Kvalitetsstandarder 2015 (Forklæde)

Kvalitetsstandarder
2015
Personlig pleje og praktisk hjælp, Ophold i plejebolig, Rehabilitering, Træning og Sygepleje
Forfatter: Marianne F. O. Larsen
Oprettet den 9. oktober 2014
Dokument nr. 480-2014-978685
Sags nr. 480-2014-145895
Indhold
Indledning ............................................................................................................................................3
Nordfyns Kommune vision 2021 .............................................................................................................. 3
Sundhedsfremmende og forebyggelse: .............................................................................................. 4
Rehabilitering: ............................................................................................................................................ 4
Velfærdteknologi ...................................................................................................................................... 4
Politiske fokusområder i 2015 ............................................................................................................5
Velfærdsteknologi i samarbejde med Region Syddanmark ............................................................ 5
Velfærdsteknologi i Nordfyns Kommune .............................................................................................. 5
Digitalisering ............................................................................................................................................... 6
Forebyggelse af ensomhed .................................................................................................................... 6
Ændringer i kvalitetsstandarder 2015 .................................................................................................... 6
Kvalitetsstandarder, personlig pleje og praktisk bistand ...............................................................7
Information omkring personlig pleje og praktisk bistand .................................................................. 7
Kvalitetsstandard for personlig pleje og omsorg ..............................................................................10
Kvalitetsstandard for rengøring ............................................................................................................11
Kvalitetsstandard for tøjvask .................................................................................................................13
Kvalitetsstandard for indkøbs- og servicefunktion ............................................................................13
Kvalitetsstandard for praktisk hjælp ved måltider ............................................................................14
Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg ...................................................................................15
Kvalitetsstandard for madservice ........................................................................................................16
Kvalitetsstandarder, sygepleje ........................................................................................................18
Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje .............................................................................................18
Kvalitetsstandarder, træning ...........................................................................................................20
Kvalitetsstandard for genoptræning efter Sundhedsloven ............................................................20
Kvalitetsstandard for genoptræning efter Lov om Social Service ................................................23
Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering .....................................................................................25
Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning – træningscenter ..............................................27
Kvalitetsstandard, boliger ................................................................................................................29
Kvalitetsstandard for visitation til plejebolig. ......................................................................................29
Kvalitetsstandard for visitation til plejebolig med demenspladser. ...............................................31
Kvalitetsstandard for visitation til ældrebolig.....................................................................................32
Kvalitetsstandarder, Afløsning/ aflastning .....................................................................................34
Kvalitetsstandard for afløsning og aflastning af pårørende ...........................................................34
Kvalitetsstandard, midlertidig ophold.............................................................................................35
Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i døgndækket rehabiliteringstilbud ...........................35
Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i døgndækket tilbud ....................................................37
1 | Kvalitetsstandarder 2015
Kvalitetsstandard, nødkald ..............................................................................................................38
Kvalitetsstandard for bevilling af nødkald i Nordfyns Kommune. ..................................................38
Kvalitetsstandard, forebyggende besøg .......................................................................................40
Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg .......................................................................40
Kvalitetsstandard, tidlig indsats for demensramte ........................................................................41
Indsatsplan for tidlig indsats ved demens ..........................................................................................41
Kvalitetsstandard, omsorgstandpleje .............................................................................................43
Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje .............................................................................................43
Kvalitetsstandard, kørselsordninger ................................................................................................45
Kvalitetsstandard - Kørselsordning for svært bevægelseshæmmede .........................................45
Kvalitetsstandarder for kørselsordning til læge og speciallæge ...................................................46
Kvalitetsstandard, aktivitetscentre ..................................................................................................47
Kvalitetsstandard for aktivitetscentre ..................................................................................................47
Kvalitetsstandard, ophold plejecenter ...........................................................................................49
2 | Kvalitetsstandarder 2015
Indledning
Nordfyns Kommune vision 2021
”Vi lever os til sundhed. Vi udvikler de allerbedste rammer for at kunne leve et godt og aktivt
liv på Nordfyn. I fællesskab åbner vi muligheder for at udfolde et liv, med masser af kvalitet
og sunde tilbud at vælge imellem. Hos os er det altid legende let at være sund.
Sundhed giver overskud. I Nordfyns Kommune har vi stor fokus på sundhed og forebyggelse.
Det er med til at skabe en sund økonomi i kommunen med mulighed for at investere i borgersundhed. Det er ’den gode cirkel’ på Nordfyn - visionen om at gøre”
Kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune har i 2013 igangsat et udviklingsarbejde med
nytænkning og udvikling af de kommunale servicetilbud indenfor hjemmeplejen og træningsområdet for at imødegå udfordringerne, som kommunen står overfor.
Udviklingsarbejdet har integreret de nationale og regionale målsætninger, visioner og ansvarsfordeling i forhold til de kommunale opgaver på ældre- og sundhedsområdet.
Prognoser for udviklingen i ældrebefolkningens sammensætning tegner et billede af en voksende ældrebefolkning, hvor mange lever flere år uden sygdomme (sund aldring) men også, hvor flere vil leve længere med forskellige kroniske sygdomme, er borgerens oplevelse af
et psykisk, socialt og fysisk velbefindende væsentlig.
Nordfyns Kommunes ”Kvalitetsstandarder 2015” vedrørende rehabilitering, træning, sygepleje, personlig pleje og praktisk hjælp, samt ophold i plejebolig indeholder en redegørelse for
det politisk besluttede serviceniveau på trænings- og hjemmeplejeområdet, som primært
har udgangspunkt i Lov om Social Service, samt relateret til Sundhedsloven.
De bærende principper er i levering af serviceydelserne er:

Sundhedsfremme og forebyggelse

Rehabilitering

Inddragelse af velfærdsteknologi
Visionen er, at sikre borgerne størst mulig medansvar og medindflydelse på hjælpen. Hjælpen ydes med respekt, medmenneskelighed og fleksibilitet. Målet er, at serviceydelserne
medvirker til at øge borgerens almene sundhedstilstand og optimere den enkeltes muligheder for at mestre mest muligt selv samt styrke livskvaliteten for den enkelte.
Sygehusstrukturen ændrer sig til flere ambulante behandlinger, færre indlæggelsesdage og
hurtigere udredning. Det betyder, at borgerne kommer hurtigere hjem, og flere opgaver skal
varetages i kommunalt regi.
Med de bærende principper oprustes medarbejderne til bedst muligt at tilbyde borgerne
serviceydelser der modsvarer deres behov.
Kommunens fremtidige opgaver i ”Det Nære Sundhedsvæsen” vil stille nye krav til
samarbejde, kompetencer og opgaveløsninger. Sundhedsvæsenet skal understøtte borgernes mulighed for at tage hånd om egen sygdom - borgerne efterspørger aktiv involvering. Der er stort fokus på tiltag, der forebygger uhensigtsmæssige indlæggelser på hospitalerne.
3 | Kvalitetsstandarder 2015
Visionen er at yde faglig kvalificeret pleje/omsorg til borgere, som har behov herfor og fortsat sikre fokus på hjælp til de svageste borgere.
Nordfyns Kommune har fokus på at have personale med faglige kvalifikationer, der kan sikre
borgerne den bedst mulige støtte, træning, pleje eller behandling. Nordfyns Kommune har
fokus på at yde en helhedsorienteret og tværfaglig støtte.
Sundhedsfremmende og forebyggelse:
Der er særlig fokus på at fremme det sunde valg bliver det lette valg for borgeren i hverdagen.
Der er særligt fokus på sundhedsfremme og forebyggende tiltag i relation til de 8 folkesygdomme1/ borgere med kroniske lidelser.
Rehabilitering:
Rehabilitering handler om at give mennesker med nedsat funktionsevne de samme muligheder, som alle andre har. Det overordnende formål er for den enkelte borger at:
 opnå et selvstændig og meningsfuldt liv
I Nordfyns Kommune er rehabilitering: ”En målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at
få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et
selvstændigt og meningsfyldt liv. Rehabilitering baseres på hele borgerens livssituation og
beslutninger består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats” 2.
En vellykket rehabiliteringsproces sikrer borgerens aktive medvirken via samarbejde, i det
fagpersonaler arbejder helhedsorienteret og sætter sig ind i og tager afsat i borgerens ønsker, ressourcer og behov.
Et rehabiliteringstilbud består af en tværfaglig målrettet indsats leveret af relevante faggrupper. Selv indsatsen og tiltagene er målrettede tilbud udarbejdet i samarbejde med
borgerens og dennes evt. pårørende. Målet med et rehabiliteringsforløb er i videst mulige
omfang, at gøre borgeren i stand til at leve et ønsket hverdagsliv. Ved afslutning af et forløb
har Nordfyns Kommune fokus på at give borgeren redskaber og tilbud, der sikrer forebyggelse af tilbagefald.
Velfærdteknologi
Den teknologiske udvikling giver mulighed for anvendelse af nye redskaber i hverdagen.
Nordfyns Kommune arbejder målrettet på at anvende de nye teknologiske muligheder som
1
Hjertekar-sygdomme • Type 2-diabetes • Osteoporose • Muskel- og skeletsygdomme • Overfølsomhedssygdomme • Psykiske lidelser • Kronisk obstruktiv lungesygdom • Cancer
2
Marselisborgcentret 2004: Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet, Marselisborg & Rehabiliteringsforum
Danmark, Århus
4 | Kvalitetsstandarder 2015
middel til at gøre borgerne mere selvhjulpne og skabe mere effektive arbejdsprocesser i
opgaveløsningen. De nye teknologier er til gavn for både borgere og medarbejdere.
Det betyder, at velfærdsteknologiske redskaber inddrages ved visitering og levering af serviceydelser.
Politiske fokusområder i 2015
Der skal fortsat være fokus på implementering af de bærende principper forebyggelse og
sundhedsfremme, rehabilitering og velfærdteknologi. Derudover arbejdes der videre med
områderne:



Velfærdsteknologi
Digitalisering
Forebyggelse af ensomhed
Velfærdsteknologi i samarbejde med Region Syddanmark
I 2015 implementeres Fælles Medicin Kort (FMK): Teknisk implementering sker med udgangen af 2014.
Den samlede implementering og fuld overgang til FMK hos alle borgere, der får hjælp omkring medicindosering og medicingivning skal være gennemført senest 1/7-2015. Implementeringsprocessen vil ske i tæt samarbejde med praksissektoren.
Velfærdsteknologi i Nordfyns Kommune
Nordfyns Kommune arbejder med velfærdsteknologi i henhold til KL´s anbefalinger med 4
indsatsområder:
Loftlifte
Vaske/ skylle toiletter
Spiserobotter
Bedre brug af hjælpemidler
Der vil i 2015 være fokusprojekter med henblik på brugen af teknologier til relevante målgrupper. Det vil ske gennem systematisk gennemgang og vurdering af rehabiliteringspotentiale gennem træning eller velfærdsteknologi hos alle borgere med bestemte ydelser f.eks.
hjælp til støttestrømper eller bad. I vurderingen af behov for serviceydelser vil derfor indgå,
hvorvidt en borgers behov kan afhjælpes af via velfærdsteknologiske hjælpemidler
/redskaber.
Der er i 2014 gennemført projekt med genoptræning via skærmløsning, så borgere kan træne hjemme i stedet for at skulle møde op i træningscenter. I 2015 vil der ske en systematisk
5 | Kvalitetsstandarder 2015
gennemgang og vurdering af borgerne med henblik på, hvorvidt de kan benytte og profitere af virtuel træning, som en del af deres genoptræningstilbud.
Hjemmesygeplejen med KOL-sygeplejersker som tovholder opstarter projekt TeleKOL – med
virtuelle skærme til behandling af KOL patienter i foråret 2015 .
Der gennemføres i 2015 projekter med afprøvning af nye teknologier i samarbejde med
brugere og medarbejdere i Nordfyns Kommune til borgere med udviklingshæmning, psykisk
lidelse, hjerneskade og demens.
Digitalisering
I 2015 er der i Nordfyns Kommune særligt fokus på digital understøttelse af sammenhængende patientforløb mellem sygehus, praktiserende læge og kommune.
Mobile digitale løsninger til dokumentation og brugerinddragelse.
Målet med digitaliseringen er effektiv udnyttelse af ressourcerne.
På handicap- og psykiatri området er der fokus på implementering af voksenudredningsmetoden og It understøttelse af denne.
Forebyggelse af ensomhed
Som led i forebyggelsesstrategien er der fokus på ensomhed. Medarbejderne uddannes i
redskaber til tidlig opsporing af ensomhed. Der målrettes tidlig opsporing via forebyggende
hjemmebesøg til de + 75 årige.
Derudover er der fokus på ensomhed på plejecentrene, træningsafdelingen, sygeplejen,
aktivitetsområdet og i hjemmeplejen. Der arbejdes med forebyggelse i samarbejde med
frivillige foreninger og civilsamfundet.
Ændringer i kvalitetsstandarder 2015
Budgettet for 2015, betyder et uændret serviceniveau på praktisk hjælp og personlig pleje
under Social og Sundhedsudvalgets område.
”Pulje til Løft af ældreområdet” på 5,8 mio. kr. betyder udvidelse af servicetilbuddene i 2015
på nedenstående områder:







Årlig ekstra rengøring på 1 x 5 timer til at understøtte det nuværende serviceniveau på
praktisk bistand med rengøring
Flere tilbud om træning i henhold til Lov om Social service
Fysioterapeut på kommunens plejecentre
Forebyggelse af ensomhed blandt ældre
Aktivitetstilbud i ydertimerne på plejecentre
Den gode samarbejdspartner - Kompetenceuddannelsesforløb for medarbejdere om
samskabelse med frivillige
Øget indsat i forhold til demensområdet
6 | Kvalitetsstandarder 2015
I henhold til Nordfyns Kommunes økonomiske politik arbejder Social og Sundhedsudvalgets
fagområder målrettet med effektivisering via brug af digitale selvbetjeningsløsninger og
velfærdsteknologi samt innovative tiltag.
Kvalitetsstandarder, personlig
pleje og praktisk bistand
Information omkring personlig pleje og praktisk bistand
Forudsætninger:
Beskrivelse af ydelsen:
Ydelsens lovgrundlag.
Lov om Social Service § 44 og § 83: Kommunalbestyrelsen har pligt til
at tilbyde personlig hjælp og pleje og hjælp til nødvendige praktiske
opgaver i hjemmet.
Tilbuddene gives til personer, som p.g.a. midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer
ikke selv kan udføre disse opgaver.
Værdigrundlag
Nordfyns Kommunes værdigrundlag er ordentlighed, troværdighed,
åbenhed og synlighed
For at sikre den enkelte borger en god kvalitet, skal indsatsen bære
præg af respekt, medmenneskelighed, fleksibilitet og gives med udgangspunkt i borgerens behov og ønsker.
Hjælpen bevilges som rammeydelser, hvor leverandør og borger i
samarbejde tilrettelægger hjælpen.
Omfanget af ydelsen er afhængig af den enkelte borgers nedsatte
funktionsniveau.
I forbindelse med visitation udarbejdes en undersøgelse og vurdering
af en borgers muligheder for rehabilitering og/eller om behovet kan
afhjælpes af velfærdsteknologiske hjælpemidler f.eks. vaske/ skylle
toilet, strømpepåtager, robotstøvsuger.
Visitationskriterier
Hvis ovenstående ikke kan afhjælpe behovet udarbejdes en helhedsvurdering af borgerens nedsatte funktionsevne (fysisk / psykisk /
socialt) med henblik på individuelt og konkret at vurdere, hvorvidt
borgeren selv kan udføre opgaverne helt eller delvist, eller som har
rask ægtefælle, pårørende eller andre i deres husstand, der kan udføre opgaven.
Kvalitetsmål


7 | Kvalitetsstandarder 2015
Senest 2 hverdage efter anmodning om hjælp til personlig pleje
og 5 hverdage efter anmodning om hjælp til praktisk bistand
kontaktes borgeren af visitator, som aftaler besøg med henblik
på vurdering af behov.
Der indgås en aftale, som løbende følges for at sikre, at hjælpen
opfylder sit mål.
Hjælp til personlig pleje skal som udgangspunkt kunne etableres/ændres med 1 dags varsel. I mere komplicerede tilfælde kan
hjælpen forventes etableret efter 3 dage.
Hjælp til praktisk bistand påbegyndes senest 14 dage efter aftalen er indgået.
Den aftalte mødetid må højst afvige med 1 time, ellers gives telefonisk besked.
Personlig pleje kan ikke aflyses. Praktisk hjælp flyttes indenfor 3
hverdage




