Læs om enkeltfag i Skive

Gør tanke til handling
VIA University College
Læreruddannelsen i
Skive
Enkeltfag 2015
Åben uddannelse
www.via.dk
1
Læreruddannelsen i Skive udbyder læreruddannelsens undervisningsfag som enkeltfag med
start i august 2015 under LBK om Åben Uddannelse nr. 64 af 26/01/2015.
Tompladsordning
Når man læser enkeltfag på Læreruddannelsen i Skive, foregår det efter den såkaldte tompladsordning. Tompladsordningen udnytter undervisningen på den ordinære uddannelse ved at tilbyde
eventuelle ledige pladser på ordinære hold til enkeltfagsstuderende.
Optagelse på tompladsordningen indebærer, at man er underlagt de samme betingelser som de
ordinære lærerstuderende med hensyn til studieordning, timetal etc.
Der indgår ikke praktik i undervisningen, og der vil derfor være skemafrie uger, mens de ordinære
lærerstuderende er i praktik.
Undervisningen foregår i dagtimerne i tidsrummet 08.10 – 15.30 typisk fordelt på 2 dage henholdsvis én formiddag (kl. 08.10 – 11.50) og én eftermiddag (kl. 12.20 – 15.30).
Målgruppe
Folkeskolelærere og andre undervisere som ønsker at styrke og udvide deres faglige kompetence for at undervise i folkeskolen, private skoler, efterskoler, tekniske skoler, social- og sundhedsskoler, højskoler og i voksenundervisningen m.v.
Adgang til undervisningsfag
For at kunne blive optaget på undervisningsfag kræves, at du har bestået prøven i det tilsvarende fag eller beslægtede fag i en gymnasial uddannelse – se denne oversigt over de fag, der
giver adgang til de enkelte undervisningsfag:
Undervisningsfag
Adgangsgivende gymnasiale fag og niveauer
Billedkunst
Biologi
Kulturforståelse B, mediefag B, billedkunst C, design C
Teknikfag A – proces, levnedsmiddel og sundhed, biologi B, fysik B, kemi B, naturgeografi B
Dansk A
Engelsk B
Teknikfag A, bioteknologi A, biologi B, fysik B, kemi B,
naturgeografi B, teknologi B
Historie B, idéhistorie B, samfundsfag B, samtidshistorie B
Dans B, idræt B
Filosofi B, historie B, idéhistorie B, kulturforståelse B,
psykologi B, religion B, samfundsfag B, samtidshistorie
B
Matematik B
Teknikfag A – design og produktion, teknikfag A – byggeri og energi, mediefag B, kulturforståelse B, billedkunst C, design C
Musik B
Teknikfag A, bioteknologi A, biologi B, fysik B, kemi B,
naturgeografi B, teknologi B
Afsætning B, historie B, international økonomi B, samfundsfag B,
samtidshistorie B, virksomhedsøkonomi B
Tysk begyndersprog B, tysk fortsættersprog B
Dansk
Engelsk
Fysik/kemi
Historie
Idræt
Kristendomskundskab/religion
Matematik
Håndværk og design
Musik
Natur/teknik
Samfundsfag
Tysk
Der kan dispenseres fra adgangskravene, når ansøgeren godtgør at have andre kvalifikationer,
som kan ligestilles hermed. Dette sker ved en realkompetencevurdering. Læreruddannelsen i
Skive rådgiver gerne med hensyn til niveaukrav før starten af studiet.
2
Fagenes indhold
Læreruddannelsen er en professionsrettet faglig pædagogisk uddannelse. For alle fagene gælder, at der arbejdes ud fra et fagsyn, hvor faglige og pædagogiske aspekter indgår i en helhedstænkning. Der lægges vægt på varierede arbejdsformer, og det kræver, at man som studerende
viser engagement, initiativ og selvstændig stillingtagen.
Kompetencemål, indhold og prøvekrav for de udbudte fag er de samme som gælder i den ordinære læreruddannelse.
