Forslag til eksamensopgaver i anatomi, fysiologi og

Eksamensnr. _____
Danish Pharmaceutical Academy Eksamen
10. november 2015
Modul 2: Sygdomslære
Tjek, at eksamensnummeret øverst på denne side er det samme som på dit eksamenskort.
Ved besvarelsen må ikke benyttes boglige hjælpemidler, noter eller computer. Opgavesættet består af 4
essayopgaver (nr. 1 - 4) og 20 alternativopgaver (nr. 1 - 20).
Besvarelserne af essayopgaverne gives på selve opgavearkene, og alternativopgaverne besvares ved at
afkrydse felterne ud for rigtigt eller forkert.
Essayopgaverne besvares så kort og koncist som muligt. Der er afsat tilstrækkelig plads til besvarelse efter
hvert spørgsmål. Om fornødent kan arkets bagside anvendes, hvilket tydeliggøres med en pil. Ønsker man at
benytte kladdepapiret til at svare på, skal man under spørgsmålet skrive: ”Se svar på kladde”.
Svar kun på det, der spørges om.
Pointfordeling: Essayopgaver 20 points, alternativopgaver 20 points.
Prøvens varighed: 1½ time.
Efter endt besvarelse lægges opgavesættet i kuverten, som af hensyn til anonymiteten ved bedømmelsen,
ligeledes kun er mærket med eksamensnummer.
HUSK, når du forlader lokalet, at medbringe det lille kontrolkort med dit eksamensnummer, som du har fået
udleveret ved eksamens start.
© Lif Uddannelse 10. november 2015
Side 1 af 9
Eksamensnr. _____
Essayopgaver
1.
Psykiatri
a) Skizofreni. Redegør for forløb og prognose. Angiv desuden i hvilken aldersgruppe de
fleste sygdomstilfælde debuterer.
Svar: 2 point
Cirka halvdelen af alle patienter med skizofreni har et mildt forløb. Således kommer ca. 20 % i varig remission, hvor de ikke længere har symptomer på sygdommen og opnår en god social funktion. De øvrige
patienter med mildt forløb skal tage hensyn til mindre dysfunktioner. Den anden halvdel af patienterne
har et kronisk forløb med behandlingsresistens, behov for daglig støtte og med gentagne indlæggelser.
De fleste tilfælde af skizofreni debuterer i 18-25 års alderen.
b) Angiv mindst 2 undertyper af skizofreni.
Svar: 1 point
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Paranoid skizofreni
Hebefren skizofreni
Kataton skizofreni
Udifferentieret (blandet) skizofreni
Post-skizofren depression
Skizofren residualtilstand
Simpel skizofreni
c) Angiv mindst 2 symptomer, der er karakteristiske for manisk enkeltepisode.
Svar: 1 point
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Hyperaktivitet, rastløshed, uro
Talepres
Tankeflugt
Hæmningsløs adfærd
Øget selvfølelse
Distraktibilitet eller usamlethed
Hensynsløs, uansvarlig adfærd
Øget sexdrift
© Lif Uddannelse 10. november 2015
Side 2 af 9
Eksamensnr. _____
d) Angiv mindst 2 fysiske ændringer ved anorexia nervosa.
Svar: 1 point
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Amenorrhea (menstruationsophør)
Bradykardi (langsom puls)
Hypotension (lavt blodtryk)
Ødemer
Hypotermi (nedsat temperatur)
Obstipation (forstoppelse)
Hårtab
Lanugobehåring
Petekkier (punktformede blødninger)
Tør hud
Tandusurer og caries
Muskelatrofi
© Lif Uddannelse 10. november 2015
Side 3 af 9
Eksamensnr. _____
2.
Hjerte- og karsygdomme
a) Kronisk hjerteinsufficiens (hjertesvigt). Angiv mindst 2 hyppige årsager, anfør 2
typiske symptomer og beskriv NYHA-klassifikationen.
Svar: 2,5 point
Årsager:
AMI (myokardieinfarkt), iskæmisk hjertesygdom, hypertension, hjerteklap-sygdomme, atrieflimren/flagren.
Symptomer:
Åndenød, træthed, hjertebanken, bleghed, halsvenestase, ødemer og ascites.
NYHA-klassifikationen:
NYHA klasse I: Let grad af hjerteinsufficiens, der ikke begrænser hverdag ved normal fysisk aktivitet
NYHA-klasse II: Lettere symptomer ved fysisk aktivitet. Ingen symptomer i hvile.
NYHA-klasse-III: Betydelige symptomer ved selv let fysisk aktivitet. Ingen symptomer i hvile.
