Levemir® får positiv udtalelse fra europæisk

Levemir® får positiv udtalelse fra europæisk
ekspertpanel om udvidet brug til børn fra etårsalderen
Bagsværd, den 26. juni 2015 – Novo Nordisk meddeler i dag, at Udvalget for
Humanmedicinske Lægemidler (CHMP) under Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)
har afgivet en positiv udtalelse om udvidet brug af Levemir® (insulin detemir) til
behandling af børn med diabetes helt ned til etårsalderen.
Det anslås, at der på verdensplan er 497.100 børn med type 1-diabetes, og forekomsten
er stigende i mange lande1. Det kan være svært at behandle små børn med type 1diabetes, fordi deres behov hele tiden ændrer sig, når de vokser og udvikler sig2, og børn
under seks år har størst risiko for alvorlig hypoglykæmi (lavt blodsukker) og akutte
diabeteskomplikationer3.
”Det er en udfordring at behandle helt små børn, som har diabetes, og det er ekstremt
vigtigt at finde den rette balance mellem at opnå det ønskede blodsukkerniveau og
samtidig minimere risikoen for bivirkninger, navnlig hypoglykæmi,” siger dr. Nandu
Thalange, børnelæge ved Norfolk and Norwich University Hospital, Norwich,
Storbritannien, og forsøgsansvarlig for BEGIN® YOUNG 1-studiet. ”Anbefalingen fra CHMP
om at bruge Levemir® til børn helt ned til etårsalderen giver lægerne en ny
behandlingsmulighed til de helt små børn.”
CHMP’s anbefaling af den udvidede brug af Levemir® til behandling af børn er baseret på
data fra BEGIN® YOUNG 1-studiet, som vurderede effekten og den langsigtede sikkerhed
af Levemir® og insulin degludec hos børn og unge med type 1-diabetes. Resultaterne
viste, at Levemir® givet én eller to gange dagligt i kombination med insulin aspart
forbedrede den langsigtede blodsukkerregulering i forhold til blodsukkerniveauet ved
studiets start (baseline) og var veltolereret hos børn og unge med type 1-diabetes,
herunder børn helt ned til ét år2.
”Novo Nordisk ønsker at forbedre diabetesbehandlingen for alle med diabetes uanset
alder,” siger Jakob Riis, koncerndirektør, Novo Nordisk. ”Levemir® har vist sig at være en
rigtig god behandling til både børn og voksne med diabetes, og vi glæder os over, at
børn i EU nu helt ned til etårsalderen får endnu en behandlingsmulighed med basal
insulin, når Europa-Kommissionen godkender den udvidede brug.”
Novo Nordisk A/S
Corporate Communications
Novo Allé
2880 Bagsværd
Danmark
Telefon:
+45 4444 8888
Internet:
www.novonordisk.com
CVR-nr.:
24 25 67 90
ZINC-ID: HQMMA/LM/0515/0106– juni 2015
Side 2 af 2
Novo Nordisk forventer at modtage markedsføringstilladelse fra Europa-Kommissionen
indenfor to til tre måneder.
Om studiet
BEGIN® YOUNG 1 blev gennemført som et randomiseret, kontrolleret, 26-ugers ikkeblindet treat to target-studie (med en 26-ugers forlængelse), der undersøgte effekt og
sikkerhed for Levemir® givet én eller to gange dagligt og insulin degludec givet én gang
dagligt, begge i kombination med insulin aspart som måltidsinsulin, hos børn og unge i
alderen 1–17 år med type 1-diabetes2.
Både Levemir® og insulin degludec medførte langsigtet glykæmisk kontrol målt som
gennemsnitlig ændring i langtidsblodsukkeret (HbA1c) ved 26 uger2. Begge behandlinger
var veltolererede med sammenlignelig forekomst af bivirkninger2 og ensartet forekomst
af generel og natlig hypoglykæmi 2. Vægten (målt som SD-score*) forblev uændret med
Levemir®2.
Om Levemir®
Levemir® (insulin detemir) er en langtidsvirkende basal insulin til behandling af
diabetes4. Levemir® blev lanceret i 2004 og markedsføres i 90 lande.
Yderligere information
Medier:
Katrine Sperling
+45 3079 6718
[email protected]
Investorer:
Kasper Roseeuw Poulsen
Daniel Bohsen
Melanie Raouzeos
+45 3079 4303
+45 3079 6376
+45 3075 3479
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Referencer
1
2
3
4
International Diabetes Federation. Diabetes Atlas, sixth edition. The global burden. Available at:
http://www.idf.org/sites/default/files/EN_6E_Ch2_the_Global_Burden.pdf. Last accessed: May
2015.
Thalange N, et al. Insulin degludec in combination with bolus insulin aspart is safe and effective
in children and adolescents with type 1 diabetes. Pediatric Diabetes. 2015;16:164–176.
Rewers A, et al. Predictors of acute complications in children with type 1 diabetes. JAMA.
2002;287:2511–2518.
Blonde L, et al. Patient-directed titration for achieving glycaemic goals using a once-daily basal
insulin analogue: an assessment of two different fasting plasma glucose targets – the TITRATE
study. Diabetes Obes Metab. 2009;11:623–31.
*
Standardafvigelsen (SD) er udtryk for afvigelse fra gennemsnittet. En lav standardafvigelse indikerer, at
dataværdierne er tæt på gennemsnittet; en høj standardafvigelse indikerer, at dataværdierne er spredt over et
stort interval.
Novo Nordisk A/S
Corporate Communications
Novo Allé
2880 Bagsværd
Danmark
Telefon:
+45 4444 8888
Internet:
www.novonordisk.com
CVR-nr.:
24 25 67 90
ZINC-ID: HQMMA/LM/0515/0106– juni 2015