publikationen

d e t n at u r - o g b i o v i d e n s k a b e l i g e fa k u lt e t
kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t
Din uddannelse, dit studiemiljø
SCIENCE Studiemiljøsatsning 2014-2016
SCIENCE Studiemiljøsatsning 2014-2016
KU’s studiemiljøstrategi
SCIENCE delstrategi
KU studiemiljøpuljen
Undervisningsmiljøvurdering
SCIENCE proces
2015
SCIENCE kortlægning
KU studiemiljøstrategien
SCIENCE budget
Trivsels- og tilfredshedsmåling
Institutbudget
SCIENCE studiemiljøhandlingsplan 2015
Fysisk
Psykosocialt
Digitalt
Fakultetsniveau
Institutniveau
Implementering
Ansvarsfordeling
Indsatser
Tidsplan
Målsætninger
Fakultetsniveau
R A M M E FOR SCIENCE ST U DIE MILJØSATSN I NG 2014-2016
Institutniveau
2
Millionsatsning på SCIENCE forbedrer
dit studiemiljø
Hvis du har din daglige gang på SCIENCE, har du måske
lagt mærke til den helt nye stillelæsesal på Frederiksberg
Bibliotek? Det kan også være, at du har holdt læsegruppemøde i en af de nye gruppebokse på Nørre Campus?
Måske har du prøvet kræfter med de nye udendørs
crossfit-redskaber på enten Nørre Campus eller Frederiksberg? Eller også har du bare nydt, at det trådløse
internet har fået et løft. Det er nemlig bare nogle af
de synlige resultater af en målrettet satsning i 2014 på
studiemiljøet.
På de næste sider kan du blive klogere på, hvordan vi
har brugt pengene i 2014, men du kan også se, hvordan
du selv kan få indflydelse, når vi i 2015 og 2016 fortsætter studiemiljøsatsningen på SCIENCE. For hvem ved
egentlig mere om studiemiljø end dig, som er en del af
det hver eneste dag? Rigtig god læselyst.
På SCIENCE er vi stolte over vores høje faglige niveau,
men vi ved også, at dygtige forskere og undervisere
alene ikke giver et godt studieliv. Det kræver også et
godt studiemiljø med ordentlige rammer. SCIENCE skal
være et sted, hvor du har lyst til at studere, og hvor det
faglige og sociale studiemiljø har høj prioritet.
Henrik Busch
Prodekan for uddannelse, SCIENCE
Med venlig hilsen
SCIENCErådet
I 2014 har vi derfor brugt mere end 9 mio. kr. på at
forbedre studiemiljøet. De 4,5 mio. kr. kommer fra KU’s
centrale studiemiljøpulje, men SCIENCE har valgt at fordoble beløbet i 2014. Studiemiljøsatsningen fortsætter
indtil videre i 2015 og 2016.
Et åndehul på campus: ”I en metropol, der
gisper efter en pause til at trække vejret, er det
vigtigt at give byen og dens beboere nogle åndehuller. Vi giver jer Oasen.” Sådan præsenterer de
studerende på Institut for Plante- og Miljøvidenskab selv Oasen, hvor høns græsser og lægger
æg. Oasen er en grøn forsøgsstation, hvor studerende afprøver grønne idéer i det urbane miljø.
En pause i hverdagen: I studiemiljøsatsningen har vi også haft fokus på at give
dig mulighed for at slappe af i en travl
hverdag - blandt andet i bløde loungemøbler, hvor du kan holde en pause fra
studierne eller bare hænge ud.
3
Frisk luft: I 2014 har vi etableret 45 sæt udendørs
borde og bænke placeret i rolige omgivelser og i
nærhed til hovedårer på både Nørre og Frederiksberg Campus. Flere steder er der også etableret
strøm i forbindelse med disse borde+bænke, så du
kan tage din bærbare med og arbejde i det fri.
