for at gemme filen direkte

Jr.nr. 206/4
Den 13.04.15
Løbenr.:041
DANSK FRISKOLEFORENINGs
LØNTABEL FOR LEDERE,
LÆRERE og BØRNEHAVEKLASSELEDERE
samt pædagogisk personale ansat iht. aftale med BUPL
gældende fra 1. april 2015
Indledning
Dansk Friskoleforening udsender hermed løntabel gældende fra 1. april 2015. Løn og tillæg reguleres som hidtil med procentreguleringen, der ifølge Finansministeriet er 2,1745 %
i forhold til grundbeløb pr. 31. mar. 2012. (Grundbeløb ganges med 1,021745 for at finde
aktuelle beløb.)
Hvor intet andet er nævnt, er alle løndele angivet i beløb pr. måned for fuldtidsansatte. Skolen
skal således selv beregne taksten for deltidsansatte ved at gange med beskæftigelses­graden.
Løntabellen side 10, 11 og 12 angiver for hvert skalatrin og basisløntrin samt stedtillægsområde timelønnen, årslønnen og månedslønnen på fuld tid excl. tillæg. Løntabellen kan derfor
også bruges som udgangspunkt for lønberegningen for andre personalegrupper. På side 9
er løntabel beregnet til pædagogisk personale.
Alle lærere og bhkl.ledere på basistrin 2 og 3 skal have OK08-tillæg på 7.900 kr. årligt, mens
lærer og bhkl.ledere på basistrin 1 skal have OK08-tillæg på 5.200 kr. årligt i 31.03.12-niveau.
Alle lærere og bhkl.ledere skal have OK13-tillæg på 2.800 kr. årligt i 31.03.12-niveau.
Deltidsansatte
Deltidsansattes løn beregnes i forhold til beskæftigelsesgraden efter ansættelsesbrevet.
(Merbeskæftigelse af mere permanent karakter indregnes i en ny beskæftigelsesgrad).
Deltidsansatte, der i årets løb har haft merarbejde, skal efter årsopgørelsen ved skoleårets
udløb have genberegnet beskæftigelsesgraden med regulering af pension gældende for hele
skoleåret. Se mere om beskæftigelsesgrad på side 6.
I skoleårene 2014/15 og 2015/16 er antallet af arbejdsdage: 227, forudsat at ferien følger
Undervisningsministeriets anbefaling.
1. august 2015
Næste løntabel udsendes med virkning fra 1. august 2015, hvor den generelle ulempegodtgørelse for lærere og bhkl.ledere afskaffes.
For pædagogerne omfattet af overenskomst med BUPL ser det ud til, at opdelingen af arbejdstid i kerne- og øvrige opgaver afskaffes. Samtidig afskaffes som følge heraf puljepenge.
Til gengæld får al pædagogisk personale – bortset fra afdelingeledere – et generelt tillæg på
2.000 kr. årligt. Før disse regler kan træde i kraft, skal der dog bl.a. afholdes urafstemning
blandt BUPLs medlemmer. Senere i overenskomstperioden følger flere ændringer.
2
Månedlige tillæg for alle lærere, bhkl.ledere og skoleledere
Gruppelivspræmie pr. 1. april 2005 (Fællesoverenskomsten § 6) .................108,35 kr.
Månedlige tillæg for øvr. ansatte med mindst 40,54% beskæftigelse
Gruppelivspræmie pr. 1. aug 2010 (Øvrige ansatte*) i TopDanmark) .............130,00 kr.
*) 'øvrige ansatte' omfatter ikke pædagogisk personale med pension i PBU
Særlige månedlige tillæg til visse ansatte
Ulempegodtgørelse, til lærere og bhkl.l. med mindst halv beskæftigelse:.............60,28 kr.
Ulempegodtgørelse, under halv beskæftigelse: (Organisationsaftalen § 22).........30,14 kr.
OK08-tillæg til læ. og bhkl.ledere på basistrin 1 (x BG)............................442,76 kr.
OK08-tillæg til læ. og bhkl.ledere på basistrin 2-3 (x BG).........................672,65 kr.
OK13-tilllæg til læ. og bhkl.ledere (x BG) 1)............................................238,41 kr.
Tillæg til lærer eller afd.leder, der fungerer som souschef 1)................1.643,31 kr.
Flydende tillæg til spec.uv. af svært handikappede pr. 60 min. U-tid 2): ..19,41 kr.
(Flydende tillæg udbetales månedsvis bagud, se Organisationsaftalen Bilag 1)
1) OK13-tillæg og Souscheftillæg er pensionsgivende uanset pensionsform
2) Det forudsættes at behovet pr. barn er mindst 12 lektioner a 45 min. pr. uge. Gælder også ekstra da. for
2-sprogede. Gives kun for timer, der er givet tilskud til fra SPSU.
Undervisningstillæg se side 6.
Arbejdstidsbestemte tillæg er afløst af aftentillæg og weekendtillæg – bortset fra delt
tjeneste
Ved arbejde mellem kl 17 og 06 er tillæggget 25% af samtlige årlige direkte BG-afhængige løndele divideret med 1924 pr. time. Tillægget udbetales løbende, men kan aftales afspadseret.
Ved weekendarbejde mellem løredag kl. 00 og søndag kl. 24. udbetales også 25% efter
samme regler som ovenstående.
Derudover optjenes 50% af samtlige weekend-timer. Som udgangspunkt afspadseres disse
timer næste skoleår, men kan aftales afspadseret i indeværende skoleår eller kan aftales
udbetalt med en timesats, der beregnes som samtlige årlige direkte BG-afhængige løndele
divideret med 1924.
Godtgørelse for delt tjeneste, der strækker sig ud over 11 timer........................6,73 kr.
Godtgørelsen beregnes for hver påbegyndt halve time udover de 11 timer.
Godtgørelse for tredelt tjeneste pr. gang...........................................................62,55 kr.
