Document 393733

e-mail: [email protected]
[email protected]
Website: www.munjavu.com
PÀ£ÁðlPÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ CPÁqɫĬÄAzÀ gÁdåzÀ
CvÀÄåvÀÛªÀÄ UÁæ«ÄÃt ¢£À¥ÀwæPÉ ¥Àæ±À¹Û ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ
C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃPÁVzÁÝgÉ
GqÀĦ f¯ÉèAiÀÄ ªÀÄtÂ¥Á®zÀ°ègÀĪÀ DvÁåzsÀĤPÀ ¥ÁåPÀÖjUÉ,
ºÀUÀ®Ä/gÁwæ ¥Á½AiÀÄ°è PÉ®¸ÀPÉÌ PÀ¤µÀÖ 7£ÉÃAiÀÄ vÀgÀUÀw¬ÄAzÀ
¦.AiÀÄÄ.¹ ªÀgÉUÉ «zÁåºÀðvÉ ºÁUÀÆ Diplomo, ITI DzÀ
ºÀÄqÀÄUÀgÄÀ /ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÀÄ ¨ÉÃPÁVzÁÝgÉ ªÀ¸w
À GavÀ«zÀÄÝ AiÉÆÃUÀå
ªÉÃvÀ£À ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. D¸ÀPÀÛgÀÄ PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀA¥ÀðQ¹j:
²æêÀĺÁ®¸À ¸À«ð¸À¸ï,
zɪÉõï lªÀgïì, PÀrAiÀiÁ½, PÀÄAf¨ÉlÄÖ GqÀĦ,
GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ ºÁUÀÆ UÉÆêÁ gÁdåzÀ ¥Àæw ¢£ÀzÀ ¸ÀÄ¥Àæ¨sÁvÀ
¸ÀA¥ÀÄl - 20
¸ÀAaPÉ - 33
±ÀÄPÀæªÁgÀ
¢£ÁAPÀ: 07-11-2014
RNI.NO: KARKAN/2002/6892 REG NO. - PMG/KA/NK/KWR/11/2012-2014
gÁ.ºÉzÁÝj 206 gÀ°è PÀ¼À¥É PÁªÀÄUÁj
ªÀÄƪÀgÄÀ EAf¤ÃAiÀÄgïUÀ¼À CªÀiÁ£Àvï
PÁgÀªÁgÀ: gÁ¶ÖÃç AiÀÄ ºÉzÁÝj-206gÀ°è PÉÊUÉÆArgÀĪÀ gÀ¸ÉÛ
C©üªÀÈ¢Þ PÁªÀÄUÁjUÀ¼À£ÀÄß «ªÀgÀuÉUÀ£ÀÄUÀÄtªÁV ¤«Äð
¸ÀzÉà EgÀĪÀÅzÀjAzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ GzÀÝPÀÆÌ vÀUÀÄÎUÀÄArUÀ¼ÀÄ
GAmÁVzÀÄÝ PÀ¼À¥É PÁªÀÄUÁj ¤ªÀð»¹gÀĪÀÅzÀÄ
ªÉÄïÉÆßÃlPÉÌ PÀAqÀÄ §A¢gÀĪÀÅzÀÄ, ¸ÀPÀëªÀÄ ¥Áæ¢Pü ÁgÀzÀ
C£ÀĪÉÆÃzÀ£É E®èzÉà PÁªÀÄUÁjUÀ¼À£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¹
¤ªÀ𻹠wêÀævÀgÀªÁzÀ PÀvÀðªÀå¯ÉÆÃ¥À GAlÄ
ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀÄ ªÉÄïÉÆßÃlPÉÌ PÀAqÀħA¢gÀĪÀ »£À߯ÉAiÀÄ°è
gÁ.ºÉ. G¥À«¨sÁUÀ ºÉÆ£ÁߪÀgÀ, ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV
E¯ÁSÉ G¥À«¨sÁUÀ «ÃgÁd¥ÉÃmÉAiÀÄ°è PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄ
wÛgÀĪÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄð¥Á®PÀ EAf¤AiÀÄgï JA.f.
ºÉUÀqÉ, ºÉÆ£ÁߪÀgÀ gÁ¶ÖÃç AiÀÄ ºÉzÁÝj G¥À«¨sÁUÀzÀ
¸ÀºÁAiÀÄPÀ EAf¤AiÀÄgï-2 £ÁUÀgÁd r. £ÁAiÀÄÌ ªÀÄvÀÄÛ
JA.f. £ÁAiÀÄÌ «gÀÄzÀÞ E¯ÁSÁ «ZÁgÀuÉ, ²¸ÀÄÛ PÀæªÀÄ ¨ÁQ
Ej¹ ¸ÉêɬÄAzÀ CªÀiÁ£ÀvÀÄÛUÉƽ¹ ¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV,
§AzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À£ÁqÀÄ d®¸ÁjUÉ E¯ÁSÉAiÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ
C¢üãÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð ªÀÄjAiÀÄ¥Àà DzÉñÀ ºÉÆgÀr¹zÁÝgÉ.
¨sÀl̼À «zsÁ£À¸À¨sÁ ¸ÀzÀ¸Àå
ªÀÄAPÁ¼À J¸ï. ªÉÊzÀågÄÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ
ºÉ z ÁÝj-206 vÀ Ä ªÀ Ä PÀ Æ gÀ Ä
ºÉÆ£ÁߪÀgÀ gÀ¸ÛÉ Q.«ÄÃ. 299.60
jAzÀ 370.50 Q.«ÄÃ. ªÀgÉV£À
gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà PÁªÀÄUÁj
AiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉƼÀz
î ÃÉ UÀÄwÛUz
É ÁgÀjUÉ
ºÀt ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ JAzÀÄ
DgÉÆæ¹ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ zÀÆgÀÄ
¸À°è¹zÀÝgÀÄ. F zÀÆj£À£ÀéAiÀÄ
PÁAiÀÄð¥Á®PÀ EAf¤AiÀÄgï,
PÁªÀÄUÁj G¸ÀÄÛªÁj PÉÆñÀ
¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSÉAiÀÄ
ªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢ ºÁUÀÆ
¸À º ÁAiÀ Ä PÀ PÁAiÀ Ä ð¥Á®PÀ
EAf¤AiÀÄgï, gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj
UÀÄt ¨sÀgÀªÀ¸É «¨sÁUÀ, ºÀħâ½î
EªÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ
26.8.2014 ºÁUÀÆ 27.8.2014
gÀAzÀÄ PÁªÀÄUÁjUÀ¼À ¥Àj«ÃPÀu
ë É
PÉÊUÉÆArzÀÝgÄÀ .
PÁªÀÄUÁjUÀ¼£
À ÄÀ ß ¥Àj²Ã°¹
¤ÃrgÀĪÀ ¥Àj«ÃPÀu
ë Á ªÀg¢
À AiÀÄ£ÀÄß
UÀªÀĤ¸À¯ÁV 5 PÁªÀÄUÁjUÀ¼ÀÄ
«²µÀÖ «ªÀgu
À AÉ iÀÄAvÉ ¤ªÀð»¸ÀzÃÉ
EgÀĪÀÅzÀjAzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è vÀUÀÄÎ
UÀ Ä ArUÀ ¼ À Ä PÀ A qÀ Ä §A¢ªÉ .
C®èzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ CAZÀ£ÀÄß «²µÀÖ
«ªÀgu
À U
É £
À ÄÀ UÀÄtªÁV UÀnÖUÆ
É ½
¸ÀzÉà EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀļÉUÉ
PÉÆaѺÆ
É ÃVgÀĪÀÅzÀ£ÄÀ ß UÀªÄÀ ¤¸À
¯ÁVvÀÄ.Û vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ ºÉÆ£ÁߪÀgÀ
¸ÉPÀë£ï (PÁAiÀÄð £ÀA. 206PÉ . J£ï.n.-ErDgï-20132014-012)gÀ°è J£ï.JZï. 206gÀ
QgÀÄ ¸ÉÃvÀÄªÉ 339/1 ®WÀÄ j¥ÉÃj
& ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ QgÀÄ ¸ÉÃvÀĪÉUÉ
328/2UÉ zÀÄgÀ¹Ü PÁªÀÄUÁjUÉ
¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ C£ÀĪÉÆâvÀ
CAzÁf£À MAzÀÄ ¨sÁUÀªÁzÀ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ ºÉÆ£ÁߪÀgÀ ¸ÉP£
ëÀ ï (PÁAiÀÄð £ÀA. 206-PÉ.J£ï.n.2012-13-685)gÀ°è J£ï.JZï. 206gÀ QgÀÄ ¸ÉÃvÀĪÉUÉ (PÉ.JªÀiï.
309-100 & 314.00) ªÀÄgÀĤªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ CUÀ°ÃPÀgÀt.
vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ ºÉÆ£ÁߪÀgÀ ¸ÉP£
ëÀ ï (PÁAiÀÄð £ÀA. 206-PÉ.J£ï.n.ErDgï-2013-2014-012)gÀ°è J£ï.JZï. 206gÀ QgÀÄ ¸ÉÃvÀĪÉ
339/1 ®WÀÄ j¥ÉÃj & ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ QgÀÄ ¸ÉÃvÀĪÉUÉ 328/2UÉ
zÀÄgÀ¹Ü.
vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ ºÉÆ£ÁߪÀgÀ ¸ÉP£
ëÀ ï (PÁAiÀÄð £ÀA. 206-PÉ.J£ï.n.2012-13-685)gÀ°è J£ï.JZï. 206gÀ QgÀÄ ¸ÉÃvÀĪÉAiÀÄ°è gÀ¸ÛÉ
C¥ÀWÁvÀ v£É¯U
É ¼
À °
À è C©üªÈÀ ¢Þ PÉ®¸À ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀÄ.
vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ ºÉÆ£ÁߪÀgÀ ¸ÉP£
ëÀ ï (PÁAiÀÄð £ÀA. 206-PÉ.J£ï.n.J¥sï.r.Dgï.2013-2014-011)gÀ°è J£ï.JZï. 206gÀ QgÀÄ
¸ÉÃvÀĪÉUÉ ¥Àª
æ ÁºÀ¢AzÀ GAmÁzÀ ºÁ¤AiÀÄ£ÀÄß ¸Àj ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀÄ.
2013-14£Éà ¸Á°£À°è gÁºÉ-206gÀ ªÁ¶ðPÀ ¤ªÀðºÀuÉ ºÁUÀÆ
zÀÄgÀ¹Û PÁªÀÄUÁjUÀ¼ÀÄ (MlÄÖ 21 PÁªÀÄUÁjUÀ¼ÀÄ MlÄÖ ªÉÆvÀÛ
gÀÄ. 39.90 ®PÀëUÀ¼ÀÄ)
339/1gÀ QgÀĸÉÃvÀÄªÉ ºÁ¤UÉÆAqÀ
jl£ïìðUÀ¼À zÀÄgÀ¹Û PÁªÀÄUÁj
¤ªÀð»¸À®Ä CªÀPÁ±À PÀ°à¹zÀÄÝ,
DzÀgÉ ¸ÀzÀj PÁªÀÄUÁjAiÀÄ£ÀÄß
¤ªÀð»¸ÀzÉà CzÀgÀ §zÀ¯ÁV
¸ÀgÀ¥À½ 330.48 Q«ÄÃ.£À°è 80
«ÄÃ. GzÀÝ, vÀqÉUÉÆÃqÉAiÀÄ£ÀÄß
(Rubble Stone masonry)
¤«Äð¸À¯ÁVvÀÄÛ. DzÀgÉ §zÀ°
PÁªÀÄUÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀð»¸À®Ä
¸ÀPª
ëÀ ÄÀ ¥Áæ¢Pü ÁgÀzÀ C£ÀĪÉÆÃzÀ£É
¥ÀqA
É iÀÄzÉà wêÀv
æ g
À ª
À ÁzÀ PÀvð
À ªÀå
¯ÉÆÃ¥À J¸ÀU¯
À ÁVzÉ.
DzÀÝjAzÀ (
9)
PÁgÀªÁgÀ: PÉÆÃr¨ÁUÀ PÁgÀªÁgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ
zÀȶ֬ÄAzÀ C£ÀÄPÀÆ®ªÀUÄÀ ªÀ 18
«ÄÃlgï CUÀ®ªÀ£ÁßV «¸ÀÛj¸ÀÄ
ªÀAvÉ DUÀ滹 £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉAiÀÄ
¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ CzsÀåPÉë °Ã¯Á¨Á¬Ä
oÁuÉPg
À À £ÉÃvÀÈvÀéz°
À è f¯Áè¢Pü Áj
Gdé®PÀĪÀiÁgÀ WÉÆõÀgª
À g
À £
À ÄÀ ß
¨sÃÉ n ªÀiÁr «£ÀAw¹zÀgÄÀ .
C£ÁªÀ ± À å PÀ ª ÁV d£À g À ° è
UÉÆAzÀ® ªÀÄÆr¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð
UÀ¼ÄÀ PÉ®ªÀjAzÀ DUÀÄwÛzÄÀ Ý, ªÀÄÄA
¢£À C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ£ÀÄß zÀȶÖAiÀÄ°è
lÄÖPÉÆAqÀÄ £ÀUÀgÀ¢AzÀ PÉÆÃr
¨ÁUÀzÀªÀgÉUÉ 18 «ÄÃ. CUÀ®zÀ
gÀ¸ÉÛAiÀÄ CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÉ JAzÀÄ
£ÀUÀgÀ¸À¨sÉAiÀÄ ¤AiÉÆÃUÀ f¯Áè¢ü
PÁjUÉ ªÀÄ£Àªj
À PÉ ªÀiÁr PÉÆlÖgÄÀ .
d£À¥Àæw¤¢üUÀ¼ÁzsÀ vÁªÀÅ d£ÀgÀ
f¯Áè¢Pü Áj ªÀÄ£ÉU®
É ¸Àª®
À è
¨ÁgÀ¢zÀÝgÉ ²PÀëPgÀ ÃÉ ºÉÆÃV «zÁåyðUÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ
PÁgÀªÁgÀ £ÀUg
À À ¸Àºd
À ªÁV ¨É¼A
É iÀÄÄwÛz.É aPÀÌzÁzÀgÆ
À ZÉÆPÀÌ
£ÀUg
À ª
À ÁV C©üªÈÀ ¢Þ ºÉÆAzÀÄwÛgÄÀ ªÀ F £ÀUg
À z
À °
À è CµÉÃÖ ¸ÀÄAzÀgª
À ÁzÀ
gÀ¸U
ÛÉ ½
À ªÉ. ªÀÄÆ®¸ËPÀðAiÀÄ ºÉZÁÑUÄÀ wÛz.É ¸Àºd
À ªÁV PÉÆÃr¨sÁUÀ gÀ¸ÛÉ
CUÀ°ÃPÀgt
À zÀ ªÀĺÀvéÀ ºÉZÁÑUÄÀ wÛz.É PÁgÀªÁgÀz°
À è NqÁqÀĪÀ ªÁºÀ£U
À ¼
À À
¯ÉPÌU
À ¼
À £
À ßÉ Ã vÉUz
É ÄÀ PÉÆAqÀgÉ ¥Àw
æ ªÀµð
À ªÀÄÆgÀĪÀg¬
É ÄAzÀ £Á®ÄÌ ¸Á«gÀ
ªÁºÀ£U
À ¼
À À ¸ÀASÉå KjPÉAiÀiÁUÀÄwÛz.É EzÀg°
À è J®èªÇÀ PÁgÀªÁgÀ £ÀUg
À z
À ÝÉ Ã
C®èªA
É zÀÄ ºÉüÀ§ºÀÄzÁVzÀÝgÆ
À ±ÉÃ. 60 gÀµÄÀ Ö ªÁºÀ£U
À ¼
À ÄÀ £ÀUg
À ª
À Á¹
UÀ¼z
À ÄÀ Ý. ¥ÁæzÃÉ ²PÀ ¸ÁjUÉ C¢üPÁjUÀ¼À PÀZÃÉ j ªÀiÁ»w ¥ÀPæ ÁgÀ(
9)
ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁvÀ£ÁßrzÁÝg.É
ªÀÄvÉÆÛAzÉqÉ ¥ÀgÀ «gÉÆÃzsÀzÀ
ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÄÀ PÉý §gÀÄwÛª.É C©üªÈÀ
¢ÞAiÉÄAzÀgÉ CzÀgÀ ¨É£Àß »AzÉ
EgÀĪÀÅzÉà vÁåU.À d£À¸A
À SÉå ¨É¼É
AiÀÄÄwÛzÝÀ AvÉ, £ÀUg
À ,À ¥Àlt
Ö ¥Àz
æ ÃÉ ±À
ªÁå¦Û «¸ÁÛ g À U É Æ ¼À Ä î w Û z À Ý AvÉ
AiÀiÁªÀÅzÉà ºÉƸÀ AiÉÆÃd£É
§AzÁUÀ ¸À º À d ªÁV vÁåUÀ
ªÀiÁqÀ¯ÃÉ ¨ÉÃPÁUÀÄvÀz
Û .É
PÁgÀªÁgÀ PÉÆÃr¨sÁUÀ gÀ¸ÉÛ
CUÀ ° ÃPÀ g À t ¨É ¼ É A iÀ Ä ÄwÛ g À Ä ªÀ
PÁgÀªÁgÀPÌÉ C¤ªÁAiÀÄð. PÁgÀªÁgÀ
£ÀUÀgÀzÀ d£À¸ÀASÉåAiÀÄ£Éßà ¯ÉPÀÌPÉÌ
vÉUz
É ÄÀ PÉÆAqÀgÉ 2001 gÀ d£ÀUt
À
wAiÀÄAvÉ 62960 EvÀÄ.Û 2011 gÀ°è
77139 PÉÌÃjzÉ. EzÉà ªÀÄÄA¢£À
20 ªÀµð
À UÀ¼°
À è PÁgÀªÁgÀ(
9)
¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è ©eɦ ¸ÉÃjzÀ ¸ÀĤî ºÉUÀqÉ
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ: ºÀ½AiÀiÁ¼ÀeÉÆìÄqÁ PÉÃë vÀz
æ À ªÀiÁf ±Á¸ÀPÀ
¸ÀĤî ºÉUÀqÉ vÀAzÉAiÀĪÀgÁzÀ
«zsÁ£À ¥ÀjµÀvï ªÀiÁf ¸ÀzÀ¸Àå
«.r.ºÉ U À q É CªÀ g É Æ A¢UÉ
UÀÄgÀĪÁgÀ ¨ÉAUÀ¼Æ
À gÀ°è eÉ.r.J¸ï.
vÉÆgÉzÀÄ
©.eÉ.¦.UÉ
¸ÉÃ¥ÀðqÉAiÀiÁzÀgÄÀ .
©.eÉ.¦.AiÀÄ PÁgÁå®AiÀÄzÀ°è
£ÀqÉzÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è ©.eÉ.¦.
gÁeÁåzåÀsPëÀ ¥Àº
æ ÁèzÀ eÉÆö ºÁUÀÆ
ªÀiÁf ªÀÄÄRåªÀÄAwæ dUÀ¢Ã±À
±ÉlÖgï CªÀgÀÄ ºÉUÀqÉAiÀĪÀgÀ£ÀÄß
¥ÀPÀëPÉÌ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀgÀÄ. F
¸ÀAzÀ¨ð
À s zÀ°è ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ ©.eÉ.¦.
gÁeÁåzs À å PÀ ë ¥À æ º Áè z À eÉ Æ Ã¶
ºÀ½AiÀiÁ¼À ºÁUÀÆ GvÀg
Û À PÀ£ßÀ qÀ
f¯ÉAè iÀÄ ¥À¨
æ Ás « £ÁAiÀÄPÀgÁVgÀĪÀ
¸ÀĤî ºÉUÀqÉAiÀĪÀgÀÄ M§â
±Á¸ÀPg
À ÁV d£À¥g
À À PÉ®¸À ªÀiÁr
z˻g
À ÄÀ . EAvÀºÀ QæAiÀiÁ²Ã® £ÁAiÀÄ
PÀgÄÀ ©eɦ ¸ÉÃ¥ÀðqÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÀgÀ
ªÀÄÆ®PÀ GvÀg
Û À PÀ£ßÀ qÀ f¯ÉA
è iÀÄ°è
£ÀªÀÄä ¥ÀPÀëPÉÌ E£ÀÆß ºÉaÑ£À §®
§AzÀAvÁVzÉ JAzÀgÀÄ. ªÀiÁf
ªÀÄÄRåªÀÄAwæ dUÀ¢Ã±À ±ÉlÖgï
CªÀgÄÀ ªÀiÁvÀ£Ár £Á£ÀÄ ªÀÄÄRå
ªÀ Ä Awæ A iÀ i ÁVzÁÝUÀ ¸À Ä ¤Ã®
ºÉUq
À AÉ iÀĪÀgÄÀ PÉÃë vÀz
æ À C©üªÈÀ ¢ÞUÁV
C£ÉÃPÀ PÉ®¸ÀU¼
À £
À ÄÀ ß vÀ£ßÀ §½ vÀAzÀÄ
ªÀiÁr¹PÉÆArzÀÄÝ, PÉëÃvÀæzÀ C©ü
ªÀÈ¢ÞUÁV E£ÀÆß C£ÉÃPÀ PÀ£À¸ÀÄ
UÀ¼£
À ÄÀ ß CªÀgÄÀ ºÉÆA¢zÁÝg.É
CªÀgÀ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ PÀ£À¸ÀÄ
ºÁUÀÆ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß
£ÁªÉ®ègÆ
À ¸ÉÃj (
9)
¥ÀÄl - 10
CªÀiÁ£ÀvïUÉ PÁgÀtªÁzÀ PÁªÀÄUÁj
ªÀÄgÀ½ ¨Á ±Á¯ÉUÉ
£ÀUgÀ zÀ °À è ªÀµðÀ PÉÌ 3000 ¨ÉÊPï, 40 PÁgÀÄUÀ¼À ºÉZ¼ÑÀ À
¨É¯É - 3.00
18 «ÄÃ. gÀ¸UÛÉ ÁV £ÀUgÀ ¸
À ¨
À És ¸Àz¸
À åÀ jAzÀ
r¹UÉ MªÀÄävz
À À ªÀÄ£À«
PÁgÀªÁgÀ C©üªÀÈ¢ÞAiÉÄ£ÀÄߪÀÅzÀÄ
PÁgÀªÁgÀ: ªÀÄvÉÛ PÁgÀªÁgÀ
¸ÀÄ¢ÝAiÀÄ°èz.É f¯Áè¢Pü Áj Gdé¯ï
PÀĪÀiÁgï WÉÆõï PÉÊUÉÆArgÀĪÀ
C©üªÈÀ ¢Þ ¥ÀgÀ ¤tðAiÀÄUÀ½AzÁV
PÉ®ªÀjUÉ C¸ÀªiÀ ÁzsÁ£À, C©üªÈÀ ¢Þ
¥Àg«
À gÀĪÀªj
À UÉ ¸ÀªiÀ ÁzsÁ£ÀªÁVzÉ
JAzÉà ºÉüÀ§ºÀÄzÁVzÉ. ªÁ¸Àª
Û À
ªÁV PÁgÀªÁgÀ C©üªÀÈ¢ÞAiÉÄ£ÀÄß
ªÀÅzÀÄ f¯Áè¢Pü Áj ªÀÄ£É PÉ®¸ÀªÃÉ ?
J°è A zÀ ¯ É Æ Ã §AzÀ Ä E°è
ºÀzU
À n
É g
Ö ÄÀ ªÀ ªÀ媸
À ÜÉ ªÀÄvÀÄÛ d£ÀvU
É É
CUÀvåÀ ªÁV ¨ÉÃPÁVgÀĪÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉ
ªÀiÁrzÀgÉ vÀ¥£
àÀ ßÉ Ã ºÀÄqÀÄPÀĪÀÅzÀg°
À è
CxÀð«zÉAiÉÄà J£ÀÄߪÀ ¥Àæ±Éß
£ÁUÀjPÀg°
À è PÁqÀÄwÛz.É
¥À¸
æ ÄÀ v
Û ª
À ÁV f¯Áè¢Pü ÁjUÀ¼ÄÀ
PÁgÀªÁgÀ-PÉÆÃr¨ÁUÀ gÀ¸ÉÛ §UÉÎ
¤zsÁðgÀ PÉÊUÉƼÀÄîªÀ ºÀAvÀzÀ°è
zÁÝg.É F »A¢£À ©ænµï £ÀPÁ±É
AiÀÄ°ègÄÀ ªÀ ¥ÀPæ ÁgÀªÃÉ CUÀ°ÃPÀgt
À
9449798752, 9880617798, 9482575267,
9845607627, 7259913035, 0820-2523077.
PÁgÀªÁgÀ: CzsÀðzÀ°èAiÉÄÃ
±Á¯É ©lÄÖ PÀ°PɬÄAzÀ ºÉÆgÀV
gÀĪÀ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ¥ÀÄ£À: ±Á¯ÉUÉ
¸ÉÃ¥ÀðqÉ ªÀiÁqÀĪÀ dªÁ¨ÁÝj
¥ÀqÉzÀ ±Á¯Á ²PÀëPÀgÀÄ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ
«zÁåyðUÀ¼À ªÀÄ£ÀªÇÉ °¸À¯ÁUÀzÃÉ
¥Á®PÀgÀ ªÀÄĶ׬ÄAzÀ ©r¹
PÉÆAqÀÄ §gÀ¯ÁUÀzÃÉ ºÉÊgÁtgÁ
VgÀĪÀ ¸ÀAUÀw ºÉÆgÀ ©¢ÝzÉ.
±Á¯É U É ºÉ Æ ÃUÀ Ä wÛ z À Ý 14
ªÀµð
À zÀ ªÀÄPÀ̼ÄÀ £ÀqÄÀ ªÀÄzsåÀ z°
À è
±Á¯ÉUÉ ¨ÁgÀ¢zÀÝgÉ CªÀg£
À ÄÀ ß ¥ÀÄ£À:
±Á¯É U É ¸É à ¥À ð qÉ ªÀ i ÁqÀ Ä ªÀ
dªÁ¨ÁÝj ²PÀëPg
À z
À ÝÉ Ã DVzÉ. F
PÁAiÀÄðzÀ°è UÁæªÄÀ ¥ÀAZÁAiÀÄw
¸ÀzÀ¸ÀågÀÆ PÉÊ eÉÆÃr¸À¨ÉÃPÀÄ
JAzÀÄ ¸ÀPÁðj ¸ÀÄvÉÆÃÛ ¯É(
9)
UÉÆêÁ ¹JA
gÉù£À°è E§âgÀÄ
DgïJ¸ïJ¸ï
£ÁAiÀÄPÀgÄÀ
¥À t f: ¸À z À j UÉ Æ ÃªÁ
ªÀÄÄRåªÄÀ Awæ ªÀÄ£ÉÆúÀgï ¥ÀjPÀÌgï
CªÀgÄÀ PÉÃAzÀæ gÀPu
Àë Á ¸ÀaªÀgÁV
§rÛ ¥ÀqA
É iÀÄ°zÝÁgÉ JA§ ¸ÀÄ¢Ý
ºÀgÀrgÀĪÀ »£À߯ÉAiÀÄ°è ©eɦ
¥ÁæzÃÉ ²PÀ WÀlPÀ EAzÀÄ ¸À¨És ¸ÉÃj
gÁdåzÀ CvÀÄå£ßÀ vÀ ºÀÄzÝU
É É C¨såÀ yð
AiÀÄ£ÀÄß CAwªÀÄUÉƽ¸À°zÝÁgÉ.
¥ÀPëÀzÀ ªÀÄÆ®UÀ¼À ¥ÀæPÁgÀ,
¸ÀzÀåPÉÌ zɺÀ°AiÀÄ°ègÀĪÀ ¥ÀjPÀÌgï
CªÀgÀÄ ¥ÀPëÀzÀ UÉÆêÁ CzsÀåPëÀ
«£À A iÀ Ä ï vÉ A qÀ Ä ®Ì g ï ªÀ Ä vÀ Ä Û
¸ÁªÀiÁ£Àå PÁAiÀÄðzÀ²ð ¸ÀwñÀï
zÉÆAqï CªÀgÉÆA¢UÉ EAzÀÄ
ªÀÄzsÁåºßÀ ¸À¨U
É s É §gÀ°zÝÁgÉ JAzÀÄ
w½AiÀįÁVzÉ.
©eɦ gÁµÁÖçzsÀåPëÀ C«ÄvÀï
µÁgÉÆA¢UÉ (
9)
PÁgÀªÁgÀzÀ C©üªÀÈ¢ÞUÉ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÀPÁÌV
f¯Áè¢üPÁj Gdé® WÉÆõÀgÀ£ÀÄß ¸ÀªÀð ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ C©ü£ÀA¢¹zÁUÀ
f¯Áè¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ “CzÀÄ £À£Àß PÀvÀðªÀå EzÀPÁÌVAiÉÄà ¸ÀgÀPÁgÀ vÀ£ÀUÉ
¸ÀA§¼À ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ” JAzÀÄ «£ÀªÀÄæªÁV £ÀÄrzÀgÀÄ.
C±ÉÆÃvÀÛgÀzÀAvÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄ
wÛzÀÄÝ, £ÀUÀgÀPÉÌ 18 «ÄÃ. CUÀ®
gÀ¸ÉÛAiÀÄ CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÉ. CzÀPÉÌ
£ÀUg
À À ¸À¨A
És iÀÄ J®è ¸Àz¸
À åÀ gÄÀ ¥ÀPÁë
wÃvÀªÁV PÁgÀªÁgÀzÀ C©üªÀÈ¢Þ
UÁV ¨ÉA§°¸ÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ
f¯Áè¢Pü ÁjUÀ½UÉ «±Áé¸À ªÀåP¥
ÛÀ r
À
¹zÀgÄÀ . d£À¥w
æÀ ¤¢üU¼
À À C©ü¥ÁæAiÀÄ
D°¹zÀ f¯Áè¢Pü ÁjAiÀĪÀgÄÀ vÁ£ÀÄ
J¯Áè “M½vÀÄ PÉqÀPÀÄ”UÀ¼À §UÉÎ
CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁr PÁ£ÀƤ£À
¥ÀPæ ÁgÀ d£ÀgÀ DPÁAPÉA
ë iÀÄAvÉ PÀª
æ ÄÀ
PÉÊUÉƼÀÄîªÀzÁV ¨sÀgÀªÀ¸É ¤Ãr,
£ÀUÀgÀ¸À¨sÉAiÀÄ°è PÀÆqÀ MAzÀÄ
oÀgÁªÀÅ ¥Á¸ÀÄ ªÀiÁr ¤ÃqÀĪÀAvÉ
¸ÀÆa¹zÀgÀÄ. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è
£ÀUg
À ¸
À ¨
À A
És iÀÄ G¥ÁzsåÀ PëÉ bÁAiÀiÁ
eÁªÀPÀgÀ, ¸ÁÜ¬Ä ¸À«Äw CzsÀåPÀë
¥ÉÃæ ªÀiÁ£ÀAzÀ UÀÄ£ÀUÁ, ¸Àz¸
À åÀ gÁzÀ
UÀt¥Àw G¼ÉéÃPÀgÀ, qÁ. ¤w£ï
¦PÀ¼,É zÉëzÁ¸À £ÁAiÀÄÌ, gÀªÄÉ Ã±À
UËqÀ, «ÃuÁ £ÁAiÀÄÌ, ±ÉéÃvÁ
£ÁAiÀÄÌ, gÀvÁßPÀgÀ £ÁAiÀÄÌ, UÀt¥Àw
£ÁAiÀ Ä Ì , ¸À A ¢Ã¥À vÀ ¼ É Ã PÀ g À ,
gÀ«ÄÃeÁ ±ÉÃSï, gÀ« PÀÄqÀ®
Û PÀgÀ
C¤® £ÁAiÀÄ,Ì UÀÄgÀÄ£ÁxÀ G¼ÉÃé PÀg,À
ºÀ¦Ãü eï ±ÉÃSï, ¥À¢
æ Ã¥À UÀÄ£ÀV
ºÁUÀÆ EvÀgÀ ¸Àz¸
À åÀgÄÀ ºÁdjzÀÝgÄÀ .