Kvalitetsmål
Tidsinddeling vedrørende personlig hjælp:
Kl. 8-15 bad hverdage
Kl. 7-10 morgenhjælp på hverdage, Kl. 7-11 i weekends
Personer, som ikke er i stand til selv at stå ud af sengen og tilberede morgenmad, gives hjælp inden kl. 9.30.
Kl. 11-13 middagshjælp
Kl. 13-16 eftermiddagshjælp
Kl. 17-19 tidlig aften hjælp
Kl. 19-23 sen aften hjælp
Kl. 23-07 nathjælp







Der indgås en skriftlig aftale om, hvad hjælpen består af.
Der kan ikke ske aflysning af den personlige pleje.
Den af borgerens valgte leverandør indgår aftaler med borgeren omkring tidspunkt for levering af hjælpen.
Borgeren kan, hvis det ønskes, forvente at have modtaget
hjælp til personlig pleje til den aftale tid dog senest kl. 10.00 på
hverdage, og på søgne- og helligdage inden kl. 11.00
Den aftalte tid må højst afvige med en time, ellers gives telefonisk besked.
Ved akut behov for hjælp, vil fremmøde ske hurtigst muligt.
Sådan følges der op på
den leverede ydelse fra
Nordfyns Kommune.
Borgeren har pligt til at oplyse kommunen om ændringer i forhold,
der kan have betydning for hjælpen, jf. Retssikkerhedsloven § 11. Det
kan være ændringer i borgerens funktionsevne eller dennes omgivelser/netværk.
Kommunens visitator skal løbende følge de enkelte sager for at sikre
sig, at hjælpen fortsat opfylder sit formål.
Der er mulighed for at skifte hjælper, hvis samarbejdet ikke fungerer.
Nordfyns Kommune gennemfører lovpligtigt tilsyn jf. kommunens tilsynspolitik for hjemmehjælp x 1 årligt.
Valgmulighed med hensyn til hvem, der leverer
ydelsen.
Borgeren kan vælge mellem den kommunale hjemmepleje, én af
kommunalbestyrelsen godkendt leverandør, jf. Lov om Social Service
§ 91, stk. 4 eller en privat person, som skal godkendes og ansættes af
Nordfyns Kommune, jf. Lov om Social Service § 94 til at udføre opgaven.
Der er mulighed for inden for den tildelte tid at bytte nogle af de
visiterede ydelser ud med andre ydelser, som borgeren har et større
ønske om at få udført.
Fleksibel hjemmehjælp
(bytte ydelser).
8 | Kvalitetsstandarder 2015
Uddannelses- og kompetencekrav til hjælperen.
Det ikke er muligt at få udført opgaver, som er nævnt under pkt. Ikke
ydelser. Bytteydelser skal overholde arbejdsmiljølovens rammer.
Personale til varetagelse af personlig pleje tilstræbes at have uddannelse som hjemmehjælper, social- og sundhedshjælper, sygehjælper, social- og sundhedsassistent eller plejehjemsassistent.
Personale til varetagelse af praktisk hjælp tilstræbes at have et
grundkursus i rengøring, svarende til AMU kursus.
Derudover kan hjælpen varetages af elever og studerende.
Der kan desuden være ansat afløsere, som ikke har gennemgået en
sundhedsuddannelse. De vil som minimum have modtaget introduktion til arbejdsområdet.
Herudover skal medarbejderen være bekendt med og arbejde ud
fra Nordfyns Kommunes:

Værdigrundlag og målsætning.

Kvalitetsstandarder for hjemmehjælp.
Alle medarbejdere som arbejder for kommunen er underlagt tavshedspligt, jf. Forvaltningsloven § 27.
Hvad koster ydelsen for
borgeren?
Såfremt hjælpen er tildelt som en varig ydelse er den gratis for borgeren.
Såfremt hjælpen er tildelt som en midlertidig ydelse f.eks. i forbindelse
med forbigående sygdom opkræves en indtægtsgradueret borgerbetaling.
Mulighed for at klage
Borgeren har mulighed for at klage jf. Lov om Social Service § 166,
stk.2
Særlige forhold Nordfyns
Kommune er forpligtiget
til at tage hensyn til






9 | Kvalitetsstandarder 2015
Leverandørens medarbejdere er omfattet af arbejdsmiljølovgivningen og der vil blive udarbejdet en arbejdspladsvurdering i
forbindelse med hjælpen iværksættes.
Kommunen skal have mulighed for at installere nødvendige
hjælpemidler, som kræves for at udføre plejen arbejdsmæssigt
forsvarligt. Eks. installation af plejeseng, personlift o. lign. samt mulighed for fjernelse af møbler, gulvtæpper m.v.
Leverandør dækker beskadigelse af indbo m.m. forvoldt af
medarbejderne.
Medarbejdere fra Nordfyns Kommune må ikke ryge i dit hjem og
der henstilles til, at der ikke ryges i hjemmet, i mens medarbejderen udfører sit arbejde.
Der må påregnes øget slidtage af et hjem der modtager hjælp
flere gange i døgnet
I særlige tilfælde kan der være behov for, at husdyr opholder sig i
separat rum, mens hjælpen er i hjemmet.
Kvalitetsstandard for personlig pleje og omsorg
Forudsætninger:
Beskrivelse af ydelsen:
Ydelsen omfatter.
Omsorg, hjælp, støtte og vejledning til personlig pleje.
Formålet med ydelsen er. Såfremt et hverdagsrehabiliteringsforløb ikke har afhjulpet den nedsatte funktionsevne er formålet at give omsorg, hjælp samt støtte til at
kunne fungere i hverdagen og bevare sit selvværd og livskvalitet både
fysisk, psykisk og socialt. Desuden at stimulere til egenomsorg.
Aktiviteter som indgår i
Bad:
Bad kan omfatte hjælp til etagevask, bad i plejeseng eller brusebad
ydelsen.
samt hjælp til hårvask, føntørring/oprulning af hår, negleklipning på
hænder.
Efter badet aftørres de våde områder på badeværelset.
Personlig hygiejne:
Kan omfatte hjælp til øvre- og/eller nedre toilette, pleje af mund og
tænder, frisering, rensning og klipning af negle på fingre, rensning af
ører og barbering.
Hudpleje:
Kan omfatte almindelig hudpleje eller pleje af sart og vanskelig hud
Påklædning/ afklædning:
Kan omfatte hjælp til af- og påklædning, støttestrømper og kropsbårne hjælpemidler.
Toiletbesøg:
Toiletbesøg kan omfatte hjælp til at blive fulgt til og fra toilet/toiletstol,
hygiejne i forbindelse med toiletbesøg, kateter og stomipleje, tømning
af bækken, skift af ble og lignende.
Hjælp til og rengøring af kropsbårne hjælpemidler:
 Isætning af høreapparat
 Pudsning af briller
 Støttestrømper
 Støttekorset
 Proteser
 Halskraver
 Nødkald (bærbar sender)
Forflytninger:
 Op af / i seng / stol / kørestol uden eller med lift.
 Vending / lejring.
Aktiviteter som indgår i
ydelsen.
10 | Kvalitetsstandarder 2015
Andet:
 Kontakt til læge – sygehus – hjemmeplejekontor – pårøren-
de/netværk.
Ledsagelse til læge – sygehus, hvor pårørende ikke har mulighed
for at deltage.
Hjælp til at indtage doseret medicin.
Hjælp til vedligeholdelsestræning af daglige færdigheder.



Aktiviteter som IKKE indgår i ydelsen.
Ydelsens omfang.
Praktiske opgaver f. eks. oprydning i forbindelse med udførelse af den
personlige pleje (sengeredning, udluftning m.v.).
 Karbad
 Klipning af negle på fødder
Hjælp til personlig pleje tilbydes alle dage døgnet rundt.
Der tilbydes, som hovedregel kun bad på hverdage.

Faglige kvalitetsmål.






At personlig hygiejne og pleje gives på et relevant fagligt
grundlag.
At hjælpen ydes med udgangspunkt i borgerens behov og situation.
At borgeren oplever, at hjælpen gives så borgerens værdighed, blufærdighed og personlige grænser respekteres.
At der er sammenhæng og kontinuitet igennem hele døgnet i
de enkelte opgaver, som udføres hos borgeren.
At borgeren tilstræbes at have tilknyttet en fast kontaktperson.
At der observeres og handles ved ændringer i borgerens helbred.
At personalet er fagligt kvalificeret til udførelse af personlig pleje.
Kvalitetsstandard for rengøring
Forudsætninger:
Beskrivelse af ydelsen:
Ydelsens lovgrundlag
§ 83 i Lov om Social Service
Ydelsen omfatter.
Hjælp til nødvendige rengøringsopgaver i opholdsstue, entre/bryggers, køkken, soveværelse og badeværelse svarende til de
rum, som en ældre-handicapvenlig bolig indeholder. Hjælp til skift af
sengetøj.
Rengøring af hjælpemidler.
Støvsugning:
Rummene støvsuges.
Løse tæpper (over 50 x 90 cm.) bliver liggende, medmindre borgeren selv flytter dem.
Borgerens hvilestol støvsuges.
Lette ting placeret på gulvet flyttes.
Aktiviteter som indgår i
ydelsen.
Aktiviteter som indgår i
ydelsen.
11 | Kvalitetsstandarder 2015
Gulvvask:
Gulv tørres af med moppe.
Gulve i køkken, entre/ bryggers og badeværelse rengøres hver 14.
dag.
De øvrige gulve kun efter behov og max. 4-5 gange årligt
Synlige paneler aftørres i rummet.
Lette ting placeret på gulvet flyttes.
Løse tæpper (over 50 x 90 cm.) bliver liggende, medmindre borgeren selv flytter dem.
Tørre støv af:
Støv fjernes med tør klud i stue, soveværelse og entré på vandrette
overflader.
Vindueskarme aftørres med klud.
Rengøring af badeværelse:
Toilettet rengøres. Aftørres udvendigt omkring kumme, afløbsrør og
cisterne.
Håndvask rengøres med miljøvenligt rengøringsmiddel og aftørres
med opvreden klud.
Evt. hylde eller bord aftørres med fugtig klud.
Spejle pudses.
Afvaskning af bruseniche.
Aktiviteter som indgår i
ydelsen.
Rengøring af køkken:
Gives som hovedregel kun til borgere som selv tilbereder måltider, og
som ikke magter nedenstående opgaver.
Aftørring af køkken og spisebord.
Rengøring af køkkenvask.
Aftørring af køleskab og evt. mikroovn.
Udvendig rengøring af komfur.
Afkalkning af kaffemaskine/elkedel.
Borgere, som modtager hjælp til måltider, vil modtage rengøring af
køkkenet som en del af denne ydelse.
Skifte sengetøj:
Snavset sengetøj fjernes fra seng og lægges i snavstøjskurv.
Rent sengetøj lægges på og seng redes.
Rengøring af hjælpemidler:
Bevilgede genbrugshjælpemidler så som kørestole, plejeseng, bækkenstole etc. rengøres.
Aktiviteter som IKKE indgår i ydelsen
Aktiviteter som IKKE indgår i ydelsen.
12 | Kvalitetsstandarder 2015
Passe blomster:
Planter passes og vandes efter behov
 Opvask og rengøring i forbindelse med gæster, logerende og
voksne hjemmeboende børn.
 Rengøring ved flytning og efter håndværkere.
 Rengøring af vinduer udvendigt
 Udvendig trappevask + trapper i fælles opgang med mindre
borgeren er forpligtet ifølge kontrakt.
 Udendørs arbejde (pasning af have, snerydning m.v.)





Bankning og rensning af gulvtæpper, madrasser og møbelbetræk.
Pasning af dyr og ekstra rengøring i forbindelse hermed.
Rengøring af kummefryser.
Vaske cementgulv.
Nedtagning/ophængning og vask af gardiner, persienner eller
rullegardiner.
Kvalitetsstandard for tøjvask
Forudsætninger:
Beskrivelse af ydelsen:
Ydelsens lovgrundlag
§ 83 i Lov om Social Service
Ydelsen omfatter.
Hjælp eller støtte til nødvendig personlig tøjvask
Formålet med ydelsen.
At hjælpe eller støtte borgeren med tøjvask i maskine.
Aktiviteter som indgår i
ydelsen.
Hjælp til tøjvask fordrer, at der er vaskemaskine til rådighed i bolig eller
i fælles vaskerum i forbindelse med boligen.
Aktiviteter som IKKE indgår i ydelsen.
Tøjvask omfatter vask i maskine, tørring, sammenlægning og lægge tøj
på plads.
Vask i hånden tilbydes som hovedregel kun til beklædningsgenstande
som støttestrømper og uldent undertøj
Vask af:




Ydelsens omfang.
Store duge
Sengetæpper
Store uldtæpper
Vask i fællesvaskeri med tidsbestilling.
Hjælpen ydes som hovedregel 1 x ugentligt.
Kvalitetsstandard for indkøbs- og servicefunktion
Forudsætninger:
Beskrivelse af ydelsen:
Ydelsens lovgrundlag
§ 83 i Lov om Social Service
Ydelsen omfatter.
Hjælp eller støtte indkøb af daglige fornødenheder.
13 | Kvalitetsstandarder 2015
Formålet med ydelsen.
Aktiviteter som indgår i
ydelsen.
At hjælpe eller støtte borgeren i at få indkøbt fødevarer og forbrugsartikler, der er nødvendig for at kunne opretholde en normal dagligdag.




Aktiviteter som IKKE
Indgår i ydelsen.
Ydelsens omfang.


Hjælp til bestilling af varer i dagligvarebutik, som kommunen
har indgået samarbejdsaftale med omkring udbringning
Hjælpen nødvendiggør at borger indgår aftale omkring betaling af sine indkøb via PBS.
Udbringning af nødvendige dagligvarer x 1 hver uge
Sætte leverede varer på plads
Ærinder til bank og posthus som kan klares via serviceordninger.
Afhentning af medicin på apotek.
Hjælp til indkøb ydes 1 x om ugen. Udbringning af varer er vederlagsfri.
Kvalitetsstandard for praktisk hjælp ved måltider
Forudsætninger:
Beskrivelse af ydelsen:
Ydelsens lovgrundlag
§ 83 i Lov om Social Service
Ydelsen omfatter.
Praktisk hjælp i forbindelse med måltiderne.
Formålet med ydelsen.
At tilstræbe borgeren mulighed for hjælp til ernæring og nødvendig
hjælp i forbindelse med måltider.
Aktiviteter som indgår i
ydelsen.
Hjælpen kan være at varme tilberedt/leveret mad, servere mellemmåltider, borddækning, stille drikkevarer frem, smøre morgen- og aftensmad, hjælp til indtagelse af mad, bestilling af mad samt opvask
max. en gang daglig efter borgers egne måltider. Tømning af opvaskemaskine. Aftørring af køkken og spisebord, rengøring af køkkenvask, aftørring af køleskab og evt. mikroovn, udvendig rengøring af
komfur og afkalkning af kaffemaskine/elkedel udføres ved behov.
Hjælp til indtagelse af mad og væske,
Der kan ved alvorlig sygdom bevilges hjælp til tilberedning af speciel
kost.
Aktiviteter som IKKE indgår i ydelsen.
Ydelsens omfang.
14 | Kvalitetsstandarder 2015



Tilberedning af varm mad (middagsmad o. lign.)
Tilberedning af mad til borgerens private arrangementer.
Opvask efter gæster.
Hjælp til opvarmning af mad.
Hjælp til opvask vil blive tilbudt 1 x daglig.
De øvrige tilbud gives efter behov.


Faglige kvalitetsmål




At borgeren oplever, at der er tid til at spise og drikke.
At der er fokus på ro, rammer og anretning under måltidet for
at øge borgerens lyst til at spise.
At borgeren bevarer værdighed og medbestemmelse under
måltidet.
At borgeren medinddrages i planlægningen af måltiderne.
At måltiderne fordeles ud over døgnet med passende intervaller under hensyntagen til borgerens ønske og behov.
Hos borgere, der har brug for praktisk hjælp til måltiderne, vil
der være særligt fokus på ernæringstilstanden.
Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg
Forudsætninger
Beskrivelse af ydelsen
Ydelsens lovgrundlag
§ 44 og § 83 i Lov om Social Service
Ydelsen omfatter.
Hjælp til at skabe tryghed og overskuelighed i hverdagen.
Formålet med ydelsen.
Aktiviteter som indgår i
ydelsen.
Hvem kan modtage
ydelsen?
At hjælpe borgeren med at strukturere hverdagen og gøre den
overskuelig.
 At støtte borgeren i at få hverdagen til at fungere.
 At støtte borgeren, så denne kan medvirke til at strukturere hverdagen og gøre den overskuelig.
 At støtte borgeren med at skabe kontakt til pårørende, venner og
bekendte og støtte op om, at kontakten bevares.
 At hjælpe borgeren med at skabe kontakt til læge, distriktspsykiatri m.m.
 At støtte og hjælpe borgeren med at skabe kontakt til aktivitetstilbud og bevare tilknytning hertil.
 At observere borgerens fysiske og psykiske tilstand og samarbejde
med relevante samarbejdspartner.

