NYHEDSbrev uge 24 / 12.06.2015

NYHEDSbrev
Hospitalsenhed Midt
uge 24 • den 12. juni 2015
To sygeplejersker fra HE Midt har bekæmpet ebola i Sierra Leone
En stor oplevelse og fornemmelsen af at have gjort en forskel. Det er noget af det, sygeplejerske Traute Holm fra
Diagnostisk Center i Silkeborg og afdelingssygeplejerske på Kirurgisk Afdeling i Viborg Tue Linderoth har taget med
hjem fra Sierra Leone. Her har de deltaget i den internationale indsats mod den stærkt smitsomme ebola-virus.
- Jeg havde lyst og overskud til at prøve kræfter under ekstreme forhold og i et land, hvor det i forvejen sparsomme
sundhedstilbud er hårdt ramt og stort set ikke fungerer, fortæller Traute Holm om baggrunden for at tage af sted.
Både hun og Tue Linderoth har en klar oplevelse af, at indsatsen har givet mening og gjort en forskel.
- Det har været en kæmpe oplevelse og givet mig rigtig meget som sygeplejerske, leder og menneske. Og ja, det gav
rigtig god mening. Selvom jeg er bevidst om, at vi kun er en lille promille i det samlede hele, så har de patienter, vi har
været omkring, fået en bedre pleje og behandling, end hvis vi ikke havde været til stede, siger Tue Linderoth.
Læs mere og se Tue Linderoths billeder fra turen på intranettet.
Flot 10-tal til den første, der blev læge på RH Viborg
HE Midt debuterede tirsdag den 9. juni som eksamenssted for læger. Otte
lægestuderende fra Aarhus Universitet gik op til den afsluttende medicinske
embedseksamen i Ortopædkirurgisk Afdeling på RH Viborg - og alle bestod.
Eksaminanderne blev iført hvid lægekittel og fik en af afdelingens indlagte
patienter ”til rådighed”. Forberedelse og eksamination foregik i to sengestuer
og tog afsæt i patientens aktuelle situation og sygehistorie. Samlet tog hver
enkelt eksamen to timer - en times forberedelse, tre kvarters eksamination og
et kvarters nervepirrende ventetid, mens eksaminator og censor voterede.
- Der blev givet mange flotte karakterer, og det ser jeg som et udtryk for, at
de kommende læger står godt rustet, inden de møder på afdelingen for at
Sara Vester Hald var den første, der
tage del i arbejdet med patienterne, siger den ene af Ortopædkirurgisk
blev læge på RH Viborg. Hun fik et
Afdelings to kliniske lektorer, overlæge Michael Toft Væsel.
10-tal og mangler nu kun at aflægge
Når Aarhus Universitet overlader det til regionshospitalerne at stå for den
lægeløftet.
afsluttende eksamen, skal det ses i lyset af det tættere samarbejde mellem
Sara Vester Halds eksamenspatient
universitetet og regionshospitalerne om den lægelige uddannelse.
havde haft et brud på albuen med et
RH Silkeborg modtager også medicinstuderende til afsluttende eksamen i
langt og kompliceret efterforløb.
denne uge.
Her er hun fotograferet med sine
Læs mere på intranettet.
eksaminatorer og censor.
side 1 / 3
Udsigt til nemmere trafik omkring RH Viborg
Stoppede rundkørsler og kø ved fyraftenstid. Det billede kan en del af RH
Viborgs medarbejdere nikke genkendende til. Presset på hospitalets udkørsler
er især steget, efter at Heibergs Allés sydlige del er blevet lukket i forbindelse
med byggeriet af det nye akutcenter.
Men der er udsigt til bedre forhold, når Viborg Kommune i løbet af de kommende år får bygget den nye banevej.
- Hospitalets nye hovedindgang får front mod den nye vej, og samtidig vil
vejen gøre det langt lettere for både patienter og medarbejdere at komme til
og fra hospitalet, fortæller projektchef Jeppe Juul Hansen fra Projektafdelingen
Viborg Kommunes visualisering af den
ved RH Viborg i en artikel på byggesiden.
nye banevej.
Han og den øvrige projektafdeling arbejder tæt sammen med Viborg Kommune for at få vejprojektet og byggeriet af det nye aktucenter til at hænge godt
sammen, når begge dele skal indvies om et par år.
