Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning. Lillelund Engpark

TEKNIK OG MILJØ
Byggeri, Jord og Grundvand
Rådhuset, Torvet
7400 Herning
Tlf.: 9628 2828
Lokal 9628 8065
Herning Kommune
Teknik og Miljø
Att.: Søren Brandt
Email: [email protected]
[email protected]
www.herning.dk
Sagsnummer.:
13.02.01-P19-48-15
Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning. Lillelund Engpark
Ansøgers navn
Grundejers navn
Grundvandssænkningens
beliggenhed
Indvindingsmængde
Grundvandssænkning
Formål
Tilladelsens varighed
COWI ved Jesper Damgaard
Herning Kommune, se kort.
Lillelund Engpark, Herning, se kort
Kontaktperson:
Thomas Gad
Dato: 21-09-2015
864.000 m3, 250-300 m3/time
Ca. 4 meter.
Midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med klimatilpasningsprojekt
(etablering af regnvandssøer).
Denne tilladelse har virkning fra dags
dato og bortfalder den 1. februar 2016.
Ansøgning
Herning kommune har modtaget ansøgning fra 9. juli 2015 om tilladelse til
midlertidig sænkning af grundvandet i Lillelund Engpark, Herning.
Der skal som en del af klimasikringen i Herning Kommunes udgraves en ny
klimasø i Lillelund Engpark i den nordlige del af Herning By. Det opgravede
materiale skal, i videst muligt omfang, anvendes i forbindelse med etablering
af motorvejen til Holstebro.
Søen skal udgraves til ca. 5-6 meter under eksisterende terræn. Grundvandsspejlet står i dag ca. 1,5 meter under terræn. Der er behov for at sænke
grundvandsspejlet ca. 4 meter i anlægsperioden, for at kunne udgrave søen
tørt og kunne sortere de anvendelige sand- og grusmaterialer fra.
Grundvandet skal sænkes ved hjælpe af op til 9 boringer. Anlægsperioden
vurderes at blive ca. 4 måneder.
Afgørelse
På baggrund af den relativt korte periode for grundvandssænkning vurderer
Herning Kommune, at grundvandssænkningen ikke vil forringe vandkvaliteten
og miljøet i området i væsentlig grad, så længe tilladelsens vilkår overholdes.
Herning Kommune giver hermed tilladelse til midlertidig sænkning af grundvand som beskrevet ovenfor, og hvis de nævnte vilkår er opfyldt. Tilladelsen
er givet i henhold til § 26 i ”Lov om Vandforsyning” (lovbekendtgørelse nr.
1199 af 30. september 2013).
Desuden giver Herning Kommune tilladelse til at etablere op til 9 boringer i
-1–
Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis du vil se de oplysninger, vi har registreret om dig, så
kontakt sagsbehandleren af denne sag, som vil hjælpe dig videre. Du kan også læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk
forbindelse med grundvandssænkningen. Tilladelsen er givet i henhold til § 21 i ”Lov om
Vandforsyning” (lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013).
Vilkår for tilladelsen
1. Grundvandssænkningen skal udføres som oplyst i ansøgningen og data i skemaet.
2. Der må ikke bores, før klagefristen på 4 uger er udløbet.
3. Boringerne må bores til den ansøgte boredybde på ca. 14 meter under terræn. Boringer skal udføres af en autoriseret brøndborer.
4. Lerlag tykkere end 1 meter må som udgangspunkt ikke bortgraves af hensyn til
grundvands-og drikkevandsbeskyttelsen i området.
5. Grundvandssænkningen skal foregå med så lav ydelse og sænkning som overhovedet muligt.
6. Grundvandssænkningen må ikke påvirke indvinding til Nordre Vandværk i væsentlig
grad.
7. Grundvandssænkningen må kun foregå i en sø ad gangen for at minimere påvirkning
af omgivelserne.
8. Der skal monteres en timetæller på anlægget til at registrere anlæggets driftstid, så
de oppumpede vandmængder kan beregnes.
9. Der er kortlagte arealer tæt på projektområdet. Forurening herfra og eventuelle andre
forureninger i området må ikke spredes i forbindelse med grundvandssænkningen.
10. Ændringer af projektet må ikke ske uden, at der er givet tilladelse til det af Herning
Kommune.
11. Brøndboreren der udfører boringerne, skal inden 3 måneder efter udførelsen af boringen, indsende meddelelse om boringens beliggenhed (UTM 32, Euref. 89) og dens
indretning i hovedtræk til GEUS (Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser).