Borgere, og som har behov for psykisk pleje og omsorg pga. psykisk
lidelse, hjerneskade, særlig socialt udsatte eller demens.
Ydelsens omfang.

Faglige kvalitetsmål.




15 | Kvalitetsstandarder 2015
Hjælpen/støtten kan tilbydes på tidspunkter ud fra en individuel behovsvurdering. En behovsvurdering der tager afsæt i
enten vilkårene for at styrke den enkeltes funktionsmuligheder,
kompensere for en nedsat funktionsevne eller sikre at den enkelte kan fungere i dagligdagen.
At støtte borgeren i at bevare, genvinde eller skabe social kontakt/netværk.
At hjælpen gives med indføling og faglig kvalitet og tager udgangspunkt i borgerens situation og livshistorie.
At borgeren oplever, at hjælperen er nærværende, lyttende
og fleksibel, og at borgerens selvbestemmelse respekteres.
At understøtte borgerens mulighed for at kunne gøre brug af
samfundets almindelige tilbud.



At give øget livskvalitet.
At sikre at personalet evner undervisning, formidling og kommunikation
At støtte borgerne i at mestre praktiske opgaver i hverdagen
ud fra en rehabiliterende tilgang.
Kvalitetsstandard for madservice
Forudsætninger:
Beskrivelse af ydelsen:
Ydelsens lovgrundlag
§ 83 i Lov om Social Service
Behov som ydelsen
dækker.
Ydelsen dækker borgerens behov for varieret og ernæringsrigtig kost.
Ydelsen dækker borgerens behov for individuelle hensyn, herunder diæt
kost.
Formålet med ydelsen er. Madservice bestående af mad produceret og leveret i en god kvalitet
efter borgernes ønske og behov. Maden er ernæringsrigtigt sammensat
i henhold til Anbefalinger for Dansk institutionskost 1. oplag 2009.
Ældre og handicappede der visiteres til madservice kan forvente nedenstående:
 Mad som er ernæringsmæssigt rigtigt sammensat.
 Mad som er veltilberedt og velsmagende.
 Mad med mulighed for individuel tilpasning og tilbydes i eget
hjem
 Mad som er medvirkende til at højne modtagerens livskvalitet
og indgå som et forebyggende og helbredende tilbud.
Hvem kan modtage
ydelsen?
Borgere, som er midlertidig eller er varig nedsat fysisk, psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har vanskelighed ved at tilberede
sin mad eller selvstædigt klare opvarmning af færdigretter, og som ikke
har ægtefælle, pårørende eller andre i deres husstand, som kan hjælpe.
Såfremt en rask ægtefælle midlertidigt er ude af stand til at lave mad til
en syg ægtefælle, er de også midlertidigt omfattet. Madservice ophører, når den raske ægtefælle har haft fornøden tid til at opnå færdighederne i grundlæggende madlavning.
Borgere, hvor der er et sundhedsmæssigt behov, der skal afhjælpes og
vedkommende ikke selv er i stand til at tilberede nødvendig diætmad.
I forhold til disse borgere vil der være særligt fokus på borgernes ernæringstilstand
16 | Kvalitetsstandarder 2015
Diætkost gives til borgere, der efter lægehenvisning har behov for dette.
Ydelsens omfang
Kommunens borgere kan vælge selv at afhente maden hos godkendte
leverandør.
Maden leveres som køle mad pakket i beskyttet atmosfære, MAP.
Maden leveres x 1 pr. uge
Maden tilberedes efter Anbefalinger for Dansk institutionskost 1. oplag
2009. udgivet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og fiskeri, Veterinær
og Fødevaredirektoratet.
Menu tilbuddene fremgår af bestillingsseddel som udsendes x 1 pr. uge.
Der er mulighed for at vælge mellem min. 12 hovedretter
En middag består af alm. hovedret. Diætkost består af alm. hovedret.
Der er mulighed for valg af alm. portion og stor portion.
Der er mulighed for tilkøb af bi-retter/ forretter.
Der er mulighed for tilkøb af madpakke.
Der er mulighed for tilkøb af særlige retter, som fremgår af bestillingsseddel
Udbringning sker en gang om ugen i dertil indrettet kølebil.
Maden er mærket med indhold, produktionsdato, holdbarhedsdato,
opbevaringstemperatur m.m.
Ydelsens omfang
Borgere, som ikke selv har en mikrobølgeovn, kan fra Nordfyns Kommune låne en sådan til opvarmning af maden.
Madordningen er fleksibel. Ugekassen kan som maksimum indeholde 7
middage (7 hovedretter) pr. uge og som min. 4 middage (4 hovedretter).
Gør man ikke brug af valgmenu skemaet, vil man automatisk få det
antal portioner, der fremgår af bevillingen, ud fra de retter der står på
bestillingssedlen.
Menuforslagene kommer ud 14 dage før levering og medtages af
chauffør.
Hvor leveres ydelsen fra
Madservice leveres af godkendte frit valgs leverandører.
Der udleveres informationsmateriale fra leverandør via Sundhed og Rehabilitering i Nordfyns Kommune
Generelt kan midlertidig eller varigt ophør af madservice opsiges 8 dage før næste leverance.
Ved flytning til plejecenter, midlertidigt ophold eller sygehus.
Borgeren betaler for måltider, der er leveret eller bestilt til levering.
Ved dødsfald.
Det betaler for de måltider der er leveret
Ansøgning om madservice behandles i løbet af 8 dage efter henvendelse til Sundhed og Rehabilitering.
Madservice iværksættes senest 8 dage efter valg af leverandør.
Ved akut behov af hjælpes behovet via indkøb af færdigretter. Evt.
med hjælp fra hjemmeplejen.
Se gældende takstblad på Nordfyns Kommunes hjemmeside
Betalingen sker ved træk i pensionen. Er borgeren ikke pensionist fremsendes regning.
At borgeren oplever, at tilbuddet om mad gives med udgangspunkt i
dennes behov og ønsker.
At borgeren inddrages i videst muligt omfang, gennem kostudvalg og
brugerundersøgelser.
Hvordan kan en borger
opsige madservice?
Hvornår leveres det visiterede ydelse?
Hvad koster ydelsen?
Nordfyns Kommunes
kvalitetsmål for ydelsen
17 | Kvalitetsstandarder 2015
Kvalitetsstandarder, sygepleje
Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje
Forudsætninger:
Beskrivelse af ydelsen:
Ydelsens lovgrundlag.
Sundhedslovens § 138 og § 139, samt Sundhedsstyrelsens vejledning
om hjemmesygepleje nr. 102 af 11. december 2006 og Vejledning
om sygeplejefaglige optegnelser, Sundhedsstyrelsen 2005.
Behov som ydelsen
dækker.
Hjemmesygepleje omfatter vejledning, sygdomsforebyggelse,
sundhedsfremme samt udførelse af lægeordineret behandling.
Sygepleje ydes til borgere i alle aldre med akut eller kronisk sygdom,
hvor sygeplejefaglig kompetence er nødvendig.
Sygepleje ydes til borgere, som ønsker at tilbringe den sidste tid af
livet i eget hjem eller på plejecenter.
Formålet med ydelsen.





At fremme/genoprette sundhed og forebygge sygdom.
At lindre følger af sygdom.
At pleje og støtte døende og de pårørende.
At undervise og rådgive/vejlede i forhold til den konkrete sygeplejeydelse.
At hjælpe og støtte borgeren til evt. ændring i livsstil/levevis
med henblik på sundhedsfremme.
Sygeplejen skal til stadighed udøves ud fra en rehabiliterende tilgang således, at borgeren, så vidt det er muligt, igen kan tage vare
på eget helbred.
Aktiviteter, som indgår i ydelsen.








18 | Kvalitetsstandarder 2015
Lægeordinerede behandlingsmæssige opgaver.
Medicingivning og medicinadministration til borgere, som ikke
er i stabile forløb, og som efter en lægefaglig vurdering ikke kan
overgå til dosisdispensering. Som udgangspunkt udføres medicinadministration via dosisdispensering ved stabile forløb.
Ernæring; medvirke til optimal ernæring for borgerne, evt. gennem sondemad og andre specielle ernæringsformer.
Sårpleje.
Speciel hudpleje.
Behandling og pleje i forbindelse med vejrtrækning, kredsløb,
udskillelser eller bevægeapparatet.
Psykisk støtte til borgere og pårørende.
Komplekse sygdomsforløb, hvor der er brug for sygeplejefaglig
kompetence.




Aktiviteter som IKKE
indgår i ydelsen




Pleje af alvorligt syge og døende. Istandgørelse ved dødsfald.
Såfremt den/de efterladte ønsker det, tilbydes et opfølgningsbesøg.
Akut sygepleje til borgere efter henvendelse fra sygehus, vagtlæge, læge eller hjemmeplejen/interne samarbejdspartnere
samt ved nødkald.
Opfølgende hjemmebesøg til særligt svækkede borgere efter
indlæggelse på sygehus eller ved særlige behov.
Sundhedsfremme og forebyggelsestilbud – herunder særlige
sundhedstilbud i Sundhedsklinikkerne.
Ledsagelse til læge, speciallæge eller sygehus
Afhentning af medicin på apoteket.
Udlevering af kompressionsbind, cremer/salver, sårprodukter o.
lign., som ikke indgår i kommunens sygeplejesortiment.
Udlevering af medicin og doseringsæsker til medicinadministration.
Hvem kan modtage
ydelsen?
Ydelsen er baseret på en samlet vurdering, som tager udgangspunkt i borgerens individuelle ressourcer og helbredstilstand.
Alle borgere, der opholder sig i Nordfyns Kommune kan visiteres til
hjemmesygepleje.
Henvisning til sygepleje.
Hjemmesygepleje kan iværksættes efter anmodning fra læge,
speciallæge, vagtlæge, sygehus, den kommunale eller private
leverandør, borgeren eller pårørende.
Ydelsens omfang.




Nordfyns Kommunes
kvalitetsmål.





Leverandør.
19 | Kvalitetsstandarder 2015
Der kan tilbydes sygepleje 24 timer i døgnet alle dage om året.
Sygepleje ydes i en af kommunens 3 sundhedsklinikker, på plejecenter eller i borgerens eget hjem.
Sundhedsklinikkerne findes i Bogense, Otterup og Søndersø og
anvendes bredt til varetagelse af sundhedsfaglige ydelser,
sundhedsfremme, forebyggende tiltag, vejledning og behandling. Klinikkerne er åbne i dagtimerne.
Opgaverne i klinikkerne varetages af sygeplejersker og er målrettet borgere, der selv er i stand til at transportere sig til klinikkerne med egen transport, offentlige transportmidler, teletaxa
eller hjælpemidler til at transportere sig.
At tildeling af sygepleje sker på baggrund af en faglig vurdering.
At sygeplejeydelser ved akutte behov leveres inden for 1 time.
Ved henvisning fra læge, vagtlæge eller sygehus, kontaktes
borgere inden for 24 timer.
At sygeplejersken i samarbejde med borgeren udarbejder mål
og handleplan for sygeplejen med udgangspunkt i borgerens
ressourcer og livsstil.
Medarbejdernes sygeplejefaglige viden skal løbende udvikles
og ajourføres.
Hjemmesygeplejerskeordningen ved Nordfyns Kommune i henhold
til Sundhedsloven § 138.
Kompetencekrav til
leverandør.
Sygepleje udføres af autoriserede sygeplejersker og sygeplejestuderende.
Elementære og grundlæggende opgaver kan videredelegeres i
henhold til lokalt udarbejdede retningslinjer.
Tavshedspligt
Medarbejdere er omfattet af tavshedspligt med hensyn til oplysninger, som de måtte blive bekendte med under udførelsen af arbejdet jf. Straffelovens § 152, Forvaltningslovens § 27 og bestemmelserne i Retssikkerhedslovens § 43, stk. 2 og stk. 3.
Hvad koster ydelsen
for borgeren?
Hjemmesygepleje er vederlagsfri for borgeren.
Hvordan følges op på
ydelsen?
Sygeplejersken vurderer løbende om ydelsen er relevant, skal justeres eller suppleres med anden ydelse.
 Arbejdet skal i henhold til Arbejdsmiljølovens § 42 udføres sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
 Enhver medarbejder er omfattet af arbejdsmiljøloven, når
medarbejderen arbejder i borgerens hjem, og der vil derfor blive udarbejdet en arbejdspladsvurdering i forbindelse med at
hjælpen iværksættes.
 For at hjælpen kan ydes, skal borgeren medvirke til at arbejdsmiljøloven overholdes i hjemmet, således at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt for personalet.
 Der kan derfor stilles krav om, at der er hensigtsmæssige adgangsforhold, og at der foretages ændringer i boligens indretning. Medarbejderen skal kunne udføre opgaven fysisk og psykisk forsvarligt og uden påvirkning af støj og røg. Dette betyder,
at der ikke må ryges i det tidsrum, hvor medarbejderen opholder sig i hjemmet.
 Ligeledes kan der stilles krav om, at husdyr skal være fjernet fra
de rum, som medarbejderen passerer/opholder sig i, eller hvor
der udføres opgaver.
 Leverandøren dækker beskadigelse af indbo m.m. forvoldt af
medarbejderen.
Særlige forhold Nordfyns Kommune er
forpligtiget til at tage
hensyn til.
Kvalitetsstandarder, træning
Kvalitetsstandard for genoptræning efter Sundhedsloven
Forudsætninger
Beskrivelse af ydelsen
Ydelsens lovgrundlag
20 | Kvalitetsstandarder 2015



§ 84 i sundhedsloven (genoptræningsplan)
§140 i sundhedsloven (kommunal genoptræning)
§172 i sundhedsloven (befordring)
Ydelsen omfatter

Udførsel af genoptræningsplaner fra sygehus
Formål med ydelsen er

At borger genvinder sit funktionsniveau med udgangspunkt i
genoptræningsplanen
Aktiviteter der indgår i
ydelsen
I genoptræningsforløbet indgår følgende:
 Individuel undersøgelse og opstilling af mål for genoptræningen
i samarbejde med borgeren, samt fastsætning af det konkrete
træningstilbud til borgeren samt
 Målrettet hold eller individuel træning på træningscenter eller
 Målrettet individuel træning i og omkring borgerens hjem
 Tværfaglige møder efter behov
 Vurdering af rehabiliteringsbehov, inddragelse af tværfaglige
samarbejdspartnere og planlægning af rehabiliteringsindsatser
Ved forløbets afslutning:
 Rådgivning om relevante vedligeholdende trænings- og aktivitetstilbud i forhold til det opnåede funktionsniveau.
 Vurdering, afprøvning og instruktion af hjælpemidler og velfærdsteknologi, som er relevante i forhold til optræning af funktionsniveauet.
Aktiviteter, som ikke indgår i ydelsen

Der ydes som udgangspunkt ikke passiv behandling eks. i form
af massage og kontrakturbehandling, ultralyd, som kan ydes af
praktiserende fysioterapeut. Dog kan den passive behandling
være et led i genoptræningen, såfremt terapeuten vurderer, at
dette er en nødvendig del af genoptræningen.
Hvem kan modtage
ydelsen?

Borgere som er bosat i Nordfyns Kommune, og som har modtaget en genoptræningsplan fra sygehuset.
Borgere fra andre kommuner, der ønsker at modtage genoptræning fra Nordfyns Kommune i det omfang, kommunen har
kapacitet.
Borgeren skal være motiveret og kunne samarbejde omkring de
opsatte mål.