I mellemtiden kan hospitalets medarbejdere med fordel benytte parkeringspladsen ved Middagshøjvej for at slippe for
eftermiddagskøen ved det nye p-hus. På intranettet finder du link til oversigtskort over p-plads og gårute til hospitalet,
ligesom der også er link til en kort video med en præsentation af p-området.
RH Silkeborg åbner ny cykelparkering og gangbro fra p-huset
Mandag den 15. juni åbner den nye cykelparkering for RH Silkeborgs ansatte.
Det aflåste og video-overvågede område i p-kælderen under forpladsen ved
hovedindgangen står klart med stativer til at holde op til 134 personalecykler,
mens deres ejere er på arbejde.
Adgang til cykelparkeringen sker enten med adgangskort med chip - eller efter
indtastning af en kode, som udleveres i Informationen mod dokumentation for
ansættelse. Afsnittene på RH Silkeborg får nærmere vejledning om adgangsforholdene fra Byggeri & Ejendomme.
Ansatte og patienter, der kommer til RH Silkeborg i bil, får også bedre parkeringsforhold fra mandag den 15. juni. Da åbner gangbroen mellem det nye p-
Den nye cykelparkering på RH Silke-
hus og bygning 15. Åbningen har ventet på Intensivt Afsnits flytning til niveau
borg - foreviget inden premieren.
1. Gangbroen, som leder dig tørskoet fra p-huset til bygning 15, er endnu et
Foto: Dan Enkelund
argument for at vælge p-huset frem for p-pladser på terrænet. I p-huset holder din bil beskyttet mod vejr og vind - og der er video-overvågning. Og når
du og dine kolleger parkerer i p-huset, bliver der flere p-pladser tæt ved indgangene til de gangbesværede patienter.
I øvrigt er intranetsiden ”Alt om betalingsparkering ved RH Silkeborg” (klik på det lysblå banner nederst på forsiden af
intranettet) blevet opdateret og udbygget, blandt andet med en oversigt over p-pladser på terrænet. LokalMED-udvalget i CPK har stillet en række spørgsmål af både praktisk og principiel karakter om de ændrede parkeringsforhold på
RH Silkeborg. Svarene bliver også offentliggjort på siden, når de er færdige.
Ny cheføkonoma skal harmonisere køkkenområdet på HE Midt
Det har på HE Midt været første arbejdsuge for Gitte Fogh (53), der afløser Vibeke Kjærgaard
som organisationens cheføkonoma.
Gitte Fogh har også i ugens løb haft lejlighed til at besøge køkkenerne og kantinerne på RH
Viborg og RH Silkeborg, og snart venter RH Hammel Neurocenter. Hendes opgave bliver at lede
HE Midts køkkendrift på tværs af hospitalerne. Hun vil i de kommende år skulle stå i spidsen for
et arbejde med at harmonisere og fusionere køkkendriften på HE Midt og samtidig sikre optimale
og mere ensartede kosttilbud på HE Midts hospitaler. Herudover vil økologi og mindre madspild
være nogle af pejlemærkerne for den nye cheføkonomas ressort.
Gitte Fogh har bag sig en lang og bred karriere, som ordene mad, ledelse og organisation rammer meget godt ind. Hun har været privat ansat og drevet store personalekantiner, men har også
været leder inden for det kommunale område og har blandt andet været involveret i sammenlægninger af køkkener i
forbindelse med kommunalreformen.
Den nye cheføkonoma har en merkonom-uddannelse i virksomhedsøkonomi, ledelse og samarbejde samt virksomhedsorganisation. Hun har derudover en HD med speciale i human ressource management.
side 2 / 3
NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt • uge 24 • den 12. juni 2015
HE Midt leder efter ny kommunikations- og sekretariatschef
HE Midt har i en tid med ansættelsesstop for ledere netop fået dispensation af Region Midtjyllands
direktion til eksternt at opslå stillingen som kommunikations- og sekretariatschef.
- Vi er glade for dispensationen, for vi har brug for at finde en kommunikationsfaglig leder til
denne nøgleposition, som blandt andet er et vigtigt bindeled mellem HE Midt og pressen, siger
administrationschef Tine Joensen.