Beskrivelsen af de enkelte undervisningsfag fremgår af studieordningerne for 2014, som kan ses
på vores hjemmeside http://www.via.dk
Deltagerbetaling
I beskrivelsen af de udbudte fag er anført prisen for deltagelse. Herudover må den studerende
regne med udgifter til bøger, kopiering og evt. andre materialer - varierende fra fag til fag. Hvis et
hold træffer beslutning om deltagelse i ekskursioner, studierejser eller internater, er dette ikke
indregnet i den angivne pris.
Betaling finder sted på følgende måde:
Når ansøgeren har fået bekræftet sin optagelse, tilsendes en faktura på beløbet, til dækning af
betaling for det første semester. Tilmelding er bindende, når faktura er udsendt.

Betaling for de efterfølgende semestre finder sted inden begyndelsen af hvert enkelt semester. Der tilsendes faktura.

Møder den studerende ikke til undervisning, eller afbryder den studerende uddannelsen,
ydes der ingen tilbagebetaling for det påbegyndte semester.
Kompetencemålsprøve
Kompetencemålsprøven foregår efter de gældende bestemmelser for læreruddannelsen. Studerende under Åben Uddannelse har ret, men ikke pligt til at gå til eksamen. Der udstedes prøvebevis ved bestået prøve.
Studiemiljø
Som studerende på Læreruddannelsen i Skive kan man benytte stedets faciliteter på lige fod
med de ordinære studerende. Der kan hentes information på biblioteket, anvendes visuelle hjælpemidler og bruges IT.
Faglokalerne er til rådighed i det omfang, de er ledige. Derudover er alle velkomne til at deltage i
fællesarrangementer og andre studieaktiviteter sammen med de ordinære studerende.
Tilmelding
Senest den 1. juni 2015 på ansøgningsskemaet på vores hjemmeside.
Besked om optagelse i slutningen af juni 2015.
Studiestart
Endnu ikke fastlagt
Egenbetaling 2015
Priser er opgivet med forbehold for prisregulering pr. 1. januar.
1 modul á 10 ECTS point kr. 6.290,Undervisningsfagene dansk og matematik (40 ECTS point)
Alle andre undervisningsfag (30 ECTS point)
3
Yderligere oplysninger
Hvis du ønsker yderligere oplysninger og informationer, kan du kontakte kontorleder Henriette
Falling på tlf. 87 55 32 04, hver dag kl. 8.30 - 15.30 eller pr. mail [email protected]
Nedenstående er en oversigt over fagmoduler, som de er planlagt tilbudt og forventet igangsat.
Særligt tilrettelagte forløb aftales selvstændigt og uafhængigt af denne plan.
Moduler i undervisningsfag, 10 ECTS point pr. modul
2015/16
Dansk
1.-6. kl.
Dansk
4.-10.
kl.
Modul 1
Litteratur- og skriftsprogsdidaktik på
mellemtrinnet
Modul 2
Skriftsprogstilegnelse
Modul 3
Sprog og genrer
Modul 3
Sprog og genrer
Modul 4
Mundtlig og skriftlig
kommunikation i forskellige tekstmodaliteter
Modul 2
Multimodale tekster
Modul 1
Litteratur- og skriftsprogsdidaktik på
mellemtrinnet
Modul 4
Litteratur- og skriftsprogsdidaktik på
sluttrinnet
Modul 2
Matematiklæring, tal
og regneprocesser
Modul 1
Litteratur- og skriftsprogsdidaktik på
mellemtrinnet
Modul 3
Matematikundervisning og geometri
Modul 3
Matematikundervisning og geometri
Modul 4
Undervisning af elever med særlige behov i matematik, statistik og sandsynlighed
Modul 1
Matematikundervisning, funktioner og
evaluering
Modul 1
Matematikundervisning, funktioner og
evaluering
Modul 2
Matematiklæring, tal
og algebra
Modul 3
Matematikundervisning og geometri
Modul 3
Matematikundervisning og geometri
Modul 4
Undervisning af elever med særlige behov i matematik, statistik og sandsynlighed
Modul 1
Matematikundervisning, funktioner og
evaluering
Modul 1
Litteratur- og skriftsprogsdidaktik på
mellemtrinnet
Modul 3
Literacy
Modul 1
Matematikundervisning, funktioner og
evaluering
Matematik
1.-6. kl.