Hvem kan ikke modtage
ydelsen



Ydelsens omfang
21 | Kvalitetsstandarder 2015

Borgere, hvor funktionsnedsættelsen er forårsaget af sygdom eller ulykke, men som ikke har været behandlet i forbindelse med
en sygehusindlæggelse(§ 86 i Lov om Social Service).
Borgere, som modtager træning/ behandling omfattet af sygesikringen.
Borgere, som bliver udskrevet fra sygehus, hvor det lægeligt er
vurderet, at der ikke er behov for kommunal genoptræning.
Genoptræning er som hovedregel:
 Holdtræning på træningscenter 2 x ugentligt eller
 Individuel træning på træningscenter max. 3 x ugentligt
 Individuel træning i og omkring eget hjem gives i særlige
tilfælde ud fra et fagligt skøn af terapeuten – max. 2-3 x
ugentligt.
 Individuel træning ved aflastningsophold – max. 3 x
ugentligt.
 Virtuel træning, som en del af genoptræningstilbud
Der kan i nogle tilfælde vurderes af terapeuten, at der skal
foregå en kombination af både ergo- og fysioterapi, hold
og individuel genoptræning – max. 3 træningsgange ugentligt.
Som udgangspunkt tilbydes træning i op til 3 måneder eller indtil:
de aftalte mål for træning er opnået
højst mulige funktionsniveau er opnået
Faglige kvalitetsmål
Transport til træning bevilges i henhold til:
”Bekendtgørelse om befordring eller befordringsgodtgørelse efter Sundhedsloven”, kap 3, § 18-20”
 At borgeren, så vidt muligt opnår funktionsniveau og mestringsevne, som før sygehuskontakt
 At fysisk træning gives på et relevant fagligt grundlag.
 At borgeren oplever forbedret livskvalitet.
 At borgeren informeres og rådgives om muligheder for at vedligeholde funktionsniveauet.
 Der udføres i samarbejde med borgeren test til dokumentation
af opnåede funktionsniveau.
 At der er lavet vurdering af rehabiliteringsbehov og sikret inddragelse af relevante tværfaglige samarbejdspartenere i planlægning af rehabiliteringsindsatser.
Valgmulighed med hensyn til hvem der leverer
ydelsen

Nordfyns Kommunes
kvalitetsmål for ydelsen





Særlige forhold
22 | Kvalitetsstandarder 2015

Genoptræningen leveres af Nordfyns Kommune på kommunens
træningscentre, aflastning eller i eget hjem
I henhold til Sundhedsloven kan en borger med genoptræningsplan frit vælge en anden kommunens genoptræningstilbud, hvis dette ønskes.
Der indgås en skriftlig aftale om, hvad genoptræningen består
af, herunder hvilken træning der tilbydes, omfanget af træningen samt mål for træningen.
Borgeren vil under træningsforløbet have en fast kontaktperson.
Borgeren kan forvente at starte genoptræning i henhold til anvisninger i genoptræningsplanen
At træningen udføres af personale, som er fagligt kompetente i
forhold til opgaven.
Hvis borger er uenig i afgørelser vedrørende § 140 i Sundhedsloven, eller vil klage over det sundhedsfaglige personale, kan
borger indbringe klage til Sundhed og Rehabilitering.
Kvalitetsstandard for genoptræning efter Lov om Social Service
Forudsætninger
Beskrivelse af ydelsen
Ydelsens lovgrundlag
Nordfyns Kommunes
værdigrundlag og overordnede målsætning

§ 86 stk. 1. i Lov om Social Service
Nordfyns Kommunes værdigrundlag er ordentlighed, troværdighed,
åbenhed og synlighed. For at sikre en god kvalitet skal indsatsen bære
præg af respekt, medmenneskelighed, fleksibilitet og gives med udgangspunkt i en rehabiliterende tilgang ud fra borgerens behov og ønsker.
Målsætningen er:,
 At borgerne opnår et selvstændig og meningsfuldt liv
 At styrke borgerens almene sundhedstilstand, fysiske funktionsniveau
og færdigheder
 At medvirke til udvikling og højnelse af borgerens muligheder for at
være forhold til arbejds- og hverdagsliv.
 Rehabiliteringen har fokus på at styrke borgerens funktions- og mestringsevne og dermed styrkelse af den enkeltes evne til at klare sig
selv på en værdig måde.
 Ved afslutning af et forløb har Nordfyns Kommune fokus på at give
borgeren redskaber og tilbud, der sikrer forebyggelse af tilbagefald.
Ydelsen omfatter

Genoptræning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom eller ulykke, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse.
Formål med ydelsen er

At afhjælpe fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom eller ulykke
At borger genvinder sin funktionsevne eller bedst mulige funktionsevne
At borgeren så vidt muligt genvinder sit tidligere funktionsniveau
At borgerne så vidst muligt opnår et selvstændigt og meningsfyldt arbejdsliv/ hverdag
At medvirke til at vurdere behovet for re



Aktiviteter der indgår i
ydelsen
Aktiviteter der indgår i
ydelsen
23 | Kvalitetsstandarder 2015
I genoptræningsforløbet indgår følgende:
 Individuel undersøgelse og opstilling af mål for genoptræningen
i samarbejde med borgeren, samt fastsætning af det konkrete
træningstilbud til borgeren samt
 Målrettet hold eller individuel træning på træningscenter eller
 Målrettet individuel træning i og omkring borgerens hjem.
 Tværfaglige møder efter behov
 Vurdering af rehabiliteringspotentiale, inddragelse af tværfaglige samarbejdspartnere og planlægning af rehabiliteringsindsatser
Ved forløbets afslutning:
 Rådgivning om relevante vedligeholdende trænings- og aktivitetstilbud i forhold til det opnåede funktionsniveau.
 Vurdering, afprøvning og instruktion af hjælpemidler, som er relevante i forhold til bedring af funktionsniveauet.

Aktiviteter, som IKKE indgår i ydelsen


Hvem kan modtage
ydelsen?

Der ydes ikke passiv behandling eks. i form af massage og kontrakturbehandling, ultralyd, som kan ydes af praktiserende fysioterapeut. Dog kan den passive behandling være et led i genoptræningen, såfremt terapeuten vurderer, at dette er en nødvendig del af genoptræningen.
Der ydes ikke genoptræning, hvis borgeren – efter faglig vurdering – selv er i stand til at varetage denne.
Der ydes ikke genoptræning, hvis borger – efter faglig vurdering
- er på sit habituelle funktionsniveau.
Borgere, som er bosat i Nordfyns Kommune, og som er visiteret til
genoptræning gennem Sundhed og Rehabilitering.
 Borgere som kan indgå i en individuel, målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces. Rehabiliteringen har fokus på at styrke borgerens
funktions- og mestringsevne og dermed styrkelse af den enkeltes evne til at klare sig selv på en værdig måde.
Hvem kan IKKE modtage
ydelsen



Ydelsens omfang

Borgere, hvor funktionsnedsættelsen er forårsaget af sygdom,
der har medført sygehusindlæggelse.
Borgere, som kan få træning/ behandling omfattet af sygesikringen.
Borgere, som bliver udskrevet fra sygehus, hvor det lægeligt er
vurderet, at der ikke er behov for kommunal genoptræning.
Genoptræning kan foregå som:
 Holdtræning på træningscenter 2 x ugentligt eller
 Individuel træning gives ud fra en individuel og konkret
vurdering af træningsafdelingen enten i borgerens hjem,
træningscentre eller rehabiliteringstilbud.– max. 2-3 x
ugentligt efter behov.
 Individuel træning ved aflastningsophold og rehabiliteringsenhed gives ud fra en individuel og konkret vurdering af træningsafdelingen og i rehabiliteringsenhed –
max. 3 x ugentligt.
 Virtuel træning, som en del af genoptræningstilbud
Ud fra en individuel og konkret vurdering af træningsafdelingen kan
træningsindsatsen være kombination af både ergo- og fysioterapi, hold
og individuel genoptræning
Som udgangspunkt tilbydes træning i op til 3 måneder eller indtil:
de aftalte mål for træning er opnået
højst mulige funktionsniveau er opnået
Faglige kvalitetsmål
24 | Kvalitetsstandarder 2015
Transport til genoptræning efter Lov om Social Service kan bevilges, hvis
borger ikke selv kan transportere sig.
 At borgeren, så vidt muligt opnår tidligere funktionsniveau og
mestringsevne og deltager aktivt i forløbet
 At fysisk træning gives på et relevant fagligt grundlag.
 At borgeren oplever forbedret livskvalitet.
 At borgeren informeres og rådgives om muligheder for at vedligeholde funktionsniveauet.
 Der udføres i samarbejde med borgeren test til dokumentation
af opnåede funktionsniveau.
 Vurder rehabiliteringsbehov og inddrage tværfaglige samarbejdspartnere og planlægge rehabiliteringsindsatser
Valgmulighed mht. hvem
der leverer ydelsen

Genoptræningen leveres af Nordfyns Kommune på kommunens
træningscentre, aflastning eller evt. i eget hjem.
Nordfyns Kommunes
kvalitetsmål for ydelsen

Der indgås en skriftlig aftale om, hvad genoptræningen består
af, herunder hvilken træning der tilbydes, omfanget af træningen samt mål for træningen.
Borgeren vil under træningsforløbet have en fast kontaktperson.
Borgeren kan forvente at starte genoptræning indenfor 14 dage
efter bevillingen.
At træningen udføres af personale, som er fagligt kompetente i
forhold til opgaven.



Særlige forhold

Hvis borger er uenig i afgørelser vedrørende § 86 i Lov om Social
Service, eller vil klage over det sundhedsfaglige personale, kan
borger indbringe klage til Sundhed og Rehabilitering.
Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering
Forudsætninger
Beskrivelse af ydelsen
Hvad er hverdagsrehabi- Kvalitetsstandarden for hverdagsrehabilitering i Nordfyns Kommune tager
litering
udgangspunkt lov om social service. Det vil sige, at borgerens ressourcer
inddrages i opgaveløsningen, så hjælpen er aktiverende og leveres efter
hjælp-til-selvhjælp princippet. Herved kan borgeren bevare og udvikle sin
funktionsevne og har mulighed for at leve et så selvstændigt liv som muligt.
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk
funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse.
Hverdagsrehabilitering er en individuel, målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem borger, pårørende og fagfolk.
Rehabiliteringen har fokus på at styrke borgerens funktions- og mestringsevne og dermed styrkelse af den enkeltes evne til at klare sig selv på en
værdig måde.
Hvad er hverdagsrehabi- Hverdagsrehabilitering i Nordfyns Kommune fokuserer på at træne hverlitering
dagsaktiviteter, så borgeren igen selv kan klare sig uden hjælp eller med
mindst mulig hjælp fra kommunen. Både omsorg og hjælp til selvhjælp
indgå således implicit i medarbejdernes tilgang til borgerne.
Forløbene er altid koblet an til Lov om Social Service § 83 indsatser.
25 | Kvalitetsstandarder 2015
Målet er at borgere, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger på krop, aktivitet og deltagelsesniveau i sin fysiske, psykiske og/eller
sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfyldt liv. Det vil
sige, at borgere der har været ramt af sygdom eller risiko for funktionsnedsættelse og som er motiverede tilbydes et målrettet og tidsbestemt
forløb, så vedkommende igen kan mestre hverdagslivet.
Hverdagsrehabilitering arbejder med fokusprojekter, hvor de systematisk
gennemgår og vurderer rehabiliteringspotentiale gennem træning eller
velfærdsteknologi hos alle borgere med bestemte ydelser f.eks. hjælp til
støttestrømper eller bad.
Ydelsens lovgrundlag
Formål med ydelsen er
Lov om Social Service § 86 stk. 1.





Hvem kan modtage
ydelsen?



Aktiviteter som kan indgå
i ydelsen







Aktiviteter som kan indgå
i ydelsen
26 | Kvalitetsstandarder 2015

At al hjælp og alle indsatser ydes ud fra en rehabiliterende tilgang.
At hjælpen bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie.
At skabe fokus på forebyggelse og aktiverende pleje.
At øge borgerens livskvalitet og forebygge funktionstab / forbedrer færdigheder ved at tilbyde fysisk, psykisk og social rehabilitering på krop, aktivitets og deltagelsesniveau
At borgeren gennem meningsfuld vejledning, støtte og træning
bliver i stand til at udnytte egne ressourcer til selv at klare hverdagens aktiviteter bedst muligt.
Borgere, som ansøger om hjemmehjælp første gang tilbydes et
målrettet tværfaglig rehabiliteringsforløb
Borgere, der ansøger om mere hjælp, tilbydes et målrettet tværfaglig rehabiliteringsforløb, hvis der vurderes at være mulighed for
at styrke den enkeltes daglige færdigheder.
Borgere, som selv henvender sig eller samarbejdspartnere, hvor
der vurderes, at der er et rehabiliteringsbehov og udviklingspotentiale
Faglig udredning af borgerens muligheder for at blive selvhjulpen i
hverdagen.
Målrettet tværfaglig rehabiliteringsindsats tilrettelægges og
iværksættes ud fra den enkelte persons behov og forudsætninger
og i samarbejde med den enkelte borger.
Træning, støtte og vejledning i daglige færdigheder i borgerens
hjem eller nærmiljø – det kan dreje sig om forflytninger, personlig
hygiejne, måltider, daglig husførelse m.v.
Instruktion i brugen af hjælpemidler, når disse er en del af indsatsen.
Træning af personlige færdigheder, f.eks. personlig hygiejne, påklædning.
Træning i helt eller delvis at kunne klare daglige gøremål, f.eks.
madlavning, indkøb, tøjvask, rengøring, havearbejde.
Træning i kognitive, psykiske og sociale funktioner, f.eks. at overskue, tilrettelægge og organisere daglige gøremål, tale/læse
færdigheder i forbindelse med ovenstående.
Træning af specifikke færdigheder – f.eks. balance, bevægelighed, udholdenhed, lungekapacitet og styrke – der kan være en
forudsætning for at kunne udføre ovenstående gøremål.
Ydelsens omfang


Træning i brug af relevante hjælpemidler
Opfølgning efter sygehusindlæggelse

Rehabiliteringsindsatsens omfang baseres på en individuel vurdering og foregår i en begrænset periode afhængigt af borgerens
mål for indsatsen.
Indsatsen foregår i borgerens hjem eller nærmiljø og kan foregå i
dag- og aftentimerne inkl. weekend.
Hverdagsrehabilitering leveres i forbindelse med al personlig pleje/ praktisk hjælp til motiverede borgere.
Velfærdsteknologiske løsninger inddrages, som en del af rehabiliteringsindsatsen, når teknologien kan gøre borgeren uafhængig
af personlig hjælp.
Rehabiliteringsindsatsen kan foregå individuelt i borgerens hjem,
ved selvtræning eller på hold på kommunalt træningscenter.
Medarbejdere i Sundhed og Rehabilitering og Aktiv pleje og omsorg.
Hverdagsrehabilitering i borgerens eget hjem leveres af Rehabiliteringsterapeuter i samarbejde med personale fra Aktiv pleje og
omsorg.
Borgeren som er motiveret for hverdagsrehabilitering.
Hvis der kan anvendes hjælpemidler, indgår hjælpemidlerne som
en del af den samlede rehabiliteringsindsats og plan.
For at undgå arbejdsskader skal borgeren informeres om og acceptere krav til arbejdsmiljø og arbejdsforhold for personalet, hvis
dette er relevant.




Hvem leverer rehabilitering?

Målgruppe for hverdagsrehabilitering




Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning – træningscenter
Forudsætninger
Beskrivelse af ydelsen

Ydelsens lovgrundlag
Ydelsen omfatter



§ 86 stk. 2 i Lov om Social Service, hvor i der står, at kommunen sørger for tilbud til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til
personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
eller særlige sociale problemer har behov herfor.
Målrettede holdtilbud på træningscenter
Selvtræning efter instruktion
Virtuel træning
Formål med ydelsen er

Formålet med ydelsen er målrettet at fremme borgernes mulighed
for at forebygge funktionsstab og fastholde fysiske funktionsniveau,
mestringsevne og færdigheder.
Aktiviteter der indgår i
ydelsen

Individuel samtale med borgeren om mål for den vedligeholdende
træning samt fastsætning af det konkrete træningstilbud til borgeren.
Målrettet holdtræning på træningscenter eller som selvtræning efter introduktion.
Ved træningens afslutning:
Rådgivning om relevante vedligeholdende trænings- og aktivitets-


27 | Kvalitetsstandarder 2015
tilbud i forhold til det opnåede funktionsniveau.
Aktiviteter som ikke indgår i ydelsen

Hvem kan modtage
ydelsen?