DET NAT U R- OG BIOV IDENSK A BEL IGE FA K U LT ET
Stillelæsesal, crossfitredskaber, gruppebokse,
læsepladser og flere cykelstativer
4 mio. kr. Så mange penge er der investeret i det fysiske studiemiljø i 2014. De er bl.a. gået til 250 nye læsepladser og en ny stillelæsesal på Frederiksberg Bibliotek. Derudover har vi fokuseret på at udnytte ”glemte”
kvadratmeter og give dig bedre muligheder for sociale og faglige pauser.
Effektive studiepladser: Alle nye studiearbejdspladser er skabt med så nem adgang som mulig til
elstik og hurtigt internet. På SCIENCE arbejder vi
hele tiden på at opsætte flere elstik i undervisningslokaler, auditorier, grupperum og i andre allerede
etablerede studiemiljøer.
DET F YSISK E ST U DIE MILJØ
4
Det har længe været et stort ønske fra de studerende at få en stillelæsesal på Frederiksberg Bibliotek, og i 2014 blev det muligt med en investering
fra studiemiljøsatsningen. Som man kan se på
hilsenen nedenfor, har det været en velkommen
nyskabelse.
På både Nørre og Frederiksberg Campus er der
brugt studiemiljømidler på at etablere udendørs
­fitnessredskaber, så vi også tilgodeser det f­ ysisk
aktive studiemiljø. Du kan bruge mange af
redskaberne til almindeligt ophold, når du ikke
træner aktivt.
Flere cykelstativer: Mange studerende
cykler til og fra Campus, og derfor er
efterspørgslen på cykelstativer i nærhed til
auditorier, undervisningslokaler og kantiner
meget stor. I 2014 har vi opsat nye cykelstativer flere steder på SCIENCE.
5
DET NAT U R- OG BIOV IDENSK A BEL IGE FA K U LT ET
Bedre rammer, stress­bekæmpelse og mere
kontakt mellem studerende og undervisere
Stress er et problem, som for mange studerende må slås med i løbet af deres studietid. Med studiemiljøsatsningen forsøger vi at bekæmpe stress ved bl.a. at styrke studievejledningen og øge mulighederne for råd og
vejledning. Samtidig skaber vi også bedre rammer for det faglige og sociale studieliv.
Fleksibilitet. I lounge­møblerne
kan du arbejde, mødes med
dine medstuderende eller bare
slappe af.
Vi gør også vores bedste for
at udnytte gangarealerne, så
der bliver endnu flere fleksible
arbejdspladser.
DET PS Y KOSOCI A L E ST U DIE MILJØ
6
Green Lighthouse på Nørre Campus er Danmarks første
C02-neutrale offentlige bygning og lægger hus til bl.a.
SCIENCE Studenterservice, hvor du kan få studie- og
­karrierevejledning. Samtidig har SCIENCErådet og
studenter­magasinet SCIENT som et led i studiemiljøsatsningen fået stillet lokaler til rådighed i den grønne
bygning, så det er også her, at du kan møde nogle af
dine faglige repræsentanter.
Arbejdsro: På svalegangen over
Vandre­hallen i HC Ørstedsbygningen
har vi bygget en række grupperumsbokse. De polstrede trævægge giver
en bedre akustik, så du kan få ro til at
arbejde. Gruppeboksene har selvfølgelig
også strømstik til den bærbare.
Effektiv udnyttelse af pladsen: Både i marmorhallen og vandrehallen på Frederiksberg Campus har møblementet fået et løft og
er blevet suppleret med varierede opholdsmuligheder som fx høje
arbejdsborde og mere afslappede møblementer.
Pauser: Indimellem undervisningstimer, læsegruppe­møde
og studietid er der også brug for at holde en pause. Du
kan bruge det nye stillerum på Frederiksberg Campus til
fordybelse, bøn eller meditation.
