst, er
der mulighed for at indgå en forhåndsaftale mellem ledelsen
og tillidsrepræsentanten. En forhåndsaftale beskriver i hvilke,
på forhånd beskrevne situationer, en medarbejder skal have et
tillæg af en på forhånd aftalt størrelse. Det kan dreje sig om, når
medarbejderen har bestemte opgaver, kvalifikationer eller en
bestemt anciennitet.
Kunstakademiets
billedkunstskoler
Ansættelse som lektor på billedkunstskolerne
Ansøgere skal dokumentere faglig og kunstnerisk uddannelse og
erfaring, der kan være erhvervet på meget forskellig måde.
Personer, der har afsluttet en akademisk uddannelse, og som
­ikke i forvejen er tjenestemænd, ansættes på overenskomstvilkår.
Pensionsgivende tillæg
Ved ansættelse
Grundbeløb
31. marts
2012
34.100
Aktuelt beløb
(uden pension)
1. april 2015
34.841,50 årl.
2.903,46 mdl.
Efter 3 år
43.900
44.854,61 årl.
3.737,88 mdl.
Pensionsgivende tillæg
Lektor
Grundbeløb
31. marts
2012
60.900
Aktuelt beløb
(uden pension)
1. april 2015
62.224,27 årl.
5.185,36 mdl.
Ansættelse som professor på billedkunstskolerne
Ansøgere skal dokumentere særlige faglige, kunstneriske og
pædagogiske kvalifikationer.
Ansættelse sker som tjenestemand i lønramme 37. Tillæg forhandles individuelt.
DM · DANSK MAGISTERFORENING · LØNGUIDE 1. APRIL 2015 TIL 30. SEPTEMBER 2015
FORSKNING OG UNDERVISNING
Dansk Centralbibliotek
for Sydslesvig
Kostskoletillægget
Lærere på ny løn
DM har indgået overenskomst med Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Overenskomsten tager udgangspunkt i overenskomsten
for akademikere i staten, og omfatter desuden studerende ind­
skrevet ved en videregående uddannelse. Se overenskomsten her:
Overenskomst – Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig
.
Folkehøjskoler og
Ungdomshøjskoler
Løn- og ansættelsesvilkår er ikke fastlagt ved aftale, men ­ensidigt
fastsat af Undervisningsministeriet i bekendtgørelse og cirkulære.
Ansættelsen sker på den enkelte højskole ved individuel aftale.
Folkehøjskolernes Forening i Danmark og Dansk Magisterforening har i fællesskab udfærdiget et udkast til ansættelsesaftale, som foreningerne anbefaler bliver anvendt.
Højskolelærere er forpligtet til at undervise 543 timer om året.
Evt. overtimer bør afspadseres.
Per 1. januar 2005 er der indført ny løn på området. Efter foreningens opfattelse bør det medføre, at det er normalt, at der
til basislønnen aftales et tillæg til lønnen. Inspiration kan fås fra
andre undervisningsområder.
Ikke akademiske lærere
Grundbeløb
31. marts
2012
Aktuelt beløb
(uden pension)
1. april 2015
15.700,00
16.041,40
Lærere, der bevarer
skalatrinsaflønning
9.400,00
9.604,40
Forstandere
9.300,00
9.502,23
Kvalifikationstillæg til lærere, der har gennemført Højskole­
pædagogisk Uddannelse og modtaget kursusbevis: 6.000 kr. årligt i grundbeløb 31. marts 2012.
Højskoleforstandere
Fra 1. januar 2001 aflønnes forstandere efter skalatrin 47.
Til forstandere på skoler over 100 årselever ydes et tillæg på
19.300 kr. årligt i grundbeløb 31. marts 2012.
Højskolelærere
Der er ingen formaliserede kvalifikationskrav til højskolelærere.
Grundbeløb
31. marts
2012
12
Aktuelt beløb
(uden pension)
1. april 2015
Basisløntrin 1
294.047
300.441,05
Basisløntrin 2
312.396
319.189,05
Basisløntrin 3
338.609
345.972,05
Forskeruddannelse og
ph.d.-stipendiater
Ph.d.-stipendiater er ansatte lønmodtagere, som i ansættelsen
skal gennemføre en formel forskeruddannelse. De er derfor
under­lagt både en uddannelsesbekendtgørelse og en ansættelseskontrakt, som tilsammen udgør rammerne for ansættelsen
og uddannelsens gennemførelse.
Det er muligt at være ph.d.-studerende uden at være ansat som
ph.d.-stipendiat, fx fordi man har en anden ansættelse og får fri
fra sine sædvanlige opgaver så man i arbejdstiden kan lave sit
ph.d.-projekt.
Løn og ansættelsesvilkår
De ph.d.-studerende har - med få undtagelser - samme vilkår,
som gælder for de øvrige ansatte inden for samme ansættelsesog overenskomstområde, eksempelvis hvad angår ferie, barsel
og adoption, sygdom, opsigelse, indplacering på løntrin, tillæg
osv. Vilkårene findes i de respektive overenskomster.
Ansættelsesformer for ph.d.-studerende på 5 + 3-ordning
Basisløntrin 1 er 5-årigt og basisløntrin 2 er 3-årig.
Grundbeløb
31. marts
2012
Aktuelt beløb
(uden pension)
1. april 2015
Basisløntrin 1
294.898
301.310,56
Basisløntrin 2
308.005
314.702,57
Basisløntrin 3
339.461
346.842,58
Akademiske lærere
Basisløntrin 1 er 1-årigt og basisløntrin 2 er 4-årigt.
Ansættelsesmyndighed
Løn- og ansættelsesvilkår
Kommuner
Den kommunale AC-overenskomst
Regioner
Den regionale AC-overenskomst
Staten
AC-overenskomsten,
bilag 5 om ph.d.-stipendiater
Den private sektor/
Erhvervsph.d.
Individuel kontrakt medmindre
DM har overenskomst på området.
For yderligere information om erhvervsph.d.-ordningen se:
www.innovationsfonden.dk
DM · DANSK MAGISTERFORENING · LØNGUIDE 1. APRIL 2015 TIL 30. SEPTEMBER 2015
FORSKNING OG UNDERVISNING
Ph.d.-studerende på 4+4 ordningen
Ph.d.-studerende, som indskrives på 4+4-ordningen, får de første
to år, hvad der svarer til 2 SU-klip per måned (højst 48 klip). Hvis
man har kandidat-SU-klip tilbage, kan man klippe et kandidatSU-klip ved siden af hver måned. Nogle ph.d.-studerende på
4+4-ordningen tilbydes ansættelse af universitetet sideløbende
med ph.d.-studiet, så man opnår en supplerende indtægt. Efter
de første to år – når kandidatgraden er opnået – ansættes den
ph.d.-studerende på samme vilkår som ph.d.-stipendiater på
3-årigt program.
Ph.d.-stipendiater ansat i staten
For ph.d.-stipendiater ansat i staten gælder følgende undtagelser i forhold til overenskomsten:
•• Pensionen ydes af 85 procent af basislønnen
•• Faste ph.d.-tillæg er ikke pensionsgivende
•• Der er ikke ret til rejsegodtgørelse og time-dagpenge, men det
hindrer ikke institutionen i at udbetale dette. Godtgørelsen
kan modtages skattefrit
•• Der er ikke ret til flyttegodtgørelse.
•• Der er pligt til at udføre arbejde svarende til 840 arbejdstimer i
det treårige forløb.
Grundbeløb
31. marts
2012
Tillæg trin 4-8
(ikke pensionsgivende)
14.900
Aktuelt beløb
(der beregnes
ikke pension)
1. april 2015
Ph.d.-stipendiat
udenlandsk institution
Nettoløn
Nyt
grundbeløb
31. marts 2012
231.987 årl.
19.332,25 mdl.
Pensionsbidrag
43.265 årl.
3.605,42 mdl.
- heraf eget pensionsbidrag
14.421 årl.
1.201,75 mdl.
- heraf arbejdsgivers
pensionsbidrag
28.844 årl.
2.403,67 mdl.
Løn inkl. eget
pensionsbidrag
246.408 årl.
20.534,00 mdl.
Løn inkl. samlet pens.bidrag
275.252 årl.
22.937,67 mdl.
13
1. april 2015
237.032 årl.
19.753 mdl.
44.206 årl.
3.684 mdl.
14.735 årl.
1.228 mdl.
29.471 årl.
2.456 mdl.
251.766 årl.
20.981 mdl.
281.237 årl.
23.436 mdl.
Erhvervs-ph.d.
Erhvervsph.d.-ordningen er, ligesom alle andre ph.d.-forløb, omfattet af bekendtgørelse om ph.d.-graden. Forskellen mellem den
almindelige forskeruddannelse og erhvervsforskeruddannelsen
er primært, at uddannelsen henvender sig til virksomheder
med et forsknings- og udviklingsbehov samt i, at den private
virksomhed får tilskud til løn, rejser og konferencer til den
ph.d.-studerende. Se mere på www.innovationsfonden.dk
15.224,00 årl.
1.268,67 mdl.
Ph.d.-stipendiater indskrevet ved udenlandske universiteter
Ph.d.-stipendiater, som indskrives ved et udenlandsk universitet,
kan aflønnes efter overenskomstens regler om ph.d.-stipendiater, der i hele forløbet er indskrevet ved udenlandske uddannelsesinstitutioner. Der er ikke pligt til at udføre arbejde udover
studiet.
Der udbetales en løn, som forudsættes skattefri efter reglerne i
ligningslovens paragraf 33 A.
For at opnå skattefrihed skal den enkelte ph.d.-stipendiat selv
give de kommunale myndigheder oplysninger om det ændrede
skatteforhold.
Uddannelsen foregår i et samarbejde mellem en virksomhed og
et dansk eller udenlandsk universitet.
Den ph.d.-studerende opholder sig typisk halvdelen af tiden hhv.
på universitetet og i virksomheden.
Værtsuniversitetet modtager et tilskud til dækning af udgifter til
vejledning, arbejdsplads, kurser og bedømmelse af afhandlingen.
Midlerne til erhvervsforskeruddannelsen ydes via finans­loven.
Der ydes et samlet tilskud for de 3 år, uddannelsen varer.
Erhvervsph.d.-studerende i det private aflønnes svarende til
ansættelse i den private sektor, dvs. normalt efter individuel forhandling og kontrakt.
DM · DANSK MAGISTERFORENING · LØNGUIDE 1. APRIL 2015 TIL 30. SEPTEMBER 2015
FORSKNING OG UNDERVISNING
Forsvarets skoler
(officersskoler m.m.)
Pensionsgivende tillæg
Grundbeløb
31. marts
2012
Lektorer
79.800
14
Aktuelt beløb
(uden pension)
1. april 2015
81.535,25 årl.
6.794,60 mdl.
Ansættelse som lærer
Fast ansættelse sker enten som adjunkt eller som lektor. (Skolernes chefer er officerer).
Kvalifikationskrav: Afsluttet akademisk uddannelse i relevant
fag (normalt et moderne sprog eller samfundsfag). Ansættelse
sker normalt på overenskomstvilkår. Med en undervisnings­
anciennitet på mindre end 10 år ansættes man som adjunkt,
hvorefter stillingsbetegnelsen ændres til lektor.
Pensionsgivende tillæg
Ved ansættelse
Grundbeløb
31. marts
2012
34.100
Aktuelt beløb
(uden pension)
1. april 2015
34.841,50 årl.
2.903,46 mdl.
Efter 3 år
43.900
44.854,61 årl.
3.737,88 mdl.
Efter 10 år
60.900
Ingeniørdocenter
Ansættelse sker på baggrund af særlige kvalifikationer: undervisnings- eller formidlingserfaring på højt niveau samt udviklingsarbejde eller videnskabelig produktion på højt niveau, herunder
videreudvikling af fagområdet m.v.
Ingeniørdocentstillingen er en varig stilling, der aflønnes med
en pensionsgivende løn svarende til lønnen i lønramme 37.
Gæsteingeniørdocenter og -lektorer
Gæsteingeniørdocenter ansættes i tidsbegrænsede stillinger på
indtil 5 år. De oppebærer løn svarende til lønnen i lønramme 37.
Gæstelektorer ansættes i tidsbegrænsede stillinger på indtil 5 år
og oppebærer løn og tilsvarende tillæg som lektorer.
62.224,27 årl.
5.185,36 mdl.
De tidligere
ingeniørhøjskoler
Amanuenser
Amanuenser ansættes i tidsbegrænsede stillinger for en periode
af indtil 2 år til varetagelse af ekstraordinære undervisningsbehov, der ikke kan opfyldes gennem ansættelse i adjunkt/lektorstillinger.
Pensionsgivende tillæg
De tidligere ingeniørhøjskoler er blevet infusioneret ved DTU,
AU og VIA, men følger stadig den hidtidige stillingsstruktur for
diplom- og eksportingeniøruddannelsen.
Adjunkter
Kvalifikationskravet til ansættelse i en adjunktstilling er kandidat - eller ingeniøruddannelse samt 3 års relevant praktisk erfaring eller ph.d. grad.
Grundbeløb
31. marts
2012
Amanuenser
Pensionsgivende tillæg
Adjunkter
43.900
Aktuelt beløb
(uden pension)
1. april 2015
34.841,50 årl.
2.903,46 mdl.
Eksterne lektorer
En ekstern lektorstilling er en deltidsstilling med henblik på
vare­tagelse af kvalificerede undervisningsopgaver. Ansættelse
sker normalt for 3 år ad gangen. Til hver undervisningstime medgår 2½ times forberedelse.
Efter normalt 3 års ansættelse foretages bedømmelse med henblik på overgang til ansættelse som lektor.
Grundbeløb
31. marts
2012
34.100
Aktuelt beløb
(uden pension)
1. april 2015
Aktuelt beløb
1. april 2015
Aflønning per arbejdstime
252,38
Samlet løn per undervisningstime
883,33
44.854,61 årl.
3.737,88 mdl.
Lektorer
Ansættelse som lektor sker efter bedømmelse af undervisningsmæssige og faglige kvalifikationer, der kan være opnået ved
ansæt­telse som adjunkt. Ansættelsen sker uden tidsbegrænsning.
Overgangsordning
Lektorer ansat ved ingeniørhøjskolerne før 1. april 1987 kan
­enten vælge at bevare hidtidige løn- og ansættelsesvilkår eller at
lade sig lektorbedømme og overgå til ansættelse i h.t. aftale om
stillingsstruktur af 20. januar 1997.
DM · DANSK MAGISTERFORENING · LØNGUIDE 1. APRIL 2015 TIL 30. SEPTEMBER 2015
FORSKNING OG UNDERVISNING
Konservatorskolen
Pensionsgivende tillæg
Ved ansættelse
Grundbeløb
31. marts
2012
39.300
15
Aktuelt beløb
(uden pension)
1. april 2015
40.154,58 årl.
3.346,21 mdl.
Der er aftalt ny stillingsstruktur med virkning fra efteråret
2015. Ændringer vil fremgå af oktober 2015-udgaven af Lønguiden. Indtil da er de her nævnte tillæg gældende. Se mere
på dm.dk/lønogansættelse/overenskomstforhandlinger2015
Aftalen fra 1/8 03 om ny stillingsstruktur svarer til strukturen på
universiteterne. Der er aftalt følgende tillæg:
Adjunkter: for ansatte på nyt lønsystem aftales tillæg lokalt. Opnås der ikke enighed om andet, ydes et pensionsgivende tillæg
på 39.300 kr. årligt (31. marts 2012-niveau). Til adjunkter på gammelt lønsystem ydes der et pensionsgivende tillæg på 39.300 kr.
årligt (31. marts 2012-niveau).
Lektorer: For ansatte på nyt lønsystem aftales tillæg lokalt. Opnås der ikke enighed om andet, ydes et pensionsgivende tillæg
på 59.000 kr. årligt (31. marts 2012-niveau). Til lektorer på gammelt lønsystem yder der et pensionsgivende tillæg på 59.000 kr.
årligt (31. marts 2012-niveau).
Ansættelse som lektor
Lektorstillingen er normalt en varig stilling med undervisningspligt, og pligt til kunstnerisk virksomhed/forskning og kunstnerisk/pædagogisk udviklingsarbejde.
Kvalifikationskravet skal svare til det, der kan opnås på grundlag af ansættelse som adjunkt, men kan være opnået på anden
måde. Det forudsættes, at du har dokumenteret en betydelig
kunstnerisk karriere på højt niveau, dokumenteret kunstnerisk
virksomhed/ forskning på internationalt niveau og/eller kunstnerisk/pædagogisk udviklingsarbejde på internationalt niveau.
Ansættelse sker normalt på overenskomstvilkår.
Pensionsgivende tillæg
Grundbeløb
31. marts
2012
59.000
Aktuelt beløb
(uden pension)
1. april 2015
60.282,96 årl.
5.023,58 mdl.
Professorer: Der ydes løn svarende til lr. 37.
I nyt lønsystem er tillægget et minimumstillæg, hvis der ikke opnås lokal enighed om andet.
Professorer med særlige opgaver: Medarbejdere der er ansat på
gammelt lønsystem overgår til nyt lønsystem. Pensionsgivende
tillæg aftales lokalt, kan der ikke opnåes enighed om andet, udgør tillægget 171.000 kr. årligt (31. marts 2012-niveau).
Ansættelse som professor
Professorstillingen er en stilling med undervisningspligt, og
pligt til kunstnerisk virksomhed/forskning, kunstnerisk/pædagogisk udviklingsarbejde og koordinering.
Musikkonservatorier
Faste lærere
Ansættelse som adjunkt
Adjunktstillingen er en tidsbegrænset stilling med undervisningspligt, og pligt til kunstnerisk virksomhed/forskning og
kunstnerisk/ pædagogisk udviklingsarbejde.
Ansættelse som adjunkt sker efter opslag for normalt en treårig
periode. Den samlede ansættelsestid kan ikke strækkes ud over
seks år i alt, svarende til tre år på fuld tid.
