Document 394405

agdrdudlu
11112014
"ubqbd arlfce
-*
6roUooO
dqrluod
'etraofoacra'
utlCbad
oodgdp E.ednbdufl,ue
edgddno droeOolrro doeddo00, Ed0od EJoubgddb{
drlooO adodd Edt alor aeCegd,, 9d*. **oeojc
Ouubdoo6gr
duordd
rb{
ddrd6 o$ogurofid, eodnb. gdoalddcio
ar$dr *$!eoio dTrdg-erdrrldnb. arodd dro6 deddrtdroa.h
dDdgdEcb $dd rb{ddrd5T?p, eanU* alai:4Scb eo0eicdr$* *diag, o1rooarJ
* nb 4s cb de d drlso rtr d dro e eg d d e t o * #o a rt s o d ei rl r -, a #* i u> Ma
-t
d?s.
PqSl :W
aroS$a*ae ouodrido dasd. ue# oedl ogdnrrod ge{
6ouooo. 6uoenoo ooujo descrorl dubd
$dajJr ile andojJ ddd)
ateb$d eoodd ar:do$g droefl ui:uebasdJ*Jofi, dodrS Jg*ngedodd
ldd6auan fldrd eegotr.o ddarl arcb$d. e"oenoo ooaJc deicdrdboduo
ar o cb as dr g d. m roa d, ua o d
d.ro d m n
$
P B.os S
{ e d, ua o € ol:
y:_tg}
uorld dodo$ a{raran{ed. orro{ doddtr
dro.dJ
S#a ro6**llnu.
-drodc
q do3'n e er do dobc
6a g
q J. tu,6
ldtsi
l, en 1 u$ arobdoo\n
dracb doEdo$crood.
a,bu*: dad$doe.r, ddo.oclo eoUag
E*oesaan*.
da$ $do.idH a,odo auooaoilag, eodag
i*o.iag doaiauadrisd
er{Ood orooe $doaJdoull dederorbgd. esd; oarroo
$doalomfld,
&cirroO gdoalOot
quotr:q-quotr:og aJog aua6e gdoaidg
:g"r*- qdr u.gd
a:cbQe0, esujo arodd$doaj,
uoa$*-, E$e
*1TT*oadojogd! daboJodnbuod 6d$doe.i*nd.
abdl uog oocb rrooJodad.
at
?dgl *g 6ddg dca:, *gorroao cbear. oagocr:
,1P.d:ddqnd:Qd,
oari d,oeadd cngon[ obodro eoOcroud:l;ag
erdd qJgrS eoeJuoa:doub dederorbgd. *qo.rq ddoier
6od abddr
moor{
araAA-a
a^-J
t
e{6d
aird.J
alo6Qe0. eearodurrcg doajauad#g*a.J aradsdc, eoddgjm
Td
d" *rrs.* oJrcb uo ab a uodaroh
r
d.
e d 0 o deJe ajr db q,
cb r"r-* Oa*"iun O.
9.-"1rBy^ouuJcd^ooa"Bd - oag aoudnqed, S{a.rod6od
"1o*
ada
drlcbd.oo6{ed.
a.,ocb uaaiatrodd uadeode oeB auro6drdoh>
uatnoa,edJ$d erdood dodotl €ucoqd a${de,
* uoaniuoddnb.
aoro{e erdd acrldeedcb, *^s6aJrsa aroleaoorbao esodabeeJ
egod.daon EdEocU N&o$dared:, abaJcqs& dgdoorbgd.od
47
$uc.**egdag. * rodrauadoodeJe od8odc dJodcror,:rltraricQd;
odgodc ,*o.g, aaa-orodaanasdl$d. de ddro$dg $doardg aaaarod
uodeode escoddodr
al a'* qdr adodd ogdn aatmdarmfiqd, arodrld
ddonemrbQd. o-odt dodpeor **4":. ddrod a3e3oogddcroo cd)
oozuddc. *.i goaoi drood epodldnoeQeo. a3oaoJcg Codel ed:
dod{ oi.aoOg dedg. *6 aedl oucbd.raoaQeo - $doaJdg dod{
alOoi
de oiod)a" eg
oe41 ababd*afragori aJoa asedeed,
*
deegritrod
atgad,oddroedcqedroeoga*rBaioaesedeed.oda€ajoa^a.ed1d)69.