©¹ HlzÀ ºÁdgÁw
1 gÀÄ. PÉ.f. CQÌ £ÀÄAVvÀÄ
ªÀÄPÀ̽UÉ ©¹ HlzÀ AiÉÆÃd£É C£ÀĵÁ×£PÀ ÌÉ §AzÁUÀ ªÀÄgÀ½
±Á¯ÉUÉ JA§ ¥ÀAæ iÉÆÃUÀ AiÀıÀ¹A
é iÀiÁVgÀĪÀÅzÀ£ÄÀ ß ²PÀPë g
À ÄÀ M¦àPÆ
É ¼ÀÄv
î ÁÛg.É
MªÉÆäªÄÉ ä ¸ÀAeÉ Hl ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ¤zÉÝ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ,
CxÀªÁ ¸ÀAeÉ £Á¥ÀvA
ÛÉ iÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁrzÀgÆ
À £Àqz
É ÄÀ ºÉÆÃUÀÄwÛvÄÀ .Û
DzÀgÉ FUÀ 1 gÀÄ. zÀgz
À °
À è §qÀªj
À UÉ vÀ¯Á 20 PÉ.f.AiÀĵÀÄÖ CQÌ
®¨såÀ ªÁUÀĪÀ AiÉÆÃd£É C£ÀĵÁ×£PÀ ÌÉ §AzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄPÀ̼À ºÁdgÁw
PÀrªÉÄAiÀiÁVzÉ J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÄÀ ß §ºÀÄvÉÃPÀ ²PÀPë g
À À C©ü¥ÁæAiÀĪÁVzÉ. MAzÀÄ
¸À® £ÁªÉà ªÀÄPÀ̼ÄÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÄÀ ¥Á®PÀgÆ
É A¢UÉ ªÀiÁvÀ£Ár, £ÉÆÃr
20 Q¯ÉÆà CxÀªÁ CzÀPÆ
À Ì PÀrªÉÄ ¥Àª
æ iÀ ÁtzÀ CQÌAiÀÄ£ÀÄß 1 gÀÄ.
zÀgz
À °
À è ¥Àqz
É ª
À g
À À ªÀÄ£ÉAiÀÄ «zÁåyð ±Á¯É ©lÖgÉ CªÀgÀ CQÌ ¥Àqª
É À
PÀÄlÄA§UÀ¼£
À ÄÀ ß AiÉÆÃd£É¬ÄAzÀ PÉÊ©qÀ¨ÃÉ PÉAzÀÄ w½¹zÁÝg.É CzÀPÁÌV
¤ÃªÀÅ ªÀÄPÀ̼£
À ÄÀ ß ±Á¯ÉUÉ PÀ¼ÄÀ »¸ÀÄwÛÃgÉÆà E®èªÇÉ Ã? JAzÀÄ (
9)
r.20, 21 PÉÌ PÁgÀªÁgÀzÀ°è
f¯Áè ¸Á»vÀå ¸ÀªÄÉ äüÀ£À
UÁæ.¥ÀA vÉgÀªÁVgÀĪÀ ¸ÁÜ£ÀPÉÌ
r.12 gÀAzÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ
PÁgÀªÁgÀ: PÀ£ßÀ qÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀw£
Û À ±Àvª
À iÀ Á£ÉÆÃvÀª
ì À ¸ÀAzÀ¨ð
Às zÀ°è
£ÀqA
É iÀÄÄwÛgÄÀ ªÀ GvÀg
Û À PÀ£ßÀ qÀ f¯Áè 19 £Éà PÀ£ßÀ qÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÄÉ äüÀ£ª
À £
À ÄÀ ß
PÁgÀªÁgÀz°
À è r.20, 21 gÀAzÀÄ ºÀ«ÄäPÆ
É ¼Àî®Ä ¤zsð
À j¸À¯ÁVzÉ.
£ÀUÀgÀzÀ ¥ÀæªÁ¹ ªÀÄA¢gÀzÀ°è UÀÄgÀĪÁgÀ f¯Áè PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå
¥ÀjµÀvï CzsåÀ PÀë gÉÆûzÁ¸À £ÁAiÀÄÌ CzsåÀ PÀëvA
É iÀÄ°è dgÀÄVzÀ ¸À¨A
És iÀÄ°è
¸ÀªÄÉ äüÀ£z
À À ¢£À ¤UÀ¢¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ¸À¨AÉs iÀÄ°è ¸ÀªÄÉ äüÀ£z
À À ¸ÁéUv
À À ¸À«ÄwUÉ
¸ÀܽÃAiÀÄ ±Á¸ÀPÀ ¸ÀwÃ±ï ¸ÉʯïgÀ£ÄÀ ß CzsåÀ Pg
ëÀ £
À ÁßV, PÀgÁªÀ½ ªÀÄÄAeÁªÀÅ
ªÀåªÀ¸ÁÜ¥PÀ À ¸ÀA¥ÁzÀPÀ UÀAUÁzsg
À À »gÉÃUÀÄwÛ ªÀÄvÀÄÛ (
9)
PÁgÀªÁgÀ: gÁdåzÁzÀåAvÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À°è DPÀ¹äPÀªÁV
vÉgª
À ÁVgÀĪÀ E®èªÃÉ ¸Àz¸
À åÀ gÄÀ DAiÉÄÌAiÀiÁUÀzÃÉ SÁ° G½¢gÀĪÀ ¸Àz¸
À åÀ
¸ÁÜ£ÀUÀ½UÉ r±ÉA§gï 7 gÀAzÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ £ÀqÉAiÀÄ°zÉ. GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ
f¯ÉèAiÀÄ 11 UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï PÉëÃvÀU
æ À½UÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ £ÀqÉAiÀÄ°zÉ.
gÁdå ZÀÄ£ÁªÀuÁ DAiÉÆÃUÀ F ¸ÀA§AzsÀ DzÉñÀ ºÉÆgÀr¹zÀÄÝ
ZÀÄ£ÁªÀuÁ C¢ü¸Æ
À ZÀ£É £À. 19 jAzÀ¯ÃÉ f¯Áè¢Pü ÁjUÀ¼ÄÀ ºÉÆgÀr¸À°zÁÝg.É
£À.26 gÀ M¼ÀUÁV £ÁªÀÄ¥ÀvÀæ ¸À°è¸À§ºÀÄzÁVzÀÄÝ, GªÉÄÃzÀĪÁjPÉ
»AvÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä £À.29 PÉÆ£ÉAiÀÄ¢£ÀªÁVzÉ. r.7 gÀAzÀÄ ªÀÄvÀzÁ£À
£ÀqÉAiÀÄ°zÀÄÝ, r.9 gÀAzÀÄ ªÀÄvÀ JtÂPÉ £ÀqÉAiÀÄ°zÉ. (
9)
e-mail: [email protected]
CzsÀåPÀëgÁV
¸ÀÄgÉñÀ £ÁAiÀÄÌ
DAiÉÄÌ
[email protected]
PÀgÁªÀ½ ªÀÄÄAeÁªÀÅ 07 £ÀªÉA§gï 2014 ±ÀÄPÀæªÁgÀ
QvÉÛzÀÄÝ ºÉÆÃzÀ PÀ§âgÀV gÀ¸ÉÛ
£ÁUÀgÁd ¥ÀlUÁgÀ
¨s À l ̼À : vÁ®ÆQ£À ²æ Ã
UÀÄgÀÄPÀÈ¥Á ¥ÀwÛ£À ¸ÀºÀPÁj
¸ÀAWÀzÀ £ÀÆvÀ£À CzsÀåPÀëgÁV
¸À Ä gÉ Ã ±À ªÁ¸À Ä £ÁAiÀ Ä Ì
C « g É Æ Ã z s À ª Á V
DAiÉÄÌAiÀiÁVzÁÝg.É
UÀÄgÀĪÁgÀ £ÀqÉzÀ DAiÉÄÌ
¥À æ Q æ A iÉ Ä AiÀ Ä °è G¥Ázs À å PÀ ë
¥ÀæPÁ±À DZÁgÀå ¸ÉÃjzÀAvÉ 6
¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ ºÁdgÁVzÀÝgÀÄ.
¸À º À P Áj E¯ÁSÁ¢ü P Áj
f.PÉ.¨sÀmï
ZÀÄ£ÁªÀ
uÁ¢üPÁjAiÀiÁV G¥À¹ÜvÀj
zÀ Ý gÀ Ä . »jAiÀ Ä ¸À º À P Áj
zsÀÄjÃt, ¸ÀAWÀzÀ CzsåÀ Pg
ëÀ Æ
À
DVzÀÝ ®PÀë ät £ÁAiÀÄÌ
¤zsÀ£À¢AzÁV CzsÀåPÀë ¸ÁÜ£À
vÉgÀªÁVzÀÝ¤ß°è ¸Àäj¹PÉƼÀî§
ºÀÄzÀÄ. £ÀÆvÀ£À CzsÀåPÀëgÀ£ÀÄß
©eɦ f¯Áè PÁAiÀÄðzÀ²ð
PÀȵÀÚ £ÁAiÀÄÌ ¸ÉÃjzÀAvÉ ºÀ®ªÀÅ
zsÄÀ jÃt C©ü£A
À ¢¹zÁÝg.É
PÀĪÀÄmÁ: ªÀµð
À PÀ¼A
É iÀÄĪÀÅ
zÀÄgÉƼÀUÉ PÀ§g
â V
À AiÀÄ PÁAQæÃmï
gÀ¸ÉÛAiÀÄÄ QvÉÛzÀÄÝ ºÉÆÃV vÀ£Àß
PÀtÂÚÃgÀ PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉüÀÄwÛgÀÄ
ªÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÉ.
PÀ Ä ªÀ Ä mÁ ¥À l Ö t ¢AzÀ
¸ÀĪÀiÁgÀÄ 18 Q.«Äà zÀÆgÀzÀ
°ègÄÀ ªÀ AiÀÄqÀvÁgÉ-PÀ§âgV
À AiÀÄÄ
PÀ Ä UÁæ ª À Ä ªÁVzÉ . PÀ v À U Á®ªÀÄÄgÀUÆ
É Ã½¬ÄAzÀ AiÀÄqÀvÁgÉPÀ§g
â V
À UÉ ªÀiÁvÀæ gÀ¸A
ÛÉ iÀÄÄ EzÀÆÝ
E®èzÀAvÁVzÉ JAzÀgÉ
vÀ¥ÁàUÀ¯ÁgÀzÀÄ. ªÀÄÄgÀUÉÆý
¬ÄAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 Q.«ÄÃ.£ÀµÄÀ Ö
gÀ¸AÛÉ iÀÄ£ÀÄß »AzÉƪÉÄä qÁA¨sj
À Ã
PÀgt
À ªÀiÁr ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼°
À è
AiÉÄà gÀ¸ÉÛ PÁtzÁVzÉ.
¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥ÀzÀrAiÀÄ°è
2012-13 £Éà ¸Á°£À°è 2.50
®PÀë gÀÆ. ªÀÄAdÆjAiÀiÁV, 200
«Äà PÁAQæÃmï gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß
¤«Äð¹zÀ Ý gÀ Ä . DzÀ g É F
PÁAQæÃmï gÀ¸ÉÛAiÀÄÄ ¥ÀÆtð
UÉÆAqÀÄ 6 wAUÀ¼ÀÆ PÀÆqÀ
d£À v É U É EzÀ g À ¸À j AiÀ i ÁzÀ
G¥À A iÉ Æ ÃUÀ zÉ Æ gÉ w ®è . 6
wAUÀ ½ UÉ PÁAQæ Ã mï QvÀ Ä Û
ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÁægA
À ©ü¹zÀÄÝ, FUÀ
gÀ¸ÉÛUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀƪÀgÉ
ªÀµð
À zÀ DAiÀĸÀÄ.ì FUÀ¯ÃÉ gÀ¸AÛ É iÀÄÄ
vÀÄA¨Á ºÉÆAqÀ¢AzÀ PÀÆrzÀÄÝ,
E£ÀÄß MAzÉgq
À ÄÀ ªÀµð
À PÀ¼z
É g
À Æ
À
gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è MAzÀÄ »rAiÀÄÆ
wAUÀ¼À°èAiÉÄÃ
£Á¥ÀvÉÛAiÀiÁzÀ gÀ¸ÉÛ.
AiÀiÁªÀ jÃw
PÁªÀÄUÁj £ÀqɹzÀgÀÆ
PÉüÀĪÀªÀgÉà E®è.
£Á¯ÉÌ ÊzÀÄ Q.«ÄÃ
£ÀqÉzÀÄPÉÆAqÉÃ
§gÀ¨ÃÉ PÁzÀ
¥Àj¹Üw¬ÄzÉ.
PÁAQæÃmï£ÀÆß PÁt¸À®Ä
¸ÁzsåÀ «®èªAÉ zɤ¸ÀÄvÀz
Û .É
CzÉà jÃw PÁAQæÃmï gÀ¸A
ÛÉ iÀÄ
UÀmÁgÀªÅÀ FUÁUÀ¯ÃÉ ºÀ¼îÀ »r¢zÉ.
UÀmÁgÀ PÀĹzÀÄ PÁ®Ä ¨sÁUÀzÀ
gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÆß UÀmÁgÀ DPÀæ«Ä¹zÉ.
£ÀA¢¤UÉ ¸ÀAPÀ®àzÀ f¯Áè GvÀª
Û ÄÀ ²PÀëQ ¥À±æ ¹À Û
zÁAqÉð: AiÀįÁè¥ÀÄgÀzÀ ¸ÀAPÀ®à ¸ÉêÁ
¸ÀA¸ÉÜAiÀĪÀgÄÀ ¸ÀAPÀ®à GvÀª
ì z
À °
À è PÉÆqÀ ªÀiÁqÀĪÀ
f¯ÁèªÀÄlÖzÀ GvÀÛªÀÄ ²PÀëQ ¥Àæ±À¹ÛUÉ zÁAqÉð
d£ÀvÁ «zÁå®AiÀÄ PÀ£ÀßqÀ »jAiÀÄ ¥ÁæxÀªÀÄPÀ
±Á¯É A iÀ Ä ªÀ Ä ÄSÁåzÁå¥À Q £À A ¢¤ £ÁAiÀ Ä Ì
¨sÁd£ÀgÁVzÁÝg.É
¸ÀgPÀ ÁgÀzÀ ªÀiÁ£ÀåvÉ ¥Àqz
É ,À C£ÀÄzÁ£À gÀ»vÀ
²PÀët ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è ±ÁèWÀ¤ÃAiÀÄ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄvÀÛ,
ªÀÄPÀ̼À ªÉÄaÑ£À ²PÀëPÀgÁV C£ÀÄ¥ÀªÀÄ ¸ÉêÉ
¸À ° è ¹ zÀ Ý £À Ä ß UÀ Ä gÀ Ä w¹ F ¥À æ ± À ¹ Û ¤Ãr
UËgÀ«¸À¯ÁVzÉ. AiÀįÁè¥ÀÄgÀzÀ°è £ÀqÉzÀ ¸ÀAPÀ®à
GvÀìªÀzÀ°è F ¥Àæ±À¹Û ¥ÀæzsÁ£À ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ.
PÁAiÀÄðPÀª
æ ÄÀ zÀ°è ªÀiÁf ²PÀt
ë ¸ÀaªÀ, «zsÁ£À
¥ÀjµÀvï ¸ÀzÀ¸Àå §¸ÀªÀgÁd ºÉÆgÀnÖ, ¸ÀAPÀ®à
¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ CzsÀåPÀë ¥ÀæªÉÆÃzÀ ºÉUÀqÉ ¸ÉÃjzÀAvÉ
ºÀ®ªÁgÀÄ UÀtågÀÄ G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ.
¥À±
æ ¹
À Û ¥Àqz
É À £ÀA¢¤ £ÁAiÀÄÌg£
À ÄÀ ß ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ
DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½ ºÁUÀÆ d£ÀvÁ «zÁå®AiÀÄzÀ
¥ÁæZÁAiÀÄð JªÀiï.J¸ï. ®ªÀiÁtÂ, ºÁUÀÆ
¹§âA¢UÀ¼ÀÄ C©ü£ÀA¢¹zÁÝgÉ.
GzÀAiÉÆãÀÄäR ¥Àw
æ ¨sAÉ iÀÄ ¸ÀºÆ
É ÃzÀgg
À ÄÀ
PÁgÀªÁgÀ: £ÀÈvÀåP¯
À A
É iÀÄ°è ¨sg
À ª
À ¸
À A
É iÀÄ
ºÁUÀ Æ GzÀ A iÉ Æ Ã£À Ä äR ¨Á®
¥Àæ w ¨s É AiÀiÁVgÀĪÀ PÁgÀªÁgÀzÀ
¸ÀºÆ
É ÃzÀgj
À §âgÄÀ C¯Áઢ
À A
ü iÀÄ°è PÀgÁmÉ
PÀ°vÀÄ gÁµÀÖçªÀÄlÖzÀ ¥Àæ±À¹ÛUÀ½¹ d£ÀgÀ
PËvÀÄPÀzÀ «µÀAiÀĪÁVzÁÝg.É
PÁgÀªÁgÀ vÁ®ÆQ£À UÁæ«ÄÃt
¨sÁUÀªÁzÀ PÉgª
À r
À AiÀÄ ¤ªÁ¹AiÀiÁV FUÀ
ºÀ § Äâ ª ÁqÁzÀ £À Æ å PÉ . JZï.©.
PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ ±ÁåªÀÄ
£ÁAiÀÄÌ ºÁUÀÆ ¹ÃªÀiÁ £ÁAiÀÄÌ zÀA¥ÀwUÀ¼À
ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¥Àx
æ ª
À ÄÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àt
æ AiÀÄ JA§
¸À º É Æ ÃzÀ j §â g À Ä £À È vÀ å zÀ eÉ Æ vÉ U É
PÀgÁmÉAiÀÄ®Æè «±ÉõÀ ¥Àæw¨sÉAiÀÄ£ÀÄß
vÉÆÃj¹zÁÝg.É £ÀUgÀ z
À À ¨Á®ªÀÄA¢gÀzÀ 7£ÉÃ
vÀgU
À w
À AiÀÄ «zÁåyðAiÀiÁVgÀĪÀ ¥Àx
æ ª
À ÄÀ
ºÁUÀÆ ªÀÄÆgÀ£AÉ iÀÄ vÀgU
À w
À AiÀÄ «zÁåyð
AiÀiÁVgÀĪÀ ¥Àt
æ AiÀÄ ¸ÀºÆ
É ÃzÀj§âgÄÀ PÀ¼z
É À
“PÁgÀªÁgÀ GvÀª
ì ”À zÀ £ÀÈvÀå ¸Àz
à ð
És AiÀÄ°è
§ºÀĪÀiÁ£ÀU¼
À £
À ÄÀ ß UÀ½¹zÀªg
À ÁVzÁÝg.É
»jAiÀÄ ¸ÀºÆ
É ÃzÀg£
À ÁVgÀĪÀ ¥Àx
æ ª
À ÄÀ £ÁAiÀÄÌ
PÀ¼z
É À 8 ªÀµð
À UÀ½AzÀ £ÀUg
À z
À À NAPÁgÀ
£ÀÈvÀå ±Á¯ÉAiÀÄ £ÀÈvÀå ²PÀPë g
À ÁzÀ UÀÄgÀÄ¥À¸
æ ÁzÀ
DgÁzsåÀ gÀ UÀgr
À AiÀÄ°è ¥À¼V
À , `PÁgÀªÁgÀzÀ
£ÀlgÁd’£ÉA§ SÁåwAiÉÆA¢UÉ ºÀ®ªÁgÀÄ
¥À±
æ ¹
À U
Û ¼
À £
À ÄÀ ß ªÀÄÄrUÉÃj¹PÉÆArzÁÝ£.É
£ÀUÀgÀzÀ UÀÄgÀĨsÀªÀ£ÀzÀ°è PÀgÁmÉ
vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃqÀÄwÛgÀĪÀ `UÉÆÃdÄgÁAiÀiï
PÀgÁmÉ ±Á¯É’UÉ ¸ÉÃjzÀ PÉêÀ® DgÀÄ
wAUÀ¼¯
À èÉ vÀg¨
À ÃÉ vÀÄzÁgÀgÁzÀ ¸ÉÃ¤ì «±Á®
£ÁAiÀÄÌgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è AiÉįÉÆ
¨É¯ïÖ ¥Àqz
É À ¸ÀºÆ
É ÃzÀj§âgÄÀ CPÉÆÃÖ §gï
31 gÀAzÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À°è £ÀqÉzÀ “
7£Éà ªÉ¸£
ÖÀ ïð N¥À£ï £Áåµ£
À ¯
À ï ¯ÉêÀ¯ï
PÀgÁmÉ ZÁA¦AiÀÄ£ï ²¥ï 2014”zÀ°è
¨sÁUÀªÀ»¹ ¥ÀæxÀªÀÄ £ÁAiÀÄÌ PÀxÁzÀ°è
PÀAa£À ¥ÀzÀPÀ ºÁUÀÆ ¥ÀætAiÀÄ £ÁAiÀÄÌ
PÀxÁzÀ°è a£Àß ªÀÄvÀÄÛ PÀĪÀÄÄxÉAiÀÄ°è
PÀAa£À ¥ÀzÀPÀUÀ½¸ÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ
PÁgÀªÁgÀzÀ d£ÀgÀ ºÉªÉÄäUÉ
¥ÁvÀægÁVzÁÝgÉ.
¸ÀºÆ
É ÃzÀj§âgÀ §ºÀĪÀÄÄR ¥Àwæ ¨sAÉ iÀÄ£ÀÄß
£ÀÈvÀå ²PÀPë g
À ÁzÀ UÀÄgÀÄ¥À¸
æ ÁzÀ DgÁzsåÀ PÀgÁmÉ
²PÀPë gÀ ÁzÀ «±Á® £ÁAiÀÄ,Ì £ÁUÉÃAzÀæ ©tUÁ,
ªÀÄ£ÉÆÃd £ÁAiÀÄÌ ºÀ¼ÀUÁ, ¢°Ã¥À
CUÉÃðPÀg,À ªÀiÁgÀÄw CA©UÀ-«ÄeÁð£À,
PÁgÀªÁgÀ CAPÀÆ
É Ã¯Á- PÀĪÀÄmÁ, £ÀÈvÀå
±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄPÀ¼
Ì ÄÀ ¥Á®PÀgÄÀ ºÁUÀÆ PÉÃgÀªr
À
UÁæªÄÀ zÀ ¸ÀªÄÀ ¸ÀÛ £ÁUÀjÃPÀgÄÀ PÉÆAqÁr
±ÀĨsÀ ºÁgÉʹzÁÝg.É
¸ÀºÁAiÀÄ ºÀ¸!ÛÀ
F
avÀæzÀ°è NªÀð C£ÁxÀ¼ÀAvÉ
PÁtĪÀ ªÀÈzÉÞUÉ ºÀ¸ª
ÛÀ ÃÉ E®èzÀ ªÉÆAqÀÄUÉÊAiÀÄ
CAUÀ«PÀ®£ÀÄ DºÁgÀ ¤ÃqÀĪÀ UÀªÄÀ £ÁºÀð
zÀȱÀå«zÉ. CªÀ¼ÀÄ wÃgÁ ªÀÈzÉÞ. ºÀ¹ªÉUÁ
VAiÀÄÆ ¨ÁAiÉÄÝgÉAiÀįÁUÀzÀµÀÄÖ ZÉÊvÀ£Àå
¥À æ z À ² ð¸À ¯ ÁUÀ z À µ À Ä Ö zÉ Ê »PÀ zÀ Ä §ð®
ªÀÄÄzÀÄQ. CAxÀªÀ½UÉ JgÀqÀÆ PÉÊ E®èzÀ
ªÀåQÛ vÀ£ßÀ ªÉÆAqÀÄUÉÊ ªÀÄzsåÉ ZÀªÄÀ ZÉ C¼Àªr
À ¹
DºÁgÀ«PÀÄ̪À zÀȱÀå ªÀÄ£ÀPÀ®PÀĪÀAxÀzÀÄÝ.
CªÀ¤UÉ ºÀ¸ª
ÛÀ ÃÉ E®è. CªÀ¤UÀÆ EvÀggÀ ÃÉ
GtÂÚ¸¨
À ÃÉ PÁzÀAxÀ zÀAiÀĤÃAiÀÄ ¹Üw. CªÀ£ÄÀ
EzÉà ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è vÀ£Àß zÉúÀPÉÌ DºÁgÀ
ºÁQ PÉƼÀèªÀ£ÀÄ. CªÀ¤UÀÆ ¨ÉÃPÀÄ
¸ÀºÁAiÀÄ ºÀ¸.Û À DzÀgÉ FvÀ ªÉÆAqÀÄUÉÊ ¸ÀºÁAiÀÄ
ºÀ¸ª
ÛÀ ÁV ªÀÄÄ¢ ªÀAiÀĹì£À ªÀÄ»¼ÉUÉ DºÁgÀ
GtÂÚ¸ÄÀ ªÀ F zÀȱÀåzÀ°è ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄvÉAiÉÄÃ
fêÁ¼À. F avÀæ zÉñÀzÀ ºÀÈzÀAiÀÄ vÉg¸
É °
À .
PÁgÀªÁgÀzÀ ªÀÄAiÀÄÆgÀªª
À ÄÀ ð ªÉâPÉAiÀÄ°è £À. 4
gÀAzÀÄ PÁgÀªÁgÀzÀ `PÀgÁmÉ ¨Áè åPï ¨É¯ïÖ
E£ï¸ÀçÖPg
ÖÀ ï qÀÆeÉ PÁgÀªÁgÀ’ ¸ÀAWÀl£É EªÀgÀ
D±ÀAæ iÀÄzÀ°è £Àqz
É À vÁ®ÆPÁ ªÀÄlÖzÀ CºÀðvÁ
¸ÀÄwÛ£°
À è ¥Àx
æ ª
À ÄÀ ºÁUÀÆ ¥Àt
æ AiÀÄ ¸ÀºÆ
É ÃzÀj§âgÆ
À
r¸ÉA§gï£À°è £ÀqAÉ iÀÄĪÀ gÁµÀçÖªÄÀ lÖzÀ PÀgÁmÉ
ZÁA¦AiÀģﲥïUÉ DAiÉÄÌAiÀiÁVzÁÝg.É
MmÁÖgÉ PÀ§âgÀVAiÀÄ PÁAQæÃmï
gÀ¸AÛÉ iÀÄ°è NqÁqÀĪÀ ¨sÁUÀå ¸ÀܽÃAiÀÄ
d£ÀvÉUÉ E®èªÁVzÉ. PÁAQæÃmï
gÀ¸ÉÛAiÀÄ §zÀ°UÉ PÀr
gÀ¸A
ÛÉ iÀÄ°èAiÉÄà NqÁqÀ¨ÃÉ PÉAzÀÄ
PÀ§âgÀV d£ÀvÉAiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ°è
§gÉzA
À wzÉ.
PÀ§âgV
À ºÁUÀÆ AiÀÄqÀvÁgÉ
UÁæªÄÀ zÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 90 gÀµÄÀ Ö
ªÀ Ä £É U À ½ zÀ Ä Ý, ºÁ®QÌ U À ¼ À Ä ,
£ÁªÀÄzsÁjUÀ¼ÀÄ, ¥ÀlUÁgÀgÀÄ,
ºÀ ª À å PÀ g À Ä ªÁ¸À ª ÁVzÁÝgÉ .
EzÉ Æ AzÀ Ä PÀ Ä UÁæ ª À Ä ªÁV
gÀĪÀÅzÀjAzÀ F ¨sÁUÀzÀ°è
¸À g À P ÁgÀ z À C£À Ä zÁ£À U À ¼ À Ä
§¼ÀPAÉ iÀiÁzÀgÆ
À ¸ÀzãÀ¼PÀ AÉ iÀiÁUÀ¢
gÀ Ä ªÀ Å zÀ Ä PÀ A qÀ Ä §gÀ Ä wÛ z É .
EAvÀºÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è PÉ®¸À
¥À q É A iÀ Ä ÄªÀ UÀ Ä wÛ U É z ÁgÀ j UÉ
RĶAiÉÆà RĶ. AiÀiÁªÀ jÃw
PÁªÀÄUÁj £Àq¹
É zÀgÆ
À PÉüÀĪÀ
ªÀgÃÉ E®è. »ÃUÁV F ¨sÁUÀz°
À è
£Àq¢
É gÀĪÀ PÁªÀÄUÁj AiÀiÁªÀÅ
zÀÆ ªÀµð
À ªÀ£ÄÀ ß ¥ÀÆgÉʸÀÄwÛ®.è
PÀ§âgÀV-AiÀÄqÀvÁgÉ
UÁæ ª À Ä ªÀ Å ¸Ë®¨s À å ªÀ A avÀ
UÁæªÀĪÁVzÀÄÝ, GvÀÛªÀÄ gÀ¸ÉÛ,
§¸ï ¸Ë®¨sÀåzÀ wÃgÁ
CªÀ±ÀåPÀvɬÄzÉ. ».¥Áæ ±Á¯É,
¥ËæqsÀ±Á¯É, PÁ¯ÉÃfUÉ §gÀĪÀ
«zÁåyðUÀ ¼ À Ä ¥À æ w ¢£À ª À Ç
£Á¯ÉÌ ÊzÀÄ Q.«Äà £Àqz
É ÄÀ PÉÆAqÉÃ
§gÀ¨ÉÃPÁzÀ ¥Àj¹Üw¬ÄzÉ. F
¤nÖ£À°è d£À¥Àæw¤¢üUÀ¼ÀÄ F
¨sÁUÀzÀ°è ºÉaÑ£À ªÀÄÄvÀĪÀfð
ªÀ » ¹ UÁæ ª À Ä PÉ Ì ¸Ë®¨s À å
MzÀV¸À¨ÃÉ PÁVzÉ.
Website: www.munjavu.com
¥ÀÄl 3
¨sÀl̼À ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉUÉ £ÁªÀÄ
¤zÉÃð²vÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ DAiÉÄÌ
¨s À l ̼À : ¨s À l ̼À
¥ÀÄgÀ¸¨
À U
É s É LªÀgÄÀ £ÁªÀÄ
¤zÉÃð²vÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÀÄß
DAiÉÄÌ ªÀiÁr ¸ÀgÀPÁgÀ
DzÉñÀ ºÉÆgÀr¹zÉ.
ªÉAPÀmÃÉ ±À ¸ÀtAÚ iÀÄå
£ÁAiÀ Ä Ì D¸À g À P É Ã j,
¥ÀzäÀ£Á¨sÀ gÁªÀÄPÀȵÀÚ ¥ÉÊ, ¥sAÀ iÀiÁeï ªÀÄįÁè, ªÀiÁgÀÄw gÁªÀiÁ zÉêÀrUÀ
ªÀÄtÄ̽, £ÁUÀgÁd ªÁ¸ÀÄzÉêÀ £ÁAiÀÄÌ ZËxÀ¤ EªÀgÄÀ £ÀÆvÀ£À ¸Àz¸
À åÀ gÀ
¥ÀnA
Ö iÀÄ°è ¸ÁÜ£À ¥Àq¢
É zÁÝg.É ¨sl
À ̼À ¨ÁèPï PÁAUɸ
æ ï F LªÀgÄÀ ¸Àz¸
À åÀ g£
À ÄÀ ß
²¥sÁgÀ¸ÄÀ ì ªÀiÁr ¸ÀgPÀ ÁgÀPÌÉ PÀ¼ÄÀ »¹zÀÄÝ, £ÀUg
À Á©üªÈÀ ¢Þ E¯ÁSÉAiÀÄ ¸ÀgPÀ ÁgÀzÀ
C¢üãÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð ¹¢ÝPï ¥ÁµÁ C£ÀĪÉÆÃzÀ£É ¤Ãr gÁdå¥ÁgÀ DeÁÕ£ÄÀ ¸ÁgÀ
DzÉñÀ ºÉÆgÀr¹zÁÝg.É £ÀÆvÀ£À ¸Àz¸
À åÀ jUÉ ¨sl
À ̼À ¨ÁèPï PÁAUɸ
æ ï CzsåÀ PëÀ
«oÀ¯
× ï £ÁAiÀÄ,Ì »jQjAiÀÄ PÁAUɸ
æ ï ªÀÄÄRAqÀgÄÀ C©ü£AÀ zÀ£UÉ ¼
À £
À ÄÀ ß ¸À°¹
è zÁÝg.É
CvÀÄåvÀÛªÀÄ UÀÄtªÀÄlÖzÀ gÀ§âgï, ªÉÆïïØ, PÁAQæÃl ªÀÄvÀÄÛ
ºÉÊqÉÆÃæ °Pï EAlgï¯ÁPï ¥ÉêÀgïì, ¹ªÉÄÃAmï ¨ÁèPï
¸À®ÄªÁV £ÀªÄÀ ä£ÄÀ ß ¸ÀA¥ÀQð¹.
eɹ© ªÀÄvÀÄÛ n¥Ààgï ¨ÁrUÉUÉ ®¨sÀå.
RUS KARWAR : 0 9 3 4 2 7 0 0 8 3 1 ,
09535628447
PÜÃÝÊÜÚÊÜááíhÝÊÜâ
07 £ÀªÉA§gï 2014, ±ÀÄPÀæªÁgÀ
TO
46
eÁ»ÃgÁvÀÄ
SHRI-.R.V.DESHPANDE-DISTRICT GUARDIAN MINISTER OF UTTARA-KANNADA DISTTRICT, SHRI UJJWAL KUMAR GHOSH. IAS DEPUTY-COMMISSIONER-UTTARA-KANNADA DISTRICT
SHRI H.C.PRASANNA. ADDITIONAL DEPUTY COMMISSIONER-UTTARA-KANNADA DISTRICT, SHRI PRASHANTH KUMAR. ASST.COMMISSIONER-KARWAR SUB DIVISION
SHRI MADHUKESHWAR NAYAK. TAHSILDAR-KARWAR TALUKA-UTTARA-KANNADA DISTRICT, SHRI M.S.ALLABAX. DISTRICT SOCIAL-WELFARE OFFICER-UTTARA-KANNADA DISTRICT-KARWAR.
