Partnerskab mellem forskning, uddannelse og praksis v. Ole V

Partnerskab mellem forskning,
uddannelse og praksis
Ole V. Rasmussen
Centerchef Børne- og Ungerådgivningen
www.ballerup.dk
Side 2
Vidensbaseret socialrådgivning –
VIBASO
Hvordan viden i praksis
•
De fleste ledere og medarbejdere bruger viden i
forskellige former for praksis, fagligt – tværfagligt.
•
Enighed om at viden ”tæller” som grundlag for
undersøgelse, valg.
•
Men professionelle har meget forskellige ideer om
hvad der tæller som viden og hvad der er relevant
før det er viden med ”status”: forskning, hvor det
kommer fra, ”moder” – steder og måden viden
formidles på!
• Forhold i de professionelles udvikling: autorisation,
specialistgrader, træning har ikke relation til om
der anvendes forskningsinformeret viden
•
Kæmpe spil af resurser
3
Forskning i praksis
• Fra Universitet og mit netværk set hvor svært det er
forske i praksis – adgang, organisering og status.
• Fra praksis set hvor svært det er at få forskning til at
samarbejde så praksis deltager og får noget ud af
forskningen – udvikling af indsatser.
• ”Det tager kun 5 minutter men vi vil så gerne have
I bliver lidt længere ”
4
Hvorfor er det så svært i praksis
• Forskning er mange år undervejs: artikler: 4 år, resultater, ny
evidensbaseret viden 15 – 20 år.
• Professionerne læser ikke megen forskningslitteratur – ignore,
mistillid, manglende brug ?
• Forskningsresultater er ”rå diamanter” – skal formes og slibes
– ”reformateres”, viden skal først ”pakkes” ud og ind” - der er
en ”lack of fit”.
• ”Resultater” tager ikke hensyn til kompleksitet, klienters
forskelighed, skøn, kreativitet
Design time ----------------------------------
Run time
5
Hvorfor er det så svært i uddannelses- og
forskningsinstitutionerne
• Uddannelse: ikke viden om praksis, lærer ikke de
studerende at bruge forskning i praksis – og udforske
deres praksis - deltage i forskning!
• Forskning i praksis, samarbejde med praksis tæller ikke i
”karriere” – udgivelser m.m.
• Svært at koble sig til praksis foranderlighed og
bevægelse
6
Fælles om forudsætninger og nødvendighed
• To kulturer: idenditet, tid, karriere, denne anden er ”udenfor”
– fremmed
• Viden findes og må undersøges i praksis – viden i brug er
sammensat.
• Brug for praktikerens ”syn”, ”adgang”, ”grunde til at bruge i
forhold til opgaven”
• Brug for forskerens ”optagelse”, skabe empiri, oplæg til
generalisering og sætten på begreb.
7
Kerneopgaver og borgerspektiv - hvordan
Kommunal målsætning:
• Professionel ”social” kapital: Udvikle kerneopgaven i dialog
med borgerens ønsker, drømme og forestillinger
• Hvordan inddrage – hvordan udvikle metoder, indsatser med
høj grad af dialog og ”fit” til praksis og samskabelse – særlig
krav til viden og vidensanvendelse !
• Hvordan koble indsatser til ”hverdagen” og ”hverdagen” til
indsatser
Brug for forskning !
8
Nødvendig brug af hinanden brug: Partnerskaber- hvordan
Accept af forskellige vidensformer
”Effekt”- resultat ------------------------- ”messy”,
modsætningsfyldt
praksis
Enkelte ”metoder”
Valg, løsning
Enkelte ”problemer” ---------------------- Skøn, intuition
”Diagnoser”
Forskellighed
Viden uden kunst og intuition er ufuldstændig - og praksis uden
viden(-skab) er udisciplineret, uden ”kunnen” !
Parallel: Jazz og andre former for praksis/viden.
Evidensbaseret viden er viden der virker når den bruges i
kompleks professionel praksis
9
Partnerskaber og vidensteam
– Forskeren ud og ”teste” og skabe viden i praksis – praksis er et
”videnslaboratorium”
– Dogme: Forskningen må være ”neutral” og ikke deltage i
kvalitetsudviklingen og udviklingen af løsninger
– Praktikere må være ”medforskere” – myte det kan de ikke !
– Ligeværdighed – fælles udforskning – fælles om forskellige mål
– Organisationer må i dialog:
– Ledelse, fælles aktiviteter, se hinanden mødes, viden om
hinanden vigtig for viden-skabelsen
– Praksis – og praksisforskning må ind i uddannelsen – læring og
viden
10
Kort 3 eksempler
• 3 eksempler på partnerskaber mellem forskning og
praksis med forskellige roller.
• Kontakt med for yderligere oplysninger fra PdMetropol eller
egen forskning (KUA – RUC)
• [email protected] - [email protected]
• ”En Børne-Ungerådgivning og PPR – ”just in time”, Tidskriftet
PPR, nr. 1. – 2015.
