Slides - (www.bunyt.dk).

Nye resultatmål
Inspirationsmøde om skolereform og Aarhusaftale
Den 21. januar 2015
Tre overordnede mål for folkeskolen
1. Folkeskolen skal udfordre alle elever,
så de bliver så dygtige, de kan
2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold
til faglige resultater
3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal
styrkes blandt andet gennem respekt
for professionel viden og praksis
Resultatmålene
1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan


Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale
test
Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år.
2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til
faglige resultater

Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og
matematik skal reduceres år for år.
3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem
respekt for professionel viden og praksis

Elevernes trivsel skal øges.
Omlægning af tilbagemeldingerne fra DNT
- fra normbaseret til kriteriebaseret skala
Normbaseret skala
1 En del under gennemsnittet
2 Under gennemsnittet
3 Gennemsnittet
4 Over gennemsnittet
5 En del over gennemsnittet
• Måler elevens relative
dygtighed i forhold til en
norm.
Ny kriteriebaseret skala
1 Fremragende præstation
2 Rigtig god præstation
3 God præstation
4 Jævn præstation
5 Mangelfuld præstation
6 Ikke tilstrækkelig præstation
• Måler elevens dygtighed i
forhold til faglige kriterier.
Forholdet mellem ny skala og nationale
resultatmål
Ny kriteriebaseret skala
Fremragende præstation
Rigtig god præstation
Nationale resultatmål
Andelen af de
allerdygtigste
elever skal øges
år for år
Mindst 80 % af
eleverne skal
være gode til at
læse og regne
God præstation
Jævn præstation
Mangelfuld præstation
Andelen af elever med dårlige
resultater skal reduceres år for år
Ikke tilstrækkelig præstation
Hvilke nationale test baserer
resultatmålene sig på?
Fag og klassetrin
Dansk, læsning
Matematik
2.
3.
X
4.
5.
X
6.
7.
X
X
8.
X
X
X
Engelsk
Geografi
X
Biologi
X
Fysik/kemi
X
Dansk som andetsprog
(X)
(X)
1. Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og
regne i de nationale test
Dansk, læsning:
1. Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og
regne i de nationale test
Matematik:
2. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og
matematik skal stige år for år.
Dansk, læsning:
2. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og
matematik skal stige år for år.
Matematik:
3. Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test
for læsning og matematik skal reduceres år for år
Dansk, læsning:
3. Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test
for læsning og matematik skal reduceres år for år
Matematik:
Forsigtige konklusioner
på baseline
• Generelt ligger vi godt og vel på niveau med landsgennemsnittet.
• Vi har et stykke vej til målsætning om at 80 % af eleverne skal
være gode til at læse og regne (på nær dansk/læsning, 8. klasse).
• Vi scorer generelt lidt bedre resultater i dansk/læsning end i
matematik.
• Vi har lidt flere af de allerdygtigste end landsgennemsnittet.
• Vi scorer generelt lidt bedre resultater på de ældre klassetrin end
på de yngre.
• Der er generelt en tendens til en positiv progression set over de
sidste tre år.
Fortrolighed
• Testresultater er fortrolige bortset fra resultater
på landsplan (jf. folkeskolelovens § 55b).
Fortroligheden gælder også resultatmålene.
• Dvs. at der er tavshedspligt om oplysningerne.
• Videregivelse af oplysninger må ske, når det er
berettiget som led i opgavevaretagelsen.
Husk gennemførelse af obligatoriske
nationale test i foråret
• Testperiode fra 19. januar til 30. april 2015
• Der er åbnet for booking i testsystemet
Ekstraordinær kvalitetsrapport
• Minimumsmodel
• Nulpunktsmåling ifht. folkeskolereformen
• Udtalelser fra skolebestyrelser fra 23/1 – 20/2.
Ekstraordinær kvalitetsrapport
- Indhold: obligatoriske indikatorer
•
•
•
•
•
Nationale resultatmål (i fortroligt bilag)
Karaktergivning ved 9.-klasseprøverne
Socioøkonomiske referencer
Andel elever med karakteren 2 eller derover
Overgang til og fastholdelse i ungdomsuddannelse:
o a) Uddannelsesstatus 9 måneder efter 9. og 10. kl. for alle
skoler under ét.
o b) Overgang til ungdomsuddannelse 3 mdr. efter 9. kl.
o c) Overgang til ungdomsuddannelse 15 mdr. 9. kl.
o d) Forventet fuldførelse af ungdomsuddannelse inden for 6 år.
• Status på målsætning om fuld kompetencedækning
• Status på målsætning om øget inklusionsgrad
Kompetencedækning og opfølgning på mål
Nationale mål –
Fuld kompetencedækning
• 2016 – 85%
• 2018 – 90%
• 2020 – 95%
Analyse på kompetencedækningen?
•
•
•
•
•
Overblik / indsigt i flere niveauer
Dialogredskab
Udvikling
Led i kompetenceplanlægningen
Målopfølgning
Hvilke fag – hvornår?
Kompetencedækning Aarhus
Kompetencedækning - alle fag 13/14
74,00%
72,32%
72,00%
72,20%
72,43%
72,70%
72,25%
71,23%
70,00%
70,43%
68,46%
68,00%
66,00%
64,00%
62,00%
61,88%
60,00%
58,00%
56,00%
Alle områder
Grenåvej Øst
Grenåvej Vest
Randersvej
Viborgvej
Silkeborgvej Skanderborgvej
Horsensvej
Oddervej
Hvor langt er vi fra målene?
Alle områder
0,0%
-5,0%
Oddervej
Grenåvej Øst
-10,0%
-15,0%
-20,0%
-25,0%
Horsensvej
Grenåvej Vest
-30,0%
2016 - mål
2018 - mål
-35,0%
2020 - mål
Skanderborgvej
Randersvej
Silkeborgvej
Viborgvej
Et eksempel fra
område Viborgvej
Område Viborgvej: Alle skoler - alle fag 13/14
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
Kompetencedækning på skoleniveau
Kompetencedækning i Matematik
89,1%
90,0%
80,0%
70,0%
81,0%
76,0%
71,1%
70,6%
67,9%
58,7%58,7%
82,7%
77,0%
71,7%70,5%
72,2%
70,1%
68,9%
59,0%
60,0%
51,5%
49,8%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
2012/13
2013/14
Strategi
Kompetenceudviklingsplanen – hvilken vej går
vi?
Efteruddannelse
Fagfordeling
Nyansættelse
Ny organisering i fagene
Hvor er vi lige nu?
Tilmelding 2. runde
Fag
Forventet
Reelt tilmeldt
Biologi
40
8
Dansk 1-6
50
8
Dansk 4-10
50
9
Engelsk
60
21
Fysik og kemi
20
4
Geografi
60
8
Håndværk og design
?
42
Mat 1-6
25
3
Mat 4-10
25
3
N/T
100
8
KOPRA - KAS
• KAS – Kompetenceafklaringssamtaler jan/feb.
• Tilmelding: Hvis nogen ikke har nået det
endnu, kontakt VIA!
KOPRA - Kompetencemålsprøve
• Afvikling af prøve i N/T, dansk 1-6 + 4-10 samt
matematik 1-6 og 4-10. Tilmelding til prøve
hos Birgit først i april.
• Prøveformer som BEK i lærerudd. – indhold
tilpasset KOPRA-fag.
• Kompetencemålsprøver juni 2015
- Særlig tilpasning i 2015
- Skriftlige prøver ca. 1 uge før mundtlige
SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE OM
FOLKESKOLEREFORMEN
BØRN OG UNGE-UDVALGT HAR ØNSKET AT
FØLGE IMPLEMENTERINGEN AF REFORMEN
Spørgsmålene:
• Følge op på de væsentligste tiltag i
reformen
• Give en præcis besvarelse af
spørgeskemaer fra KL og UVM
• Fra Forhandlingsudvalget/Aarhus-aftalen.
• Skolernes egne kommentarer til fokus,
udfordringer og understøttelse
DEN ÅBNE SKOLE
HVILKE SAMARBEJDSPARTNERE
HAR SKOLEN/PLANLÆGGER
SKOLEN AT HAVE?
ULF-TILBUDDENE
Kendskabet til portalen om Den åbne
skole – herunder ULF-tilbuddene
vurderes ikke at være særligt højt
blandt lærerne
MOTION OG BEVÆGELSE
HVEM VARETAGER TYPISK MOTION OG BEVÆGELSE?
UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING
HVEM VARETAGER TYPISK DEN UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING?
HVAD ER DER FOKUS PÅ I DEN UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING?
I HVILKEN GRAD SAMARBEJDER LÆRERE OG PÆDAGOGER
OM INDHOLDET I DEN UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING?
LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE
HVEM VARETAGER TYPISK LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE?
HVOR STOR EN ANDEL AF ELEVERNE DELTAGER I LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE?
FOKUS
Hvad har skolen fokus på lige nu i forhold til elementerne i folkeskolereformen?
UDFORDRINGER
BEHOV FOR UNDERSTØTTELSE
ANDRE EMNER
• Skolebestyrelser
• Lektier
• Udskolingslinjer
• Nedsættelse af undervisningstiden
• Praktiklæreruddannelsen
NYT SPØRGESKEMA OM CA. ET ÅR
Rammeforsøg - ansøgning
• Aldersintegrerede klasser på mellemtrinet og i
udskolingen
• Fælles ledelse af pæd. Læringscentre og de
kommunale folkebiblioteker.
• Ansøgningsfrist 6. februar 2015