Efter positiv bedømmelse overgår du ved udløbet af ansættelsesperioden til ansættelse som lektor.
Ansættelse sker normalt på overenskomstvilkår.
Der skal ved besættelsen lægges afgørende vægt på, om du kan
dokumentere en kunstnerisk karriere på højt internationalt
niveau og/eller en høj grad af original videnskabelig produktion
på internationalt niveau, herunder om du har videreudviklet
fagområder. Ansættelse sker normalt på overenskomstvilkår svarende til lønramme 37. Herudover kan der efter forhandling ydes
et individuelt tillæg.
Ansættelse som professor med særlige opgaver
Professor med særlige opgaver indebærer tidsbegrænset
vare­tagelse af funktionsbestemte opgaver samt almindelige
arbejdsopgaver, som er knyttet til professorstillinger. De funk­
tionsbestemte opgaver kan have en varighed på tre til fem år
med mulighed for yderligere forlængelse i op til tre år.
Kvalifikationskravet svarer til de ordinære professorstillinger.
Der skal dog lægges vægt på, at du har potentiale til at videre­
udvikle fagområdet.
DM · DANSK MAGISTERFORENING · LØNGUIDE 1. APRIL 2015 TIL 30. SEPTEMBER 2015
FORSKNING OG UNDERVISNING
Øvrige stillingstyper
16
I nyt lønsystem er tillægget et minimumstillæg, hvis der ikke opnås lokal enighed om andet.
Ansættelse som studieadjunkt eller -lektor
Studieadjunkt- og studielektorstillinger indgår i stillingsstrukturen, men anvendes kun i begrænset omfang.
Stillingerne er enten tidsbegrænsede eller tidsubegrænsede deltids-/fuldtidsstillinger, hvor stillingsindholdet er undervisning
og tilsvarende opgaver inden for musikkonservatoriets formål.
Hvis du ansættes som studieadjunkt, skal der afgives en skriftlig
vurdering af dine undervisningsmæssige kvalifi kationer. Hvis
vurderingen er positiv, bliver du ved udløbet af ansættelses­
perioden ansat som studielektor.
Direkte ansættelse som studielektor forudsætter positiv bedømmelse og normalt også mindst seks års beskæftigelse inden for
et for stillingen relevant arbejdsområde.
Ansættelse sker normalt på overenskomstvilkår.
Timelærere
Timelærere ansættes efter Finansministeriets cirkulære om
timelønnet undervisning og aflønnes efter sats I med en forberedelsestid på 90 min. af hver undervisningstime.
Ansættelse sker efter bedømmelse.
Aktuelt beløb
1. april 2015
Aflønning per arbejdstime
231,88
Samlet løn per undervisningstime
579,70
Navigationsskoler
Ansættelse som studieadjunkt
Pensionsgivende tillæg
Grundbeløb
31. marts
2012
34.100
Aktuelt beløb
(uden pension)
1. april 2015
34.841,50 årl.
2.903,46 mdl.
I nyt lønsystem er tillægget et minimumstillæg, hvis der ikke opnås lokal enighed om andet.
Ansættelse som studielektor
Pensionsgivende tillæg
Grundbeløb
31. marts
2012
52.400
Aktuelt beløb
(uden pension)
1. april 2015
53.539,44 årl.
Der er aftalt ny stillingsstruktur med virkning fra efteråret
2015. Ændringer vil fremgå af oktober 2015-udgaven af Lønguiden. Indtil da er de her nævnte tillæg gældende. Se mere
på dm.dk/lønogansættelse/overenskomstforhandlinger2015
Ansættelse sker efter overenskomsten for akademikere i staten.
For ikke-akademiske lærere dog i henhold til overenskomstens
protokollat om ledere og lærere ansat ved en række videre­
gående uddannelsesinstitutioner. Aflønningen følger stadig
lønramme 16-31.
Kvalifikationskrav
Uddannelse som navigatør, videreuddannelse på DTU/Teknikum
samt ansættelse som hjælpelærer ved en navigationsskole i 3 år
4.461,62 mdl.
I nyt lønsystem er tillægget et minimumstillæg, hvis der ikke opnås lokal enighed om andet.
Ansættelse som gæstelektor eller gæsteprofessor
Stillingerne er fortrinsvis forbeholdt udenlandske forskere. Kvalifikationskrav svarer til henholdsvis lektorniveau og professorniveau. Ansættelsesperioden kan højst være af tre års varighed.
Lønnen svarer til henholdsvis lektorstilling og professorstilling.
Ansættelse som docent
Hvis du er ansat som docent, det vil sige før 1. april 2004, fortsætter du din ansættelse som docent.
Pensionsgivende tillæg
Grundbeløb
31. marts
2012
34.100
Pensionsgivende tillæg
Ved ansættelse
34.100
Aktuelt beløb
(uden pension)
1. april 2015
34.841,50 årl.
2.903,46 mdl.
Efter 3 år
43.900
44.854,61 årl.
3.737,88 mdl.
Ansættelse som adjunkt i den ny stillingsstruktur
Per 1. august 1999 er der aftalt en ny stillingsstruktur.
Ansættelsen sker sædvanligvis for 2 år ad gangen, dog højest i 3
perioder á 2 år.
Aktuelt beløb
(uden pension)
1. april 2015
Pensionsgivende tillæg
34.841,50 årl.
Ved ansættelse
2.903,46 mdl.
Grundbeløb
31. marts
2012
Grundbeløb
31. marts
2012
34.100
Aktuelt beløb
(uden pension)
1. april 2015
34.841,50 årl.
2.903,46 mdl.
DM · DANSK MAGISTERFORENING · LØNGUIDE 1. APRIL 2015 TIL 30. SEPTEMBER 2015
FORSKNING OG UNDERVISNING
Ansættelse som lektor i den ny stillingsstruktur
Per 1. august 1999 er der aftalt en ny stillingsstruktur.
Ansættelse som lektor kan kun ske, såfremt en forudgående lektorbedømmelse af den pågældendes kvalifikationer har givet et
positivt resultat.
Pensionsgivende tillæg
Grundbeløb
31. marts
2012
52.400
Aktuelt beløb
(uden pension)
1. april 2015
53.539,44 årl.
4.461,62 mdl.
Der er indgået forhåndsaftaler på skolerne, der bl.a. inde­bærer
at lektorer ydes et pensionsgivende tillæg på 79.800 kr. (31. marts
2012-niveau).
Professionshøjskoler,
Erhvervsakademier og
Danmarks Medieog Journalisthøjskole
17
Ansættelse som tjenestemand eller på
tjenestemandslignende vilkår
På nogle områder har en gruppe lærere bevaret deres tjenestemands- og tjenestemandslignende ansættelser, ligesom en
gruppe tidligere tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte har bevaret deres tjenestemandspensionsrettigheder ved
overgang til overenskomstansættelse.
For disse gruppe er aftalt et særligt nyt lønsystem, som typisk inde­
bærer forbedret tjenestemandspension ved overgang til ny løn.
Stillingsstruktur
Der er aftalt en fælles stillingsstruktur for ansatte på professionshøjskoler, erhvervsakademier og Danmarks Medie- og Journalisthøjskoler.
Alle, der ansættes til at varetage opgaver med undervisning og
forsknings- og udviklingsaktiviteter, skal ansættes i henhold til
denne stillingsstruktur, der trådte i kraft for alle nye ansættelser
efter 1.8.2013.
Stillingskategorier: adjunkt, lektor og docent
Man ansættes som adjunkt i en varig stilling. Inden udløbet af
adjunktperioden på normalt 4 år skal adjunkten anmode om at
få sine kvalifikationer bedømt af et lektorbedømmelsesudvalg.
Ved positiv bedømmelse overgår adjunkten til lektorvilkår.
Professionshøjskoler, Erhvervsakademier og DanmarksJournalist- og Mediehøjskole udbyder professionsbachelor- og
erhvervsakademiuddannelserne, efter- og videreuddannelser i
tilknytning her til, ligesom lærerne udfører forsknings- og udviklingsopgaver m.v.
Ansættelse som lektor forudsætter positiv lektorbedømmelse
efter denne stillingsstruktur.
Med virkning fra 1.8.2013 er der etableret en ny stillingsstruktur
for hele området med tilhørende tillægsstruktur. I forbindelse
med den nye stillingsstruktur, der gælder ansættelser fra
1.8.2013, er der aftalt en overgangsordning for lærere ansat før
denne dato.
Uddannelsesministeriet har fastsat kravene til disse bedømmelser i to bedømmelsesbekendtgørelser.
Ansættelse på overenskomst.
Ansættelse af akademisk uddannede lærere sker efter overenskomsten for akademikere i staten. Ansættelse af ikke-akademiske lærere på læreruddannelsen og på pædagoguddannelsen
sker dog efter et særligt protokollat for ledere og lærere ved en
række videregående uddannelsesinstitutioner.
Ansættelse som docent forudsætter positiv docentbedømmelse
efter denne stillingsstruktur.
Ansættelse som adjunkt
Pensionsgivende tillæg
Grundbeløb
31. marts
2012
42.000
Aktuelt beløb
(uden pension)
1. august 2015
42.913,29 årl.
3.576,11 mdl.
Ansættelse som lektor
Begge grupper af lærere er medlemmer af MP-Pension.
Ansættelse af ikke-akademiske lærere på øvrige professionsuddannelser sker på vilkår aftalt med pågældendes faglige organisation, f.eks. Dansk Sygeplejeråd, Dansk Socialrådgiverforening etc.
Pensionsgivende tillæg
Grundbeløb
31. marts
2012
83.000
Aktuelt beløb
(uden pension)
1. august 2015
84.804,84 årl.
7.067,07 mdl.
DM · DANSK MAGISTERFORENING · LØNGUIDE 1. APRIL 2015 TIL 30. SEPTEMBER 2015
FORSKNING OG UNDERVISNING
Ansættelse som docent
Pensionsgivende basisløn
Grundbeløb
31. marts
2012
471.800
Aktuelt beløb
(uden pension)
1. august 2015
482.059,29 årl.
40.171,61 mdl.
Pensionsgivende tillæg
til docenter aftales lokalt.
Opnås der ikke enighed
om andet ydes tillæg på
40.000
40.869,80 årl.
3.405,82 mdl.
Overgangsordning i forhold til den nye stillingsstruktur pr. 1.
august 2013.
I tilknytning til den nye fælles stillingsstruktur er der aftalt en
overgangsordning, der gælder for alle, der e ansat på området
inden 1. august 2013.
Adjunkter
Adjunkter ansat inden 1. august 2013 kunne inden 1. august 2014
vælge af overgå til ansættelse efter den nye stillingsstruktur,
hvilket indebar overgang til tillæg og lektorbedømmelse efter
den nye stillingsstruktur. Institutionen kunne fastsætte en ny
adjunktperiode efter reglerne i den nye stillingsstruktur.
Adjunkter der ikke valgte at overgå til den nye stillingsstruktur
fortsatte adjunktforløb og lektorbedømmelse efter den oprindelige stillingsstruktur. Adjunkten overgik dog til lektortillæg efter
den nye stillingsstruktur efter positiv lektorbedømmelse.
Lektorer
Lektorer, der er ansat inden 1. august 2013 fortsatte på hidtidige
løn- og ansættelsesvilkår.
Undervisere på områder, der ikke tidligere har været omfattet af
en stillingsstruktur.
Undervisere på områder, der ikke tidligere har været omfattet af
en stillingsstruktur, kunne inden 1. august 2014 vælge at lade sig
lektorbedømme efter den nye stillingsstruktur. Der blev fastsat
en adjunktperiode efter reglerne i stillingsstrukturen og de blev
omfattet af løn- og ansættelsesvilkår, der gælder adjunkter. Hvis
adjunkten i sin hidtidige stilling havde oppebåret en højere løn,
bevaredes denne i adjunktperioden.
For undervisere ved erhvervsakademier, der valgte af overgå
til den nye stillingsstruktur gælder særlige lønvilkår. Til disse
undervisere blev – udover hidtidige undervisningstillæg, særligt
tillæg og anciennitetstillæg, eller eventuelle lokale tillæg, der
træder i stedet for sådanne tillæg – ydet et pensionsgivende tillæg på 13.000 kr. (grundbeløb pr. 31. marts 2012), dog således at
18
dette yderligere tillæg ikke bragte den samlede tillægssum over
83.000 (grundbeløb pr. 31. marts 2012). For undervisere ved erhvervsakademier gjaldt tillige en særlig mulighed for at lade sig
lektorbedømme uden forudgående ansættelse som adjunkt.
Undervisere, der ikke valgte at lade sig lektorbedømme fortsætter på hidtidige løn- og ansættelsesvilkår.
Vilkår for ansatte før 1. august 2013, som ikke kunne vælge
­eller ikke valgte at overgå til den nye stillingsstruktur
Professionshøjskolerne:
På professionshøjskolerne gjaldt indtil 31. juli 2013 to stillingsstrukturer:
Stillingsstruktur fra 1998 for adjunkter og lektorer ved Danmarks
Erhvervspædagogiske Læreruddannelse og CVU stillingsstrukturen fra 2003, der dækker professionshøjskolernes pædagogiske
og social- og sundhedsfaglige område.
Adjunkter ansat 1. august 2013 på disse stillingsstrukturer kunne
vælge at overgå til ansættelse på den nye stillingsstruktur eller
fortsætte på uændrede vilkår, jf. ovenfor.
Lektorer og lærere, der ikke kunne vælge, eller ikke valgte overgang til disse stillingsstrukturer, fortsætter på uændrede vilkår,
jf. nedenfor.
Lærere, der er ansat på professionshøjskolerne på et område,
der ikke er dækket af de to nævnte stillingsstrukturer, men indenfor den nye stillinsstrukturs område, kunne vælge at overgå
til den nye stillingsstruktur eller at fortsætte på hidtidige vilkår
jf. ovenfor.
Tillæg efter CVU-stillingsstrukturen:
Ansættelse som adjunkt
Pensionsgivende tillæg
Grundbeløb
31. marts
2012
34.700
Aktuelt beløb
(uden pension)
1. april 2015
35.454,55 årl.
2.954,55 mdl.
DM · DANSK MAGISTERFORENING · LØNGUIDE 1. APRIL 2015 TIL 30. SEPTEMBER 2015
FORSKNING OG UNDERVISNING
Ansættelse som lektor
Grundbeløb
31. marts 2012
Pensionsgivende tillæg
fra 1. august 2013
Eventuelt funktionstillæg
fra 1. august 2013
70.400
11.000
Aktuelt beløb
(uden pension)
1. april 2015
71.930,85 årl.
5.994,24 mdl.
11.239,20 årl.
936,60 mdl.
Alle lektorer oppebærer lektortillægget.
Lektorer med hovedbeskæftigelse ved uddannelserne til folkeskolelærer, ernærings- og husholdningsøkonom og professionsbachelor i ernæring og sundhed eller ved efter- og videreuddannelse samt forskningstilknytning, udviklingsarbejde og videncenterfunktion oppebærer desuden funktionstillægget.
I forbindelse med tillægsomlægningen 1. august 2013 bortfaldt
det personlige tillæg på 11.500 kr. som lektorer ansat pr. 1.
august 2000 ved pædagoguddannelsen har oppebåret hidtil.
Lektorer fra DPU
der er virksomhedsoverdraget:
Pensionsgivende tillæg
Pensionsgivende tillæg
Grundbeløb
31. marts
2012
Lektorer
81.400
Lektorer ansat før 1.8. 1992
64.100
5.687,71 mdl.
Aftentillæg
Tillæg på 92 kr. månedlig (ureguleret) per ugentlig skematime
efter kl. 18,30 til adjunkter/lektorer, der er fast tilknyttet en
lærer­uddannelse.
Ansat på professionshøjskoler før 1. august 2003
Lektorer og adjunkter/seminarielærere ansat på professionshøjskoler før 1. august 2003 efter ældre regler bevarer som en
personlig ordning hidtidige lønvilkår, så længe de er ansat i stillingen.
Læreruddannelsen og Ernærings- og
husholdningsøkonomuddannelsen
Lektorer ansat før 1. august 2003 med lektorbedømmelse efter
reglerne i stillingsstrukturen fra 1992.
65.493,85 årl.
Pædagoguddannelsen og håndarbejdslæreruddannelsen
Adjunkter og seminarielærere, ansat før 1. august 2003, der ikke
er lektor­bedømt og ikke overgået til ny stillingsstruktur.
Pensionsgivende tillæg
Grundbeløb
31. marts
2012
Adjunkt/seminarielærer
45.200
Aktuelt beløb
(uden pension)
1. april 2015
46.182,87 årl.
3.848,57 mdl.
Sløjdlæreruddannelsen
Grundbeløb
31. marts
2012
59.500
Aktuelt beløb
(uden pension)
1. april 2015
60.793,83 årl.
5.066,15 mdl.
Aktuelt beløb
(uden pension)
1. april 2015
68.252,57 årl.
83.170,04 årl.
5.457,82 mdl.
Lektorer
66.800
Aktuelt beløb
(uden pension)
1. april 2015
6.930,84 mdl.
Pensionsgivende tillæg
Grundbeløb
31. marts
2012
19
Socialrådgiveruddannelsen og hospitalslaborantuddannelsen
Adjunkter, ansat før 1. august 2003, der ikke er lektorbedømt og
ikke overgået til ny stillingsstruktur
Pensionsgivende tillæg
Grundbeløb
31. marts
2012
Adjunkter
34.100
Aktuelt beløb
(uden pension)
1. april 2015
34.841,50 årl.
2.903,46 mdl.
Tillæg efter DEL stillingsstrukturen
Ansættelse som adjunkt
Pensionsgivende tillæg
Ved ansættelse
Grundbeløb
31. marts
2012
34.700
Aktuelt beløb
(uden pension)
1. april 2015
35.454,55 årl.
2.954,55 mdl.
Efter 3 år
45.200
46.182,87 årl.
3.848,57 mdl.