11
Forskningscenter for Socialt
Arbejde
Projektets dele
Måleredskab om unges udvikling og
samtalemåling - App
Video og supervision – ‘Min
rådgivningspartner’
Undervisning i brug af viden i socialt
arbejde
Side
13. august1 2014
Side 12
13. maj 2015
Vidensbaseret
socialrådgivning
Organisationsstruktur
Følgegruppe:
Kommuneledere
Metropolledere
Socialstyrelsen
Koordinationsgruppe
Direktør TrygFonden
Projektgruppen
Koordinator
(sagsbehandler) fra
hver kommune
Rektor
Merete Konnerup
Frank Ebsen
Projekt
Vidensbaseret
socialrådgivning
Side 13
Styregruppe:
13. maj 2015
Tæt samarbejde med brugerne
Socialrådgivere fra 3
kommuner
Unge fra 3 kommuner
Metropol:
En psykolog
En socialrådgiver
En økonom
En sociolog
Side 14
13. maj 2015
Projekt
Vidensbaseret
socialrådgivning
Teknologileverandører
To brugerflader
App til unge
Web til socialrådgiver
Min uge
Min uge – andre skalaer
Gode vaner
Dårlige vaner
Hvordan er det gået med den gode vane ” motion” i løbet
af den sidste uge?
Hvordan er det gået med den dårlige vane ”selvskade” i løbet
af den sidste uge?
Aktiviteter
Aftaler
Hvordan er det gået med aktiviteten ”kontaktperson Pia” i
løbet af den sidste uge?
Har du overholdt aftalen ” lav lektier, som lærer Heidi
siger” i løbet af den sidste uge?
Daglig registrering
Kom i skole
Mål
Projekt følgeforskning forebyggende socialrådgivere
Følgeforskning som led i projekt med
3 forebyggende socialrådgivere:
• Ny profession – professionsudvikling med forskning som
deltager
• Brugernes syn på og brug af professionen
• Andre socialrådgiveres læring og udvikling af myndighedsrollen
• Andre faggruppers ( PPR) læring.
19
Eksempler på Praksisforskning
Brugerperspektiver på PPR- arbejdet –
praktikere som medforskere ( 2 projekter):
Deltagelse af praktikere og brugere i formulering af viden og
forhold på spil i konkret praksis ( udvikling af kategorier).
Hvad er på spil i tilblivelsen af ”problembørn i skolen”:
procedurer for indstilling til psykolog m.m.
Psykologers viden i praksis: kunnen og intuition
Artikler og kapitler i bøger om praksis – udviklings – forskning
(PUF) !
20
Viden i praksis, Ole V. Rasmussen
• En Børne-Ungerådgivning og PPR – ”just in time”, Tidskriftet PPR, nr. 1. –
2015.
• Liv i organisationer, affekt og intuition. Om Spinozas filosofi i praksis. I
trykken: Nordiske udkast, Tidsskrift for kritisk samfundsforskning (2013).
• PPR, tværfagligt arbejde - og jazz : en spejling af praksis I: Pædagogisk
psykologisk tidsskrift, Årg. 47, nr. 6 (2010)
• "Just in time" : hvordan overgå diagnoserne og skabe viden på stedet I:
Pædagogisk psykologisk tidsskrift, Årg. 46, nr. 3 (2009)
• Ledelse af PPR i bevægelse : ledelse af viden i praksis I: Psykologisk
pædagogisk rådgivning, Årg. 44, nr. 5/6 (2007)
• Bevægelse, tænkning og organisation i professionelt arbejde
I: Psyke & logos, Årg. 27, nr. 2 (2006)
• Projekt, kategori og intuition - om psykologisk viden i praksis
I: Psykologisk pædagogisk rådgivning, Årg. 42, nr. 5/6 (2005)
Viden i praksis, Ole V. Rasmussen
• Psykologiske kategorier i inklusiv praksis
I: Psykologisk pædagogisk rådgivning, Årg. 41, nr. 5/6 (2004)
• Viden i praksis : om forskning som praksisudviklingsforskning
I: Nordiske udkast, Årg. 31, nr. 1 (2003)
• Om udforskning af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - mod et
børneperspektiv I: Psykologisk pædagogisk rådgivning, Årg. 38, nr. 4
(2001)
• Ole V. Rasmussen og Charlotte Højholt: Brugerperspektiver på
psykologarbejde og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning I: Psykologisk
pædagogisk rådgivning, Årg. 30, nr. 2 (1993 )
• Læring og vanskeligheder i én skole - flere verdener ,I: Relationer i skolen
perspektiver på liv og læring redigeret af Tom Ritchie, Billesø & Baltzer,
2006
• Væren i forhold : relationer i kritisk psykologisk perspektiv) I: Relationer
i teori og praksis : perspektiver på pædagogisk tænkning redigeret af
Tom Ritchie Billesø & Baltzer, 2007
Organisation, social kapital og vidensbrug
• Om viden bruges i praksis og om forskningen
inviteres i som partner afhænger af
organisatoriske forhold
• Forhold i organisationen: Kultur og trivsel –
social kapital: åbenhed for ny og andres viden,
fokus på udvikling af kerneopgaven,
responsivitet i forhold til brugernes behov og
engagement i opgaven.
23
Ledelse af vidensudvikling i partnerskaber
• Ledelse: fokus op hvordan udvikle viden ved teams af
forskellige kompetence og struktureret samarbejde med videns
institutioner og ressourcer.
• Ledelse: lede og koble forskning til praksis: Invitere,
åbenhed, resultater for begge parter, medforskning og
forankring
Behov: Lederuddannelse (på professionshøjskoler?) i
ledelse af vidensudvikling – ledelse af samarbejde med
forskning og uddannelse.
24