Jul. Bidstrup. Stamtavler over de bornholmske familier Müller

Jul. Bidstrup.
Stamtavler over
de bornholmske
familier
Müller,Madvig og Sode.
Stamtavler
over
de bornholmske Familier
Müller, Madvig ogSode.
Samlede og udgivne
af
Jul. B i d s t r u p .
Kjøbenhnvn.
F o r l a g t a f P. H a u b e r g & Co.
Hoffensberg & Traps Etabl. — Kjøbenhavn.
1 884.
Forklaringer over nogle i Stamtavlerne forkortede Betegnelser:
* = gift med; ** — anden Gang gift med, o. s. v.
sf — holdt Skifte. I Almindelighed angives i en efterfølgende Parenthes, hvor Skiftet findes.
B. A. A. = Bornholms Amts Arkiv i Gehejmearkivet.
Skpr. — Skifteprotokol.
Sg. = Selvejergaard.
Vg. — Vornedegaard.
Familien Müller
Landsdommerne Müllers Segl.
Ancher Anthoni Müller*), f. 1654 i Kallundborg, begr. 18/3 1716, 62 Aar gl., mindre
1 U. 5 D., Landsdommer**) paa Bornholm, boede i Svaneke; * Magdalene Margrethe HøSølør***)»
f. 1652 i Haderslev, begr. ö/i 2 1706, 54 Aar 3 M. 2 U. gi., s+ 14/a 1707****) (B. A. A. Nr. 64.
*) Hvem der var hans Forældre vides ikke. Af hans Søskende vides 3 nemlig: Fredcrich Midler,Niels
Müller, begge i Kjøbenhavn, og Elisabeth Augusta Müller, t 2/7 1691, begr. °/7, 40 Aar 6 M. 12D. gi.
Hun var første Gang gift med Andreas Laursen Bergendahl, med hvem hun havde en Søn Laurits
Andersen Bergendahl, der var Løjtnant ved Obrister Laue Hochendorffs Rgmt. i Kjøbenhavn. Anden
Gang var hun gift med Morten Koefoed (Søn af Poul K., Borgmester i Svaneke, og hans første Hustru
Elsebe Hermansdatter Bohn), st 27/10 1750 (B. A. A. Nr. 67. Fol. 188), Stadskaptajn i Svaneke. Med
ham havde hun en Datter Elsebe Marie Koefoed, døbt 22/10 1690 t 27/2 1765; * 20/? 1710 Clemens Didrichsen Funch, f. /s 1681 f 28/2 1732, Sognepræst til Østermario. 5 Børn. ** Christian Hansen Mossin, f. 10/,2 1682 t 2U 1744, Sognepræst til Østermarie. (Wibergs Præstehist. II. S. 384—85).
**) Hans Bestalling
som Vicelandsdommer er dat. 18/9 1686. (Sjæll. Beg. Nr. 34).
***) Paa Alterklædet i Svaneke Kirke var der med Guld og Sølv broderet Landsdommer Müllers og Frues
Vaabener med disse hosføjede Bogstaver A. A. M. og M. M. H. Anno 1688. Paa en Tavle i samme
Kirke ses, at Kong Christian V, da han besøgte Svaneke 8 —10 Maj 1687, boede hos Vicelandsdommer
Müller. (Thuras Beskr. S. 155—56.) Ligstenen, der har ligget over Landsdommer A. A. Müller og
hans første Hustru Magdalene Margrethe Heseler, har en Del Medlemmer af Familien Müller ladet op­
stille paa Svaneke Kirkegaard, efter at den havde tjent som Dæksten over en Bro.
*+**) Skiftet efter Magdalene Margrethe Heseler ses, at Landsdommer A. A. Müller var Ejer af det efterføl­
gende Jordegods. Landsdommer Müller ansøgte Kongen 15/6 1696 om adelig Sædegaards Frihed paa Vallensgaard; men det blev ikke bevilget paa Grund af, at der tidligere er tillagt Bornholmerne „sær Frihed“.
Müller ejede den Gang foruden Sædegaarden 206 Tdr. Hartk. inden 2 Mil fra Sædegaarden.
I. Vallensgaard i Aaker Sogn af Hartk. 21 Td., vurd. for 1500 Dir.
II. Jordegods hørende til vallensgaard. I Aaker Sogn: 1 Gaard i Nyby af Hartk. 3 Td., vurd. for
135 Dir.; 18 Vg. af Hartk. 7 Td. 2 Skp. 3 Fdk., vurd. for 335 Dir. 2 8 ß; 2 Sg. af Hartk. 7 Td. 2
Skp. 2 Fdk. 1 Alb. 1J/iso d., vurd. for 278 Dir. 2 8 f ; 3 Sg. af Hartk. 9 Td. 5 Skp. 2 Alb. 373/,30 d.,
vurd. for 370 Dir. 12 ¡¿; 4 Sg. af Hartk. 9 Tdr. 5 Skp. 2 Alb. 373/130 d., vurd. for 370 Dir. 12 ß.
III. Af det gamle Jordegods hørende til Vallensgaard. I Østerlarsker Sogn: 16 Vg. af Hartk. 3 Td. 5
Skp., vurd. for 172 Dir. 2 £*; 17 Vg. af Hartk. 3 Td. 5 Skp., vurd. for 172 Dir.
2 I Pedemker
Sogn: 3 Vg. af Hartk. 5 Td. 2 Skp. 2 Fdk. 2 Alb. l3/ls d., vurd. for 245 Dir. 2 ß.I Bodilsker Sogn:
1 Vg. af Hartk. 5 Td. 1 Alb. 35/13 d., vurd. for 226 Dir. 6 ß.
IIII. Jordegods, kjøbt af Fru Karen Andersdatters Arvinger. I Aaker Sogn: 57 Sg. af Hartk. 7 Td.
2 Skp. 2 Fdk. 1 Alb. l u/ Un d., vurd. for 282 Dir. 1 $ 10/3; 60 Sg. af Hartk. 8 Td. 2 Skp. 2 Fdk. 1
Alb. n l is,, d., vurd. for 316 Dir. 10 ß; 61 Sg. af Hartk. 8 Td. 1 Fdk. l41/i3o d., vurd. for 302 Dir. 1 Jfc.';
62 Sg. af Hartk. 7 Td. 1 Skp. l41/iao d., vurd. for 264 Dir. 1 ; 63 Sg. af Hartk. 7 Td. 3 Skp. 3 Fdk.
2 Alb. l81/i3o d., vurd. for 286 Dir; 65 Sg. af Hartk. 8 Td. 3 Skp. 1 Fdk. 2 Alb. 38,/I3a d., vurd. for 321
Dir. 2 h‘\ 66 Sg. af Hartk. 10 Td. 1 Alb. 3m/131 d., vurd. for 376 Dir. 3 £ ; 1 Vg. af Hartk. 1 Td. 4
Skp. 324/6r, d., vurd. for 77 Dir. 8 ß,
V. Skovsholm i Ibsker Sogn med 3 tilliggende Huse og et Hus paa Lyngen (Hartk. ikke angivet),
vurd. for 1200 Dir.
VI. Jordegods hørende til Skovsholm. I Ibsker Sogn: 2 Vg. af Hartk. 4 Td. 2 Skp., vurd for 195
Dir.; 9 Vg. af Hartk. 3 Td. 2 Skp., vurd. for 157 Dir. 2 £; 1 Gaard af Jlartk. 3 Td., vurd. for 135
Dir. I Poulsker Sogn: 5 Sg. af Hartk. 8 Td. 4 Skp. 2 Fdk. 217/130 d., vurd. for 327 Dir. 3JJ*; 32 Sg.
vurd. for 343 Dir. 3
I Pedersker Sogn: 15 Sg. af Hartk. 11 Td. 2 Skp. 3 Fdk. lr,4/nrt d., vurd. for
429 Dir. 2 £ 12 ß.
VII. Andet kjøbt Jordegods. I Poulsker Sogn: 17 Sg. af Hartk. 9 Td. 1 Fdk. 1 Alb. 317/130 d., vurd.
for 340 Dir.; 29 Sg. af Hartk. 10 Td. 1 Skp. 2 Fdk. 2 Alb. 317/26 d., vurd. for 387 Dir.; 37 Sg. af Hartk.
7 Td. 2 Alb. 7/130 d., vurd. for 131 Dir. 3 Jk'; 2 Sg., vurd. for 230 Dir. Desuden to Gaarde i Ibsker
Sogn, den ene vurd. for 208 Dir. 3 £ 2 ß og den anden vurd. for 400 Dir.
4
Fol. 183 og Nr. 145), (Enke efter Poul Koefoed, Borgmester i Svaneke). Børn: A l — A 5. ** Anna
Cathrine Frørup> Børn: A 6—A 7. (Anna C. Frørup ** 18/é 1718 Henrich v. Suhm, Komman­
dørkaptajn).
A 1. Antonette Marie Müller, døbt 28/io 1687; * 3/7 1705 Herman Jørgensen Sodo (Søn af Jørgen
Jensen S., Sognepræst til Østerlarsker og Gudhjem, og Maren Hansdatter Ancher), f. c. 1675,
begr. 1G/ 2 1731, Sognepræst til Nylarsker. 10 Børn, se Fam. Sode S. 16.
A 2. Mette Marie Müller, døbt 2n/io 1689; * 29/c 1725 Erich GrollOU, Løjtnant, Kjøbenhavn.
A 3. Agnethe Elisabeth Müller, døbt 7/ g 1691, begr. 21/s s. A.
A 4. Poul Anthoni Müller, døbt l:/r» 1693, s f 19/i 1764 (B. A. A. Nr. 73. Fol. 40), Kjøbmand
i Svaneke, Ejer af Propr. Vallensgaard i Aaker Sogn. (Denne Gaard kjøbte han af Kom­
mandørkaptajn Henrich v. Suhm for 2000 Dir. Skjødet dat. 30/n 1723); * 20/s 1717 Else­
beth Bohn (Datter af Morten B., Kaptajn og Borgmester i Hasle, og Margrethe Poulsdatter
Ancher), f 13/io 1743, 53 Aar gl., s f 13/i3 s. A. (B. A. A. Nr. 67 Fol. 105). Børn: B l
—B 8. ** 2 ‘/9 1749 Cathrine Magdalene Koøfoød (Datter af Morten K., Stadskaptajn i Sva­
neke, og hans fjerde Hustru Cathrine Susanne Hjorth), dødt 10/io 1732, sf 17/s 1795 (0.
Herreds Skpr. i Svaneke). Børn: B 9 —B i l . (Cathrine M. Koefoed ** Peder Dam, Kap­
tajn, 2 Vg. Kobbegaard i Østerlarsker Sogn).
B 1. Ancher Anthoni Müller, døbt 25/io 1718, f 19/s 1773, s f 7/ ö s. A. (S. Herreds Skpr. i
Nexø), Landsdommer paa Bornholm, 20 Yg. Spidlegaard i Aaker Sogn; * 2/i* 1749 Eli­
sabeth Magdalene NftVlSøn (Datter af Michel N., Kancelliraad, Landsdommer paa Born­
holm, og Agnethe Elisabeth Müller), døbt 12/2 1722, s f 6/t 1768 (B. A. A. Nr. 73.
Fol. 137). Børn: C l — C 4. ** Sara R a n d ø rs . Børn: C 5 —C 6. (Sara Banders ** Kap­
tajn Thor Westh).
C 1. Michel Nansen Müller, f. 1750, s f 25/s 1800, Prokurator i Rønne; * Marie Margrethe
Grønlund. Børn: D l —D 2 .
D 1. Ancher Anthoni Müller, f. /<? 1791, Rebslager i Rønne; * 22/ia 1820 Ingeborg
Kirstine Kofoød, f. °/io 1801, f 2<?/s 1883. Børn: E 1 - E 6 .
