Se tilladelse - Slagelse Kommune

Naturstyrelsen Vestsjælland
Att.: Olaf G. Christiani
Ulkerupvej 1
4500 Nykøbing Sjælland
Teknik og Miljø
Natur, Vej og Trafik
Dahlsvej 3
4220 Korsør
Tlf. 58 57 36 00
[email protected]
www.slagelse.dk
Tilladelse til regulering af vandløb i forbindelse med skovrejsning
nord for Slagelse
Naturstyrelsen har den 28. november 2014 søgt om tilladelse til at åbne tre
drænstrækninger i forbindelse med skovrejsning nord for Slagelse.
Projektet har været i 4 ugers høring, fra 16. december 2014 – 13. januar
2015, efter §§ 12-16 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og –
restaurering m.v.1
Der meddeles hermed tilladelse i henhold til §§ 16 og 17 i vandløbsloven 2.
Projektbeskrivelsen fremgår af Naturstyrelsens ansøgning om tilladelse.
Denne og tilhørende bilag udgør den samlede projektbeskrivelse.
Tilladelsens omfang
Der gives tilladelse til følgende jf. Naturstyrelsens ansøgning og projektbeskrivelse:
1.
Åbning af ca. 130 meter dræn på matrikel 11c Li. Valby, Slagelse Jorder jf.
nedenstående kort. Samt etablering af brønd i skel mellem matrikel 11c og
15b Li. Valby, Slagelse Jorder.
1
2
BEK nr. 1436 af 11. december 2007
BEK nr. 1208 af 30. september 2013
27. marts 2015
Sagsnr.: 330-2014-86669
Kontaktperson:
Kristina Bjerre
Direkte tlf. 58 57 46 93
Fax.
EAN: 5798007388331
Side2/8
2.
Åbning af ca. 400 meter dræn på matrikel 11c Li. Valby, Slagelse Jorder jf.
nedenstående kort. Samt etablering af brønd i skel mellem matrikel 11c og
11h Li. Valby, Slagelse Jorder.
Side3/8
3.
Åbning af ca. 250 meter dræn på matrikel 11i Li. Valby, Slagelse Jorder jf.
nedenstående kort. Samt etablering af brønd i skel mellem matrikel 11i og
12b Li. Valby, Slagelse Jorder.
Side4/8
Tilladelse gives med følgende vilkår:



Vandløbene skal etableres på en sådan måde, at bund og anlæg sikres mod erosion og beskytter nedstrøms strækninger mod tilsanding,
fx ved etablering af stenbund og skråningsanlæg ikke stejlere end
1:2.
At anlægsarbejdet udføres som beskrevet i ansøgers projektbeskrivelse.
At anlægsarbejdet gennemføres inden 3 år fra tilladelsen er givet.
Anbefalinger
Det anbefales, at vandløbene skal anlægges så højt i terræn som muligt, under hensyn til tilstødende vandløb, dræn mm. De terrænnære forhold sikrer,
at vandløbene får så naturlige lys/skyggeforhold som muligt og tilgodeser
vandløbenes naturlige dynamik. Samtidig tilstræbes, at der kan skabes biologiske kontakt med det terrestriske miljø.
Vandløbene skal så vidt muligt anlægges mæandrerende dvs. bugtede, gerne med forløb som på gamle kort eller lign. Dette krav sikrer, at der i vandløbet skabes optimale økologiske forhold med mange nicher, såsom høller,
stryg og bagvande.
Vandløb med et fald på mere end 2 ‰ bør anlægges med fast bund af gydegrus eller lign., iblandet større sten på vandløbsbunden. Fast bund med
indslag af større sten er naturligt i vores region, da jordfasen er stenfyldt.
Den faste bund er obligatorisk for at sikre levested for de vandløbsinsekter.
Stenbund er samtidigt en nødvendighed for at opretholde en naturlig ørredbestand. Stenbund sikrer også mod bunderosion og beskytter nedstrømsstrækninger mod tilsanding.
Berørte parter
Følgende er parter/matrikler bliver berørt af projektet:
11b, 11c, 12a, 12b, 12c, 15 b, 10m Ll. Valby Slagelse Jorder
8a og 21lh Slagelse markjorder
Hertil kommer matrikler ejet af ansøger selv.
Projektets tidsplan og økonomi
Alle udgifter til reguleringsprojektet afholdes af ansøger. Projektet forventes,
at blive gennemført i foråret 2015.
Fremtidig vedligeholdelse
Enhver fremtidig vedligeholdelse af drænsystemet påhviler matrikelejer.
Øvrige forhold
Side5/8
Det ansøgte projekt kræver en række øvrige tilladelser og dispensationer og
der er derfor meddelt følgende:
Slagelse Kommune har den 7. januar 2015 givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 1 til, at ændre brinkerne på en sø.
Slagelse Kommune har den 22. januar givet landzonetilladelse og dispensation til at udvide en eksisterende sø fra 110 m² til 240 m². Landzonetilladelsen er givet efter planlovens § 35, stk. 1 og dispensationen er givet efter
naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 1.
Slagelse Kommune har den 28. januar 2015 givet landzonetilladelse efter
planlovens § 35, stk. 1 til etablering af en jordvold og en ca. 820 m² sø som
en del af skovrejsningsprojektet.
Regulering af vandløb er opført på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen3. Da det er
et statsligt projekt er Naturstyrelsen selv myndighed og skal træffe afgørelse
om VVM-pligt.
Projektområdet ligger ikke indenfor et Natura 2000 område. Projektet vil ikke påvirke padder eller andre arter på Habitatdirektivets bilag IV i negativ
retning.
Der kan klages over denne afgørelse
Afgørelsen vil blive offentliggjort den 27. marts 2015 på kommunens hjemmeside www.slagelse.dk/afgoerelse i 4 uger.
Fristen for at klage er 24. april 2015. Der er vedlagt en klagevejledning. Bemærk, at tilladelsen ikke må udnyttes før klagefristen er udløbet.
Venlig hilsen
Kristina Bjerre
Landskabsforvalter
Kopi sendt til:
Niels Peter Olsen Slagstrupvej 40, 4200 Slagelse
3
BEK nr. 1184 af 6. november 2014
Side6/8
Helle og Torben Carlsen, Valbyvej 75, 4200 Slagelse
Erland Christensen. Valbyvej 73, 4200 Slagelse
Rene S. Jørgensen og Helle Marie Simonsen Jørgensen, Valbyvej 66, 4200
Slagelse
Leif Rasmussen og Mona Elisabeth Evensen, Valbyvej 64, 4200 Slagelse
Side7/8
Klagevejledning
Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Økonomiske
spørgsmål skal indbringes for Taksationskommissionen.
Side 8/8
Afgørelsen kan påklages af:
 Ansøger

Alle, der har individuel, væsentlig interesse i sagen

Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Sportsfiskerforbund
Der er 4 ugers klagefrist. Det betyder at Natur- og Miljøklagenævnet skal have
modtaget klagen senest den 24. april 2015.
Klagen skal sendes elektronisk via Klageportalen. Du finder klageportalen via
www.borger.dk eller www.virk.dk. Søg efter ”klageportal”.
Det er en betingelse for behandling af klagen, at der indbetales et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet på 500 kr. Du kan læse mere om klageregler og gebyrer på www.nmkn.dk
En eventuel klage har opsættende virkning. I vil blive underrettet, hvis vi modtager en klage fra anden side.