DM · DANSK MAGISTERFORENING · LØNGUIDE 1. APRIL 2015 TIL 30. SEPTEMBER 2015
FORSKNING OG UNDERVISNING
Ansættelse som lektor
Pensionsgivende tillæg
Ved ansættelse
Grundbeløb
31. marts
2012
81.400
Aktuelt beløb
(uden pension)
1. april 2015
83.170,04 årl.
6.930,84 mdl.
20
Erhvervsakademier
I overenskomsten 2013 blev indført stillingsstuktur som følger:
Grundbeløb
Aktuelt beløb
31. marts
(uden pension)
Pensionsgivende tillæg
2012
1. april 2015
Adjunkt
42.000
42.913,29 årl.
3.576,11 mdl.
Ansatte før 1. juni 1998, der ikke er gået over
på stillingsstrukturen
Grundbeløb
31. marts
Pensionsgivende tillæg
2012
Ved ansættelse
34.700
Lektor
46.100
84.804,84 årl.
7.067,07 mdl.
Aktuelt beløb
(uden pension)
1. april 2015
basisløn til docenter
35.454,55 årl.
Pensionsgivende tillæg til docenter aftales lokalt.
2.954,55 mdl.
Efter 17 år
83.000
47.102,44 årl.
471.800
482.059,29 årl.
40.171,61 mdl.
Opnås der ikke enighed om
40.000
andet ydes tillæg på
40.869,80 årl.
3.405,82 mdl.
3.925,20 mdl.
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
I overenskomsten 2013 blev indført stillingsstuktur som følger:
Grundbeløb
Aktuelt beløb
31. marts
(uden pension)
Pensionsgivende tillæg
2012
1. april 2015
Adjunkt
42.000
42.913,29 årl.
3.576,11 mdl.
Lektor
83.000
Lærere, der ikke vælger at overgå til stillingsstrukturen, bevarer
hidtidige vilkår. Disse kan enten bestå af tillæg i henhold til regler gældende ved erhvervsskoler eller individuelt aftalte tillæg.
Eksisterende tillæg udgør typisk:
84.804,84 årl.
Pensionsgivende tillæg
Ved ansættelsen
Grundbeløb
31. marts
2012
34.100
471.800
482.059,29 årl.
Efter 3 års ansættelse
43.900
Opnås der ikke enighed om
40.000
andet ydes tillæg på
Særligt tillæg
12.300
12.567,46 årl.
1.047,29 mdl.
40.869,80 årl.
3.405,82 mdl.
44.854,61 årl.
3.737,88 mdl.
40.171,61 mdl.
Pensionsgivende tillæg til docenter aftales lokalt.
34.841,50 årl.
2.903,46 mdl.
7.067,07 mdl.
basisløn til docenter
Aktuelt beløb
(uden pension)
1. april 2015
Mere end 17 års
lønanciennitet
15.100
15.428,35 årl.
1.285,70 mdl.
Lærere, der ikke vælger at overgå til stillingsstrukturen, bevarer
hidtidige vilkår:
Grundbeløb
Aktuelt beløb
31. marts
(uden pension)
Pensionsgivende tillæg
2012
1. april 2015
Ved ansættelse
34.100
34.841,50 årl.
2.903,46 mdl.
Efter 3 år
43.900
44.854,61 årl.
3.737,88 mdl.
Ansatte, der før 1.4..1989 oppebar højere tillæg, bevarer dette tillæg.
DM · DANSK MAGISTERFORENING · LØNGUIDE 1. APRIL 2015 TIL 30. SEPTEMBER 2015
FORSKNING OG UNDERVISNING
Sektorforsknings­institutioner og GEUS
Der er per 1. oktober 2010 indført ny stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved sektorforskningsinstitutionerne.
Stillingsstrukturen vedrører 4 af de fem hidtidige sektorforskningsinstitutioner, nemlig Statens Serum Institut, Det Nationale
Forskningsråd for Arbejdsmiljø og Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.
GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og
Grønland), som var den 5. tilbageværende sektorforskningsinstitution har eget lovgrundlag og har per 1. august 2010 fået egen
stillingsstruktur.
De to stillingsstrukturer er dog med nogle få undtagelser i store
træk enslydende, og de faste tillæg for samme stillingskategorier er ens.
Følgende stillingsbetegnelser er bortfaldet:
•• Forskningsassistent
•• Kandidatstipendiat
•• Projektforsker
•• Projektseniorforsker
•• Seniorrådgiver (undtagen på GEUS)
Pensionsgivende tillæg
Post.doc
Grundbeløb
31. marts
2012
49.300
Aktuelt beløb
(uden pension)
1. april 2015
50.372,03 årl.
4.197,67 mdl.
Forsker
Ansættelse som forsker kan ske tidsbegrænset eller tidsubegrænset.
Stillingen er en videreuddannelsesstilling, hvor hovedopgaverne
er forskning (herunder forpligtelse til publicering/videnskabelig
formidling) og forskningsbaseret rådgivning og myndigheds­
betjening.
Pensionsgivende tillæg
Forsker
Ansatte, der per henholdsvis 1. august og 1. oktober 2010 var
ansat i en af de stillingskategorier, der er bortfaldet opretholder
uændrede løn- og ansættelsesforhold, så længe ansættelsen
varer.
Videnskabelig assistent
Stillingen som videnskabelig assistent er en tidsbegrænset videnskabelig stilling. Hovedopgaven er forskning.
Ansættelse sker for en periode af indtil 3 år. Genansættelse ud
over 3 år kan ikke finde sted.
Grundbeløb
Aktuelt beløb
31. marts
(uden pension)
Pensionsgivende tillæg
2012
1. april 2015
37.200
Post doc.
Stillingen er tidsbegrænset i op til 4 år. Stillingsindholdet vil
overvejende være forskning, og ansættelse forudsætter videnskabelige kvalifikationer på p.hd.-niveau.
Ansættelse som post doc. kan ikke i sig selv kvalificere til ansættelse som seniorforsker.
Ansættelse som forsker kræver videnskabelige kvalifikationer på
ph.d.–niveau.
Følgende nye stillingskategorier er blevet introduceret:
• Videnskabelig assistent
• Ph.d. stipendiat
• Post doc.
Videnskabelig assistent
21
38.008,91 årl.
3.167,41 mdl.
Grundbeløb
31. marts
2012
49.300
Aktuelt beløb
(uden pension)
1. april 2015
50.372,03 årl.
4.197,67 mdl.
Seniorforsker
Ansættelse som seniorforsker er normalt tidsubegrænset.
Arbejdsopgaverne vil typisk omfatte institutionsrelateret forskning, herunder deltagelse i den videnskabelige udvikling af fagområdet, nationalt og internationalt, samt vejledning af ph.d.studerende og forskere.
Pensionsgivende tillæg
Forsker
Grundbeløb
31. marts
2012
89.100
Aktuelt beløb
(uden pension)
1. april 2015
91.037,48 årl.
7.586,46 mdl.
Seniorrådgiver (kun på GEUS)
Seniorrådgiverstillingen er en varig stilling. Arbejdsopgaverne vil
typisk omfatte forskningsbaseret rådgivning samt formidling af
forskningsresultater til myndigheder, erhvervsliv og samfundet i
øvrigt. Stillingen kan desuden omfatte varetagelse af forskningsopgaver.
Pensionsgivende tillæg
Seniorforsker og
seniorrådgiver
Grundbeløb
31. marts
2012
87.900
Aktuelt beløb
(uden pension)
1. april 2015
89.811,39 årl.
7.484,28 mdl.
DM · DANSK MAGISTERFORENING · LØNGUIDE 1. APRIL 2015 TIL 30. SEPTEMBER 2015
FORSKNING OG UNDERVISNING
Forskningsprofessor
Stillingen som forskningsprofessor kan besættes tidsbegrænset
eller tidsubegrænset. Arbejdsopgaverne vil typisk omfatte institutionsrelateret forskning, herunder videnskabelig udvikling af
fagområdet, nationalt og internationalt samt vejledning af ph.d.studerende og forskere.
Ansættelse sker normalt på overenskomstvilkår med en aflønning svarende til lønramme 37. Herudover kan der ydes individuelle tillæg.
Professor/forskningsprofessor med særlige opgaver
Ansættelse som professor med særlige opgaver er tidsbegrænset til 3 til 5 år med mulighed for forlængelse til maksimalt 8 år.
Ansættelse sker på overenskomstvilkår med lokal forhandling
af tillæg. Der er aftalt følgende minimumstillæg som udgangspunkt for den lokale forhandling.
Pensionsgivende tillæg
Professor med særlige
opgaver
Grundbeløb
31. marts
2012
171.700
Aktuelt beløb
(uden pension)
1. april 2015
175.433,62 årl.
14.619,47 mdl.
Sprogcentre for
voksne indvandrere
Tillæg
Grundbeløb
31. marts
2000
22
Aktuelt
beløb (uden
pension)
1. oktober
2015
Funktionstillæg
(obligatoriske)
Sprogcentertillæg
10.000
13.054 årl.
1.087,81 mdl.
Lærere, der er stedfor­træder (souschef),
hvor der ikke er ansat en mellemleder
15.400
Undervisningsvejleder
10.000
20.103 årl.
1.675,22 mdl.
13.054 årl.
1.087,81 mdl.
Tillæg
Grundbeløb
31. marts
2000
Aktuelt
beløb (uden
pension)
1. oktober
2015
Undervisningstillæg
pr. time:
300-680 timer (Ny Løn)
27,09
35,36
300-680 timer
(pers. ordning)
9,96
13,00
681 og derover
84,05
109,72
33,23
43,38
Grund­beløb
31. marts
2000
Aktuelt
beløb (uden
pension)
1. oktober
2015
Tillæggene er pensions­givende og
afregnes pr. påbegyndt halve time
Timetillæg pr.
undervisn.time
Kommunale sprogcentre
Der er overenskomst på dette område mellem Lærernes Centralorganisation og KL.
Ansættelse som lærer på ny lønskala:
Grundløn: Løntrin 30 + et løntrinstillæg
Timelønnede lærere
Kvalifikationsløn:
(indplacering på grundlag af afsluttet uddannelse)
•• Efter 4 års beskæftigelse: løntrin 34 + et løntrinstillæg
•• Efter 8 års beskæftigelse: løntrin 39
•• Efter 12 års beskæftigelse: løntrin 39 + et løntrinstillæg
Løn pr. arbejdstime
141,27
184,41
Løn pr. undevisnings­lektion (60 min.)
268,41
350,37
Personlig ordning:
Lønindplacering: løntrin 42 og 42 + et løntrinstillæg
Timelønnen for lærere
udgør følgende:
Der ydes feriepenge med 12,5%
Ansættelse som lærer ved et privat sprogcenter
Ved ansættelse som lærer på et privat sprogcenter inden for
FOAS’ område er der indgået selvstændig overenskomst med
­Lærernes Centralorganisation, som ligner den, der gælder for de
kommunale sprogcentre.
DM · DANSK MAGISTERFORENING · LØNGUIDE 1. APRIL 2015 TIL 30. SEPTEMBER 2015
FORSKNING OG UNDERVISNING
En ekstern lektor kan ansættes varigt eller tidsbegrænset. Tidsbegrænset ansættelse sker normalt for 3 år ad gangen.
Universiteter
Videnskabelig assistent
Stillingen som videnskabelig assistent er en tidsbegrænset
videnskabelig stilling. Hovedopgaverne er forskning og/eller
undervisning.
Med virkning fra 1. maj 2012 er det blevet muligt at aftale varige
og midlertidige tillæg til eksterne lektorer. Tillæg kan forhandles
ved ansættelsen, såvel som under ansættelsen, mindst hvert 3. år.
Det konkrete timetal og eksamensdeltagelse m.m. aftales for hvert
semester inden for de aftalte rammer herfor, dog max. 780 arbejdstimer årligt. Der ydes 2,5 timers forberedelse pr. undervisningstime.
Ansættelse sker for en periode af indtil 3 år. Genansættelse udover 3 år kan ikke finde sted.
Pensionsgivende tillæg
23
Grundbeløb
31. marts
2012
37.200
Aktuelt beløb
(uden pension)
1. april 2015
Aktuelt beløb
1. april 2015
Aflønning per arbejdstime
252,38
Samlet løn per undervisningstime
883,33
38.008,91 årl.
3.167,41 mdl.
Undervisningsassistent
Stillingen er en deltidsstilling med henblik på selvstændig varetagelse af undervisningsopgaver normalt af elementær karakter
eller undervisning, der supplerer undervisning varetaget på adjunkt-, lektor-, eller professorniveau.
Stillingerne besættes for en periode på indtil 3 år. Genansættelse kan finde sted i det omfang, at det er i overensstemmelse
med lov om tidsbegrænset ansættelse.
Det konkrete timetal m.v. fastsættes for hvert semester dog
max. 780 arbejdstimer årligt.
Til hver undervisningstime gives der 1 1/2 times forberedelse.
Eksaminationstimer regnes som arbejdstimer. For hver times
mundtlig eksamination tillægges 1 times forberedelse. Der ydes
altid betaling for mindst en eksaminationstime
Aktuelt beløb
1. april 2015
Aflønning per arbejdstime
231,89
Samlet løn per undervisningstime
579,70
Ekstern lektor
Stillingen er en deltidsstilling. Arbejdsområdet for eksterne lektorer vil hovedsageligt bestå i at give forelæsninger og anden
selvstændig undervisning på højt niveau, udarbejde og rette
opgaver til den løbende undervisning og i forbindelse med
skriftlig eksamen samt eksaminere ved eksaminer og andre
prøver. Kvalifikationskravet er kandidatniveau samt yderligere
kvalifikationer på højt niveau, ligesom ansættelsen forudsætter,
at vedkommende – ved en fagkyndig bedømmelse i henhold til
gældende regler – erklæres for kvalificeret hertil.
Adjunkt
Adjunkturet er en videreuddannelsesstilling, hvor hovedopgaverne er forskning (herunder forpligtelse til publicering/videnskabelig formidling) og forskningsbaseret undervisning (med
tilhørende eksamensforpligtelser). Stillingen kan tillige omfatte
videnudveksling med samfundet, samt i begrænset omfang varetage andre opgaver.
Der skal sikres balance, som gør, at adjunkten kan kvalificere sig
inden for de for stillingen relevante områder (typisk forskning
og undervisning). Der gives supervision og mulighed for pædagogisk opkvalificering m.h.p. en skriftlig vurdering af adjunktens
undervisningsmæssige kvalifikationer.
Ved ansættelse som adjunkt gives merit for tidligere ansættelse
som post.doc. inden for et relevant område.
Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling, men ansættelse kan ske på deltid.
Pensionsgivende tillæg
Grundbeløb
31. marts
2012
49.300
Aktuelt beløb
(uden pension)
1. april 2015
50.372,03 årl.
4.197,67 mdl.
Post.doc.
Post.doc.-stillingen er tidsbegrænset og stillingsindholdet vil
normalt overvejende være forskning. Hertil kommer undervisning i et vist omfang samt evt. varetagelse af andre opgaver.
I stillingen indgår ikke pædagogisk opkvalificering. Ansættelse
som post doc. kan derfor ikke alene kvalificere til ansættelse
som lektor/seniorforsker.
Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling, men ansættelse kan ske på deltid.
DM · DANSK MAGISTERFORENING · LØNGUIDE 1. APRIL 2015 TIL 30. SEPTEMBER 2015
FORSKNING OG UNDERVISNING
Pensionsgivende tillæg
Grundbeløb
31. marts
2012
49.300
Aktuelt beløb
(uden pension)
1. april 2015
50.372,03 årl.
4.197,67 mdl.
Forsker
Forskerstillingen er en videreuddannelsesstilling, hvor hoved­
opgaverne er forskning (herunder forpligtelse til publicering/videnskabelig formidling) og forskningsbaseret myndigheds­betjening.
Seniorforsker
Stillingen som seniorforsker er normalt en varig stilling med undervisnings- og forskningspligt og -ret.
Hovedopgaverne er forskning (herunder forpligtelse til publicering/videnskabelig formidling) og forskningsbaseret myndighedsbetjening. Hertil kommer undervisning i et vist omgang
samt varetagelse af forskningsledelse, vejledning og supervision
af adjunkter og forskere samt fagligt bedømmelsesarbejde.
Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling, men ansættelse kan ske på deltid.
Hertil kommer undervisning i et vist omfang og i begrænset omfang varetagelse af andre opgaver.
Der skal sikres en balance, som gør, at forskeren kan kvalificere
sig inden for de for stillingen relevante områder (typisk forskning, forskningsbaseret myndighedsbetjening og undervisning).
Der skal gives supervision og mulighed for pædagogisk opkvalificering m.h.p. en skriftlig vurdering af forskerens undervisningsmæssige kvalifikationer.
Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling, men ansættelse kan ske på deltid.
Pensionsgivende tillæg
Grundbeløb
31. marts
2012
49.300
Aktuelt beløb
(uden pension)
1. april 2015
50.372,03 årl.
4.197,67 mdl.
Lektor
Lektorstillingen er normalt en varig stilling med undervisningsog forskningspligt og -ret.
Hovedopgaverne er forskning (herunder forpligtelse til publicering/videnskabelig formidling) og forskningsbaseret undervisning (med tilhørende eksamensforpligtelser). Stillingen kan
endvidere omfatte vidensudveksling med samfundet – herunder
deltagelse i den offentlige debat. Hertil kan komme varetagelse
af forskningsledelse, vejledning og supervision af adjunkter og
forskere samt fagligt bedømmelsesarbejde.
Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling, men ansættelse kan ske på deltid.
Pensionsgivende tillæg
Grundbeløb
31. marts
2012
89.100
Aktuelt beløb
(uden pension)
1. april 2015
91.037,48 årl.
7.586,46 mdl.
24
Pensionsgivende tillæg
Grundbeløb
31. marts
2012
89.100
Aktuelt beløb
(uden pension)
1. april 2015
91.037,48 årl.
7.586,46 mdl.