E 1. Marie Margrethe Müller, f. 2G/-i 1821, f “ /5 1880; * 25/io 1844 Andreas
Peter Schor , f. a/u 1818, Kjøbmand i Rønne. Børn: F 1 — F 5.
F 1. Andreas Ancher Schor, f. °/i 2 1845* f °/4 1847.
F 2. Juliane Kirstine Schor, f. 21/s 1847; * 20/c 1874 Christian Peter BøntZ ø n , f. 20/7 1840, Kjøbmand i Rønne.
Børn: G I — G 2.
G 1. Elisabeth Marie Bentzen, f. 14/s 1875, f 28/ g1876.
G 2. Ingeborg Vilhelmine Bentzen, f. 29/o 1878, f ao/s 1879.
F 3. Ingeborg Andrea Schor, f. 7/i2 1849, f 27/s 187£.
F 4. Anthonia Caroline Schor, f. 9/io 1851.
F 5. Carl Mathias Schor, f. 31/s 1861, Handelskomrais.
E 2. Carl Nansen Müller, f 8/io 1829, 3*/2 Aar gi.
E 3. Johan Ludvig Müller, f 1855, Skibsfører, Rønne; * Gjetmine Rønnø.
Ingen Børn.
E 4. Carl Nansen Müller, f ugift, Sømand.
E 5. Caroline Kirstine Müller, f. 6/s 1834; * 27/o 1854 Otto Peter Stibolt, f. ao/ö
1828, Avlsbruger i Rønne. Børn: F 1 —F 8.
F 1. Hans Johan Ludvig Stibolt, f. 20/2 1856, f 11 Aar gi.
F 2. Carl Theodor Stibolt, f. ö/2 1858, Terrakottadrejer.
F 3. Maren Marie Stibolt, f. 19/2 1860.
F 4. Anne Kirstine Stibolt, f. ir,/.5 1862; * 1882 Hans Peter Andør80l1, f.
1851, Skibsfører, Rønne.
F 5. Ingeborg Dorthea Nicoline Stibolt, f. 19/ g 1864.
F 6. Sophie Caroline Stibolt, f. 31/io 1866.
F 7. Ancher Anthoni Stibolt, f. 4/7 1869.
F 8. Otto Peter Stibolt, f. 2(i/io 1875.
VIII. Af det Jordegods, som tilhørte Borgmester Poul Koefoed, var endnu i Behold. I Aaker Sogn: 17
Vg., vurd. for 250 Dir. og i) Vg., vurd. for 350 Dir.
Desuden var Landsdommer A. A. Müller Ejer af liere Ejendomme og Jorder i Svaneke, Nexø, Aakirkcby,
Rønne, Sandvig og Aarsdale.
Hele det samlede Bo udgjorde en Værdi af 41,298 Dir. 3 fr‘ 15 /*, Gjælden beløb sig til 10,878 Dir. 3 $
15 //, Resten 30,420 Dir. Heraf fik Landsdommer A. A. Müller den ene Halvpart, nemlig 15,210 Dir.,
den anden Halvpart blev delt mellem Magdalene Margr. Heselers Børn af begge Ægteskaber saaledes,
at en Broderiod bh v 2028 Dir., og eu Søsterlod 1014 Dir.
5
B
B
B
B
E 6. Andrea Jensine Müller, f. n/n 1842.
D 2. Jens Müller Nansen, f. 4/ g 1796, f 2/e 1864, Konsul og Strandingskommissær i
Svaneke; * Susanne Marie OlivarillS, s f
1825 (Svaneke Skpr.). Børn: E l .
** Karen Kirstine Lind, f. 25/i 1804, f 2fi/n 1842. Børn: E 2 - E 4 .
E 1. Carl Sophus Finchenhagen Nansen, f. c. 1822, Styrmand.
E 2. Maria Nansen, f. 27/s 1826; * Hans Kjøller, Skibsfører, Kjøbenhavn, senere
Rønne. Børn: F 1 — F 3.
F 1. Hans Nansen Kjøller, Sømand.
F 2. Charlotte Kjøller, * ...............i Kjøbenhavn.
F 3. Marie Kjøller.
E 3. Oliva Nansen, f. 20/io 1827; * 29/ 12 1859 Peter Antonius Petersen, f. ‘V5
1836 f 29/7 1875, Skomagermester i Svaneke. Børn: F 1 — F 2.
F 1. Karen Cathrine Mathilde Petersen, f. 25/io 1862.
F 2. Jens Anton Olaf Petersen, f. 2/u 1866.
E 4. Anton Nansen, f. 1T/s 1831, Kjøbenhavn; * Sophie . . . . Børn: F 1.
F 1. Elisa Nansen.
C 2. Poul Anthoni Müller, døbt 8/s 1753, f 14/3 1803, s f 18/3 s. A. (B. A. A. Nr. 75.
Fol. 94), Sognedegn i Pedersker; * Maren Kirstine Pødersdatter. Børn: D l — D 9.
D l. Ancher Anthoni Müller, f. 25/ g 1779, f ,2/7 1832,Sognepræst til Poulsker (D.
M.); * 8/i 1821 Anna Margrethe Tranbørg, f- 18/i 2 1800, f 10/s 1882. Børn:
E 1—E 4. (Wibergs Præstehist. II. S. 560).
E 1. Agnethe Müller.
E 2. Pouline Hansine Müller, f. 4/4 1824; * M. Kofoød i Rutsker Sogn.
E 3. Christiane Cathrine Müller, f. 18/7 1826.
E 4. Elgine Berbandtine Müller, f. 21/n 1828.
D 2. Elisabeth Agnethe Müller, f. c. 1780.
D 3. Sophie Birgitte Müller, f. c. 1783.
D 4. Hans Nansen Müller, f. 1788,
D 5. Karen Kirstine Müller, døbt 5/ a 1790.
D 6. Jens Muhle Müller, døbt 19/i 1792.
D 7. Lovise Cecilie Müller, døbt 22/i 1794.
D 8. Poul Anthoni Müller, døbt 2/ i2 1796.
D 9. Alexander Koefoed Müller, døbt in/i 2 1798.
C 3. Peder Christopher Müller, døbt n /s 1757.
C 4. Jens Muhle Müller, døbt 1/io 1760.
C 5. Anna Elisabeth Müller, f. c. 1768; * Johan Christian i Aaker. Ingen Børn.
C 6. Elsebeth Agnethe Midler, f. c. 1769; * Christen Nielsen Sode, Gaardcjer i Østerlarsker Sogn. Børn: D 1— D 3.
D 1. Niels Chr. Sode i Vestermarie Sogn.
D 2. Sara Sode; * . . . . ThllløborQ i Østerlarsker Sogn.
D 3. Agnethe Marie Sode; * Jeppe LarSØH2. Morten Bohn Müller, døbt n/4 1720, f ung.
3. Poul Koefoed Müller, døbt 1720, f lille.
4. Herman Müller, døbt 29/s 1721, begr. ln/i 1722.
5. Magdalene Margrethe Müller, døbt 10/o 1723, f 19/n 1792, s f 2,/t> s. A. (Rønne Skpr.):
* 8/io 1743 Jørgen Peter Koøfoød, (Søn af Hans Poulsen K., Kjøbmand i Svaneke, og
Barbara Jørgensdatter), døbt 27/3 170 7, begr. 18/s 1754, s f 20/2 s. A. (B. A. A. Nr. 67.
Fol. 236), Stadsfændrik i Svaneke. Børn: C 1— C 3.
C 1. Hans Jørgen Koefoed, f. c. 1744, s f 22/s 1772, Sømand, ugift.
C 2. Elsebeth Kirstine Koefoed, døbt Vi 1746, f 1787, s f */* 1788 (B. A. A. Nr. 159
b.); * 10/o 1775 Michel Hansen MadviQ> (Søn af Hans Michelsen, 9 Vg. Langedeby
i Bodilsker Sogn, og Karen Madvig), f. c. 1746, s f 27/3 1810, (B. A. A. Nr. 159 b.),
Skipper, Svaneke, senere Nexø. 3 Børn, se Fam. Madvig S. 11.
C 3. Barbara Agnethe (Magdalene) Koefoed, døbt 12/s 1747, s f 10/s 1781; * 21/3 1766
Peter H. Bohtl, f 21/o 1786, s f 2/io s. A. (B. A. A. Nr. 75. Fol. 13), Sognedegn i
Aaker. Børn: D 1—D 5.
D 1. Herman Jørgen Bobn, f. c. 1769, Underofficer ved Livvagten.
D 2. Magdalene Bohn, døbt 2/a 1772.
D 3. Elsebeth Antonette Bohn, døbt 2r,/i 1774.
D 4. Jørgen Peter Bohn, døbt 2l/é 1777.
6
I) 5. Barbara Cathrine Bohn, døbt in/io 1779.
B 6. Agnethe Elisabeth Müller, døbt */« 1724, f 21/3 1770» beSr- s0/»> st ,6/s s- A. (B. A. A.
Nr. 67. Fol. 348); * 30/ 10 1751 Alexander Jagenreuter Koefoød, (Søn af Herman Poulsen
K., Kjøbmand i Svaneke, og Karen Davidsdatter Wolfsen), døbt 13/s 1720, f 1791, sf
8/a 1792 (B. A. A. Nr. 159 b.), Borgerkaptajn i Svaneke. Børn: C l —C 4- (Alexan­
der J. Koefoed ** ,2/n 1771 Ane Dorthea Paus).
C 1. Herman Koefoed, døbt 21/s 1753, begr. 13/s s. A.
C 2. Elsebeth Kirstine Koefoed, døbt 28/6 1754, begr. 2/s s. A.
C 3. Herman Koefoed, døbt 14/2 1757, begr. 21/4 1760.
C 4. Elsebeth Kirstine Koefoed, døbt 31/8 1761» begr. 6/is 1786; * 1785 Jørgen Pedersen
Koefoed, (Søn af Peder K., Kjøbmand i Svaneke, og Margrethe Elisabeth Marcher),
døbt ,4/u 1759, f 28/io 1832, Propr. Hammersholm i Olsker Sogn. Børn: D 1. (Jør­
gen P. Koefoed ** Elsebeth Sandrine Marie Koefoed).
D l . Et dødfødt Pigebarn, f. 25/n 1786, begr. r,/i 2 s. A.
B 7. Margarethe Müller, f. s¡2 1729, f 25/i 2 1797; * 25/io 1748 Jørgen Madvig (Søn af Oluf
Hansen M., By- og Herredsskriver i Svaneke, og Maren Jørgensdatter Sonne), f. 1724,
f °/i 2 1797, s f B/i 1798 (Svaneke Skpr.), By- og Herredsskriver i Svaneke. 8 Børn,
se Fam. Madvig S. 12.
B 8. Herman Poulsen Müller, døbt 19/i 1731, *j- 29/ 12 1806, Major, Store Kannikegaard i Bo­
dilsker Sogn til 29/o 1783, senere Propr. Vallensgaard i Aaker Sogn; * Catharine Dam
(Enke efter Diderich Busch, Store Kannikegaard i Bodilsker Sogn), s*j* 24/ ö 1786. (B. A.
A. Nr. 85.). Ingen Børn. ** 12/n 1786 Birgitte Elisabeth Whitte (Datter af Hans
Severin W., Sognepræst til Aaker, og Cathrine Sophie Seest), f. 7/2 1767, f 9/* 1842.
Børn: C l — C 13.
C 1. Cathrine Sophie Müller, f. 19/u 1787, f 4/ g 1872.
C 2. Poul Anthoni Müller, f. 2/ii 1788, f 25/u 1853, Skibskaptajn, (D. M.), Svaneke;
* 24/u 1845 Signe Kirstine Margrethe Gram, f. 30/s 1823. Børn: D 1.