CHAIRMAN &MEMBERS DISTRICT CASTEVALIDATION COMMITTEE-UTTARA-KANNADA-KARWAR.
SUB:GRANTING OF ST CERTIFICATES TO ALL
IDENTIFIED AND IDENFIABLE APPLICANTS WHO
CLAIMED TO BELONG TO KOKNA TRIBAL
COMMUNITY,WHO ARE IRREVOCABLY IDENTIFIED AS
KOKNA BY DCRE OF GOVT OF KARNATAKA IN ITS
INVESTIGATIVE REPORT SUBMITTED TO SECRETARY-SOCIAL-WELFARE-GOVT OF KARNAT KA IN AUGUST 1997 &REPORT SUBMITTED
BY THE
TAHSILDAR-KARWAR TALUKA IN JULY 1997 AFTER
IDENTIFYING COMMUNITY OF APPLICANT KOKNA
CANDIDATES AS KOKNA,MENTIONED AT SR.NO.21 OF
PART- VI -KARNATAKA VIDE THE SCHEDULED
CASTE&SCHEDULED TRIBE AMENDMENT ACT 1976.
KIND ATTENTION IS INVITED TO MY E.MAIL DATED
1ST NOV 2014 AND SUBSEQUENT ADVT IN LOCAL
NEWS-PAPER NAMELY KARAVALI-MUNJAVU ON 2ND
NOVEMBER, 2014,WHICH IS SELF EXPLAINATORY.
IN ADDITTION TO ABOVE ,I INVITE ATTENTION TO
VARIOUS EXHIBITS, ANNEXURE, AFFIDAVIT FILED BY
GOVT AND REJOINDERS,SUR-REJOINDERS FILED
BY ME IN W.P.NO 20716/98 & IN W.P. NO 13187/98 &
18137 t0 18145/1998 &LETTER URGING HIGH
COURTTO INTIATE PERJURYACTION ON GOVT OF
KARNATAKA & ITSOFFICIALS& OTHER RESPONDENTS FOR STATING ON OATH REPEATEDLY FALSE
INFORMATION GERMANE TO MAIN ISSUE IN WRIT APPLICATION, COPY OF DETAILED REPRESENTATION
SUBMITTED BY ME THROUGH REGD POST TO
MR.TIWARI-A BELLIGERENT D.C IN 2000,WHO HAD
SCANT /NO REGARD TO SUPREME-COURT DIRECTIONS WHO WITHOUT CONDUCTING MANDATORY &
QUINTE-ESSENTIAL ASPECT OF PHYSICALLY MAKING
DUE
&
PROPER
ENQUIRY
&
INVESTIGATION&VERIFICATION
WITH
PANCHANAMA,STATEMENTS PRECEDENT TO
GRANTING OF ST CERTIFICATE ,WITHOUT TAKING
INTO ACCOUNT PLETHORA OF EVIDENCES IN 3 VOLUMES CONTAING398 PAGES , WITHOUT ISSUING SCN
THOUGH REQUESTD, DENIED ST CERTIFICATE IN
COMPLETE TRANSGRESSION OF SUPREME COURT
DIRECTION IN MADHURI-PATIL VS ADDL COMMISSIONER TO BE FOLLOWED BY EVERY GOVT OFFICER
&HIGH-COURT DIRECTIONS DATED 27 TH JAN
1995&GOVT OF KARNATAKA UNDER TAKING TO FOLLOW SUPREME COURT MANDATED PROCEDURE
&METHODOLOGY AND DIRECTION OF HON’BLE HC
DATED 24TH JAN 2000. 7 SETS OF COPIES TOTALLY 2
SETS IN TWO PARTS OF DETAILED SUBMISSION
MADE TO KARNATAKA BACK-WARD CLASS COMMISSION IN FEB 2000 BY RITESH KHALWADEKAR AND
SHARAD PAWAR IN 2 VOLUMES CONTAINING 272
PAGES .AS PER SUPREME-COURTS DECISION,IF
EARLIER OFFICER HAS TAKEN A WRONG DECISION,
SAME IS NOT REQUIRED TO BE PERPECTUATED BY
THE SUCCESSORS.
ANNEXURES&EXHIBITS
CONTAIN
ALL
FACTS,INFORMATION,DOCUMENTS,EVIDENCES,
ETHNOGRAPHY & ANTHROPOLOGICAL TRAITS OF
KOKNA OF UTTARA-KANNADA DISTRICT OF
KARNATAKA STATE AS MENTIONED AT PAGE NO.221
TO 224 OF KANARA DISTRICT GAZETTEER OF 1883
AND PAGE NO.248 OF UTTARA-KANNADA DISTRICT
KARNATAKA
STATE
GAZETTTEER,ENQUIRY&INVESTIGATION & VERIFICATION & SURVEY REPORT OF TAHSILDAR-KARWAR &
DIRECTORATE OF CIVIL RIGHTS ENFORCEMENT
(POLICE DEPT EQUIVALENT TO VIGILANCE CELL AS
MENTIONED IN MADHURI PATIL SC CASE
&KARNATAKA HIGH COURT)-GOVT OF KARNATAKA,
MADE BY THESE REVENUE &POLICE (VIGILANCE)
OFFICERSONLY UPON COMPLAINT(AFTER FOUR
YEARS CONTINUEOUS PERSUATION WITH EVERY AUTHORITY RIGHT FROM CHIEF-MINISTER, MINISTERSOCIAL-WELFARE,
SECRETARY
SOCIALWELFARE,OFFICIALS OF SECRETRIATE OF SOCIALWELFARE AND UTTARA-KANNADA DISTRICT DEPUTY
COMMISSIONER) FROM KOKNA TRIBAL COMMUNITY
AGAINST THEN (PRIOR TO MAY 1997) DISTRICT ADMINISTRATION UNDER SUPERVISORY CHARGE OF
THEN DISTRICT GUARDIAN MINISTER MR.DESHPANDE,
BY MANDATORILY FOLLOWING THE PROCEDURE&
METHODOLOGY CONTAINED IN PARA 13 OF
MADHURI-PATIL VS ADDDL COMMISSSIONER, M/S
LIPTON INDIA LTD VS STATE OF KSRNATAKA AIR 1997
SUPREME-COURT 1911-AND OTHER CASE
LAWS.EVERY INFORMATION ON KOKNA TRIBAL COMMUNITY OF KARWAR AS AVAILABLE IN PRE&POST
INDEPENDENCE PERIOD HAS BEEN PROVIDED IN
ADDITION TO CONCLUSIVE INFORMATION GATHERED FROM INFORMED
SENIOR LOCAL
NATIVES,VILLAGE HEADS AND SCHOOL HEAD
MASTERS.IN M/S LIPTON INDIA LTD VS STATE OF
KSRNATAKA AIR 1997 SUPREME-COURT 1911,SUPREME COURT HAS CASTIGATED KARNATAKA GOVT
OFFICIALS AS SLACK & HABITUAL OFFICER WITH NO
SERIOUSNESS,WHO ARE USED TO STATE FALSE INFORMATION ON OATH BEFORE HIGH COURT, TO
DENY JUSTICE AND PERSONS WITH NO CLEAN
HANDS.THE SAME THING HAPPENED IN KOKNA
MATTER,BUT FOR REASONS UNKNOWN KARNATAKA
HIGH COURT DID NOT INITIATE PERJURY ACTION
AGAINST ALL RESPONDENTS,INSPITE OF MAKING A
WRITTEN PLEA & I HAVE EVERY RIGHT TO BRING THIS
FACT BEFORE HON’BLE SC, WHILE I REQUESTING
SUPREME-COURT REGISTRY TO INITIATE COMMITTING OF CONTEMPT BY MORE THAN 20 IAS OFFICERS INCLUDING TAHSILDARS,DISTRICT SOCIALWELFARE OFFICERS, 3 MINISTERS INCLUDING DISTRICT GUARDIAN MINISTER , TWOCHIEFSECRETARY,FEW PRINCIPAL-SECRETARY –SOCIALWELFARE FROM FEBRUVARY 1994 FOR ABROGATION OF CONSTITUTIONAL ORDER RELEVENT TO
KOKNA TRIBAL COMMUNITY OF KARNATAKA STATE
DURING LAST 58 YEARS.
FURTHER,ARTICLE 342 (1) OR 342 (2) DO NOT
PROVIDE NEITHER PRESIDENT AFTER ENQUIRY/
CONSULTATION WITH GOVERNOR NOR PARLIAMENT
AFTER ENQIRY/INVESTIGATION THROUGH COMMITTEE SET-UP FOR INCLUSION OR DELATION OF COMMUNITY FROM TRIBAL LIST ,DO NOT PROVIDE FOR
MENTIONING/SCHEDULING OF ALTERNATIVE NAME
( HERE KONKAN-MARATHA)OF ALREADY SHEDULED
COMMUNITY (HERE KOKNA).FURTHER, COMMUNITY
OF CANDIDATE IS A QUESTION OF FACT AND SAME IS
ALLOWED TO BE PROVED LEADING EVIDENCE, VERIFIABLE INFORMATION FROM ANY SOURCE INCLUDING GAZETTEER, ASTE-MANUALS, COMPENDIUMS
ON CASTES & COMMUNITIES ETC, MUNCIPALITY
&TALUKAOFFICE DEATH RECORDS,SCHOOL
RECORDSAND ANY MATERIAL INFORMATION AVAILABLE UPON ENQUIRY FROM INFORMED SENIOR NATIVE PEOPLE OF THE AREA OF ORDINARYRESIDENSHIP IN KARWAR TALUKA
. ATTENTION IS INVITED TO THE MENTION OF
KONKAN-MARATA NAME AS ALTERNATIVE FOR KOKNA
IN VARIOUSRECORDS IN GOVT OFFICES AND
MUNCIPALITY OFFICE,SCHOOLS RIGHT FROM THE
EARLIEST YEARS OF 1900. THE TAHSILDAR
THROUGH HIS OFFICE CAN MAKE OUT FROM OLD
,UNPERISHABLE GOVT RECORDS/REGISTERS UNDER HIS CUSTODAY.FUTHER,THERE ARE LOT MANY
DOCUMENTS FROM VILLAGE HEADS AND SCHOOL
HEAD MASTERS TO KNOW HABITATION OF KOKNA
TRIBAL COMMUNITY . FURTHER, KOKNA TRIBAL
COMMUNITY ,AS ORDINARILY RESIDENT IS HABITING
ONLY IN& AROUND KARWAR TALUKA OF UTTARAKANNADA DISTRICT IN THE ENTIRE KARNATAKA
STATE AND NONE OF KOKNA TRIBAL COMMUNITY
PEOPLE HABIT AS ORDINARILY RESIDENTS IN ANY
OTHER DISTRICTS OF BOMBAY-KARNATAKA REGION
AS WELL AS WHOLE OF KARNATAKA STATE.
IN 1956 MODIFICATION LIST ORDER, SAID KOKNA
TRIBAL COMMUNITY OF BOMBAY-KARNATAKA AREA
COMPRISINGOF
DISTRICTS
OF
BELGAUM,DHARWAD,BIJAPUR& KANARA (UTTARAKANNADA) WAS DEEMED AS STFOR THEN MYSORE
(NOW KARNATAKA) STATE.UPON REMOVAL OF AREA
RESTRICTION, SAID SAME KOKNA TRIBAL COMMUNITY ,IF RESIDING AS ORDINARILY RESIDENTS ELSEWHERE IN ENTIRE KARNATAKA STATE WAS DEEMED
AS ST FOR KARNATAKA STATE.
IT MUST BE KNOWN THAT NEVER AREA REMOVAL
ADDED SAME NAME DIFFERENT COMMUNITY BUT
ADDED SAME NAME SAME COMMUNITY ADDITIONAL
POPULATION IF EXISTING ELSEWHERE IN
KARNATAKA. THIS IS THE REASON ‘’MOGER’’ COMMUNITY OF EARLIER MENTION OF SOUTH-KANARA,
IF AVAILABLE IN OTHER PARTS INCLUDINGUTTARAKANNADA ALONE ARE ELIGIBLE FOR SC,NOT WITHSTANDING THE FACT OFDECISION OF HON’BLE HIGH
COURT OF KARNATAKA, WHICH WAS NOT CONTESTED BY GOVT OF KARNATAKA ON POLITICAL EXPEDIENCY. GOVT OF KARNATAKA OR THE DALIT
ORGANISATION CAN TAKE-UP THIS ISSUE WITH
HON’BLE HIGH-COURT FOR APPARENT ERROR OR
WITH SC FOR WRONG DECISION RENDERED BY
KARNATAKA HIGH COURT,WHICH WAS ACCEPTED BY
GOVT
OF
KARNATAKA
ON
POLITICAL
EXPEDIENCY,WHICH IS NOT AT ALL ALLOWED MORE
PARTICULARLY IN RESPECT OF CONSTITUTIONAL
ORDERS. THIS HAPPENED DUE TO FOLLOWING OF
SOME WRONG DECISION RENDERED BY HON’BLE
SUPREME-COURT IN CASE OF ‘’PALGHAT JILLA
THANDAN SAMUDHAYA SAMRAKSHANA SAMITHI VS
STATE OF KERALA.IF COMPETENT AUTHORITIES FOLLOW PROCEDURE& METHODS AS MANDATED BY
MADHURI PATIL VS ADDL COMMISSIONER BY COMPARING ETHNOGRAPHY OF UNTOUCHABLE
‘MOGERS’’ OF SOUTH KANARA WITH MOGERS OF
NORTH-KANARA AND BY DIFFERENTIATING THEM AS
DIFFERENT, IRRESPECTIVE OF HIGH-COURT ORDER
,MOGERS OF NORTH KANARA CAN BE DISALLOWED
SC CERTIFICATE. SO ALSO PERSONS BELONGING
TO ‘’BHOVI’’ SCCOMMUNITY WHO ARE OTHER THAN
WHO WORK AS ‘’KALLU WODDAR’’-STONE BRAKERS
AS ‘’BHOVI’’ UNTOUCHABLES ARE ALSO NOT SC.
SAME NAME COMMUNITY UPON AREA REMOVAL
OTHER THAN COMMUNITY WITH AREA RESTRICTION
I.E WHAT IS MENTIONED IN 1950/ 1956 SC ORDER
WITH ITS ETHNOGRAPHY& UNTOUCHABILITY ARE
NOT SAME AND ARE NOT ELIGIBLE AS SC. BECAUSE
OF LAXITY OF GOVT OF KARNATAKA WITH NO KNOWLEDGE OF LAW IN THE SECRETARIATE OF SOCIALWELFARE LOT MANY BOGUS,NOT-GENUNINE COMMUNITIES ARE GETTING SC,ST CERTIFICATES.THIS
HAS HAPPENED BECAUSE DELIBERATELY
KARNATAKA GOVT INSPITE OF ITS UNDERTAKING BEFORE HIGH COURT IS NOT FOLLOWING SUPREME
COURT MANDATED PROCEDURE & METHODOLOGY
FOR IDENTIFICATION OF COMMUNITY OF
CANDIDATE.THEREFORE,THERE ARE LARGE NUMBER OF SC,ST IMPERSONATORS WHO ARE
BENEFERIES
OF
GOVT
OF
KARNATAKA.EVEN,CERTAIN HIGHEST LEVEL
OFFICERS,WHO RETIRED WERE HOLDING SC,ST
CERTIFICATES AS PSEUDO SC & STS. AND GENUINE
SEVERAL ST COMMUNITIES SPECIFIED AS ST BY ARE
WITHOUT ST CERTIFICATES FOR YEARS TOGETHER,
BECAUSE OF NON-IDENTIFICATION OF COMMUNITY
OF CANDIDATES BY FOLLOWING SC MANDATED
PROCEDURE & METHODOLOGY. AND BUREAUCRATS
WORKING AS MENIALS FOR MINISTERS WITHOUT ACCOUNTABILITY AND WITHOUT STATUTORY POWERS
RULING THE ROOST IN DAY TODAY AFFAIRSOF EXECUTIVES IN THE NAME OF UNCONSTITUTIONAL
DISTRICT GUARDIAN MINISTER ,AS UNDESIRED
DUPLICATION TO EXECUTIVE DUTIES, WHO WITHOUT RESPONSIBILITY, DO THE JOB OF HAPTA
VASOOL,LARGESSE TO UNWANTED GOVT EMPLOYEES PLUM MONEY MAKING POSTINGS/TRANFERS
AND CREATING DON CULTURE, INSULTING & CREATING IN SECURITY IN THE MINDS OF HONEST EXECUTIVES AND GIVING PREMIUM TO FEW BLACKSHEEPS IN BUREACRACY. SC SHOULD BAN SUCH
UNCONSTITUTIONAL DISTRICT GUARDIAN SHIP IN
THE HANDS OF MOST OF LOWLY QUALIFIED MINISTERS AT THE DETRIMENT OF BETTER DISTRICT
ADMINISTRATION.A COMMISSION WITH HONEST SUPREME-COURT JUDGE SHOULD BE APPOINTED TO
FIND OUT WHO INTRODUCED SUCH UNCONSTITUTIONAL SCHEME OF LOOTING PUBLIC EXCHEQER
THROUGH DISTRICT DICTATOR OF PRIVATE INTEREST WITHOUT ACCOUNTABILITY AND BIGGEST INTRODUCTION OF CORRUPTION AND ALL ILLS AND
MISUSE OF FACILITIES FOR PRIVATE ENJOYMENT OF
WORST SORTS OF ARABIAN NIGHTS
IN
HOTELS,INSPECTION
BUNGLOWS
AND
RESORTS.THAT IS HOW KARNATAKA WAS FAMOUS
FOR FEW MINISTERS WITH CARNAL DESIRES WITH
PIMPS EVERYWHERE, AT THE COST OFEFFICIENT ADMINISTRATION BY FEW DEDICATED BUREAUCRATS.
GOVT OF KARNATAKA IS SUPPOSED TO ACCEPT
WHAT IS ACCORDANCE WITH LAW&FACTS AND NOT
WHAT IS NOT IN ACCORDANCE WITH LAW
&FACTS,PARTICULARLY WHILE DEALING WITH ANY
REPORT OR ADVISE TENDERED BY ANY COMMISSION OR COMMITTEE .IF ANY ADVISE TENDERED TO
GOVT OF KARNATAKA IS NOT IN ACCORDANCE WITH
LAW& FACTS ON THE SUBJECT OR NOT IN ACCORDANCE WITH CASE LAW OR LAW DECIDED BY
HON’BLE SC,SUCH A REPORT IS ABINITIO VOID & IS
REQUIRED TO BE REJECTED BY GOVT& GOVT IS
RQUIRED TO TAKE DECISION ACCCORDING TO
LAW,UNDER INTIMATION TO HIGH COURT AS WELL
AS THROUGH PUBLIC NOTIFICATION OR G.O, CIRCULAR OR THROUGH WRITTEN COMMUNICATION IN
THAT REGARD TO PETITIONERS,INTERVANERS AND
OTHER STAKE HOLDERS.
IN CASE OF KOKNA MATTER REGARDING GRANTING OF ST CERTIFICATE, THERE IS NOT A SINGLE
G.O, GOVT RESOLUTION OR CIRCULAR OR INSTRUCTION ISSUED BY GOVT OF KARNATAKA, TILL DATE
EVEN AFTER LAPSE OF 13 YEARS,AFTER THE MATTER WAS REFEREDBY KARNATAKA HIGH COURT TO
KARNATAKA BACKWARD CLASSES COMMISSION
WHICH SUBMITTED ITS REPORT TO KARNATAKA
GOVT IN DECEMBER 2000. TILL DATE, GOVT OF
KARNATAKA HAD NOT INFORMED OR SENT WRIT
PETITIONERS &INTERVANERS AND OTHER STAKE
HOLDERS IN W.P NO 13187,18137 TO 18145/98
TAGGED WITH W.P.NO 20716/98. REPORT OF
KARNATAKA BACKWARD CLASSES COMMISSION
(KSBC) AS WELL AS ACTION TAKEN REPORT(ATR) BY
GOVT OF KARNAKA IS SENT TO PETITIONERS/
INTERVANERS , INSPITE OF SEVERAL& REPEATED
REMINDERS NOR COMPLIANCE REPORT TO HIGH
COURT, WITH COPY OF KSBC ADVISE & ATRIS SENT
TO HIGH COURT OF KARNATAKA EVEN AFTER LAPSE
OF 13 YEARS.THE DISRICT GUARDIAN MINISTER
SHOULD EXPLAIN THE REASON BEHIND SUCH GOVT
INACTION ON PUBLIC MATTER OF IMPORTANCE,AS
DISTRICT GUARDIAN MINISTER WHO SUPERVISES
EVERYTHING OF UTTARA-KANNADA AFFAIRS CAN
NOT BE SAID THAT HE WAS NOT AWARE OF WHAT IS
GOING ON IN THIS IMPORTANT MATTER OF PUBLIC
IMPORTANCE REGARDING CONSTITUTIONALLY
SPECIFIED KOKNA TRIBAL COMMUNITY OF HIS DISTRICT.
GOVT OF KARNATAKA SINCEJANUVARY-2001 HAS
KEPT EVERYTHING IN SHROUDED MISTRY,AS GOVT
OF KARNATAKA HAS MORE THINGS TO HIDE. SUCH
NEFERIOUS METHODS WAS ADOPTED BY GOVT
OFFICERS AT SECRETARIAT LEVEL& AT DEPUTYCOMMISSIONERS LEVEL& OUR THEN& NOW
CONTINUEING DISTRICT GUARDIAN MINISTER
FROM 1995,WHO WAS SENIOR MOST CABINET MINISTER, UNDER THEN CONGRESS GOVT HEADED
BY
SHRI
S.M.KRISHNA
IN
2001.KNOWINGLY&WILLFULLY
THE
MOST
ACTIV&EVER GREEN &VIGILANT MR.GUARDIAN MINISTER KEPT A STOIC SALIENCE TILL DATE,INSPITE
OF BRING MATTER TO HIS NOTICE ON KOKNA ISSUE
TIME & AGAIN THROUGH KARAVALI-MUNJAVU DURING LAST TEN YEARS SUBSEQUENT TO THE YEAR
2004.
IT IS CERTAIN THAT GOVT UNDERTHE INFLUENCE OF MR.GUARDIAN MINISTER,WANTED TO
KEEP EVERTHING UNDER WRAPS AND UNDER
CARPET,BECAUSE GOVT OFFICERS KNEW WELL
THAT THEY ARE CLANDESTINELY DENYING IDENTIFIED KOKNA’S ST CERTIFICATE BY WILLINLY & KNOWINGLY COMMITTING CONTEMPT OF SUPREMECOURT AND THEYINCLUDING KSBC INSPITE OF
REFERENCE FROM HIGH COURT REGARDING IDENTIFICATION OF COMMUNITY OF CANDIDATE AS ‘’A
QUESTION OF FACT ‘’ KNOWINGLY &WILLFULLY
TWISTED THE MATTER OF REFERENCE BY HIGH COURT
AS “QUESTION OF LAW” BY TAKING DIRECTION BY
HIGH-COURT VERY LIGHTLY & CASUALLY, BY INTERFERENCE OF INVISIBLE HANDIS CLEARLY DISCERNED.
THIS MATTER WAS FURTHER CASUALLY DEALT
BY SECRETARY SOCIAL-WELFARE-BANGALORE
,WITHOUT
FOLLOWING
PROCEDURE&METHODOLOGY MANDATED BY
HON’BLE SUPREME COURT IN CASE OF MADHURIPATIL, ACTION COMMITTEE VS UNION OF INDIA DECIDED ON 18TH JULY 1994—1994 SCC(5) 244.&
MARRICHANDRA VS DEAN,SETH GS MEDICAL
COLLEGE???SC DECISION DATED 2ND MAY
1990????1990 SCC (3) 13 COLLECTOR, BILASPUR
VS AJI.P.K.JOGI—HON’BLE SUPREME COURT ORDER? DATED 13TH OCT 2011,GAYATRILAXMI B
NAGPURE VS STATE OF MAHARASHTRA?? HON’BLE
SUPREME COURT ORDER== DATED 15 TH
MARCH1996??? 1996 AIR 1338???ON APPRECIATION
OF
EACH
EVIDENCE
FOR
ESTABLISHING&IDENTIFYING COMMUNITY OF CANDIDATE AS COMMUNITY OF CANDIDATE IS QUESTION
OF FACT AND NOT QUESTION OF LAW. STATE OF
MAHARASHTRA VS MILIND* ORS ?? HON’BLE SUPREME COURT DECISION—DATED 28TH NOV 2000
WAS ON QUESTION OF LAW AND NOT ON QUESTION
OF FACTS..THE SC MILIND CASE DEALS WITH ‘’QUESTION OF LAW’ .
THE QUESTION OF LAW IS SAID TO OCCUR,WHEN
APPLICANTCANDIDATE HAS BEEN PROVED BY LEADING EVIDENCE,FACTS,DOCUMENTS,INFORMATION
CONTENT FROM GAZETTEERS,MANUALS,PRE&
POST INDEPENCE DOCUMENTATION HAVING PROBATIVE VALUE, FACT OF PECULIAR PRACTICES & CIRCUMSTANCES & ON THE BASIS OF AFFINITY TO
ENTHNOGRAPHY& ANTHROPOLOGICAL TRAITS OF
CLAIMED ST COMMUNITY,UPON DUE& PROPER ENQUIRY& INVESTIGATION AS MANDATED IN THE PROCEDURE& METHODOLOGY IN CASE OF MADHURI
PATIL VS ADDL COMMISSIONER THAT CANDIDATE
DOES NOT BELONG TO CLAIMED ST COMMUNITY IN
THE SCHEDULED TRIBES ACT/ORDER. IF CANDIDATE
IS FOUND TO BE ESTABLISED & IDENTIFIED AS BELONGING TO COMMUNITY CLAIMED BY HIM WHICH IS
IN THE SCHEDULED LIST,THEN THERE DOES NOT EXIST QUESTION OF LAW.& THEREFORE,EVERY OBSERVATION OF SC IN CASE OF MAHARASHTRA VS MILIND
CASE IS NOT AT ALL APPLICABLE TO KOKNA CASE,AS
APPLICANT KOKNA’S HAVE ALREADY ESTABLISHED
THAT THEY ARE KOKNAS .FURTHER, TAHSILDAR?
KARWAR & DCRE?GOK?BANGALORE HAS ALSO IDENTIFIED THEM AS KOKNA VIDE SR.NO.21 PART VIKARNATAKA STATE, IDENTIFIED KOKNA ARE REQUIRED TO BE GRANTED ST CERTIFICATE .
IN 1997,UPON IDENTIFICATION OF COMMUNITY OF
CLAIMANT KOKNA CANDIDATE MR.PRAKASH
.G.POWAR. THROUGH KOKNA COMMUNITY IDENTIFICATION SURVEY BY FOLLOWING SC MANDATED PROCEDURE& METHODOLOGY BY EARLIAR TAHASILDAR,
UPON MATTER WAS REFERED TO SECRETARY SOCIALWELFARE BY THEN D.C, SECRETARY SOCIAL-WELFARE
HAD DIRECTED TAHSILDAR-KARWAR TO GRANT
KOKNA CANDIDATE ST CERTIFICATE.BUT,NEW INCUMBENT TAHSILDAR REFUSED TO GRANT ST CERTIFICATE,
THOUGH HE WAS MANDATORILY BOUND TO GRANT
ST CERTIFICATE BY FOLLOWING SC DIRECTION.IT IS
SEEN THAT NO PUNITIVE ACTION IS TAKEN AGAINST
TAHSILDAR BY THE D.C, THOUGH TAHSILDAR COMMITTED CONTEMPT OF SC AND FURTHER, DID NOT
LAWFUL DIRECTION OF SECRETARY SOCIALWELFARE.I REQUEST PRESENT D.C. TO INITIATE DISCIPLINARY ACTION AND SUO-MOTO REGISTER COMPLAINT FOR CAUSING INJURY AND ANNOYACE TO
KOKNA TRIBAL PERSON.RECENTLY,EVEN CHIEF MINISTER HAS PASSED SUCH DIRECTION AND HAS DIRECTED D.C’S TO SUSPEND SUCH BELLIGERENT
TAHSILDARS. AND CONGRESS OBSERVER HAS MADE
A STATEMENT FOR REGISTERING COMPLAINT UNDER
ATROCITY ACT 1989 AS AMENDED BY 2014,IS REALLY
LAUDABLE.FUTHER CHIEF MINISTER HAS STATED THAT
HE WILL HOLD D.C RESPONSIBLE. HON’BLE CHIEF
MINISTER MUST KNOW THAT THE VILLAIN OF PIECE IS
NOT PRESENT D.C. BUT HIS OWN SENIOR MOST CABINET COLLEAGUE,WHO IS AVERSE TOPROBLEMS OF
SC,ST & OBCs & OTHER WEAKER SECTIONS OF SOCIETY, WHO IS CONSIDERED AS NEXT CHIEF MINISTER
IN WAITING ,WITH SUCH CREDENTIALS. IF, NO
PRUDENT,JUDICIOUS,JUST AND LAWFUL DECISION TO
GRANT ST CERTIFICATE ON EXPEDITIOUS BASIS IS
NOT TAKEN-UP WITH PROPER SPEED AND PROMPTITUDE BY OUR OWN DISRICT GUARDIAN MINISTER,
WITH FURTHER PASSING OF ‘’STATE APOLOGY FOR
KOKNA’’ FOR ‘’STATE TERRORISM ON KOKNA’S FOR
LAST 58 YEARS BY THE OFFICIALS OF GOVT OF
KARNATAKA’’ IN THE NEXT LIGISLATIVE SESSION
ALONG WITH COMPENSATORY DAMAGES REMOVAL
SCHEME FOR KOKNA TRIBE, WITH SANCTION OF Rs.
750/- CRORES FOR ’’ KOKNA TRIBAL AREA DEVELOPMENT FUND’’ TO BE USED FOR INTEGRATED
INFRASTRUCTURAL DEVELOPMENT OF TRIBAL AREA
COMPRISING KARWAR, PART OF ANKOLA AND JOIDA
TALUKA,FAILING WHICH I FELL MR. GUARDIAN MINISTER MAY HAVE TO RENOUNANCE HIS FAVAOURITE
POLITICS WITH ITS PELF.BUT,THAT IS NEITHER MY
WISH NOR MY DESIRE NOR MY CRAVING. I WISH TO
SEE MY MAN AS NEXT CHIEF-MINISTER, AS I HAVE LOT
OF THINGS TO BE GOT DONFROM HIM FOR OUR
UTTARA-KANNADA DISTRICT& ITS PEOPLE. I DO NOT
WANT OR NEVER WANT TO ROCK MR.GUARDIAN
MINISTER’S BOAT ,WHEN HE NEEDS CERTAIN DEFINITE
HELP IN TIME OF SUCH GRAVE CRISIS, WHICH WILL
TURN HIM INTO A COMPLETE VEGETABLE DEVOID OF
EVERYTHING THE WAY FAMOUS PRESIDENT OF USA
MR.NIXON WAS HOOTED TO RESIGN UNDER THREAT
OF IMPEACHMENT & PROSECUTION ,TO DIE SUBSEQUENTLY IN WILDERNESS.THEREFORE, RELIEF FROM
HIS OWN PERSON IS REQUIRED IN THIS CRITICAL SITUATION WILL BE GIVEN ,PROVIDED HE IS READY AS A
GENTLEMAN TO ATONE FOR HIS BLASPHEMYICAL
DEEDS ON HIS OWN KOKNA PEOPLE AND ENSURES
GRANTING OF ST CERTIFICATE AND VALIDITY CERTIFICATE TO ALL KOKNA’S BY CONDUCTING
SIMULANTANEOUS CAMPS IN ALL VILLAGES WHERE
KOKNA TRIBAL PEOPLE HABIT, WITHOUT MINCING ANY
MATTER, WITHIN STIPULATED TIME LIMIT OF 14TH NOV
2014, WITH DUE PRIOR WRITTEN INTIMATION TO ME
FROM EACH OF COMPETENT AUTHORITIES WHO ARE
EMPOWERED TO GRANT ST CERTIFICATE AFTER DUE&
PROPER ENQUIRY& VERIFICATION,WITH WIDE PUBLICITY IN TWO LOCAL NEWS PAPERS TAKING ADEQUATE ASSISTANCE FROM KOKNA ALTERNATIVELY
KNOWN AS KONKAN-MARATHA PEOPLE WHO ARE
MEMBERS OF KOKNA SANGHARSHA SAMITI &KOKNA
SAD-BHAVANA SAMITI ,UNDER PRIOR INTIMATION TO
ME ON E.MAIL .