Professor
Professoratet er en stilling hvor hovedopgaverne er forskning
(herunder forpligtelse til publicering/videnskabelig formidling)
og forskningsbaseret undervisning (med tilhørende eksamensforpligtelser). Hertil kan komme forskningsbaseret myndighedsbetjening og vidensudveksling med samfundet – herunder
deltagelse i den offentlige debat samt varetagelse af forskningsledelse, vejledning og supervision af adjunkter og forskere samt
fagligt bedømmelsesarbejde.
En stilling som professor besættes normalt uden tidsbegrænsning, men kan også besættes tidsbegrænset. Ansættelse sker
normalt på overenskomstvilkår, svarende til tjenestemandsansættelse i lr. 37 (evt. lr. 38). Der ydes et pensionsgivende tillæg,
der udligner forskellen mellem det aktuelle løntrin på den fællesakademiske lønskala og lr.37 (evt. lr. 38). Herudover kan der
efter forhandling ydes et individuelt tillæg.
Professor med særlige opgaver
Professor med særlige opgaver er en tidsbegrænset stilling for
særligt talentfulde forskere til at udvikle et særligt forskningseller uddannelsesområde på et perspektivrigt fagområde på
internationalt niveau. Stillingen ligger inden for universitetets
kerneområder eller et satsningsområde, hvor der er et særligt
behov for høj faglig kompetence, som led i opbygningen af et
nyt forsknings- eller uddannelsesfelt. Ansættelse er tidsbegrænset i tre til otte år.
Efter udløb af stillingen er man sikret en fortsat ansættelse på
lektorvilkår.
Ansættelse sker på det ny lønsystem med en lokal forhandling
om et pensionsgivende tillæg. Tillægget aftales lokalt. Kan der
ikke opnås enighed om andet, udgør tillægget minimumstillægget (se nedenfor)
DM · DANSK MAGISTERFORENING · LØNGUIDE 1. APRIL 2015 TIL 30. SEPTEMBER 2015
FORSKNING OG UNDERVISNING
Pensionsgivende
minimumstillæg
Grundbeløb
31. marts
2012
171.700
Aktuelt beløb
(uden pension)
1. april 2015
positiv, tildeles stillingsbetegnelsen lektor. I lektoransættelsen
indgår varetagelse af supervisionsopgaver.
175.433,62 årl.
14.619,47 mdl.
Pensionsgivende tillæg
Ved ansættelse
Seniorrådgiver
Hovedopgaverne er forskningsbaseret myndighedsbetjening og
formidling af forskningsresultater til myndigheder, erhvervslivet
og samfundet i øvrigt. Hertil kommer en forpligtelse til at holde
sig ajour på et bredt videnskabsområde og udføre analyser af
fagligt brede problemstillinger samt formidle disse på en videnskabeligt forsvarlig måde. Stillingen kan desuden omfatte varetagelse af undervisning samt forskningsopgaver.
Ansættelse kan ske tidsubegrænset eller tidsbegrænset
Pensionsgivende tillæg
Grundbeløb
31. marts
2012
89.100
Aktuelt beløb
(uden pension)
1. april 2015
91.037,48 årl.
7.586,46 mdl.
Studieadjunkt/-lektor
Ved visse institutioner/studier kan adjunkt/lektorstillinger besættes med heltidsundervisere. Stillinger findes ved:
•• erhvervssproglige studier ved Handelshøjskolerne, Syddansk
Universitet samt Aalborg Universitet,
•• økonomistudierne ved Handelshøjskolen i Aarhus
•• Institut for Idræt ved Københavns Universitet
•• Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet
•• idrætsuddannelsen ved Aarhus Universitet
•• adgangskurser til de teknisk-naturvidenskabelige uddannelser
ved Aalborg Universitet og Danmarks Tekniske Universitet
•• studier med kurser, hvor undervisningen enten er af kreativ,
praksis- eller kunstbetonet karakter, er ikke-meritgivende
støtte­undervisning eller angår propædeutik på de humanistiske og teologiske fakulteter.
Stillingsindholdet er undervisning og tilsvarende opgaver. Stillingen kan indeholde faglige udviklingsopgaver. Kvalifikationskravet er kandidatniveau. Stillingerne er normalt tidsubegrænsede fuldtidsstillinger.
Ansættelse sker efter opslag som adjunkt eller lektor, afhængig af den pågældendes kvalifikationer. Ved ansættelse som
studieadjunkt skal institutionen sikre, at der gives den ansatte
pædagogisk supervision og vejledning. Denne opgave varetages
på lektor- eller professorniveau, og institutionen fastsætter det
nærmere indhold og omfang heraf. Senest 6 mdr. inden udløbet
af det 6. ansættelsesår afgives en skriftlig vurdering af adjunktens undervisningsmæssige kvalifikationer. Såfremt denne er
25
Grundbeløb
31. marts
2012
34.100
Aktuelt beløb
(uden pension)
1. april 2015
34.841,50 årl.
2.903,46 mdl.
Efter 3 år
43.900
44.854,61 årl.
3.737,88 mdl.
Lektorer
71.800
73.361,29 årl.
6.113,44 mdl.
Institutleder
Institutlederen ansættes som hovedregel på overenskomstvilkår
på åremål.
Der er fastsat en centralt aftalt basisløn for institutlederen, som
i grundbeløb (31. marts 2012*) udgør i alt 484,944 kr. I forbindelse
med besættelse af en institutlederstilling skal der efter central
aftale forhandles et lokalt tillæg. Studieleder
For varetagelse af hvervet som studieleder ydes funktionstillæg.
Tillægget aftales lokalt. Kan der ikke opnås enighed om andet,
udgør tillægget:
Antal studenterårsværk
> 1.200
Grundbeløb
31. marts
2012
87.300
Aktuelt beløb
(uden pension)
1. april 2015
89.198,34 årl.
7.433,19 mdl.
600-1.199
61.100
62.428,62 årl.
5.202,38 mdl.
150-599
21.100
21.558,82 årl.
1.796,57 mdl.
< 150
13.600
13.895,73 årl.
1.157,98 mdl.
Studenterårsværk opgøres for det seneste studieår (1. oktober
- 30. september) og opgøres i antal studenterårsværk inden for
studielederens område.
Funktion som rektor eller dekan
Rektor ansættes enten i en overenskomststilling eller i en tjenestemandsstilling på åremål.
Der er ingen centralt fastsatte tillæg knyttet til rektorstillingen,
hvorfor rektors løn forhandles i hvert enkelt tilfælde.
DM · DANSK MAGISTERFORENING · LØNGUIDE 1. APRIL 2015 TIL 30. SEPTEMBER 2015
FORSKNING OG UNDERVISNING
Dekanen ansættes enten i en overenskomststilling eller i en tjenestemandsstilling på åremål.
Der er fastsat en centralt aftalt basisløn for dekanen, som i
grundbeløb ((31. marts 2012*) udgør i alt 583.200 kr. I forbindelse
med besættelse af en dekanstilling skal der efter central aftale
forhandles et lokalt tillæg.
Ansatte i den gamle stillingsstruktur
Stillinger, der falder væk/hvor der ikke sker nyansættelser.
Ansatte i henhold til tidligere stillingsstrukturaftaler bibeholder
deres eksisterende vilkår som en personlig ordning.
Pensionsgivende tillæg
Docent
Grundbeløb
31. marts
2012
116.000
Aktuelt beløb
(uden pension)
1. april 2015
118.522,42 årl.
9.876,87 mdl.
Forskningsassistent
34.100
34.841,50 årl.
2.903,46 mdl.
Kandidatstipendiat
34.100
34.841,50 årl.
2.903,46 mdl.
Amanuensis
48.200
49.248,11 årl.
4.104,01 mdl.
Undervisningsadjunkt
V/ansættelse
34.100
34.841,50 årl.
Efter 3 år
43.900
44.854,61 årl.
2.903,46 mdl.
3.737,88 mdl.
Diplom- og eksportingeniøruddannelsen
Se afsnittet ”De tidligere ingeniørhøjskoler” side 14.
26
DM · DANSK MAGISTERFORENING · LØNGUIDE 1. APRIL 2015 TIL 30. SEPTEMBER 2015
O F F E N T L I G F O R V A LT N I N G
27
Offentlig forvaltning
Naturvidenskabeligt, samfundsvidenskabeligt og humanistisk
uddannede magistre ansættes i en lang række forskellige akademiske arbejdsfunktioner i ministeriernes departementer, i
statslige styrelser og institutioner samt i regionernes og kommunernes forvaltninger og institutioner.
De fleste er beskæftiget med miljøopgaver, it-opgaver, kommunikationsopgaver, planlægning, politisk rådgivning eller personaleadministration.
De flere end 6.000 administrativt ansatte magistre er ansat på
mere end 800 forskellige offentlige arbejdspladser.
Stillingstyper
Der anvendes en lang række forskellige stillingsbetegnelser.
Stillingstyperne kan ud fra en lønbetragtning deles op i disse
hovedgrupper:
• fuldmægtigstilling
• generaliststilling
• specialiststilling
Desuden findes der:
• specialkonsulent og chefkonsulent
Hospitaler:
• administrativt og klinisk arbejdende medarbejdere
Fuldmægtigstilling
Rådighedstillæg i staten
Hvis man ansættes som fuldmægtig i staten på nyt lønsystem
ydes automatisk rådighedstillæg, uanset hvilken akademisk uddannelse, man har. Med rådighedstillægget følger en rådighedsforpligtelse, der betyder, at man skal påtage sig ikke-planlagt
overarbejde i op til 20 timer ekstra per kvartal uden ekstra
betaling.
For ansatte på gammelt lønsystem omfatter rådighedsforpligtelsen 35 timer.
Rådighedsforpligtelsen administreres meget forskelligt på de
enkelte arbejdspladser. Hvis man kvartal efter kvartal udnytter
hele rådighedsforpligtelsen, kan der være tale om misbrug fra
arbejdsgiverens side. Henvend dig derfor til tillidsrepræsentanten eller DM’s sekretariat.
Generaliststilling
Rådighedstillæg i regioner og kommuner
I regioner og kommuner får magistre, der ansættes som generalister rådighedstillæg.
I regioner og kommuner omfatter rådighedsforpligtelsen
35 timer.
Specialiststilling
Miljømedarbejdere og biologer er eksempler på specialist-stillinger i den offentlige administration.
Sådanne stillinger har normalt ingen automatiske tillæg. Derfor
skal tillidsrepræsentanten forhandle kvalifikations- og funktionstillæg ved hver enkelt nyansættelse.
Tillæg ud over rådighedstillægget
Tillidsrepræsentanten kan aftale enten kvalifikations- eller funktionstillæg ud over rådighedstillægget.
Hvilket niveau, der er realistisk og rimeligt, er meget forskelligt
fra arbejdsplads til arbejdsplads. Om tillægsforhandling og realistisk tillægsniveau, se Forhandling af tillæg
Den stærkeste forhandlingsposition er normalt i forbindelse
med ansættelsen. Men tillidsrepræsentanten har også ret til
løbende at forhandle om forhøjelse af tillæg til sine medlemmer
mindst én gang om året.
DM sigter imod, at alle medlemmer mindst får tillæg, der svarer
til det statslige niveau.
DM’s politik
Et sådant tillæg ved nyansættelse skal normalt mindst være på
samme niveau som et rådighedstillæg. Har man 10 års anciennitet eller mere, bør det dog være højere, da de fleste med så lang
erfaring har tillæg oveni rådighedstillægget.
DM-Offentlig har besluttet at arbejde for følgende minimums
lønniveauer:
Anciennitet
Samlet månedsløn inkl.
rådighedstillæg og individuelle
tillæg, men uden pension
1 år
28.400 kr.
3 år
33.500 kr.
5 år
36.500 kr.
9 år
38.900 kr.
14 år +
41.100 kr.
Alle beløb er anført i netto-beløb – dvs. at pension kommer oveni
med den pensionsprocent, som gælder efter hhv. den statslige
og regionale/(amts)kommunale overenskomst.
Det er DM’s politik, at der skal bruges alle relevante midler for at
sikre, at ingen medlemmer normalt får tillæg, der er på et lavere
niveau end rådighedstillægget.
Samtidig sigter foreningen imod, at alle medlemmer mindst skal
have tillæg, der svarer til det statslige niveau. Det er tillidsrepræsentanterne, der sammen med medlemmerne bestemmer, hvor
hårdt man skal sætte ind for at sikre et sådant tillægsniveau.
DM · DANSK MAGISTERFORENING · LØNGUIDE 1. APRIL 2015 TIL 30. SEPTEMBER 2015
O F F E N T L I G F O R V A LT N I N G
Indebærer dette overvejelser om iværksættelse af blokade eller strejke, skal det drøftes med DM’s sekretariat. Det er DM’s
hovedbestyrelse, der kan beslutte, om der skal iværksættes blokade og/eller strejke. Blokade og strejke kan kun iværksættes i
forbindelse med tillægsforhandling ved nyansættelse eller ved
væsentlig stillingsændring.
For en nøjere beskrivelse af, hvordan man skal forholde sig ved
tillægsforhandling, se Forhandling af tillæg.
Allerede ansattes lønforhold
Det er også DM’s politik, at allerede ansatte bør opnå de tillægsniveauer, som er beskrevet. Men allerede ansatte har kun mulighed for at få højere tillæg i forbindelse med de årlige forhandlinger. Og ved disse forhandlinger er der desværre ingen mulighed
for at imødegå for ringe tilbud fra arbejdsgiveren gennem blokade og strejke. DM har ved overenskomstforhandlingerne rejst
krav om, at dette skal være en mulighed. Men kravet er hidtil
stødt på voldsom modstand hos de offentlige arbejdsgivere.
Specialkonsulent og Chefkonsulent
Special- og chefkonsulenter er både stillingsbetegnelser og lønordninger. Der anvendes dog i praksis mange forskellige titler til
ansatte i stillinger, der er aflønnet som enten special- eller chefkonsulent. Dette afsnit gælder for alle i stillinger, der er aflønnet
som special- eller chefkonsulent.
Der er ikke nogen fast definition af, hvad der er hhv. en specialog chefkonsulent, og i praksis anvendes lønkonstruktionen på
mange forskellige stillinger. Som specialkonsulent udfører du
typisk arbejde på et særligt højt fagligt niveau eller arbejde af
særligt krævende karakter. Det samme gælder som chefkonsulent, som dog i en række tilfælde også kan have koordinerende
opgaver eller i sjældnere tilfælde egentlige ledelsesopgaver i
forhold til andre akademikere.
28
Lønstatistik
Special- og chefkonsulenter
Staten:
Specialkonsulenter
499.092 årl.
41.591 mdl.
Chefkonsulenter
561.456 årl.
46.788 mdl.
Kilde: Lønoverblik, 4. kvartal 2014, Moderniseringsstyrelsen
Tallene er nettolønninger uden pension. Alle akademikere.
Kommuner:
Specialkonsulenter
509.436 årl.
42.453 mdl.
Chefkonsulenter
567.588 årl.
47.299 mdl.
Kilde: SIRKA, december 2014
Tallene er nettolønninger uden pension. Alle akademikere.
Regioner:
Specialkonsulenter
524.700 årl
43.725 mdl.
Chefkonsulenter
587.916 årl.
48.993 mdl.
Kilde: SIRKA, december 2014
Tallene er nettolønninger uden pension. Alle akademikere.
Basislønninger
I staten
Lønnen består af henholdsvis en basisløn og tillæg. Som udgangspunkt forhandler special- og chefkonsulenter selv lønnen,
men du kan også vælge at lade dig repræsentere eller bistå af
din faglige organisation.
Resultatet af forhandlingen skal – uanset hvem der forhandler –
sendes til organisationen, som kan kræve forhandling med ledelsen inden syv dage efter at have modtaget resultatet.
Basislønnen aftales inden for (nedenstående) intervaller:
Grundbeløb
31. marts 2012
Specialkonsulent
Mindst 450.909
Aktuelt beløb
1. april 2015
460.714,00 årl
38.392,83 mdl.
Mest 472.431
482.704,00 årl
40.225,33 mdl.
Chefkonsulent
Mindst 485.345
495.899,00 årl
41.324,92 mdl.
Mest 511.173
522.288,00 årl
43.524,00 mdl.
Konsulenter er ikke omfattet af centralt aftalte tillæg efter overenskomsten og har derfor ikke mulighed for at få for eksempel
rådighedstillæg.
DM · DANSK MAGISTERFORENING · LØNGUIDE 1. APRIL 2015 TIL 30. SEPTEMBER 2015
O F F E N T L I G F O R V A LT N I N G
Tillæg kan ydes både som varige og midlertidige tillæg, som
kvalifikations- og funktionstillæg og som engangsvederlag.
DM anbefaler i denne sammenhæng, at lønniveau og tillæg
begrundes.
Tillidsrepræsentanter skal især være opmærksomme på lønrelationen til AC-fuldmægtige på sluttrin.
I kommuner og regioner
Basislønnen i konsulentordningen udgør:
Kommuner
Grundbeløb
31. marts
2000
Specialkonsulent
360.900 årl.
Chefkonsulent
387.900 årl.
1. april 2015
(uden pension)
471.107 årl.
506.352 årl.
42.195,99 mdl.
Regioner
Specialkonsulent
360.900 årl.
Chefkonsulent
387.900 årl.
Hospitaler
Ved ansættelse på et hospital skal du skelne mellem en ansættelse i en administrativ stilling og en klinisk ikke-lægelig stilling,
som eksempelvis biolog eller fysiker.
Fakta
Hvis du bliver ansat i en administrativ stilling på et hospital, har
du ret til et rådighedstillæg, ligesom ansatte i regionernes centrale administrationer.
For de klinisk arbejdende er der ingen centralt aftalte tillæg. På
flere universitetssygehuse skeler man dog i praksis til den tillægsstruktur, som er gældende på universiteterne, i det omfang,
stillingerne i øvrigt er sammenlignelige.
39.258,91 mdl.
Grundbeløb
31. marts
2000
29
1. april 2015
(uden pension)
471.361 årl.
39.280,12 mdl.