7
DET NAT U R- OG BIOV IDENSK A BEL IGE FA K U LT ET
DET DIGITA L E ST U DIE MILJØ
8
Millioninvestering i bedre
trådløst netværk
Et velfungerende trådløst netværk er en afgørende forudsætning for, at du kan arbejde godt og effektivt. Derfor investerede SCIENCE i 2014 1,2 mio. kr. i at forbedre det trådløse
netværk. I 2015 følger vi op med yderligere en halv million
kroner for at lukke de sidste huller.
9
DET NAT U R- OG BIOV IDENSK A BEL IGE FA K U LT ET
ST U DIE MILJØA R BEJDE
10
Få indflydelse på dit studiemiljø
Studiemiljøet ved SCIENCE har fået et
godt løft i det første år af SCIENCE
Studiemiljøsatsning 2014-2016. Men vi
stopper ikke her!
I 2015 afsættes yderligere 6,5 mio. kr.
til at følge op på de spor, vi i fællesskab har lagt ud mellem ledelsen og
SCIENCE­rådet og på den årlige trivselsog tilfredshedsundersøgelse.
Pengene skal i 2015 bl.a. gå til fortsatte
forbedringer af det fysiske studiemiljø,
indsatser mod stress, bedre laboratoriesikkerhed og til at skabe bedre rammer
for faglig og social integration mellem
undervisere og studerende. Vi bruger
også midler på at fylde de få huller, der
er i vores ellers efterhånden velfungerende trådløse netværk.
Du kan som studerende få indflydelse
på, hvordan pengene skal anvendes. Og
det er vigtigt, at du bruger din indflydelse. Det er dig, der ved, hvad der er
brug for!
Hvis du har gode ideer til et bedre studiemiljø, er der tre måder, du kan sætte
dem i spil:
•Deltag i den årlige trivsels- og
tilfredshedsundersøgelse sidst på
året – dine svar er grundlag for vores
beslutninger!
•Søg midler i SCIENCEpuljen på
175.000 kr., som SCIENCErådet fra
i år uddeler på vegne af SCIENCE.
Læs mere om SCIENCEpuljen her:
facebook.com/scienceraadet
Vi håber, at du vil hjælpe os med at
skabe et endnu bedre studiemiljø på
SCIENCE!
•Brug dit fagråd/din faglige forening
til at påvirke udviklingen af studiemiljøet på dit institut via undervisningsudvalget eller til at give
SCIENCErådet dine idéer.
Hvordan er studiemiljøarbejdet på SCIENCE organiseret?
Fakultetsniveau:
Ledelsesansvar:
Prodekan for bacheloruddannelser
Studenterinddragelse:
Dialogforum (dekanat og SCIENCErådet)
Institutniveau:
Ledelsesansvar:
Institutleder
Studenterinddragelse:
Undervisningsudvalg (Institutledelse, studieleder og
fagråd/faglige foreninger)
Programsatsning 2014-2016:
Styregruppe:
• 2 direktionsrepræsentanter
• 2 institutledelsesrepræsentanter
• 2 studerende udpeget af SCIENCErådet
Implementerende enheder:
• 12 institutter
•Fakultetssekretariatet:
– Ledelsessekretariatet
– SCIENCE Plan og Projekt
– SCIENCE Campus Service
– SCIENCE IT
– SCIENCE Uddannelse
SCIENCEpuljen 2015
•Udmøntes af SCIENCErådet efter ansøgning fra de
­studerende
•Proces og kriterier godkendes af Fakultetssekretariatet
med henblik på at sikre efterlevelse af KU-rammer
• Afrapportering til Fællesadministrationen ultimo 2015
11
DET NAT U R- OG BIOV IDENSK A BEL IGE FA K U LT ET
Udgiver
SCIENCE - Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg C
Tlf. +45 35 33 28 28
[email protected]
www.science.ku.dk
Grafisk design og produktion
SCIENCE Kommunikation
Foto
Jacob Helbig
Redaktion
Allan Birkmose
Lotte Vestergaard
SCIENCE Kommunikation