IN ALL PROBABILITY,I AM SURE THAT KSBC REPORT MUST BE THROWN TO DUST BIN,FOR NOT
COMPLYING WITH LAW OF IDENTIFICATION OF COMMUNITY OF CANDIDATE WITH REFERENCE TOKOKNA
COMMUNITY EXISTING IN KARNATAKA STATE BY FOLLOWING WHAT IS STATED BY SC IN CASE OF MADHURI
PATIL VS ADDL COMMISSIONER, ACTION COMMITTEE———,COLLECTOR BILASPUR VS AJIT JOGI,
MAHARASHTRA VS MILIND AND PRINCIPLE OF NATURAL JUSTICE,PRINCIPLE THAT COMMUNITY OF CANDIDATE IS QUESTION OF FACT AND NOT QUESTION
OF LAW AND PROCEDURE MANDATED BY CENTRAL
GOVT IN THEIR BROCHURES IS ENCLOSED HEREWITH.
THERE ARE SERIES OF CONTEMPTS COMMITTED, BY CREATION OF DOCUMENT CONTAING FALSE
INFORMATION,SUPPRESSION OF FACTS,MIS-STATING OF FACTS , WANTONLY&KNOWINGLY TO COMMITTING CRIME,WANTON DELERECTION OF DUTY
IN NOT CONDUCTING DUE& PROPER ENQUIRY BY
EACH OF D.C,TAHASILDAR-KARWAR ,DIST SOCIALWELFARE OFFICER THROUGH OVERT & COVERT
ACTIONS,ACTS OF OMMISSIONS& COMMISSIONS
THROUGH COLLUSION,CRIMINAL CONSPIRACY
,ADOPTING FRADULENT MEANS & FOISTING FRAUD
AT EVERY LEVEL OF REPRESENTATON INCLUDING
(Continued.... 7th Page)
PÀgÁªÀ½ ªÀÄÄAeÁªÀÅ
07 £ÀªAÉ §gï 2014 ±ÀÄPÀª
æ ÁgÀ
¥ÀæzsÁ£ÀªÀÄAwæ DzÀ±Àð UÁæªÀÄ AiÉÆÃd£É
gÁWÀÄ £ÁAiÀÄÌ ºÉÆÃgÁlPÀÄÌ ZÉÃA§gï
D¥sï PÁªÀĸïðUÀÆ ¸ÀA§AzsÀ«®è
¸ÀªÄÀ ¥ÀðPÀ C£ÀĵÁ×£PÀ ÌÉ PÀª
æ ÄÀ : ¸ÀA¸ÀzÀ
PÁgÀªÁgÀ: ¥Àz
æ Ás £ÀªÄÀ Awæ DzÀ±ð
À UÁæªÄÀ
AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß f¯ÉèAiÀÄ°è ¸ÀªÄÀ ¥ÀðPÀªÁV
C£ÀĵÁ×£ÀUÉƽ¸À®Ä J¯Áè E¯ÁSÉUÀ¼ÀÄ
¸ÀªÄÀ £ÀAé iÀÄ¢AzÀ PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸À¨ÃÉ PÀÄ JAzÀÄ
¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ¸ÀzÀ¸Àå C£ÀAvÀPÀĪÀiÁgï ºÉUÀqÉ
w½¹zÀgÄÀ .
CªÀgÄÀ UÀÄgÀĪÁgÀ f¯Áè ªÀÄlÖzÀ eÁUÀÈvÀ
ªÀÄvÀÄÛ G¸ÀÄÛªÁj ¸À«Äw ¸À¨sÉAiÀÄ°è PÉÃAzÀæ
¸ÀPÁðgÀzÀ AiÉÆÃd£ÉU¼
À À eÁj ¥ÀUæ wÀ ¥Àj²Ã®£É
£Àq¹
É zÀgÄÀ .
PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ ºÀ®ªÁgÀÄ AiÉÆÃd£É
UÀ¼ÄÀ eÁjAiÀÄ°èzÄÀ Ý, CªÀÅUÀ¼À ¯Á¨sÀ ¥s¯
À Á£ÀĨs«
À UÀ½UÉ ¸ÀjAiÀiÁV ¹UÀĪÀAvÉ
£ÉÆÃrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. GzÉÆåÃUÀ SÁwæ AiÉÆÃd£É, ¥Àz
æ Ás £ÀªÀÄAwæ UÁæªÀÄ
¸ÀqPÀ ï AiÉÆÃd£É, ¤ªÀÄð® ¨sÁgÀvÀ AiÉÆÃd£É, ¸Àªð
À ²PÀt
ë C©üAiÀiÁ£À
EvÁå¢ AiÉÆÃd£ÉU¼
À À ¸ÀªÄÀ ¥ÀðPÀ C£ÀĵÁÖ£À ªÀiÁqÀ¨ÃÉ PÀÄ. ®¨såÀ «gÀĪÀ
£ÀÆvÀ£À vÀAvÀe
æ ÁÕ£U
À ¼
À £
À ÄÀ ß §¼À¹PÉÆAqÀÄ AiÉÆÃd£ÉU¼
À £
À ÄÀ ß C£ÀĵÁÖ£U
À Æ
É ½¹
ºÉZÄÀ Ñ d£ÀjUÉ EzÀgÀ ¯Á¨sÀ ¹UÀ¨ÃÉ PÀÄ. d£À¸AÀ SÉå DzsÁgÀz°
À è ¥s¯
À Á£ÀĨs«
À UÀ¼À
DAiÉÄÌ £ÀqɸÀ®Ä CªÀPÁ±À ¤ÃqÀĪÀAvÉ ¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸ÀĪÀAvÉ
CªÀgÄÀ w½¹zÀgÄÀ .
GzÉÆåÃUÀ SÁwæ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr f¯ÉA
è iÀÄ°è 71.64 PÉÆÃn gÀÄ. F
ªÀµð
À ®¨såÀ «zÉ. EzÀg°
À è EzÀĪÀgU
É É 54.91PÉÆÃn gÀÄ. ªÉZÑÀ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÀÄÝ
±ÉÃ.76gÀµÄÀ Ö DyðPÀ ¥ÀU
æ w
À ¸Á¢ü¸¯
À ÁVzÉ. 2013-14 £Éà ¸Á°£À°è 2016
PÁªÀÄUÁjUÀ¼£
À ÄÀ ß ¥ÀÆtðUÉƽ¸À¯ÁVzÀÄÝ, 8947PÁªÀÄUÁjUÀ¼ÄÀ ªÀiÁZïð
CAvÀ å PÉ Ì ¥À æ U À w AiÀ Ä °è v À Ä Û . 2014-15£É à ¸Á°£À ° è EzÀ Ä ªÀ g É U É
1089PÁªÀÄUÁjUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆtðUÉƽ¸À¯ÁVzÉ. GzÉÆåÃUÀ SÁwæ
AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr ««zsÀ E¯ÁSÉUÀ½UÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ C£ÀĵÁÖ£À UÀÄj
¤UÀ¢¥
ü r
À ¸À¯ÁVzÀÄÝ, F PÁªÀÄUÁjUÀ¼£
À ÄÀ ß ¥ÀÆtðUÉƽ¸À¨ÃÉ PÀÄ JAzÀÄ
ºÉýzÀgÄÀ .
EA¢gÁ DªÁ¸ï AiÉÆÃd£ÉAiÀÄrAiÀÄ°è 2013-14£Éà ¸Á°£À°è
1306ªÀÄ£ÉU¼
À ÄÀ ªÀÄAdÆgÁVzÀÄÝ, 165¥ÀÆtðUÉÆArªÉ. 855ªÀÄ£ÉU¼
À ÄÀ
¥Àæ U Àw AiÀÄ°èªÉ. 2014-15£Éà ¸Á°£À°è 1557ªÀÄ £ÉUÀ¼ ÀÄ f¯ÉèUÉ
¥ÀæzsÁ£ÀªÀÄAwæ UÁæªÀÄ ¸ÀqÀPï AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr ¥ÀæxÀªÀÄ
ºÀAvÀzÀ°è 585Q«Ä GzÀÝzÀ 105gÀ¸ÉÛUÀ¼ÀÄ
ªÀÄAdÆgÁVzÀÄÝ 102gÀ¸ÉÛUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆtðUÉƽ¸À¯ÁVzÉ.
JgÀqÀ£Éà ºÀAvÀzÀ°è 87Q«Ä GzÀÝzÀ 15gÀ¸ÉÛUÀ¼ÀÄ
ªÀÄAdÆgÁVªÉ. DzÀµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ£É PÁªÀÄUÁjUÀ¼À£ÀÄß
DgÀA©ü¹ UÀÄtªÀÄlÖzÀ gÀ¸ÉÛ ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ.
ªÀÄAdÆgÁVzÀÄÝ, DzÀµÄÀ Ö ¨ÉÃUÀ£É UÁæªÄÀ ¸À¨U
És ¼
À À ªÀÄÆ®PÀ ¥s¯
À Á£ÀĨs«
À UÀ¼£
À ÄÀ ß
DAiÉÄÌ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉU¼
À À ¤ªÀiÁðt PÁAiÀÄð ¥ÀÆtðUÉƽ¸À¨ÃÉ PÀÄ JAzÀÄ
w½¹zÀgÄÀ .
¤ÃgÀÄ ¥ÀÆgÉÊPÉ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄrAiÀÄ°è 26PÉÆÃn gÀÄ. C£ÀÄzÁ£À
®¨så«
À zÀÄÝ, MlÄÖ 1037PÁªÀÄUÁjUÀ¼ÄÀ EgÀÄvÀª
Û .É UÉÆÃPÀt𠧺ÀÄUÁæªÄÀ AiÉÆÃd£É
PÁªÀÄUÁj ¥ÀÆtðUÉÆArzÀÄÝ, ¥ÁæAiÉÆÃVPÀªÁV ¥ÀjÃPÉU
ë É M¼À¥r
À ¸À¯ÁVzÉ.
¸Àzåz
À °
À è CzÀ£ÄÀ ß ¥ÀÆtðUÉƽ¹ ªÀg¢
À ¸À°¸è ¯
À ÁUÀĪÀÅzÄÀ . CAPÉÆïÁ vÁ®ÆQ£À°è
§ºÀÄUÁæªÄÀ AiÉÆÃd£É ªÀÄvÀÄÛ ¦J¸ïDgï vÀAiÀiÁj¸À®Ä PÁAiÀiÁðzÉñÀ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ
JAzÀÄ C¢üPÁjUÀ¼ÄÀ ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀgÄÀ .
f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvï ªÀÄÄRå PÁAiÀÄð¤ªÀðºÀuÁ¢üPÁj gÁªÀÄ¥À¸
æ Ázï
ªÀÄ£ÉÆúÀgï, ««zsÀ E¯ÁSÉU¼
À À C¢üPÁjUÀ¼ÄÀ ¸À¨AÉs iÀÄ°è G¥À¹Üvj
À zÀÝgÄÀ .
PÁgÀªÁgÀ: PÁgÀªÁgÀ-PÉÆÃr¨ÁUÀ gÀ¸ÉÛ CUÀ°ÃPÀgÀtPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ
gÁWÀÄ £ÁAiÀÄÌ £ÀqɹzÀ ºÉÆÃgÁlPÀÆÌ ºÁUÀÆ PÁgÀªÁgÀ ZÉÃA§gï D¥sï
PÁªÀĸïðUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA§AzsÀ«®è JAzÀÄ PÁgÀªÁgÀ ZÉÃA§gï D¥sï
PÁªÀĸïð£À ¥ÀæªÀÄÄR CdAiÀÄ ¸ÁªÀPÁgÀ w½¹zÁÝgÉ. CªÀgÀÄ UÀÄgÀĪÁgÀ
£ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÀÄ¢ÝUÉÆÃ¶× GzÉÝò¹ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £À. 5gÀAzÀÄ £ÀqÉzÀ
¥Àæw¨sÀl£ÉUÀÆ ºÁUÀÆ PÁgÀªÁgÀ ZÉÃA§gï D¥sï PÁªÀĸïðUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
¸ÀA§AzsÀ«®è. PÁgÀªÁgÀ §AzïUÉ ¨ÉA§®ªÀÇ ¸ÀÆa¹®è. DzÀgÉ gÁWÀÄ
£ÁAiÀÄÌ £ÀªÀÄä ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ PÉ® ªÁå¥ÁgÀ¸ÀÜjUÉ ºÁUÀÆ ¥ÀæªÀÄÄRjUÉ
§®ªÀAvÀªÁV ¥Àæw¨sÀl£ÉAiÀÄ°è ¥Á¯ÉÆμÀÄîªÀAvÉ MvÁ۬Ĺ ¥Àæw¨sÀl£ÉAiÀÄ°è
¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä ¥ÀæZÉÆâ¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. gÁWÀÄ £ÁAiÀÄÌ £ÀªÀÄä ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ°è
AiÀiÁªÀ ¸ÀzÀ¸ÀåvÀéªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢®è. »ÃVgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä ¸ÀAWÀl£É ºÉ¸ÀgÀÄ
ºÉý ¥Àw
æ ¨sl
À £É £Àq¸
É ÄÀ wÛgÄÀ ªÀÅzÀÄ RAqÀ¤ÃAiÀĪÁVzÉ JAzÀÄ CªÀgÄÀ ºÉýzÀgÄÀ .
GzÉÝòvÀ PÁgÀªÁgÀ PÉÆÃr¨ÁUÀ gÀ¸ÉÛ CUÀ°ÃPÀgÀt MAzÉà C¼ÀvÉ EgÀ¨ÉÃPÀÄ.
F »AzÉ ±Á¸ÀPÀ ¸ÀwñÀ ¸ÉʯïgÀ C©ü¥ÁæAiÀÄzÀAvÉ 14 jAzÀ 15 «ÄÃ.
EgÀ¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀÅzÀÄ ¸À«ÄwAiÀÄ MvÁÛ¸ÉAiÀiÁVzÉ. FUÁUÀ¯Éà «¨sÁUÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ
28 «ÄÃ. CUÀ®zÀ AiÉÆÃd£É¬ÄzÀÄÝ 18 «ÄÃ.UÉ vÀgÄÀ ªÀ AiÉÆÃZÀ£É EzÉAiÉÄAzÀÄ
w½¹zÁÝgÉ. PÀ¼ÉzÀ £Á®ÄÌ ªÀµÀðzÀ »AzÉ J.r.©. ºÀt¢AzÀ £ÀUÀgÀ¸À¨sÉ
ºÀt ªÀåAiÀÄ ªÀiÁr FUÀ ªÀÄvÉÛ CµÉÖà ºÀt ¸ÀÄjzÀÄ zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÉ
JAzÀÄ DgÉÆæ¹zÀgÀÄ.
PÁgÀªÁgÀ-PÉÆÃr¨ÁUÀ gÀ¸A
ÛÉ iÀÄ£ÀÄß 18 «ÄÃlgïUÉ «¸Àg
Û u
À É ªÀiÁqÀĪÀÅzÀjAzÀ
PÁgÀªÁgÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ¸ÀA¥ÀÇtð £Á±ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. £ÀUÀgÀ¸À¨sɬÄAzÀ gÀ¸ÉÛ
CUÀ°ÃPÀgt
À zÀ §UÉÎ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÀiÁ»w ¹UÀÄwÛ®.è AiÉÆÃd£É PÀÄjvÀÄ ¸ÀjAiÀiÁzÀ
ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ f¯Áè¢üPÁjAiÀÄ£ÀÄß ¨sÉÃn ªÀiÁr gÀ¸ÉÛAiÀÄ
«¸ÀÛgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß 14 «ÄÃlgïUÉ ¤UÀ¢¥Àr¸ÀĪÀAvÉ «£ÀAw¹zÝÉêÉ. «¸ÀÛgÀuÉ
¸ÀA§AzsÀ ¸À¨sÉ K¥Àðr¹zÁUÀ £ÀªÀÄä ¸ÀAWÀl£ÉUÉ DºÁé£À ¤ÃqÀĪÀÅzÁV
w½¹zÁÝg.É C©üªÈÀ ¢ÞUÉ £ÀªÄÀ ä «gÉÆÃzs«
À ®è. ªÁå¥ÁgÀ¸ÜÀ jUÉ vÉÆAzÀgA
É iÀiÁUÀzA
À vÉ
gÀ¸ÉÛ «¸ÀÛj¸À¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä «£ÀAw JAzÀgÀÄ.
¸ÀÄ¢ÝUÉÆö×AiÀÄ°è ZÉÃA§gï D¥sï PÁªÀĸïð£À CzsÀåPÀë CdAiÀÄ ±ÉnÖ,
PÁAiÀÄðzÀ²ð fvÉÃAzÀæ oÀ£Áß ¥Àª
æ ÄÀ ÄRgÁzÀ ¥ÀPæ Á±À gÁªï, ZÉÃvÀ£À ¤Ã¯ÁªÀgï,
£ÀgÀ¹AºÀ, ªÀÄÄPÉñÀ, ºÉêÀÄgÁd ¥Ánî ªÀÄÄAvÁzÀªÀgÀÄ G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ.
7
EAzÀÄ PÀ¯Á GvÀìªÀ
PÁgÀ ª ÁgÀ :
PÀ®à£Á gÀ²ä PÀ¯Á
¯ÉÆÃPÀ, PÁgÀªÁgÀ
ºÁUÀ Æ PÀ £ À ß qÀ
ªÀ Ä vÀ Ä Û ¸À A ¸À Ì ç w
E¯ÁSÉ ¨É A UÀ
¼À Æ gÀ Ä EªÀ g À
¸ÀAAiÉÆÃUÀzÆ
É A¢UÉ
PÀ¯Á GvÀìªÀ
2014 £ÀÄß ²æà ±ÉÃeÉÓñÀg
é À zÉêÀ¸ÁÜ£z
À À ªÉâPÉ ±ÉÃdªÁqÀ, PÁgÀªÁgÀz°
À è
£À. 7 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5.30 PÉÌ K¥Àðr¸À¯ÁVzÉ.
F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ªÀÄÄRå CwyUÀ¼ÁV §¸ÀªÀgÁd ºÀÆUÁgÀ,
¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌçw E¯ÁSÉ, PÁgÀªÁgÀ.
²æÃPÁAvÀ ºÉ U À qÉ , PÉ ë ÃvÀ æ ²PÀ ë u Á¢üP ÁjUÀ ¼À Ä. ªÀ ÄzsÀ ÄPÀ g ï oÁPÀ Ä
£ÁAiÀÄÌ, f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvï ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, ºÁUÀÆ ²PÀët ªÀÄvÀÄÛ
DgÉÆÃUÀå ¸ÁÜ¬Ä ¸À«ÄwAiÀÄ CzsÀåPÀëgÀÄ. G¯Áè¸À J£ï ¨ÁAzÉÃPÀgï,
UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï CzsÀåPÀëgÀÄ, ²gÀªÁqÀ. ¥Àæ¢Ã¥À ±ÉÃdªÁqÀPÀgï,
ªÉÆÃPÉÛ±ÀgÀgÀÄ, ±ÉÃeɱÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£À ±ÉÃdªÁqÀ. ¸ÀÄQæ ¨ÉÆêÀÄÄä
UËqÀ, £ÁqÉÆÃd ¥Àæ±À¹Û ¥ÀÄgÀ¸ÀÌçvÀ eÁ£À¥ÀzÀ PÀ¯Á«zÀgÀÄ. n.©
ºÀ j PÁAvÀ , ¥À w æP Á ªÀ g À ¢UÁgÀ g À ¸À A WÀ zÀ CzsÀ å PÀ ë g À Ä, PÁgÀ ªÁgÀ .
PÉ .n ¨sÀ ÆvÉ , ªÀ QîgÀ Ä (£É ÆÃlj), ¨Ágï C¸É ÆòAiÉ Ä±À £ï£À
Czs À å PÀ ë g À Ä PÁgÀ ª ÁgÀ . ªÀ Ä ºÉ à ±À ¨Á¸À Ì g ï Q£À ß gÀ P À g ï, UÁæ ª À Ä
¥À A ZÁAiÀ Ä vï ¸À z À ¸ À å gÀ Ä ²gÀ ª ÁqÀ . ¢Ã¥À P À PÀ Ä qÁ¼À P À g ï,
r.J¸ï.J¸ï.f¯Áè ¸ÀAZÁ®PÀgÀÄ. G¥À¹ÜvÀjgÀ°zÁÝgÉ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
5.30 jAzÀ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¸À¨sÁ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¥Àæ¢Ã¥À
±ÉÃdªÁqÀPÀgï, ªÉÆÃPÉÛ±ÀgÀgÀÄ, ±ÉÃeɱÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£À ±ÉÃdªÁqÀ.
EªÀjUÉ ¸À£Áä£ÀªÀ£ÀÄß K¥Àðr¸À¯ÁVzÉ. F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ
¸ÁA¸ÀÌçwPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ dgÀÄUÀ°zÉ.
¥ÀlÖt ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ, ºÉÆ£ÁߪÀgÀ
£ÀA:¥À¥A
À ºÉÆ:3%:«ªÀ:2014-15
¢£ÁAPÀ: 06/11/2014
ªÀÄgÀÄmÉAqÀgï ¥ÀPæ l
À uÉ(2£Éà PÀg)É
¥Àlt
Ö ¥ÀAZÁAiÀÄvÀzÀ 2014-15£Éà ¸Á°£À J¸ï.J¥sï.¹ ªÀÄÄPÀ¤
Û ¢ü
C£ÀÄzÁ£Àz°
À è ±Éà 3gÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr CAUÀ«PÀ®jUÉ ¤ÃqÀ®Ä 3 ZÀPz
æÀ À
¸ÀÆÌlgï ¤ÃqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ, ¸Àzg
À À ¸ÀÆÌlgï Rjâ¸À®Ä K/G-1
£ÀªÄÀ Æ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄgÀÄmÉAqÀgï PÀg¢
É zÀÄÝ, 3 ZÀPz
æ À À ¸ÀÆÌlgï ¥ÀÆgÉʸÀ°aѸÄÀ ªÀ
C¢üPÈÀ vÀ ªÀiÁgÁlUÁgÀjAzÀ ªÉƺÀgÀ §AzÀ ¸Àz
à Ás ðvÀäPÀ mÉAqÀgï zÀgU
À ¼
À £
À ÄÀ ß
DºÁ餸À¯ÁVzÉ. mÉAqÀgï ¥sÁªÀÄð «vÀj¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ 19/11/2014,
mÉAqÀgï ¸À°è¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ 21/11/2014gÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4.00
UÀAmÉAiÀiÁVgÀÄvÀz
Û .É ºÉa£
Ñ À ªÀiÁ»w ºÁUÀÆ ±ÀvÄÀ ðUÀ½UÁV PÀZÃÉ j ªÉüÉÃAiÀÄ°è
§AzÀÄ ªÀiÁ»w ¥ÀqAÉ iÀħºÀÄzÀÄ CxÀªÁ F PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ CAvÀeÁð®
www.honnavaratown. gov.in zÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥Àqz
É ÄÀ PÉƼÀ§
î ºÀÄzÁVzÉ.
C. «ªÀgÀ
E.JA.r mÉAqÀgï ¥sÁªÀÄð
£ÀA
gÀÆUÀ¼°
À è ¦üà gÀÆUÀ¼À°è
1 3 ZÀPÀæzÀ ¸ÀÆÌlgï (J¯Áè vÉjUÉ, 2000/- 300/£ÉÆÃAzÀt, E£ÀÆg
ì £
É ïì ¸À»vÀ)
(ºÉÆAqÁ, n.«.J¸ï, »ÃgÉÆÃ
PÀA¥À¤) ºÉaÑUÉ 2 mÉÊgï lÆå¨ï,
jªÀiï,Zɸï, ¸ÉÆPÀ§Óg,À E¤ßvÀgÃÉ
J¯Áè ¦nAUï ¸À»vÀ
¸À» EzÉ
ªÀÄÄSÁå¢üPÁj
¥ÀlÖt ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ºÉÆ£ÁߪÀgÀ
(From : 6th Page....)
FILING OF AFFIDAVIT WITH FALSE INFORMATION GEREMENE TO MAIN ISSUE IN WRIT PETITION AT HIGH COURT LEVEL,
FROM THE BEGINNING ,FROM THE DAYS OF
MR.NIYAZ AHMED-DEPUTY-COMMISSIONERUTTARA-KANNADA IN JULY 1993, THE THEN
HEAD QUARTERS ASST COMMISSIONER & OFFICER OF THE RANK OF DISTRICT SOCIAL-WELFARE POSTED IN -KARWAR & THEREAFTER IN
DIRECTORATE OF SOCIAL-WELFARE –BANGALORE, HAILING FROM NEARBY ANKOLA/KUMTA
HAD MISUSED THEIR POSITION TO MISGUIDE A
VERY GOOD D.C.MR.NIYAZ –AHMED, BY CONVINCING D.C. MR.NIYAZ AHMED THAT EVERY ONE
WHO SPEAKS KONKANI IN UTTARA-KANNADA
DISTRICT IS KNOWN AS KOKNA ,THOUGH BOTH
OF THESE LOCAL-COMMUNITYHIGH RANKING
OFFICERS HAILING FROM ANKOLA/KUMTA AREA,
KNEW VERY WELL THAT THEY WERE MISGUIDING THEIR HIGHER OFFICER PURELY OUT OF
JEALOUSY BY FOLLOWING ’’ DOG IN THE MANGER’’ POLICY.THIS SORT OF BLASPHEMY IS A
BLACK-SPOT ON THEM, THOUGH THEY HAVE
BEEN ENJOYING GROUP-2 B OBC STATUS, COMPLETELY IN CONTRAST TO THEIR BEING SOCIALLY, EDUCATIONALLY & ECONOMICALLY FORWARD IN EVERY FIELD. THIS IS HOW, THOUGH
MR.NAYAZ AHMED WAS CONVINCED& WAS WILLING TO DIRECT GRANTING OF ST CERTIFICATE,
THESE TWO OFFICERS BECAME A CAUSE FOR
REFERRING THE MATTER TO DIRECTOR- SOCIAL-WELFARE.& VILLAIN OF PIECE IN KOKNA
MATTER. THIS WAS REVEALED TO ME PERSONALLY BY MR.NAYAZ ON PHONE, WHEN I ENQUIRED WITH HIM AS TO WHY HE REFERED THE
MATTER TO DIRECTOR,SOCIAL-WELFARE BANGALORE. I REQUEST D.C.TO ENSURE THAT
SUCH TYPE OF CROCKEDNESS FROM PUBLICAUTHORITIES IN WHOSE HAND FATES OF
PEOPLE LIE.
THOUGH THIS MATTER WAS SORTED OUT BY
ISSUANCE OF INSTRUCTIONS FROM SECRETARY ,SOCIAL WELFARE FOR GRANTING KOKNA’S
ST CERTIFICATE AFTER VERIFICATION AFTER
CONDUCTING DUE &PROPER ENQUIRY, SUBSEQUENT D.C.s ALONG WITH THE TAHSILDARKARWAR TALUKA PLAYED THE ROLE OF HIS MASTERS VOICE,IN CREATING DOCUMENTS CONTAINING FALSE INFORMATION WITHOUT CONDUCTING DUE &PROPER ENQUIRY& VERIFICATION , KNOWINGLY & WILLFULLY AVODING MANDATORY DUE& PROPER ENQUIRY & VERIFICATION OF KOKNA APPLICANT & THUS, FRUSTRATING THE INSTRUCTIONS GIVEN BY THEN SECRETARY SOCIAL-WELFARE MR.NEEL-KANTH RAJ
IN OCTOBER 1993 AFTER DETAILED HEARING IN
THE MATTER UPON APPRECIATION OF EACH
FACT,EVIDENCE, ON THE BASIS OF AFFINITY &
ANTHROPLOGICAL TRAITS FULLY AGGREEING
THAT GOVT THROUGH INADVERATANCE HAS NOTIFIED KOKNA COMMUNITTY IN ITS OTHER NAME
KONKAN-MARATHA AS OBC& THAT OBC NTFN CAN
NOT OVER-RULE PRESIDENTIAL NTFN INVIEW OF
STRIGENT PROVISION OF ARTICLE 342(2) AND IN
VIEW OF FACT THAT THERE IS NO-PROVISION UNDER ARTICLE 342 FOR MENTION OF ALTER NATIVE OF SAME COMMUNITY IN ARTICLE 342.NONE
OF D.C NOR TAHSILDAR FOLLOWED INSTRUCTIONS PASSED BY SECRETARIAT OF SOCIAL-WELFARE –BANGALORE ISSUED IN OCTOBER 1993.
SUBSEQUENT D.Cs,TAHSILDAR-KARWAR
TALUKA AND OTHER VESTED OFFICERS OF
ANKOLA/KUMTA ORIGINPLAYED THE ROLE OF HIS
MASTERS VOICE,IN CREATING DOUMENT CONTAINING FALSE INFORMATION WITHOUT CONDUCTING DUE & PROPER ENQUIRY& VERIFICATION QUINTE ESSNTIAL ACTION PRECEDENT TO
GRANTING OF ST CERTIFICATE,KNOWINGLY
&WILLFULLY AVOIDED MANDATORY DUE&
PROPER ENQUIRY& VERIFICATION OF KOKNA APPLICANT AND THUS FRUSTRATED THE INSTRUCTION GIVEN BY SECRETARY SOCIAL WELFARE
MR.NEEL-KANTH RAJ IN OCTOBER 1993.
THROUGHOUT THE ONE–UP-MANSHIP OF
DISTRICT POLITICIANS IN COLLUSION,CRIMINAL
CONSPIRACY WITH D.C,HQ AC,A.C SUB DNKARWAR,TAHSILDAR-KARWAR TALUKA AND DIST
SOCIAL-WELFARE OFFICER’S ROLE IS CLEARLY
VISIBLE AND PROVABLE THROUGH THIR OVERT&
C OV E RT A C TION S ,
C OMMIS S ION S
&
OMMISSIONS IN THE TIME FRAME BETWEEN 1993
TILL RECENTLY .
FURTHER,I HAD EXPLAINED IN WRIT
APPLICATION,APPLICATION BEFORE THEN
DEPUTY-COMMISSIONER-U.K,KARNATAKA BACKWARD CLASSESS COMMISSION-BANGALORE UNDER REFERENCE FROM HIGH COURT THAT
KONKAN-MARATHA WAS NOTIFIED AS OBC FOR
THE FIRST TIME IN 1985 , BY GOVT OF KARNATAKA
EXECUTIVE INSTRUCTIONS IN 1985 & NOT BECAUSE OF RECOMMENDATION BY ANY BACKWARD CLASSES COMMISSION WHO WERE ONLY
ASKED TO IDENTIFY OBC COMMUNITIES APART
FROM SC,ST COMMUNITIES. WHILE ISSUING OBC
NOTIFICATION MENTIONING KONKAN-MARATHA AS
OBC AS ONE AMONG 12 COMMUNITIES AS BACKWARD GROUP’’D’’, GOVT OF KARNATAKA DID NOT
APPLY ITS MIND. THIS IS CLEARLY STATED IN THE
COMPREHENSIVE REPLY FILED BY GOVT OF
KARNATAKA BEFORE CHINNAPPA-REDDY COMMISSION AND ALSO IN THE PREAMBLE TO OBC
NOTIFICATION.THE EXECUTIVE INSTRUCTIONS
MENTIONING KOKNA ST COMMUNITY IN ITS ALTERNATIVE NAME KONKAN-MARATHA WAS ISSUED, AS A POLITICAL EXPEDIENCY,THOUGH
KOKNA ST COMMUNITY PEOPLE ALTERNATIVELY
KNOWN AS KONKAN-MARATHA NEVER REPRESENTED TO GOVT OF KARNATAKA TO INCLUDE
KOKNA’S IN ITS ALTERNATIVE NAME KONKANMARATHA AS OBC.DEFINITELY KONKAN-MARATHA
NAME WAS INADVERTENLY MENTIONED AS GOVT
OF KARNATAKA AND ITS OFFICIALS IN UTTARAKANNADA NAMELY DEPUTY-COMMISSIONER,
TAHSILDAR-KARWAR,REVENUE-INSPECTOR &
VILLAGE ACCOUNTANTS IN KARWAR TALUKA
WERE VERY WELL AWARE OF THE FACT
THATKOKNA’S WHO ARE ST ARE RECORDED AND
REGISTERED AS KONKAN-MARATHA IN SCHOOL
AND DEATH RECORDS SINCE 1983 AND WELL BEFORE THAT AND EVEN THE GAZETTEER OF
UTTARA-KANNADA DISTRICT OF KARNATAKA
STATE GOVT REVEALS THAT THE ALTERNATIVE
NAME OF KOKNA COMMUITY IS KONKAN-MARATHA.