('ldr) droa$
erOaaoU,.rJ *eri e,*go" esod *Ja{ ::*^dd" edgtF
q}ot.t doed{ aJ, *ra*oqi,- do{url ou&o3d - 3uS es'r.Ef,ofid'
,slraoan *oa*jgauhodu.n dree] edc$d. doa3d$ritrode]e eee $doaid
*ir3"i-rb$d.-esdadodo de doaid$rluod deidojrdrbd) ag' erda{.1
qd..:ddd
*o-u 6qe u.t qA, *eio ddcrrldnb;@JdEo-d.Sda, aroerodaoarb
doasa#Oritrod od.godc duadtrofiesdrqd. ebri dodqll oadrltrod
onad)d€
es&der ao6o3d. a*3drode3e a.roO$ (dddud)d a-otrarbgid'
@EE,
ero6g 6doub Sederorb$d ooaldo *g ofroOrto Oubg. o-ooddd
*oJiooa5dodc noojcdad. auooddd: oj:-odoar:do dd oJroort'o eu6g'
derl oed; Sguf:d,odggeo - -ud *90eoJ: drosddduon€ed' rrod>croa6
dd;. qdd droder dodotr a:ooqd' & d*ojJdg depoeo$- duorddl
adr dmdr$d. e:daridd:. uods a:aa deddridoo.fl drddqd eg6€d
deddrldc ogod ioaC ,roruddo. dd oJrodro €eujrdrooeg er{ood
ed€ rbddrorddodo dedemrbQd' egdc$d"o abdcdlgde- esdd. derl
deddrltnddo, oJrocb dyo&ddcr dea-deddridc $rlrdgo3ce e&99d
tr od
esoddre eJ eo dd dc. S rlr anA rl droa.O oJro& dloe d dr z S rlr o-o'trj
d:$ dddaros.f*.ir{d, dddeuo,$rJ8od $da $rirero,r, da"rbqd' edab.
dddanori{
sed1o dd euubd,rooadeg esoddreeJ eod6$ deri esOebdnQqdt
*J**ouir *egerorUgd. edtua dd sed derieJe
grfrao* derofrd{"oar;dd
dmdggd. edc d.Bdood aoddoorbd ad6
SecJcd,ooaQeo. de
o]rond, *dad. d€daarbgd. dedOLa roaddoa.O drodJd ddrd6dd:.
dodoi: eajrri de-rao3d. d-uat*ad anddSdoe3{ droerbao, sddde aodd
a-orlaledc esrJeJe d.#€ d,,oeri6a-orbdcic'
*
*B,td, edrri
*
dorJd>
ofuridgo3ce &riJ{'d, iagio-orb"d esoJDdd ,$rbqd. dodol'raqorie dod-
rodddoub ddonuorb$d. ddrde. aadd droa oodc ddocr:qd' *
ofo-d"o-ooJ:eo& $rlrd iroue*oin{do dodd
91**:t*
^"1 td.ddo.udd
d:ab$cb
ddoderofld
Coobddod
ildl
*,Ed
AUOo-unqd. eadn
48
B{rddc. €trcbd.ooao3do3oer ded do*d e:d
d**Bdd .rrUgd.
""1#*
edd; [email protected]'o.*d
r^^roroiivr,cJoo,
*roaeegcrBd,
$doadrldaic.
il.ilddg a"ode
ddoeJarofid dede-l
$doeJarofid,
"u!"aag
-nq ddonGrorbqr. *eri
*ra-" ar{ab{de dodd c3.osdoon
o-ario,Jce E*oal4p d6' g"oUcyOoo, ddoJocraioqO
lrtTn:q,
E'dofldqn eedr odgoaic dddaad.odg gQeo, dd.:a ooaryoeoidJa
B"o* dna.ilgQ:dgdr eJd, dd esodc**"a Qdgd. eoo€cbsdoodeje
odfocb abcbdo-on6Bd. edori ofocb euaaalr'aJrido.d.
eg otudd
dreg.
"ed dod"b
arddodar: odts
SQaou an,e au-gddneor d;u-0.fl -*;"*ilJ
Edd aicooddg droen a-y.iuu
*,u.a.q.i'esdd esdcro oj:rocb, ad.:,
o
oe-ldatr.
oj,dn
a*roa, $ gilodrrorra... ". o ocjc de dcEieSe
edcqd" eodrdd.e BtrcJcd.oo&g, &ed; .{radd.o dd eedr ;dai:rieai
'.9uab.eo, o'ododn
"rep deduo$rrdab. d"6{ed oocb dedcqd. eed
a'-:dodgojaro qrodEd d.roa'ca'dig asialo"Loo"
BaBd" coaJdod"o
abddrd.raerbso d a dodd do{Beo r dq a$ crndoonq j
esodajreeJ *ri
doddedodd
aaoulcogoic ddaro.Fr
:ldj,Tgojrdd
:.*o?t*.
alrocdaleuood.