NYHA-klasse IV: Al fysisk aktivitet giver ubehag, og der er symptomer i hvile.
b) Claudicatio intermittens. Redegør for symptomer, årsag, patofysiologi samt behandling.
Svar: 2,5 point
Symptomerne er smerter i læggene efter en vis gangdistance. Efter hvile svinder symptomerne, og
patienten kan gå videre. Kaldes også ”vindueskiggersyndrom”. Der kan være fodsår, tynd hud og
nedsat hår- og neglevækst.
Årsagen er en aterosklerotisk forsnævring af den nedre del af aorta eller de perifere arterier til benene.
Patofysiologi: Under arbejde/gang øges benmusklernes iltbehov. På grund af aterosklerotisk forsnævring af aorta eller perifere arterier til benene kan blodtilførselen til benene ikke øges tilsvarende. Musklerne må derfor forbrænde delvist anaerobt. Det betyder, at en del af glukosen spaltes til
laktat, der udløser smerte og nedsætter musklernes arbejdsevne. Ved at stå stille opnås balance
mellem iltforbrug og iltforsyning i musklerne.
Behandlingen er fysisk træning, rygestop, reduktion i blodets kolesterol og blodfortyndende medicin.
Er der ikke tilstrækkelig effekt af træning og medicinsk behandling kan der foretages en ballonudvidelse af karområdet med det aterosklerotisk plaque (PTA- Perkutan Transluminal Angioplastik). Der
kan også foretages en by-pass operation med vene eller karprotese uden om det aterosklerotiske
plaque.
© Lif Uddannelse 10. november 2015
Side 4 af 9
Eksamensnr. _____
3.
Blod
a) Megaloblastær anæmi. Redegør for symptomer, årsager og behandling.
Svar: 2,5 point
Symptomer:
Foruden almene anæmisymptomer som træthed, bleghed og svimmelhed ses desuden ved B-12
mangel også paræstesier i benene, manglende balanceevne og depression. Håret bliver hvidt, og på
huden ses upigmenterede områder (vitiligo). Tungen kan være rød og glat. Patienten kan få sår, der
har svært ved at hele. Folinsyremangel giver samme symptomer bortset fra symptomerne fra nervesystemet og den manglende pigmentering af hår og hud.
Årsagerne:
Mangel på vitamin B-12 (kobolamin) eller folinsyre.
Hos ældre ses atrofi af slimhinden i mavesækken, hvilket medfører nedsat dannelse af intrinsic factor, som er nødvendigt for at absorbere B-12 i den terminale del af ileum (perniciøs anæmi). Cøliaki
og mb. Crohn kan nedsætte absorption af B-12.
Ensidig vegetabilsk kost kan også medføre B-12 mangel, da dette vitamin alene er indeholdt i animalske fødevarer. Folinsyremangel ses hyppigst på grund af fejlernæring hos alkoholikere, ældre og
anorektikere.
B-12 mangel behandles med dagligt tilskud som vitaminpiller eller injektioner. Det tager ofte et par
måneder før hæmoglobinkoncentrationen er normaliseret. Folinsyremangel behandles med folinsyretilskud, indtil hæmoglobinkoncentrationen er normaliseret. Det tager ca. 2 måneder.
b) Redegør for symptomerne ved leukæmi; anfør de forskellige former for leukæmi.
Svar: 1,5 point
Akut lymfocytær leukæmi (ALL)
Akut myeloid leukæmi (AML)
Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)
Kronisk myeloid leukæmi (CML)
Generelle symptomer: Hyppige infektioner, lange perioder med feber og nattesved samt vægttab.
Det nedsatte antal normalt fungerende hvide blodlegemer fører til nedsat immunforsvar. Blødninger i
hud og slimhinder ses pga. trombocytopeni. Knoglesmerter kan ses på baggrund af ophobningen af
neoplastiske celler i knoglemarven, hvilket irriterer knoglehinderne. Kræftcellerne kan passere blodhjernebarrieren og angribe centralnervesystemet, hvilket kan give hovedpine, kvalme og neurologiske udfald. Desuden optræder anæmisymptomer samt evt. hævede lymfekirtler og forstørret milt.
© Lif Uddannelse 10. november 2015
Side 5 af 9
Eksamensnr. _____
c) Hvad er dissemineret intravaskulær koagulation (DIC)? Anfør desuden årsager.
Svar: 1 point
DIC er en akut og kritisk tilstand med ukontrolleret overaktivering af både hæmostase og fibrinolyse.
Der dannes små blodpropper overalt, samtidigt med, at der er øget blødningstendens, hvilket ses
som petekkier og ekkymoser. DIC opstår som følge af underliggende sygdom, der aktiverer hæmostasen, fx bakterielle infektioner, kræftsvulster eller store vævsskader.