Matematik
4.-10.
kl.
2016/17
4
Modul 3
Literacy
Modul 4
Mundtlig og skriftlig
kommunikation i forskellige tekstmodaliteter
Modul 2
Skriftsprogstilegnelse
Modul 4
Litteratur- og skriftsprogsdidaktik på
sluttrinnet
Modul 2
Multimodale tekster
Modul 4
Undervisning af elever med særlige behov i matematik, statistik og sandsynlighed
Modul 2
Matematiklæring, tal
og regneprocesser
Modul 4
Undervisning af elever med særlige behov i matematik, statistik og sandsynlighed
Modul 2
Matematiklæring, tal
og algebra
Modul 2
Sprog og sprogbrug
Modul 3
Processer i sprogtilegnelse og kommunikative færdigheder
Specialiseringsmodul
Engelsk
Modul 1
Kulturdimensionen og
interkulturel kompetence i fremmedsprogsundervisningen
Modul 3
Processer i sprogtilegnelse og kommunikative færdigheder
Specialiseringsmodul
Modul 1
Kulturdimensionen og
interkulturel kompetence i fremmedsprogsundervisningen
Modul 2
Sprog og sprogbrug
Billedkunst
Modul 1
Billedfaglige praksisformerModul 2
Visuelt kulturprojekt
Modul 3
Billedkunstfagets tilknytning til praksis
Modul 3
Menneske, sundhed,
natur og miljø
Biologi
Modul 1
Levende organismer
og økologiske sammenhænge
Modul 2
Evolution, genetik og
bioteknologi
Modul 1
Fysikkens og kemiens
verden
Modul 3
Tværfaglige og samfundsmæssige perspektiver på fysiske
og kemiske processer
og kredsløb
Fysik/
kemi
Historie
Modul 2
Udvikling af naturvidenskabelig erkendelse
Modul 1
Historiebrug, historiebevidsthed – og dansk
historie
Modul 2
Historieundervisning,
læring – og verdens
historie
Modul 3
Fortolkning og formidling af historisk
kundskab i historieundervisningen
Modul 1
Håndværk/Design og
individ
Håndværk/
Design
5
Modul 2
Håndværk/ Design og
kulturelle fællesskaber
Modul 1
Idrætsfagets basis
Idræt
Kristendom
Modul 2
Alsidig idrætspraksis –
læring, udvikling og
fysisk træning
Modul 1
Undervisningsemnet
filosofi, herunder etik
og ikke-religiøse livsanskuelser
Modul 2
Undervisningsemnet
kristendom
Modul 3
Idrættens kulturer
og subkulturer – faglig fordybelse i et innovativt perspektiv
Modul 3
Islam og andre religioner
Modul 1
Natur/ teknik i indskolingen
Natur/
Teknik
Modul 2
Natur/ teknik på mellemtrinnet
Modul 1
Undervisning i politik,
magt og demokrati – i
Danmark og i verden
Samfundsfag
Modul 2
Undervisning i sociologi, sociale og kulturelle forhold - i Danmark og verden
Modul 1
Interkulturel kommunikation
Tysk
Modul 3
Undervisning i national- og privatøkonomi, Økonomiske
og velfærdsmæssige
problemstillinger I
Danmark og i verden
Modul 3
Tyskundervisning i
praksis
Modul 2
Sprogundervisning og
læreprocessor i tysk
som fremmedsprog
(Forbehold for ændringer)
6
Modul 3
Hvad træet fortæller
– naturvidenskab og
teknologi omsat til
eksemplarisk læring i
børnehøjde