506.625 årl.
42.218,78 mdl.
Som på det statslige område kan tillæggene ydes både som kvalifikations- og funktionstillæg. Tillæggene kan ydes som varige
eller midlertidige og som engangsvederlag.
Man er ikke omfattet af centralt aftalte tillæg og har derfor ikke
mulighed for at få for eksempel rådighedstillæg.
Ligesom i staten bør der holdes øje med lønrelationen til AC’ere
på sluttrin.
For begge grupper gælder dog, at der udover grundløn og eventuelt centralt aftalte tillæg og forhåndsaftaler kan forhandles individuelle tillæg. Man bør derfor altid kontakte tillidsrepræsentanten eller DM’s sekretariat, inden man siger sit gamle job op.
DM · DANSK MAGISTERFORENING · LØNGUIDE 1. APRIL 2015 TIL 30. SEPTEMBER 2015
HONORAR OG TIMELØN
30
Honorar og timeløn
indstilling af censorer m.v. Vederlaget udgør per time 1/1924 af
lønnen i lønramme 37 (inklusive generelt tillæg) forhøjet med 25
procent.
Bedømmelseshverv
Der ydes som sædvanlig feriepenge heraf med 12,5 procent.
På universiteter og højere læreanstalter ydes vederlag til bedømmelsesudvalgsmedlemmer, der ikke er ansat ved den institution, som har nedsat udvalget.
På sektorforskningsområdet kan der ikke ydes vederlag til
medlemmer af faglige bedømmelsesudvalg, der er ansat under
samme ministerområde som institutionen.
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
Det samlede vederlag udregnes ved brug af taksterne for
censorarbejde.
Professorbedømmelse – 15 censortimer + 3 timer per ansøger,
dog 45 timer som maksimum.
Lektor/seniorforskerbedømmelse – 8 censortimer + 2 timer per
ansøger, dog 38 timer som maksimum.
Adjunkt/forskerbedømmelse – 8 censortimer + 1 time
per ansøger, dog 23 timer som maksimum.
Disputatsbedømmelse – 20 censortimer.
Ph.d.-bedømmelse – 16 censortimer.
Prisopgavebedømmelse – 10 censortimer.
Ekstern lektorbedømmelse – 5 censortimer
+ 1 time per ansøger, dog 20 timer som maksimum.
Censorvirksomhed
Virksomhed som beskikket eller særlig tilkaldt censor er som
hovedregel uhonoreret (tjenestepligt), når man censurerer ved
mundtlig eksamen ved egen institution eller inden for eget
undervisningsområde. Lærere ved universiteter og højere læreanstalter har dog ikke pligt til at udføre censorarbejde; de bliver
derfor honoreret herfor.
For skriftlige opgaver og for censorvirksomhed ved mundtlig
eksamen uden for tjenestepligt ydes der honorar. I alle tilfælde
beregnes honoraret på grundlag af et på forhånd fastsat antal
timer/minutter per eksaminand eller per opgave.
Honorar pr. censortime
Aktuelt beløb
1. april 2015
Bedømmelseshverv
Vederlaget udgør pr. medgået time
345,91
Folkeoplysning
Grundbeløb
31. marts
2012
Aktuelt beløb
1. april
2015
162,35
165,88
Timelønnede lærere
Løn pr. arbejdstime
Løn pr. undervisningslektion
265,41
Deltidsbeskæftigede ledere
(timelønnede, højst 700 arbejdstimer)
Løn pr. arbejdstime
187,97
192,06
Til ovenstående lønninger ydes 12,5% feriegodtgørelse
Heltidsbeskæftigede ledere aflønnes efter følgende skala + tillæg:
Skalatrin
Grundbeløb
31. marts
2012
Aktuelt beløb
1. april
2015
Mindste aflønning
36
0 årl.
0
Højeste aflønning
48
38.700 årl.
39.542
Aktuelt beløb
1. april 2015
Universiteter/højere læreranstalter mv.
423,41
Lærer- og husholdningsøkonomudd.
350,33
Gymnasium/HF
291,31
Der ydes ikke særskilt betaling ved forberedelse
Censorformænd og /-næstformænd ved visse videregående
uddannelser vederlægges særskilt for den tid, der medgår til
fordeling af opgaver, udarbejdelse af den årlige beretning, rådgivning med tilknytning til censorvirksomheden, kontaktmøder,
Folkeuniversitetet
Lønningerne på dette område er ikke fastlagt ved aftale, men i
henhold til lovgivning.
Folkeuniversitetets aktivitetsformer er forelæsninger og universitetskurser. En forelæsning består normalt af en dobbelttime,
og forelæsninger kan knyttes sammen i en forelæsningsrække af
en varighed på 2-6 dobbelttimer.
DM · DANSK MAGISTERFORENING · LØNGUIDE 1. APRIL 2015 TIL 30. SEPTEMBER 2015
31
HONORAR OG TIMELØN
Grundbeløb
31. marts
2012
Aktuelt beløb
(uden pension)
1. april 2015
Forelæsninger
(pr. dobbelttime)
1.754,06
1.792,20
Undervisning i øvrigt
(pr. dobbelttime)
1.095,96
1.119,79
Til ovenstående lønninger ydes 12,5 procent feriegodtgørelse.
Til forelæsere/undervisere ydes time- og dagpenge samt godtgørelse af rejseudgifter efter statens regler. Foredrag
Forlagskontrakter
Forslag til forlagskontrakt kan ses på hjemmesiden for ACs udvalg til beskyttelse af videnskabelige arbejder: ubva
Biblioteksafgift
Finansloven har en årlig bevilling til biblioteksafgift, der fordeles som støtte til forfattere, oversættere og andre, hvis værker
i bogform inkl. musikalier (noder), benyttes i folke- og skolebibliotekerne. Biblioteksafgiften ydes også til forfattere af litterære
værker, som er indlæst på lydbånd mv. Det er en betingelse at
bøgerne er skrevet og udgivet på dansk. Afgiftsordningen omfatter herudover to rådighedsbeløb, et til skabende og udøvende
kunstnere, hvis grammofonplader mv. benyttes på bibliotekerne
og et til billedkunstnere, som er repræsenteret på bibliotekerne
med diasserier, grafik mv.
Der findes ingen aftaler for honorering af foredragsvirksomhed.
Generelt anbefales det at træffe forudgående aftale om honorering
Yderligere oplysninger, tilmeldingsskemaer til biblioteksafgift
og ansøgningsskemaer til rådighedsbeløb fås hos Styrelsen for
Bibliotek og Medier bibliotekogmedier, telefon 3373 3373.
En aftale om honorering bør indeholde:
•• Et honorar for foredraget, dette vil typisk være et beløb mellem kr. 2.500 og kr. 3.500 for et foredrag på 45-60 minutter.
•• Betaling af udgifter til materialer og AV-udstyr
•• Betaling af udgiften til befordring, hotel og andre afholdte
omkostninger.
Udgifterne til befordring, forplejning og hotel vil typisk kunne
aftales, at følge statens regler.
Påtager man sig at holde foredrag, uden at der forud er truffet
aftale om honoreringen, er man berettiget til at sende en rimelig
regning.
Vejledende AC-minimumstakster for foredrag/forelæsninger
­inden for den offentlige sektor kan ses på AC.dk.
Forfatterhonorar
Der findes ingen regler for honorering af forfattervirksomhed.
Påtager man sig forfatteropgaver, er man berettiget til at sende
en rimelig regning.
Konsulentarbejde
Uden for kulturministeriets område gælder ingen aftaler om aflønning for løst videnskabeligt/fagligt arbejde.
Generelt anbefales det at træffe forudgående aftale om honorering med nedennævnte takster som minimumsudgangspunkt.
Påtager man sig at udføre sådant arbejde, uden at der er truffet
aftale om honoreringen, er man berettiget til at sende en rimelig
regning, som bør tage udgangspunkt i medgået tid.
Vejledende minimumstakster
DM har fastsat minimumstakster for, hvad en rimelig regning
bør indeholde.
Honorar per arbejdstime
Aktuelt beløb
1. april 2015
Almindeligt akademisk arbejde
252
Konsulentarbejde
583
Journalistisk arbejde
Ét medie (trykt eller digitalt)
825
Parallel udgivelse i trykt og digitalt medie
928
DM · DANSK MAGISTERFORENING · LØNGUIDE 1. APRIL 2015 TIL 30. SEPTEMBER 2015
HONORAR OG TIMELØN
Musikterapi honorar
DM anbefaler, at man for honorarlønnet musikterapi får mindst
583 kr. i timen.
Godtgørelse pr. kørt km:
Almindelig godkendt kørsel
32
Aktuelt beløb
1. januar 2015*
2,05 kr. pr. km
Kørsel i henhold til bemyndigelse
indtil 20.000 km i et kalenderår
3,70 kr. pr. km
udover 20.000 km i et kalenderår
2,05 kr. pr. km
Knallerter og cykler
Der ydes godtgørelse med 52 øre per km.
Oversættelsesarbejde
Der findes ingen aftaler for honorering af oversættelsesarbejde.
Generelt anbefales det at træffe forudgående aftale om honorering og vilkårene for opgavens løsning.
En beregning af en rimelig timeløn må tage udgangspunkt i et
overslag over det antal timer det forventes at opgaven tager.
Påtager man sig oversætteropgaver, uden at der forud er truffet
aftale om honoreringen, er man berettiget til at sende en rimelig
regning.
Hvis man tjener mere end 50.000 kr. om året ved honorararbejde
er man momspligtig, hvorfor timelønnen skal tillægges 25 procent.
Rejsegodtgørelse
Som offentlig ansat har du krav på at få dine udgifter dækket i
forbindelse med en tjenesterejse.
Når du skal vælge transportmidler skal du lægge vægt på, hvad
der i den konkrete situation er det mest hensigtsmæssige og
økonomiske for din arbejdsplads. Samtlige udgifter i forbindelse
med hen- og tilbagerejsen til bestemmelsesstedet får du refunderet mod dokumentation.
Udgifter til transport på bestemmelsesstedet afholdes normalt
af time- og dagpengene, eller anses for godtgjort ved ydelse af
procentgodtgørelsen.
Arbejdspladsen kan tillade at du kører i egen bil.
Udgifter til måltider
Når du er tjenesterejse skal du have dækket dine merudgifter
til måltider, hvorfor der udbetales time- og dagpenge. Time- og
dagpengene skal dække merudgifter til måltider, småfornødenheder samt transport på bestemmelsesstedet.
Meningen med time- og dagpengene er, at disse skal dække merudgifter i forbindelse med tjenesterejser. Det har aldrig været tanken, at time- og dagpengene skulle være en slags ”ulempetillæg”.
Hvis du får gratis måltider i tilknytning til tjenesterejsen reduceres dine time- og dagpenge med 15 procent for morgenmad, 30
procent for frokost, 30 procent for middag og 75 procent for fuld
kost. Tjenesterejser uden overnatning eller under 24 timer Du kan få dækket rimelige merudgifter mod dokumentation.
Tjenesterejser med overnatning i Danmark og på Færøerne
Normalt får du time- og dagpenge, men din arbejdsplads kan dog
tillade, at rimelige merudgifter til de tre hovedmåltider refunderes mod dokumentation, samt at der ydes et beløb til dækning af
småfornødenheder mm. – også kaldet procentgodtgørelse.
Time- og dagpengesatserne udgør pr. 1. januar 2015*:
Timepenge: 16,83 kr.
Dagpenge: 404,00 kr.
Procentgodtgørelsen udgør 101 kr. pr. døgn
Man kan lokalt aftale at time- og dagpengene kan forhøjes, dog
maksimalt til hhv. 19,63 kr. og 471 kr.
Tjenesterejser med overnatning i udlandet og Grønland Normalt får du refunderet rimelige merudgifter til måltider mod
dokumentation. Herudover kan du få procentgodtgørelse til
småfornødentheder mm. Din arbejdsplads kan dog tillade at der
i stedet for udbetales time- og dagpenge. DM · DANSK MAGISTERFORENING · LØNGUIDE 1. APRIL 2015 TIL 30. SEPTEMBER 2015
HONORAR OG TIMELØN
Dagpenge og procentgodtgørelse udlandet og i Grønland
pr. 1. januar 2015*
Dagpengesatsen udgør 471 kr. og procentgodtgørelsen 117,75 kr.
i udlandet og i Grønland.
Det gælder dog ikke for nedenstående lande, hvor følgende satser er gældende:
Dagpenge
i kroner
Pct.godtg.
i kroner
Bulgarien
350
105,00
Slovakiet
333
99,90
Europa
Udokumenteret nattillæg i Danmark, på
Færøerne, i udlandet og i Grønland
33
pr. 1. januar
2015*
Ureduceret sats:
202,00
Sats reduceret med 1/4 i Danmark
151,50
Sats reduceret med 1/6 på Færøerne
168,33
Sats reduceret med 1/4 i udlandet og i
Grønland
151,50
Hoteldispositionsbeløb
Afrika
Aktuelt beløb 1. januar 2015*
Danmark ***
Ureduceret
Kr.
996
747
Mozambique
313
93,90
Reduceret med 1/4 *
Kr.
Sydafrika
259
77,70
Færøerne
Kr.
Tunesien
370
111,00
Urduceret
Kr.
1050
Zambia
357
107,10
Reduceret med 1/6 *
Kr.
875
Zimbabwe
269
80,70
Ægypten
360
108,00
Belgien
EUR
166
Amerika
Canada
CAD
204 + tax
Bolivia
269
80,70
Finland
EUR
148
Colombia
357
107,10
Frankrig
EUR
167
Cuba
376
112,80
Grækenland
EUR
155
Holland
EUR
152
Asien
Udlandet **
Bangladesh
357
107,10
Irland
EUR
114
Bhutan
196
58,80
Island
ISK
45.409
Indien
259
77,70
Italien
EUR
127
Iran
269
80,70
Luxembourg
EUR
146
Malaysia
264
79,20
Norge
NOK
1.548
EUR
88
Nepal
219
65,70
Portugal
Pakistan
222
66,60
Schweiz
CHF
248
96,60
Spanien
EUR
123
Storbritannien
GBP
137
Sverige
SEK
1.702
Tyskland
EUR
111
Thailand
322
Bemærk at arbejdspladsen i ganske særlige situationer kan
udbetale et lavere beløb, når det er klart, at ydelse af dagpenge
– på grund af tjenesterejsens specielle karakter – klart giver
overdækning i forhold til dine faktiske merudgifter.
Udgifter til overnatning
DU kan få dine dokumenterede udgifter refunderet inden for et
maksimumbeløb per overnatning (hoteldispositionsbeløbet). I
særlige tilfælde kan du få større udgifter end maksimumbeløbet
refunderet. For tjenesterejser til lande, hvor der ikke er fastsat
hoteldispositionsbeløb, kan du få refunderet rimelige udgifter
til hotelværelse med bad.
Staten har med et stort antal hoteller indgået aftale om særlig
billige priser. Ved overnatning i byer med ”rabathoteller” skal
du benytte et af disse. Liste over ”rabathoteller” kan rekvireres i
Direktoratet for statens indkøb.
USA (New York)
USD
306 + tax
USA (i øvrigt)
USD
268 + tax
Østrig
EUR
125
* De reducerede satser anvendes ved udstationering fra og med
den 29. dag.
** I udlandet og Grønland nedsættes beløbet med 1/4 under
udstationering fra og med den 29. dag.
*** I Danmark har satserne virkning for reservationer der
foretages efter 19. marts 2015
Skat
Godtgørelse, der udbetales på tjenesterejser i henhold til tjenesterejseaftalen, er som udgangspunkt skattefri. Dette er en følge
af, at den udbetales til dækning af merudgifter.
DM · DANSK MAGISTERFORENING · LØNGUIDE 1. APRIL 2015 TIL 30. SEPTEMBER 2015
HONORAR OG TIMELØN
Per 1. januar 2015 udgør den skattefri rejsegodtgørelse 471 kr. per
døgn. Såfremt der rejses efter regning eller modtages fuld kost kan
der altid ydes et skattefrit beløb til dækning af småfornødenheder
på indtil 25 procent af godtgørelsen beregnet for hele rejsen.
Hvis der på tjenesterejser udbetales godtgørelser, som ikke har
hjemmel i tjenesterejseaftalen vil disse normalt være skattepligtige. Godtgørelser, der udbetales i henhold til fejltolkninger af
aftalens bestemmelser, vil også være skattepligtige. Der vil derfor kunne opstå efterbetalingsproblemer for den ansatte, hvis
der sker fejludbetalinger.
Der er indført oplysningspligt for arbejdsgiverne til skattemyndighederne om udbetaling af time- og dagpenge, for kørselsgodtgørelse i privat bil samt udokumenterede nattillæg. 34
Studievejledere, studentermedhjælpere, instruktorer,
hjælpelærere m.fl.
Studenterundervisernes Landsforbund – SUL - har indgået
overenskomst for studenterundervisere ansat som instruktorer,
timelønnede hjælpelærere, faglige vejledere, studentermedhjælpere (på studiesale, IT-rum biblioteker mv.) samt undervisningsassistenter på dispensation ved de højere uddannelsesinstitutioner.
Lønningerne er som følger:
Timeløn
Studentermedhjælpere
Grundbeløb
31. marts
2012
150,31
1. april 2015
153,58
plus feriepenge
Studenterstudievejledere
Studiejob
Ansættelse ved siden af studiet kan være givende både økonomisk og fagligt. Studerende ansættes ofte til at lave kvalificeret
akademisk arbejde, og det er godt for udviklingen af de studerendes evne til at omsætte teori til praksis - og dermed gavnligt
for dit cv. Lønnen skal helst svare til de kvalifikationer, der kræves af den studerende, men gør det ikke altid. Mange studiejob
aflønnes efter HK-overenskomsten i staten – også efter at den
studerende har bestået BA-eksamen, og det er ikke altid i orden.
Akademisk arbejde
Hvis du har opnået BA-graden og som studerende udfører akademisk arbejde, bør lønnen aftales ved særlig forhandling. Kontakt
DM.