© Lif Uddannelse 10. november 2015
Side 6 af 9
Eksamensnr. _____
4.
Nyrer og urinveje
a) Hvordan defineres urinvejsinfektion? Redegør desuden for symptomerne.
Svar: 2 point
Urinvejsinfektion (UVI) defineres som en bakteriel infektion i urinblæren (blærebetændelse, cystitis)
og/eller i nyrebækken (pyelonephritis).
Symptomerne afhænger af alderen. Mindre børn har ofte ukarakteristiske symptomer som slaphed,
irritabilitet, nedsat appetit og opkastning. De hyppigste symptomer hos voksne er dysuri og stranguri
(svie og smerte ved vandladningen). Andre symptomer er pollakisuri (hyppig vandladning), urgeinkontinens og pyuri (pus i urinen). Hos ældre kan inkontinens og konfusion være symptomer på urinvejsinfektion. Hvis infektionen har bredt sig til nyrebækkenet (pyelonephritis), er patienten ofte alment
dårlig og klager over influenzalignende symptomer. De almindeligste symptomer er lændesmerter,
kulderystelser, feber, evt. med kvalme og opkastninger.
b) Kronisk nyreinsufficiens. Anfør mindst 2 karakteristiske symptomer samt 2 typiske
abnormiteter i blodprøveværdier.
Svar: 1,5 point
Symptomer:
1. Kvalme
2. Opkastning
3. Dårlig smag i munden
4. Appetitløshed
5. Hudkløe
6. Træthed
7. Åndenød
Abnormiteter i blodprøveværdier:
1. Øget koncentation af creatinin
2. Øget koncentration af karbamid
3. Hyperkaliæmi
4. Hyponatriæmi
5. Hypokalcæmi
6. Anæmi
7. Metabolisk acidose
© Lif Uddannelse 10. november 2015
Side 7 af 9
Eksamensnr. _____
c) Prostatacancer. Hvilken blodprøve anvendes til diagnostik? Hvortil metastaserer
denne cancertype? Anfør behandling.
Svar: 1,5 point
Prostata Specifikt Antigen (PSA) anvendes til diagnostik af prostatacancer.
Prostacancer metastaserer typisk til knoglerne.
Behandling:
Kirurgisk fjernels af prostata (prostatektomi)
Strålebehandling
Blokering/stop for testosteronproduktionen enten medicinsk eller ved fjernelse af testiklerne.
© Lif Uddannelse 10. november 2015
Side 8 af 9
Eksamensnr. _____
Alternativopgaver Modul 2: Sygdomslære
Sæt kryds i kolonnen "Rigtigt" eller "Forkert".
Er du i tvivl, bør afkrydsning undlades.
Der gives:
1 point for rigtigt svar
0 point for manglende svar
Minus 1 point for forkert svar
Rigtigt
Forkert
X
1.
Parese er nedsat kraft i en skeletmuskel
2.
Apoplexia cerebri skyldes altid lokal trombedannelse i en hjernearterie
3.
Muskelstivhed (rigiditet) er karakteristisk symptom ved Parkinsons sygdom
4.
Alle demenstilstande skyldes Alzheimers sygdom
X
5.
Patienter med type II diabetes mellitus må ikke behandles med insulin
X
6.
Hypertyroidisme kan behandles med indgift af radioaktivt iod
7.
De fleste med polycystisk ovariesyndrom er stærkt undervægtige
8.
Morgenstivhed i leddene er typisk for reumatoid artrit
X
9.
Brystcancer kan være arveligt
X
10.
Spidernaevi er et typisk tegn på levercirrose
X
11.
Cancer kan sprede sig til andre organer via blodbanen
X
12.
Ved atrofi vokser cellerne i størrelse og øges i antal
13.
Urticaria (nældefeber) skyldes frigørelse af histamin i huden
14.
Hodgkins lymfom kan ikke helbredes hos unge
X
15.
Osteoporose beskytter mod knoglefrakturer
X
16.
Bevidstløshed hos type I diabetikere skyldes altid forhøjet blodsukker
X
17.
Symptomerne ved dissemineret sklerose optræder ofte spredt over tid
18.
Sortfarvning af afføringen er typisk tegn på tillukning af galdevejene
X
19.
Højt indhold af HDL (High Density Lipoprotein) er forbundet med øget risiko for
udvikling af aterosklerose
Infektion med Helicobacter pylori er forbundet med øget risiko for ulcus/mavesår
X
20.
© Lif Uddannelse 10. november 2015
X
X
X
X
X
X
X
X
Side 9 af 9