D 1. Hermanmine Anine Müller f. 16/i 2 1849; * 28/s 1875 Jesper Julius Nicolaj
Munch, f- 2/ß 1850, Svaneke. Børn: E l — E 4.
E 1. Jesper Anton Peter Marius Munch, f. 27/5 1876.
E 2. Margrethe Marie Munch, f. 16/ 10 1878.
E 3. Birgitte Pouline Mnnch, f. 29/i 2 1880.
E 4. Poul Anton Munch, f. 14/s 1883.
C 3. Agnethe Müller, f. 1790, *j- ugift.
C 4. Hans Severin Müller (Tvilling), f. 1791, f 27/3 1876, Løjtnant, 3 Sg. Loftsgaard i
Nylarsker Sogn; * Margrethe Kirstine Aaby, (Enke efter Graardejer Jørgen Nielsen),
f. n/o 1788, f 1845. Børn: D 1— D 4.
D 1. Birgitte Hermandine Müller, f. 8/io 1824, f 29/i 1852; * ,2/ g 1850 Jørgen Ed­
vard Julius ClauSøn, f. 22/ 11 1822, Skolelærer og Kirkesanger i Nylarsker Sogn.
Børn: E l . (Jørgen Ed. J. Clausen ** 8/6 1853 Svigerinden Yilhelmine Laurentzia Müller).
E 1. Anna Hemmine Margrethe Clausen, f. 20/s 1851; * 25/io 1872 Herman Emil
Sode, f. 1212 1848, Sandemand, 8 Yg. Grildesgaard i Nylarsker Sogn.
Børn: F 1 —F 6.
F 1. Jørgen Frederik Emil Sode, f. 18/s 1874.
F 2. Yilhelmine Birgitte Cecilie Sode, í. 1¡2 1875.
F 3. Yaldemar Johannes Sode, f. ni/8 1877.
F 4. Anna Hermandine Sode, f. 24/4 1879.
F 5. Ida Marie Sode, f. ai/3 1881.
F 6. Camilla Elisabeth Sode, f. 9/« 1883.
D 2. Yilhelmine Laurentzia Müller, f. 18/7 1826; * 8/ g 1853 Søsterens Enkemand •Jør­
gen Edvard Julius Clausen, f. 22/u 1822, Skolelærer og Kirkesanger i Nylarsker
Sogn. Børn: E l —E 6.
E 1. Birgitte Jeannette Laurine Clausen, f. (i/4 1854; * 24/io 1879 Knud Olsen
Pedersen, f. 20/io 1854, Skolelærer og Kirkesanger i Næsby ved Sorø.
Børn: F 1 — F 4.
F 1. Clara Ingeborg Dorthea Pedersen, f. u /s 1880.
I I' Camüla Birgitte Pedersen, | TvUU
f. i 9/6 188L
F 3. Helga Johanne Pedersen, (
F 4. Rigmor Pedersen, f. 19/i 1883.
7
E 2. Hans William Hemming Clausen, f. n /3 1856, Texas i Amerika.
E 3. Camilla Pouline Amalie Clausen, f. 4/9 1858; * 24/io 1879 Christian Vilhelm
August B o r g e n (Søn af Andreas Georg B., Sognepræst til Nylarsker, og
Henriette Amalie Schønning), f. 4/n 1852, Forpagter af Nylarsker Præstegaard.
Børn : F 1.
F 1. William Andreas Frederik Borgen, f. 7/r> 1883.
E 4. Alfred Edvard Wilhelm Madvig Clausen, f. 9¡2 1861, Boghandlerkommis i Sorø.
E 5. Axel Sophus Herman Georg Clausen, f. 8/io 1863, Texas i Amerika.
E 6. Ida Henriette Wilhelmine Clausen, f. 21/4 1866 -{* % s. A.
D 3. Margrethe Severine Müller, f. 2G/i 1829; * 1857 Mads Jørgen JønSøn, f. no/7
1822, 23 Sg. Store Gadegaard i Pedersker Sogn. Børn: E l — E 7.
E 1. Mathias Christian Jensen, f. 24/i 1859, 34 Sg. Tornegaard i Nylarsker Sogn;
* 24/3 1882 Dorothea Christine NiølSøn, f- n/io 1858. Børn: F 1.
F 1. Oluf Peder Jensen, f. 8/2 1883.
E 2. Hans Alfred Jensen, f. 29/s 1861.
E 3. Margrethe Jensen, f. 17/s 1863; * 5/ a 1882 Otto Julius JonSØIh f* n /2 l8 5 5 ,
2 Vg. Aagaard i Pedersker Sogn. Børn: F 1.
F 1. Ingeborg Margrethe Jensen, f. 22/i 1883.
E 4. Jens Jensen, f. 12/7 1865.
E 5. Birgitte Hansine Jensen, f. 26/s 1867.
E 6. Herman Georg Jensen, f. 2G/c 1869.
E 7. Andreas Olaus Jensen, f. 12/i 1873.
D 4. Herman Müller, f. 26/ a 1831, 3 Sg. Loftsgaard i Nylarsker Sogn; * l2/1 1861
Vilhelmine Boline Müller (Datter af Mathias Sehested M., 26 Sg. Bækkegaard i
Østerlarsker Sogn, og Ane Svendsen), f. 20/io 1834. Børn: E 1 —E 5.
E 1. Theodor Emanuel Müller, f. ,0/i 1868.
E 2. Petra Alexandra Frederikke Müller, f. 18/o 1870.
E 3. Ida Mathea Müller, f. 2G/9 1872.
E 4. Carl Viggo Müller, f. 25/io 1875.
E 5. Hans Alvin Oscar Müller, f. 27/s 1878.
C 5. Herman Ancher Müller (Tvilling), f. 1791 f 1873, Krigsraad, Toldkontrollør i Fre­
dericia; * Cathrine Elisabeth HdnSØtl. Børn: D 1 — D 5. ** Ane Joachimine Margrethe
Cathrine Møllør, f. 12/n 1813. Ingen Børn.
D 1. Frederik Valdemar Herman Christian Müller, f. 5/n 1822, Toldassistent; * Ma­
thilde Bolund, f 1859. Børn: E 1.
E 1. Marie Elisabeth Müller, f. a i/7 1854.
D 2. Lovise Caroline Müller, f. 20/ g 1824; * 4/ j2 1844 Johannes Gotthilf Møllør (Søn
af Gotthilf Heinrich M ., Major ved fyenske Inf. Rgmt., og Joh. Jydtmann), f.
28/,i 1811, Sognepræst til Dalby og Stubberup i Fyen. Børn: E l —E 9. (Wibergs Præstehist. I. S. 258).
E 1. Johanne Elisabeth Møller, f. 2n/.*> 1846; * Niels KnudSøn, Landmand i Sve­
rige. Børn: F l —F 3 .
F 1. Karen Victorine Knudsen, f. X9ji 1872.
F 2. Johannes Knudsen, f. 1G/2 1877.
F 3. Georg Nicolaj Frederik Knudsen, f. 1G/n 1878.
E 2. Gotthilf Heinrich Herman Møller, f. 1G/2 1848, Forpagter.
E 3. Georg Nicolaj Frederik Møller, f. 9/io 1850, Læge.
E 4. Doris Eleonore Møller, f. 19/i 1853.
E 5. Joachimine Dorthea Frederikke Møller, f. 17/s 1855; * 1g/ g 1875 Ludvig
Theobald B rU U V I (Søn af Adam Ludvig B., Toldforvalter i Rødby, og Dorthea
Maria Scliow), f. 20/s 1839, Sognepræst til Rind og Herning i Jylland.
Børn: F 1— F 2.
F 1. Johannes Ludvig Carl Georg Bruun, f. 17/s 1876.
F 2. Emil Dieudonné Bruun, f. 7/6 1877.
E 6. Birgitte Frederikke Vilhelmine Møller, f. ,G/4 1857.
E 7. Poul Theodor Møller, f. 29/3 1859.
E 8. Johannes Ludvig Møller, f. n /r> 1861.
E 9. Christian Tidemand Møller, f. */9 1865.
D 3. Poul Theodor Müller, f. 21/s 1826 -J* 1855, cand. jur., Sekretær og konst. Kontor­
chef i det slesvigske Ministerium.
8
C
C
C
C
C
C
C
D 4. Birgitte Frederikke Vilhelmine Müller, f. 4/io 1829 *f" 20/ 12 1855; * Carl Moritz
Hummel Kaptajn, (R i!:). Ingen Børn.
D 5. Hans Ancher Müller, f. r,/4 1832, f I4/i2 1876, Styrmand.
6. Johannes Midler, f. 1792 f 1807.
7. Mathias Sehested Midler, f. 1794, 26 Sg. Bækkegaard i Østerlarsker Sogn; * 26/n
1830 Ane Svendsen (Datter af Anders S., Kaptajn, 26 Sg. Bækkegaard i Øster­
larsker Sogn, og Bodil Lolette Kofoed), f. 9/io 1809. Børn: D l — D 9.
D 1. Herman Sehested Midler, f. 15¡9 1832 f ung.
D 2. Vilhelmine Boline Midler, f. -°/io 1834; * 12/7 1861 Herman Midler (Søn af
Hans Severin M., Løjtnant, 3 Sg. Loftsgaard i Nylarsker Sogn, og Margrethe
Kirstine Aaby), f. 2G/4 1831, 3 Sg. Loftsgaard i Nylarsker Sogn. 5 Børn, se S. 7.
D 3. Birgitte Andrea Midler, f. p/a 1837; * 1/c 1860 Hans Peter S k O V , f. I7/r> 1836,
Solbakkemøllen i Østerlarsker Sogn. Børn: E l — E 5.
E 1. Jens Mathias Skov, f. */4 1865.
E 2. Anna Margrethe Skov, f. ly /.5 1867.
E 3. Herman Peter Skov, f. 16/n 1869.
E 4. Mathea Elisabeth Skov, f. 12¡2 1872.
E 5. Hansine Skov, f. 3/s 1875.
D 4. Margrethe Cecilie Müller, f. 4/c 1839 f 1857.
D 5. AVitha Mathea Midler, f. «/,2 1841 f 27/s 1858.
D 6. Johannes Severin Midler, f. 4/s 1844.
D 7. Otto Mathias Müller, i. G/i 2 1846, Amerika.
D 8. Augusta Anine Midler, f. 12/s 1849.
D 9. Hans Ancher Müller, f. 3/r> 1852, Forvalter.
8. Alexander Jagenreuter Midler, f. 10¡4 1795 f 25/n 1871, Krigskancellisekretær, Kjøbmand i Aakirkeby; * n /i 1839 Cecilie Cathrine Ellebye, f. ,0/.3 1800 f 25/i 1858.
Børn: D l .
D 1. Birgitte Cecilie Midler, f. 28/io 1843; * 15/s 1863 Peter Martinus S c h O U , f. 2il/s
1840 f 28/? 1868, Aakirkeby. Ingen Børn.
9. Margrethe Midler, f. 1796 f 1839.
10. Birgitte Müller \ .
11. Helene Müller f 1
12. Birgitte Vilhelmine Midler, f. 1802 f 1864; * 1823 Carl Hansen Kofoød (Søn af
Hans Madsen K., Major, 29 Sg. Skadegaard i Aaker Sogn, og Karen Hansdatter),
f. 1799 f 27/i 1860, Løjtnant, 22 Sg. Sjælegaard i Østermarie Sogn. Børn: D 1
— D 5.
D 1. Hans Ancher Kofoed, f. 6/io 1824, Skibskaptajn, Kjøbenhavn til 1860, siden
Svanemøllen ved Svaneke; * 1854 Karen Kirstine Dahl, f. 5/ß 1828. Børn:
E 1 - E 5.