Hvem kan ikke modtage
ydelsen





Ydelsens omfang


Der ydes ikke individuel vedl. træning – hverken på center, eget
hjem eller aflastning.
Der ydes ikke passiv behandling eks. i form af massage og kontrakturbehandling, ultralyd, som kan ydes af praktiserende fysioterapeut.
Borgere i Nordfyns Kommune, som på grund af betydeligt nedsat
fysisk funktionsniveau ikke selv er i stand til at vedligeholde sig selv.
Borgere som ikke er i stand til at benytte uvisiterede aktivitetstilbud
eller andet relevant tilbud uden for kommunalt regi.
Borgeren skal være visiteret til vedligeholdende træning Sundhed
og Rehabilitering
Borgeren skal være motiveret for træningen.
Borgere, som er i stand til at benytte andet relevant vedligeholdende tilbud, indenfor de visiterede og uvisiterede aktivitetstilbud
eller udenfor kommunalt regi som motionscenter og gymnastikforeninger.
Borgere, som er berettiget til vederlagsfri fysioterapi ved praktiserende fysioterapeut.
Borgere, hvis funktionsniveau kan vedlige- og fastholdes gennem
en aktiv inddragelse i hverdagens aktiviteter.
Borgere, som er bevilliget visiteret aktivitetstilbud efter Lov om Social Service § 86, stk. 2
Den vedligeholdende træning kan foregå:
 som holdtræning x 1 ugentligt med 1 træningsassistent.
Holdstørrelse: max. 10 personer alt efter funktionsniveau eller
 selvtræning efter instruktion.
 Virtuel træning
Efter ca. 3 mdr. revurderes behovet for vedl. træning – borgeren
skal have betydelig udbytte af træningen for at vedblive i tilbuddet.
Hvad koster ydelsen

Den vedligeholdende træning er gratis. Borgerens skal selv sørge
for transport til og fra træning
Faglige kvalitetsmål

At borgeren aktivt vedligeholder sit funktionsniveau og sin mestringsevne
At vedligeholdende træning gives på et relevant fagligt grundlag,
hvor ansvaret deles mellem terapeuterne og træningsassistenten.
At borgeren oplever forbedret livskvalitet.
Det udarbejdes i samarbejde med borgeren/ pårørende mål for
træningen



Valgmulighed med hensyn til hvem der leverer
ydelsen
Nordfyns Kommunes
kvalitetsmål for ydelsen

Tilbuddet om vedl. træning er IKKE indbefattet af frit valg.

Der indgås en skriftlig aftale om, hvad den vedligeholdende træning består af, herunder hvilken træning der tilbydes, omfanget af
træningen samt mål for træningen.
Borgeren vil under træningsforløbet have en fast kontaktperson.
Borgeren kan forvente, at den vedligeholdende træning så vidt
muligt opstartes indenfor 14 dage.
Træningen udføres af personale som er fagligt kompetente forhold



28 | Kvalitetsstandarder 2015
til opgaven.
Særlige forhold

Der holdes ferielukket i 2 uger i sommerperioden og mellem jul og
nytår.
Kvalitetsstandard, boliger
Kvalitetsstandard for visitation til plejebolig.
Forudsætninger:
Beskrivelse af ydelsen:
Ydelsens lovgrundlag.
Lov om almene boliger m.v. § 58 stk. 2. og § 105 stk. 1.
Ydelse omfatter
Almene ældreboliger, hvortil der er knyttet omsorgs- og servicefunktioner,
med tilhørende personale svarende til den pågældendes beboers omfattende pleje- og omsorgsbehov.
Formålet med ydelsen er. Et botilbud til borgere med svært nedsat funktionsniveau. Det vil sige borgere
med et omfattende behov for pleje og omsorg, der ikke kan tilgodeses i
eget hjem.
Hvem kan modtage
ydelsen?
Hvem kan modtage
ydelsen?
29 | Kvalitetsstandarder 2015
Ansøgere som opfylder mindst 3 af nedenstående kriterier:
 Borgere, der på grund af fysiske eller psykiske forhold er ude af stand
til at tage vare på sig selv og har et behov for fuldstændig hjælp eller konstant vejledning til at varetage egne behov
 Borgere, der er til fare for sig selv og sine omgivelser ( f.eks. glemmer
at slukke for komfur, lukke for vand, risiko for brand, færdes risikabelt i
trafikken m.v.).
 Borgere, der generelt er ude af stand til at tage initiativ, herunder ikke selv tager initiativ til at spise og drikke.
 Borgere, der ikke selv kan strukturere døgnet, herunder kan være
urolig, rastløs eller konfus.
 Borgere, hvor ægtefælle eller nærmeste pårørende ikke længere
magter plejesituationen, trods hjælp fra hjemmeplejen/døgnplejen.
 Borgere med udtalt angst og utryghed ved at bo i nuværende bolig.



Der skal være et væsentligt behov for professionel observation, pleje
og omsorg, som ikke kan dækkes optimalt i eget hjem.
Ægtefælle eller samlever til en visiteret borger.
Nuværende bolig kan ikke indrettes, så den opfylder de lovmæssige
krav til en sikker arbejdsplads for de ansatte.
For ægtepar gælder, at blot den ene opfylder kriterierne, har begge ret til
visitation. Hvis ægtefællen, som opfylder kriterierne til plejebolig, dør, vil der
blive foretaget revurdering af behovet
Ydelsens omfang og
indhold.
Opholdet foregår på et af Nordfyns Kommunes plejecentre
Kærgården
Møllehaven
Bryggergården
Kæret 1
Harritslevvej
Bryggerivej 20
5450 Otterup
5400 Bogense
5450 Otterup
Søbo
Vesterbo
Rolighedvej 16
Vestervænget 23
5400 Bogense
5471 Søndersø
Der er garanti for plejeboligtilbud senest 2 måneder efter optagelse på venteliste. Dette tilbud gælder dog ikke, hvis borgeren ønsker ét bestemt plejeboligtilbud i kommunen.
Borgere, der opholder sig i aflastningsbolig, i mens de venter på anden bolig,
skal modtage den første bolig, der anvises i den visiterede boligkategori.
Borgere kan fortsat stå på venteliste til den ønskede bolig, men skal så påregne fornyet indskud ved boligskift.
Borgerne visiteres til ydelsen via Sundhed og Rehabilitering.
Kvalitetsmål.
Borgere kan søge alle plejehjem/centre i og udenfor Nordfyns Kommune jr. §
58a i Lov om almene boliger m.v., dog kræver flytning til anden kommune
opfyldelse af den anden kommunes visitationskriterier.
Senest 2 uger efter ansøgning om bolig kan man forvente besøg af visitator.
Visitator vurderer om ansøger opfylder kommunens visitationskriterier.
På mødet med visitator informeres ansøger om bolig, beliggenhed, husleje,
indskud etc.
I en plejebolig skal der ved indflytning betales indskud/depositum.
Udover huslejen er der udgifter til f.eks. mad, rengøringsmidler, tøjvask og
evt. aktiviteter.
Personlig pleje / praktisk bistand er ikke omfattet af frit valg i plejebolig.
Fordeling af pladser
Borgeren vil efter visitation til plejebolig blive optaget på venteliste.
Borgeren med største aktuelle behov for flytning – vurderet ud fra plejebehov
og boligsituation - vil blive prioriteret højest ved ledig plejebolig.
Borgere med ens behov vil blive prioriteret ud fra hvem der har stået længst
på venteliste.
Afslår borgeren den ansøgte og tilbudte plejebolig, vil borgeren ikke længere stå på ventelisten. Skulle borgeren ønske at forblive på venteliste, er dette
muligt med ny dato, som er dato for afslag på tilbud.
Afslår en borger den ansøgte og tilbudte bolig mere end 2 gange foretages
en revurdering af ansøgningen.
Får en borger tilbudt en anden plejebolig end den søgte, vil borgeren kunne
afslå plejeboligen og stadig forblive på ventelisten med oprindelige dato for
optagelse på listen.
En borger, som siger nej tak til en tilbud om plejebolig er ikke længere omfattet af plejeboliggarantien.
30 | Kvalitetsstandarder 2015
Kvalitetsstandard for visitation til plejebolig med demenspladser.
Forudsætninger:
Beskrivelse af ydelsen:
Ydelsens lovgrundlag.
Lov om almene boliger m.v. § 58 stk. 2. og § 105 stk. 1.
Ydelse omfatter
Almene ældreboliger hvortil der er knyttet omsorgs- og servicefunktioner med
tilhørende personale svarende til den pågældende demente beboers omfattende pleje- og omsorgsbehov.
Formålet med ydelsen er. Et botilbud til borgere, der som hovedregel er over 60 år, med svært nedsat
funktionsniveau som følge af middelsvær til svær demens. Det vil sige demente borgere med et omfattende behov for særlig pleje og omsorg, som ikke
kan tilgodeses i eget hjem med omfattende støtte fra hjemmeplejen eller
kommunes øvrige plejeboliger.
Hvem kan modtage
ydelsen?
Hvem kan modtage
ydelsen?
Ansøgere som opfylder mindst 3 af nedenstående kriterier:
 Borgere, der på grund af fysiske eller psykiske forhold er ude af stand til
at tage vare på sig selv og har et behov for fuldstændig hjælp eller
konstant vejledning til at varetage egne behov
 Borgere, der er til fare for sig selv og sine omgivelser (f.eks. glemmer at
slukke for komfur, lukke for vand, risiko for brand, færdes risikabelt i trafikken m.v.).
 Borgere, der generelt er ude af stand til at tage initiativ, herunder ikke
selv tager initiativ til at spise og drikke.
 Borgere, der ikke selv kan strukturere døgnet, herunder kan være urolig, rastløs eller konfus.
 Borgere, hvor ægtefælle eller nærmeste pårørende ikke længere
magter plejesituationen, trods hjælp fra hjemmeplejen/døgnplejen.




Borgere med udtalt angst og utryghed ved at bo i nuværende bolig.
Der skal være et væsentligt behov for professionel observation, pleje
og omsorg, som ikke kan dækkes optimalt i eget hjem.
Ægtefælle eller samlever til en visiteret borger.
Nuværende bolig kan ikke indrettes, så den opfylder de lovmæssige
krav til en sikker arbejdsplads for de ansatte.
For at blive visiteret til plejebolig med skærmet enhed forudsættes desuden
faglig vurderet demenstilstand, samt behov for den socialpædagogiske indsats og det skærmede miljø, der findes på stedet. Det er Sundhed og Rehabilitering i samarbejde med demenskoordinator, der indstiller til demensafsnit.
For ægtepar gælder, at blot den ene opfylder kriterierne, har begge ret til
visitation. Hvis ægtefællen, som opfylder kriterierne til plejebolig, dør, vil der
blive foretaget revurdering af behovet
Ydelsens omfang og
indhold.
31 | Kvalitetsstandarder 2015
Opholdet foregår på et af Nordfyns Kommunes demensafsnit:
Kærgården
Møllehaven
Vesterbo
Kæret 1
Harritslevvej
Vestervænget
5450 Otterup
5400 Bogense
5471 Søndersø
Der er garanti for plejeboligtilbud senest 2 måneder efter optagelse på venteliste. Dette tilbud gælder dog ikke, hvis borgeren ønsker bestemt plejeboligtilbud i kommunen.
Borgere, der opholder sig i aflastningsbolig, i mens de venter på anden bolig,
skal modtage den første bolig, der anvises i den visiterede boligkategori. Borgere kan fortsat stå på venteliste til den ønskede bolig, men skal så påregne
fornyet indskud ved boligskift.
Borgerne visiteres til ydelsen via Sundhed og Rehabilitering.
Kvalitetsmål.
Borgere kan søge alle plejehjem/centre i og udenfor Nordfyns Kommune jr. §
58a i Lov om almene boliger m.v., dog kræver flytning til anden kommune
opfyldelse af den anden kommunes visitationskriterier.
Senest 2 uger efter ansøgning om bolig kan man forvente besøg af visitator.
Visitator vurderer om ansøger opfylder kommunens visitationskriterier.
På mødet med visitator informeres ansøger om bolig, beliggenhed, husleje,
indskud etc.
I en plejebolig skal der ved indflytning betales indskud/depositum.
Udover huslejen er der udgifter til f.eks. mad, rengøringsmidler, tøjvask og evt.
aktiviteter.
Personlig pleje / praktisk bistand er ikke omfattet af frit valg i plejebolig.
Fordeling af pladser
Borgeren vil efter visitation til plejebolig blive optaget på venteliste.
Borgere med største aktuelle behov for flytning – vurderet ud fra plejebehov
og boligsituation - vil blive prioriteret højest ved ledig plejebolig.
Borgere med ens behov vil blive prioriteret ud fra hvem, der har stået længst
på venteliste.
Afslår borgeren den ansøgte og tilbudte plejebolig, vil borgeren ikke længere
stå på ventelisten. Skulle borgeren ønske at forblive på venteliste, er dette
muligt med ny dato, som er dato for afslag på tilbud.
En borger der mere end 2 gange siger nej til tilbud om ønsket plejebolig revurderes i forhold ansøgning om plejebolig.
Får en borger tilbudt en anden plejebolig end den søgte, vil borgeren kunne
afslå plejeboligen og stadig forblive på ventelisten med oprindelige dato for
optagelse på listen.
En borger, som siger nej tak til et tilbud om plejebolig, er ikke længere omfattet af plejeboliggarantien.
Kvalitetsstandard for visitation til ældrebolig.
Forudsætninger:
Beskrivelse af ydelsen:
Ydelsens lovgrundlag.
32 | Kvalitetsstandarder 2015
§ 5 stk. 1 i Lov om almene boliger og § 115 i Lov om almene boliger
Jf. Lov om Social Service kan borgere frit søge bolig i og udenfor Nordfyns
Kommune. Flytning til anden bolig kræver, at borger opfylder Nordfyns Kommunes og ansøgte kommunes visitationskriterier for tildeling af ældrebolig.
Behov som ydelsen
Boliger der er specielt ældre- og handicapvenligt indrettet, hvortil kommunen
dækker.
har anvisningsret.
 At afhjælpe en fysisk, psykisk eller social funktionsnedsættelse.
Formålet med ydelsen er.
 At afhjælpe uhensigtsmæssige boligforhold.
 At borgeren opnår større livskvalitet.
 At borgeren får nemmere ved at klare personlig pleje, toiletbesøg og
påklædning.
 At borgeren opnår tryghed i ældreboligen
 At borgeren får nemmere ved at klare opgaver i forbindelse med måltider.
 At borgeren får nemmere ved at overskue og tage initiativ til at imødegå
problemer i forbindelse med sygdom og handicap
Hvem kan modtage
ydelsen?
Borgere, der som hovedregel er over 60 år, og som opfylder ovenstående
kriterier.
For ægtepar gælder, at blot den ene opfylder kriterierne, har begge ret til
visitation. Hvis ægtefællen, som opfylder kriterierne til ældrebolig dør, vil der
blive foretaget revurdering af behovet.
Kvalitetsmål.
Senest 2 uger efter ansøgning om bolig kan man forvente besøg af visitator.
Visitator vurderer om ansøger opfylder kommunens visitationskriterier.
På mødet med visitator informeres ansøger om bolig, beliggenhed, husleje,
indskud etc.
I en ældrebolig skal der ved indflytningen betales indskud / depositum.
Der kan søges om boligstøtte og lån til indskud og depositum.
Borgere, der opholder sig i aflastningsbolig, i mens de venter på anden bolig,
skal modtage den første bolig, der anvises i den visiterede boligkategori. Borgere kan fortsat stå på venteliste til den ønskede bolig, men skal så påregne
fornyet indskud ved boligskift.
Fordeling af pladser
33 | Kvalitetsstandarder 2015
Borgeren vil efter visitation til ældrebolig blive optaget på venteliste.
Borgeren med største aktuelle behov for flytning – vurderet ud fra plejebehov
og boligsituation - vil blive prioriteret højest ved ledig ældrebolig.
Borgere med ens behov vil blive prioriteret ud fra, hvem der har stået længst
på venteliste.
Afslår borgeren den ansøgte og tilbudte ældrebolig, vil borgeren ikke længere stå på ventelisten. Skulle borgeren ønske at forblive på venteliste, er dette
muligt med ny dato, som er dato for afslag på tilbud. Ved mere end 2 afslag
på tilbud om ansøgt bolig fra borger foretages revurdering af behovet.
Får en borger tilbudt en anden ældrebolig end den søgte, vil borgeren kunne
afslå ældreboligen og stadig forblive på ventelisten med oprindelig dato for
optagelse på listen.
Kvalitetsstandarder, Afløsning/
aflastning
Kvalitetsstandard for afløsning og aflastning af pårørende
Forudsætninger:
Beskrivelse af ydelsen:
Ydelsens lovgrundlag.
Formålet med ydelsen.
Hvem kan modtage
ydelsen?
Ydelsens omfang og
indhold.
§ 84 i Lov om Social Service.
Afløsning og aflastning i eget hjem til ægtefælle, forældre eller andre nære
pårørende der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
At støtte / aflaste pårørende.
Ægtefælle, forældre eller anden nære pårørende, der passer en person med
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
Afløsning/ aflastning af pårørende gennem varetagelse af de opgaver vedkommende normalt varetager.
Ydelsen bevilges som hovedregel en gang pr. uge med afløsning/ aflastning i
3 timer.
Ydelsen tilbydes som hovedregel på hverdage.
Aktiviteter som kan indgår i ydelsen.
Valgmulighed med hensyn til hvem der leverer
ydelsen.
Ydelsen dækker pasning og pleje af person med nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne i pågældendes hjem.
Borgeren kan vælge mellem den kommunale hjemmepleje, én af kommunalbestyrelsen godkendt leverandør, jf. Lov om Social Service § 91, stk. 4 eller en
privat person, som skal godkendes og ansættes af Nordfyns Kommune, jr. Lov
om Social Service § 94 til at udføre opgaven.
Uddannelses- og kompe- Personale til varetagelse af personlig pleje tilstræbes at have uddannelse som
tencekrav til hjælperen. hjemmehjælper, social- og sundhedshjælper, sygehjælper, social- og sundhedsassistent, plejehjemsassistent eller sygeplejerske.
Derudover kan hjælpen varetages af elever og studerende.
Der kan desuden være ansat afløsere som ikke har gennemgået en sundhedsuddannelse. De vil som minimum have modtaget introduktion til arbejdsområdet.
Herudover skal medarbejderen være bekendt med og arbejde ud fra Nordfyns Kommunes:

Værdigrundlag og målsætning.