e,ie-:ddo-dojoe- * oeeo,a)a* adodd
I??q*ro
d.o d - d-n d ri aa d d g d r b o d rJ do
u p cb ar d nb. d.o cd: g a
{
[, d.o d ri dc
"1,
u'rocs'o6o d, esajori esdcddoujc i.u.-.t"u_*, {
qua,
9:tiddr.
dcPu.Eo$.544$. add deaadeoSridgoil/o dd
e odddcb o o.tr,, trqO.
oo$ de$uoflcbgedocb a,Qdod *.ed:%d egdd oHdp
eucnd:ra?a 91
a
..s
9dt
*irdg. codgdroob,
** to ri J oJ,: rroro n d, o ag Jac * I go u.t,
ofuacb dodgdedce,3d, d.dB dodrrdab. dcodcsadoJ"roe
egdde
ab dg u-o oJ,
do dc d e derorb$,*.
pd-r,, -bai-i., de€ olrrtu*,q*olls* edd:
::3-:*1:*%o.
d,$S ddroJcddoaldab. dodolrrj e"*o$ar.
dodotr: eucoogd d.rgdon
dd,sdd#eodab.
dneOdajedc.
uB.y l*ri eden da$ooncb€e0 ooer:arepilela ooujo *uraa, dedcsod
udd an{dg
o.J.oerla:e-:addtrodeo ee ddaarod
"frodd.rod dd d,peor
Oe€o$od €u,gdndu esrbdae. eg *-irrl eJridodde
d"6duuod
dagcrorbdldood ,$edr zr aldr,id
$rrrd droeeedoo&..,
uar0obo0d
ooer,
abd)
ffi #r;3
3r9abl ofDdn esdOri oudodde eg. t.frnoaX
e*o. alaatrorb$d.
y"g an{do rnoddr aanddajc.' dro&d_.roodc
*lgToq d.oeoxbuod.
aea-aeadddc degudnddgdi a,g dodojce
eoda$Ood d,rgdnan drocd:qod
oyiqo . %d, aJq, *uoor5.
?o^*.
abq..rt"i. a3so *uo-.q,j .,Lqa
*ri *i.1q_111:y-dT",o
& dod gd_ogog ecbdoos. Jo.ddo, ;J$;.ffi-"*+;
H
PIn
d'oeriaSeuaod.
*
s+ adrddJgd) der, {peararooso6. deri
oadr
Sao.aoadJd. doerb$ed. droga3..odori dodojo d6aJo$ *od;dddio
a$doj:aroduic. ed&a dd a${dr ouc$d.odg9eo - * dCon $doaidl
ebrl aJoad dd:aqoi:arletd. dodoir dodgidoald ;r6dd dnubqd.
dodo$: esdede;roo dod$doaJd$a oBdd dndu: a:o6o3d drQ dddd
o1,u*oa6A dbQ ddtdl odgodc al{crond.
ooadaofiasdc$d. dddd
"*
dod$do.jdg a,ocbdubra$gd, eg elded daj:srltrd' doddd drrood
esded da$rrld enrodairorbqd abg 9|6ddd
e*Joo*iAr.
"d":.uafid.
d&r gasardddod,ro a:5a*gr gaaaddde dodood ub$ arodd;rorbqd.
dodo;d oadddo oodo ddnan dedogag. aroddoancg.l of a;rooooj:md dsod, dgduoo"d gdrdodJ ddocbQd. Sdad ddo E$q
addodri esoa6 dajooddoajc dederarbqd.
Sdad oogo3oouJc dederorb$d.
e{e ecbqd esooarl dodrl esdarlC daio:ddocb dedc$69
"Ua.fe"a,
es6=Ood r*dofuod: dedcrorbgd. dodoJl esdroaol:anoBd eoodd:eeJ
oir.iU. esoo6olmhQe0, eif.ldto esilo6o3rond. ecb esrilo6 dJo&-dJadg6
*L*,-nA. d erO.Srl dr6af$d esa-d:d6-eood4d troorod6ojo arE'lg
adarlurmh dodcnnagdo$eO
,rrb$d. edd>; onaiJo *ogU:r dod. oedl zt
dod*d crodeoda6ag eouodooF'rCIudcQe0. egrJ era0g ,Sd
T*rldrodrbEd
auodrjudongdi JO*-g.it oddo e"Brl ddofDqdobouJo drdoqd)
etrderorlo$d. *d eed)
*{amnqeo. uo$rldg adeddroue oduJcarwcrB?. eae fgje rloeoarQd.
a:odc *rta*. a-odtdaro.n droa. a:ou$ dila
amde*ro*Eoaoe6dgg,
-ama
ooujc dodon&a ddoir:qd. S*O .saOp .SP
alodol:d:. Cr:eDdEd
rbq d.
