forståelser af brugernes betydning?

FORSKELLEN MELLEM MÅLT OG BEREGNET
FORBRUG – FORSTÅELSER AF BRUGERNES
BETYDNING?
I D A G Å - H J E M - M Ø D E : B R AN C H E N H AR B R U G F O R
REELLE ENERGIBEREGNINGER
P R O F. K I R S T E N G R A M - H A N S S E N
TIRSDAG D. 10 NOVEMBER ÅRHUS
Hvad er problemet…
Fra mødeoplægget:
• ”Bygges husene forkert?
Kan vi lægge skylden hos
håndværkerne? Performer
byggematerialerne som de
er forventet til?”
• ”Eller er det blot beboernes
adfærd som er det
afgørende problem?”
SBi – 17.11.2015
2
Hvad jeg vil sige….
• Det er ikke blot, men i høj
grad, beboernes adfærd som
er årsagen, men ikke
nødvendigvis ”problemet”
• Beboernes adfærd hænger
også sammen med den
måde vi bygger vores boliger
på
SBi – 17.11.2015
3
Teoretiske og faktiske energiforbrug til
opvarmning
Energimærker og
faktisk forbrug for
200.000 boliger i
Holland
Fra: Majcen, Itard,
Visscher (2013). Delft
University
4
SBi – 17.11.2015
…. og de tilsvarende tal for danske boliger
Baseret på 230.000
parcelhuse med
energimærke.
Tallene er endnu
ikke publiceret, og
dermed ikke
endeligt valideret.
SBi – 17.11.2015
5
Energiforbrug ved nybyggeri og renovering
Rebound effekt:
Prebound effect:
International og DK
forskning viser, at ved
energi renovering bliver
ca. 20% af den potentielle
energibesparelse af
beboerne omsat til øget
komfort.
International forskning viser,
at beboerne i dårligt
isolerede bygninger har
lavere forbrug end beregnet
og den potentielle
besparelse derfor ikke kan
blive så høj som beregnet
Effektiv teknologi påvirker vores
adfærd – den ”forkerte” vej
SBi – 17.11.2015
7
Varmepumper: en effektiv teknologi
Skift fra el-panel til varmepumpe:
• I helårsbeboelser blev 20% af
besparelsen omsat til øget komfort
• I sommerhuse var der i
gennemsnit ingen besparelse –
men meget komfort
• Ny teknologi fører til ændret
adfærd – teknologi er ikke
besparende i sig selv
(Gram-Hanssen, Christensen, Petersen, 2012)
Kampagne for varmepumpe
Salgs-annonce i
kunde-magasin
God komfort og godt indeklima
• Er subjektivt og varierer over
tid og kulturer
• Opstår i et samspil mellem
teknologi og brugerpraksis
• Hænger sammen med
energiforbrug og –effektivitet
• Men er ikke bare individuel
adfærd
SBi – 17.11.2015
10
Nyt lavenergibyggeri og udvikling af ny teknologi
• Nyt lavenergibyggeri kan blive
teknisk meget kompliceret
• Indregulering, oplæring og
drift?
• Robust og brugervenligt?
• Viden om brugere tænkt ind i
teknologiudviklingen
• UserTEC forskningsprojekt
SBi – 17.11.2015
11
Energi effektive bygninger
• Fremtidens parcelhus i
Køge: Bruger reelt ca. halvt
så meget energi som
gennemsnitlige parcelhuse
• ” Te k n o l o g i ” b e t yd e r e n
faktor 2 i forskel for
energiforbrug
SBi – 17.11.2015
12
Ens huse – forskelligt forbrug
37
33
MWh pr. 100m2
29
25
21
17
13
9
5
1
0
10
20
30
40
50
Antal huse
Faktor 2-3 i forskel mellem
varmeforbrug afhængig af
brugerpraksis
Forskellige familier– forskellige praksisser
“Type”
Varme (kWh/år)
Familie 1
“Varmt, hyggeligt og nemt”
14600
Familie 2
“Frisk luft og nyde livet”
14000
Familie 3
“Opmærksom, men det er ikke så nemt”
10300
Familie 4
“Ønsker at spare og ved hvordan”
4900
Familie 5
“Bare vaner og lidt omtanke”
4000
Hvad var formålet med energiberegningerne, og hvad
bruger vi dem til?
• Sammenligne huse,
uafhængigt af hvordan de
bruges og hvem der bor der
• D r i v e i n n o v a t i o n i n yb yg g e r i
• Forudsige reelle
energiforbrug?
• Afgøre om renoveringer er
økonomisk rentable?
• Dimensionere
v a r m e f o r s yn i n g e r ?
SBi – 17.11.2015
15
Hvordan kan vi bruge denne type viden?
• Branchen har brug for
reelle energiberegninger –
men måske forskellige til
forskellige formål ?
• Hvordan kan det tænkes
ind i renoveringer?
• Hvordan kan det bruges i
forhold til nybyggeri?