E 1. Birgitte Vilhelmine Kofoed, f. ?/7 1854; * 11¡7 1877 Marcus Kofoed, f. la/4
1854 *}• 1880, 13 Sg. Gamlevelde i Østerlarsker Sogn. Børn: F 1.
F 1. Kaj Kofoed, f. 22/4 1 8 7 9.
E 2. Carl Julius Kofoed, f. 18/i 1859, Blikkenslager i Svaneke.
E 3. Hans Ancher Kofoed, f. 21/7 1866.
E 4. Ada Jenny Karen Kofoed, f. 20/2 1868.
E 5. Jens Anton Dahl Kofoed, f. 28/io 1870.
D 2. Hermanmine Elisabeth Caroline Kofoed, f. 10/9 1827; * 2/s 1850 Jeppe Peter
Kofoed, f 1865, 25 Sg. Glasergaard i Østerlarsker Sogn. Børn: E l —E 2.
** Jens Jørgen Hansen, f. 1841. Børn: E 3.
E 1. Birgitte Caroline Marie Kofoed, f. */4 1858; * 19/4 1881 Hans |p86ll, 6 Vg.
Slettegaard i Østerlarsker Sogn.
E 2. Adolph K. Kofoed, f. 15/i 2 1861.
E 3. Jørgen Peter Amandus Hansen, f. 2G/io 1867.
D 3. Herman Anthoni Kofoed, f. ,4/io 1830, 22 Sg. Sjælegaard i Østermarie Sogn;
* 1861 Pouline Maria Som m er, f- u /n 1834. Børn: E l — E 7.
E 1. Jens Adolph Julius Kofoed, f. 28/ø 1862.
E 2. Frida Maria Caroline Kofoed, f. 10/e 1864.
E 3. AVitha Hermine Bolette Kofoed, f. 17/9 1866.
E 4. Birgitte Pouline Hansine Kofoed, f. 29/c 1869.
E 5. Poul Vilhelm Ancher Kofoed, f. 1-/4 1871.
9
E
E
D 4.
D 5.
6. Vilhelmine Christine Kofoed, f. -°/io 1873.
7. Hans Richard Kofoed, f. 8/2 1875.
Adolph Severin Kofoed, f. 21/s 1835 f 23/2 1860.
Birgitte Mathea Margrethe Kofoed, f. 19/4 1837; * 7/4 1866 Peder ThorSØII, f.
n% 1831, 13 Sg. Vandtappergaarcl i Bodilsker Sogn. Børn: E l — E 3.
E 1. Birgitte Caroline Thorsen, f. 24/i 1867.
E 2. Vilhelmine Petrea Thorsen, f. 27/4 18 68.
E 3. Margrethe Adolphine Thorsen, f. 14/ g 1873.
C 13. Jørgen Peter Müller, f. no/o 1804, Propr. Vallensgaard i Aaker Sogn; * -n/io 1843
Johanne Christine HcMlødattør, f. 23/5 1823. Børn: D l — D 5.
D 1. Johannes Georg Müller, f. 4/s 1846, Propr. Vallensgaard i Aaker Sogn; * 11¡i
1877 Anine Christine Kofoød (Datter af Johannes Laurentius K., 32 Sg. Store
Munkegaard i Aaker Sogn, og Marie Elisabeth Kofoed), f. 7/d 1856. Børn : E 1— E 3.
E 1. Anton Valdemar Laurentius Müller, f. 8/2 1878.
E 2. Axel Olaf Müller, f. 10/5 1880.
E 3. Elisabeth Birgitte Müller, f. 18/ ö 1883.
D 2. Herman Ancher Müller, f. *-¡2 1848 f 28/3 18 7 9.
D 3. Birgitte Vilhelmine Müller, f. 15/i 2 1852; * 6/r> 1881 Jens Peter Ipsøn, f. 7/n
1846, Bager i Aakirkeby. Børn: E l —E 2.
E 1. Harald Peter Jpsen, f. ao/3 1882.
E 2. Dorthea Christine Ipsen, f. 2/s 1883.
D 4. Frida Margrethe Sophie Müller, f. 7/s 1858; * 20/7 1883 Herman Olaus Blom*
f. 10/o 1855, Fabrikbestyrer i Rønne.
D 5. Mathea Christine Müller, f. 5/7 1860.
B 9. Morten Kofoed Müller, f. c. 1752, sf -/o 1773, Sømand.
B 10. Elsebeth Catharine Müller, f. c. 1756; * Poul AnchøP i Rønne.
B 11. Catharine Susanne Müller, f. c. 1760, s f 20/r> 1795 (Rønne Skpr.); * Bendt Rasmussen
Kjøller, Korporal, 8 Sg. Lynggaard i Aaker Sogn, separ. Børn: C l — C 2.
C 1. Poul Anthoni Kjøller, f. c. 1784.
C 2. Kirstine Cathrine Kjøller, f. c. 1793.
A 5. Agnethe Elisabeth Müller, døbt 9/i 2 1695, begr. 2r>/5 1723; * 13/r> 1717 Michel NailSøn, (Søn
af Hans N. den yngre, Præsident i Kjøbenhavn, Etats-, Justits- og Kammerraad, og Elisabeth
Borgmester P. Pedersens Datter, se Giessings Jubell. 2 D. 1 B. S. 234), begr. 14/s 1747, 62
Aar gi., s f 7/3 s. A. (B. A. A. Nr. 146), Kancelliraad, Landsdommer paa Bornholm, Svaneke.
Børn: B l — B 3. (Michel Nansen ** 14/7 1725 Karen AVolfsen).
B l . Et dødfødt Pigebarn, begr. 4/s 1718.
B 2. Elisabeth Magdalene Nansen, døbt 12/2 1722, sf 6/ a 1768 (B. A. A. Nr. 73. Fol. 137);
* “112 1749 Ancher Anthoni Müller (Søn af Poul Anthoni M., Kjøbmand i Svaneke, Propr.
Vallensgaard i Aaker Sogn, og hans første Hustru Elsebeth Bohn), døbt 25/io 1718 f 19/r»
1773, s f 7/ g s . A. (S. Herreds Skpr. i Nexø), Landsdommer paa Bornholm, 20 Vg.
Spidlegaard i Aaker Sogn. 4 Børn, se S. 4 (Ancher A. Müller ** Sara Randers).
B 3. Hans Michelsen Nansen, døbt 13/r> 1723, Oberstløjtnant og Kommandant paa Bornholm; *
Lovise von Børb&ndt (Datter af Oberstløjtnant B.), f 25/io 1766. Børn: C l — C 4.
C 1. Christiane Antonette Nansen, begr. a/o 1796, 38 Aar gi., s f 21/9 s* A. (N. Herreds
Skpr. i Hasle) ; * 3/s 1785 Ditlev Ludvig Rogørt (Søn af Poul R., Sognepræst til Tltterslev
paa Lolland, og Cecilie Margrethe Müller), f. n /4 1742 f 9/s 1813, s f 10/3 s. A. (N.
Herreds Skpr. i Hasle), Landsdommer paa Bornholm, 62 Sg. Tornbygaard i Clemenskcr
Sogn. Børn: D l —D 4. (Nyerup & Krafts Lit. Lex. S. 500).
D 1. Caroline Louise Cecilie Rogert, døbt ,4/6 1786; * 14/ 12 1813 Philip RaSCh, Kjøb­
mand i Rønne.
D 2. Hans Nansen Rogert, døbt 20/ 12 1787.
D 3. Christian Berbandt Rogert, døbt 4/n 1789, Student.
D 4. Pouline Christine Johanne Rogert, døbt 29/s 1792.
C 2. Lovise Cathrine Nansen, f. 1760 f no/7 1833; * 1789 Christopher Schrøder AndrøSØII
(Søn af Christian A., Generalauditør og Amtmand paa Bornholm, og Michelle Ottilia
Schrøder), f. 3/4 1760 f 18/5 1832, Professor, Sognepræst til Kjerteminde og Drigstrup. 1 Datter. (Wibergs Præstehist. II. S. 81. Erslews Forf. Lex. It S. 18 og
Suppl. I. S. 31).
C 3. Sophie Birgitte Nansen, f. 14/4 1763 f 18/4 1782; * a/s 1781 Johan Friderich von
Leth (Søn af Mathias v. L. til Sanderumgaard, adlet 5/ g 1757, Generalløjtnant, og
10
Cathrine Hedevig von Løvenhjelm), f. 2/<? 1737 '¡* 7/3 1817, Generalløjtnant, Komman­
dant i Kjøbenhavn. Børn: D l . (Lengnicks Stamt. Math. v. Leth og Fam. Falkenskiold).
D 1. Cathrine Hedevig v. Leth, f. ^4 1782; * <J4/i 1808 Andreas Sehested FalkenSkiOId (Søn af Arnold F. til Sæbygaard, Oberst, og Elisabeth Sehested, og Sønne­
søn af Martin Dyssel, adlet 3/s 1716 med Navnet Falkenskiold), f. 1780 f 1841
Major, Stempelpapirskontrollør. Børn: E 1— E 8. (Hiort-Lorenzen og Thiset,
Danmarks Adels Aarbog 1884. S. 107).
E I. Johan Arnoldus Frederik Falkenskiold, f. 20/s 1809 f J/2 1880, Oberst; *
Martha Nicoline Holtermann, f. 1817 f 20/ g 1883. Børn: F 1 — F 2.
F 1. Otto Seneca Falkenskiold, f. 11/ g 1844, Løjtnant, Kartograf.
F 2. Marcus Frederik Falkenskiold, f. 9¡12 1845, Løjtnant, Landmand.
E 2. Ely Sophus Falkenskiold, f. 7/<j 1812, Præst, konst. Forstander for Hillerød
Hospital.
E 3. Johan Sigismund Falkenskiold, f. 15/io 1817.
E 4. Cecilia Ottilia Septima Falkenskiold, f, 10/u 1818.
E 5. Ivanof Octavus Falkenskiold, f. ,4/i* 1819, pens. Lærer, Vejle; * ß/s 1850
Bartholine Christine LaS86f1, f. T/io 1806 f 2r,/i 1875.
E 6. Anders Falkenskiold, f. */12 1821. Læge, siden Fotograf i Set. Poul i Amerika.
E 7. Sophus Falkenskiold, f. 31/s 1823, fhv. Reserveløjtnant af Flaadcn, Inspektør
paa Røgle i Skaane; * 1851 Inger Sophie Jacobine PetorSBVl, f. 16/i 1827 f
’/s 1883. Børn: F 1— F 4.
F 1. Valdemar Carl Falkenskiold, f. 28/7 1854, Forvalter paa Lønhult i
Skaane.
F 2. Hedvig Marie Falkenskiold, f. 4¡7 1856. (Roskilde).
F 3. Sophus Vilhelm Falkenskiold, f. 1/10 1857, Fuldmægtig paa Brygge­
riet Poulsbjærg ved Slagelse.
F 4. Cecilie Dagmar Falkenskiold, f. 14/s 1S63. (Vemmetofte).
E 8. Adam Vilhelm Falkenskiold f. 8/r> 1827.
0 4. Ingeborg Christine Nansen, f. 1765.
A 6. Helene Margrethe Müller, døbt in/n 1710.
A 7. Et dødfødt Drengebarn, begr. 32/c 1712.
11
Familien Madvig.
Hans Olufsen Madvig, der under Krigen mellem Danmark og Sverige mistede alt sit Jordegods
og al sin Ejendom i Skaane for sin Troskab mod den daneke Konge Christian V *), fik Bestalling, dat.
9/s 1681, som kgl. Skovrider paa Bornholm, f ,7/s 1701, s f 22/o s. A. (B. A. A. Nr. 32. Fol.
