Dagsorden for borgermødet d. 11 juni 2015 Vedrørende klimasikring

Dagsorden for borgermødet d. 11 juni 2015
Vedrørende klimasikring af Bangsbo området.
16.00 – 16.15
16.15 – 16.45
16.45 - 17.15
17.15 – 17.45
17.45 – 18.00
Side 1
Velkomst, dagens program og formål med dagen.
v/ Kommunikationsrådgiver Bolette Falbe-Hansen, Tankegang.
Oversvømmelser i Bangsbo og klimasikring: Status fra Frederikshavn
Kommune. v/ Chefkonsulent Søren Vestergaard
Input og status fra Initiativgruppen Bangsbo Å. v/ Ole Jensen
Information om vandløbslaug - hvad går det ud på? v/Allan Jensen,
Gruppearbejde: Kortlægning af oversvømmelser, dræn omkring
Bangsbo Å og input til nye måder at tænke
rekreative områder på.
Snak i plenum - grupperne fortæller, hvad de har arbejdet med og
fundet ud af. v/ Kommunikationsrådgiver
Bolette Falbe-Hansen, Tankegang.
Afrunding - kommunikation fremover, hvor kan jeg få mere viden og
hvad sker der nu? v/ Bolette
Prioritering af klimaindsats i vandløbsoplandene i
Frederikshavn kommune
Beslutning Teknisk Udvalg den 20. april 2015
 Det grundlæggende princip er at der arbejdes med et 50
års perspektiv, altså frem til år 2065
 Forventningen er at grundvandet stiger ca. 0,5 m og
 Havene stiger tilsvarende.(1,8 m + 0,5 m) sikring 2,5m
 Samtidig må vi forvente større og hyppigere
regnhændelser/tørke samt flere storme.
Prioritering af klimaindsats i vandløbsoplandene i
Frederikshavn kommune
Beslutning Teknisk Udvalg den 20. april 2015
Prioriteret rækkefølge på vandløbsoplande:
 1. Elling Å opland (er i gang)
 2. Bangsbo Å
 3. Rugholm Å opland
 4. Nordlige vandløb i Frederikshavn kommune
 5. Sæby Å opland
 6. Sydlige vandløb i Frederikshavn kommune
 7. Voer Å opland
 8. Kargskov Å opland
 9. Nors Å/Knasborg Å opland
 10. Sørå opland
Side 3
Naturbeskyttelsesloven
Bangsbo Å er omfattet af § 3 i Lov om Naturbeskyttelse. Beskyttelsen af udpegede § 3-vandløb
indebærer, at der ikke må foretages ændringer i tilstanden af disse ud over sædvanlig
vedligeholdelse.
Det betyder, at der bl.a. ikke må foretages en række indgreb uden dispensation såsom:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Rørlægning
Etablering af markvejsoverkørsler
Uddybning af vandløbsbunden,
Afgravning af brinker,
Opstemning m.v.
Regulering af vandløb (omlægning/flytning/etablering af dobbeltprofil etc.).

Projekter, der kræver dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3, kræver ofte også tilladelse
efter Vandløbsloven. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde gøre undtagelse fra
bestemmelserne i § 3.
Side 4
Arealpåvirkningskort i den nedre del af
Bangsbo Å med 2 grødeskæringer.
Side 5
Arealpåvirkningskort, i den nedre del af Bangsbo Å,
hvor der ikke foretages grødeskæring.
Side 6
Privat vandløb (rød og blå)
Kommunal vandløb (gul)
Side 7
Udløb til Bangsbo Å
Side 8
Prioritering af klimaindsats i vandløbsoplandene i
Frederikshavn kommune
Beslutning Teknisk Udvalg den 20. april 2015
 Klimasikring handler ikke alene om vandløbsoplande.
 Kystsikring samt højvandssituationer er også en del af opgaven.
 Når der tales om kystsikring og højvandssituationer er der ikke kun
tale om høfder og sandfodring.
 Der er også tale om diger, sluser og sikring af havnearealer.
 Kystsikring og højvandssituationer vil også indgå i det indledende
arbejde samt i prioriteringen.
Side 9
Bangsbo nord
Side 10
Bangsbo midt 1
Side 11
Bangsbo midt 2
Side 12
Bangsbo syd
Side 13
Tidsperspektiv
 Borgermøde 11. juni 2015
 Opsamling, definere opgave, udarbejde udbud på rådgivning
 Vælge rådgiver samt udarbejde forslag til løsning december
2015.
 Borgermøde om løsningsforslag jan 2016. Økonomi
 Udbud på den/de valgte løsninger. Afklaring af økonomi
Side 14Gennemføre løsninger marts - august 2016.