3
Lønberegning for enkelte timer
Timelønnede er udelukkende vikarer eller andre midlertidigt ansatte, der er beskæftiget højst
3 mdr. eller ansatte med højst 180 løntimer årligt. Timesatserne afhænger af uddannelse og
om, hvorvidt der er tale om undervisning eller andre aktiviteter. Se satser side 4.
For fuldtidsbeskæftigede indgår merbeskæftigelse i arbejdstidsopgørelsen ved normperiodens
afslutning. Overtid lønnes med timeløn beregnes som samtlige årlige direkte BG-afhængige
løndele divideret med 1924 med et tillæg på 50%. Hvis der er planlagt overtid, udbetales
overarbejdet løbende. Tilfældige vikartimer optælles og afregnes ved arbejdstidsopgørelsen.
Uv.timer udløser uv-tillæg.
For „plustidsbeskæftigede” er det først overtid, når merbeskæftigelsen overstiger den aftalte
forhøjede årsnorm.
For deltidsbeskæftigede skal vikartimer og anden midlertidig merbeskæftigelse afspadseres
eller betales med sædvanlig timeløn, jf. ovenstående. Timerne indgår som afregnede timer
i arbejdstidsopgørelsen ved normperiodens afslutning. Uv.timer udløser uv-tillæg. Ved merbeskæftigelse af fastere karakter ændres beskæftigelsesgraden fremadrettet. Alle timer for
deltidsbeskæftigede, der ligger ud over den aftalte BG, medregnes i feriepengegrundlaget
og pensionen.
ANDRE SATSER
Dagpengesatser Højeste dagpengesats i 5 dage pr. uge:
Dimittendsats (82%) i 5 dage pr. uge:
pr. 1. jan 2015
827 kr. pr. dag
678 kr. pr. dag
Ansatte med beskæftigelsesgrad under 29,6 / 37 (= 0,8000) kan få suppleret op til højeste dagpengesats
ed 1., 2. og 3. ledighedsdag skal betales for 7,4 t.:827 kr. pr. dag, forudsat dagpengeret og
V
at beskæftigelseskrav om 74 løntimer inden for sidste 4 arbejdsuger er opfyldt.
e endvidere Beskæftigelsesministeriets bek. nr. 674 af 3/7-09 ved betaling af 1., 2 og 3. ledighedsdags dagS
penge.
ATP til timelønnede: Arb.giverandel pr. time: 1,28 kr., arbejdstagerandel pr. time: 0,64 kr.
ATP for alle fast månedslønnede: A-sats.
A-sats
ATP
Arb.givers andel:
Ansattes andel:
Beskæftigelsesgrad
Mindst 27/37 Mindre end
Mindre end
27/37 men
18/37 men
mindst 18/37 mindst 9/37
180,00
120,00
60,00
90,00
60,00
30,00
Under 9/37
0,00
0,00
Beskæf.grad
omregnet:
9/37 = 0,2432
18/37 = 0,4865
27/37 = 0,7297
Jubilæumsgratialer (Organisationsaftalen § 32)
ved 25 års tjeneste (pr. 1. apr. 2014).................................................................6.103 kr.
ved 40 års tjeneste (pr. 1. apr. 2014).................................................................7.730 kr.
ved 50 års tjeneste (pr. 1. apr. 2014).................................................................9.154 kr.
Den ansatte får en fridag med løn i anledning af jubilæet.
4
Km.satser for tjenesterejser, pr. 1. jan. 2015 (Fællesoverenskomsten Bilag 1)
Statens lave sats for kørsel i egen bil...................................................... 2,05 kr. pr. km.
Statens høje sats for kørsel i egen bil (beordret tjeneste)....................... 3,70 kr. pr. km.
Timedagpenge (udbetales v. f.eks. lejrskoler, se Fællesoverenskomsten Bilag 1)
For tjenesterejser i Danmark (pr. 1. jan. 2015).................................... 404,00 kr. pr. døgn
Fradrag for morgenmåltid (15% af dagpengebeløbet).............................. 60,60 kr. pr. måltid
Fradrag for middagsmåltid (30% af dagpengebeløbet).......................... 121,20 kr. pr. måltid
Fradrag for aftenmåltid (30% af dagpengebeløbet)................................ 121,20 kr. pr. måltid
Døgnbeløb efter fradrag for måltider..............................................101,00 kr. pr. døgn
Timedagpenge pr. time..................................................................... 16,83 kr. pr. time
For tj.rejser i (de fleste) udlande efter fradrag for måltider (pr. 1. jan. 2015)..... 117,75 kr. pr. dag
(Se i øvrigt Finansministeriets cir. af 30. juni 2000 og Satsreguleringscirkulæret af 18. dec. 2014)
Lønninger for timelønnede vikarer o.a. (Organisationsaftalen §§ 33-36)
Uddannede lærere og børnehaveklasseledere:
Undervisningsopgaver
241,05 - 341,49 kr. pr. time a 60 min. (taksten aftales forud!)
Ikke undervisningsopgaver
174,10 - 274,53 kr. pr. time a 60 min. (taksten aftales forud!)
Andre vikarer:
Undervisningsopgaver
207,57 - 341,49 kr. pr. time a 60 min. (taksten aftales forud!)
Ikke undervisningsopgaver
140,61 - 274,53 kr. pr. time a 60 min. (taksten aftales forud!)
Pauser mellem undervisningslektioner medregnes i arbejdstiden som undervisning.
Feriegodtgørelse på 121/2 % af lønsummen indsættes på FerieKonto.
Der vil kun undtagelsesvis være overensstemmelse mellem skolens lønudbetaling til vikarer
og refusionen fra Fordelingssekretariatet.