156), 2 Vg. Kobbegaard i Østerlarsker Sogn; * Boehl Pødørsdattøl", f ¡7^1686, s f 9/i 1695 (B.
A. A. Nr. 30. Fol. 16). Børn: A l —A 5. ** Sophia Hansdatter LøidrillQ, s f 14/3 1752 (B. A. A.
Nr. 60. Fol. 126). Børn: A 6 —A 9. (Sophia Hansd. Leidring ** Michel . . . *** Peder Andersen).
A 1. Oluf Hansen Madvig, døbt 1675 i Hellerød Kirke i Skaane, ^f 14/i 1750,J s f 16/s s. A. (B.
A. A. Nr. 67. Fol. 174), fik 14/2 1727 Bestalling som Byskriver i Svaneke og Herredsskriver
i Øster og Sønder Herred (Sjæll. Reg. Nr. 52); * Maren SORRO (Datter af Jørgen Olsen S.,
Kaptajn, Propr. Lehnsgaard i Østerlarsker Sogn, og Karen Poulsdatter Hartvig), f. J/2 1694 f
19/n 1761. Børn: B 1— B 4.
B 1. Karen Madvig, f. “ /io 1717 f 1— -/12 1782, s f 18/2 1783 (B. A. A. Nr. 84); * 27/u
1738 Hans Michølsøn, s f 8/8 1758 (B. A. A. Nr. 60. Fol. 591), 9 Vg. Langedeby i
Bodilsker Sogn. Børn: C l — C 5. ** Lars PødørSØIl, s f 18/i 1760 (B. A. A. Nr. 60.
Fol. 655). Ingen Børn. * * * Niels Hansen P jj|, Løjtnant. Ingen Børn.
C 1. Signe Margrethe Hansdatter, f. c. 1739; * Hans Knildsøn i Nexø.
C 2. Maren Cathrine Hansdatter, f. c. 1742, s f G/n 1807 (S. Herreds Skpr. iNexø),
ugift.
C 3. Kierstine Hansdatter, f. c. 1744.
C 4. Michel Hansen Madvig, f. c. 1746, s f 2*/3 1810 (B. A. A. Nr. 159 b), Skipper i
Svaneke, senere i Nexø; * 10/s 1775 Elsebeth Kirstine Koøfoød (Datter af Jørgen
Peter K., Stadsfændrik i Svanoke, og Magdalene Margrethe Müller), døbt 1/i 1746 f
1787, s f a/4 1788 (B. A. A. Nr. 159 b). Børn: D l — D 3 .
D 1. Jørgen Peter Koefoed Michelsen døbt 20/s 1776 f lille.
D 2. Hans Michael Madvig, døbt "/12 1 7 7 f? f 30/3 1856, Skibsfører i Kjøbenhavn; *
Ane Cathrine Kofoød, f 29/u 1832, 48 Aar gi. Børn: E 1— E 2.
E 1. Hans Christian Madvig f. <1H/? 1820 f 1864, Kjøbmand i Kjøbenhavn; *
Betzy Westermann, f. in/ 10 182J t in/ 10
Bø™; F i —F 5 .
F 1. Vilhelm Michael Madvig, f. 12¡2 1847, Handelsfuldmægtig, Amerika; *
22/ 3 1873 Mary Charlotte Julliøn, f. 34/s 1857 i Paris. Børn: G 1— G 2.
G 1. Charles Vilhelm Madvig, f. 5/i 1874.
G 2. Georg Mauritz Madvig, f. 21/6 1878.
F 2. Alfred Madvig, f. 7/r> 1849 f /7 1874, Kjøbmand i Brasilien, ugift.
F 3. Christian Madvig, f. l4/3 1851, fhv. Proprietær, Kjøbenhavn; * 19/ 12 1877
Gerhardine Ottilia Möller, f. -°/i 1858. Børn: (1 1 - G 3.
*) Se Oluf H. Madvigs Ansøgning, dat. iJh 1727, om Embedet som Byskriver i Svaneke og Herredsskriver i
Øster og Sønder Herred. (Sjæll. Indlæg 1727).
12
G
G
G
F 4.
' C
B 2.
B 3.
C
C
C
C
C
C
C
C
1. Nanna Betzy Madvig, f. 6/io 1878.
2. Otto Christian Madvig, f. 6/ 3 1880.
3. Edwin Madvig, f. 27/a 1881.
Betzy Cathinka Madvig, f. 13/s 1853; * 2B/5 1873 Hans Peter Holm* f.
VJ/7 1847, Kaptajn i Marinen, (Gr. Fr. 6). Børn: G i — G 2.
G 1. Aage Peter Christian Holm, f. 22/3 1874.
G 2. Margrethe Holm, f. a/i 2 1875.
F 5. Victor Paulo Madvig, f. 26/s 1855, cand. pharm. Materialist i Kjøbenhavn;
* «/« 1881 Clara Elisabeth Mathilde Jantzen, f. ll/e 1855. Børn: G i
— G 2.
G 1. Ejnar Madvig, f. 8/o 1882.
G 2. Inger Betzy Margrethe Madvig, f. 4¡2 1884.
E 2. Juliane Cathrine Madvig, f. 27/s 1822.
D 3. Barbara Magdalene Michelsdatter, døbt °/7 1786.
5. Ole Madvig, døbt$9/8 1750, Langedeby i Bodilsker Sogn.
Hans Madvig, begr. <J/7 1727, 4 Aar 1 M. 3 U. gi.
Jørgen Madvig, f. 1724 f 6/i 2 1797, s f B/i 1798 (SvanekeSkpr.) By-og Herredsskriver
i Svaneke; * 25/io 1748 Margarethe Muller (Datter af Poul Anthoni M., Kjøbmand i
Svaneke, Propr. Vallensgaard i Aaker Sogn, og Elsebeth Bohn, se S. 4), f. 8/s 1729 f
25/ 12 1797. Børn: C 1— C 8.
1. Elsebeth Madvig, f. BI/3 1749 f 27/4 s. A.
2. Elsebeth Marie Madvig, f. 4/7 1750, s f 25/o 1817 (S.Herreds Skpr. i Nexø); * Sa­
muel Jacobsen Prahl (Søn af Jacob Nielsen P ., Sognepræst til Svaneke og Ibsker,
og Margrethe Rasmusdatter Marcher), f. 22/y 1730 f 7/s 1819, Sognedogn i Bodilsker.
Børn: D 1— D 2.
D 1. Ane Diderikke Funk Pralil, f. c. 1785.
D 2. Hedevig Margrethe Bjerrum Prahl; * Knud Pedersen Funk, Degnegaarden i Bo­
dilsker Sogn.
3. Maren Margrethe Madvig, f. 2G/s 1751; * 10/8 1791 David Christensen Lund, s f 12/s
1824 (Svaneke Skpr.), Borgerløjtnant i Svaneke. Ingen Børn.
4. Magdalene Margrethe Madvig, f. 8/i 1754, f ugift.
5. Karen Kirstine Madvig, f. 7/2 1756 f 4/s 1804; * 22/s 17 7 6 Richard Scott, f. i
England, Skibskaptajn, Svaneke. Børn: D l — D 9.
D 1. Margrethe Marie Scott; * John CuiTiø, Sømand, Svaneke. Børn: E 1.
E 1. Robert Scott Currie.
D 2. Robert Scott, døbt /11 1780.
D 3. Agnethe Elisabeth Scott, døbt 12/ g 1783.
D 4. Eleonora Christina Scott, døbt /11 1786 f 1787.
D 5. Eleonora Christina Scott, f. og f 1788.
D 6. Caroline Scott, begr. /s 1791, 3 Aar gi.
D 7. Jørgen Madvig Scott, f. 1790 f 11/1 1824, s f 14/i s. A. (Svaneke Skpr.), Sø­
mand, Svaneke; * Else Margrethe MortønSØVl (Enke efter Claus Adolph Nielsen
i Svaneke og Datter af Morten Pedersen, 12 Sg. Styrsgaard i Ibsker Sogn, og
Ingeborg Marie Anchersdatter Koefoed), f. 27/a 1779. Ingen Børn.
D 8. Caroline Kirstine Scott, f. 1795.
D 9. Charlotte Hedevig Scott, f. 1797; * Hans PoulSØII, Sømand. Børn: E l .
E 1. Kirstine Poulsen.
6. Ole Madvig, f. u/i« 1758, Mynsterskriver i Svaneke, senere 14 Sg. Lille Ravnsgaard
i Østermarie Sogn;** 24/io 1798 Magdalene KofOød (Datter af Poul K., Propr. Skovs­
holm i Ibsker Sogn, og Anna Cathrine Hopp), f. c. 1771. Ingen Børn.
7. Cathrine Magdalene Madvig, f. 5/4 1761; * Johan Nicolai BøPth, Spækhøker i Kjøbenliavn. Børn: D 1.
D 1. Sophie Margrethe Bartli: * Ditlev CørlSøn. Børn: E l .
E 1. Josephine Carlsen.
8. Poul Anthoni Madvig, f. 5/s 1764 f 18/io 1816, By- og Horredsskriver i Svaneke; *
24/io 1798 Margrethe Benedicte KofOød (Datter af Poul K ., Propr. Skovsholm i
Ibsker Sogn, og Anna Cathrine Hopp), f. 15/i 1777 f a/s 1852. Børn: D l —D 8.
D 1. Jørgen Madvig, f. 14/s 1799 f 1825, Sømand, ugift.
D 2. Poul Kofoed Madvig, f. 22/> 1801 f 18/3 s. A.
D 3. Poul Kofoed Madvig, f, 2U/4 1802 f 12— ia/4 1879, Sømand, Hamborg; * Chri-
13
A
A
A
A
A
A
stine B reilS8 (Datter af Heinrich B. og Margrethe Schackt), f. r>/5 1800. Børn:
E 1.
E 1. Margrethe Madvig, f 1876, ugift.
D 4. Johan Nicolai Madvig, f. 7/s 1804, Gehejmekonferentsraad, Professor, Dr. jur. &
phil., fhv. Minister for Kirke- og Undervisningsvæsenet, (R. E.* S. K.* D. M.),
(Pr. pr. mer.), (R. H. 0 .), (S. N. 1 ), (N. St. O .I .) , (F. Æ. L. 2 .), (N. L.
3.); * 7/s 1829 Elisabeth Agathe Helene Jensine Bjøring (Datter af Christopher
B., Fuldmægtig, og Elisabeth Agathe Wulff), f. 17/i 1798 f 19/o 1880. Børn:
E 1— E 6. (Erslews Forf. Lex. II. S. 199 og Suppl. II. S. 296. Levnetsbeskr,
af de ved Kbhvns. Universitets Firehundredaarsfest prom. Dokt. S. 134. W,
Swalin, Det danske Statsraad 1800— 81. S. 83 og fl. St.).
E 1. Ottilia Pouline Sophie Madvig, f. 24/7 1 830.
E 2. Benedicte Margrethe Louise Madvig, f. ai/io 1831.
E 3. Johannes Nicolai Agathon Madvig, f. 21¡2 1833, Assessor i den kgl. LandsOver- samt Hof- og Stadsret, (R. *); * la/4 1867 Caroline JürQ6ll80n (Datter
af Christian J., Professor, og Johanne Cathrine Kraft), f. 22/io 1848. Børn:
F 1.
F 1. Elisabeth Johanne Madvig, f. n /7 1874 f 26¡2 1875.
E 4. Poul Anton Georg Madvig, f. 5/ 12 1834, cand. jur., Fuldmægtig i Livsfor­
sikrings- og Forsørgelsesanstalten af 1871.
E 5. Frederikke Madvig, f. 26/e 1837 f 8,/s s. A.