THIS INADVERTANT MENTION OFALTERNATIVE
NAME KONKAN-MARATHA OF KOKNA ST COMMUNITY AS OBC BY GOVT OF KARNATAKA WAS USED
TO DENY KOKNA PEOPLE, ST CERTIFICATE BY
GOVT OF KARNATAKA OFFICIALS, IN COMPLETE
CONTRADICTION TO THE PROVISIONS OF ARTICLE 342(2),WHICH CLEARLY STATES UNLESS
PARLIAMENT BY ACT DELETES KOKNA TRIBAL
COMMUNITY,KOKNA TRIBAL PEOPLE CAN NOT BE
DENIED ST CERTIFICATE BY ANY OFFICIALS OR
COURTS OR ANYBODY ON THIS EARTH.
EVEN IF THERE IS OBC NOTIFICATION MENTIONING KOKNA ST COMMUNITY, IN ITS ALTERNATIVE NAME KONKAN-MARATHA AS OBC, SINCE
BOTH NOTIFICATIONS I.E ST & OBC NTFNS ARE
CURRENTLY IN EXISTENCE, A PERSON BELONGING TO KOKNA COMMUNITY WITH ITS ALTERNATIVE NAME KONKAN-MARATHA,IS LEGALLY ELIGIBLE TO GET OBC CERTIFICATE AS KONKANMARATHA IF HE CLAIMS AS KONKAN-MARATHA AND
IS ALSO ELIGIBLE TO GET ST CERTIFICATE AS BELONGING TO KOKNA ST COMMUNITY, IF HE CLAIMS
AS KOKNA. NO LAW BARS KOKNA ALTERNATIVELY KNOWN AS KONKAN-MARATHA TO CLAIM
WHICH EVER CERTIFICATE HE DESIRES. THEREFORE, GOVT OF KARNATAKA HAVING ISSUED OBC
NOTIFICATION ON ITS OWN MENTIONING
KONKAN-MARATHA AS OBC,IN NO WAY SAY THAT
GOVT OF KARNATAKA WILL NOT GRANT THEM ST
CERTIFICATE AS BELONGING TO KOKNA COMMUNITY. IT IS NOT RELEVENT,WHETHER GOVT OF
KARNATAKA DELETES KONKAN-MARATHA FROM
OBC LIST OR NOT, IS NOT AT ALL RELEVENT FOR
GRANTING KOKNA’S ST CERTIFICATE VIDE
SR.NO.21 OF PARTVI –KARNATAKA STATE AS IDENTIFIED KOKNA,NOT WITHSTANDING THE FACT
THAT KOKNA IS REGISTERED AS KONKANMARATHA IN ALTERNATIVE NAME OF KOKNA.IF
THRERE ARE TWO CONCESSIONS OFFERED BY
GOVT,IT IS FOR THE PERSON TO CHOOSE,
WHICHEVER HE DESIRES AND NOT OTHER WAY.
I WOULD LIKE TO CAUTION EACH OFFICER INCLUDING DISTRICT GUARDIAN MINISTER OF SERIOUS
CONSEQUENCES
OF
THEIR
MISDEMEANOURS& MACHINATIONS ,WHICH AERE
OFFENCES AT EVERY STAGE LIABLE FOR PUNISHMENT NOT ONLY FOR COMMITTING OF CONTEMPT OF SUPREME-COURT BUT ALSO UNDER
IPC & ATROCITY ACT 1989 R.W. STRIGENT
AMENDED PROVISIONS OF THE ACT 2014.
SOME MORE DOCUMENTS ARE SENT HEREWITH FOR UR PERUSAL,SO AS TO ENABLE YOU
TO TAKE QUICK ACTION, FOR GRANTING ALL
KOKNA PEOPLE ST CERTIFICATE ALONG WITH VALIDITY CERTIFICATE BY HOLDING JATHA/CAMPS.
¸À» EzÉ
CzsåÀ Pg
ëÀ ÄÀ
¥ÀlÖt ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ºÉÆ£ÁߪÀgÀ
I WISH PRUDENCE WILL PREVAIL UPON EACH
ONE OF OFFICERS BEFORE YOU ALLON YOUR
OWN INVITE UNWANTED THINGS LIKE CBI ENQUIRY .DONOT TRY TO UNDERMINE & PLAY WITH
THE UNIVERSAL UTOPIAN TRUTH
:DHARMO
RAKSHATI RAKSHATA.
ALL THE WHILE THANKING U PROFUSIVELY
FOR ALLOWING ME FOR GIVING ME THIS
OPPURTUNITY TO HAVE A DAILOGUE ON
TRANPARENT WAY OF TAKING DECISION BEREFT
OF HUMAN WEAKNESS OF BEING A PLIABLE SUCCUMBING OFFICERS FOR PERSONAL GAIN UNDER THE HANDS OF MINISTER WITHOUT STATUTORY POWERS.I WISH ALL IN UNISON DECIDE
TO GRANT ST CERTIFICATE TO BELEAGURED
KOKNA TRIBAL PEOPLE OF KARWARV& SURROUNDING TALUKAS ALONG WITH VALIDITY CERTIFICATE BY CONDUCTING JATHA/CAMP IN ALL
30 VILLAGES WHERE KOKNA TRIBAL PEOPLE
HAVE BEEN HABITING SINCE AGES, BY 14 TH NOVEMBER 2014,BY INTIMATING KOKNA PEOPLE
THROUGH ADVERTISEMENT IN LOCAL NEWS PAPER BY 8TH NOVEMBER 2014.FAILING WHICH,I AM
BOUND TO START T.V,NEWS-PAPER,MEDIA PUBLICITY FROM NEW-DELHI TO DRAW NATIONS
ATTENTION,HIGH-COMMANDS ATTENTION& ATTENTION OF HON’BLE SUPREME-COURT TO THE
HIGH HANDEDNESS OF LAWLESS BUREAUCRACY
DANCING TO THE TUNE OF EQUALLY LAWLESS
MINISTER,WHO IS MASQUARADING AS SAINT UNDER THE VEIL OF DON, WHO WILL BE EXPOSED
,IF DISTRICT GUARDIAN MINISTER DOES NOT SET
RIGHT THE THINGS FOR WHICH HE IS SOLELY
RESPONSIBLE THROUGH EQUALLY UNWORTHY
FEW EARLIER DEPUTY COMMISSIONER’S WHO
ARE BLACK-SPOTS WITH IAS QUALIFICATION, DESERVING A PLACE SOMEWHERE ELSE ,AS A
WHITE-COLLOR CRIMINALS. DO NOT, BLAME ME
THEREAFTER, WHEN MEDIA WILL SPREAD NEWS
OF MIS- DEEDS OFSOME BLACK-SHEEPS AMONG
IAS OFFICERS ALONG WITH TAHSILDARS, DISTRI CT SO CI AL- WELFARE O FFI CERS, ADDL
DEPUTY COMMISSIONERS & ASST COMMISSIONERS OF KARWAR TALUKA OF KARNATAKA LIKE
WILD FIRE. IT IS ONLY A MATTER OF FEW MORE
DAYS.
Trust no Future, howe’er pleasant! Let the dead
Past bury its dead!
Act, act in the living Present! Heart
within, and God o’erhead!
M/S LIPTON INDIA LTD VS
STATE OF KSRNATAKA AIR
1997 SUPREME-COURT 1911
YOURS-
UDAY BABU KHALWADEKAR
—[email protected]
e-mail: [email protected]
[email protected]
.............................................ªÉÆzÀ® ¥ÀÄl¢AzÀ
.........................ªÀÄƪÀgÄÀ EAf¤ÃAiÀÄgïUÀ¼À CªÀiÁ£Àvï
¸ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀ ¸ÀASÉå : ¯ÉÆÃE 352 ¸ÉÃE« 2014, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03-11-2014 £ÉÃAzÀæAvÉ JA.f.
ºÉUÀqÉ, ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄð¥Á®PÀ EAf¤AiÀÄgï, gÁºÉ G¥À«¨sÁUÀ, ºÉÆ£ÁߪÀgÀ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSÉ
G¥À«¨sÁUÀ, «ÃgÁd¥ÉÃmÉ, £ÁUÀgÁd r. £ÁAiÀÄPï, ¸ÀºÁAiÀÄPÀ EAf¤AiÀÄgï-2, gÁºÉ G¥À-«¨sÁUÀ, ºÉÆ£ÁߪÀgÀ
ªÀÄvÀÄÛ JA.f. £ÁAiÀÄPï, ¸ÀEA-2 gÁºÉ G¥À«¨sÁUÀ, ºÉÆ£ÁߪÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj G¥À«¨sÁUÀ
ºÉÆ£ÁߪÀgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ gÁºÉ-206gÀ Q.«ÄÃ. 299.60 jAzÀ 370.50 ªÀgÉV£À gÀ¸ÉÛ C©üªÀÈ¢Þ PÁªÀÄUÁj
¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ°è J¸ÀVgÀĪÀ PÀvÀðªÀå¯ÉÆÃ¥ÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ EªÀgÀÄUÀ¼À «gÀÄzÀÞ E¯ÁSÁ «ZÁgÀuÉ: ²¸ÀÄÛ PÀæªÀÄ ¨ÁQ
Ej¹ PÀ£ÁðlPÀ £ÁUÀjÃPÀ ¸ÉêÁ (ªÀ¤C) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 1957gÀ ¤AiÀĪÀÄ 10(1)(r) gÀ£ÀéAiÀÄ vÀPÀët¢AzÀ eÁjUÉ
§gÀĪÀAvÉ ¸ÉêɬÄAzÀ CªÀiÁ£ÀvÀÄÛUÉƽ¹zÉ. ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj C¢üPÁjUÀ¼À °Ã£À£ÀÄß ªÀÄÄRå EAf¤AiÀÄgï, ¸ÀA¥ÀPÀð
ªÀÄvÀÄÛ PÀlÖqÀUÀ¼ÀÄ (zÀQët) ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ E°èUÉ ªÀUÁð¬Ä¸À¯ÁVzÉ JAzÀÄ gÁdå ¸ÀgÀPÁgÀzÀ DzÉñÀzÀ°è w½¸À¯ÁVzÉ.
..............................................f¯Áè¢üPÁj ªÀÄ£ÉUÉ®¸ÀªÀ®è
£ÀUÀgÀzÀ d£À¸ÀASÉå 1 ®PÀë ¸À«Äæ¸À°zÉ. £ÀUÀgÀ ªÁå¦Û¬ÄgÀĪÀÅzÀÄ PÉêÀ® 2 Q.«Ä M¼ÀUÉ. »ÃVzÁÝUÀ EzÀÝ gÀ¸ÉÛ
EzÉà ¹ÜwAiÀÄ°ègÀ¨ÉÃPÉ? PÁgÀªÁgÀ £ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ¨ÁåAPÀÄUÀ½UÉ. ¤vÀåªÀÇ F ¨ÁåAPÀÄUÀ½UÉ §gÀĪÀ
UÁæºÀPÀgÀ ¸ÀASÉå JµÀÄÖ? gÀ«ªÁgÀ ¸ÀAvÉ ¢£À. PÁgÀªÁgÀzÀ ¸ÀAvÉUÉ £ËPÁ£É¯ÉAiÀÄ £ÀÆgÁgÀÄ d£ÀgÀÄ, UÉÆêÁ ºÉÆÃmɯï
GzÀåªÀÄzÀªÀgÀÄ, UÁæ«ÄÃt ¨sÁUÀzÀªÀgÀÄ ¸Á«gÀ ¸ÀASÉåAiÀÄ°è DUÀ«Ä¸ÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀªÁgÀ PÉÆÃr¨sÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄRå
ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è ªÁºÀ£À, ¥ÁzÁZÁjUÀ¼ÀÄ £ÀÄUÀÄÎvÀÛ¯Éà ¸ÁUÀ¨ÉÃPÁzÀ C¤ªÁAiÀÄðvɬÄzÉ. FVgÀĪÀ ¹ÜwAiÀįÉèà gÀ¸ÉÛ
CUÀ°ÃPÀgÀt ªÀiÁrzÀgÉ ¥Àj¹Üw §zÀ¯Á¢ÃvÉ?
PÁgÀªÁgÀ £ÀUÀgÀzÀ C©üªÀÈ¢Þ zÀȶ֬ÄAzÀ PÁgÀªÁgÀ-PÉÆÃr¨sÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ CUÀ°ÃPÀgÀt ªÀiÁqÀ®Ä £ÀUÀgÀ¸À¨sÉ ªÀÄvÀÄÛ
f¯ÁèqÀ½vÀ ªÀÄÄAzÁVzÉ. EzÀjAzÁV £ÀUÀgÀzÀ ºÀÈzÀAiÀÄ ¨sÁUÀzÀ°ègÀĪÀ C£ÉÃPÀ CAUÀrUÀ½UÉ ºÁ¤AiÀiÁUÀ°zÉ. DzÀgÉ
C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ªÀÄÄRªÉà vÁåUÀ. F »AzÉ ªÀiË¤Ã¸ï ªÀÄÄ¢Îïï f¯Áè¢üPÁjAiÀiÁVzÁÝUÀ PÉAiÀÄÄLrJ¥sï¹
AiÉÆÃd£É¬ÄAzÀ £ÀUg
À z
À °
À è ¹ªÉÄAmï gÀ¸ÛU
É É PÁªÀÄUÁj PÉÊUÉƼÀî¨ÃÉ PÁVvÀÄÛ. DUÀ®Æ GzÉÝòvÀ AiÉÆÃd£ÉUÉ CrØAiÀiÁVzÀÄÝ
gÀ¸ÉÛAiÀÄAa£À CAUÀr ªÀÄÄA¨sÁUÀ vÉgÀªÀÅ. C®èzÉà £ÀÆgÁgÀÄ UÀÄqÀAUÀrUÀ¼À£ÀÄß JwÛ ºÁPÀ¯ÁVvÀÄÛ. UÀÄqÀAUÀrUÀ¼À£ÉßÃ
£ÀA©PÉÆAqÀªÀgÀÄ CvÀAvÀægÁVzÀÝgÀÄ. f¯Áè¢üPÁjUÉ »r±Á¥À ºÁQzÀªÀgÀÄ ºÀ®ªÁgÀÄ ªÁå¥ÁgÀ¸ÀÜgÀÄ, UÀÆqÀAUÀrPÁgÀgÀÄ.
FUÀ PÁgÀªÁgÀzÀ°è CUÀ®ªÁzÀ ¹ªÉÄAmï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¸ÉƧUÀÄ PÀAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝgÉ CzÀÄ ªÀiË¤Ã¸ï ªÀÄÄ¢ÎïïgÀ ¢lÖ
PÀæªÀĪÀ£ÀÄß £É£À¦¸ÀÄvÀÛzÉ. FUÀ®Æ DUÀĪÀÅzÀÄ EzÉ jÃw. C¢üPÁj ªÀiÁvÀæ §zÀ®Ä.
E°è ¥Àæ±Éß GzÀãªÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ PÁgÀªÁgÀ-PÉÆÃr¨sÁUÀ gÀ¸ÉÛ 18 «ÄÃlgÀ CUÀ®ªÉÇà E®è 10 CUÀ®ªÉÇà J£ÀÄߪÀ
¥Àæ±ÉßAiÀÄ®è. DzÀgÉ d£À »vÀ zÀȶ֬ÄAzÀ gÀ¸ÉÛ AiÉÆÃd£ÉUÉ ªÀÄÄPÀÛ ªÀÄ£À¸ÀÄì ºÉÆAzÀ¨ÉÃPÁVgÀĪÀÅzÀÄ. F ¤nÖ£À°è
EzÀĪÀgÉUÀÆ ¸ÀàµÀÖ ¤zsÁðgÀ PÉÊUÉƼÀîzÀ £ÀUÀgÀ¸À¨sÉ DqÀ½vÀ EzÉà ªÉÆzÀ® ¨ÁjUÉ f¯Áè¢üPÁj ¨sÉÃn ªÀiÁr F
gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß 18 «ÄÃ. CUÀ® ªÀiÁr JAzÀÄ MvÁ۬ĹzÉ. EzÀÄ M¼ÉîAiÀÄ £ÀqÉ JAzÀÄ ºÉüÀ§ºÀÄzÁVzÀÝgÀÆ ªÁå¥ÁjUÀ¼ÀÄ,
£ÀUÀgÀ¸À¨sÉ, f¯ÁèqÀ½vÀ ¸ÉÃj ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃa¹ J®èjUÀÆ AiÀÄÄPÀÛªÁUÀĪÀ wêÀiÁð£À PÉÊUÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛ CUÀ°ÃPÀgÀtPÉÌ
ªÀÄÄAzÁUÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛªÀ®èªÉÃ. ºÁ° f¯Áè¢üPÁj Gdé¯ï PÀĪÀiÁgï WÉÆõÀgÀÄ ¸ÀzÀå RqÀPï C¢üPÁj JAzÉÃ
¨sÁ«¸À¯ÁVzÉ. C®èzÉà CªÀgÀ eÉÆvÉVgÀĪÀ C¥ÀgÀ f¯Áè¢üPÁj ¥Àæ¸À£ÀßPÀĪÀiÁgï, PÁgÀªÁgÀ G¥À«¨sÁUÁ¢üPÁj ¥Àæ±ÁAvÀ
©¹ gÀPÀÛzÀ AiÀÄĪÀPÀgÀÄ. »ÃUÁV CªÀgÀ°è C©üªÀÈ¢Þ ªÀiÁqÀĪÀ vÀÄrvÀ«zÉ. f¯Áè¢üPÁj WÉÆõÀgÀÄ C©üªÀÈ¢Þ PÁAiÀÄð
ªÀiÁrzÀgÉ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉP®
É ¸ÀªÃÉ £ÀÄ DUÀĪÀÅ¢®è. CªÀgÄÀ f¯ÉèAiÀįÉèà gÀhÄAqÁ HgÀ®Ä §AzÀªg
À ®
À è. ªÁ¸ÀÛªÀ »ÃVgÀĪÁUÀ
C©üªÀÈ¢ÞUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ªÀÄÄPÀÛ ªÀÄ£À¹ì¤AzÀ ¸ÀºÀPÀj¸À¨ÉÃPÁVzÉ. J®èzÀPÀÆÌ «gÉÆÃzsÀ MAzÉà ªÀÄzÀÝ®è. §zÀ¯ÁV
ªÁ¸ÀÛªÀ CjvÀÄ PÁgÀªÁgÀzÀ ¨sÀ«µÀåzÀ §UÉÎ PÀ¼ÀPÀ½ CUÀvÀå. ºÀvÁÛgÀÄ CAUÀrPÁgÀgÀ ¸À®ÄªÁV ¸Á«gÁgÀÄ d£À vÉÆAzÀgÉ
¥ÀqÀ¨ÉÃPÁzÀ CUÀvÀå«®è. gÀ¸ÉÛ CUÀ°ÃPÀgÀtPÁÌV J®èªÀ£ÀÆß PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ C¤ªÁAiÀÄðvÉAiÀÄ£ÀÆß CAUÀrPÁgÀgÀÄ
JzÀÄj¸À¨ÉÃPÁV®è. f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ J®èªÀÇ PÁ£ÀƤ£ÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀgÀÆ CzÀÄ d£ÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄ ºÀÄnÖ¸ÀĪÀ
ªÁvÁªÀgÀt ¸ÀȶָÀÄvÀÛzÉ. EAvÀºÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¸ÀA§A¢ü¹zÀªÀgÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ «±Áé¸ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ PÀæªÀÄPÉÌ ªÀÄÄAzÁUÀ¨ÉÃPÀÄ.
MAzÉƪÉÄä EzÁUÀzÃÉ EzÀÝ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ C¤ªÁAiÀÄðªÉ£ÄÀ ߪÀ f¯Áè¢Pü ÁjUÀ¼À ¤®Ä«UÉ MvÁÛAiÀĪÁV vÀ¯¨
É ÁUÀ¨ÃÉ PÁUÀÄvÀz
Û .É
..£ÀUÀgÀzÀ°è ªÀµÀðPÉÌ 3000 ¨ÉÊPï, 40 PÁgÀÄUÀ¼À ºÉZÀѼÀ
PÀgÁªÀ½ ªÀÄÄAeÁªÀÅ 07 £ÀªÉA§gï 2014 ±ÀÄPÀæªÁgÀ
ªÉÊzÉå ®Që äÃzÉë ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁqÀ¨ÃÉ r
ªÀ Ä ÄAqÀ U É Æ ÃqÀ : vÁ®ÆPÁ
ªÀ Ä lÖ z À ¸À P Áðj D¸À à v É æ A iÀ Ä
ªÉÊzÁå¢Pü Áj qÁ.®Që äÃzÉë CªÀgÀ
ªÀ U ÁðªÀ u É A iÀ Ä £À Ä ß PÀ Æ qÀ ¯ É Ã
gÀzÀÄÝ¥Àr¸ÀĪÀAvÉ ºÁUÀÆ
gÉÆÃVUÀ½UÉ ¸ÀjAiÀiÁV aQvÉì
¤ÃqÀzÉà vÉÆAzÀgÉ ¤ÃqÀÄwÛgÀĪÀ
qÁ.Dgï. ¥Àæ¨sÀÄgÀ£ÀÄß ªÀUÁðªÀuÉ
ªÀiÁqÀĪÀAvÉ DUÀ滹 UÀÄgÀĪÁgÀ
¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ
gÁdåzÀ
ªÀÄÄRåªÄÀ AwæU½
À UÉ vÀº²
À îzÁgÀgÀ
ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄ£À« C¦ð¹zÀgÄÀ .
ªÀ Ä ÄAqÀ U É Æ ÃqÀ vÁ®ÆPÁ
ªÀ Ä lÖ z À ¸À P Áðj D¸À à v É æ A iÀ Ä
ªÉÊzÁå¢Pü Áj qÁ.®Që äÃzÉë PÀ¼z
É À
§ºÀ ¼ À µ À Ä Ö ªÀ Ä »¼É A iÀ Ä gÀ Ä qÁ.®Që äÃzÉ Ã « CªÀ g À £ É ß Ã
15ªÀµÀðUÀ½AzÀ GvÀÛªÀÄ ¸ÉêÉ
ªÀiÁrgÀĪÀzÀÄ ¸ÀªÀÄAd¸ÀªÀ®è.
¤ÃqÀ Ä vÀ Û vÁ®ÆQ£À d£À j UÉ
C®èzÉà qÁ.Dgï.¥Àæ¨sÀÄ §AzÀ
CªÀ®A©¹zÁÝgÉ. CzÀgÀ°èAiÀÄÆ F D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄ»¼Á
agÀ ¥ À j avÀ ª ÁVzÁÝgÉ . EªÀ g À Ä
gÉÆÃVUÀ½UÉ ¸ÀjAiÀiÁV aQvÉì
gÉÆÃVUÀ½UÉ aQvÉì ¤ÃqÀ®Ä qÁ.®Që äÃzÉë ©lÖgÉà ¨ÉÃgÉ
E°è A iÀ Ä vÁ®ÆPÁ D¸À à v É æ U É
¤ÃqÀ¢gÀĪÀ §UÉÎ ±Á¸ÀPÀ ²ªÀgÁªÀÄ
AiÀiÁªÀ ªÀÄ»¼Á ªÉÊzÀåj®è. FVzÀÝ ªÉÊzÀågÀ£ÀÄß ªÀUÁðªÀuÉ
§AzÁV¤AzÀ D¸ÀàvÉæUÉ §gÀĪÀ
ºÉ¨ÁâgÀ CzsåÀ Pv
ëÀ AÉ iÀÄ°è £Àqz
É À PÉ.r.¦.
ªÀiÁrzÀgÃÉ ªÀÄ»¼Á gÉÆÃVUÀ½UÉ wêÀæ vÉÆAzÀgÉ DUÀ°zÉ.
§qÀgÆ
É ÃVUÀ¼À ¸ÀASÉå ºÉZÁÑVzÉ.
¸À¨sÉAiÀÄ°èAiÉÄà ªÀÄ»¼Á
ªÀÄÄAqÀUÆ
É ÃqÀ vÁ®ÆPÀÄ ªÀiÁvÀª
æ ®
À z
è ÃÉ
gÉÆÃVAiÉƧâgÀÄ §»gÀAUÀªÁV
¥ÀPÀÌzÀ ²UÁÎA«, ºÁ£ÀUÀ¯ï, PÀ®WÀlV, ¸ÀªÀtÆgÀÄ vÁ®ÆQ¤AzÀ®Æ ±Á¸ÀPg
À À JzÀÄgÀÄ C¼À®Ä vÉÆÃrPÉÆAqÀgÆ
À ¸À»vÀ gÉÆÃVUÀ½UÉ ¸ÀÆPÀª
Û ÁV
ºÉa£
Ñ À ¸ÀASÉåAiÀÄ°è gÉÆÃVUÀ¼ÄÀ E°èAiÀÄ D¸ÀàvU
æÉ É §AzÀÄ qÁ.®Që äÃzÉë ¸ÀA
à ¢¸ÀzÀ qÁ.¥À¨
æ ÄÀs ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÀª
æ ÄÀ PÉÊUÉƼÀĪ
î z
À £
À ÄÀ ß ©lÄÖ §qÀgÆ
É ÃVUÀ¼À
CªÀgÀ ºÀwÛgÀ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ. qÁ.®Që äÃzÉë D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀ ¸ÉêÉUÉ fêÀ£À «ÄøÀ°lÖ qÁ.®Që äÃzÉë ªÉÄÃ¯É ªÀUÁðªÀuÉ JA§
gÉÆÃVUÀ½UÉ M¼ÉA
î iÀÄ aQvÉì ¤ÃqÀÄwÛzÁÝg.É F ªÉÊzÀågÀ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¹
Â
§æºÁä¸çÛÀ G¥ÀAiÉÆÃV¹gÀĪÀzÄÀ vÁ®ÆQ£À d£ÀjUÉ £ÉÆêÀÅAlÄ ªÀiÁrzÉ.
««zsÀ ¸ÀAWÀ ¸ÀA¸ÉÜU¼
À ÄÀ ºÁUÀÆ E¯ÁSÁ ªÀw¬ÄAzÀ®Æ ¸ÀºÀ GvÀª
Û ÄÀ
PÀÆqÀ¯ÃÉ qÁ.®Që äÃzÉë ªÀUÁðªÀuA
É iÀÄ£ÀÄß gÀzÄÀ Ý ªÀiÁr ªÀÄÄAqÀUÆ
É ÃqÀ
ªÉÊzÀågAÉ zÀÄ ¸À£Á䤸À¯ÁVzÉ. EAvÀºÀ ªÉÊzÀåg£
À ÄÀ ß ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁrgÀĪÀzj
À AzÀ vÁ®ÆPÁ D¸ÀàvA
æÉ iÀÄ°èAiÉÄà ªÀÄÄAzÀĪÀg¸
É ¨
À ÃÉ PÀÄ. gÉÆÃVUÀ½UÉ ¸ÀÆPÀª
Û ÁV
ªÀÄÄAqÀUÆ
É ÃqÀ vÁ®ÆQ£À d£ÀjUÉ C£ÁåAiÀÄ ªÀiÁrzÀAvÁVzÉ.
¸ÀàA¢¸ÀzÀ qÁ.¥Àæ¨sÀÄgÀ£ÀÄß PÀÆqÀ¯Éà ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. MAzÀÄ
F D¸ÀàvÉæAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÉÊzÀå qÁ.Dgï.¥Àæ¨sÀÄ CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ ºÀ®ªÀÅ ¢£ÀzÆ
É ¼ÀUÉ qÁ.®Që äÃzÉë CªÀgÀ ªÀUÁðªÀuÉ gÀzÄÀ Ý ªÀiÁqÀ¢zÀÝgÉ ¢.8gÀAzÀÄ
UÀA©üÃgÀ DgÉÆÃ¥À, zÀÆgÀÄUÀ¼ÀÄ PÉý§AzÀgÀÆ ¸ÀºÀ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ ªÀÄÄAqÀUÉÆÃqÀ §Azï £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ ªÀÄ£À«¥ÀvÀæzÀ°è
PÉÊUÉƼÀz
î À DgÉÆÃUÀå E¯ÁSÉ KPÁKQ qÁ.®Që äÃzÉëAiÀÄgÀ£ÄÀ ß ªÀUÁðªÀuÉ w½¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀA¸ÀzÀgÀÄ ¨sÉÃn ¥Àj²Ã®£É
...........¨ÁgÀ¢zÀÝgÉ ²PÀëPÀgÉà ºÉÆÃV «zÁåyðUÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ
PÁgÀªÁgÀ: £ÀUÀgÀzÀ gÀ«ÃAzÀæ£ÁxÀ PÀqÀ®wÃgÀzÀ°è£À «ÄãÀÄUÁgÀgÀ
UÀÄr¸À®ÄUÀ¼À£ÀÄß f¯ÁèqÀ½vÀ vÉgÀªÀÅUÉƽ¹zÀ »£Éß¯É UÀÄgÀĪÁgÀ GvÀÛgÀ
PÀ£ÀßqÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉ PÉëÃvÀæzÀ ¸ÀA¸ÀzÀ C£ÀAvÀPÀĪÀiÁgÀ ºÉUÀqÉ ¨sÉÃn ¤Ãr
vÉgª
À ÅÀ UÉƽ¹zÀ ¸Àܼª
À £
À ÄÀ ß ¥Àj²Ã®£É £Àq¹
É zÀgÄÀ .
F ¸ÀAzÀ¨ð
Às zÀ°è ¸Àܼz
À °
À £
è À «ÄãÀÄUÁgÀgÄÀ ¸ÀA¸Àzg
À °
À è vÀªÄÀ ä C¼À®£ÀÄß
vÉÆÃrPÉÆAqÀgÄÀ . f¯Áèq½
À vÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄ£ÀÆìZ£
À É ¤ÃqÀz,É KPÁKQ
vÀªÄÀ ä UÀÄr¸À®ÄUÀ¼£
À ÄÀ ß vÉgª
À ÅÀ UÉƽ¹ ©Ã¢¥Á®Ä ªÀiÁrzÉ. «ÄãÀÄUÁjPÉ
GzÉÆåÃUÀª£
À ßÉ Ã £ÀA©PÉÆAqÀÄ, «ÄãÀÄUÁgÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ¸ÀAWÀ ¸ÀA¸ÉÜU¼
À °
À è
¸Á® ªÀiÁr G¥ÀPÀ¸Àħ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. F UÀÄr¸À®ÄUÀ¼À°è Mt
«ÄãÀÄUÀ¼£
À ÄÀ ß ¸ÀAUÀ»
æ ¹ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁr ¸À®
é à ªÀÄnÖ£À DzÁAiÀÄUÀ½¸ÀÄwÛzÝÀ gÄÀ .
E¢ÃUÀ UÀÄr¸À®ÄUÀ¼ÃÉ £É®¸ÀªÄÀ UÉƽ¹gÀĪÀÅzÀjAzÀ G¥ÀP¸
À ÄÀ §Ä PÉÊUÉƼÀÄwî ®
Û .è
¸Á® ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ PÀµ¸
ÖÀ ÁzsåÀ ªÁUÀÄwÛz.É C®èzÉ UÀÄr¸À®ÄUÀ¼À
ªÉÄÃ¯É KPÁKQ AiÀÄAvÉÆÃæ ¥ÀPg
À t
À UÀ½AzÀ zsA
éÀ ¸ÀUÆ
É ½¹zÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è
«ÄãÀÄUÁjPÉAiÀÄ zÉÆÃt ºÁUÀÄ §¯É MtVzÀ «ÄãÀÄUÀ¼ÄÀ ºÁ¤UÉƼÀUÁVªÉ
JAzÀÄ «ÄãÀÄUÁgÀgÄÀ vÀªÄÀ ä C¼À®£ÀÄß vÉÆÃrPÉÆAqÀgÄÀ . f¯Áèq½
À vÀzÀ ¢rüÃgï
P˻
æ ÄÀ PÉÌ C¸ÀªiÀ ÁzsÁ£À ªÀåP¥
ÛÀ r
À ¹zÀ ¸ÀA¸Àzg
À ÄÀ , F «ÄãÀÄUÁgÀjUÉ ¸ÀªÄÀ ÄzÀæ
vÀlzÀ°Aè iÉÄà ¸ÀÆPÀÛ ¥ÀÄ£Àªð
À ¸Àw PÀ°¸
à ÄÀ ªÀ ¥ÀAæ iÀÄvÀß ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ JAzÀgÄÀ .
..................................................1 gÀÄ. PÉ.f. CQÌ £ÀÄAVvÀÄ
PÀq®
À wÃgÀzÀ «ÄãÀÄUÁgÀgÄÀ
¨ÉzÀj¹zÁUÀ ±Á¯ÉUÉ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¹zÀ WÀl£ÉAiÀÄÆ dgÀÄVzÉ. DzÀgÉ ªÀÄgÀ½ ¨Á ±Á¯ÉUÉ JA§ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ
PÀlÄÖ¤mÁÖzÀ C£ÀĵÁ×£ÀzÀ PÁgÀt ²PÀëPÀgÀÄ «zÁåyðAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆAqÀÄ zÀÆgÀzÀ 7-8 Q.«ÄÃ. zÀÆgÀzÀ HjUÉ
ºÉÆÃV ºÀÄqÀÄPÀĪÀ, ¥Á®PÀgÀ ªÀÄ£ÀªÉÇ°¸ÀĪÀÅzÀgÀ°è AiÀıÀ¹éAiÀiÁzÀgÀÆ £ÀAvÀgÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¨ÁgÀ¢gÀĪÀ WÀl£ÉAiÀÄÆ
§ºÀ¼À¶ÖzÉ. DzÀgÉ vÀªÀÄä ¥ÀæAiÀÄvÀßPÉÌ UÁæ.¥ÀA. ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¸ÀºÀPÀj¸À¢gÀĪÀ §UÉÎ ²PÀëPÀgÀ SÉÃzÀ«zÉ.