Pensionsgivende løn og pensionsbidrag (Organisationsaftalen § 17 og bilag 4)
I løntabellerne er medtaget kolonner med „pensionsgivende løn” og pensionsbidrag til Lærernes Pension A/S på i alt 17,30% opdelt i egetbidrag og arbejdsgiverbidrag. Egetbidraget ydes
som et ikke ferieberettiget tillæg til lønnen. Ved fratræden skal der dog beregnes feriepenge
og særlige feriedage heraf! (Pensionsbidrag for andre personalegrupper, der måtte have andre procenter,
kan beregnes ud fra kolonnen „pensionsgivende løn”.)
Lærere mv. med under 15/37 beskæftigelse, der er ansat i mindst 6 måneder, har krav på
pension (gælder også timelønnede med fast ansættelsesforhold).
Ansatte med ret til tjenestemandspension, der midlertidigt har lavere end halv beskæftigelse,
kan søge kassen om forholdsmæssig indregning. Pen­sionstilsvar til pensionskassen udgør
15% af den pensionsgivende løn. Se tillige side 6.
For lærere med pension i Lærernes Pension er uv.tillæg pensionsgivende.
Oversigt over cirkulærer
udgivet
vedrørende beregning af løn og tillæg mv.
dato:
Lov (409) om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster .............26.04.13
.. Organisationsaftale for ledere, lærere og bhkl.ledere.................................. 09.03.15
.. Fællesoverenskomsten................................................................................. 25.10.11
5
LØNTRIN pr. 1. april 2015 for lærere og børnehaveklasseledere
Anciennitet
0 år
4 år
8 år
12 år
Lærere
Årlig grundbeløb
Basistrin
marts 12-kr.
Læ1
279.695
Læ2
298.044
Læ3
325.699
Læ4
351.388
Børnehaveklasseledere
Årlig grundbeløb
Basistrin
marts 12-kr.
Bh1
266.588
Bh2
279.695
Bh3
290.311
Bh4
309.054
Læ = Basisløntrin for lærere, Bh = Basisløntrin for bhkl.ledere
Lærere og bhkl.ledere, der pr. 1. april 2013 havde mindst 12 års anciennitet, udgør en lukket gruppe,
som skal have et trin 4-tillæg, (som evt. kan være på 0 kr.).
INTERVALLØN MV. FOR LEDERE:
1. skoleleder-intervaller
Skoler med:
skoleleder
skoleleder
skoleleder
2. kostafd.-intervaller
indtil 99 elever
100 - 349 elever
350 og derover
Skoler med
ovenstående intervalbund og -top forhøjes med
intervaltillæg til leder
intervaltillæg til leder
intervaltillæg til leder
3. viceleder-intervaller
Viceleder
Viceleder
indtil 24 kostelever
25 - 59 kostelever
over 59 kostelever
Skoler med:
indtil 349 elever
350 og derover
4. afd.leder-intervaller
Alle skoler
afdelingsleder
afd.leder v. boafdeling
alle
alle
Grundbeløb
april 2015
(31.03.12)
368.295 - 438.154 376.304 - 447.682
403.683 - 484.027 412.461 - 494.552
439.071 - 528.589 448.619 - 540.083
Grundbeløb
(31.03.12)
bund
top
35.388 26.203
52.426 43.252
70.776 61.601
april 2015
bund
36.158
53.566
71.315
top
26.783
44.193
62.941
Grundbeløb
april 2015
(31.03.12)
368.295 - 438.154 376.304 - 447.682
394.509 - 457.814 403.088 - 467.769
Grundbeløb
april 2015
(31.03.12)
351.257 - 438.154 358.895 - 447.682
351.257 - 466.988 358.895 - 477.143
Der skal udarbejdes en skriftlig lønaftale, hvis der udbetales mere end minimumsløn i det
relevante interval. Lønaftale fremsendes til godkendelse hos FSL. Ministeriet har udsendt
nærmere retningslinier om éngangsvederlag, merarbejde og resultatlønsaftale for ledere.
Se bemyndigelsesbrev fra UVM fra 20. juni 2004.
6
FASTSÆTTELSE AF ANCIENNITET (Organisationsaftalen §6 og bilag 3 A)
Ved alle nyansættelser skal lønancienniteten fastsættes. Det er skolernes ansvar, at ansættelsen sker korrekt. Indplacering sker ved fremsendelse til Fordelingssekretariatet. Lønancienniteten kan være mindre end antallet af år, man har undervist, idet timetal under „anciennitetsgivende” timetal enten ikke medregnes (før 1.1.91) eller kun medregnes forholdsmæssigt
(efter 1.1.91) i lønancienniteten.
Personer, der både er indplaceret som børnehaveklasseleder og lærer, optjener anciennitet i
begge stillinger, når de to stillinger tilsammen giver anciennitetsgivende beskæftigelsesgrad.
Beskæftigelsesgraden for lærere, ledere og bhkl.ledere er summen af de årlige arbejdstimer
divideret med nettoårsnormen (for skoleåret 2014/15 = 227 x 7,4 = 1.679,8). Tiden til ferie
og søgnehelligdage i alt er (25 + 9) x 7,4 = 251,6.
Ved overgang fra stilling som bhkl.leder til lærerstilling, medregnes ancienniteten som pædagog ikke!
Undervisningstillæg pr. årlig uv.time PENSIONSGIVENDE for lærere med pension i
Lærernes Pension
Undervisningstillæg udregnes på basis af det samlede antal uv.timer i skoleåret for den
pågældende iflg. aktivitetsplan. Ekstratimers uv.tillæg honoreres senest ved årsopgørelsen.
Uv.tillæg skal for ansatte, der er ansat mindst 3 mdr., beregnes svarende til, at uv.aktiviteten
foregår i et helt skoleår. (Timelønnede, uanset om de er beskæftiget mere end 3 mdr., får
ikke uv.tillæg.)
Ved stillinger med kombination af lærerog børne­have­klasselederarbejde skal der
udbetales undervisningstillæg for hele stillingen enten som lærer eller bhkl.leder iflg.
hovedbeskæftigelsen.
Lærere med tjenestemandspension
får ikke pension af uv.tillæg!