Kvalitetsstandarder for hjemmehjælp.
Alle medarbejdere i kommunen er underlagt tavshedspligt, jf. Forvaltningsloven § 27.
Hvad koster ydelsen for
pårørende?
Nordfyns Kommunes
kvalitetsmål.
34 | Kvalitetsstandarder 2015
Såfremt hjælpen er tildelt som en varig ydelse er den gratis for borgeren.
Såfremt hjælpen er tildelt som en midlertidig ydelse f.eks. i forbindelse med
forbigående sygdom opkræves en indtægtsgradueret borgerbetaling.



At pårørende bliver tilbudt afløsning/ aflastning i henhold til § 84.
At give pårørende mulighed for at opretholde social kontaktflade
At styrke muligheden for hjemmeboende person med nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne kan forblive i egen bolig.
At udskyde tidspunktet for et mere omfattende tiltag, såsom boligskift
At styrke livskvaliteten i dagligdagen for den pårørende og den funktionsnedsatte.


Kvalitetsstandard, midlertidig
ophold
Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i døgndækket rehabiliteringstilbud
Forudsætninger:
Beskrivelse af ydelsen:
Ydelsens lovgrundlag.
Formålet med ydelsen.
Hvem kan modtage
ydelsen?
Midlertidigt ophold i rehabiliteringstilbud på Søbo ydes jf. Lov om Social Service § 86.
 Ophold til borgere der har behov for kortvarig særlig tæt pleje, omsorg og træning, til at forbedre sit funktionsniveau fysisk, psykisk og socialt efter udskrivning fra sygehus, herunder vurdering af fremtidige
behov for rehabiliterende indsats.
 Ophold til borgere, der i en akut situation kræver tæt pleje og omsorg,
men som ikke har behov for sygehusindlæggelse, og hvor hjemmeplejens muligheder for at tilgodese behovene i borgerens hjem er udtømte.
 At sikre trygge rammer for terminale plejeforløb til borgere, som ikke
ønsker at dø i eget hjem eller hospice.
 Ophold til borgere, der fysik, psykisk eller socialt ikke kan forblive i eget
hjem, med behov for afklaring af fremtidig bolig og plejebehov, og
hvor hjemmeplejens muligheder for at hjælpe er udtømte. Som udgangspunkt skal borgeren vende tilbage til egen bolig i en evt. ventetid til anden bolig

Borgere, der har behov for kortvarig særlig tæt pleje, omsorg og træning, til at forbedre sit funktionsniveau fysisk, psykisk og socialt efter udskrivning fra sygehus, herunder vurdering af fremtidige behov for rehabiliterende indsats.

Borgere, der har behov for kortvarig særlig tæt pleje, omsorg og træning, til at forbedre sit funktionsniveau fysisk, psykisk og socialt efter
sygdom i hjemmet, herunder vurdering af fremtidige behov for rehabiliterende indsats.

Borgere, der i en akut situation kræver tæt pleje og omsorg, men som
lægeligt vurderet ikke har behov for sygehusindlæggelse, og hvor
hjemmeplejens muligheder for at tilgodese behovene i borgerens
hjem er udtømte.

Borgere i terminale plejeforløb, som ikke ønsker at dø i eget hjem eller
på hospice.
35 | Kvalitetsstandarder 2015

Borgere, der fysisk, psykisk eller socialt ikke kan forblive i eget hjem og
som har behov for afklaring af fremtidig bolig og plejebehov, og hvor
hjemmeplejens muligheder for at hjælpe er udtømte. Som udgangspunkt skal borgeren vende tilbage til egen bolig i en evt. ventetid til
anden bolig.
Ydelsens omfang og
indhold.
Ydelsen dækker målrettede visiterede døgnophold i op til 3 uger.
Opholdet foregår på:
Søbo
Rolighedsvej 16
5400 Bogense
Ydelsens omfang afhænger af borgerens og/eller de pårørendes ønsker og
behov. Nordfyns Kommune tilstræber, men kan ikke garantere, at det midlertidige ophold tilbydes på et center tættest på borgers bopælsadresse. Borgere, som er færdigbehandlet på sygehuset, og som er visiteret til midlertidigt
ophold, skal tage i mod den først tilbudte plads uanset beliggenhed.
Borgere, der opholder sig i midlertidig bolig, i mens de venter på anden bolig,
skal modtage den første bolig, der anvises i den visiterede boligkategori. Borgere kan fortsat stå på venteliste til den ønskede bolig, men skal så påregne
fornyet indskud ved boligskift.
Borgerne visiteres til ydelsen via Sundhed og Rehabilitering.
Aktiviteter som kan indgår i ydelsen.
Valgmulighed med hensyn til hvem der leverer
ydelsen.
Uddannelses- og kompetencekrav til hjælperen.
Hvad koster ydelsen for
borgeren?
Nordfyns Kommunes
kvalitetsmål.
36 | Kvalitetsstandarder 2015




Døgnophold i midlertidig bolig med personale tilknyttet hele døgnet
Målrettet pleje og træning i en rehabiliterende tilgang.
Tværfaglig udredning af fremtidigt plejebehov.
Vurdering af anvendelse af velfærdsteknologiske hjælperedskaber
Der er ikke valgmulighed med hensyn til leverandør.
Personalegruppen består af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistent, sygeplejersker, ergoterapeuter og fysioterapeuter.
Selve opholdet er gratis.
Borgere må påregne udgifter til forplejning og tøjvask jf. gældende takstblad.
Det påhviler borgere selv at sørge for transport til og fra midlertidigt opholdssted.
 At borgeren genvinder sin fysiske – psykiske funktionsevne.
 At personalegruppen sammen med borgeren foretager en målrettet
evaluering.
Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i døgndækket tilbud
Forudsætninger:
Beskrivelse af ydelsen:
Ydelsens lovgrundlag.
Midlertidigt ophold i bolig på Bryggergården ydes efter Lov om Social Service
§§ 83, 84 og 86.
 Ophold til borgere, der i en akut situation kræver tæt pleje og omsorg,
men som ikke har behov for sygehusindlæggelse, og hvor hjemmeplejens muligheder for at tilgodese behovene i borgerens hjem er udtømte.
 At sikre trygge rammer for terminale plejeforløb til borgere, som ikke
ønsker at dø i eget hjem eller på hospice.
 At støtte/aflaste ægtefælle eller andre nære pårørende, der passer
en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, i forbindelse
med ferie, sygehusindlæggelse og lignende.
 Ophold til borgere, der fysisk, psykisk eller socialt ikke kan forblive i eget
hjem, med behov for afklaring af fremtidig bolig og plejebehov, og
hvor hjemmeplejens muligheder for at hjælpe er udtømte. Som udgangspunkt skal borgeren vende tilbage til egen bolig i en evt. ventetid til anden bolig
Formålet med ydelsen.
Hvem kan modtage
ydelsen?

Borgere, der i en akut situation kræver tæt pleje og omsorg, men som
lægeligt vurderet ikke har behov for sygehusindlæggelse, og hvor
hjemmeplejens muligheder for at tilgodese behovene i borgerens
hjem er udtømte.

Borgere i terminale plejeforløb, som ikke ønsker at dø i eget hjem eller
på hospice.

Døgnophold til borgere som støtte/aflastning til ægtefælle eller andre
nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne, i forbindelse med ferie, sygehusindlæggelse o.lign.

Borgere, der fysisk, psykisk eller socialt ikke kan forblive i eget hjem og
som har behov for afklaring af fremtidig bolig og plejebehov, og hvor
hjemmeplejens muligheder for at hjælpe er udtømte. Som udgangspunkt skal borgeren vende tilbage til egen bolig i en evt. ventetid til
anden bolig.
Ydelsens omfang og
indhold.
Ydelsen dækker målrettede visiterede døgnophold i op til 3 uger.
Opholdet foregår på:
Bryggergården
Bryggerivej 20
5450 Otterup
Ydelsens omfang afhænger af borgerens og/eller de pårørendes ønsker og
behov.
Borgere, som er færdigbehandlet på sygehuset, og som er visiteret til midlerti-
37 | Kvalitetsstandarder 2015
digt ophold, skal tage i mod den først tilbudte plads uanset beliggenhed.
Borgere, der opholder sig i midlertidig bolig, i mens de venter på anden bolig,
skal modtage den første bolig, der anvises i den visiterede boligkategori. Borgere kan fortsat stå på venteliste til den ønskede bolig, men skal så påregne
fornyet indskud ved boligskift.
Aktiviteter som kan indgår i ydelsen.




Døgnophold i midlertidig bolig med personale tilknyttet.
Målrettet pleje og træning i en rehabiliterende tankegang.
Tværfaglig udredning af fremtidigt plejebehov.
Vurdering af anvendelse af velfærdsteknologiske hjælperedskaber.
Valgmulighed med hen- Der er ikke valgmulighed med hensyn til leverandør.
syn til hvem der leverer
ydelsen.
Uddannelses- og kompe- Personalegruppen består af social- og sundhedshjælpere, social- og sundtencekrav til hjælperen. hedsassistent og sygeplejersker.
Ergoterapeuter og fysioterapeuter er ikke fast tilknyttet, men tildeles efter behov.
Hvad koster ydelsen for
Selve opholdet er gratis.
borgeren?
Borgere må påregne udgifter til forplejning og tøjvask jf. gældende takstblad.
Det påhviler borgere selv at sørge for transport til og fra midlertidigt opholdssted.
 At borgeren genvinder sin fysiske – psykiske funktionsevne.
Nordfyns Kommunes
 At personalegruppen sammen med borgeren foretager en målrettet
kvalitetsmål.
evaluering.
 At pårørende bliver tilbudt afløsning/ aflastning i henhold til § 84.
Kvalitetsstandard, nødkald
Kvalitetsstandard for bevilling af nødkald i Nordfyns Kommune.
Forudsætninger
Beskrivelse af ydelsen:
Ydelsens lovgrundlag
Hjælpemiddel i henhold til Lov om social service § 112
Ydelsen omfatter
Hjælpemiddel til borgere som har en varig nedsat funktionsevne, og hvor
hjælpemidlet i væsentlig grad letter den daglige tilværelse i hjemmet eller
i væsentlig grad afhjælper borgerens nedsatte funktionsevne.
Kommunikationshjælpemiddel til borgere, der ikke kan tilkalde hjælp på anden vis.
At sikre borgere der lider af eksempelvis hjerte/ lungesygdomme, faldtendens
m.v. mulighed for i en nødsituation at kunne tilkalde hjælp.
At borger jævnfør ovenstående har mulighed for at blive længst muligt i eget
hjem.
Formålet med ydelsen er
38 | Kvalitetsstandarder 2015
At borgere, som ikke kan benytte en telefon eller mobiltelefon, og som har et
plejebehov med behov for hjælp, kan tilkalde hjælpen.
Aktiviteter der indgår i
Opsætning af nødkald, som tilkalder Nordfyns Kommunes hjemmeplejen via
ydelsen
borgers telefonabonnement.
Opsætning af nøgleboks indeholdende borgerens nøgle.
Aktiviteter der ikke indgår Nødkald der har karakter af tryghedsbesøg og lignende.
i ydelsen
Hvem kan modtage
Borgerne, som på grund af deres helbredsmæssige tilstand, har brug for at
ydelsen?
kunne tilkalde hjælp og som har en nedsat funktionsevne som gør, at de ikke
er i stand til at benytte telefon eller mobiltelefon, når de har behov for at tilkalde hjælp.
Hvem kan ikke modtage
ydelsen
Valgmulighed med hensyn til levering af hjælpen
Hvad koster ydelsen
Borgere der kan benytte mobiltelefon ved akut opståede problemer.
Borgere som ikke helbredsmæssigt har behov for at tilkalde hjælp.
Borgere, som på grund af psykisk funktionsnedsættelse ikke er i stand til at
betjene nødkald.
Døgnplejen i Nordfyns Kommune, samt godkendte leverandører i henhold til §
91 i Lov om Social Service
Kommunen betaler for opsætning samt vedligeholdelse af nødkaldsudstyret,
eller hjælp/pleje som følge af nødkald.
Borgere skal selv betale for telefonabonnement og samtaler i forbindelse med
nødkaldet.
Det er op til borgeren eventuelt at indgå aftale med sit teleselskab omkring
ekstra driftssikkerhed på telefonlinje til nødkaldet.
Kvalitetsmål
At borgere der anmoder om nødkald modtager besøg af visitator indenfor 3
hverdage.
At borgere der visiteres til nødkald får installeret udstyret indenfor 3 hverdage
efter bevillingsdato.
Sådan følges der op på
den leverede ydelse
Dersom kaldet ikke benyttes til det egentlige formål, kan visitatoren i samarbejde med borgeren og plejepersonalet vurdere det fortsatte behov.
Hvis funktionsniveauet ændres, så borgere ikke har et omfattende pleje og
omsorg behov eller igen kan benytte telefon, kan behovet for anlægget revurderes
39 | Kvalitetsstandarder 2015
Kvalitetsstandard, forebyggende besøg
Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg
Forudsætninger
Beskrivelse af ydelsen
Ydelsens lovgrundlag
Lov om social service § 79a, om forebyggende besøg til ældre.
Ydelsen omfatter
Alle borgere, der er fyldt 75 år, tilbydes 1 forebyggende hjemmebesøg årligt.
Besøgene tilbydes enten via ”datobrev” eller ”ikke datobrev” ud fra borgerens
alder, borgerens egne ønsker og faglige vurdering.
Borgere, der i 2015 fylder 78+79+80+85+90+95+100 år får et brev med dato,
Alle andre får et ”ej datobrev” hvor de selv skal rette henvendelse, hvis de
ønsker besøg.
Tilbuddet er et uopfordret men anmeldt og frivilligt besøg i borgerens hjem.
Formål med ydelsen er





at understøtte den forebyggende og sundhedsfremmende indsats til
ældre ved at sikre tryghed og trivsel samt yde råd og vejledning om
aktiviteter og støttemuligheder
at støtte den ældres evner til at tage vare på sig selv og anvende egne ressourcer
at støtte den ældre til at bevare - evt. forbedre sit funktionsniveau
at støtte den ældre til at bevare, støtte og opbygge netværk
at lave målrettet indsats til forebyggelse af ensomhed
Aktiviteter der indgår i
ydelsen
Indsatsen er en helhedsorienteret og struktureret samtale, som tager udgangspunkt i borgerens aktuelle livssituation
Indholdet i det forebyggende besøg består overvejende af rådgivning og
vejledning om sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til den normale
aldring.
Vejledning om kommunale og private muligheder, som kan understøtte borgerens sundhedstilstand, herunder sundhedstjek hos egen læge eller via
Kommunale sundhedstilbud.
Besøgene varer 1 – 1½ time pr. borger.
Nordfyns Kommune tilbyder ekstra besøg til borgere, der er særligt sårbare / er
i en særlig risikosituation, herunder oplever ensomhed.
Hvem kan modtage
ydelsen?
Borgere i Nordfyns Kommune over 75 år.
Hvem kan ikke modtage
ydelsen
Borgere, der bor på plejecentre, og borgere der har såvel praktisk bistand som
personlig pleje.
40 | Kvalitetsstandarder 2015
Faglige kvalitetsmål
Nordfyns Kommunes
kvalitetsmål for ydelsen
At give borgere sundhedsfaglig indsigt og viden om sundhedsfremme og forebyggelse, hjælpeforanstaltninger og tilbud i kommunalt, regionalt og ikke
kommunalt regi, samt frivillige tilbud.
Tidlig opsporing af risikofaktorer i forhold sundhed. I 2015 er det ensomhed,
hvorfor der er fokus på borgere, der er enlige, vurderer sit eget helbred som
dårligt, har begrænset kontakt til sin familie eller ikke har nogen at tale med,
vurderes som værende i øget risiko for at opleve ensomhed.