CvÀAvÀg
æ ÁUÀĪÀAvÁVzÉ
...UÉÆêÁ ¹JA gÉù£À°è E§âgÀÄ DgïJ¸ïJ¸ï £ÁAiÀÄPÀgÀÄ
UÉÆêÁ ªÀÄÄRåªÀÄAwæ £É£Éß ¸À¨sÉ £ÀqɹzÀÄÝ, ªÀÄÄA¢£À ¸ÀA¥ÀÅl «¸ÀÛgÀuÉAiÀÄ°è ¥ÀjPÀÌgÀï CªÀjUÉ gÀPëÀuÁ SÁvÉ
¹UÀ°zÉ J£À߯ÁVzÉ. £ÀAvÀgÀ gÁwæ ¥ÀæzsÁ¤ ªÉÆâAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¨sÉÃn £ÀqɹzÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀï, UÉÆêÁzÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À
§UÉÎAiÀĵÉÖà ZÀZÉð ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ JAzÀÄ ªÀgÀ¢UÁgÀjUÉ w½¹zÝÁgÉ.
ªÀÄÄA¢£À UÉÆêÁ ªÀÄÄRåªÀÄAwæAiÀÄ DAiÉÄÌAiÀÄ §UÉÎ ºÁUÀÆ ¥ÀjPÀÌgÀï gÁfãÁªÉÄAiÀÄ £ÀAvÀgÀ vÉgÀªÁUÀ°gÀĪÀ
¥Àtf PÉëÃvÀæ¢AzÀ AiÀiÁgÀÄ ¸Àà¢üð¸À¨ÉÃPÀÄ JA§ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸À¨sÉAiÀÄ°è ZÀað¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ” JAzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ
ºÉüÀ®Ä EaÒ¸ÀzÀ ¥ÀPëÀzÀ £ÁAiÀÄPÀgÉƧâgÀÄ w½¹zÝÁgÉ. PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀgÀ¢UÁgÀgÀ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ ¨ÁgÀ¢gÀ®Ä ¸À¨sÉ
£ÀqÉAiÀÄĪÀ ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß ¥ÀPëÀ UÉÆÃ¥ÀåªÁVnÖzÉ.
E§âgÄÀ ¥Àª
æ ÄÀ ÄR ©eɦ £ÁAiÀÄPÀgÁzÀ DgÉÆÃUÀå ¸ÀaªÀ ®QëäPÁAvÀï ¥À¸ÃÉ ðPÀgïÀ ªÀÄvÀÄÛ «zÁ£À¸¨
À AÉs iÀÄ ¹àÃPÀgïÀ gÁeÉÃAzÀæ
D¯ÉÃðPÀgïÀ CªÀgÀ ºÉ¸g
À ÄÀ UÀ¼ÄÀ ªÀÄÄAZÀÆtÂAiÀÄ°èªÉ JAzÀÄ ªÀÄÆ®UÀ¼ÄÀ w½¹ªÉ. E§âgÆ
À DgÀï J¸Àï J¸Àï ªÀÄÆ®zÀªg
À ÁVzÀÄÝ,
F »AzÉ UÉÆêÁzÀ°è ¥ÀPª
Àë £
À ÄÀ ß ªÀÄÄ£ÀßqɹzÝÁgÉ. “£Á£ÀÄ ¸Àz
à ð
És AiÀÄ°è®.è ¥ÀPz
Àë À ¤tðAiÀĪÀ£ÄÀ ß UËgÀ«¸ÀÄvÉÃÛ £É. ªÀÄÄRåªÄÀ Awæ
¸ÁÜ£PÀ ÌÉ AiÀiÁªÀÅzÉà gÉøÀï EgÀĪÀÅ¢®è. ¥ÀPª
Àë ÃÉ ¤tðAiÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀz
Û ”É JAzÀÄ ¥À¸ÃÉ ðPÀgïÀ w½¹zÝÁgÉ. E£ÉÆßAzÉqÉ D¯ÉÃðPÀgïÀ
CªÀgÄÀ ¹ JA ¸ÁÜ£z
À À §UÉÎ £À£U
À É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀAzÉñÀ ¥ÀP¢
Àë AzÀ §A¢®è JA¢zÝÁgÉ.
...................................................r.12 gÀAzÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ
PÁgÀªÁgÀ vÁ®ÆQ£À ºÀtPÉÆÃt, Q£ÀßgÀ, CAPÉÆïÁ vÁ®ÆQ£À ¨ÉïÉPÃÉ j, PÀĪÀÄmÁ vÁ®ÆQ£À ºÉÆ®£ÀUz
À ÝÉ ,
PÀÆd½î, ¢ªÀV, ¨sl
À ̼À vÁ®ÆQ£À PÁ¬ÄÌt, ªÀiÁªÀ½,î ²gÀ¹AiÀÄ zÉêÀ£½
À ,î ªÀÄÄAqÀUÆ
É ÃqÀzÀ PÁvÀÆgÀÄ, ºÉÆ£ÁߪÀgz
À À
ªÀÄAQ UÁæªÄÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvï vÀ¯Á MAzÉÆAzÀÄ ¸ÁÜ£PÀ ÌÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ £ÀqA
É iÀÄ°zÉ. UÁæªÄÀ ¥ÀAZÁAiÀÄw ZÀÄ£ÁªÀuÉ £ÀqA
É iÀÄĪÀ
PÉÃë vÀz
æ À ªÁå¦A
Û iÀÄ°è ªÀiÁvÀæ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄÄ ªÀÄ.19 jAzÀ r.10 gÀªg
À U
É É eÁjAiÀÄ°èg°
À zÉ. DzÀgÉ §gÀ
PÁªÀÄUÁj, ¥Àª
æ ÁºÀ EvÁå¢ ¥ÀPæ ÈÀ w «PÉÆÃ¥À PÁAiÀÄðPÀª
æ ÄÀ UÀ½UÉ C£Àé¬Ä¸ÀĪÀÅ¢®èªA
É zÀÄ DzÉñÀz°
À è w½¸À¯ÁVzÉ.
................¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è ©eɦ ¸ÉÃjzÀ ¸ÀĤî ºÉUÀqÉ
FqÉÃj¸À¨ÃÉ PÁVzÉ JAzÀgÄÀ . ¥ÀPëÀ ¸ÉÃ¥ÀðqÉAiÀiÁV ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ ¸ÀĤî ºÉUq
À AÉ iÀĪÀgÄÀ vÁ£ÀÄ eÉ.r.J¸ï.£À°è
EzÁÝUÀ D ¥ÀPÀëPÉÌ ¤µÀ×£ÁV PÉ®¸À ªÀiÁrzÉÝãÉ. ±Á¸ÀPÀ£ÁV £À£Àß PÉëÃvÀæzÀ C©üªÀÈ¢ÞUÁV ±Àæ«Ä¹zÉÝãÉ. »AzÉ
D¥ÀgÃÉ µÀ£ï PÀªÄÀ ®zÀ ¸ÀAzÀ¨ð
Às zÀ°è £À£U
À É ©.eÉ.¦.UÉ DºÁ飫
À vÁÛzg
À Æ
À £Á¤zÀÝ ¥ÀPPëÀ ÌÉ ¤µÀ×£ÁV £Á£ÀÄ ©eɦ
¸ÉÃ¥ÀðqÉAiÀiÁVgÀ°®è. £À£U
À É AiÀiÁªÀwz
Û ÝÀ gÆ
À PÀĪÀiÁgÀ¸Áé«ÄAiÀĪÀgÄÀ gÁdQÃAiÀÄ UÀÄgÀÄUÀ¼ÄÀ . DzÀgÉ PÀ¼z
É À ¯ÉÆÃPÀ¸¨
À Ás
ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è £ÀªÀÄä f¯ÉèAiÀÄ C¨sÀåyðAiÀÄ ¸ÀàzsÉðAiÀįÁèzÀ UÉÆAzÀ®¢AzÀ ¨ÉøÀvÀÛ £Á£ÀÄ ¥ÀPÀë
vÉÆgÉAiÀÄĪÀ aAvÀ£É ªÀiÁrzÉÝ. ©.eÉ.¦.AiÀÄ ªÀÄÄRAqÀgÆ
À £À£ßÀ £ÀÄß DºÁ餹zÀÝgÄÀ . PÉÃë vÀz
æ À C©üªÈÀ ¢ÞAiÀÄ aAvÀ£AÉ iÀÄ£ÀÄß
UÀªÄÀ £Àz°
À l
è ÄÖPÆ
É AqÀÄ eÉÆvÉUÉ ¥Àz
æ Ás ¤ £ÀgÃÉ AzÀæ ªÉÆâAiÀĪÀgÀ DqÀ½vÀ ªÀÄvÀÄÛ «ZÁgÀª£
À ÄÀ ß ªÉÄaÑPÆ
É AqÀÄ FUÀ
©eɦ ¸ÉÃ¥ÀðqÉAiÀiÁVzÉÝãÉ.
¥ÀPz
ëÀ À ªÀÄÄRAqÀgÀ ¤zÉðñÀ£z
À AÀ vÉ PÉÃë vÀz
æ °
À è ¥ÀPëÀ ¸ÀAWÀn¸ÀĪÀ eÉÆvÉUÉ PÉÃë vÀz
æ À C©üªÈÀ ¢ÞAiÀÄ°è vÉÆqÀV¹PÉƼÀÄv
î ÃÛÉ £É
JAzÀgÄÀ . F ¸ÀAzÀ¨ð
Às zÀ°è ªÀiÁf ¸ÀaªÀgÁzÀ «±ÉÃé ±Àg
é À ºÉUq
À É PÁUÉÃj, «. ¸ÉÆêÀÄtÚ, ©eɦ f¯ÁèzåÀs PëÀ JA.f.
£ÁAiÀÄÌ, f¯Áè PÁAiÀÄðzÀ²ð gÁdÄ zsÆ
À ½, gÁdå ªÀÄÄRAqÀgÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ºÁUÀÆ «zsÁ£À ¥ÀjµÀvï ªÀiÁf
¸Àz¸
À åÀ «.f. ºÉUq
À ,É ©eÉ.¦. zÁAqÉð WÀlPÀzÀ CzsåÀ PëÀ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ gÉr,Ø ºÀ½AiÀiÁ¼ÀzÀ CzsåÀ PëÀ CgÀ¹£ÀUÃÉ j, f¯Áè
ªÀPÁÛgÀ gÉÆõÀ£ï £ÉÃvÁæªÀ½, ¥Àæ±ÁAvÀ §¸ÀÆvÉPÀgÀ, ªÀÄÄRAqÀgÁzÀ ªÀÄ£ÉÆÃd PÉ.Dgï., §¸ÀªÀgÁd PÀ®±ÉnÖ,
¸ÀAdAiÀÄ ¨sÀmï, Vj £ÁAiÀÄgÀ, zÁAqÉð £ÀUÀgÀ¸À¨sÁ ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ ªÀÄĸÁÛPï ±ÉÃSï, ªÀĺÉñÀ ¸ÁªÀAvÀ, gÀ«
¸ÀÄvÁgÀ, ºÀ½AiÀiÁ¼À ¥Àlt
Ö ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸Àz¸
À åÀ gÁzÀ ¸ÀĨÁ¤ ºÀħâ½,î ºÀdgÀvï C°, ªÀiÁf G¥ÁzsåÀ PëÀ ¸ÀAvÁ£À
¸ÁªÀAvÀ, eÉÆìÄqÁ eÉ.r.J¸ï. CzsåÀ PëÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÀiÁAeÉÃæ PÀg,À eÉ.r.J¸ï. AiÀÄĪÀ WÀlPÀzÀ CzsåÀ PëÀ ¦.J¸ï.
¨Á®ªÀÄtÂ, ªÀÄÄRAqÀgÁzÀ ±À² N²ªÀÄoÀ, dUÀ¢Ã±À £ÁAiÀÄÌ, £ÀgÃÉ AzÀæ Z˺Á£ï, ¥À«
æ Ãt d£Àß, «¯Á¸À AiÀÄqÀ«,
¥À±
æ ÁAvÀ £ÁAiÀÄPÀ, ZÀAzÀÄæ ±Én,Ö ¸ÀAvÉÆõÀ PÀÄqÀ®
Û PÀgÀ ªÀÄÄAvÁzÀªj
À zÀÝgÄÀ . ºÀ½AiÀiÁ¼À-zÁAqÉð-eÉÆìÄqÁ¢AzÀ
¸ÀĪÀiÁgÀÄ 200PÀÆÌ ºÉa£
Ñ À PÁAiÀÄðPÀvð
À gÀÄ PÁAiÀÄðPÀª
æ ÄÀ zÀ°è ¨sÁUÀª»
À ¹zÀÝgÄÀ .
¥ÀÄl 9
¨ÉÊPï ¹Ìqï: ¸ÁªÀÅ
ºÉÆ£ÁߪÀgÀ : ¨ÉÊPï ¹Ìqï DV
©zÀÄÝ ¸ÀªÁgÀ£ÉÆêÀð ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ
WÀl£É ºÉÆ£ÁߪÀgÀ ¥ÀlÖt ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ
gÁªÀ Ä wÃxÀ 𠧽 UÀ Ä gÀ Ä ªÁgÀ
C¥ÀgÁºÀß ªÉÃ¼É ¸ÀA¨sÀ«¹zÉ.¥À¯ïìgï
¨ÉÊPï ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÀÝ vÁ®ÆQ£À
PÀ¼À¹£ÀªÉÆÃmÉAiÀÄ UÀuÉÃ±ï ªÀÄAdÄ
UËqÀ JA¨ÁvÀ ªÀÄÈvÀ¥l
À Ö ªÀåQA
Û iÉÄAzÀÄ
UÀÄgÀÄw¸À¯ÁVzÉ. ¨ÉÊPï£À°è eÉÆvɬÄzÀÝ
ªÀĺÉÃ±ï ªÀÄAdÄ UËqÀ JA¨ÁvÀ¤UÉ
UÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ.F PÀÄjvÀÄ ¥ÉÆð¸ÀgÄÀ
ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀĪÀ»¹zÁÝgÉ.
¥ÁzÁZÁjUÉ ¥ÉlÄÖ: ¥ÀlÖtzÀ
zÀ Ä UÁðPÉ Ã j ±ÁAw£À U À g À z À §½
¥ÁzÁZÁjUÉ PÁgÀÄ UÀÄ¢ÝzÀ
¥ÀjuÁªÀĪÁV ¥ÁzÁZÁj UÀA©üÃgÀ
ªÁV UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ ºÉa£
Ñ À aQvÉU
ì É
ªÀÄtÂ¥Á®PÉÌ MAiÀÄå¯ÁVzÉ. UÁAiÀiÁ¼ÀÄ
PɼÀV£ÀÆj£À F±ÀégÀ £ÁAiÀÄÌ JAzÀÄ
UÀÄgÀÄw¸À¯ÁVzÀÄÝ ¥ÉưøÀgÄÀ ¥ÀPæ g
À t
À
zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ £Àq¹
É zÁÝg.É
ZÁ®PÀ¤UÉ ²PÉë
PÁgÀªÁgÀ: n¥Ààgï ¯Áj ZÁ®PÀ£À
¤®ðPÀë å¢AzÀ ¸ÀA¨sÀ«¹zÀÝ C¥ÀWÁvÀPÉÌ
¸À A §A¢ü ¹ zÀ A vÉ ZÁ®PÀ UÉ Æ Ã¥Á®
vÀ Ä PÁgÁªÀ Ä £ÁAiÀ Ä Ì¤UÉ ¹.eÉ . JA.
£ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ 6 wAUÀ¼À ¸ÀeÉ ªÀÄvÀÄÛ
1,500 gÀÄ. zÀAqÀ «¢ü¹ wÃ¥ÀÄð ¤ÃrzÉ.
£ÀUÀgÀzÀ PÉÆÃr¨ÁUÀzÀ ²æÃ
²ªÁ£ÀAzÀ ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ 2013gÀ £À.
12 gÀAzÀÄ n¥Ààgï ºÁUÀÆ ¸ÀÆÌn £ÀqÀĪÉ
C¥À W ÁvÀ ¸À A ¨s À « ¹vÀ Ä Û . WÀ l £É A iÀ Ä °è
¸À Æ Ì n ¸À ª ÁgÀ ªÀ i ÁgÀ Ä w ªÉ A PÀ m É Ã ±À
ªÀĺÁ¯É ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝgÀÄ.
«ZÁgÀ u É £À q É ¹ zÀ £Áå. ªÀ Ä ºÀ ª À Ä ä z ï
C±Àæ¥sï DjÃ±ï £ÉÃvÀÈvÀézÀ £ÁåAiÀĦÃoÀªÀÅ
£À. 5 gÀAzÀÄ wÃ¥ÀÄð ¤Ãr ²PÉë «¢ü¹zÉ.
¸ÀgÀPÁj ªÀQî «dAiÉÄÃAzÀæ ºÉ§¸ÀÆgÀ
¦üAiÀiÁ𢠥ÀgÀ ªÁzÀ ªÀÄAr¹zÀÝgÀÄ.
«ÄãÀÄUÁgÀgÀ UÀÄr¸À®Ä vÉgÀªÀÅ: Dgï.«.r. ¨sÁªÀavÀPæ ÌÉ ¨ÉAQ ¨ÁèPï PÁAUɸ
æ ï RAqÀ£É
2011 gÀ°è PÁgÀªÁgÀz°
À è EzÀÝ ¸ÀÆÌlgï ¸ÀASÉå 2400, PÁgÀÄUÀ¼À ¸ÀASÉå 3000, ¨ÉÊPÀÄUÀ¼ÄÀ 25107 J¯Áè jÃwAiÀÄ
ªÁºÀ£U
À ¼
À À ¸ÀASÉå 33526. 2012 gÀ°è ¨ÉÊPÀÄUÀ¼À ¸ÀASÉå 27107, PÁgÀÄUÀ¼À ¸ÀASÉå 3030 ¸ÉÃj MlÆÖ ªÁºÀ£U
À ¼
À À ¸ÀASÉå
36230. 2013 gÀ°è £ÉÆAzÀtA
 iÀiÁzÀ ¨ÉÊPÀÄUÀ¼À ¸ÀASÉå 4920, PÁgÀÄUÀ¼À ¸ÀASÉå 427. C°èUÉ ¥Àw
æ ªÀµð
À ¨ÉÊPïUÀ¼À ¸ÀASÉå
PÁgÀªÁgÀz°
À è ¸ÀgÁ¸Àj 3 jAzÀ ªÀÄÆgÀĪÀgÉ ¸Á«gÀPÌÉ KjPÉAiÀiÁUÀÄvÀ¯
Û ÃÉ EzÉ. EªÉ®è EgÀĪÀ gÀ¸A
ÛÉ iÀįÉÃè ¸ÀAZÀj¸À¨ÃÉ PÀ®ª
è ÃÉ ?
EzÀÝgÀÆ CªÀgÀÄ ¸ÀºÀPÀj¸ÀÄwÛ®è J£À߯ÁVzÉ. DzÀgÉ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ N¢£À £ÀqÀĪÉAiÉÄà ±Á¯É ©mÁÖUÀ CªÀgÀ£ÀÄß
ªÀÄvÉÛ ºÁdgÁwAiÀÄ°è ¸ÉÃgÀĪÀAvÉ ²PÀëPÀgÉà ¸ÀA¥ÀÆtð ±Àæ«Ä¸À¨ÉÃPÁzÀzÀÄÝ JA§ ¤AiÀĪÀÄ ¸ÀPÁðgÀzÀÄÝ. DzÀgÉ ±Á¯ÉAiÀÄ
ºÁdgÁw vÉUÉzÀÄPÉÆAqÁUÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¨ÁgÀ¢zÀÝgÉ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÀgÉ ¨Á®PÀ CxÀªÁ ¨Á®Q ¸ÀºÀd PÀÄvÀƺÀ®¢AzÀ
HgÀÄ ¸ÀÄvÀÛ®Ä ¸ÁVgÀÄvÁÛgÉ CxÀªÁ AiÀiÁgÀzÉÆà ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀÄlÖ ²±ÀĪÀ£ÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀ dªÁ¨ÁÝj ªÀ»¹gÀĪÀÅzÉÃ
ºÉZÀÄÑ JAzÀÄ ²PÀëPÀgÀ C©ü¥ÁæAiÀĪÁVzÉ. »ÃUÉ ²PÀëPÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¥Á®PÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁqÀ¯ÉAzÉÃ
EªÀgÀÄ §gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¨ÉÊzÀÄ ©qÀĪÀÅzÀÆ EzÉ. £ÉÆÃr £ÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼ÀÄ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀ¢zÀÝgÉ £ÀªÀÄUÉ ®ÄPÁì£ÀÄ,
¤ªÀÄUÉãÀÄ ºÁ¤? £ÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼ÀÄ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÉÆâ®è, ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄlÄA§zÀ JzÀÄgÀÄ £ÀªÀÄUÉ CªÀªÀiÁ£À
ªÀiÁr¸ÀÄwÛ¢ÝÃgÁ? JAzÀÄ ¨ÉÊUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¸ÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ ²PÀëPÀgÀ ¥Á°UÉ ¸ÁPÀ¶ÖzÉ.
PÉ®ªÀÅ ¸À® ²PÀëPÀgÀÄ «zÁåyðUÀ¼À ªÀÄ£É UÉÆwÛgÀzÉà CzÉà UÁæªÀÄzÀ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÉ F
«zÁåyð ¥Á®PÀgÀÄ ¹nÖUÉüÀÄvÁÛgÉ. ºË¢æ £ÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß HgÀ zÁj vÉÆÃj¸À®Ä vÀ£Àß ¸ÀºÀ¥ÁpUÀ¼À ªÀÄ£É
vÉÆÃj¸ÀĪÀ GUÁæt PÉ®¸ÀPÉÌ PÀ½ì¢ÃªÁ? £ÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼ÀÄ NzÉÆÃzÀÄ ¨ÉÃqÀªÉÃ? JAzÀÄ ²PÀëPÀgÀ£Éßà vÀgÁmÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ
WÀl£ÉAiÀÄÆ dgÀÄVzÉ. PÀ¼ÉzÀ ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ vÀļÀ¹ ¥ÀÆeÉUÉAzÀÄ ±Á¯É vÀ¦à¹zÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ E£ÀÆߪÀgÉUÀÆ §AzÀÄ
¨sw
À ðAiÀiÁV®è. MAzÀÄ vÀgU
À w
À AiÀÄ°ègÄÀ ªÀ 16 «zÁåyðUÀ¼°
À è PÉêÀ® 7 ªÀÄA¢ ªÀiÁvÀæ FªÀvÄÀ Û §A¢zÁÝg.É ºÀÄtª
Ú ÄÉ ªÀgU
É Æ
À
EªÀgÀ gÀeÉ ªÀÄÄAzÀĪÀj¢zÉ. EªÀgÀ°è PÉÆ£ÉUÀÆ MAzÉgÀqÀÄ ºÀÄqÀÄUÀ-ºÀÄqÀÄVAiÀĪÀgÀÄ ±Á¯É ©qÀĪÀvÀ£ÀPÀ
ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄÄvÁÛg.É CªÀg£
À ÄÀ ß ªÀÄvÉÛ PÀgv
É g
À ®
À Ä ºÉÆÃUÀ¨ÃÉ PÀÄ. DUÀ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjAzÀ C¥ÀªiÀ Á£À JzÀÄj¸À¨ÃÉ PÁUÀÄvÀz
Û É
JAzÀÄ ²PÀëPÀgÀÄ ªÀÄÄAeÁ«£ÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÀÛ ¥ÀæwQæ¬Ä¹zÀgÀÄ.
ºËzÀÄ F ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ªÀÄgÀ½ ±Á¯ÉUÉ PÀgÉvÀgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ°è G½zÀªÀgÀ «zÁå¨sÁå¸ÀzÀ »£ÉßqÉ PÁgÀtªÁVzÉ
J£ÀÄߪÀ §ºÀÄvÉÃPÀ UÁæ«ÄÃt ¨sÁUÀzÀ ²PÀëPÀgÀÄ, ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß JµÉÖà ªÀÄĢݤAzÀ ²PÀët ¤ÃrzÀgÀÆ CªÀjUÉ ±Á¯É ¸ÀºÀå
¥Àj¸ÀgÀªÁUÀÄwÛ®è JAzÀÄ M¦àPÉÆAqÀgÀÄ. EzÀgÀ°è ±Á¯É ¥Àj¸ÀgÀQÌAvÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ N¢ K£ÁUÀĪÀÅ¢zÉ? JA§ ¹¤PÀvÀ£À
¥Á®PÀjVzÉ. eÉÆvÉUÉ EAzÀÄ PÀÆ°VgÀĪÀ ªÀĺÀvÀé, ««zsÀ PÀÆ° PÀ¸ÀÄ©£À°è ¥ÀjtÂvÀgÀ PÉÆgÀvÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ CªÀgÀÄ
PÀÆ°UÀ¼ÁzÀ°è ¤gÀÄzÉÆåÃUÀQÌAvÀ ºÉZÄÀ Ñ zÀÄrAiÀħºÀÄzÀÄ JA§ C©ü¥ÁæAiÀÄ ªÁå¥PÀ ª
À ÁVzÉ J£ÀÄßvÁÛg.É PÉ®ªÀÅ «zÁåyðUÀ¼ÄÀ
HgÀ°è£À ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ GzÀåªÀÄ, ZÀºÀzÀAUÀrAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÉ ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÀÄ MqÉ¢gÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀÄlÖ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß
£ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ.
Website: www.munjavu.com
PÁgÀªÁgÀ: f¯ÁèqÀ½vÀ PÀqÀ®vÀrAiÀÄ°è£À «ÄãÀÄUÁgÀgÀ §UÉÎ ºÉÊPÉÆÃmïðUÉ
vÀ ¥ À Ä à ªÀ i Á»w ¤ÃrgÀ Ä ªÀ Å zÀ j AzÀ PÀ q À ® wÃgÀ z À «ÄãÀ Ä UÁgÀ g À Ä
CvÀAvÀægÁUÀĪÀAvÁVzÉ JAzÀÄ GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ PÉëÃvÀæzÀ ¸ÀA¸ÀzÀ
C£ÀAvÀPÀĪÀiÁgÀ ºÉUÀqÉ DgÉÆæ¹zÁÝgÉ.
CªÀgÀÄ UÀÄgÀĪÁgÀ gÀ«ÃAzÀæ£ÁxÀ PÀqÀ®
wÃgÀ z À ° è £ À «ÄãÀ Ä UÁgÀ g À UÀ Ä r¸À ® ÄUÀ ¼ À £ À Ä ß
vÉ g À ª À Å UÉ Æ ½¹gÀ Ä ªÀ ¸À Ü ¼À ª À £ À Ä ß ¥À j ²Ã°¹
¸ÀÄ¢ÝUÁgÀgÆ
É A¢UÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÝÀ gÄÀ . f¯Áèq½
À vÀ
«ÄãÀ Ä UÁgÀ g À §zÀ Ä Q£À §UÉ Î ºÉ Ê PÉ Æ ÃmïðUÉ
¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀÝgÉ GvÀÛªÀÄ DzÉñÀ
§gÀÄwÛvÄÀ .Û DzÀgÉ f¯Áèq½
À vÀ vÀ¥ÄÀ à ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀ
¥À j uÁªÀ Ä ªÁV «ÄãÀ Ä UÁgÀ g À Ä ©Ã¢UÉ
©Ã¼À Ä ªÀ A vÁVzÉ . C®è z É Ã «ÄãÀ Ä UÁgÀ j UÉ
UÀ Ä r¸À ® ÄUÀ ¼ À £ À Ä ß vÉ g À ª À Å UÉ Æ ½¸À ® Ä E£À Æ ß
PÁ¯ÁªÀ P Á±À ¤ÃqÀ ¨ É Ã PÁVvÀ Ä Û . DUÀ J®è ª À Ç
¸ÀjAiÀiÁUÀÄwÛvÀÄÛ JAzÀÄ CªÀgÀÄ ºÉýzÀgÀÄ.
E°è£À «ÄãÀÄUÁgÀgÀÄ ©ænõÀgÀ PÁ¯¢AzÀ PÀqÀ® wÃgÀzÀ°è fêÀ£À
¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. F ¸ÀܼÀªÀ®èzÉà ¨ÉÃgÉ eÁUÀ«®è. FUÁUÀ¯Éà J£ï.¹.r.¹.
ºÁUÀÄ EvÀgÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è ¸ÀªÀ®vÀÄÛ ªÀÄAdÆgÁVzÉ. F »£É߯ÉAiÀÄ°è
«ZÁgÀ¢AzÀ ¤tðAiÀÄ PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. PÀqÀ® wÃgÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ±Á±ÀévÀ
PÀ l Ö q À ¤«Äð¸À ® Ä CªÀ P Á±À « ®è . »ÃUÁV PÀ q À ® wÃgÀ ª À £ É ß Ã £À A ©
¥ÀgA
À ¥ÀgÁUÀvª
À ÁV £Àq¸
É ÄÀ ªÀ ¸ÁA¥Àz
æ Á¬ÄPÀ «ÄãÀÄUÁjPÉ £Àq¸
É ®
À Ä CªÀPÁ±À«zÉ.
DzÀÝjAzÀ FUÀ¯ÁzÀgÀÆ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DzÉñÀ ¥ÀgÁªÀIJ𹠪ÀåªÀ¸ÉÜ
PÀ°à¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ¸ÀA¸ÀzÀ C£ÀAvÀPÀĪÀiÁgÀ ºÉUÀqÉ ºÉýzÀgÀÄ.
f¯Áè ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£À
£ÀUÀgÀ¸À¨sÉ ªÀiÁf CzsÀåPÀë ºÁUÀÆ ºÁ° ¸ÀzÀ¸Àå UÀt¥Àw G¼ÉéÃPÀgï
UËgÀªÁzsÀåPÀëgÀ£ÁßV ºÁUÀÆ ¸ÀzÁ²ªÀUÀqÀzÀ ©f«J¸ï PÁ¯ÉÃf£À ¥ÁæZÁAiÀÄð
qÁ. ªÀĺÉñÀ UÉÆýPÀnÖAiÀĪÀg£
À ÄÀ ß PÁAiÀiÁðzsåÀ Pg
ëÀ £
À ÁßV DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ.
G½zÀ ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼À ºÁUÀÆ ««zsÀ ¸À«ÄwUÀ¼À DAiÉÄÌAiÀÄ£ÀÄß vÀzÀ £ÀAvÀgÀ
ªÀiÁqÀ®Ä ¤zsÀðj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ¸À¨sÉAiÀÄ°è PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ PÀgɬĸÀĪÀ ªÀÄÄRå
CwyUÀ¼À ºÁUÀÆ PÀ¯Á«zÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á»w, PÀ«UÀ¼À §UÉÎ ZÀZÉðAiÀÄÆ
£Àq¬
É ÄvÁzÀgÆ
À CAwªÀÄ wêÀiÁð£À ªÀÄÄA¢£À ¢£ÀU¼
À °
À è PÉÊUÉƼÀî®Ä ¸À¨A
És iÀÄ°è
¸À«Ääw¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ¸À¨sÉAiÀÄ°è »jAiÀÄ PÀ« «µÀÄÚ £ÁAiÀÄÌ, ¯ÉÃRPÀ ±ÁAvÁgÁªÀÄ
£ÁAiÀÄPÀ, PÀ¸Á¥Á f¯Áè UËgÀªÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÁzÀ ¦.Dgï. £ÁAiÀÄÌ, ¥ÀÄlÄÖ
PÀÄ®PÀtð
 ¸ÉÃjzÀAvÉ C£ÉÃPÀ ¥Àª
æ ÄÀ ÄRgÀÄ, f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ vÁ®ÆPÁ ¸À«ÄwAiÀĪÀgÄÀ
¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÀÄ. PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀvï PÁgÀªÁgÀ WÀlPÀzÀ CzsÀåPÀë gÁªÀiÁ
£ÁAiÀÄÌ ¸ÁéUÀw¹ ¤gÀƦ¹zÀgÀÄ.