Se dog supplerende pension næste
side.
Bhkl.ledere (ikke kombinerede med lærerstilling), der vikarierer i 1-10. kl. får min. 66,95 kr. i
undervisningstillæg pr. 60 min. uv. jf. Organisationsaftalen Bilag 1 pkt. 2.
SOUSCHEF(Ansættelsesvilkår ved friskoler side 4)
Ved skoler med mindst 35 elever kan der udnævnes en souschef, ved mindst 65 elever skal
der være en souschef. Souschef-funktionen kan varetages af en viceleder, en afdelingsleder,
en lærer eller en bhkl.leder. Viceledere gives ikke tillæg for at varetage souscheffunktionen.
Skolen bestemmer selv, når elevtallet er på mindst 65, om den vil have ansat en viceleder,
eller om souscheffunktionen skal varetages af en lærer eller bhkl.leder.
7
Timeløn for praktiklærere (Organisationsaftalen bilag 6)
Praktikvederlag pr. lektion, hvor studerende deltager i lærerens undervisning af elever: 44,19 kr.
for hver deltagende lærerstuderende.
Vejledning af praktikanter 45 min. (+ 15 min afsat til kontakt m. seminarium) pr. praktikhold:... 231,89 kr.
Undervisning af praktikanter i 60 min. incl. forberedelsestid (1 lektion = 45 min.!) ...............463,79 kr.
Skriftlig udtalelse til 4. årg. pr. studerende..............................................................231,89 kr.
Såfremt timerne opgøres inden for arbejdstidsaftalen (aktivitetsplan) udbetales differencen
mellem lærerens sædvanlige timeløn og 231,89 kr.
Se nærmere om honorering af ledelses- og koordineringsopgaver i forbindelse med praktik
i „Ansættelsesvilkår OK 2011-2013” side 82 ff.
Supplerende pension på 18% (Personalestyrelsens cir. af 17. juni 04 nr. 038-04)
Opmærksomheden henledes på, at ansatte i „lukkede grupper” med ret til tjenestemandspension med „skyggeforløb” skal have supplerende pension i Lærernes Pension på 18% for
løndele, der overstiger slutskalatrin incl. 2 ekstra trin. For lærere: skalatrin 42, for bhkl.ledere:
skalatrin 33. For ansatte på intervalløn kan der være forskellige skalatrin.
For løndele under slutskalatrin incl. 2 skalatrin vil supplerende pension fortsat kun skulle
indbetales med 17,3%, hvis supplerende pension måtte være aftalt for lærere og bhkl.ledere.
Lønberegningsregneark til såvel lærere, ledere, bh.kl.ledere samt øvrige kan downloades fra www.friskoler.dk. Gå ind under "administration" og vælg fra fillisten.
8
De forskellige faste løndele
for lærere og bhkl.ledere:
1. Basisløn
pensions- afhængig regugivende 1)
af BG
leret kommentar
x
2. Områdetillæg
x
x
x
Basistrin 1-4.
Kun i stedtillægsområde 3-6.
Beregnet ved overgang fra skalatrinsløn til basisløn aug 2004.
3. Udligningstillæg
x
x
x
4. Kvalifikationstillæg
x
(x)
x
5. Funktionstillæg
x
(x)
x
Varige eller midlertidige decentralt
aftalte løndele. Betingelserne fremgår af de enkelte lønaftaler, som er
nummererede i skolens lønprotokol.
Evt. afhængig af BG.
6. Undervisningstillæg
x
x
Afhænger af det planlagte undervisningstimetal på årsbasis.
7. Trin 4-tillæg
x
x
x
Særligt udligningstillæg til ansatte
med 12 års anciennitet pr. 1/4-13.
x
x
Særligt tillæg givet 1. april 2009.
x
x
Generelt tillæg fra 1. aug. 2014.
x
To takster for over eller under 50%
beskæftigelsesgrad.
8. OK08-tillæg
9. OK13-tillæg
x
10. Ulempegodtgørelse
11. Lokalaftalt ulempegodtg.
(x) 2)
(x) 2)
Obligatorisk for lærere og bhkl.ledere uanset beskæftigelsesgrad.
12. Gruppeliv
13. Souscheftillæg
Aftalt i skolens lokalaftale for arbejdstid. Afløser natpenge mv.
x
x
Pensionsgivende uanset pensionsform.
1)
For lærere og bhkl.ledere med tjenestemandspension er de „pensionsgivende løndele” ikke nødvendigvis
pensionsgivende, bortset fra souscheftillæg. Der kan dog være aftalt supplerende pension.
2)
Lokalaftalt tillæg til afløsning af arbejds- og arbejdstidsbestemte tillæg, kan være aftalt afhængig af beskæftigelsesgrad og kan være aftalt reguleret med procentreguleringen.
Engangsløndele:
Engangsløndele er, som navnet siger, løndele, der ikke udbetales fast hver måned:
• Flydende tillæg, der udbetales til visse lærere, der har ansvar for specialuv. og da. for tosprogede.
• Resultatlønstillæg
• Km.godtgørelse
• Timedagpenge
• Arbejds- og arbejdstidsbestemte tillæg, såkaldte natpenge (Hvis ikke de er afløst af et fast tillæg)
• Overtidsbetaling, der udbetales ved årsopgørelsen
• Merarbejdsbetaling, der udbetales ved årsopgørelsen
• Særlige feriedage, der udbetales ved skoleårets slutning (tidligere: ferieårets slutning)
• Jubilæumsgratiale
• Praktikvederlag
• Visse funktions- og kvalifikationstillæg, hvis dette fremgår af aftalen
• Censorvederlag
• M.fl.