at borgeren opnår større handlekompetence indenfor sundhedsfremme og forebyggelse
at borgeren får fokus på egne ressourcer og handlemuligheder
at borgeren påbegynder eller fastholdes længst mulig i aktiviteter,
der forebygger såvel helbredsmæssige som sociale problemer
at borgeren fastholder eller udbygger sit sociale netværk
Kvalitetsstandard, tidlig indsats for demensramte
Indsatsplan for tidlig indsats ved demens
Forudsætninger
Beskrivelse af indsatsen
Grundlag
Nordfyns Kommune demenspolitik: Vision: ”at borgere med demens og demenslignende symptomer samt deres pårørende får oplevelsen af et trygt og
værdigt liv”.
Samarbejdsaftale på demensområdet med regionen jf. gældende Sundhedsaftaler.
Projekt i henhold til løft af Ældreområdet 2015: Øget indsat i forhold til demensområdet.
”Med Nordfyns Kommunes demenspolitik ønsker kommunen at give den demente og de pårørende et trygt og værdigt liv gennem varierende tilbud.
Projektet skal arbejde med at udvikle de kommunale tilbud til demensområdet med styrkelse af rehabilitering, forebyggelse og sundhedsfremme til borgere med demenssygdomme og deres pårørende. Projektet har også som
fokus at støtte pårørende til demente”
”Midlerne bruges til at udvikle eksisterende og nye tilbud, herunder oprettelse
af eksempelvis 15 daghjempladser til støtte til mennesker med demens. Mid-
41 | Kvalitetsstandarder 2015
Nordfyns Kommunes
værdigrundlag og overordnede målsætning
Formål med indsatsen er
lerne bruges også til styrkelse af de faglige kompetencer til at løfte komplekse
indsatser på demensområdet med særlig fokus på afløsning og aflastning af
pårørende til demente i eget hjem eller i kommunale tilbud.”
Nordfyns Kommunes værdigrundlag er ordentlighed, troværdighed, åbenhed
og synlighed. For at sikre god kvalitet skal indsatsen bære præg af respekt,
medmenneskelighed, fleksibilitet og gives med udgangspunkt i borgerens
behov og ønsker.

målsætningen er, at indsatsen ydes ud fra en sundhedsfremmede, forebyggende og rehabiliterende tilgang.

at sikre tidlig indsats i forhold til borgere med diagnosticeret demens,
er under udredning eller borgere der oplever begrænsning i udførslen
af dagligdags aktiviteter.
at sikre, at borgere med demens og deres pårørende tilbydes en individuel, målrettet og koordineret forebyggende indsats.
at skabe tryghed for den demensramte og pårørende gennem råd og
vejledning.
at medvirke til, at kommunens borgere bliver udredt for demens.
at sikre, at borgere med demens, deres pårørende og kommunens
personale på voksen og sundhedsområdet får den nødvendige information og rådgivning om demenssygdommen.
at sikre generel udvikling på området og kompetenceudvikling hos
personalet, der har med demensområdet at gøre.





Hvem kan modtage indsatsen?
Indsatsen omfatter

Borgere med diagnosticeret demens, demenssymptomer eller borgere, der oplever en begrænsning i udførslen af dagligdags aktiviteter,
og som kan profitere af en tidlig forebyggende indsats og tidlige udredning.

Pårørende, der har behov for støtte og vejledning i et demensforløb.

Personale, der har behov for vejledning og supervision samt evt. frivillige.

besøg, vejledning og støtte til borgere med demens eller demenslignende symptomer og deres pårørende
vejledning, supervision og støtte af personalet på Ældre og Sundhedsområdet i forbindelse med borgersager og undervisningsforløb.


Aktiviteter der indgår i
indsatsen



42 | Kvalitetsstandarder 2015
Demenskoordinatoren modtager henvisning fra Demensklinikken på
OUH, og borgeren/ pårørende kontaktes indenfor 5 hverdage.
Ved første kontakt gives tilbud om hjemmebesøg indenfor 10-15 hverdage, og borgerne modtager efterfølgende et brev omkring aftalen
om hjemmebesøg.
Egen læge, visitatorer, hjemmeplejen eller pårørende kan med borgerens samtykke også rette henvendelse til demenskoordinatorerne,
hvorefter tilbud om hjemmebesøg fremsendes pr. brev eller telefon.
På hjemmebesøget kan samtalen dreje sig om følgende emner:
dagligdagen
problematikker, der er opstået
-
er der særlige behov som følge af demenssygdommen?
information om demenssygdommen
samvær med andre
Fremtiden
Andet
Det er borgeren selv og pårørende der bestemmer, hvad der skal snakkes om.
Demenskoordinatoren er efterfølgende behjælpelig med iværksættelse af
eventuelle tiltag under hele forløbet.
Ydelsens omfang
Nordfyns Kommunes
kvalitetsmål for ydelsen
Ved borgerforløb på plejecentre og i hjemmeplejegrupperne kan demenskoordinatorerne kontaktes direkte af lederen med henblik på opstart af et vejledning/ støtteforløb eller undervisning.
 Der ydes besøg, vejledning og støtte i et omfang vurderet ud fra den
konkrete borger / pårørende situation.
Denne faglige vurdering foretages af demenskoordinatoren.



at borgeren bevarer personlig identitet og færdigheder, familiært netværk og livskvalitet længst muligt.
at borgeren og dennes pårørende kan mestre situationen med demens i hverdagen bedst muligt.
at borgeren og de pårørende oplever respekt, ligeværdighed og
sammenhæng i opgaveløsningerne.
Kvalitetsstandard, omsorgstandpleje
Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje
Forudsætninger:
Beskrivelse af ydelsen:
Ydelsens lovgrundlag.
Sundhedsloven § 131 og kapitel 2 i bekendtgørelse om tandpleje.
Ydelsen omfatter.
Forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan
udnytte de almindelige tandplejetilbud.
Behandlingen udføres så vidt muligt i borgerens eget hjem eller på borgerens
institution.
Formålet med ydelsen er. At forebygge og behandle tand-, mund - og kæberegionsproblemer hos
målgruppen.
Aktiviteter der indgår i
Almen og individuel forebyggelse, hjælp til mundhygiejne, samt instruktion i
ydelsen.
tandpleje.
43 | Kvalitetsstandarder 2015
Regelmæssige undersøgelser af tand-, mund- og kæberegionens sundhedstilstand
Behandling af symptomer og sygdomme i tand-, mund- og kæberegionen.
Aktiviteter som ikke indgår i ydelsen.
Tilbud om omsorgstandpleje henvender sig ikke til personer, der har problemer
med tandlægeangst eller personer, der er i stand til at benytte det almindelige sygesikringstilbud uanset økonomisk situation.
Hvem kan modtage
ydelsen?
Borgere som på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk og psykisk
handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud.
Visitationen foretages gennem Sundhed og Rehabilitering.
Valgmulighed med hensyn til hvem der leverer
Omsorgstandplejen varetages af HjemmeTandlægen I/S med hvem Nordfyns
Kommune har indgået samarbejdsaftale.
Hvad koster ydelsen for
borgeren?
Borgere der modtager omsorgstandpleje har en årlig egenbetaling på max.
485,00 (2015 priser), jf. § 10 i bekendtgørelse om tandpleje.
Kvalitetsmål
At borgere der er omfattet af målgruppen sikres samme tandpleje som øvrige
borgere.
Undersøgelsesintervallet er som minimum:
Betandede : 6 mdr.
Helprotesepatienter: 12 mdr.
Antallet, arten og frekvensen af behandlingsbesøg beror dog altid på den
behandlende tandlæges individuelle og konkrete vurdering.
44 | Kvalitetsstandarder 2015
Kvalitetsstandard, kørselsordninger
Kvalitetsstandard - Kørselsordning for svært bevægelseshæmmede
Forudsætninger
Beskrivelse af ydelsen:
Ydelsens lovgrundlag
§ 11 i Lov om Trafikselskaber.
Formålet med ydelsen er
Individuel kørselsordning (fritidskørsel) for svært bevægelseshæmmede over
18 år, med fast bopæl i Region Syddanmark.
 Kørsel i personvogn, tog eller kørestolstransport indenfor Region Syddanmark og en tilstødende region.
 104 enkeltture pr. år svarende til 26 ture i kvartalet.
 Kørsel til/fra nærmeste sted/gadedør, hvortil der lovligt kan køres.
Chaufføren yder alene hjælp ved ind- og udstigning.
 Efter særlig visitation ydes chaufførhjælp mellem vogn og entredør/bestemmelsessted.
 Da kørslen er en del af det kollektive trafiksystem, kan der være flere
kunder med samme bus ligesom der kan forekomme omvejskørsel.
 Efter særlig visitation er der mulighed for at medtage nødvendig
hjælper under transporten.
 Mulighed for at medtage ledsagere i det omfang der er plads, og
såfremt det er aftalt ved bestilling. Hver ledsager betaler samme turafhængige pris, som ansøger.
 Efter særlig visitation er der mulighed for at medtage minicrosser
 Kørsel til øvrige regioner forgår som togrejser.
Aktiviteter der indgår i
ydelsen
Aktiviteter der ikke indgår
i ydelsen


Kørsel til terapi, behandling og lignende.
Kørsel til læge, speciallæge og sygehus.
Hvem kan modtage
ydelsen?

Borgere som på grund af fysiske handicaps, ikke er i stand til at benytte den almindelige lokale eller regionale kollektive trafik. Ligeledes
skal vedkommende benytte et ganghjælpemiddel, som er bevilget
af kommunen, eller være berettiget hertil, som følge af sin fysiske tilstand
Den helbredsmæssige situation skal være af varig karakter og forventes at være til stede mindst et år.
Re-visitering hvert år.
Det er ikke nok, at der er bevilget et ganghjælpemiddel f.eks.
stok/krykke, hvis der samtidig med kan benyttes offentlige transportmidler.
Evt. brug af gangtest.




Hvem kan ikke modtage
ydelsen?
45 | Kvalitetsstandarder 2015


Borgere som har en helbredsmæssig tilstand der kræver specialtransport udover kørestolstransport.
Borgere som alene på grund af hjerte/ lungelidelser og allergier er
bevægelseshæmmet



Hvad koster ydelsen for
borgeren


Borgere som alene er bevægelseshæmmet på grund af svagsyn/
blindhed
Borgere som på grund af distance til offentlige transportmidler ikke er
i stand til at benytte dem
Borgere som søger optagelse i ordningen på grund af psykisk handicap
Det koster fast abonnementspris på kr. 455,00 (2012 priser), der opkræves x 1 årligt.
Desuden opkræves en turafhængig pris med chaufføren afhængig
af turen længde og bestillingstidspunkt.
Kvalitetsstandarder for kørselsordning til læge og speciallæge
Forudsætninger:
Beskrivelse af ydelsen:
Ydelsens lovgrundlag
§ 170 i Sundhedsloven samt kapitel 1 i Bekendtgørelse om befordring eller
befordringsgodtgørelse efter Sundhedsloven
Kørsel til egen læge eller speciallæge til personer, der modtager pension
efter de sociale pensionslove.
Nødvendig befordring med ambulance eller særligt sygekøretøj til og fra
akut skadebehandling hos egen læge eller speciallæge.
Borgerne har ret til befordringsgodtgørelse, hvis afstanden mellem borgerens
bopæl og nærmeste speciallæge overstiger 50 km.
Ydelsen omfatter
Formålet med ydelsen er
Aktiviteter der indgår i
ydelsen
Aktiviteter som ikke indgår i ydelsen
Hvem kan modtage
ydelsen?
Primært at sikre, at personer, som er omfattet af Lov om Social pension, kan
få godtgørelse ved kørsel til egen læge eller speciallæge.
Godtgørelse af nødvendig befordring til og fra praktiserende læge.
Godtgørelse af nødvendig befordring til speciallæge, når denne behandling
eller undersøgelse finder sted efter henvisning fra egen læge, og ydes af
den speciallæge indenfor vedkommende speciale, der har konsultationssted nærmest ansøgers opholdssted.
Borgere, som ikke er omfattet af sygesikringsgruppe 1.
Kørsel til tandlæge, kiropraktor og fysioterapeut.
Borgere der er bosat eller opholder sig i Nordfyns Kommune, som på grund
af sygdomstilfælde, har brug for læge eller speciallæge og ikke selv har
mulighed for at transportere sig(nedsat funktionsniveau m.v.).
Der kan ydes kørsel til hjemtransport fra øjenlæge, hvis der ikke er ægtefælle
med kørekort og bil i husstanden.



46 | Kvalitetsstandarder 2015
Der tages ikke højde for afstand til offentlige transportmidler eller vejret.
Skriftlig ansøgning evt. gangtest. Foretages f.eks. på rådhuset, hvor
borgeren selv skal sørge for transporten – bliver ikke efterfølgende refunderet.
Re-visiteres hvert år.
Er der bil i husstanden, kan der ikke bevilges transport.
Borger underlægges til enhver tid gældende kontraktvilkår med trafikselskab.


Kvalitetsstandard, aktivitetscentre
Kvalitetsstandard for aktivitetscentre
Forudsætninger:
Beskrivelse af ydelsen:
Ydelsens lovgrundlag.
§ 79, § 84 og § 86 stk. 2 i Lov om Social Service.
Nordfyns Kommunes
værdigrundlag og overordnede målsætning
Nordfyns Kommunes værdigrundlag er ordentlighed, troværdighed, åbenhed
og synlighed. For at sikre god kvalitet skal indsatsen bære præg af respekt,
medmenneskelighed, fleksibilitet og gives med udgangspunkt i borgerens
behov og ønsker.