E 6. Frederikke Madvig, f. 14/ t 1839 f 8/a 1848.
D 5. Anne Margrethe Müller Madvig, f. 4/a 1807 *J* 2G/ 7 1877; * Rasmus Andersen
Holm, f.
1798 t *7» 1836, Skibsfører, Svaneke. Børn: E l . ** GrønbOCll,
Skibsfører, Kjøbenhavn. Ingen Børn. *** 1844 P. La rS Ø II, f. 7 9 1814, Exam.
jur,, Forligelseskommissær i Svaneke. Ingen Børn.
E 1. Rasmus Anton Holm, f. 2/s 1836, Dr. med., Overlæge ved Sindssygeanstalten
ved Aarhus; * ni/io 1865 Bertha Marie Vigantine Tlmm, f. 17/4 1839. Børn:
F l —F 7 .
F 1. Astrid Thea Margrethe Holm, f. 7/i 2 1866.
F 2. Regnar Holm, f. 18/7 1868.
F 3. Ragnhild Valborg Holm, f. 17/4 1870.
F 4. Ingeborg Johanne Elisa Holm, f. 14/s 1876.
F 5. Hjalmar Frederik Rasmus Holm, f. 5/c 1878.
F 6. Thora Rigmor Holm, f. 5/s 1879.
F 7. Helga Agnete Holm, f. 3/i 2 1881.
D 6. Herman Müller Madvig, f. 15/? 1810 f in/ 12 1868, Snedkermester i Kjøbenhavn;
* 26/s 1849 Karen Christine Schrødør (Datter af Magnus Christian S., Kjøbmand i Stege, og Marie Judithe Hansen), f. 20/4 1822. Ingen Børn.
D 7. Karen Marie Madvig, f. 22/i 2 1812 f 1879, ugift.
D 8. Poul Anton Madvig, f. 18/ 12 1816, prak. Læge i Haderslev, Physikus i Haderslev
Physikatdistrikt til 1864; * 6/ ö 1848 Camilla Mathilde Kühl (Datter af Mathias
Christian K., kgl. Assistent, og Beate Mathilde Weel), f. 2/7 1826. Børn: E l .
(Erslews Forf. Lex. Suppl. II S. 302).
E 1. Poul Anton Mathias Madvig, f. l5/s 1849, prak. Læge i Kjøbenhavn.
B 4. Bodil Kierstine Madvig, f. 2o/s 1729 j
1763; * a/u 1751 Hans Jensen M&rchør,
Urmager.
2. Peder Hansen Madvig, f. c. 1679, Kjøbenhavn.
3. Karen Madvig, f. c. 1681.
4. Hans Hansen Madvig, f. c. 1683.
5. Anna Madvig, f. c. 1685.
6. Kirsten Madvig, f. c. 1687; * Michel JønSØli. Børn: B l —B 4.
B 1. Jens Michelsen, Søkaptajn.
B 2. Eske Michelsen, Hamborg.
B 3. Margrethe Michelsdatter; * Jens 018011 i Svaneke.
B 4. Sophie Michelsdatter; * Tønnes Sørønøøll i Svaneke.
7. Alexander Hansen Madvig, begr. 21/ 12 1767, 72 Aar gi., Skipper i Svaneke; * Ane Marie
Christønsdattør, begr. 27/2 1 771, 70 Aar gi. Børn: B l .
B 1. Ane Sophie Madvig; * fll/7 1752 Peder Thoma$80ll*
14
A 8. Johan Adolph Hansen Madvig, f. c. 1696, Svaneke; *
Børn: B l — B 5.
B 1. Hans Madvig, døbt 28/g 1725, begr. 6¡2 1726.
B 2. Claus Madvig, døbt 25/9 1 726, Kjøbenhavn.
B 3. Marie Madvig døbt 26¡9 1728, Sjælland,
B 4, Hans Jørgen Madvig, døbt 10/s 1732.
B 5. En Datter, hvis Navn ikke vides.
A 9. Hans Hansen Madvig, f. c. 1699«
1724 Margrethe Clausdattcr Thiesøn.
15
Familien Sode.
Jens Hansen Sode, der skal have været fra Skaane, hegtv ia/ 10 1654, Sognepræst til Hasle
og Rutsker; * Enken efter Formanden i Kaldet Mikkel Olufsen. Børn: A l —A 5 * ). (Wibcrgs
Præstehist. I. S. 543. Kallske Saml. Nr. 111 fol.).
A 1. Hans Jensen Sode, begr. la /9 1685, 1)2 Aar gb, s f ,2/io s. A ., Sognepræst til Nyker; * 2a/ 9
1664 Kirstine Koefoed (Datler af Hans K., Propr. Yellensgaard i Nyker Sogn). Børn: B l
— B 4. (Wibergs Præstehist. II S. 471). (Kirstine Koefoed ** Albert Hartvig, Propr. Yellens­
gaard i Nyker Sogn).
B 1. Jens Hansen Sode, f 28/:3 1694, 29 Aar gi., begr. 4/4, s f 8/i 1695 (B. A. A. Nr. 30.
Fol. 12).
B 2. Herman Hansen Sode, begr. 9/n 1720, 48 Aar gi., s f 26/u s. A. (B. A. A. Nr. 46.
Fol. 249), Propr. Vellensgaard i Nyker Sogn; * Kirstine OlllfsdattOP (Enke efter Jens
Jørgensen i Rønne), begr. 4/i 2 1745, sf 7/ 12 s. A. (B. A. A. Nr. 59. Fol. 439). Børn:
C 1 — C 6. (Kirstine Olufsdatter *** Christen Hansen).
C 1. Margrethe Bode, f. c. 1703; * al/io 1730 Jesper Michelsen Lund, Sognedegn i Clcmensker.
C 2. Elsebeth Sode, f. c. 1706, begr. p/a 1794; * 20/a 1734 Peder HanSøn, s f 28/c 1784
(B. A. A. Nr. 84 og Nr. 143), Korporal, Propr. Yellensgaard i Nyker Sogn. Børn:
D 1— D 5.
D 1. Herman Sode, 15 Sg. Kanegaard i Knudsker Sogn.
D 2. Hans Pedersen Sode i Hasle.
D 3. Ole Pedersen Sode, f 1799, 58 Aar gi., Propr. Yellensgaard i Nyker Sogn;
in/7 1785 Sidsele JørQønsd&ttør. (Hun ** Herman Hansen Sode).
D 4. Christen Sode, f 1788, 48 Aar gi., s f 5/i 2 s. A. (B. A. A. Nr. 141), Propr.
Yellensgaard i Nyker Sogn; * Bodil Maria, f 1792, 73 Aar gi.
D 5. Annike Marie Pedersdatter; * Haagen HølløSøn* Børn: E l —E 2.
E 1. Helles Haagesen, f. c. 1772.
E 2. Herman Hansen Sode, f. c. 1774 ; * 1800 Sidsele Jørgønsdattør (Enke efter
Morbroderen Ole Ped. Sode).
C 3. Karen Sode, f. c. 1707; * Niels Olsøn, Gaardejer i Sose i Yestermarie Sogn.
C 4. Hans Hermansen Sode, f. c. 1708; * . . . Børn: D l .
D 1. Mette Kirstine Hansdatter, f. c. 1736.
C 5. Oluf Hermansen Sode, f. c. 1712, Styrmand, Amsterdam.
C 6. Kirstine Sode, f. c. 1712; * 20/i 1742 Jørgen Hansen Bidstrup, s f 29/io 1762 (B.
A. A. Nr. 62. Fol. 41), Sergent, 24 Sg. Blemmegaard i Nylarsker Sogn. Børn:
D 1—D 4.
D 1. Hans Jørgensen Bidstrup, f. c. 1742 f 28/s 1794, s f ,4/4 s. A. (B. A. A. Nr.
*) Naar Tluira i sin Beskr. S. 57 beretter, at Jens H. Sode havde 4 Sønner, der alle 4 paa en Gang vare
Sognepræster paa Bornholm, er det vistnok ikke ganske rigtigt; thi Sognepræsten til Nylarsker var hans
Stifsøn og hed Mads Mikkelsen.
16
142), 24 Sg. Blemmegaard i Nylarsker Sogn; * Maren Olsdattør Børn: E 1
— E 4.
E 1. Kirstine Bidstrup, f. c. 1777.
E 2. Herman Hansen Bidstrup, f. c. 1781.
E 3. Jørgen Hansen Bidstrup, f. c. 1786.
E 4. Karen Kirstine Bidstrup, f. 1793.
D 2. Kirstine Bidstrup, f. c. 1743.
D 3. Anna Maria Bidstrup, f. c. 1752.
D 4. Herman Jørgen Bidstrup, f. c. 1755.
B 3. Hans Hansen Sode, f. c. 1676, s f 26/6 1704 (B. A. A. Nr. 35. Fol. 211), ugift.
B 4. Margrethe Sode, f n /i 1690, 10 Aar gi. begr. 17/i, s f 8/i 1695 (B .'A . A. Nr. 30.
Fol. 11).
A 2. Jacob Jensen Sode, f 25/2 1693, begr. Clj 3 , Sognepræst til Olsker og Allinge; * . . . Børn.
(Wibergs Præstehist. JI S. 534).
A 3. Jørgen Jensen Sode, f 25/ 1700, Sognepræst til Østerlarsker og Gudhjem; * 7 Sønd. efter
Trin. (drak Fæstensøl ^ ¡ a) 1673 Maren Hansdatter Anchør (Søster til den bekjendte Poul
Hansen Ancher, Provst, Kannik til Aakirke, Sognepræst til Hasle og Rutsker, og Enke efter
Formanden i Kaldet Oluf Nielsen Sonne*)). Børn: B l —B 3. (Wibergs Præstehist. JI S.
288. Kallske Saml. Nr. 111 fol.).
B 1. Jens Jørgensen Sode, -j- 7/y 1699, Sognedegn i Aaker.
B 2. Herman Jørgensen Sode, f. c. 1675, begr. ir,/a 1731, Sognepræsttil Nylarsker: * a/7
1705 Antonctte Marie Müller (Datter af Ancher Anthoni M., Landsdommer paa Born­
holm, og Magdalene Margrethe Heseler), døbt 28/io 1687. Børn: C l —CIO. (Wibergs
Præstehist. II. S. 287).
C 1. Magdalene Marie Sode, døbt 7/7 1706 f a/s 1744, begr. fa/8; * 29/s 1727 Ancher
Anthoni Schor (Søn af Hans Henrichsen S ., Amtskriver paa Bornholm, og Elsebeth
Koefoed), begr. 9/s 1778, 77 Aar gi., s*j- 28/n 1780 (Rønne Skpr.), Oberst og Vicekommandant paa Bornholm. 11 Børn.
C 2. Ancher Sode, døbt 29/ 1708, begr. 16/ 4 1710.
C 3. Anne Cathrine Sode, døbt 25/7 1710 f V1 1760; * 12/io 1731 Poul Mathias Hansen
Schor (Søn af Hans Henrichsen S., Amtskriver paa Bornholm, og Elsebeth Koefoed),
f. */o 1702 f 29 el. no/4 1753, Sognepræst til Vestermarie. 10 Børn. (Wibergs
Præstehist. II. S. 387).
C 4. Ancher Sode, f. 1712, begr. 2/a 1722.
C 5. Jørgen Hermansen Sode, døbt 15/ 3 1713, begr. lö/7 1777, Kaptajn, Propr. Kyndegaard
i Nyker Sogn; * ai/io 1735 Karen CHristønsdattør, døbt 2n/s 1719, begr. 12/s 1801.
Børn: D 1 - D 7.
D 1. Antonette Sode, døbt 20/2 1737, begr. 24/4 s. A.