Endvidere skal der indsendes oplysninger om vandstanden, resultat af afholdte prøvepumpninger og indsendes prøver af de gennemborede jordlag
12. Driften af anlægget må ikke genere naboer.
13. Tilladelsen kan tilbagekaldes eller ændres uden erstatning, hvis de forudsætninger
der ligger til grund for tilladelsen ændres væsentligt (§ 26 stk. 3 i Lov om Vandforsyning).
Tilsidesættes de stillede vilkår, kan tilladelsen tilbagekaldes uden erstatning i henhold til § 34
i Lov om Vandforsyning.
Erstatningsregler
Erstatningsregler i henhold til § 28 i Vandforsyningsloven.
Vurdering af ansøgningen.
Sænkningstragten er beregnet ud fra boringerne i den østlige sø. Sænkningstragten ud fra
hvert enkelt graveområde (sø) vurderes at have en horisontal udbredelse på 450-500 meter.
Der ligger nogle kortlagte arealer inden for udbredelsen af grundvandssænkningen. For at
undersøge om grundvandssænkningen medfører spredning af en mulig forurening, analyse-2-
res det oppumpede grundvand løbende for forskellige forureningskomponenter, (udledningstilladelsen). Analyseprogrammet er indarbejdet i udledningstilladelsen som gives til dette
graveprojekt. Det skal også nævnes at det samlede graveprojekt kun er planlagt til at vare
ca. 4 måneder, hvilket gør at påvirkningen af omgivelserne kun sker i en relativt begrænset
periode.
Vurdering i forhold til Natura2000
Grundvandssænkningen vil kun ske inden et område i Herning by. Det nærmeste Natura2000-område (Ovstrup Hede) ligger ca. 9,5 km fra projektområdet. På baggrund af den
store afstand til Natura2000-området og at den beregnede influensradius er ca. 500 meter
vurderer Herning Kommune, at grundvandssænkningen ikke vil påvirke Natura2000områder.
Vurdering i forhold til naturbeskyttelsesloven
Nærmeste § 3-områder er søer som ligger omkring projektområdet. Søerne indgår i det samlede klimatilpasningsprojekt. Der vil ikke være en væsentlig påvirkning af søerne, da grundvandssænkningen kun foregår i en kortere periode.
VVM-afgørelse
Grundvandssænkningen er omfattet Bilag 2 i ”Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning nr. 1184 af 6.
november 2014”. Der skal derfor laves en VVM-redegørelse, hvis det må antages, at anlægget kan få væsentlig indvirkning på miljøet.
Vurdering af, om vandindvindingsanlægget vil få væsentlig indvirkning på miljøet, er truffet
på baggrund af vedhæftede screeningsnotat. Konklusionen på screeningen er, at udførelse
af boringen og indvinding grundvand fra boringen ikke vil medføre væsentlig indvirkning på
miljøet.
Der skal ikke laves en VVM-redegørelse for anlægget i henhold til ”Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om
planlægning nr. 1184 af 6. november 2014”.
Offentliggørelse
Tilladelsen med VVM-screening bliver i klageperioden lagt på kommunens hjemmeside
www.herning.dk/offentlighoering. Tilladelsen ligger på Herning Kommunes hjemmeside fra
21. september til 19. oktober 2015.
Klagevejledning
Der kan klages over tilladelsen efter vandforsyningslovens § 80. Klageberettigede er enhver
der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
Kommunens VVM-afgørelse kan kun påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål ifølge Planlovens § 58, stk. 1 nr. 4. Afgørelsen kan påklages af enhver
med retlig interesse i sagens udfald. Man kan f.eks. klage, hvis man ikke mener, at kommunalbestyrelsen har haft hjemmel til at træffe afgørelsen.
Eventuel klage skal indsendes via Klageportalen, som der findes et link til på forsiden af
www.nmkn.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et gebyr for behandling af en klage, se mere på www.nmkn.dk.
Klagen skal være indsendt, så den er tilgængelig for Herning Kommune senest 4 uger efter
offentliggørelse af tilladelsen
-3-
Herning Kommune giver besked, hvis andre klager over afgørelsen.
Med venlig hilsen
Thomas Gad
Bilag:
1. Kortbilag – oversigtskort over Lillelund Engpark.
2. Screeningsnotat
Kopi af tilladelse sendt til:
COWI, att.: Jesper Damgaard, email: [email protected]
COWI, att.: Frederik Aagaard, email: [email protected]
COWI, att.: Katrine Staal Thomsen, email: [email protected]
Danmarks Naturfredningsforening, email: [email protected]
Danmarks Sportsfiskerforbund, email: [email protected]
Forbrugerrådet, email: [email protected]
-4-
Bilag 1
Oversigtskort over Lillelund Engpark, Herning.
-5-
Bilag 2
-6-
-7-
-8-
-9-
- 10 -
- 11 -