Den nuværende kommunikations- og sekretariatschef Lene Christensen har ladet sig friste af nye
udfordringer uden for hospitalsverdenen og har sidste arbejdsdag på HE Midt den 24. juli.
Når Lene Christensen stopper for at tiltræde en ledelses- og udviklingsfunktion i relation til TV2’s
regionalstation TV MIDTVEST, vil det være efter fem et halvt år - først som kommunikationschef
og siden 1. februar 2015 som kommunikations- og sekretariatschef for et fælles ledelsessekretariat på HE Midt.
Nyt kursuskatalog for efteråret 2015
KURSUSPRO
GRAM
HE Midts kursuskatalog for efteråret 2015 er nu klar, og som noget nyt finder du information om
kurserne på regionens fælles kursushjemmeside Plan2learn – og dermed ikke på intranettet som
hidtil.
HE Midt til kurser i personlig udvikling.
2015
2. halvår
for alle faggr
uppe r
Efterårets udbud af kurser spænder vidt lige fra kurser relateret til de strategiske sigtelinjer på
Tilmeldingen til efterårets kurser åbner fredag den 12. juni klokken 13 og foregår via hjemme­
siden Plan2learn.
Kursuskataloget vil fortsat kunne findes elektronisk på intranettet.
Hospitalsenh
ed Midt
Nyt fra HMU: Høring om regionens spareplaner
Referat fra mødet i HE Midts hovedMED-udvalg (HMU) den 6. maj kan nu ses på intranettet.
Spareforslagene fra Region Midtjyllands direktion var mødets tunge dagsordenspunkt. HMU skrev sit høringssvar efter
at have gennemgået samtlige høringssvar fra de lokale MED-udvalg (LMU) på hospitalsenheden. Se hovedMED-udvalgets og de lokale MED-udvalgs høringssvar på Spar 2015-2019 på HE Midts intranet. Se også NYHEDSbrev uge 19,
som har en kort omtale af hovedpunkterne i HMU’s høringssvar.
På mødet den 6. maj skulle HMU også konstituere sig efter nyvalg til MED- og arbejdsmiljøorganisationen i foråret. Men
konstitueringen måtte udskydes til den 22. juni, da fordelingen af pladserne på medarbejdersiden ikke var afklaret.
Medarbejderne har i alt 16 pladser i HMU. Heraf er de tre ”øremærket” til arbejdsmiljørepræsentanter. Medarbejderne
fordeler selv de resterende 13 pladser mellem tillidsrepræsentanter på hovedorganisationsniveau: AC får én plads, FTF
får syv og LO fem. Den uafklarede situation om taburetternes besættelse afholdt dog ikke HMU fra at godkende forretningsordenen for den kommende funktionsperiode på to år.
HMU’s dagsordener og referater kan ses på intranettet.
867.000 kroner til sundhedsforskning på HE Midt
HE Midts forskningspulje støtter i 2015 i alt 13 forskningsprojekter med
867.250 kroner. Pengene er netop fordelt af hospitalsledelsen på baggrund af
en faglig vurdering fra forskningsrådets bedømmelsesudvalg.
På intranettet kan du se, hvad og hvem pengene er gået til - og hvor stor
støtte de enkelte projekter har fået.
Forskningspuljen modtog ansøgning om økonomisk støtte til yderligere 19
projekter, som det ikke var muligt at støtte inden for puljens rammer.
Husk tilmelding til 24-timers-løbet i Viborg
Igen i år har HE Midt-ansatte mulighed for at sætte sit præg på ruten omkring
Søndersø til årets 24-timers-løb i Viborg den 8.-9. august.
Ruten er 5,73 kilometer lang, og tilmeldingen er åben til den 22. juni.
Så udnyt chancen og kom med til årets motionsfest i Viborg og få noget
motion, en kollegial hyggestund og en HE Midt-løbetrøje.
Hent yderligere information her.
Nyhedsbrevet udgives af hospitalsledelsen på Hospitalsenhed Midt I Deadline for indlæg til nyhedsbrevet er tirsdag kl. 15
Tekst og layout: Kommunikation I Foto: Klinisk Foto og Kommunikation
Kontakt: [email protected] I telefon: 7844 1113 - 7844 1118 - 7844 1121 - 7844 1111
side 3 / 3
NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt • uge 24 • den 12. juni 2015