Er du bachelor, og der er tale om bachelorarbejde følges ACoverenskomst i staten. Bachelors (B.A. og B.S.) aflønnes på løntrinnene 1-5.
178,93
182,82
plus feriepenge
Instruktorer/hjælpelærere
200,82
205,19
plus feriepenge samt yderligere
1,5 times forberedelse
pr. konfrontationstime
Undervisningsassistenter
226,95
231,89
plus feriepenge samt yderligere
1,5 times forberedelse
pr. konfrontationstime
DM har en samarbejdsaftale med SUL, som giver dig mulighed
for både at være medlem af DM og SUL, når du arbejder inden
for SUL’s område. Kontakt DM for nærmere information.
Studenterarbejde på museer mv.
Også her kan du blive ansat til at udføre akademisk arbejde. Hvis
du som studerende udfører akademisk arbejde på et museum,
skal lønnen aftales ved særlig forhandling. Kontakt DM.
DM har i samarbejde med Danske Arkæologistuderendes Landsforening – DALF – udarbejdet følgende anbefalinger for ansættelse af studerende ansat ved museer: For studentermedhjælpere (”piloter”) på Experimentarium er
aftalt et skalalønsforløb samt forskudttidstillæg. Kontakt DM for
nærmere oplysning.
DM og DALF’s retningslinier ved ansættelse af arkæologistuderende ved museer
For studerende ansat ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig
er det aftalt, at disse ansættes på AC-overenskomsten – også inden man har opnået en bachelorgrad. Du kan finde overenskomsten her: Overenskomst – Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig
DM har en samarbejdsaftale med, hvor du som medlem af DALF,
kan få faglig rådgivning og hjælp med alt vedr. dine løn- og ansættelsesforhold ved gravearbejde til en særlig fordelagtig pris.
Kontakt DM for nærmere information.
DM · DANSK MAGISTERFORENING · LØNGUIDE 1. APRIL 2015 TIL 30. SEPTEMBER 2015
HONORAR OG TIMELØN
Ikke-akademisk studenterarbejde
Studerende, der er beskæftiget som kontorfunktionærer, aflønnes ved ansættelse i det offentlige i henhold til HK-overenskomst. Lønnens størrelse afhænger dels af tidligere beskæftigelse som studentermedhjælp og dels af hvor langt den studerende
er kommet i studiet.
Staten, timeløn
1. april 2012*
Anciennitet
Stedtillægssats
Skalatrin
Trin
ll
lll
lV
V
Vl
1. år
8
1
109,61
111,78
113,28
115,45
116,95
2. år
8
2
109,61
111,78
113,28
115,45
116,95
3. år
9
3
111,43
113,65
115,19
117,42
118,96
4. år
9
4
111,43
113,65
115,19
117,42
118,96
11
5
114,78
117,11
118,73
121,07
122,69
5. år >
De kommunale satser afviger lidt fra statens satser.
Til de studerende, der har læst ved en højere læreanstalt i 2 år og
har bestået de i dette tidsrum forudsatte prøver og eksaminer,
kan der ydes kvalifikationstillæg, såfremt de udfører kvalificeret
arbejde.
35
DM · DANSK MAGISTERFORENING · LØNGUIDE 1. APRIL 2015 TIL 30. SEPTEMBER 2015
ANSÆTTELSE MED LØNTILSKUD
36
Ansættelse med løntilskud
Du kan ansættes med løntilskud på offentlige og private
arbejds­pladser.
Hvis du bliver ansat med løntilskud på en privat arbejdsplads,
skal du selv forhandle løn og øvrige ansættelsesvilkår med
arbejds­giveren. Der er ikke noget lønloft. Arbejdsgiveren får et
løntilskud på op til 50% af lønnen, dog højest ca. 74,05 kr/time.
DM har to forslag til ansættelseskontrakter for private ansættelser, som kan ses her...
ved ansættelsens start. For ledige på dimittendsats typisk 31
timer/uge og for ledige på højeste dagpengesats 37 timer/uge.
Arbejdsgiveren får refunderet en del af lønudgifterne.
Hvis du ansættes med løntilskud på den akademiske overenskomst på en offentlig arbejdsplads, skal du have pension. Pensionen beregnes, som om du er ordinært ansat. Det vil sige, at
der tages hensyn til din anciennitet. Arbejdsgiveren skal betale
både arbejdsgivers og arbejdstagers pensionsbidrag.
En ansat med løntilskud optjener anciennitet.
Ansættelse med løntilskud på offentlige arbejdspladser sker på
almindelige overenskomstvilkår, bortset fra lønnen, der svarer
til den individuelle dagpengesats. Alle ansatte i offentligt løntilskudsjob har samme timeløn, derfor reguleres arbejdstiden individuelt, så timeløn og månedsløn passer. Arbejdstiden beregnes
De aktuelle satser for tilskudsordninger, herunder løntilskudsjob, kan ses på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings
hjemmeside: http://star.dk/da/indsatser- og-ordninger/job-medloentilskud.aspx
Ansættelse i introduktionsstillinger
Der er pr. 1. april 2013 i de akademiske overenskomster på det
offentlige område indgået aftale om introduktionsstillinger.
Formålet med stillingerne er at bidrage til at fremme beskæftigelsen for ledige akademikere (på statens område er det særligt
dimittender). Aftalen omfatter akademikere, som har været
ledige i mindst 1 år op til ansættelsen. Løn og pension fastsæt-
tes til 80 % af begyndelseslønnen for en nyuddannet akademiker. Ansættelsen varer 1 år og ophører uden yderligere varsel.
Læs nærmere om indhold og retningslinier for stillingerne her:
(introduktionsstillinger).
Staten
DM · DANSK MAGISTERFORENING · LØNGUIDE 1. APRIL 2015 TIL 30. SEPTEMBER 2015
STATEN
38
Skalaløn
Staten
Overenskomstlønninger pr. 1. april 2015
ingen
Trin
A
Anc.
B
Anc.
1
2
C
Nettoløn
Pension
Total
Eksklusive pension
Samlet bidrag 17,1%
Anc.
Årl.
Mdl.
Årl.
Mdl.
Årl.
Mdl.
1. år
250.735,00
20.894,58
42.876,00
3.573,00
293.611,00
24.467,58
1. år
2. år
256.580,00
21.381,67
43.875,00
3.656,25
300.455,00
25.037,92
4
1. år
2. år
3. år
291.443,00
24.286,92
49.837,00
4.153,08
341.280,00
28.440,00
4
2. år
3. år
4. år
291.443,00
24.286,92
49.837,00
4.153,08
341.280,00
28.440,00
5
3. år
4. år
5. år
314.102,00
26.175,17
53.711,00
4.475,92
367.813,00
30.651,08
6
4. år
5. år
334.768,00
27.897,33
57.245,00
4.770,42
392.013,00
32.667,75
6. år
339.049,00
28.254,08
57.977,00
4.831,42
397.026,00
33.085,50
7. år
355.129,00
29.594,08
60.727,00
5.060,58
415.856,00
34.654,67
Mindst
460.714,00
38.392,83
78.782,00
6.565,17
539.496,00
44.958,00
Mest
482.704,00
40.225,33
82.542,00
6.878,50
565.246,00
47.103,83
Mindst
495.899,00
41.324,92
84.799,00
7.066,58
580.698,00
48.391,50
Mest
522.288,00
43.524,00
89.311,00
7.442,58
611.599,00
50.966,58
7
8
5. år
Special­konsulent
Chefkonsulent
Staten – skalaløn
A) Cand.mag., cand.scient., mag.art., mag.scient., cand.ling.merc. m.fl.
B) Cand. phil., cand. interpret.
C) Bachelors (B.A. og B.S.) aflønnes på løntrinnene 1-5.
Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A , B eller C). Oprykning sker én gang årligt indtil man når
sluttrin. Ved nyansættelse indplaceres man på baggrund af erhvervet anciennitet i henhold til overenskomsens bestemmelser
herom. Har man således 1½ års anciennitetsgivende beskæftigelse bag sig, vil man som cand.mag. blive indplaceret på trin 4
med oprykning til trin 5 efter ½ år.
Lønnen er i den offentlige sektor aftalt som en netto-løn. Dette betyder, at de 17,1 % pension kommer ud over den udbetalte
løn. Det samlede pensionsbidrag indbetales af arbejdsgiver, og man bliver derfor ikke trukket for pension i lønnen.
DM · DANSK MAGISTERFORENING · LØNGUIDE 1. APRIL 2015 TIL 30. SEPTEMBER 2015
STATEN
39
Faste tillægsordninger
Staten
Overenskomstlønninger pr. 1. april 2015
ingen
Pensionsgivende 17,1 % ordning
Grundbeløb
Nettoløn
Total
Netto
Eksklusive pension
Inklusive pension
31. marts 2012
årlig
månedl.
årlig
månedl.
Videnskabelig assistent
37.200
38.009
3.167,41
44.508
3.709,04
Adjunkt/post.doc./forsker
49.300
50.372
4.197,67
58.986
4.915,47
Adjunkt, heltidsunderv. fra ans.
34.100
34.842
2.903,46
40.799
3.399,95
Adjunkt, heltidsunderv efter 3 år
43.900
44.855
3.737,88
52.525
4.377,06
Lektor m. fl./seniorforsker
89.100
91.037
7.586,46
106.605
8.883,74
Lektor, heltidsunderv., efter 1.7.93
71.800
73.361
6.113,44
85.906
7.158,84
Forsker/post.doc
49.300
50.372
4.197,67
58.986
4.915,47
Seniorforsker
89.100
91.037
7.586,46
106.605
8.883,74
Seniorrådgiver
87.900
89.811
7.484,28
105.169
8.764,09
Videnskabelig assistent
37.200
38.009
3.167,41
44.508
3.709,04
Adjunkt/post.doc.
49.300
50.372
4.197,67
58.986
4.915,47
Lektor
87.900
89.811
7.484,28
105.169
8.764,09
Studieadjunkt fra ansættelsen
34.100
34.842
2.903,46
40.799
3.399,95
Studieadjunkt efter 3 år
43.900
44.855
3.737,88
52.525
4.377,06
Videnskabelig assistent
37.200
38.009
3.167,41
44.508
3.709,04
Amanuensis
34.100
34.842
2.903,46
40.799
3.399,95
Adjunkt
43.900
44.855
3.737,88
52.525
4.377,06
Lektor
79.800
81.535
6.794,60
95.478
7.956,48
Universiteter og højere læreanst.
Sektorforskningsinstitutioner og GEUS
Arkitektskoler
Ingeniørhøjskoler (Teknika)
Professionshøjskoler, Erhvervsakademier og Danmarks Medie- og Journalisthøjskoler
(for nyansatte fra 1. august 2013 og senere) OBS: se bemærkning herunder
Adjunkt
42.000
42.913
3.576,11
50.251
4.187,62
Lektor
83.000
84.805
7.067,07
99.306
8.275,54
471.800
482.059
40.171,61
564.491
47.040,95
40.000
40.870
3.405,82
47.859
3.988,21
1.-3. år
36.700
37.498
3.124,84
40.873
3.406,07
4.-6. år
41.900
42.811
3.567,59
46.664
3.888,68
7.-8. år
48.500
49.555
4.129,55
54.015
4.501,21
9. år og flg.
57.000
58.239
4.853,29
63.481
5.290,08
Docent – basisløn
Docent – tillæg
Pensionsgivende 9,0 % ordning
Fuldmægtige
OBS:
De nævnte tillægsordninger på Professionshøjskoler, Erhvervsakademier og Danmarks Medie- og Journalisthøjskoler afspejler den nye stillings- og tillægsstruktur pr. 1.-8.- 2013.
For lærere ansat før denne dato: se overgangsordning beskrevet i lønguidens afsnit om de respektive ansættelsesområder.
DM · DANSK MAGISTERFORENING · LØNGUIDE 1. APRIL 2015 TIL 30. SEPTEMBER 2015
STATEN
40
Rådighedstillæg
Staten
Overenskomstlønninger pr. 1. april 2015
Pensionsgivende 9% ordning
ingen
Grundbeløb
Nettoløn
Total
Eksklusive pension
Inklusive pension
31. marts 2012
årl.
mdl.
årl.
mdl.
1.-3. år
36.700
37.498
3.124,84
40.873
3.406,07
4.-6. år
41.900
42.811
3.567,59
46.664
3.888,68
7.-8. år
48.500
49.555
4.129,55
54.015
4.501,21
9. år og flg.
57.000
58.239
4.853,29
63.481
5.290,08
DM · DANSK MAGISTERFORENING · LØNGUIDE 1. APRIL 2015 TIL 30. SEPTEMBER 2015
STATEN
41
Forskningsansøgning
Staten
Overenskomstlønninger pr. 1. april 2015
ingen
A
B
Trin Anc. Anc.
1
2
4
1. år
Nettoløn
Årl.
Pension
Pension
Eget bidrag
Samlet bidrag 17,1%
Mdl.
Årl.
Mdl.
Årl.
250.735,00 20.894,58
14.292,00
1.191,00
42.876,00
Total
Mdl.
Årl.
Feriepenge
Mdl.
3.573,00 293.611,00 24.467,58
Årl
Mdl.
33.128,38 2.760,70
1. år
256.580,00 21.381,67
14.625,00
1.218,75
43.875,00
3.656,25 300.455,00 25.037,92
33.900,63 2.825,05
2. år
291.443,00 24.286,92
16.612,00
1.384,33
49.837,00
4.153,08 341.280,00 28.440,00
38.506,88 3.208,91
4
2. år
3. år
291.443,00 24.286,92
16.612,00
1.384,33
49.837,00
4.153,08 341.280,00 28.440,00
38.506,88 3.208,91
5
3. år
4. år
314.102,00 26.175,17
17.904,00
1.492,00
53.711,00
4.475,92 367.813,00 30.651,08
41.500,75 3.458,40
6
4. år
7
8
5. år
5. år
334.768,00 27.897,33
19.082,00
1.590,17
57.245,00
4.770,42 392.013,00 32.667,75
44.231,25 3.685,94
6. år
339.049,00 28.254,08
19.326,00
1.610,50
57.977,00
4.831,42 397.026,00 33.085,50
44.796,88 3.733,07
7. år
355.129,00 29.594,08
20.242,00
1.686,83
60.727,00
5.060,58 415.856,00 34.654,67
46.921,38 3.910,11
Videnskabelig
assistent *
38.009,00
3.167,42
2.167,00
180,58
6.500,00
541,67
44.509,00
3.709,08
5.022,00
418,50
Adjunkt / post doc./
projektforsker *
50.372,00
4.197,67
2.871,00
239,25
8.614,00
717,83
58.986,00
4.915,50
6.655,38
554,61
Lektorer/
seniorforsker *
83.170,00
6.930,83
4.741,00
395,08
14.222,00
1.185,17
97.392,00
8.116,00
10.988,88
915,74
Professor **
52.518,00
4.376,50
2.994,00
249,50
8.981,00
748,42
61.499,00
5.124,92
6.939,00
578,25
175.434,00 14.619,50
10.000,00
833,33
29.999,00
Professor mso *
Se også:
* årligt tillæg til grundløbsforløb 4-6,8 (se side 37)
** tillæg til lønramme 37 (evt. 38) (se side 44-45)
2.499,92 205.433,00 17.119,42
23.179,25 1.931,60
DM · DANSK MAGISTERFORENING · LØNGUIDE 1. APRIL 2015 TIL 30. SEPTEMBER 2015
STATEN
42
Pædagog- og håndarbejdsuddannelserne
Staten – skalaløn, hidtidigt lønforløb i tjm-system: 20-27-30
Lønninger pr. 1. april 2015
ingen
Trin
Nettoløn
Pension
Total
Eksklusive pension
Samlet bidrag 17,1%
Årl.
Mdl.
Årl.
Mdl.
Årl.
Mdl.
1
256.580,00
21.381,67
43.875,00
3.656,25
300.455,00
25.037,92
3
291.443,00
24.286,92
49.837,00
4.153,08
341.280,00
28.440,00
3
291.443,00
24.286,92
49.837,00
4.153,08
341.280,00
28.440,00
4
314.099,00
26.174,92
53.711,00
4.475,92
367.810,00
30.650,83
5
334.768,00
27.897,33
57.245,00
4.770,42
392.013,00
32.667,75
6
339.049,00
28.254,08
57.977,00
4.831,42
397.026,00
33.085,50
7
344.285,00
28.690,42
58.873,00
4.906,08
403.158,00
33.596,50
N.B. For tjenstemands-(lignende) ansatte er kun nettolønnen relevant.
Ledere og lærere
Staten – skalaløn
Overenskomstlønninger pr. 1. april 2015
ingen
A
B
Nettoløn
Pension
Trin
Anc.
Anc.
Årl.
Mdl.
Årl.
Mdl.
Årl.
Mdl.
2
1. år
2. år
291.443,00
24.286,92
49.837,00
4.153,08
341.280,00
28.440,00
2
2. år
3. år
291.443,00
24.286,92
49.837,00
4.153,08
341.280,00
28.440,00
3
3. år
4. år
314.102,00
26.175,17
53.711,00
4.475,92
367.813,00
30.651,08
4
4. år
5. år
334.768,00
27.897,33
57.245,00
4.770,42
392.013,00
32.667,75
6. år
344.285,00
28.690,42
58.873,00
4.906,08
403.158,00
33.596,50
7. år
355.129,00
29.594,08
60.727,00
5.060,58
415.856,00
34.654,67
Eksklusive pension
5
6
5. år
Total
Samlet bidrag 17,1%
Lærerne på bl.a. lærerseminarierne, navigationsskolerne og BEL på nye lønsystemer i protokollat for ledere og ­lærere ved en
række videregående uddannelsesinstitutioner og for tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte på samme område
(hidtidigt lønrammeforløb 16-31).