CAPÉÆïÁ: PÁgÀªÁgÀzÀ gÀ«ÃAzÀæ£ÁxÀ mÁUÉÆÃgÀ
PÀ q À ® wÃgÀ z À ° è «ÄãÀ Ä UÁgÀ g À UÀ Ä r¸À ® Ä vÉ g À ª À Å
PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è PÁgÀªÁgÀ §Azï ºÁUÀÆ
¥Àæw¨sÀl£ÉAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¥Àæw¨sÀl£ÁPÁgÀgÀÄ f¯Áè
G¸ÀÄÛªÁj ¸ÀaªÀ Dgï.«.zÉñÀ¥ÁAqÉAiÀĪÀgÀ ¨sÁªÀavÀæPÉÌ
¨ÉAQ ºÀaÑ, CªÀºÉüÀ£À ªÀiÁr CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ºÉý
CªÀªÀiÁ£À¥Àr¹gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß CAPÉÆïÁ ¨ÁèPï PÁAUÉæ¸ï
¸À«ÄwAiÀÄÄ wêÀæªÁV RAr¸ÀÄvÀÛzÉ.
gÁdå ºÉÊPÉÆÃmïð DzÉñÀzA
À vÉ f¯Áèq½
À vÀ ºÁUÀÆ
vÁ®ÆPÁqÀ½vÀ eÉÆvÉUÆ
À r ¸ÀªÄÀ ÄzÀæ zÀAqÉAiÀÄ ªÉÄð£À
UÀÄr¸À®ÄUÀ¼£
À ÄÀ ß vÉgª
À ÅÀ UÉƽ¸ÀĪÀ PÀª
æ ÄÀ PÉÊUÉÆArgÀÄvÀz
Û .É
Dgï.«.zÉñÀ¥ÁAqÉAiÀĪÀgÄÀ §qÀªg
À À ªÀÄvÀÄÛ »AzÀĽzÀ
ªÀUð
À zÀªg
À À ¥Àgª
À ÁVzÀÄÝ, §qÀ «ÄãÀÄUÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉU¼
À £
À ÄÀ ß
vÉgª
À ÅÀ UÉƽ¸ÀĪÀ PÁAiÀÄðzÀ°è CªÀgÀ ¥ÁvÀæ K£ÀÆ EgÀĪÀÅ¢®è.
§qÀ «ÄãÀÄ UÁgÀgÀ §UÉÎ zÉñÀ¥ÁAqÉAiÀÄ ªÀjUÉ
AiÀiÁªÀÅzÉà zÉéõÀ ¨sÁªÀ£É E®è. ©.eÉ.¦. ¥ÀPÀëzÀªÀgÀ
PÀĪÀÄäQ̤AzÁV zÉñÀ¥ÁAqÉAiÀĪÀgÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß J¼ÉzÀÄ
vÀgÀ¯ÁVzÉ. C£ÁUÀjPÀgÀAvÉ ªÀwð¹ CªÀgÀ ªÀåQÛvÀéPÉÌ ªÀĹ
§½AiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁÝgÉ. ¸ÀZÁÑjvÀæ åªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀ
zÉñÀ¥ÁAqÉAiÀĪÀgÀÄ F f¯ÉèAiÀÄ£ÀÄß C©üªÀÈ¢Ý ¥ÀxÀzÀvÀÛ
PÉÆAqÉÆAiÀÄÄåwÛzÁÝgÉ. EzÀ£ÀÄß ¸À»¸À¯ÁgÀzÀ PÉ®ªÉÇAzÀÄ
zÀĵÀÖ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ F jÃw ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ. §qÀ
«ÄãÀÄUÁgÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ°è vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀzÀ
ºÁUÉ «ÄãÀÄUÁjPÁ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß EqÀ®Ä f¯ÁèqÀ½vÀ
DzÀµÄÀ Ö ¨ÉÃUÀ£É «ÄãÀÄUÁgÀjUÉ ¥Àgª
À Á¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀ
ªÀåªÀ¸ÜÉ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÃÉ PÁV f¯Áè¢Pü ÁjUÀ½UÉ vÁªÀÅ PÀÆqÀ
«£ÀAw¸ÀÄvÉÃÛ ªÉ JAzÀÄ ¨ÁèPï PÁAUɸ
æ ï CzsåÀ PëÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ
PÉ UËqÀ, PÉ.¦.¹.¹. ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ gÀªÀiÁ£ÀAzÀ ©. £ÁAiÀÄPÀ,
f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ «£ÉÆÃzÀ ©. £ÁAiÀÄPÀ,
f¯Áè PÁAUÉæ¸ï »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À CzsÀåPÀë gÁeÉÃAzÀæ
«. £ÁAiÀÄÌ, ªÀiÁf ±Á¸ÀPÀ PÉ.JZï. UËqÀ, f¯Áè
¥À A ZÁAiÀ Ä vÀ ¸À z À ¸ À å GzÀ A iÀ Ä r. £ÁAiÀ Ä Ì , f¯Áè
¥ÀAZÁAiÀÄvÀ CzsåÀ PëÉ ²æêÀÄw ¸Àg¸
À w
éÀ ±ÀAPÀgÀ UËqÀ, vÁ®ÆPÁ
¨ÁèPï PÁAUÉæ¸ï ¸ÀzÀ¸Àå ¸ÀÄPÀÄæ PÀĸÀÄè UËqÀ ªÀÄÄAvÁzÀªÀgÀÄ
w½¹zÁÝgÉ.
zÉñÀ¥ÁAqÉ «gÀÄzÀÝ C£ÀUv
À åÀ nÃPÉ
²gÀ¹: PÁªÀiÁ¯É PÀtU
ÚÂ É HgɯÁè ºÀ¼¢
À JA§AvÉ
©eÉ ¦ ¥À P À ë zÀ ª À g À Ä f¯Áè G¸À Ä ÛªÁj ¸À a ªÀ
Dgï.«.zÉñÀ¥ÁAqÉ «gÀÄzÀÝ C£ÀUv
À åÀ nÃPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝg.É
Dgï«rAiÀĪÀg°
À g
è ÄÀ ªÀ PÀvð
À vÀé ºÁUÀÆ ¸ÀA
à ¢¸ÀĪÀ UÀÄtªÀ£ÄÀ ß
©eɦAiÀĪÀgÄÀ ªÉÄÊUÀÆr¹PÉƼÀ°
î JAzÀÄ PÁAUɸ
æ ï AiÀÄĪÀ
ªÀÄÄRAqÀ ¢Ã¥ÀPÀ ºÉUq
À É ©eɦ f¯Áè AiÀÄĪÀªÆ
É ÃZÁðzÀ
¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼À ºÉýPÉUÉ wgÀÄUÉÃlÄ ¤ÃrzÁÝg.É
f¯ÉA
è iÀÄ C©üªÈÀ ¢Þ PÀÄApvÀªÁVzÉ J£ÀÄߪÀªg
À ÄÀ vÀªÄÀ ä
¸ÀPÁðgÀzÀ°è f¯ÉèAiÀÄ C©üªÀÈ¢Þ ªÀÄvÀÄÛ E¯ÁSÁªÁgÀÄ
ªÀg¢
À AiÀÄ£ÀÄß MªÉÄä CªÀ¯Æ
É ÃQ¸À°. PÉêÀ® ¨sÁµÀt ªÀÄvÀÄÛ
¥ÀwPæ ÁUÉÆö×U¼
À °
À è C©üªÈÀ ¢ÞAiÀÄ ªÀÄAvÀæ d¦¸ÀĪÀªª
À g
À ÄÀ
D ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ£¬
É ÄAzÀ ºÉÆgÀ§AzÀÄ PÀÄë ®PÀ gÁdPÁgÀt
ªÀiÁqÀzÉà f¯ÉèAiÀÄ C©üªÀÈ¢ÞUÉ PÉÊeÉÆÃr¸À°. E£ÀÄß
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄÃ¯É zËdð£Àå J¸ÀVzÀ vÀªÄÀ ä°£
è À C£ÉÃPÀ
ªÀÄÄRAqÀgÀÄ FUÀ®Æ ¥ÀPÀëzÀ ¸ÀQæÃAiÀÄ
gÁdPÁgÀtzÀ°g
è ÄÀ ªÀÅzÀÄ JµÀÄÖ ¸ÀªÄÀ xÀð¤ÃAiÀÄ JAzÀÄ ¢Ã¥ÀPÀ
mÁAUï PÉÆnÖzÁÝg.É
E§âUÉAiÀÄ ¤Ãw: gÀ¸ÉÛ CUÀ°ÃPÀgÀt «gÉÆâü ¸À«Äw RAqÀ£É
PÁgÀ ª ÁgÀ : PÉ Æ Ãr¨ÁUÀ PÁgÀªÁgÀ gÀ¸A
ÛÉ iÀÄ CUÀ°ÃRgÀtzÀ
«gÉÆâü ºÉÆÃgÁlzÀ°è
¥ÁæªÀiÁtÂPÀvɬÄAzÀ
¤gÀvª
À ÁVgÀĪÀªg
À À §UÉÎ PÁgÀªÁgÀ
£ÀUÀgÀ¸À¨sÉAiÀÄ PÉ®ªÀÅ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ
ªÀiÁrgÀĪÀ nÃPÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆÃ¥ÀU¼
À ÄÀ
CvÀ å AvÀ RAqÀ ¤ ÃAiÀ Ä ªÉ A zÀ Ä
PÁgÀ ª ÁgÀ - PÉ Æ Ãr¨ÁUÀ gÀ ¸ É Û
CUÀ°ÃPÀgÀt «gÉÆâü ¸À«ÄwAiÀÄ
CzsåÀ PëÀ f.n. £ÁAiÀÄÌ ºÁUÀÆ UËgÀªÀ
PÁAiÀÄðzÀ²ð gÁWÀÄ £ÁAiÀÄÌ ªÀÄvÀÄÛ
¸Àz¸
À åÀ gÄÀ w½¹zÁÝg.É
“PÁgÀªÁgÀ-PÉÆÃr¨ÁUÀ gÀ¸AÛÉ iÀÄ
JgÀqÆ
À §¢UÀ¼°
À è ªÀÄ£É-CAUÀr
ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ EªÀiÁgÀvÄÀ UÀ¼£
À ÄÀ ß PÀl®
Ö Ä
¥Àgª
À Á£ÀV ¤ÃrzÀ £ÀUg
À ¸
À ¨
À AÉ s iÀĪÀgÃÉ
FUÀ E°èAiÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß 18
«ÄÃlgïUÉ CUÀ®UÉƽ¸À¨ÃÉ PÉAzÀÄ
f¯Áè¢üPÁjAiÀĪÀjUÉ «£ÀAw¹
PÉƼÀÄwî z
Û ÁÝg.É F E§âUAÉ iÀÄ ¤ÃwAiÀÄ
«gÀÄzÀÞ ºÉÆÃgÁqÀ®Ä d£ÀjUÉ
ºÀQÌ®ª
è ?É £ÀUg
À ¸
À ¨
À A
És iÀÄ ¥Àgª
À Á£ÀV
ªÉÄÃgÉUÉ PÀlq
Ö À ¤«Äð¹PÉÆArgÀĪÀ
E°è A iÀ Ä £ÁUÀ j PÀ j UÉ DUÀ Ä ªÀ
PÉÆÃlåAvÀgÀ gÀÄ. £ÀµÖÀ vÀÄA©PÉÆqÀÄ
ªÀªg
À ÄÀ AiÀiÁgÀÄ?” JAzÀÄ CªÀgÄÀ
¥À²
æ ß¹zÁÝg.É
£ÀUÀgÀ¸À¨sÁ
¸ÀzÀ¸ÀågÀ
ºÉ à ½PÉ A iÀ Ä AvÉ vÀ ª À Ä UÉ E°è
AiÀiÁªÀÅzÉà d£À¦Aæ iÀÄvÉ CxÀªÁ ºÀt
ªÀiÁqÀĪÀ CxÀªÁ E£ÁåªÀÅzÉÃ
GzÉÝñÀ«®è.
EAxÀ
gÁdPÁgÀt¢AzÀ fêÀ£À
ªÀiÁqÀ¨ÃÉ PÉA§ ºÀA§®ªÀÇ vÀªÄÀ V®è.
DzÀgÉ d£ÀjUÉ K£ÉãÉÆà D¸ÉD«ÄµÀUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¹ CzÉÃ
d£Àg£
À ÄÀ ß ©Ã¢UÉ vÀ¼®
î À Ä ºÉÆgÀngÀĪÀ
£À. 8gÀAzÀÄ f¯Áè
gÀAUÀªÀÄA¢gÀzÀ°è
PÁgÀªÁgÀ-PÉÆÃr¨ÁUÀ
gÀ¸ÉÛ CUÀ°ÃPÀgÀt «gÉÆâü
¸À«ÄwAiÀÄ ¸À¨sÉ ¸ÀAeÉ 4
UÀAmÉUÉ £ÀqÉAiÀÄ°zÉ JAzÀÄ
ºÉÆÃgÁl ¸À«ÄwAiÀĪÀgÀÄ
w½¹zÁÝgÉ.
£ÀUg
À ¸
À ¨
À Ás ¸Àz¸
À åÀ gÀ ªÀvð
À £É PÀª
ë ÄÉ UÉ
C£Àºð
À ªÉAzÀÄ CªÀgÄÀ ºÉýzÁÝg.É
£ÀUg
À ¸
À ¨
À Ás ¸Àz¸
À åÀ gÁzÀ gÀvÁßPÀgÀ
£ÁAiÀÄÌ, C¤® £ÁAiÀÄÌ, UÀt¥Àw
£ÁAiÀÄÌ, gÀªÄÉ Ã±À UËqÀ, ¥ÉÃæ ªÀiÁ£ÀAzÀ
UÀÄ£ÀUÁ, ªÀĺÉñÀ vÁªÀĸÉAiÀĪÀgÄÀ
ªÀåP¥
ÛÀ r
À ¹zÀ nÃPÉU½
À UÉ PÁgÀªÁgÀPÉÆÃr¨ÁUÀ gÀ¸ÉÛ CUÀ°ÃPÀgÀt
«gÉÆâü ¸À«Äw ¤ÃrzÀ ¥Àw
æ QæAiÉÄ
EzÁVzÉ.
ªÀÄ£É PÀ¼îÀv£
À À
¥Àlt
Ö ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ ªÀÄÄAqÀUÆ
É ÃqÀ(G.PÀ)
²gÀ¹: vÁ®ÆQ£À ¸ÀÄUÁ«AiÀÄ
¥ÁæxÀ«ÄPÀ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæzÀ°è
§Äzsª
À ÁgÀ vÀqg
À Áwæ ¨ÁV® ©ÃUÀ
ªÀÄÄjzÀÄ M¼À £ÀÄVÎzÀ PÀ¼ÀîgÀÄ
¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7 ¸Á«gÀ ªÀiË®åzÀ
N¤qÁ PÀA¥À¤AiÀÄ n.«. ºÁUÀÆ
¸ÁÖ å§¯ÉÊdgï£ÀÄß PÀzÆ
É Ý¬ÄÝzÁÝg.É
F PÀÄjvÀÄ ‘©’ zÀeÉð £ËPÀgÀ
¸À Ä ¤Ã® E½UÉ Ã gÀ §£À ª Á¹
¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ
¤ÃrzÀÄÝ, PÉæ ÊA ¦.J¸ï.L. ¸ÀÄgÉÃSÁ
¨ÁqÀÌgÀ ¥ÀPæ g
À t
À zÁR°¹PÉÆAqÀÄ
vÀ¤SÉ £Àq¸
É ÄÀ wÛzÁÝg.É
zÀgÀ¥ÀnÖ ¥ÀæPÀluÉ
eÁUÀ ªÀiÁgÁlQÌzÉ
CAPÉÆïÁzÀ
¨ÉÆüÉAiÀÄ°è
PÉJ¸ïDgïn¹ r¥ÉÆÃ
ºÀwÛgÀ 3 ªÀÄvÀÄÛ 4
UÀÄAmÉAiÀÄ PÉ®ªÉà PÉ®ªÀÅ
¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼ÀÄ
ªÀiÁgÁlQ̪É. D¸ÀPÀÛgÀÄ
¸ÀA¥ÀQð¹j:
8151919033
PÀæ.¸ÀA.¥À.¥ÀA.©Ã¢ ¢Ã¥À ¸ÁªÀiÁVæ:zÀgÀ¥ÀnÖ:«ªÀ:2014-15 ¢£ÁAPÀ: 06-11-2014
F ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀPæ n
À ¸ÀĪÀÅzÉãÉAzÀgÀ F PÀZÃÉ jAiÀÄ ©Ã¢ ¢Ã¥ÀU¼
À À
¤ªÀðºÀuA
É iÀÄ «¨sÁUÀz°
À è F PɼPÀ A
À qÀ ¸ÁªÀiÁVæU¼
À £
À ÄÀ ß Rjâ¸À®Ä
GzÉÝò¹zÀÄÝ PɼÀUÉ ¥ÀnÖªÀiÁrzÀ ±ÀvÀÄðUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ ¥ÀÆgÉʸÀ®Ä
EaÒ¸ÀĪÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÀ¤µÀÖ zÀgÀUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¹ ²Ã®§AzÀ
®PÉÆÃmÉAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 14-11-2014 gÀ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 4-00
UÀAmÉUÉ PÀZÃÉ jUÉ ²Ã®§AzÀ ®PÉÆÃmÉAiÀÄ°è ¸À°¸
è §
À ºÀÄzÀÄ. §AzÀAvÀºÀ
zÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 15-10-2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 5-00
UÀAmÉUÉ PÀZÉÃj ªÉüÉAiÀÄ°è vÉgÉAiÀįÁUÀĪÀÅzÀÄ.
C.£ÀA.
¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À «ªÀgÀ ¥Àª
æ iÀ Át zÀgÀ
1
C F L §®à
1
2
C F L ºÉÆ®Øgï
1
3
T-5 §®à
1
4
T-5 ZÉÆÃPÀ
1
5
T-5 ºÉÆ®Øgï
1
±ÀvÀÄðUÀ¼ÀÄ
1) ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß PÁAiÀiÁð®AiÀÄPÉÌ ¥ÀÆgÉʸÀĪÀ zÀgÀUÀ¼À£ÀÄß
£ÀªÄÀ Æ¢¸ÀvPÀ ÌÀzÄÀ Ý.
2) ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸À§AiÀĸÀĪÀªÀgÀÄ PÀqÁØAiÀĪÁV zÀgÀ ¥ÀnÖ
eÉÆvÉUÉ n£ï £ÀA £ÀªÄÀ Æ¢¹gÀ¨ÃÉ PÀÄ.
3) ªÉÄÃ¯É £ÀªÄÀ Æ¢¸ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁVæU
æ ¼
À ÄÀ LJ¸ïL ªÀiÁQð£À PÁæA¥ÀÖ£ï
Væêïì §eÁeï PÀA¥À¤¬ÄAzÀ GvÁࢹzÀ GvÀÛªÀÄ UÀÄtªÀÄlÖ
ºÉÆA¢gÀvPÀ ÌÀ zÄÀ Ý.
¸À» EzÉ/- ªÀÄÄSÁå¢üPÁj
¸À» EzÉ/- CzsÀåPÀëgÀÄ
¥Àlt
Ö ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ªÀÄÄAqÀUÆ
É ÃqÀ ¥Àlt
Ö ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ªÀÄÄAqÀUÆ
É ÃqÀ
07 £ÀªAÉ §gï 2014 ±ÀÄPÀª
æ ÁgÀ
ªÀÄ£É CAUÀr PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀªÀ£À §AzsÀ£À C£À¢Ãü PÀÈvÀ UÁå¸ï ¦ü°Aè Uï PÁAiÀÄð ¥ÀvÛÉ
ªÀ±¥
À r
À ¹PÉÆArzÁÝg.É EzÀg°
À è 39
UÁæA vÀÆPÀzÀ vÁ½¸ÀgÀ, 8 UÁæA
§AUÁgÀzÀ UÀÄAqÀÄ, 4 UÁæA
§AUÁgÀzÀ vÁ½ ¸ÉÃjzÀAvÉ MlÄÖ
1.98 ®PÀë gÀÄ. ªÀiË®åzÀ ªÀ¸ÄÀ U
Û ¼
À £
À ÄÀ ß
ªÀ±PÀ ÌÉ ¥Àq¢
É zÁÝg.É
rJ¸ï¦ ¥À¸
æ £
À ßÀ zÉøÁ¬Ä
ªÀiÁUÀðzÀ±ð
À £Àz°
À è ¹¦L UÀt¥Àw
gÁmÉÆÃqÀ £ÉÃvÀævÀézÀ°è ¦J¸ïL
¤±ÀÑ®PÀĪÀiÁgÀ, ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ
£ÀgÃÉ AzÀæ DZÁj, DzÀ¥àÀ zsÁgÀªÁ
qÀPÀgÀ, gÀ«ÃAzÀæ gÁuÉ, Dgï.f.
£ÁAiÀ Ä Ì, JA.JA.ªÀ Ä Ä¯Áè ,
¸À A vÉ Æ ÃµÀ ¸Á¼À U ÁAªÀ P À g À ,
¸ÀĨsÁµÀ «ÄgÁ¹, ²ªÁ£ÀAzÀ
UËqÀ, zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ £ÁAiÀÄÌ ºÁUÀÆ
ZÁ®PÀ ªÉ A PÀ m É Ã ±À £ÁAiÀ Ä Ì
PÁAiÀiÁðZÀgu
À É £Àq¹
É zÀÝgÄÀ .
²gÀ¹: £ÀUÀgÀzÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ
gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄ£É ºÁUÀÆ dÄåªÉ®j
CAUÀrUÉ £ÀÄVÎ ®PÁëAvÀgÀ gÀÄ.
ªÀiË®åzÀ £ÀUÀ/£Átå PÀ¼ÀîvÀ£À
ªÀiÁrzÀ ¥ÀPæ g
À t
À PÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ
²gÀ¹ ªÀiÁgÀÄPÀmÖ É oÁuÉAiÀÄ ¥ÉÆð¸ÀgÄÀ
«ÄAa£À PÁAiÀiÁð ZÀgu
À É £Àq¹É ¥ÀPæ gÀ t
À
zÁR¯ÁzÀ 24 UÀAmÉAiÉƼÀUÉ
DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß §A¢ü¹zÀÄ Ý,
¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀ®AiÀÄ zÀ°è ¥ÉÆð¸ÀgÀ
PÁAiÀÄðPÉÌ ¥À±æ AÀ ¸É ªÀåPª
Û À ÁVzÉ.
£ÀªAÉ §gÀ 4 gÀ ¨É¼V
À ΣÀ eÁªÀ
²gÀ¹AiÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ
¤ªÁ¹ QgÀt PÀÄqÉÃðPÀgï EªÀgÀ
«ªÀįÉñÀégÀ dÄåªÉ®gïì ºÁUÀÆ
10
PÀªÀįÁ PÀȵÀÚ
±ÉnÖ ¤zsÀ£À
PÀgÁªÀ½ ªÀÄÄAeÁªÀÅ
ªÀÄ£ÉAiÀÄ ZÁ« vÉUÉzÀÄ 60 UÁæA
§AUÁgÀ, ¯Áå¥ïmÁå¥ï ºÁUÀÆ
10 ¸Á«gÀ gÀÄ. £ÀUz
À ÄÀ PÀzÆ
É AiÀÄÝ
¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÝ DgÉÆæ E°èAiÀÄ
ªÀiÁgÀÄw UÀ°Aè iÀÄ ²ªÀgÁd FgÀ¥àÀ
ºÁªÉÃj JA¨ÁvÀ££
À ÄÀ ß ªÀiÁgÀÄPÀmÖÉ
oÁuÉ ¦J¸ïL ¤±ÀÑ®PÀĪÀiÁgÀ
rJA ¸ÁgÀxÀåzÀ°è ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ
UÀÄgÀĪÁgÀ ªÀÄzsÁåºßÀ §A¢ü¹ PÀzÝÀ
ªÀ i Á®£À Ä ß ªÀ ± À ¥ À r ¹PÉ Æ AqÀ Ä
£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÁÝg.É
DgÉÆæ ²ªÀgÁd §A¢¹zÀ
¥ÉÆð¸ÀgÄÀ 1.50 ®PÀë gÀÄ. ªÀiË®åzÀ
60 UÁæA §AUÁgÀ, 1 ¯Áå¥ïmÁå¥ï
ºÁUÀ Æ 10 ¸Á«gÀ £À U À z À Ä
²gÀ¹AiÀÄ ºÉƸÀ¥ÃÉ mÉ gÀ¸AÛÉ iÀÄ ¤ªÁ¹ QgÀt PÀÄqÉÃðPÀgÀ
EªÀgÀ ªÀÄ£É ºÁUÀÆ §AUÁgÀzÀ CAUÀrAiÀÄ°è £ÀqÉzÀ
PÀ¼ÀîvÀ£ÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹ £ÀªÉA§gÀ 4 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt
zÁR¯ÁVzÀÄÝ, ¥ÀæPÀgÀtzÀ eÁqÀÄ »rzÀ ¥ÉÆð¸ÀgÀÄ
PÀÆ®APÀĵÀªÁV vÀ¤SÉ £Àq¹
É 24 UÀAmÉAiÉƼÀUÉ PÀ¼î£
À £
À ÄÀ ß
»rzÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹gÀĪÀÅzÀPÌÉ ¥À±
æ AÀ ¸É
ªÀåPÀÛªÁVzÉ. ¦J¸ïL ¤±ÀÑ®PÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ
»rAiÀÄĪÀ°è ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÁvÀæ ªÀ»¹zÀÝ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ
£ÀgÉÃAzÀæ DZÁj ªÀÄvÀÄÛ DzÀ¥Àà zsÁgÀªÁqÀPÀgÀ «ÄAa£À
PÁAiÀiÁðZÀgu
À U
É É E¯ÁSÉAiÀÄ »jAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼ÄÀ ªÀÄvÀÄÛ
¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀ®AiÀÄzÀ°è ªÉÄZÀÄÑUÉ ªÀåPÀÛªÁVzÉ.
PÁgÀªÁgÀ: C£À¢üPÀÈvÀ UÁå¸ï ¦ü°èAUï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ
CqÉØAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ zÁ½
£Àqɹ UÁå¸ï ¦®ègï AiÀÄAvÀæ 30 CqÀÄUÉ ºÁUÀÄ
ªÁºÀ£ÀzÀ UÁå¸ï ¹¯ÉAqÀgï ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ WÀl£É,
vÁ®ÆQ£À ±ÉÃdªÁqÀzÀ°è UÀÄgÀĪÁgÀ ¸ÀAeÉ £ÀqÉ¢zÉ.
±ÉÃdªÁqÀ ªÀÄÆ®zÀ ¥À±
æ ÁAvÀ ªÀ¸A
À vÀ ¨ÁAzÉÃPÀgÀ
(40) JA¨ÁvÀ PÀ ¼ É z À ºÀ ® ªÁgÀ Ä ¢£À U À ½ AzÀ
±ÉÃdªÁqÀzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è£À CqÉØAiÀÄ°è
¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSÉAiÀÄ C£ÀĪÀÄw¬Ä®èzÉà UÁå¸ï
¦ü°èAUï ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ
UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ¦.J¸ï.L. UÉÆëAzÀgÁeï zÁ¸Àj
£ÉÃvÀÈvÀézÀ vÀAqÀ zÁ½ £Àqɹ, 30 CqÀÄUÉ ºÁUÀÄ
ªÁºÀ£À UÁå¸ï ¹¯ÉAqÀgï, UÁå¸ï ¦ü°èAUï ªÀIJãÀ
¸ÉÃjzÀAvÉ MlÄÖ 25 ¸Á«gÀPÀÆÌ C¢üPÀ ªÉÆvÀÛzÀ
UÁå¸ï ¹¯ÉAqÀgï ºÁUÀÄ ¦ü°èAUï ªÀIJãï£ÀÄß
ªÀ±¥
À r
À ¹PÉƼÀ¯
î ÁVzÉ. DgÉÆæ ¥À±
æ ÁAvÀ ¨ÁAzÉÃPÀgÀ
¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ, ±ÉÆÃzsÀPÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ.
zÁ½AiÀÄ°è UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ zÉêÀgÁd
£ÁAiÀÄÌ, gÁeÉñÀ zÉêÁrUÀ, ªÀiÁgÀÄw, E¸Áä¬Ä¯ï
¸Á¨ï PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÀÄ.
¥s.É 3jAzÀ ©J¸ïJ£ïJ®ï £ËPÀggÀ À C¤¢ðµÁÖª¢
À ü ªÀÄĵÀÌgÀ
ºËgÁ: ©J¸ïJ£ïJ®ï ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¥ÀÅ£À±ÉÑÃvÀ£ÀPÉÌ
¸ÀPÁðgÀ PÁAiÀÄðUÀvª
À ÁUÀ¨ÃÉ PÀÄ JA§ ¨ÉÃrPÉAiÀÄ£ÉÆßrØ
2015 ¥s.É 3 jAzÀ ©J¸ïJ£ïJ®ï £ËPÀgg
À ÄÀ zÉñÁzÀåAvÀ
C¤¢ðµÁÖªÀ¢ü ªÀÄĵÀÌgÀ ªÀiÁqÀ°zÝÁgÉ.
¸ÀPÁðgÀUÀ¼ÀÄ SÁ¸ÀV mÉ°PÁA PÀA¥À¤UÀ½UÉ
GvÉ Û Ã d£À ¤ÃqÀ Ä wÛ g À Ä ªÀ PÁgÀ t 2007jAzÀ
©J¸ïJ£ïJ®ï £ÀµÖÀ C£ÀĨs«
À ¸ÀÄwÛz.É DzÀÝjAzÀ £ÀªÄÀ ä
PÀA¥À¤UÉ GvÉÛÃd£À ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ DUÀ滹
©J¸ïJ£ïJ®ï £ËPÀgg
À À ¸ÀAWÀU¼
À ÄÀ 2015 ¥s.É 3jAzÀ
C¤¢ðµÁÖª¢
À ü ªÀÄĵÀÌgz
À °
À è vÉÆqÀV¹PÉƼÀ°
î zÉ JAzÀÄ
©J¸ïJ£ïJ®ï £ËPÀgg
À À PÉÃAzÀæ ¥Àz
æ Ás £À PÁAiÀÄðzÀ²ð
¦. C©üªÀÄ£ÀÄå ºÉýzÝÁgÉ.
¸ÀPÁðgÀ ©J¸ïJ£ïJ¯ï£ÀÄß PÀqU
É t
À ¹
 zÁUÀ SÁ¸ÀV
PÀA¥À¤UÀ¼ÀÄ ®UÉάÄlÖªÀÅ. ¸ÀPÁðgÀzÀ PÀqÉUÀt£É¬ÄA
zÁVAiÉÄà ¥À¸
æ ÄÀ v
Û À PÀA¥À¤UÉ EµÉÆA
Ö zÀÄ £ÀµÖÀ ¸ÀA¨s«
À ¹zÉ
JAzÀÄ C©üªÀÄ£ÀÄå zÀÆjzÝÁgÉ.