9
LØNTABEL for pæd. personale ved friskoler med overenskomst med BUPL
2,1745%
Skalatrin
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30
31
33
36
37
38
39
41
43
47
II
19.380,00
19.723,83
19.987,25
20.350,17
21.001,75
21.290,83
21.643,25
21.969,83
22.319,75
22.680,33
23.048,92
23.426,17
23.811,42
24.608,25
25.020,25
25.441,00
26.311,33
27.690,50
28.170,58
28.677,67
29.189,67
30.247,50
31.477,33
35.188,00
Månedslønninger pr. 1. april 2015, for pædagogisk personale ved friskoler
III
IV
V
VI
Pensionsg. løn 14,3% pension 15,8% pension
19.783,58 20.063,00 20.466,50 20.745,83
18.119,73
2.591,12
20.137,50 20.423,83 20.837,67 21.124,08
18.441,79
2.637,18
20.411,50 20.705,25 21.129,33 21.423,08
18.772,91
2.684,53
20.785,17 21.086,33 21.521,25 21.822,25
19.112,94
2.733,15
21.459,08 21.775,58 22.233,08 22.549,83
19.821,58
2.834,49
21.759,75 22.084,50 22.553,50 22.878,08
20.190,50
2.887,24
22.124,25 22.457,25 22.938,25 23.271,25
20.569,71
2.941,47
22.450,83 22.783,83 23.264,83 23.597,83
20.948,61
2.995,65
22.787,42 23.111,33 23.579,17 23.902,83
21.326,59
3.049,70
23.134,83 23.449,58 23.904,17 24.218,83
21.715,31
3.105,29
23.489,33 23.794,25 24.234,58 24.539,42
22.114,11
3.162,32
23.851,17 24.145,50 24.570,67 24.864,92
22.523,40
3.220,85
24.220,08 24.503,33 24.912,08 25.195,25
22.943,28
3.280,89
24.981,17 25.239,42 25.612,33 25.870,50
23.816,45
3.405,75
25.373,42 25.617,83 25.970,92 26.215,42
24.270,25
3.470,65
25.773,17 26.003,25 26.335,42 26.565,33
24.735,82
3.537,22
26.597,33 26.795,50 27.081,58 27.279,75
25.703,85
3.675,65
27.896,50 28.039,25 28.245,33 28.388,00
27.252,89
3.897,16
28.346,83 28.468,83 28.645,08 28.767,17
27.796,35
3.974,88
28.825,17 28.927,25 29.074,67 29.176,92
28.364,40
4.056,11
29.303,33 29.382,00 29.495,50 29.574,17
28.948,54
4.573,87
30.287,25 30.314,92 30.354,75 30.382,25
30.162,70
4.765,71
31.477,33 31.477,33 31.477,33 31.477,33
31.477,28
4.973,41
35.188,00 35.188,00 35.188,00 35.188,00
35.187,95
5.559,70
Timelønnede (under 3 måneders beskæftigelse og tilkaldevikarer)
ikke pædagoguddannede
139,98
pædagoguddannede
186,98
Timelønnede ungarbejdere
II
16-årige uden selvstændigt pæd. ansvar
79,77
17-årige uden selvstændigt pæd. ansvar
89,44
ATP ATP følger A-satserne se side 3
III
81,44
91,31
IV
82,59
92,60
Særlige tillæg
Tillæg for pædagogiske støtteforanstaltninger mv. aftales lokalt
Puljepenge pr. time (bortfalder pr. 1/8-2015)
TR-tillæg pr. md.
Tillæg til praktikansvarlig pr. md. (Praktikanters løn: se bilag i overenskomst)
V
84,25
94,46
VI
85,40
95,75
60,00
551,74
681,16
Godtgørelser (timetillæg ydes med halvdelen for hver påbegyndt halve time)
Tillæg pr. time for omlagt tjeneste
28,41
Tillæg for delt tjeneste pr. gang
40,79
Tillæg for tredelt tjeneste pr. gang
62,55
Natpenge for tjeneste i tiden 17 - 06
22,81
Tillæg pr. time for tjeneste i weekender fra lørdag kl. 14 til mandag kl. 06
40,79
Weekendtaksten gælder også for helligdage og 5. juni efter kl. 12 og 24. dec. efter kl. 14.
Ovenstående godtgørelser kan ved lokal aftale konverteres til faste månedlige ulempetillæg
Lønforløb for afdelingsledere: (oprykning efter 4 års lederanciennitet)
Ordninger under 30 børn: skalatrin 39 og 41
Ordninger med 31 - 149 børn: skalatrin 39, 41 og 43
Ordninger med 150 børn og derover: skalatrin 47
Lønforløb for øvrigt pædagogisk personale: (oprykning efter 2 års anciennitet)
Tidsbegr. ikke udd. jf. aftalen § 2, stk.3 aflønnes efter skalatrin 14
Uddannede pædagoger: skalatrin 27, 29, 31, 33 og 36
Anderledes pæd. uddannede: skalatrin 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33 og 36 (Lukket gruppe)
Ikke pæd. uddannede: skalatrin 14, 15, 16, 17 og 19
Ikke pæd. udd. med PGU eller PAU: skalatrin 20, 21, 24, 25 og 27
Lønforløb for ordninger uden daglig ledelse (oprykning efter 2 års anciennitet)
Kan kun benyttes ved ordninger med højst 30 i børnetal!