DM · DANSK MAGISTERFORENING · LØNGUIDE 1. APRIL 2015 TIL 30. SEPTEMBER 2015
STATEN
43
Ph.d.-stipendiater
Staten – skalaløn
Overenskomstlønninger pr. 1. april 2015
ingen
Nettoløn
Pension*
Total
Feriepenge
Samlet bidrag 17,1%*
Trin
4
291.443,00
Årlig
Mdl.
Årlig
Mdl.
Årlig
Mdl.
Årlig
Mdl.
24.286,92
42.361,00
3.530,08
333.804,00
27.817,00
38.195,42
3.182,95
3.168,67
4
291.443,00
24.286,92
42.361,00
3.530,08
333.804,00
27.817,00
38.195,42
3.182,95
3.168,67
5
314.102,00
26.175,17
45.655,00
3.804,58
359.757,00
29.979,75
41.165,04
3.430,42
3.415,03
6
334.768,00
27.897,33
48.659,00
4.054,92
383.427,00
31.952,25
43.873,46
3.656,12
3.639,72
8
355.129,00
29.594,08
51.618,00
4.301,50
406.747,00
33.895,58
46.541,88
3.878,49
3.861,09
Tillæg trin 4**
15.224,00
1.268,67
15.224,00
1.268,67
Tillæg trin 5**
15.224,00
1.268,67
15.224,00
1.268,67
Tillæg trin 6**
15.224,00
1.268,67
15.224,00
1.268,67
Tillæg trin 8**
15.224,00
1.268,67
15.224,00
1.268,67
* pensionen ydes af 85 % af basislønnen (her angivet som nettolønnen)
** tillægget er ikke-pensionsgivende
DM · DANSK MAGISTERFORENING · LØNGUIDE 1. APRIL 2015 TIL 30. SEPTEMBER 2015
STATEN
Reguleringsordning
Staten
På det statslige område udgør reguleringsprocenten pr. 1. april
2015 2,1745, dvs. at grundbeløbet (pr. 31. marts 2012) skal ganges
med 1,021745 for at få april 2015-niveauet.
Du kan omregne et beløb fra grundniveau til aktuelt niveau og
vice versa ved at bruge faktorerne i skemaet herunder. På statens område blev grundbeløbsniveauet nulstillet pr. 31. marts
2012. Læs på vores hjemmeside, hvordan du regner frem og
tilbage mellem det nuværende og det tidligere grundbeløb, og
se udviklingen i reguleringsprocenten frem til omlægning til nyt
grundbeløb. Link: (omregning fra gammelt til nyt grundbeløb –
statens område)
Udviklingen i reguleringsprocenten på statens område har
siden omlægning til nyt grundbeløb pr. 31. marts 2012 været:
Grundniveau (31. marts 2012)
1
1. april 2012
1,01304
1. april 2013
1,01304
1. april 2014
1,017162
1. april 2015
1,021745
44
DM · DANSK MAGISTERFORENING · LØNGUIDE 1. APRIL 2015 TIL 30. SEPTEMBER 2015
STATEN
45
Tjenestemænd
Staten – skalaløn
Pr. 1. april 2015 pr. år i alt inklusive områdetillæg
Løn­
ramme Løntrin
35
Gruppe 0
Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 3
Gruppe 4
18
248.679
254.032
257.737
263.089
266.793
19
252.021
257.509
261.307
266.797
270.598
20
255.490
261.117
265.014
270.642
274.537
21
259.719
265.491
269.487
275.259
279.255
22
263.638
269.410
273.406
279.178
283.174
23
267.837
273.449
277.336
282.950
286.834
24
272.164
277.618
281.395
286.850
290.626
25
276.587
281.872
285.531
290.815
294.473
26
281.114
286.214
289.746
294.848
298.379
27
285.737
290.641
294.040
298.945
302.343
28
290.465
295.163
298.415
303.112
306.365
29
295.299
299.774
302.873
307.348
310.446
30
300.243
304.481
307.414
311.651
314.585
31
305.292
309.278
312.039
316.025
318.784
32
310.459
314.176
316.750
320.469
323.042
33
315.736
319.168
321.546
324.979
327.357
34
321.132
324.264
326.432
329.562
331.730
35
326.649
329.462
331.407
334.220
336.165
36
332.286
334.758
336.471
338.944
340.656
37
338.047
340.162
341.626
343.741
345.206
38
344.132
345.902
347.127
348.896
350.123
39
350.276
351.640
352.584
353.946
354.890
40
356.554
357.486
358.132
359.064
359.709
41
362.970
363.447
363.779
364.257
364.587
42
369.524
369.524
369.524
369.524
369.524
43
377.728
377.728
377.728
377.728
377.728
386.155
386.155
386.155
386.155
44
386.155
45
394.817
46
403.717
47
422.256
48
450.617
36
49
482.040
37
50
532.425
38
51
605.804
39
52
665.149
40
53
744.247
41
54
839.246
42
55
945.780
DM · DANSK MAGISTERFORENING · LØNGUIDE 1. APRIL 2015 TIL 30. SEPTEMBER 2015
STATEN
46
Tjenestemænd
Staten – skalaløn
Pr. 1. april 2015 pr. måned i alt inklusive områdetillæg
Løn­
ramme Løntrin
35
Gruppe 0
Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 3
Gruppe 4
18
20.723,29
21.169,36
21.478,10
21.924,09
22.232,75
19
21.001,71
21.459,11
21.775,60
22.233,09
22.549,83
20
21.290,87
21.759,76
22.084,51
22.553,49
22.878,06
21
21.643,28
22.124,27
22.457,27
22.938,26
23.271,26
22
21.969,82
22.450,80
22.783,81
23.264,79
23.597,80
23
22.319,76
22.787,38
23.111,36
23.579,15
23.902,87
24
22.680,35
23.134,86
23.449,56
23.904,15
24.218,85
25
23.048,95
23.489,32
23.794,23
24.234,60
24.539,42
26
23.426,14
23.851,19
24.145,54
24.570,67
24.864,93
27
23.811,43
24.220,12
24.503,32
24.912,10
25.195,21
28
24.205,39
24.596,89
24.867,91
25.259,32
25.530,43
29
24.608,22
24.981,15
25.239,40
25.612,34
25.870,50
30
25.020,24
25.373,42
25.617,87
25.970,88
26.215,42
31
25.441,02
25.773,18
26.003,24
26.335,39
26.565,37
32
25.871,61
26.181,36
26.395,85
26.705,77
26.920,17
33
26.311,30
26.597,30
26.795,52
27.081,61
27.279,74
34
26.761,03
27.022,00
27.202,68
27.463,48
27.644,16
35
27.220,73
27.455,14
27.617,26
27.851,66
28.013,78
36
27.690,48
27.896,53
28.039,24
28.245,37
28.387,99
37
28.170,62
28.346,87
28.468,80
28.645,05
28.767,15
38
28.677,66
28.825,13
28.927,22
29.074,69
29.176,95
39
29.189,64
29.303,31
29.381,98
29.495,48
29.574,15
40
29.712,86
29.790,51
29.844,32
29.921,97
29.975,78
41
30.247,48
30.287,25
30.314,92
30.354,77
30.382,27
42
30.793,69
30.793,69
30.793,69
30.793,69
30.793,69
43
31.477,32
31.477,32
31.477,32
31.477,32
31.477,32
32.179,60
32.179,60
32.179,60
32.179,60
44
32.179,60
45
32.901,38
46
33.643,08
47
35.187,96
48
37.551,43
36
49
40.169,99
37
50
44.368,77
38
51
50.483,65
39
52
55.429,07
40
53
62.020,60
41
54
69.937,17
42
55
78.815,03
DM · DANSK MAGISTERFORENING · LØNGUIDE 1. APRIL 2015 TIL 30. SEPTEMBER 2015
STATEN
Stedtillægssatser
Staten
Kommunernes klassificering m.h.t. stedtillæg
AlbertslundVI
GlostrupVI
Lyngby-TaarbækVI
AllerødV
GreveVI
NyborgIII
BallerupVI
GribskovV
NæstvedIII
BrøndbyVI
HalsnæsV
OdenseIII
Christiansø0
HelsingørV
RoskildeIV
DragørVI
HerlevVI
RudersdalVI
EgedalVI
HillerødV
RødovreVI
EsbjergIII
HvidovreVI
SkanderborgIII
FredensborgV
Høje-TaastrupVI
SlagelseIII
FrederiksbergVI
HørsholmV
SolrødIV
FrederikshavnIII
IshøjVI
SønderborgIII
FrederikssundV
KalundborgIII
TårnbyVI
FuresøVI
KertemindeIII
VallensbækVI
Faaborg-MidtfynIII
KøbenhavnVI
AalborgIII
GentofteVI
KøgeIV
ÅrhusIV
GladsaxeVI
LejreIV
Alle øvrige kommuner hører under stedtillægssats II.
47
Regioner
DM · DANSK MAGISTERFORENING · LØNGUIDE 1. APRIL 2015 TIL 30. SEPTEMBER 2015
REGIONER
49
Skalaløn
Regioner
Overenskomstlønninger pr. 1. april 2015
ingen
Trin
A
Anc.
B
Anc.
1
2
C
Nettoløn
Pension
Total
Eksklusive pension
Samlet bidrag 17,97 %
Anc.
Årl.
Mdl.
Årl.
Mdl.
Årl.
Mdl.
1. år
261.510,00
21.792,50
46.993,00
3.916,08
308.503
25.708,58
1. år
2. år
267.604,00
22.300,33
48.088,00
4.007,33
315.692
26.307,67
4
1. år
2. år
3. år
307.169,00
25.597,42
55.198,00
4.599,83
362.367
30.197,25
4
2. år
3. år
4. år
307.169,00
25.597,42
55.198,00
4.599,83
362.367
30.197,25
5
3. år
4. år
5. år
327.149,00
27.262,42
58.789,00
4.899,08
385.938
32.161,50
6
4. år
5. år
343.678,00
28.639,83
61.759,00
5.146,58
405.437
33.786,42
351.666,00
29.305,50
63.194,00
5.266,17
414.860
34.571,67
375.446,00
31.287,17
67.468,00
5.622,33
442.914
36.909,50
Specialkonsulent
471.361,00
39.280,08
84.704,00
7.058,67
556.065
46.338,75
Chefkonsulent
506.625,00
42.218,75
91.041,00
7.586,75
597.666
49.805,50
7
8
5. år
6. år
A) Cand.mag., cand.scient., mag.art., mag.scient., cand.ling.merc. m.fl.
B) Cand. phil., cand. interpret.
C) Bachelors (B.A. og B.S.) aflønnes på løntrinnene 1-5.
Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A , B eller C). Oprykning sker én gang årligt indtil man når
sluttrin. Ved nyansættelse indplaceres man på baggrund af erhvervet anciennitet i henhold til overenskomsens bestemmelser
herom. Har man således 1½ års anciennitetsgivende beskæftigelse bag sig, vil man som cand.mag. blive indplaceret på trin 4
med oprykning til trin 5 efter ½ år.
Lønnen er i den offentlige sektor aftalt som en netto-løn (ovenfor anført som ”udbetalt løn”). Dette betyder, at de 17,97 % pension kommer ud over den udbetalte løn. Det samlede pensionsbidrag indbetales af arbejdsgiver, og man bliver derfor ikke trukket for pension i lønnen.
DM · DANSK MAGISTERFORENING · LØNGUIDE 1. APRIL 2015 TIL 30. SEPTEMBER 2015
REGIONER
50
Rådighedstillæg
Regioner
Pr. 1. april 2015
Pensionsgivende 17,97 % ordning Grundbeløb
Nettoløn
Total
Eksklusive pension
Inklusive pension
31.3.2000
årl.
mdl.
årl.
mdl.
1. år
26.300
34.349,69
2.862,47
40.522,33
3.376,86
2.- 3. år
30.200
39.443,37
3.286,95
46.531,35
3.877,61
4.- 5. år
34.600
45.190,09
3.765,84
53.310,75
4.442,56
6.- 7. år
39.500
51.589,84
4.299,15
60.860,54
5.071,71
8. År og flg.
49.500
64.650,56
5.387,55
76.268,27
6.355,69
DM · DANSK MAGISTERFORENING · LØNGUIDE 1. APRIL 2015 TIL 30. SEPTEMBER 2015
REGIONER
Reguleringsordning
Regioner
På det regionale område udgør reguleringsprocenten pr. 1.
april 2015 30,6072, dvs. at grundbeløbet (pr. 31. marts 2000)
skal ganges med 1,306072 for at få april 2015-niveauet.
Du kan omregne et beløb fra grundniveau til aktuelt niveau og vice versa ved at bruge faktorerne i skemaet herunder.
Udviklingen i reguleringsprocenten på det regionale område har været:
Grundniveau (31. marts ‘00)
1
1. april 2000-niveau
1,018559
1. april 2001-niveau
1,040662
1. oktober 2001-niveau
1,051157
1. april 2002-niveau
1,061566
1. april 2003-niveau
1,083422
1. august 2003-niveau
1,08868
1. oktober 2003-niveau
1,092675
1. april 2004-niveau
1,109523
1. august 2004-niveau
1,120038
1. okt. 04/apr. 05-niveau
1,124454
1. januar 2006-niveau
1,140138
1. oktober 2006-niveau
1,151539
1. april 2007-niveau
1,160535
1. oktober 2007-niveau
1,165293
1. april 2008-niveau
1,212953
1. oktober 2008-niveau
1,230783
1. april 2009-niveau
1,233114
1. oktober 2009-niveau
1,248979
1. april 2010-niveau
1,248979
1. januar 2012-niveau
1,268328
1. oktober 2012-niveau
1,270028
1. april 2013-niveau
1,276378
1. oktober 2013-niveau
1,278092
1. januar 2014
1,284442
1. oktober 2014
1.293653
1. april 2015
1,306072
51
DM · DANSK MAGISTERFORENING · LØNGUIDE 1. APRIL 2015 TIL 30. SEPTEMBER 2015
REGIONER
52
Tjenestemænd
Regioner – skalaløn
1. april 2015 pr. år i alt incl. områdetillæg
Lønramme Løntrin
35
Gruppe 0
Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 3
Gruppe 4
18
254.181
258.324
261.192
265.336
268.204
19
257.612
261.861
264.803
269.052
271.993
20
261.174
265.531
268.547
272.905
275.921
21
265.506
269.974
273.068
277.536
280.630
22
269.524
273.992
277.086
281.554
284.648
23
273.822
278.170
281.176
285.523
288.532
24
278.257
282.480
285.404
289.626
292.549
25
282.785
286.876
289.707
293.800
296.632
26
287.418
291.369
294.102
298.053
300.787
27
292.157
295.956
298.585
302.384
305.013
28
296.999
300.636
303.155
306.792
309.309
29
301.952
305.417
307.815
311.280
313.679
30
307.012
310.293
312.565
315.846
318.118
31
312.186
315.272
317.409
320.495
322.631
32
317.476
320.353
322.346
325.226
327.218
33
322.881
325.539
327.379
330.038
331.877
34
328.410
330.834
332.514
334.938
336.617
35
334.057
336.236
337.741
339.917
341.426
36
339.832
341.748
343.072
344.987
346.313
37
345.733
347.370
348.504
350.141
351.275
38
351.997
353.367
354.317
355.687
356.637
39
358.286
359.341
360.071
361.127
361.858
40
364.717
365.439
365.939
366.660
367.162
41
371.288
371.659
371.915
372.285
372.542
42
378.001
378.001
378.001
378.001
378.001
43
386.401
386.401
386.401
386.401
386.401
44
395.035
395.035
395.035
395.035
395.035
45
403.904
403.904
403.904
403.904
403.904
46
413.018
413.018
413.018
413.018
413.018
47
420.370
420.370
420.370
420.370
420.370
48
439.693
439.693
439.693
439.693
439.693
49
469.201
469.201
469.201
469.201
469.201
36
50
501.955
501.955
501.955
501.955
501.955
37
51
554.446
554.446
554.446
554.446
554.446
38
52
630.890
630.890
630.890
630.890
630.890
39
53
692.694
692.694
692.694
692.694
692.694
40
54
775.087
775.087
775.087
775.087
775.087
41
55
874.125
874.125
874.125
874.125
874.125
42
55+
985.182
985.182
985.182
985.182
985.182
DM · DANSK MAGISTERFORENING · LØNGUIDE 1. APRIL 2015 TIL 30. SEPTEMBER 2015
REGIONER
53
Tjenestemænd
Regioner – skalaløn
1. april 2015 pr. mdr. i alt områdetillæg
Løn­
ramme Løntrin
35
Gruppe 0
Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 3
Gruppe 4
18
21.181,75
21.527,00
21.766,00
22.111,33
22.350,33
19
21.467,67
21.821,75
22.066,92
22.421,00
22.666,08
20
21.764,50
22.127,58
22.378,92
22.742,08
22.993,42
21
22.125,50
22.497,83
22.755,67
23.128,00
23.385,83
22
22.460,33
22.832,67
23.090,50
23.462,83
23.720,67
23
22.818,50
23.180,83
23.431,33
23.793,58
24.044,33
24
23.188,08
23.540,00
23.783,67
24.135,50
24.379,08
25
23.565,42
23.906,33
24.142,25
24.483,33
24.719,33
26
23.951,50
24.280,75
24.508,50
24.837,75
25.065,58
27
24.346,42
24.663,00
24.882,08
25.198,67
25.417,75
28
24.749,92
25.053,00
25.262,92
25.566,00
25.775,75
29
25.162,67
25.451,42
25.651,25
25.940,00
26.139,92
30
25.584,33
25.857,75
26.047,08
26.320,50
26.509,83
31
26.015,50
26.272,67
26.450,75
26.707,92
26.885,92
32
26.456,33
26.696,08
26.862,17
27.102,17
27.268,17
33
26.906,75
27.128,25
27.281,58
27.503,17
27.656,42
34
27.367,50
27.569,50
27.709,50
27.911,50
28.051,42
35
27.838,08
28.019,67
28.145,08
28.326,42
28.452,17
36
28.319,33
28.479,00
28.589,33
28.748,92
28.859,42
37
28.811,08
28.947,50
29.042,00
29.178,42
29.272,92
38
29.333,08
29.447,25
29.526,42
29.640,58
29.719,75
39
29.857,17
29.945,08
30.005,92
30.093,92
30.154,83
40
30.393,08
30.453,25
30.494,92
30.555,00
30.596,83
41
30.940,67
30.971,58
30.992,92
31.023,75
31.045,17
42
31.500,08
31.500,08
31.500,08
31.500,08
31.500,08
43
32.200,08
32.200,08
32.200,08
32.200,08
32.200,08
44
32.919,58
32.919,58
32.919,58
32.919,58
32.919,58
45
33.658,67
33.658,67
33.658,67
33.658,67
33.658,67
46
34.418,17
34.418,17
34.418,17
34.418,17
34.418,17
47
35.030,83
35.030,83
35.030,83
35.030,83
35.030,83
48
36.641,08
36.641,08
36.641,08
36.641,08
36.641,08
49
39.100,08
39.100,08
39.100,08
39.100,08
39.100,08
36
50
41.829,58
41.829,58
41.829,58
41.829,58
41.829,58
37
51
46.203,83
46.203,83
46.203,83
46.203,83
46.203,83
38
52
52.574,17
52.574,17
52.574,17
52.574,17
52.574,17
39
53
57.724,50
57.724,50
57.724,50
57.724,50
57.724,50
40
54
64.590,58
64.590,58
64.590,58
64.590,58
64.590,58
41
55
72.843,75
72.843,75
72.843,75
72.843,75
72.843,75
42
55+
82.098,50
82.098,50
82.098,50
82.098,50
82.098,50
Kommuner
DM · DANSK MAGISTERFORENING · LØNGUIDE 1. APRIL 2015 TIL 30. SEPTEMBER 2015
KOMMUNER
55
Skalaløn
Kommuner
Overenskomstlønninger pr. 1. april 2015
ingen
Trin
A
Anc.