D 2. Herman Jørgensen Sode, døbt 27/s 1741.
D 3. Christen Mortensen Sode, døbt 10/i 1743, Løjtnant, 24 Sg. Aabygaard i Nyker
Sogn; * Kirstine Pedersdatter Blykop.
D 4. Malene Marie Sode, døbt 30/i 1745, begr. 7/i 1752.
D 5. Anthoni Christian Sode, døbt 22/y 1746.
D 6. Ancher Müller Sode, døbt 28/s 1750 f 2/s 1820, Propr. Kyndegaard i Nyker
Sogn; * 7/y 1784 Christiane Charlotte Marie Koøfoød (Datter af Jørgen K.,
Sognepræst til Clemensker, og Margrethe Eleonora From), døbt 2°/s 1769 -j" */7
1842. Børn: E l —E 3.
E 1. Margrethe Eleonora Sode, døbt in/io 1785 f 8/n 1814; * G/s 1804 Esber Chr.
Elløby, Kaptejn, Ellebvgaard i Vestermarie Sogn. Børn.
E 2. Karen Marie Sode, døbt 29/ø 1788 f ,0/s 1879; * 23/2 1816 Erik Frisenberg Udbyø. ** 10/i 2 1830 Hans Wilhelm Kofoød (Søn af. Hans K ., 12 Sg. Vellensbygaard i Nylarsker Sogn,senere 18 Sg. Holmeg aard i Nyker Sogn, ogLisebeth
Willumsdatter), f. 1801 •(* 2/2 1872, 18 Sg. Holmegaard i Nyker Sogn. Børn.
E 3. Jørgen Hermansen Sode, døbt 19/s 1796 f 15/io 1863, Propr. Kyndegaard i
Nyker Sogn; * 4/$ 1816 Anna Cathrine Charlotte Koøfoød (Datter af Thomas
K., Løjtnant, 50 Sg. Ladegaard i Clemensker Sogn, og Anna Cathrine Koe­
foed), døbt 8/g 1789 f 5/» 1868. Børn: F 1— F 7.
g
g
*) Oluf Nielsen Sonne og Maren Hansdatter Ancher ere Stamforældrene til den paa Bornholm udbredte
Slægt Sonne.
17
F 1. Christiane Charlotte Sode, f. l l /7 1819; * 16/a 1843 Christian Andersen
SchOU
f. 6/io 1817, Sandemand, 17 Sg. Bækkegaard i Nyker Sogn.
Børn: G 1 - G 10.
G 1. Andreas Peter Schou, f. 15/o 1843 -f- 29/7 1864 i Mexico, Amerika.
G 2. Ane Cathrine Charlotte Schou, f. 25/i 1845; * 2!/o 1869 Poul Andreas
Byder, 28 Sg. Lille Almegaard i Knudsker Sogn. Børn: H l —H 2.
H 1. Poul Alfred Byder, f. ¡ 7 1870.
H 2. Christian Andreas Byder, f. ¡2 1872.
G 3. Jørgen Ancher Schou, f. 9/4 1847, Amerika; * . . . . 2 Børn.
G 4. Christian Andersen Schou, f. 20/2 1849, 11 Sg. Tjærebygaard i Knudsker
Sogn; * 20/2 1878 Ida Nicoline Koefoed, f. l8/s 1852. Børn: H l — H 2.
H 1. Anna Jacobine Schou, f. 1880.
H 2. Christian Andreas Schou, f. 1882.
G 5. Carl Albinus Schou, f. 17/12 1851, 17 Sg. Bækkegaard i Nyker Sogn ;
* 3/ 12 1880 Augusta Jørgine JønSØII- 2 Børn.
G 6. Hansine Marie Schou, f. 17/io 1854; * 2/ g 1876 Alexis Vilhelm Julius
Ibsen, Skovfoged, Horserød Hegn pr. Helsingør. Børn: H l — H 3.
H 1. Axel Christian Constant Ibsen, f. 10¡s 1877.
H 2. Poul Andreas Ibsen, f. 2/e 1879.
H 3. Christian Theodor Ibsen, f. 9/* 1881.
G 7. Janus Felix Schou, f. ,4/i 1857, Brødeskov pr. Hillerød; * 1882
Sophie Krogh. Børn: H 1.
H 1. Ella Christine Schou, f. ¡ q 1883.
G 8. Thora Gudmundine Schou, f. 16/3 1859; * 1883 Thorvald Christian
Skovgaard, Præstegaarden i Knudsker Sogn.
G 9. Hans Julius Schou, f. 9/7 1861 f 13¡10 s. A.
G 10. Hans Tobias Schou, f. 20/o 1862 f 28/9 s. A.
F 2. Cathrine Margrethe Sode, f. 27¡7 1822 f 7/s 1874 * -5/n 1851 Jørgen
Koefoed, f. 11¡9 1816 f 24/4 1881, Skipper, siden Kjøbmand i Rønne. Børn :
G 1— G 2.
G 1. Jørgen Herman Koefoed, f. 16/i 1857, Kjøbmand i Rønne; * 23/n
1881 Michelle Marie OlSøn, f. 7/t 1854.
G 2. Charlotte Caroline Cathrine Koefoed, f. 15/n 1858; * 26/* 1882
Jørgen Ibsen Sode (Søn af Thomas Koefoed From S ., Propr. Blykobbegaard i Nyker Sogn, og Margrethe Kirstine Ibsen), f. 7/n 1857,
Propr. Blykobbegaard og 18 Sg. Holmegaard i Nyker Sogn. 1 Barn.
F 3. Ancher Müller Sode, f. 24/io 1824, 63 Sg. Samsingsgaard i Clemensker
Sogn; * 25/n 1863 Christine Nicoline Kofoød (Datter af Lars K., Propr.
Vellensgaard i Nyker Sogn, og Anne Elisabeth Ancher), f. 10/6 1835. Børn:
G 1 - G 4.
G 1. Herman Sodo, f. 14/n 1864.
G 2. Axel Christian Sode, f. 22/9 1 86 6.
G 3. Agnes Charlotte Sode, f. 11U 1869.
G 4. Christian Thomas Sode, f. 2(?/s 1872.
F 4. Thomas Koefoed From Sode, f. 2,/g 1827 f 24/4 1871, 24 Sg. Vævergaard i Olsker Sogn, derefter 5 Sg. Ybbernegaard i Nyker Sogn, senere
2 Sg. Dalegaard og sidst Propr. Blykobbegaard i samme Sogn; * 12/ 3 1856
Margrethe Kirstine Ib s ø n , f. lxjn 1834. Børn: G I — G 7.
G 1. Jørgen Ibsen Sode, f. 7/n 1857, Propr. Blykobbegaard og 18 Sg.
Holmegaard i Nyker Sogn; * 20/4 1882 Charlotte Caroline Cathrine
Koefoed (Datter af Jørgen K., Kjøbmand i Rønne, og Cathrine Mar­
grethe Sode) f. ,5/n 1858. Børn: H l .
H 1. Jørgen Thomas Koefoed Sode, f. 27/i 1883.
G 2. Caroline Charlotte Sode, f. 10/* 1859, Malerinde, Kjøbenhavn.
G *3. Thora Nielsine Kirstine Sode, f. 13/i 1861, Kontoristinde, Kjøbenhavn.
G 4. Niels Sode, f. 9/n 1863, Amerika.
G 5. Margrethe Sode, f. 15/i 2 1865.
G 6. Karen Julie Sode, f. 30/i 2 1867.
G 7. Sophie Cathrine Sode, f. 12/i 1870.
F 5. Eleonora Margrethe Sode, f. °/i 1830; * iJjb 1852 Peder Jacobsen Flinch,
18
f. 1825, 2 Sg. Dalegaard i Nyker Sogn, senere 5 Sg. Ybbernegaard i
samme Sogn. Børn: Gr 1 — G 9.
G 1. Ane Cathrine Charlotte Funch, f. 29/s 1853; * 14/o 1877 Anton H.
Olsen, Kuregaard i Aaker Sogn. 2 Børn.
G 2. Jørgen Hermansen Funcli, f. ,?u/8 1855, Amerika.
G 3. Nicoline Petrea Funcli, f. J9/i 1857; * 29/n 1879 Claus Marius
Olsen, 19 Sg. Kirkeby i Pedersker Sogn. Ingen Børn.
G 4. Charlotte Kirstine Cathrine Eleonora Funch, f. 2,/io 1860.
G 5. Niels Juul Funcli, f. 25/ 12 1861.
G 6 . Helga Margrethe Funch, f. in/7 1865.
G 7. Thea Eleonora Funch, f. 27/i 1868.
G 8 . Ellen Caroline Funch, f. 10/ 6 1870.
G 9. Peter Thomas Jacob Funch, f. 2a/ 10 1873.
F 6 . Herman Jørgensen Sode, f. 27/s 1832, Propr. Kyndegaard i Nykor Sogn,
senere Nordlyst ved Bønne; * 16/n 1851 Petrea Andrea K0Sf06(l (Datter
af Herman Mortensen Bohn K ., Propr. Baggegaard i Clemensker Sogn,
og Margrethe Eleonora Koefoed), f. 22/a 1828. Børn: G i — G 7.
G 1. Hermandine Eleonora Sode, f. 27/i 1853; *20/2 1880 PeterHenning
Andreas Kofoed (Søu af Jens Peter K ., 60 Sg. iClemensker Sogn,
og Margrethe Cathrine Koefoed), f. 7/4 1856, 34 Sg. Lynggaard i
Østerlarsker Sogn. 2 Børn.
G 2. Jørgen Hermansen Sode, f. 24/i 1857, Amerika.
G 3. Anna Charlotte Sode, f. 24/i 1860; * 1882 Hans FriBSSrd, 43 Sg.
Store Gadegaard i Vestermarie Sogn. 1 Barn.
G 4. Ancher Albanus Müller Sode, f. 21/c 1862, Mejerist.
G 5. Cathrine Margrethe Sode, f. 18/ 12 1864.
G 6 . Thorvald Anthoni Sode, f. 17/i 1867.
G 7. Flora Maria Sode, f. 4/s 1869.
F 7. Karen Marie Sode, f. */11 1835; * 22/ ö 1864 Andreas Ancher Wø8th, f1834, 22 Sg. Hullegaard i Nyker Sogn. Børn: G I.
G 1 . Herman Peter Anton Westh, f. 2a/*2 1868.
D 7. Antonette (Agnethe) Malene Sode, døbt 20/io 1752, begr. 10/i 1778, s f no/i s.
A. (B. A. A. Nr. 73. Fol. 341); * Herman Olsen Sonne (Søn af Ole Edvardsen
S., Løjtnant, 28 Sg. Loftsgaard i Aaker Sogn, og Karen Munch), døbt 17/i 1751,
s f 2a/ 7 1813 (S. Herreds Skpr. i Nexø), Kaptajn, 28 Sg. Loftsgaard i Aaker
Sogn. Børn: E 1— E 2. (Herman O. Sonne ** Cathrine Kofoed. *** Cecilie
Funch Prahl).
E 1. Ole Edvardsen Sonne, døbt ,2/s 1776 *j* ugift.
E 2. Jørgen Hermansen Sonne, døbt */i 1778, begr. 12/i s. A.
C 6 . Anthoni Christian Sode, døbt 2/i 1716 f 25/i 1746, Løjtnant.
C 7. Margrethe Elisabeth Sode, f. 1718, s f 3/ 1788 (B. A. A. Nr.75. Fol. 18); * Sa«muel Hertel, Sognedegn i Vestermarief Børn: D l —D 5 (5 f smaa).
D 1. Else Margrethe Hertel, f. c. 1743.