Pædagoguddannede: + 2 skalatrin i forhold til ordninger med daglig leder
Ikke pædagoguddannede, herunder med PGU/PAU: + 6 skalatrin i forhold til ordninger med daglig leder
Fuld anciennitet opnås ved en beskæftigelsesgrad på 15/37 = 0,4054 og derover
Ved beskæftigelsesgrader under 0,4054 beregnes ancienniteten forholdsmæssigt
Ved kombinationsbeskæftigelse sammenlægges beskæftigelsesgraderne
FRISKOLERNES HUS, Middelfartvej 77, 5466 Asperup
Ole Mikkelsen, friskolekonsulent
10
LØNTABEL
2,1745%
Basistrin
Skalatrin
Læ1
Læ2
Læ3
Læ4
Bh1
Bh2
Bh3
Bh4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
(Prc.regulering = 1,021745)
Timelønninger pr. 1. april 2015, statens takster
Stedtillægsområde (områdetillægget tillægges)
II
148,53
158,28
172,96
186,61
141,57
148,53
154,17
164,12
98,15
99,65
101,20
102,79
104,43
106,11
107,83
109,61
111,43
113,30
114,78
116,75
118,79
120,87
123,02
124,66
126,92
129,25
130,99
132,79
134,99
137,03
139,21
141,46
143,76
146,11
148,51
150,97
153,48
156,05
158,68
161,36
164,10
166,91
169,78
172,71
175,70
178,86
182,06
185,32
188,65
192,06
196,32
200,70
205,21
209,83
219,47
234,21
250,54
276,73
314,87
III
+ 2,03
+ 1,72
+ 1,09
+ 1,09
+ 2,34
+ 2,03
+ 1,87
+ 1,87
99,98
101,53
103,12
104,76
106,45
108,18
109,95
111,78
113,65
115,58
117,11
119,15
121,24
123,39
125,60
127,31
129,64
132,03
133,84
135,72
137,99
140,03
142,13
144,29
146,50
148,76
151,06
153,41
155,81
158,25
160,75
163,29
165,89
168,54
171,24
173,99
176,80
179,78
182,77
185,80
188,90
192,06
196,32
200,70
205,21
209,83
219,47
234,21
250,54
276,73
314,87
IV
+ 3,59
+ 2,96
+ 2,03
+ 2,03
+ 3,90
+ 3,59
+ 3,27
+ 3,27
101,25
102,83
104,45
106,13
107,84
109,61
111,42
113,28
115,19
117,16
118,73
120,81
122,94
125,13
127,38
129,14
131,52
133,96
135,81
137,74
140,07
142,10
144,15
146,26
148,40
150,60
152,83
155,10
157,42
159,78
162,18
164,63
167,12
169,66
172,25
174,88
177,56
180,42
183,26
186,14
189,07
192,06
196,32
200,70
205,21
209,83
219,47
234,21
250,54
276,73
314,87
V
+ 5,61
+ 4,68
+ 3,12
+ 3,12
+ 6,24
+ 5,61
+ 5,15
+ 5,15
103,08
104,70
106,37
108,09
109,86
111,67
113,53
115,45
117,42
119,44
121,07
123,20
125,40
127,65
129,96
131,78
134,23
136,74
138,67
140,67
143,07
145,10
147,06
149,09
151,15
153,25
155,38
157,54
159,74
161,98
164,25
166,56
168,91
171,29
173,71
176,17
178,66
181,34
183,96
186,62
189,32
192,06
196,32
200,70
205,21
209,83
219,47
234,21
250,54
276,73
314,87
VI
+ 7,17
+ 5,93
+ 3,90
+ 3,90
+ 7,80
+ 7,17
+ 6,55
+ 6,55
104,34
106,00
107,70
109,46
111,25
113,10
115,00
116,95
118,96
121,02
122,69
124,86
127,10
129,39
131,75
133,62
136,11
138,67
140,64
142,69
145,14
147,18
149,08
151,05
153,05
155,08
157,14
159,23
161,35
163,51
165,69
167,90
170,14
172,42
174,72
177,06
179,42
181,98
184,45
186,96
189,49
192,06
196,32
200,70
205,21
209,83
219,47
234,21
250,54
276,73
314,87
Pensionsgiv. løn
148,53
158,28
172,96
186,61
141,57
148,53
154,17
164,12
91,30
92,71
94,16
95,65
97,18
98,76
100,37
102,04
103,74
105,50
107,30
109,15
111,06
113,01
115,02
117,09
119,21
121,39
123,63
125,93
128,29
130,66
133,01
135,44
137,93
140,48
143,10
145,79
148,54
151,37
154,28
157,26
160,31
163,45
166,67
169,98
173,37
176,91
180,55
184,29
188,12
192,06
196,32
200,70
205,21
209,83
219,47
234,21
250,54
276,73
314,87
Læ = Lærerbasisløntrin, Bh = Bhkl.lederbasisløntrin
FRISKOLERNES HUS, Middelfartvej 77, 5466 Asperup
Ole Mikkelsen, friskolekonsulent
11
LØNTABEL
2,1745%
(Prc.regulering = 1,021745)
Årslønninger pr. 1. april 2015, statens takster
Pensions1/3 x 17,30%
2/3 x 17,30%
IV
V
VI
giv. løn
x pens.g. løn
x pens.g. løn
+ 6.900
+ 10.800
+ 13.800
285.777
16.479,81
32.959,61
+ 5.700
+ 9.000
+ 11.400
304.525
17.560,94
35.121,89
+ 3.900
+ 6.000
+ 7.500
332.781
19.190,37
38.380,74
+ 3.900
+ 6.000
+ 7.500
359.029
20.704,01
41.408,01
+ 7.500
+ 12.000
+ 15.000
272.385
15.707,54
31.415,07
+ 6.900
+ 10.800
+ 13.800
285.777
16.479,81
32.959,61
+ 6.300
+ 9.900
+ 12.600
296.624
17.105,32
34.210,63
+ 6.300
+ 9.900
+ 12.600
315.774
18.209,63
36.419,27
IV
V
VI
pens.tilsvar til Efterlønskassen
194.796
198.319
200.757
175.656
197.843
201.448
203.947
178.374
Gl. skyggeforløb (læ.)
200.969
204.664
207.224
181.165
omklass. pr. aug. 2000
204.186
207.971
210.592
184.034
skalatrin 24
207.488
211.367
214.053
186.980
skalatrin 25
210.883
214.858
217.609
190.010
skalatrin 27
214.367
218.441
221.260
193.120
skalatrin 29
217.949
222.124
225.015
196.318
skalatrin 31
221.633
225.910
228.873
199.603
skalatrin 33
225.414
229.800
232.837
202.979
skalatrin 35
228.441
232.935
236.047
206.448
skalatrin 37
232.436
237.042
240.232
210.012
skalatrin 40
236.538
241.264
244.532
213.674
skalatrin 42
240.756
245.598
248.950
217.437
245.086
250.052
253.489
221.301
Nyt skyggeforløb (læ.)