Målsætningen er, at indsatsen ydes ud fra en sundhedsfremmende,
forebyggende og rehabiliterende tilgang.
At medvirke til at styrke borgerens almene sundhedstilstand og færdigheder samt støtte til at højne graden af selvhjulpethed.
Behov som ydelsen
dækker.
Ydelsen dækker borgerens behov for vedligeholdende aktivitetstilbud, som
skal afhjælpe såvel fysik, psykisk som socialt funktionsniveau.
At give aflastning til nære pårørende, som passer en person med nedsat fysisk
eller psykisk funktionsevne
 målrettet at fremme borgernes mulighed for at forebygge funktionFormålet med ydelsen er.
stab og fastholde deres funktionsniveau, færdigheder og mestringsevne fysisk, psykisk og socialt.
 at støtte borgerne i at bevare værdighed og identitet
 at hjælpe og støtte borgerne til at opretholde mentale, fysiske og sociale færdigheder
 at forebygge ensomhed hos den enkelte borger
 at støtte/ aflaste den/ de pårørende
 at muliggøre, at ægtefæller kan have aktiviteter hver for sig.
Hvem kan modtage
ydelsen?
Borgere, der har behov for støtte til:
 at opretholde fysisk, psykisk eller socialt funktionsniveau.
 at opfylde eget aktivitetsbehov
 at fastholde struktur i hverdagen
 at overskue hverdagen
Herudover kan ydelsen bevilges som aflastning til pårørende.
47 | Kvalitetsstandarder 2015
Hvem kan ikke modtage
ydelsen?
Dag/aktivitetscenter /vedligeholdende træning tilbydes ikke:
 hvis det efter en faglig vurdering er uhensigtsmæssigt for borgeren
 hvis borgere selv kan opsøge og/ eller modtage tilstrækkelig aktivitetstilbud i andet regi.
 borgere, der bor på plejecentre, kan som hovedregel ikke modtage
ydelsen.
 borgere, der er i midlertidigt ophold / aflastningsophold skal selv sørge
for transporten til aktivitetstilbud.
 borgere tilbydes vedligeholdende træning enten i træningsafdelingen
eller i aktivitetscenteret.
Indhold i ydelsen
Dag/aktivitetscenter pladser bevilges som hovedregel som heldagspladser
fra kl. 9.00-14.30 1 – 4 gange om ugen.
Der kan i særlige tilfælde bevilges halvdagspladser fra kl. 9.00-11.30 af 1 – 4
gange om ugen – dog max. 6 pladser pr. aktivitetscenter pr. dag.
Det er ikke muligt at tilbyde liggende hvile i centrene.
Hyppigheden og omfanget af aktivitetstilbuddet udmåles ved visitationen i
Sundhed og Rehabilitering.
Som udgangspunkt gives ydelsen, så længe det er nødvendigt og hensigtsmæssigt at tilbyde vedligeholdende aktivitetstilbud for at bevare funktionsevnen.
Ved udeblivelse grundet sygdom eller andet gennem længere tid (over 4
uger) kan borgerne, som hovedregel ikke forvente at beholde det bevilgede
aktivitetstilbuddet. Borgerne kan visiteres på ny, hvis der er et fortsat behov.
Aktiviteter der indgår i
ydelsen
Aktiviteterne foregår overvejende i grupper og
 arbejder med kognitive/ intellektuelle funktioner såsom opmærksomhed, koncentration, hukommelse, erkendelse og kommunikation
 arbejder med fysiske funktioner
 arbejder med psykiske, sociale funktioner som træning af sociale færdigheder, netværksdannelse m.v.
Borgerne kan få støtte til f.eks. toiletbesøg og medicingivning i tilbuddet.
Der kan indgå tilbud om arrangementer, underholdning, udflugter m.v. tilpasset de aktuelle borgere. Deltagelse i arrangementer m.v. er frivillig.
Hvor leveres ydelsen
Aktivitetscenter Solgården, Skovvej 1, Bogense
Aktivitetscenter Bryggergården, Bryggerivej 20, Otterup.
Tilbuddet gives som hovedregel på det dag-/ aktivitetscenter nærmest borgerens opholdsadresse.
Kørsel
Borgere, som ikke selv er i stand til at transportere sig kan bevilges aktivitetskørsel.
Hvad koster ydelsen?
Forplejning:
½ dags plads (kl. 09.00 -11.30) koster 9,Onsdagsplads (kl. 9.00 -12.30) koster 37,Heldagsplads (kl. 9.00 -14.30) koster 46,-
48 | Kvalitetsstandarder 2015
Derudover opkræves betaling for kørsel 40,- tur/retur
Hvad koster ydelsen?
Nordfyns Kommunes
Kvalitetsmål.
Der er normalt deltagerbetaling ved arrangementer, underholdning, udflugter
m.v.
Deltagelse er frivillig.
at borgerens funktionsevne, færdigheder og mestringsevne vedligeholdes
fysisk psykisk og socialt.
e at borgere både ud fra deres stringsevne
egen vurdering
og den faglige
vedligeholdes
fysisk vurdering
psykisk og har
socialt.
udbytte af vedligeholdende aktiviteter og træning
faglige
vurdering
har udbytte af
a
 at aktivitetstilbuddet og målene
opfattes
som meningsfulde
ogvedligeholdende
dermed
teter og træning
motiverende for borgerne
e
 at nærtstående pårørende bliver aflastet.
ningsfulde og dermed motiverende for borgerne
iver aflastet.

Kvalitetsstandard, ophold plejecenter
Lovgrundlag
I henhold til Lov om almene boliger m.v. § 5 stk. 2. og § 105 stk. 1 tilbyder Nordfyns Kommunes almene boliger, hvortil der er knyttet omsorgs- og servicefunktioner med tilhørende personale hele døgnet. Hjælpen ydes ud fra den enkelte beboers pleje- og omsorgsbehov og
ud fra en rehabiliterende tilgang.
I plejeboligen sørger Nordfyns Kommune for tilbud om:
 praktisk bistand
 personlig hjælp og pleje
til beboere, som på grund af midlertidig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer medfører, at beboeren ikke selv kan udføre disse opgaver,
jfr. Lov om Social Service § 83.
Ved vurdering af behovet og tildeling af hjælp indgår følgende:
 Beboerens egen mulighed for at deltage i eller udføre opgaven
 Beboerens funktionsniveau fysisk, psykisk og socialt
 Rehabiliteringspotentiale gennem træning eller velfærdsteknologi f.eks. ved hjælp til
støttestrømper eller bad.
Der ydes hjælp til de opgaver borgeren selv eller ægtefællen, som bor i plejeboligen, ikke er
i stand til at udføre.
Behovet for hjælp vil blive revurderet løbende og ved ændringer af beboerens fysiske eller
psykiske funktionsevne.
49 | Kvalitetsstandarder 2015
Inden indflytning i plejebolig tilbydes besøg i nuværende bolig af kontaktperson eller teamleder.
Der er desuden mulighed for at se lejligheden i plejecenteret inden indflytning.
For at modtage hjælp er det nødvendigt:
 At beboeren er indforstået med, at arbejdsmiljølovens bestemmelser kan overholdes
i hjemmet med henblik på at sikre hjælperens helbred og forebygge arbejdsskader.
 At plejecenteret skal foretage en arbejdspladsvurdering af lejligheden. Ved funktionsnedsættelse hos en beboer kan det blive nødvendigt at installere hjælpemidler
samt evt. foretage ommøbleringer og/eller boligændringer.
Tilsyn med plejeboliger
Nordfyns Kommune, Embedslægeinstitutionen, Arbejdstilsynet og Levnedsmiddelinstitutionen gennemfører lovpligtige tilsyn med plejeboligerne.
Fleksibel hjælp
Beboeren har i høj grad mulighed for at have indflydelse på, hvilke opgaver der skal løses,
og hvordan hjælpen tilrettelægges.
Modtagere af personlig pleje og praktisk hjælp kan bytte de tildelte ydelser med andre
ydelser under forudsætning af, at det der byttes til, ikke er i strid med arbejdsmiljøloven.
Værdigrundlag
Nordfyns Kommunes værdigrundlag bygger på ordentlighed, troværdighed, åbenhed og
synlighed.
For at sikre den enkelte beboer en god kvalitet, skal indsatsen bære præg af respekt,
medmenneskelighed, og fleksibilitet, og indsatsen skal gives med udgangspunkt i beboerens
ønsker og behov.
Hjælpen er bevilget som rammeydelser, hvor beboer og personale i samarbejde udmønter
hjælpen.
Omfanget af hjælpen tager udgangspunkt i den enkelte beboers funktionsevne og ressourcer.
Overordnede målsætning
De overordnede målsætninger i Aktiv Pleje og Omsorg i Nordfyns Kommune er:
 At hjælpen ydes ud fra en rehabiliterende tilgang
 At borgeren sikres størst mulig medansvar og medindflydelse.
 At der udvises respekt for borgerens normer og værdier.
 At medvirke til at styrke borgerens færdigheder og dermed højne graden af selvhjulpethed
 At indsatsen samordnes ud fra et helhedssyn
 At den leverede indsats især rettes mod de svage beboere, der har behov for hjælp
 At hjælpen ydes af personale, der er fagligt kvalificeret til at udføre opgaven
 At medvirke til at styrke borgerens almene sundhedstilstand og optimere den enkelte borgers funktionsniveau
 At velfærdsteknologiske hjælpemidler inddrages
Særlige målsætning for plejeboliger:
 At skabe et hjem, hvor beboerne kan leve et værdigt liv med mulighed for at bruge
deres evner og kræfter bedst muligt i en atmosfære præget af tryghed og menneskelig varme
 At der vises respekt for den enkelte beboers personlighed og livsværdier
 At sikre et godt og konstruktivt samarbejde med de pårørende
Plejeboligerne lever op til målsætningen ved:
 Tage udgangspunkt i de ressourcer den enkelte beboer har
50 | Kvalitetsstandarder 2015







At inddrage beboeren og/eller de pårørende i videst mulige omfang i beslutninger
omkring livet og hverdagen i plejecentrene
Der tilknyttes kontaktperson blandt plejepersonalet til beboeren
Indsatserne ydes med respekt for borgerens livshistorie
At hverdagen gøres enkel og let genkendelig i indbydende rammer
At skabe sanse-oplevelser med f.eks. musik, blomster, madlavning, katte, høns, udflugter og udendørsliv.
At inddrage pårørende i et gensidigt samarbejde baseret på dialog
At personalet er velinformeret engagerede, motiverede og nærværende
Klager
Der kan jf. § 166 stk. 2 i Lov om Social Service klages over:

Aftaler om tildelt hjælp.
Klager kan ske ved skriftlig henvendelse til:
Nordfyns Kommune
Østergade 23
5400 Bogense
Kommunalbestyrelsens afgørelse vil blive fremsendt til borger, vedlagt yderligere klagevejledning.
Personlig pleje
Personlig pleje bliver leveret alle ugens 7 dage fordelt over døgnets 24 timer. De bevilgede
ydelser vil fremgå af individuelt udarbejdet ”døgnrytmeplan”.
Hjælpen bliver tilrettelagt, så den bedst muligt tager udgangspunkt i beboerens ønske til
døgnrytme.
Personlig pleje aflyses ikke, men kan på grund af særlige omstændigheder blive flyttet til et
andet leveringstidspunkt.
Personlig pleje kan leveres akut, hvis der opstår behov for dette.
Personlig pleje kan være i form af træning og støtte til opgaverne ud fra den rehabiliterende
tilgang.
Personlig pleje/ydelser kan omfatte
Hjælpen kan omfatte hjælp til at komme i og ud af seng, øvre og nedre hygiejne, tandpleje, barbering, hudpleje, rensning og klipning af negle på fingre, kropsbårne hjælpemidler,
af- og påklædning, toiletbesøg, skift af ble, kateter/stomipleje, hjælp til medicinindtagelse
og andet.
Ved behov for hjælp til negleklipning på fødder henvises til fodterapeut.
51 | Kvalitetsstandarder 2015
Nathjælp
Der er som hovedregel ikke fast tilknyttet nattevagt i den enkelte boenhed, men til hele plejecentret. Nattevagten kan tilkaldes akut via nødkald eller kommer efter aftale med den
enkelte beboer.
Nathjælp kan omfatte hjælp til skiftning af ble, toiletbesøg, vending i seng, tilsynsbesøg og
lignende.
Hjælp til bad
Bad kan omfatte hjælp til etagevask, bad i plejeseng eller brusebad samt hjælp til hårvask,
føntørring/oprulning af hår, negleklipning på hænder.
Efter badet aftørres de våde områder på badeværelset.
Der tilbydes, som hovedregel kun bad på hverdage.
Hjælp til døgnets måltider samt opvask
På kommunens plejecentre vil hjælpen være sammen med beboerne at tilberede maden
fra bunden i boenhedens køkken, eller få hjælp til at varme tilberedt/leveret mad.
Hjælpen kan være at servere mellemmåltider, borddækning, servere drikkevarer, hjælp til
indtagelse af mad og drikke, bestilling og indkøb af mad samt opvask.
I forhold til småtspisende beboere vil der være særligt fokus på deres ernæringstilstand i
samarbejde med ernæringsassistent.
Der kan ved alvorlig sygdom bevilges hjælp til at tilberede specialkost og opsætning af
sondekost.
Hjælp til psykisk pleje og omsorg
Beboere, der har særlige behov som følge af f.eks. demens, psykisk lidelse eller hjerneskade,
kan bevilges hjælp til at skabe struktur og overskuelighed i hverdagen for at få dagligdagen
til at fungere.
Hjælp til medicindosering
Medicindosering i stabile forløb tilknyttes som hovedregel dosisdispensering.
52 | Kvalitetsstandarder 2015
Hjælpemidler
Hjælpemidler kan søges til beboere på plejehjem efter Lov om Social Service § 112 via Socialcenter Nordfyn i Nordfyns Kommune.
Kontaktpersonen er behjælpelige med, at formidle kontakt til relevante fagpersoner på
området.
Hjælpemidlet kan bevilges til beboere med en fysisk og eller psykisk funktionsnedsættelse,
hvis hjælpemidlet skønnes i væsentlig grad at lette den daglige tilværelse i hjemmet, eller
for at sikre plejepersonalets arbejdsmiljø.
Træning og Aktiviteter
I 2015 tilbydes alle beboere på kommunes plejecentre et tilbud fra træningsafdelingen om
ergo- og/eller fysioterapi, samt udarbejdelse af en individuel plan.
Beboere, som har en fysisk lidelse, der er omfattet af vederlagsfrit fysioterapi, henvises til dette. Disse beboere vil som hovedregel ikke være berettiget til vedligeholdende træning i
Nordfyns Kommune.
I 2015 tilbydes supplerende aktivitetstilbud i ydertimerne, samt fortsat udvikling af tilbuddet
”Erindringsdans”.
Praktisk hjælp
Praktisk hjælp tilbydes som hovedregel på hverdage mellem kl. 08.00 – 15.00.
Praktisk hjælp aflyses aldrig, men kan på grund af særlige omstændigheder blive flyttet.
Hjælpen kan flyttes inden for 5 hverdage.
Praktisk hjælp kan være i form af træning/støtte til opgaverne.
Rengøring
Rengøring omfatter alle rum i beboerens bolig og rengøring af hjælpemidler.
Rengøring indebærer fejning/støvsugning/gulvvask, aftørring af støv med tør klud,
pudsning af spejle, tømning af skraldespande, støvsugning af beboerens hvilestol, skifte sengetøj, afvaskning af håndvask, vandhane og toilet, udluftning og blomsterpasning.
53 | Kvalitetsstandarder 2015
Større løse tæpper (over 50 x 90 cm) og større møbler flyttes ikke før rengøringen. Lette stole
og møbler flyttes under rengøringen.
Som hovedregel foretages der ikke rengøring i hjemmet, hvis beboeren ikke er hjemme.
Rengøring af beboernes lejlighed udføres i samarbejde med beboeren, som hovedregel én
gang hver 14. dag.
Efter behov kan fleksibel hjemmehjælp bruges til støvsugning af møbler, rengøring af lampeskærme, billeder og nips, rengøring af paneler, støvsugning af radiatorer.
Rengøringen hver 14. dag suppleres med støvsugning af robotstøvsuger.
Visitation til rengøring omfatter ikke:
 Rengøring efter håndværkere.
 Hovedrengøring
 Opvask og oprydning efter gæster.
 Pudsning af vinduer.
 Flytning af tunge møbler.
 Nedtagning/ophængning og vask af gardiner, persienner eller rullegardiner.
 Pudsning af sølvtøj/ kobbertøj.
 Afvaskning eller støvsugning af lofter.
 Rensning/bankning af gulvtæpper, madrasser samt møbelbetræk.
Der henvises til hjemmeservice til udførelse af de opgaver, som kommunen ikke visiterer til.
Tøjvask
Tøjvask omfatter vask i maskine, tørring, sammenlægning og på pladslægning af hverdagstøj, sengetøj, håndklæder, dyne og viskestykker.
Vask i hånden tilbydes til særlige beklædningsgenstande som støttestrømper og uldent undertøj.
Der vil som hovedregel kunne tilbydes vask af tøj x 1 hver uge.
Efter behov kan fleksibel hjemmehjælp bruges i særlige tilfælde til vask af tøj i hånden,
strygning/ presning af tøj og isyning af knapper.
Ydelsen omfatter ikke:
 Vask af store duge
 Sengetæpper
 Store uldtæpper
Indkøb
Hvis beboeren har behov for indkøb af varer, f.eks. ugeblade, cigaretter, toiletsager, som ikke er
indeholdt i den daglige forplejning på plejecenteret, kan der ydes hjælp til bestilling eller indkøb
af disse varer. Hjælpen ydes som hovedregel x 1 pr. uge.
Der kan ydes hjælp til nødvendige ærinder på posthus og bank, som ikke kan klares via servicefunktioner.
54 | Kvalitetsstandarder 2015
Hjælpen ydes som hovedregel en gang hver måned.
Plejecentret sørger via servicepakken:
 For vaskeklude og engangshandsker til brug for personlig pleje.
 For rengøringsmidler, som er flydende og mærket miljøvenlige og som ikke indeholder opløsningsmidler og/eller konserveringsmidler
 Sørge for forsvarlige og funktionsduelige arbejdsredskaber til rengøringsopgaver.
Plejecentrets ledelse er ansvarlig for at reglerne i arbejdsmiljøloven overholdes, så deres
ansatte undgår arbejdsskader.
Borgeren sørger for:
 Vaskefade til øvre og nedre hygiejne.
 Håndklæder i tilstrækkelig omfang.
 Nødvendige artikler til personlig hygiejne, såsom shampoo, sæbe, creme og lignende.
 Belysning i egen bolig i tilstrækkelig omfang.
 At elektriske installationer er intakte.
Godkendt den 20.11.2014 i Kommunalbestyrelsesmøde og skal revurderes senest i december 2015.
55 | Kvalitetsstandarder 2015