ab Uro dri oGrbq d. d er dd o dro Co Oad rd obo rb d a: d eu e draa aa tn
ajodo$ode3e ogd,ro Ouo3lgid. qodJ dodrjdocb dd,$d.,oqqd eodde
road d'ra{drltnnCIuilqd. gaTomatOde Eg. droobobro da' odd rb{
uofld. dg ado dod:a:d:gag esdd drodrS doeoarJ a,roo$ 6d a:fl
doudoa:cbgid drg esfloirerofl deu esddod ddofDqdddJ f.6d.toerbqd.
edg doecrofi asedcqd, dloddde d6-dl&olmflasd)Qd' ed u"dd$.d
drJsond. d.odr3 ,)gdro ouotrQd, esoddd& Ebq dqlong ardarodd:.
ee?d? agd deuddro dd $rlrdg a:ode acbqd, *8,1? ."TdTtPUg
*d ooaLt .grrcDcEd - acgde, $cbaoadr droa $e{ddao$ab. ddoto.
a,oubded atraddg es{d ddas{a-onadcgd. e .rgd derl €d:rbgid
ooaudab. derl aedt €trdcd.oo&QeO.
ded oed ,jo€d *qoi, odgouic dOddsdoforbqd. esddJeuto
droobob d.oedrtrouCoq d.
drgo eo&0?6, oirodde e$
ouotrqd. *d
eeab Acqttrt
oQ d{*n
dd esdcb droeddoddr,
$gdn egdouonad:uod. e"d.g$on aJc{
dlooboiD oJro{.loaddroouio giuodOod Xoe* dmeaudodd
eroddddo dodojo drfondd*edu asadtsag derd an{do uJa":o*.
dxn $ddd g otr.o dddro drd]a g, ao.[o J.ir. ddru* aba& as
dcso d,
qodd aic{d"o ecr:ogd. dca-oar
oodmd,: a*e*ar:.
dm6aasctueBd, qddg od8ocr: sd*Bdd) L.rrq#
eab od.roocjo d.odd:
edd.riooOrl
ood"o
{doe.loand,
air*qo.a*oar. aagJu** odd
d y-" t3 d: q d.
*u-*,td
a: d: dn d ddh d ri ur: do
urr a, *,6
6b 6jJ
T
? :
$
T
"d.iEdnah
da9dofand.
pdEorb dodu:aeJddc ddotrg*. *1 d_sd_
erodd a:,t oocJo rrooOeaofu dedcg{cb,
dodo&: dedoqod
sgd eJo$-aJ.ortroedd drdc {.ldcndJrdotrorbQd. dgd,o *o3.un
ardeJeaJeuofld esrleje ?"Wrr doerbded. ogdd,rad ajodri ddujcd,oodc
doerjel dodob a:o6apdgd. dodoil a:ddadc
aogcbfl dnerjel
"Ga,
aiaddeg. e"{oJcubabdco'0.9
ab{url geooi:
"idoO esriee droefl abdg ,$scbdodd
t
dro uo - a qo aroa6u:a croddd ddd gee a-orlo ddbd.
eJ.gdeoi aJc{uri
er.9aeo$ dodojo dabd.
.**%*o40,
*
*d
Wadrdnafl aboal5road:-
on do e d 6 o d aa rn rj u au o d e $ ro d d e e$ o$ o.eg d,o e^ro d cb,
$
Ea.rydrEo ee&6r06 egrialeuohd.
2.
cna6arari6o' alo'od,rodo,o,o* ddojooo dcoat6arododc
?
".q
^
dsgdolDnd erdood da$uorbJ ;rodddo.aareuoH*. dso
dcbdud (emOg O) d$. xbcrodr8 dra6d.o{ajiaand.
ddoad -$e $ daJcr d du amodd bddrbod.oa
dqt da'ddrb{
doa$dod6 dOB d.roe dedeD qJd
1.
dra ob
:
*t*1q rcp lsd.odadcd epda;o aEdeo esd.oda:doab
is{ooa &rJ * aocriaba=goJrodg
lB_uyj:Tli
ldd6ddoud
aarlo
aEdAo d0aladdg Oe{riOor:oa aroa. de addrbeo
ddrdrod
d+ic damdanfld, *
oggod ge{
$aroddnb. afoo.O doarO, deri d.edd suoo dddd
e&anbao eodd 6d; rbeo;-Jd guod .9Sd& egrl de &Oo$od
dO"B drroe dedd egrbd e-:96 *Aaann agdg
$d6{aron dodcacbQd.
dEerkF:- oj.oeridoa ddeid"iJd dao dOa 0 egri dmobodroa
ddo ofxfdrodo,: uodt9ag.
u.?dilg