248.463
253.552
257.077
225.275
omklass. pr. aug. 2004
253.036
258.255
261.867
229.355
skalatrin 35
257.737
263.089
266.793
233.550
skalatrin 36
261.307
266.797
270.598
237.859
skalatrin 38
265.014
270.642
274.537
242.286
skalatrin 40
269.487
275.259
279.255
246.837
skalatrin 42
273.406
279.178
283.174
251.383
277.336
282.950
286.834
255.919
281.395
286.850
290.626
260.584
285.531
290.815
294.473
265.369
289.746
294.848
298.379
270.281
294.040
298.945
302.343
275.319
298.415
303.112
306.365
280.492
bhkl.ledere
42.073,80
302.873
307.348
310.446
285.797
bhkl.ledere
42.869,55
307.414
311.651
314.585
291.243
bhkl.ledere
43.686,45
bhkl.l./læ.gl.skyggef.
312.039
316.025
318.784
296.830
44.524,50
316.750
320.469
323.042
302.564
bhkl.ledere
45.384,60
bhkl.l./læ.gl.skyggef.
321.546
324.979
327.357
308.446
46.266,90
326.432
329.562
331.730
314.484
331.407
334.220
336.165
320.679
lærere
48.101,85
lærere, ny skyggef.
336.471
338.944
340.656
327.035
49.055,25
lærere, gl. skyggef.
341.626
343.741
345.206
333.556
50.033,40
lærere, ny skyggef.
347.127
348.896
350.123
340.373
51.055,95
352.584
353.946
354.890
347.382
358.132
359.064
359.709
354.574
lærere
53.186,10
363.779
364.257
364.587
361.952
369.524
369.524
369.524
369.523
lærere/ledere
55.428,45
377.728
377.728
377.728
377.727
ledere
56.659,05
386.155
386.155
386.155
386.156
ledere
57.923,40
394.817
394.817
394.817
394.817
ledere
59.222,55
403.717
403.717
403.717
403.717
ledere
60.557,55
422.256
422.256
422.256
422.255
ledere
63.338,25
450.617
450.617
450.617
450.616
ledere
67.592,40
482.040
482.040
482.040
482.040
ledere
72.306,00
532.425
532.425
532.425
532.426
605.804
605.804
605.804
605.805
Stedtillægsområde (områdetillægget tillægges)
Basistrin
Læ1
Læ2
Læ3
Læ4
Bh1
Bh2
Bh3
Bh4
Skalatrin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
II
285.777
304.525
332.781
359.029
272.385
285.777
296.624
315.774
II
188.836
191.736
194.715
197.776
200.921
204.155
207.473
210.884
214.392
217.992
220.834
224.636
228.545
232.560
236.686
239.847
244.202
248.679
252.021
255.490
259.719
263.638
267.837
272.164
276.587
281.114
285.737
290.465
295.299
300.243
305.292
310.459
315.736
321.132
326.649
332.286
338.047
344.132
350.276
356.554
362.970
369.524
377.728
386.155
394.817
403.717
422.256
450.617
482.040
532.425
605.804
III
+ 3.900
+ 3.300
+ 2.100
+ 2.100
+ 4.500
+ 3.900
+ 3.600
+ 3.600
III
192.359
195.344
198.410
201.564
204.801
208.129
211.547
215.059
218.669
222.379
225.328
229.244
233.268
237.403
241.650
244.938
249.422
254.032
257.509
261.117
265.491
269.410
273.449
277.618
281.872
286.214
290.641
295.163
299.774
304.481
309.278
314.176
319.168
324.264
329.462
334.758
340.162
345.902
351.640
357.486
363.447
369.524
377.728
386.155
394.817
403.717
422.256
450.617
482.040
532.425
605.804
Læ = Lærerbasisløntrin, Bh = Bhkl.lederbasisløntrin
FRISKOLERNES HUS, Middelfartvej 77, 5466 Asperup
Ole Mikkelsen, friskolekonsulent
12
LØNTABEL
2,1745%
(Prc.regulering = 1,021745)
Månedslønninger pr. 1. april 2015, statens takster
Pensions- 1/3 x 17,30% 2/3 x 17,30%
IV
V
VI
giv. løn
x pens.g. løn x pens.g. løn
+ 575,00
+ 900,00 + 1.150,00
23.814,75
1.373,32
2.746,64
+ 475,00
+ 750,00
+ 950,00
25.377,08
1.463,41
2.926,82
+ 325,00
+ 500,00
+ 625,00
27.731,75
1.599,20
3.198,40
+ 325,00
+ 500,00
+ 625,00
29.919,08
1.725,33
3.450,66
+ 625,00 + 1.000,00 + 1.250,00
22.698,75
1.308,96
2.617,92
+ 575,00
+ 900,00 + 1.150,00
23.814,75
1.373,32
2.746,64
+ 525,00
+ 825,00 + 1.050,00
24.718,67
1.425,44
2.850,88
+ 525,00
+ 825,00 + 1.050,00
26.314,50
1.517,47
3.034,94
IV
V
VI
pens.tilsvar til Efterlønskassen
16.233,00 16.526,58 16.729,75
14.638,00
16.486,92 16.787,33 16.995,58
14.864,50
Gl. skyggeforløb (læ.)