B
Anc.
1
2
C
Nettoløn
Pension
Total
Eksklusive pension
Samlet bidrag 17,82 %
Anc.
Årl.
Mdl.
Årl.
Mdl.
Årl.
Mdl.
1. år
261.368,00
21.780,67
46.576,00
3.881,33
307.944
25.662,00
1. år
2. år
267.459,00
22.288,25
47.661,00
3.971,75
315.120
26.260,00
4
1. år
2. år
3. år
307.003,00
25.583,58
54.708,00
4.559,00
361.711
30.142,58
4
2. år
3. år
4. år
307.003,00
25.583,58
54.708,00
4.559,00
361.711
30.142,58
5
3. år
4. år
5. år
326.972,00
27.247,67
58.266,00
4.855,50
385.238
32.103,17
6
4. år
5. år
343.493,00
28.624,42
61.210,00
5.100,83
404.703
33.725,25
351.477,00
29.289,75
62.633,00
5.219,42
414.110
34.509,17
375.243,00
31.270,25
66.868,00
5.572,33
442.111
36.842,58
Specialkonsulent
471.107,00
39.258,92
83.951,00
6.995,92
555.058
46.254,83
Chefkonsulent
506.352,00
42.196,00
90.232,00
7.519,33
596.584
49.715,33
7
8
5. år
6. år
A) Cand.mag., cand.scient., mag.art., mag.scient., cand.ling.merc. m.fl.
B) Cand. phil., cand. interpret.
C) Bachelors (B.A. og B.S.) aflønnes på løntrinnene 1-5.
Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A , B eller C). Oprykning sker én gang årligt indtil man når
sluttrin. Ved nyansættelse indplaceres man på baggrund af erhvervet anciennitet i henhold til overenskomsens bestemmelser
herom. Har man således 1½ års anciennitetsgivende beskæftigelse bag sig, vil man som cand.mag. blive indplaceret på trin 4
med oprykning til trin 5 efter ½ år.
Lønnen er i den offentlige sektor aftalt som en netto-løn (ovenfor anført som ”udbetalt løn”). Dette betyder, at de 17,82 % pension kommer ud over den udbetalte løn. Det samlede pensionsbidrag indbetales af arbejdsgiver, og man bliver derfor ikke trukket for pension i lønnen.
DM · DANSK MAGISTERFORENING · LØNGUIDE 1. APRIL 2015 TIL 30. SEPTEMBER 2015
KOMMUNER
56
Rådighedstillæg
Kommuner
Pr. 1. april 2015
Pensionsgivende 17,82 % ordning ingen
Grundbeløb
Nettoløn
Total
Eksklusive pension
Inklusive pension
31.3.2000
årl.
mdl.
årl.
mdl.
1. år
26.300
34.331,15
2.860,93
40.448,96
3.370,75
2.- 3. år
30.200
39.422,08
3.285,17
46.447,10
3.870,59
4.- 5. år
34.600
45.165,70
3.763,81
53.214,23
4.434,52
6.- 7. år
39.500
51.562,00
4.296,83
60.750,34
5.062,53
8. år og følgende
49.500
64.615,67
5.384,64
76.130,18
6.344,18
DM · DANSK MAGISTERFORENING · LØNGUIDE 1. APRIL 2015 TIL 30. SEPTEMBER 2015
KOMMUNER
Reguleringsordning
Kommuner
På det kommunale område udgør reguleringsprocenten pr. 1.
april 2015 30,5367, dvs. at grundbeløbet (pr. 31. marts 2000) skal
ganges med 1,305367 for at få april 2015-niveauet.
Du kan omregne et beløb fra grundniveau til aktuelt niveau og
vice versa ved at bruge faktorerne i skemaet herunder.
Udviklingen i reguleringsprocenten på det kommunale område
har været:
Grundniveau (31. marts ‘00)
1
1. april 2000-niveau
1,018559
1. april 2001-niveau
1,040662
1. oktober 2001-niveau
1,051157
1. april 2002-niveau
1,061566
1. april 2003-niveau
1,083422
1. august 2003-niveau
1,088680
1. oktober 2003-niveau
1,092675
1. april 2004-niveau
1,109523
1. august 2004-niveau
1,120038
1. okt. 04/apr. 05-niveau
1,124454
1. januar 2006-niveau
1,140138
1. oktober 2006-niveau
1,151539
1. april 2007-niveau
1,160535
1. oktober 2007-niveau
1,165293
1. april 2008-niveau
1,212953
1. oktober 2008-niveau
1,230783
1. april 2009-niveau
1,233114
1. oktober 2009-niveau
1,246995
1. april 2010-niveau
1,248812
1. januar 2012-niveau
1,268904
1. oktober 2012-niveau
1,270735
1.april 2013-niveau
1,277089
1. oktober 2013-niveau
1,278546
1. januar 2014-niveau
1,284900
1. oktober 2014
1,292955
1. april 2015
1,305367
57
DM · DANSK MAGISTERFORENING · LØNGUIDE 1. APRIL 2015 TIL 30. SEPTEMBER 2015
KOMMUNER
58
Tjenestemænd
Kommuner – skalaløn
1. april 2015 pr. år i alt incl. områdetillæg
Løn­
ramme Løntrin
35
Gruppe 0
Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 3
Gruppe 4
18
254.044
258.196
261.071
265.224
268.099
19
257.473
261.731
264.680
268.938
271.887
20
261.033
265.399
268.423
272.790
275.812
21
265.363
269.842
272.942
277.421
280.521
22
269.378
273.857
276.957
281.436
284.536
23
273.674
278.031
281.045
285.401
288.417
24
278.107
282.339
285.270
289.502
292.431
25
282.633
286.733
289.571
293.672
296.510
26
287.263
291.223
293.963
297.921
300.663
27
291.999
295.807
298.441
302.249
304.884
28
296.839
300.485
303.008
306.654
309.176
29
301.789
305.263
307.666
311.138
313.543
30
306.846
310.134
312.412
315.699
317.976
31
312.018
315.112
317.253
320.346
322.487
32
317.305
320.190
322.186
325.072
327.069
33
322.706
325.370
327.215
329.879
331.722
34
328.233
330.664
332.345
334.775
336.458
35
333.876
336.059
337.569
339.750
341.262
36
339.649
341.569
342.897
344.816
346.145
37
345.546
347.187
348.324
349.965
351.100
38
351.807
353.180
354.132
355.505
356.458
39
358.092
359.149
359.882
360.939
361.673
40
364.520
365.243
365.744
366.469
366.970
41
371.087
371.458
371.716
372.086
372.344
42
377.797
377.797
377.797
377.797
377.797
43
386.193
386.193
386.193
386.193
386.193
44
394.821
394.821
394.821
394.821
394.821
45
403.686
403.686
403.686
403.686
403.686
46
412.795
412.795
412.795
412.795
412.795
47
420.143
420.143
420.143
420.143
420.143
48
439.456
439.456
439.456
439.456
439.456
49
468.948
468.948
468.948
468.948
468.948
36
50
501.684
501.684
501.684
501.684
501.684
37
51
554.147
554.147
554.147
554.147
554.147
38
52
630.550
630.550
630.550
630.550
630.550
39
53
692.320
692.320
692.320
692.320
692.320
40
54
774.669
774.669
774.669
774.669
774.669
41
55
873.653
873.653
873.653
873.653
873.653
42
55+
984.650
984.650
984.650
984.650
984.650
DM · DANSK MAGISTERFORENING · LØNGUIDE 1. APRIL 2015 TIL 30. SEPTEMBER 2015
KOMMUNER
59
Tjenestemænd
Kommuner – skalaløn
1. april 2015 pr. mdr. i alt incl. områdetillæg
Løn­
ramme Løntrin
35
Gruppe 0
Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 3
Gruppe 4
18
21.170,33
21.516,33
21.755,92
22.102,00
22.341,58
19
21.456,08
21.810,92
22.056,67
22.411,50
22.657,25
20
21.752,75
22.116,58
22.368,58
22.732,50
22.984,33
21
22.113,58
22.486,83
22.745,17
23.118,42
23.376,75
22
22.448,17
22.821,42
23.079,75
23.453,00
23.711,33
23
22.806,17
23.169,25
23.420,42
23.783,42
24.034,75
24
23.175,58
23.528,25
23.772,50
24.125,17
24.369,25
25
23.552,75
23.894,42
24.130,92
24.472,67
24.709,17
26
23.938,58
24.268,58
24.496,92
24.826,75
25.055,25
27
24.333,25
24.650,58
24.870,08
25.187,42
25.407,00
28
24.736,58
25.040,42
25.250,67
25.554,50
25.764,67
29
25.149,08
25.438,58
25.638,83
25.928,17
26.128,58
30
25.570,50
25.844,50
26.034,33
26.308,25
26.498,00
31
26.001,50
26.259,33
26.437,75
26.695,50
26.873,92
32
26.442,08
26.682,50
26.848,83
27.089,33
27.255,75
33
26.892,17
27.114,17
27.267,92
27.489,92
27.643,50
34
27.352,75
27.555,33
27.695,42
27.897,92
28.038,17
35
27.823,00
28.004,92
28.130,75
28.312,50
28.438,50
36
28.304,08
28.464,08
28.574,75
28.734,67
28.845,42
37
28.795,50
28.932,25
29.027,00
29.163,75
29.258,33
38
29.317,25
29.431,67
29.511,00
29.625,42
29.704,83
39
29.841,00
29.929,08
29.990,17
30.078,25
30.139,42
40
30.376,67
30.436,92
30.478,67
30.539,08
30.580,83
41
30.923,92
30.954,83
30.976,33
31.007,17
31.028,67
42
31.483,08
31.483,08
31.483,08
31.483,08
31.483,08
43
32.182,75
32.182,75
32.182,75
32.182,75
32.182,75
44
32.901,75
32.901,75
32.901,75
32.901,75
32.901,75
45
33.640,50
33.640,50
33.640,50
33.640,50
33.640,50
46
34.399,58
34.399,58
34.399,58
34.399,58
34.399,58
47
35.011,92
35.011,92
35.011,92
35.011,92
35.011,92
48
36.621,33
36.621,33
36.621,33
36.621,33
36.621,33
49
39.079,00
39.079,00
39.079,00
39.079,00
39.079,00
36
50
41.807,00
41.807,00
41.807,00
41.807,00
41.807,00
37
51
46.178,92
46.178,92
46.178,92
46.178,92
46.178,92
38
52
52.545,83
52.545,83
52.545,83
52.545,83
52.545,83
39
53
57.693,33
57.693,33
57.693,33
57.693,33
57.693,33
40
54
64.555,75
64.555,75
64.555,75
64.555,75
64.555,75
41
55
72.804,42
72.804,42
72.804,42
72.804,42
72.804,42
42
55+
82.054,17
82.054,17
82.054,17
82.054,17
82.054,17
DM · DANSK MAGISTERFORENING · LØNGUIDE 1. APRIL 2015 TIL 30. SEPTEMBER 2015
TIMELØN
60
Timeløn
1. april 2015
Timelønnet undervisning
Pr. arb. time
Forberedelse
Pr. lektion
Universiteter (sats I)
231,89
90 min.
579,73
Seminarieniveau (sats II)
231,89
60 min.
463,78
Pæd.seminarier, Gymnasie- og HF-niveau (sats III)
231,89
40 min.
386,49
Pæd.semin. Visse fag (sats IV)
202,12
40 min.
336,87
Eksterne lektorer
252,38
150 min.
883,33
Folkeoplysning
165,88
265,42
Folkeuniversitetet forelæsning
1.776,93
Folkeuniversitetet undervisning
1.110,25
Folkehøjskoler min.
263,49
Folkehøjskoler max.
355,52
Folkehøjskoler videregående
487,76
Vejledende timelønninger i øvrigt
Alm. akademisk arbejde
252
Konsulentarbejde
583
Journalistisk arbejde pr. 1. april 2015
Ét medie (trykt eller digitalt)
825
Parallel udgivelse i trykt og digitalt medie
928
DM · DANSK MAGISTERFORENING · LØNGUIDE 1. APRIL 2015 TIL 30. SEPTEMBER 2015
INDEKS
Indeks
4+4 ordning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Adjunkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Se de enkelte institutioner
Amanuencer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Arkitektskoler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Arkiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 11
Arkæologistuderende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Bedømmelseshverv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Biblioteker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 11, 12
Biblioteksafgift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Billedkunstskole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Blokade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Censor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Chefkonsulent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
CVU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
DALF, Danske Arkæologistuderendes Landsforening . . . . . . 34
Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse . . . . . . . 19
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Danske Arkæologistuderendes Landsforening, DALF . . . . . . 34
Dekan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Diplomingeniøruddannelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Docent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17, 18, 26
DPU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Eksportingeniøruddannelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ekstern lektor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Erhvervsakademier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Erhvervs-ph.d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Ernærings- og husholdningsøkonomuddannelsen . . . . . . . . . 19
Folkehøjskoler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Folkeoplysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Folkeuniversitetet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Foredrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Forfatterhonorar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Forhåndsaftale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Forlagskontrakter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Forskeruddannelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Forskning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Forskningsansøgning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Forskningsinstitutioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Forskningsmidler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Forskningsprofessor . . . . . . . . . . . . . . . Se de enkelte institutioner
Forsvarets skoler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Fuldmægtig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Funktionstillæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Gammelt lønsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Generaliststilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
GEUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Grundbeløb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 44, 51, 57
Gæsteingenniørdocent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Honorar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Højskoleforstandere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Højskoler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Håndarbejdslæreruddannelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Indvandrere, sprogcentre for voksne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Ingeniørdocenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ingeniørhøjskoler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Institutleder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Introduktionsstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Kommuner, skalaløn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Konservatorskolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Konsulentarbejde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Kostskoletillæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Kvalifikationstillæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Lektor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Se de enkelte institutioner
Læreruddannelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Lønpolitik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 27
Løntilskud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Miljømedarbejder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Museum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 11
Musikkonservatorier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Musikterapi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Navigationsskoler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Offentlig forvaltning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Officersskoler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Oversættelsesarbejde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Pension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ph.d. stipendiater, skalaløn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Ph.d.-stipendiater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Piloter, Experimentarium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Post.doc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Se de enkelte institutioner
Privat Sprogcenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Professionshøjskoler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Professor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Se de enkelte institutioner
Professor med særlige opgaver . . . Se de enkelte institutioner
Projektforsker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Se de enkelte institutioner
Projektseniorforsker . . . . . . . . . . . . . . . Se de enkelte institutioner
Pædagog- og håndarbejdsuddannelserne, skalaløn . . . . . . . 42
Pædagoguddannelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Regioner, skalaløn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Reguleringsordning, staten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Reguleringsordning, regioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Reguleringsordning, kommuner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Reguleringsprocent, generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Rejsegodtgørelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Rektor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Rådighedstillæg, kommuner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Rådighedstillæg, regioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Rådighedstillæg, staten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Sektorforskning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Seniorforsker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Se de enkelte institutioner
Seniorrådgiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Se de enkelte institutioner
Sløjdlæreruddannelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Socialrådgiveruddannelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Specialiststilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Specialkonsulent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Sprogcentre for voksne indvandrere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Staten, skalaløn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Stedtillægssatser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Stigning i offentlige lønninger, pensioner og tillæg . . . . . . . . . 4
Studiejob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Studenterundervisernes Landsforbund, SUL . . . . . . . . . . . . . . . 34
Studieadjunkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Se de enkelte institutioner
Studieleder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Studielektor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Se de enkelte institutioner
Studievejleder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
SUL, Studenterundervisernes Landsforbund . . . . . . . . . . . . . . . 34
Tillæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Time- og dagpenge, rejser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Timelærere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Timeløn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Tjenestemand og tjenestemandslignende . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Tjenestemænd, kommuner, skalaløn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Tjenestemænd, regioner, skalaløn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Tjenestemænd, staten, skalaløn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Tjenesterejse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Udligningstillæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Undervisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Undervisningsassistent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Ungdomshøjskoler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Universiteter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Videnskabelig assistent . . . . . . . . . . . Se de enkelte institutioner
Voksne indvandrere, sprogcentre for . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
61