PÀĪÀÄmÁ: ¢. PÉ.«.±ÉnÖ CªÀgÀ
¥Àwß, ªÀiÁf ±Á¸ÀPÀ ¢.ªÉÆúÀ£À
PÉ.±ÉnÖ CªÀgÀ vÁ¬Ä, ºÁ° ±Á¸ÀQ
±ÁgÀzÁ ªÉÆúÀ£À ±ÉnÖ CªÀgÀ
CvÉA
Û iÀĪÀgÁzÀ PÀªÄÀ ¯Á PÀȵÀÚ ±ÉnÖ
CªÀgÄÀ EAzÀÄ vÀªÄÀ ä ªÀÄUÀ ¸ÀwñÀ
±ÉnÖ CªÀgÀ ¤ªÁ¸ÀzÀ°è 83 £ÉÃ
ªÀAiÀĹ죰
À è «¢üª±
À g
À ÁVzÁÝg.É
¥Àw
æ ¶×vÀ PÉ.«.±ÉnÖ & PÀA¥À¤
ªÀiÁ°PÀ, EA¢gÁ ¦æAiÀÄzÀ²ð¤
¥À æ ± À ¹ Û «eÉ Ã vÀ , ¸Áé v À A vÀ æ å
ºÉÆÃgÁlUÁgÀ PÉ.«.±ÉnÖ CªÀgÀ
zs À ª À Ä ð¥À w ßAiÀ i ÁV GvÀ Û ª À Ä
¸ÀA¸ÁgÀª£
À ÄÀ ß ¤¨sÁ¬Ä¹zÀ EªÀjUÉ
4 UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÄÀ , 2 ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽
zÀÝgÀÄ. EªÀgÀ vÁ¬Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ
PÀĪÀÄmÁ vÁ®ÆQ£À CWÀ£Á²¤
AiÀiÁVzÀÄÝ, ¥Àx
æ ª
À ÄÀ zÀeð
É UÀÄwÛUÉ
zÁgÀ PÉ.«.±Élg
Ö £
À ÄÀ ß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV
PÀĪÀÄmÁ ¥ÀlÖtzÀ°è fêÀ£À
£Àq¹
É zÀÝgÄÀ . ¥À¸
æ ÄÀ vÛ À ¥Àwæ ¶×vÀ PÉ.«.±ÉnÖ
& PÀA¥À¤AiÀÄ£ÀÄß ªÉƪÀÄäU£
À ÁzÀ
PÁAUɸ
æ ï »AzÀĽzÀ ªÀUð
À UÀ¼À gÁdå
PÁAiÀ Ä ðzÀ ² ð gÀ « PÀ Ä ªÀ i ÁgÀ
ªÉÆúÀ£À ±ÉnÖ ªÀÄÄ£ÉßqɸÄÀ wÛzÁÝg.É
ªÀ Ä ÈvÀ g À Ä ªÀ Ä PÀ Ì ¼À Ä , C¥ÁgÀ
§AzsÄÀ §¼ÀUª
À £
À ÄÀ ß CUÀ°zÁÝg.É
¤ªÀÈvÛÀ ªÀÄÄSÁåzÁs å¥PÀ À ZÉ£ßÀ AiÀÄå£ï ¤zs£À À
É ÄAzÀ PÁªÀÄUÁj «¼ÀA§
PÁ½AUÀ ¸À¥Àð PÁrUÉ ¸ÀAªÀº£À À PÉÆgÀv¬
¹zÁÝ¥ÀÄgÀ: ¥ÀlÖt ¤ªÁ¹ «±ÁæAvÀ
ªÀÄÄSÁåzÁs å¥PÀ À PÉ.f.ZÀ£ßÀ AiÀÄå£ï §Äzsª
À ÁgÀ gÁwæ
¤zs£
À g
À ÁVzÁÝg.É ¢ªÀAUÀvg
À ÄÀ ¸Á»vÀå, gÀAUÀP¯
À ,É
eÁ£À¥ÀzÀ »ÃUÉ ««zsÀ PÉëÃvÀæUÀ¼À°è vÀªÀÄä£ÀÄß
vÉÆqÀV¹PÉÆArzÀÄÝ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ gÁAiÀĨsÁj
J¤¹zÀÝgÄÀ . vÁ®ÆQ£À PÀªPèÀ Æ
É ¥À,à PÉÆî¹¹ð,
¨Á°PÉ Æ ¥À à ªÀ Ä ÄAvÁzÀ ±Á¯É U À ¼ À ° è
ªÀÄÄSÁåzÁs å¥PÀ g
À ÁV zÀPv
ëÀ ¬
É ÄAzÀ ¸ÉÃªÉ ¸À°¹
è
C¥ÁgÀ d£À¦æAiÀÄvÉUÀ½¹zÀÝgÀÄ. «£ÀAiÀIJî
£Àqª
À ½
À PÉ ºÉÆA¢zÀÝ PÉ.f.ZÀ£ßÀ AiÀÄå£ï ¸Á»vÀå
¥ÀjµÀvï£À vÁ®ÆPÁ WÀlPÀzÀ°è ««zsÀ
ºÀÄzÉÝUÀ¼À°è ºÀ®ªÀÅ zÀ±ÀPÀUÀ¼À PÁ® ¸ÉêÉ
¸À°¹
è zÀÝgÄÀ .
gÁeÉÆåÃvÀª
ì z
À °
À è ¸ÀܧÝavÀ:æ PÀ¼z
É À £À.1 gÀAzÀÄ
£Àqz
É À gÁeÉÆåÃvÀª
ì À ªÉÄgÀªt
À U
 AÉ iÀÄ°è vÁ®ÆPÁ
¤ªÀÈvÀÛ £ËPÀgg
À À ¸ÀAWÀ ¥Àz
æ ²
À ð¹zÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ
gÁdgÀ zÀ¨ÁðgÀ ¸À¤ßªÉõÀz°
À è gÁd¨sl
À £À ªÉõÀ
zsj
À ¹zÀÝ PÉ.f.ZÀ£ßÀ AiÀÄå£ï CªÀgÄÀ PÉêÀ® £Á®ÄÌ
¢ªÀ¸ÀUÀ¼À°èAiÉÄà vÀªÀÄä EºÀ ¯ÉÆÃPÀzÀ ªÉõÀ
PÀ¼ÀazÀÄÝ CªÀgÀ C©üªÀiÁ¤UÀ½UɯÁè wêÀæ
²gÀ ¹ : vÁ®ÆQ£À UÀ r
¨sÁUÀªÁzÀ GA§¼ÀUÀzÉÝAiÀÄ°è
ªÀÄÆgÁß®ÄÌ ¢£ÀU½
À AzÀ zÀ£z
À À
PÉÆnÖUAÉ iÀÄ°è ¸ÉÃjPÉÆArzÀÝ PÁ½AUÀ
¸À¥ÀðªÀ£ÀÄß 3 UÀAmÉUÀ¼À PÁ®
PÁAiÀiÁðZÀgu
À É £Àq¹
É ªÉʯïدÊÉ ¥sï
PÀ£ïìªÃÉ ð±À£ï ¸Àz¸
À åÀ ºÁUÀÆ GgÀUÀ
vÀdÕ ¥À±
æ ÁAvÀ ºÀįÉÃPÀ¯ï »rzÀÄ
¸ÀÄgÀQv
ë ª
À ÁV PÁrUÉ ªÀÄgÀ½¹zÀ
WÀl£É §Äzsª
À ÁgÀ gÁwæ £Àq¢
É zÉ.
zÉêÀ£½
À î ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ GA§¼À
UÀzÝÉAiÀÄ ²ªÁ£ÀAzÀ ¨sl
À j
Ö UÉ ¸ÉÃjzÀ
zÀ£ÀzÀ PÉÆnÖUÉAiÀÄ°èzÀÝ ºÉUÀÎtzÀ
©®zÀ ° è PÀ ¼ É z À ªÀ Ä ÆgÁß®ÄÌ
¢£ÀU½
À AzÀ ªÁ¸ÀªÁVzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ
8 Cr GzÀÝzÀ PÁ½AUÀ ¸À¥ð
À ªÀ£ÄÀ ß UÁæªÄÀ ¸ÀÜgÀ ¸ÀºPÀ ÁgÀ¢AzÀ »rAiÀįÁ¬ÄvÀÄ.
ºÉUÀÎtzÀ ©®ªÀ£ÀÄß CUÉAiÀÄĪÀ ªÀÄÆ®PÀ CqÀVzÀÝ PÁ½AUÀªÀ£ÀÄß 3 UÀAmÉUÀÆ
ºÉa£
Ñ À PÁAiÀiÁðZÀgu
À É £Àq¹
É »rzÀÄ PÁrUÉ ©qÀ¯Á¬ÄvÀÄ. F ¸ÀAzÀ¨ð
Às zÀ°è
PÀvU
À Á® CgÀtå ªÁå¦A
Û iÀÄ C¢üPÁj ¸ÀÄgÉñÀ vÉð, UÁqïð dA§¥À,à ¹§âA¢
¸ÀĤî PÀĪÀiÁgÀ, PÀ£ïìªÃÉ ð±À£ï£À ¤T¯ï ±ÉnÖ ºÀDUÀÆ EvÀgÀ ¸Àz¸
À åÀgÄÀ G¥À¹ÜvjÀ zÀÝgÄÀ .
DWÁvÀª£
À ÄÀ ßAlĪÀiÁrzÉ.
EAzÀÄ ¸ÀAeÉ CªÀjUÉ
gÀPz
ÛÀ Æ
É vÀq
Û z
À °
À è KgÀÄ¥ÉÃ
gÁVzÀÄÝ aQvÉU
ì ÁV ²gÀ¹
D¸À à v É æ U É PÀ g É z É Æ AiÀ Ä å
¯ÁVvÀÄÛ.£ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À
aQvÉ ì CUÀ v À å ªÉ A zÀ Ä
ªÉÊzÀågÀÄ w½¹zÀÝjAzÀ
ªÀÄtÂ¥Á®PÉÌ PÀgÉzÉÆA
iÀÄÄåwg
Û ÄÀ ªÁUÀ¯ÃÉ CªÀgÄÀ
zÁjAiÀÄ°è C¸ÀĤÃVzÀgAÉ zÀÄ w½zÀħA¢zÉ. ªÀÄÈvÀgÄÀ
¥Àwß, MAzÀÄ ºÉtÄÚ ºÁUÀÆ E§âgÄÀ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼£
À ÄÀ ß
C¥ÁgÀ §AzsÄÀ §¼ÀUª
À £
À Æ
À ß CUÀ°zÁÝg.É
¸ÀAvÁ¥À: vÁ®ÆPÁ ¤ªÀÈvÀÛ £ËPÀgÀgÀ ¸ÀAWÀ
PÉ.f.ZÀ£ÀßAiÀÄå£ï CªÀgÀ ¤zsÀ£ÀPÉÌ wêÀæ ¸ÀAvÁ¥À
ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÉ.¸ÀAWÀzÀ CzsÀåPÀë ¹.J¸ï.UËqÀgï,
¤PÀl¥ÀƪÀð CzsåÀ PëÀ JA.n.PÉÆrAiÀiÁ,¥ÀzÁ¢üPÁj
JA.f.¨s À m ï ¸É Ã jzÀ A vÉ C£É à PÀ ¸À z À ¸ À å gÀ Ä
zÀÆgÀªÁtÂAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ PÉ.f.ZÀ£ßÀ AiÀÄå£ï CªÀgÀ ¤zs£
À PÀ ÌÉ
¸ÀAvÁ¥À ªÀåP¥
ÛÀ r
À ¹zÁÝg.É
²æÃzÉë PÉgɪÀÄ£ÉUÉ ¨ÉÃAzÉæ UÀÈAxÀ ¥Àæ±À¹Û
PÁgÀªÁgÀ: zÀ.gÁ.¨ÉÃAzÉæ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸ÁägPÀ À læ¸ÖÀ zsÁgÀªÁqÀzª
À g
À ÄÀ ¤ÃqÀĪÀ
¥Àwæ ¶×vÀ ¨ÉÃAzÉæ UÀÈAxÀ ¥À±æ ¹
À AÛ iÀÄ£ÀÄß f¯ÉAè iÀÄ ¯ÉÃRQ-PÀ«AiÀÄwæAiÀiÁV ¸ÀÄ¥ÀjavÀgÁzÀ
CAPÉÆïÁzÀ ¸ÀƪÉðAiÀÄ ²æÃzÉë PÉgª
É ÄÀ £ÉAiÀĪÀgÀ ºÉt£
Û z
À À DZÉ-FZÉ PÀÈwUÉ
WÉÆö¸À¯ÁVzÉ. F ªÉÆzÀ®Ä EzÉà ¥ÀĸÀPÛ PÀ ÌÉ ¥Àw
æ ¶ÖvÀ §¸Àªg
À Ád PÀnª
Ö ÄÀ ¤ gÁdå
AiÀÄĪÀ ¥À±
æ ¹
À Û PÀÆqÀ zÉÆgÀQzÀÄÝ E°è UÀªÄÀ £ÁºÀð. JgÀqÄÀ gÁdåªÄÀ lÖzÀ ¥Àw
æ ¶ÖvÀ
¥À±æ ¹
À U
Û ¼
À £
À ÄÀ ß ¥Àq¢
É gÀĪÀ F ¥ÀĸÀPÛ ª
À ÅÀ EwÛÃZÉUµ
À ÃÖÉ CAPÉÆïÁzÀ°è ©qÀÄUÀqAÉ iÀiÁVvÀÄÛ
¨ÉÃAzÉæ ¥À±
æ ¹
À Û ¥Àz
æ Ás £ÀªÅÀ EzÉà £ÀªA
É §gï 9 gÀAzÀÄ zsÁgÀªÁqÀzÀ ¨ÉÃAzÉÃæ
¸ÁägPÀ À læ¸ïÖ£À ¨ÉÃAzÉæ ¨sª
À £
À z
À °
À è £ÀqA
É iÀÄ°zÉ. F ¥ÀĸÀPÛ ª
À ÅÀ PÀgÁªÀ½ ªÀÄÄAeÁªÀÅ
¥ÀwPæ A
É iÀÄ°è ¥ÀPæ l
À ªÁzÀ CAPÀtUÀ¼À ¸ÀAPÀ®£ÀªÁVzÀÄÝ ºÉªÄÉ äAiÀÄ «µÀAiÀĪÁVzÉ.
MUNJ
A VU
MUNJA
VARN A
Digital Prints
Karavali Munjavu,
Cutinho Road,
KARWAR Ph :
(08382) 226676,
¨ÉÃPÁVzÁÝgÉ
“ªÀÄÆPÀ UÀÄgÀÄ’’ ±Á¯Á ªÀÄPÀ̼À
ZÀ®£ÀavÀæ ¥ÀæzÀ²ð¸À®Ä
KeÉAlgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄĪÀPÀAiÀÄĪÀwAiÀÄgÀÄ ¨ÉÃPÁVzÁÝgÉ.
¸ÀA¥ÀQð¹-9686944450,
9483133594
E£ÀÄäAzÉ ªÁmÁì¥ï£À°è ¸ÀAzÉñÀ £ÉÆÃrzÝÁgÉÆ E®èªÇÉ CAvÀ UÉÆvÁÛUÄÀ vÉ!Û
£ÀªÀzɺÀ°: £ÁªÀÅ E£ÉÆߧâjUÉ ªÁmÁì¥ï£À°è
¸ÀAzÉñÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¹zÁUÀ CzÀ£ÀÄß CªÀgÀÄ D
¸ÀAzÉñÀªÀ£ÀÄß N¢zÝÁgÉAiÉÄÃ? E®èªÉÃ? JA§ÄzÀÄ
FUÀ w½zÀÄPÉƼÀ§
î ºÀÄzÀÄ. E¢ÃUÀ C¥ïqÉÃlï DVgÀĪÀ
ªÁmÁì¥ïÀ DªÀÈwÛAiÀÄ°è ¸ÀAzÉñÀ PÀ¼ÄÀ »¹zÀ PÀÆqÀ¯ÃÉ
CzÀ£ÄÀ ß D ªÀåQU
Û ¼
À ÄÀ £ÉÆÃrzÀÝgÉ D ¸ÀAzÉñÀzÀ PɼU
À É
nPÀï ªÀiÁPÀðï ¤Ã° §tÚz°
À è PÁt¹PÉƼÀî°zÉ.
ªÁmÁì¥ï£À F «±ÉõÀvÉ LNJ¸Àï, DåAqÁæAiÀÄïØ ,
«AqÉÆøÀï, ¨ÁèPï¨Éjð 10 ªÀÄvÀÄÛ ¹A©AiÀÄ£Àï rªÉʸïUÀ¼°
À è
®¨såÀ ªÁUÀ°zÉ.¸ÀAzÉñÀª£
À ÄÀ ß N¢zÝÁgÉ J£ÀÄߪÀ F
£ÉÆÃn¦üPÃÉ ±À£ïÀ PÉêÀ® ¥Àg¸À gà À À ªÀåQUÛ ½À §âgÀ £ÀqÄÀ «£À ZÁmï£À°è
ªÀiÁvÀª
æ ®
À è UÀÆ¥
æ ïÀ ZÁmï£À°Aè iÀÄÆ PÁt¹PÉƼÀÄwî z
Û .É CAzÀgÉ
ZÁnAUÀï ¸ÀAzÉñÀU¼
À °
À è ¸ÀAzÉñÀª£
À ÄÀ ß N¢zÀ PÀÆqÀ¯ÃÉ
qÀ§®ï nPÀï LPÁ£Àï ¤Ã°
§tÚPÌÉ wgÀÄUÀÄvÀz
Û .É
F »AzÉ £ÁªÀÅ
PÀ¼ÀÄ»¹zÀ ¸ÀAzÉñÀ D
PÀq¬
É ÄgÀĪÀ ªÀåQÛ ¹éÃPÀj
¹zÀ PÀÆqÀ¯Éà qÀ§®ï
nPÀ ï PÁt ¸ À Ä wÛ v À Ä Û .
qÀ§®ï nPÀï DzÀgÀÆ
D ªÀåQÛ ¸ÀAzÉñÀªÀ£ÀÄß N¢zÝÁgÉAiÉÄÃ? E®èªÉÇÃ
JA§ÄzÀÄ w½AiÀÄÄwÛg°
À ®è. DzÀgÉ E¢ÃUÀ ªÁmÁì¥ï£À
F «±ÉõÀv¬
É ÄAzÁV ¯Á¸ÀïÖ ¹Ã£Àï ºÉÊqÀï ªÀiÁrzÀÝgÆ
À
ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀAzÉñÀªÀ£ÀÄß N¢zÝÁgÉÆà ©nÖzÝÁgÉÆÃ
JA§ÄzÀ£ÄÀ ß PÀÆqÁ w½zÀÄPÉƼÀÀÄzÁVzÉ.
EAzÀÄ PÀ¯Á GvÀìªÀ
PÁgÀªÁgÀ: “¸ÀA¸Àvï ¸Àz¸
À åÀ gÀ
C£À Ä zÁ£À ¢ AzÀ PÉ Ê UÉ w Û g À Ä ªÀ
PÁªÀÄUÁjUÀ½UÉ ¥sɹ¯ÉÃmɵÀ£ï
¸ÉAlgï (¸ËPÀAiÀÄð PÉÃAzÀ)æ ªÀÄvÀÄÛ
f¯Áè¢Pü ÁjAiÀÄ°ègÄÀ ªÀ C¢üPÁjUÀ¼À
¸À A ªÀ º À £ À PÉ Æ gÀ v É ¬ ÄAzÀ
«¼ÀA§ªÁUÀÄwÛzÄÀ Ý E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ
PÁªÀÄUÁjUÀ¼À ¥ÀU
æ w
À ªÀg¢
À AiÀÄ£ÀÄß
PÁ®-PÁ®PÉÌ f¯Áè¢Pü Áj ºÁUÀÆ
vÀ£ÀUÉ ¸À°è¸ÀĪÀAvÉ GvÀÛgÀPÀ£ÀßqÀ
¯ÉÆÃPÀ¸¨
À Ás ¸Àz¸
À åÀ C£ÀAvÀPÄÀ ªÀiÁgÀ
ºÉUq
À É ¸ÀÆa¹zÀgÄÀ .
CªÀgÀÄ UÀÄgÀĪÁgÀzÀAzÀÄ
f¯Áè¢üPÁjAiÀĪÀgÀ PÀZÉÃjAiÀÄ
¸À¨Ás ¨sª
À £
À z
À °
À è ¸ÀA¸ÀzÀ ¸Àz¸
À åÀ gÀ
¥ÀæUÀw ¥Àj²Ã®£Á ¸À¨sÉAiÀÄ°
¸ÀA¸ÀzÀ ¸Àz¸
À åÀ gÀ C£ÀÄzÁ£À¢AzÀ
£À q É ¹ zÀ PÁªÀ Ä UÁjUÀ ¼ À £ À Ä ß
¥Àj²Ã°¹ C¢üPÁjAiÉÆqÀ£É
ZÀ a ð¹zÀ g À Ä . PÉ ® ªÉ Ç AzÀ Ä
PÁªÀÄUÁj Cw «¼ÀA§zÀ §UÉÎ
wÃgÁ ¨ÉøÀgÀ ªÀåP¥
ÛÀ r
À ¹zÀ ¸ÀA¸ÀzÀ
¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ F PÁªÀÄUÁjUÀ¼ÀÄ
ªÀÄÄA¢£À ZÀÄ£ÁªÀuÉ §gÀĪÀªg
À É
UÁzÀgÆ
À ¥ÀÆtðUÉƼÀ§
î ºÀÄzÉÃ?
JAzÀÄ PÉ® C¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß
SÁgÀªÁV ¥À²
æ ß¹zÀgÄÀ .
PÉ®ªÉÇAzÀÄ PÁªÀÄUÁjUÀ½UÉ
DqÀ½vÁvÀäPÀ ªÀÄAdÆj ¹QÌzg
À Æ
À
PÁªÀÄUÁj ¥ÀÆtðUÉƽ¸À®Ä
ºÀt«gÀĪÀÅ¢®è. PÉ® PÁªÀÄUÁj
UÀ½UÉ ºÀt«zÀÝgÀÆ vÁAwæPÀ
PÁgÀt¢AzÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÀ®Ä
zÀÆgÀªÁtÂ: 08284- 220321
CªÀPÁ±À«gÀĪÀÅ¢®è JA§ C¢üPÁ
jUÀ¼À vÉÆAzÀgAÉ iÀÄ£ÀÄß «ªÀj¹zÁUÀ
f¯Áè ¢ ü P Áj Gdé ® PÀ Ä ªÀ i ÁgÀ
WÉÆõÀgª
À gÀ ÄÀ EzÀ£ÄÀ ß vÁ£ÀÄ ¸ÀA¸ÀzÀ
¸Àz¸
À åÀ gÆ
É A¢UÉ ZÀað¹, PÉÃAzÀæ
¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÉPl
æÉ j «¨sÁUÀz°
À è
¥ÀjºÁgÀ ºÀÄqÀÄPÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß
ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV C¢üPÁjUÀ½UÉ ¨sgÀ ª
À ¸À É
¤ÃrzÀgÄÀ . AiÀiÁªÀÅzÉà PÁªÀÄUÁj
UÀ½UÉ ¸Àt-Ú ¥ÀÄlÖ PÁgÀtUÀ½AzÀ
«¼ÀA§ªÁUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀ¦à¸À®Ä
K£ÁzÀgÆ
À PÀÄAzÀÄ PÉÆgÀvÉ EzÀÝgÉ
vÀ£ßÀ UÀªÄÀ £ÀPÌÉ vÀg®
À Ä ¸ÀÆa¹zÀgÄÀ .
¸À ¨ s É A iÀ Ä °è ¸À A ¸À z À ¸À z À ¸ À å
C£ÀAvÀPÄÀ ªÀiÁgÀ ºÉUq
À ,É f¯Áè¢Pü Áj
Gdé¯ï PÀĪÀiÁgÀ WÉÆõÀ, C¥ÀgÀ
f¯Áè¢üPÁj ¥Àæ±ÁAvÀ PÀĪÀiÁgÀ
ªÀÄ£ÉÆúÀgÀgÀªÀgÀÄ ¥Àæw
C¢üPÁjAiÉÆA¢UÉ C©üªÈÀ ¢ÞAiÀÄ
§UÉ Î ZÀ Z É ð £À q É ¹ , ¸À ® ºÉ
¸ÀÆZÀ£U
É ¼
À £
À ÄÀ ß ¤ÃrzÀgÄÀ .
¥sÁåPïì: 08284- 220012
¥Àlt
Ö ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ºÀ½AiÀiÁ¼À (G.PÀ.) 581329
£ÀA./¥À.¥ÀA.ºÀ/¥À.¥sÀAqÀÄ/±ÉÃ. 22.75%/«ªÀ/ /2014-15
¢£ÁAPÀ: 05-11-2014
¸ÁªÀðd¤PÀ ¥ÀPæ l
À uÉ
ºÀ½AiÀiÁ¼À ¥Àlt
Ö ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ªÁå¦A
Û iÀÄ°è SÁAiÀÄA gÀºª
À Á¹AiÀiÁV ªÁ¹¸ÀÄwÛgÄÀ ªÀ ¥À.eÁw/ ¥À.¥ÀAUÀqz
À À
PÀÄlÄA§zÀ d£ÀjUÉ F ªÀÄÆ®PÀ w½AiÀÄ¥Àr¸ÀĪÀÅzÉãÉAzÀgÉ, £ÀUÀgÁ©üªÀÈ¢Þ E¯ÁSÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ
¸ÀÄvÉÆÃÛ ¯É ªÀiÁUÀð¸ÀÆa ºÁUÀÆ ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢Pü ÁjUÀ¼ÄÀ GvÀg
Û À PÀ£ßÀ qÀ f¯É,è PÁgÀªÁgÀ gÀªg
À À ªÀÄAdÆgÁwAiÀÄAvÉ
2014-15 £Éà ¸Á°UÉ SFC C£ÀÄzÁ£À ºÁUÀÆ ¥ÀlÖt ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¤¢ü¬ÄAzÀ ±ÉÃ. 22.75% gÀ
AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr §qÀvÀ£À gÉÃSÉVAvÀ PɼÀVgÀĪÀ ¥À.eÁw / ¥À. ¥ÀAUÀqÀzÀ d£ÀjUÉ F PɼÀUÉ «ªÀj¹zÀ
ZÀlĪÀnPÉUÀ½UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À «vÀj¸À®Ä CºÀð ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ½AzÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß DºÁ餸À¯ÁVzÉ. ¸ÀzÀgÀ
AiÉÆÃd£É ¸ÀzÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî°aÒ¸ÀĪÀ CºÀð ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ¼ÀÄ ¢. 25-11-2014gÀ ¸ÀAeÉ 5.30
UÀAmÉAiÉƼÀUÁV CUÀvÀå zÁR¯É ºÁUÀÆ zÀÈrüÃPÀÈvÀ zÁR¯ÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ Cfð ¸À°è¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÉ ºÁUÀÆ
Cfð £ÀªÄÀ Æ£ÉU¼
À £
À ÄÀ ß ¥ÀlÖt ¥ÀAZÁAiÀÄvÀz°
À è ¥ÀqA
É iÀħºÀÄzÀÄ.
«±ÉõÀ ¸ÀÆZÀ£É :
1. F PɼPÀ AÀ qÀ ZÀlĪÀnPÉU¼
À r
À ¹éÃPÀÈvÀªÁzÀ ¥Àj²Ã°¹ ¥À¸
æ PÀ ÛÀ ¸Á°UÉ ºÀAaPÉAiÀiÁUÀĪÀ C£ÀÄzÁ£Àª£
À ÄÀ ß
Dzsj
À ¹ ZÀlĪÀnPÉU¼
À £
À ÄÀ ß ºÀAvÀ ºÀAvÀªÁV C£ÀĵÁ×£U
À Æ
É ½¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. FUÁUÀ¯ÃÉ ªÉÄïÁÌt¹
 zZÀlĪÀnPÉU¼
À °
À è ¥ÀA
æ iÉÆÃd£À ¥Àqz
É À ¥s¯
À Á£ÀĨs«
À UÀ¼ÄÀ CºÀðgÁUÀĪÀÅ¢®è.
2. C¥ÀÆtð CfðUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¢ü «ÄÃj §AzÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄAdÆgÁwUÁV
¥ÀjUÀt¸
 ¯
À ÁUÀĪÀÅ¢®è
3. ¥ÀlÖt ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ¤tðAiÀĪÀÅ CAwªÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ.
C.£ÀA. AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ
1
2
1)
¥À.eÁw/¥À.¥ÀAUÀqz
À À «zÁåyð/«zÁåyð¤AiÀÄjUÁV
qÉæ Ê«AUï vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ
²æà ªÀĺÁPÁ½ eÉÆåÃwµÁå®AiÀÄ
ªÁPÀå¹¢Þ, ªÀÄAvÀ¹æ ¢Þ¬ÄAzÀ §ºÀÄd£ÀgÀ «±Áé¸À ºÉÆA¢gÀĪÀªgÀ ÄÀ
¥ÀArvÀ ²æà JA.©. ±Á¹Ûç
(M)9448167577
¥À¹æ zÀÝ eÉÆåÃwµÀågÄÀ ªÀĺÁPÁ½ G¥Á¸ÀPgÀ ÄÀ , ²æà ZËqÉñÀéj zÉë DgÁzsPÀ gÀ ÄÀ
25 ªÀµð
À UÀ½AzÀ PÁgÀªÁgÀ £ÀUg
À z
À °
À è SÁAiÀÄA DV £É¯¹
É zÁÝg.É
ºÀ¸g
ÛÀ ÃÉ SÉ, ªÀÄÄR ®PÀët ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁªÀavÀz
æ À ªÉÄÃ¯É ¤ªÀÄä ¨s«
À µÀåªÀ£ÄÀ ß ¤RgÀªÁV
£ÀÄrAiÀÄÄvÁÛg.É «zÉå, ¥ÀjÃPÉë, GzÉÆåÃUÀ, ¥Àª
æ Æ
É Ã±À£ï, «zÉñÀ ¥Àª
æ Á¸À, ¥ÉÃæ ªÀÄ
¥ÀPæ g
À t
À ¸ÀAvÁ£À ¥Áæ¦,Û ¸Á® ªÀÄÄQÛ, gÉÆÃUÀU¼
À ÄÀ ®Që äÃAiÉÆÃUÀ, ¨sÁUÉÆåÃzÀAiÀÄ,
¹ÛçêÀ²ÃPÀgÀt, ¥ÀÄgÀĵÀªÀ²ÃPÀgÀt, ªÀiÁl-ªÀÄAvÀæ ¤ªÁgÀuÉ, ªÀÄzÀĪÉ, CqÉvÀqÉ, £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ, «ªÁºÀ «ZÉÑÃzsÀ£À ªÀÄÄAvÁzÀ E£ÀÆß Cw
dnî ¸ÀªÀĸÉåUÀ½UÉ CwòÃWÀæ ¥ÀjºÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. C£ÉÃPÀ gÁdQÃAiÀÄ
UÀtågÀÄ, GzÀå«ÄUÀ¼ÀÄ, £ËPÀgÀ¸ÀÜgÀÄ, ±Á¹ÛçÃAiÀĪÀjAzÀ ¯Á¨sÀ ¥ÀqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ.
¤ªÀÄä ¸ÀªÄÀ ¸ÉåUÀ¼£
À ÄÀ ß UÀÄ¥ÀÛªÁV EqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
ºË¸ï £ÀA. 22 PÉ.JZï.©.
PÁ®¤, JZï.L.f,
VAr zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ
ºÀ§ÄâªÁqÀ, PÁgÀªÁgÀ
PÀbÉÃj: gÉ»Ã¯ï ¸Ámïð gɹqɤì
qÁ. J£ï.«.£ÁAiÀÄPÀ D¸ÀàvæÉ JzÀÄjUÉ,
qÁ. ¦PÀ¼É gÉÆÃqï, PÁgÀªÁgÀ
[email protected]
®UÀÄwÛ¸À¨ÉÃPÁzÀ zÁR¯ÁwUÀ¼À «ªÀgÀ
3
1. PÀqÁØAiÀĪÁV 10£Éà vÀgU
À wÀ ¥Á¸ÁVgÀ¨ÃÉ PÀÄ
2. gÉñÀ£ï PÁqïð gÉhÄgÁPïì
3. gÀºÀªÁ¹ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ
4. ZÁ°Û ¸Á°£À ªÀÄ£É vÉjUÉ ¥ÁªÀw
5. 7 ¥ÉÆÃmÉÆÃ
6. DzÁAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ
2)
¥ÀlÖtzÀ ¥À.eÁw/ ¥À. ¥ÀAUÀqÀzÀ d£ÀjUÉ ¥ÀPÁÌ
1. ¹.n.J¸ï. GvÁgÀ, £ÀPÁ±É ºÁUÀÆ PÀlq
Ö À
ªÀÄ£É ºÁUÀÆ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ±ËZÁ®AiÀÄ
¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæ
¤«Äð¹PÉƼÀî®Ä ¸ÀºÁAiÀÄzs£
À À ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ
2. gÉñÀ£ï PÁqïð gÉhÄgÁPÀë
3. DzÁAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ
4. gÀºÀªÁ¹ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ
5. ZÁ°Û ¸Á°£À ªÀÄ£É vÉjUÉ ¥ÁªÀw
6. 1 ¥ÉÆÃmÉÆÃ
7. Affidavit ¨ÁAqï ¥ÀvÀæ
3)
¥ÀlÖtzÀ ¥À.eÁw/ ¥À. ¥ÀAUÀqÀzÀ d£ÀjUÉ
1. qÁPÀÖgï ¸Ànð¦üPÉmï
(±À¸ÀÛç aQvÉì ¥ÀqÉzÀªÀjUÉ) ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ.
2. gÉñÀ£ï PÁqÀð gÉhÄgÁPÀì
3. DzÁAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ
4. gÀºÀªÁ¹ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ
5. ZÁ°Û ¸Á°£À ªÀÄ£É vÉjUÉ ¥ÁªÀw
6. 1 ¥ÉÆÃmÉÆ
7. Affidavit ¨ÁAqï ¥ÀvÀæ
¸À» EzÉ
¸À» EzÉ
²æà ªÀÄ£ÀÆìgï C°
²æêÀÄw ºÀ£ÉÆÃjAiÀiÁ «Ä¤£ï §ÈUÁAeÁ
ªÀÄÄSÁå¢üPÁj
CzsÀåPÀëgÀÄ
¥ÀlÖt ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ºÀ½AiÀiÁ¼À (G.PÀ.)
¥ÀlÖt ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ºÀ½AiÀiÁ¼À (G.PÀ.)
PUBLISHER, PROPRIETOR AND EDITOR : SHRI GANGADHAR HIREGUTTI, and Printer PRABHUVAR NAYAK, Printed at Prabhodaya Prakashana, Industrial Area Plot No: 20, Shirwad,KARWAR
and Published at Maruti Arcade, Cutinho Road, KARWAR, 581 301, Ph: 225222 / 228889 / 226676 (08382)