16.747,42 17.055,33 17.268,67
15.097,08 omklass. pr. aug. 2000
17.015,50 17.330,92 17.549,33
15.336,17
skalatrin 24
17.290,67 17.613,92 17.837,75
15.581,67
skalatrin 25
17.573,58 17.904,83 18.134,08
15.834,17
skalatrin 27
17.863,92 18.203,42 18.438,33
16.093,33
skalatrin 29
18.162,42 18.510,33 18.751,25
16.359,83
skalatrin 31
18.469,42 18.825,83 19.072,75
16.633,58
skalatrin 33
18.784,50 19.150,00 19.403,08
16.914,92
skalatrin 35
19.036,75 19.411,25 19.670,58
17.204,00
skalatrin 37
19.369,67 19.753,50 20.019,33
17.501,00
skalatrin 40
19.711,50 20.105,33 20.377,67
17.806,17
skalatrin 42
20.063,00 20.466,50 20.745,83
18.119,75
20.423,83 20.837,67 21.124,08
18.441,75 Nyt skyggeforløb (læ.)
20.705,25 21.129,33 21.423,08
18.772,92 omklass. pr. aug. 2004
21.086,33 21.521,25 21.822,25
19.112,92
skalatrin 35
21.478,08 21.924,08 22.232,75
19.462,50
skalatrin 36
21.775,58 22.233,08 22.549,83
19.821,58
skalatrin 38
22.084,50 22.553,50 22.878,08
20.190,50
skalatrin 40
22.457,25 22.938,25 23.271,25
20.569,75
skalatrin 42
22.783,83 23.264,83 23.597,83
20.948,58
23.111,33 23.579,17 23.902,83
21.326,58
23.449,58 23.904,17 24.218,83
21.715,33
23.794,25 24.234,58 24.539,42
22.114,08
24.145,50 24.570,67 24.864,92
22.523,42
24.503,33 24.912,08 25.195,25
22.943,25
24.867,92 25.259,33 25.530,42
23.374,33 bhkl.ledere
3.506,15
25.239,42 25.612,33 25.870,50
23.816,42 bhkl.ledere
3.572,46
25.617,83 25.970,92 26.215,42
24.270,25 bhkl.ledere
3.640,54
26.003,25 26.335,42 26.565,33
24.735,83 bhkl.l./læ.gl.skyggef. 3.710,38
26.395,83 26.705,75 26.920,17
25.213,67 bhkl.ledere
3.782,05
26.795,50 27.081,58 27.279,75
25.703,83 bhkl.l./læ.gl.skyggef.
3.855,58
27.202,67 27.463,50 27.644,17
26.207,00
27.617,25 27.851,67 28.013,75
26.723,25 lærere
4.008,49
28.039,25 28.245,33 28.388,00
27.252,92 lærere, ny skyggef.
4.087,94
28.468,83 28.645,08 28.767,17
27.796,33 lærere, gl. skyggef.
4.169,45
28.927,25 29.074,67 29.176,92
28.364,42 lærere, ny skyggef.
4.254,66
29.382,00 29.495,50 29.574,17
28.948,50
29.844,33 29.922,00 29.975,75
29.547,83 lærere
4.432,18
30.314,92 30.354,75 30.382,25
30.162,67
30.793,67 30.793,67 30.793,67
30.793,58 lærere/ledere
4.619,04
31.477,33 31.477,33 31.477,33
31.477,25 ledere
4.721,59
32.179,58 32.179,58 32.179,58
32.179,67 ledere
4.826,95
32.901,42 32.901,42 32.901,42
32.901,42 ledere
4.935,21
33.643,08 33.643,08 33.643,08
33.643,08 ledere
5.046,46
35.188,00 35.188,00 35.188,00
35.187,92 ledere
5.278,19
37.551,42 37.551,42 37.551,42
37.551,33 ledere
5.632,70
40.170,00 40.170,00 40.170,00
40.170,00 ledere
6.025,50
44.368,75 44.368,75 44.368,75
44.368,83
50.483,67 50.483,67 50.483,67
50.483,75
Stedtillægsområde (områdetillægget tillægges)
Basistrin
Læ1
Læ2
Læ3
Læ4
Bh1
Bh2
Bh3
Bh4
Skalatrin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
II
23.814,75
25.377,08
27.731,75
29.919,08
22.698,75
23.814,75
24.718,67
26.314,50
II
15.736,33
15.978,00
16.226,25
16.481,33
16.743,42
17.012,92
17.289,42
17.573,67
17.866,00
18.166,00
18.402,83
18.719,67
19.045,42
19.380,00
19.723,83
19.987,25
20.350,17
20.723,25
21.001,75
21.290,83
21.643,25
21.969,83
22.319,75
22.680,33
23.048,92
23.426,17
23.811,42
24.205,42
24.608,25
25.020,25
25.441,00
25.871,58
26.311,33
26.761,00
27.220,75
27.690,50
28.170,58
28.677,67
29.189,67
29.712,83
30.247,50
30.793,67
31.477,33
32.179,58
32.901,42
33.643,08
35.188,00
37.551,42
40.170,00
44.368,75
50.483,67
III
+ 325,00
+ 275,00
+ 175,00
+ 175,00
+ 375,00
+ 325,00
+ 300,00
+ 300,00
III
16.029,92
16.278,67
16.534,17
16.797,00
17.066,75
17.344,08
17.628,92
17.921,58
18.222,42
18.531,58
18.777,33
19.103,67
19.439,00
19.783,58
20.137,50
20.411,50
20.785,17
21.169,33
21.459,08
21.759,75
22.124,25
22.450,83
22.787,42
23.134,83
23.489,33
23.851,17
24.220,08
24.596,92
24.981,17
25.373,42
25.773,17
26.181,33
26.597,33
27.022,00
27.455,17
27.896,50
28.346,83
28.825,17
29.303,33
29.790,50
30.287,25
30.793,67
31.477,33
32.179,58
32.901,42
33.643,08
35.188,00
37.551,42
40.170,00
44.368,75
50.483,67
Læ = Lærerbasisløntrin, Bh = Bhkl.lederbasisløntrin
FRISKOLERNES HUS, Middelfartvej 77, 5466 Asperup
Ole Mikkelsen, friskolekonsulent