D 2. Christian West Hertel, f. 1/b 1748 f 9¡7 1817, Sognepræst til Øster Tørslev i
Jylland; * 4/n 1789 Mette Kirstine RÜ86 (Datter af Jacob B., Sognepræst til
Nimtofte, og Gjertrud Marie Fischer), f. 1735 “¡* <{/ 5 1838. Flere Børn, af disse
E 1. (Wibergs Præstehist. III. S. 412. Erslews Forf. Lex. I. S. 644 og Suppl.
I. S. 778).
E 1. Jacob Samuel Hertel, f. 5/s 1792 f 10/3 1867, Sognepræst til Eltang og Vil­
strup i Jylland; * 1831 Anna Charlotte Elisabeth P6t6P86lt, døbt 25/s 1807.
(Wibergs Præstehist. I. S. 314. Erslews Forf. Lex. I. S. 645 og Suppl. I.
S. 779).
D 3. Magdalene Hertel, f. c. 1749.
D 4. Maren West Hertel; * l9/n 1783 Christian Frederik Sonnø, Løjtnant i Bønne.
D 5. Antonette Kirstine Hertel, f. c. 1759.
C 8 Hedvig Sode, f. 1720; * a l/ 8 1757 Jacob Peter Prahl (Søn af Jacob Nielsen P.,
Sognepræst til Svaneke og Ibsker, og Margrethe Basmusdatter Marcher), f. Cy/7 1737
7 25/ 12 1810, Sognepræst til Østermarie. Børn; D 1. (Jacob P. Prahl ** 18/e 1800
Karen Kirstine Sonne). (Wibergs Præstehist. II. S. 385).
D l . Antonette Marie Prahl, f. 22/o 1759 *}* 23/5 1760.
g
19
C 9. Mette Cathrine Sode, døbt 5/n 1721 f lfi/s 1803; * */7 1757 Jørgen Snmuclson
Stender f. n/s 1702 f 17/3 1773, Borgerkaptajn i Rønne. Ingen Børn.
C 10. Agnethe Sode, døbt Ui/o 1728; * 25/io 1751 Peder Dam, Kaptajn, Aaker Sogn. !i:
Mads Koefoed Stender, (Søn af Jørgen Samuelsen S., Borgerkaptajn i Rønne, og lians
tredje Hustru Martha Margrethe Koefoed), f. -°/i 1742 f "(5/i 1775 (Rønne Skpr.),
Rønne. 4 Børn.
B 3. Margrethe Sode, f °/2 1697, 19 Aar gi.
A 4. Martha Jensdatter Sode, f. 1647 f 25/ g 1697, begr. no/ g; :!: Peder Zandersen Lesler, s f 20/o
1688 (B. A. A. Nr. 28 Fol. 149), Propr. Kyndegaarcl i Nyker Sogn. Børn: B l — B 5. **
1690 Jens Sørensen MorsinQ, begr. I0/ 3 1702, 71 Aar gh, Sognepræst til Nylarskcr. Ingen
Børn. (Wibergs Præstehist. II. S. 287).
B 1. Margrethe Pedersdatter Lesler; * Oluf Suenscn B r O C h , Borgmester i Rønne, s f 22/7 1689.
** Lauridz Lauridzøn i Rønne.
B 2. Sidtzele Pedersdatter Lesler, f. c. 1671 f c/io 1754; * 9/<j 1690 Hans E r iC h S Ø f l (Søn af
Erich Monsen f 1700, c 80 Aar gh, Skovrider paa Bornholm, og Bendte, f 1705 [B.
A. A. Nr. 113]), begr. 9/<t 1736, 73 Aar gh, Holtzførster paa Bornholm. Børn: C 1
— C 5.
C 1. Peder Hansen Splidtz, f 29/n 1762, 64 Aar gh, begr. 8/ 12, s*}* 16¡12 s. A. (B. A. A.
Nr. 69. Fol. 76), Propr. Skovsholm i Ibsker Sogn; * Magdalene Margrethe Koøfoød
(Datter af Peder K. i Nexø, og Agnethe Marie Elster), begr. 13/3 1752, 42 Aar gh,
s f 5/4 s. A. (B. A. A. Nr. 60. Fol. 129). 10 Børn.
C 2. Erich Hansen, s f ,0/i2 1772 (B. A. A. Nr. 63. Fol. 355), 25 Sg. Splitsgaard i
Clemensker Sogn; * Mette M ic h ø ls d ø ttø r (Datter af Michel Hansen Storcli, 8 Vg.
Vestergaard i Vestermarie Sogn, og Elisabeth Hansdatter Koefoed), f. c. 1695, s f
10/ 12 1772 (B. A. A. Nr. 63. Fol. 355).
C 3. Zander Hansen Lesler, f n/z 1735; * 5/2 1735 Anna Cathrine Koøfoød (Datter af
Herman Poulsen K., Kjøbmand i Svaneke, cg Karen Davidsdatter Wolfsen), døbt l9/i
1710. Ingen Børn.
C 4. Cecilia Hansdatter; * Johan Lorentzen A b r O Ø i Rønne. Børn: D l —D 2.
D 1. Martha Cathrine Abroe, f. ,0/i 2 1718; * I9/io 1746 Hans Prødbjørn, f. 21/s 1713,
Løjtnant og Handelsmand i Rønne. Børn: E 1— E 9.
E 1. Anna Predbjørn, f. 7/io 1747 f 1831; * 28/i2 1781 Didrik OlSØII, døbt l9/io
1746, Kjøbmand i Rønne, Børn.
E 2. Bendix Predbjørn, f. 4 /y 1749 f °/i 2 1757.
E 3. Cecilia Predbjørn, f. 18/io 1750 f lc/i 2 1751.
E 4. Lorentz Abroe Predbjørn, f. 4/i 1752; * ,9/2 1783 Else Hønriksdattøl*.
E 5. Cecilia Predbjørn, f. 17/c 1753 f 12/ i2 1759.
E 6. Johan Predbjørn, f. a/n 1754.
E 7. Else Cathrine Predbjørn, f. 10¡7 1756.
E 8. Martha Maria Predbjørn, f. 1 -/12 1757.
E 9. Bendix Predbjørn, f. 21/7 1760.
D 2. Margaretha Abroe; * Mathias Kiøttølsøn, Holtzførster, Røme. Børn.
C 5. Bente Hansdatter; * Jochum Th iø S Ø II, f 1 4 / 1775 i sit 7 3 Aar, Kjøbmand i Svaneke.
Børn: D l — D 4.
D 1. Hans Thiesen s f l7/s 1756, Kjøbmand i Svaneke; * Elsebeth Anchør (Datter af
Jochum A., Kjøbmand i Rønne, og . . . ), f. c. 1717, s f l2 /7 1752 (B. A. A.
Nr. 67. Fol. 211). Børn: E l .
E 1. Benedicte Kirstine Thiesen, f. c. 1749; * Hans M ichølSØII, Kjøbmand i Svaneke.
D 2. Maria Magdalene Thiesen; * Henning RaøCh? Kaptajn og Kjøbmand i Svaneke.
4 Børn.
D 3. Cecilia Sophia Thiesen, f in/r> 1774, s f * / s . A. (Rønne Skpr.); * Philip H.
Bohn, f lc’/n 1787, Sergent i Rønne. Børn: E l —E 5.
E 1. Jochum Thiesen Bohn, f. c. 1760.
E 2. Benedicte Margrethe Bohn, f. c. 1763.
E 3. Kirstine Sisillia Bohn, f. c. 1767.
E 4. Elsebeth Marie Bohn, f. c. 1769.
E 5. Martha Catharina Bohn, f. c. 1771.
D 4. Margaretha Benedicte Thiesen; * Peter Hopp, 37 Sg. Hoppegaard i Østermarie
Sogn. Børn: E l .
g
g
-2 0
E 1. Anna Catharina Hopp, s f 11h 1802 (O. Herreds Skpr. i Svaneke); * 1771
Poul Kofoed (Søn af Peder Hansen Splidtz, Propr. Skovsholm i Ibsker Sogn,
og Magdalene Margrethe Koefoed), f. 13/ g 1748 f lc/i2 1796, s f 31/7 1798
(0 . Herreds Skpr. i Svaneke), Propr. Skovsholm i Ibsker Sogn. 10 Børn.
** Hans Jørgen Koøfoød (Søn af Hans K ., Herredskaptajn, 12 Sg. Søndregaard i Nyker Sogn, og Anna Christophersdatter), døbt 12/o 1765. Ingen
Børn.
B 3. Anna Pedersdatter Lesler, f. 1674 f 2W/i 1738, begr. 5/«>, s f 1-/2 s. A. (B. A. A. Nr.
58. Fol. 299); * (trol. 12/io 1692) Mads Hansen Køøfoød (Søn af Hans Madsen K.,
Kaptajn, Propr. 23 Sg. Koefoedgaard i Østennarie Sogn, og Karen Clausdatter Kjøller),
f. 1657 f 2I/s 1735, 77 Aar 9 M., 1 U., 1 D. gi., begr. 28/<>, s f 12/io s. A. (B. A.
A. Nr. 56. Fol. 376), Propr. Store Almegaard i Knudsker Sogn. 10 Børn.
B 4. Jens Pedersen Lesler, f. c. 1677, begr. 7/ g 1716, 38 Aar 10 M. gi. s f 11¡% 1717 (B. A.
A. Nr. 39. Fol. 550), Landstingskriver, Propr. Kyndegaard i Nyker Sogn; * Karen Andersdatter Aalborig, begr. 18/i 1741, 59 Aar gi. Børn: C l.
C 1. Martha Jensdatter Lesler, f. 1704; * 1724 Hans Christian Larsen Mahl6l% f. 1695
f y/io 1759, Sognepræst til Olsker og Allinge. 3 Børn. (Wibergs Præstehist. II.
S. 534).
B 5. Martha Margrethe Pedersdatter Lesler, f. c. 1681 f lc/i 1747, s f 18/i s. A. (Rønne
Skpr.); * Hans. . . . . Børn: C l. ** Mads Hansen Koøfoød (Søn af Hans Madsen K.,
Kaptajn, Propr. Eskildsgaard i Pedersker Sogn, og Johanne Koefoed), døbt ,7 /7 1691 f
2j 5 1739, begr. 8/s, s f 3/ g s . A. (Rønne Skpr.), Kjøbmand i Rønne. Børn: C 2 —C 3.
C 1. Kirsten Hansdatter, s f 1G/o 1748; * Matthias Ibsøn, f fi/8 1753, Byskriver i Nexø.
Børn. (M. Ibsens Ligsten, se Thuras Beskr. S. 177).
C 2. Hans Madsen Koefoed, begr. 5/ j2 1743, 26 Aar 2 M. 3 U. 1 D. gi., Rønne; * 2!>/n
1742 Margrethe Koefoed (Datter af Andreas Madsen K. i Rønne og Giertrud Mads­
datter Bohn). Ingen Børn.
C 3. Martha Margrethe Koefoed, f. 29/ ji 1720 f 22/2 1742, begr. 2/3; * ,8/i 1741 Jørgen
Samuelsen Stender? f. 3/ h 1702 f 17/s 1773, Borgerkaptajn i Rønne. Børn: D l .
D 1. Mads Koefoed Stender, f. *«/i 1742 f 2C'I* 1775 (Rønne Skpr.), Rønne; * 5/a
1760 Agnethe Sode (Datter af Herman Jørgensen S., Sognepræst til Nylarsker,
og Antonette Marie Muller), døbt ,9/o 1728. 6 Børn.
A 5. Karen Jensdatter Sode; * Poul Hansen Ancher, f “8/io 1697, begr. 5/n , Provst, Kannik til
Aakirke, Sognepræst til Hasle og Rutsker, en af Hovedpersonerne ved Bornholms Erobring fra
Svenskerne 1658. Børn: B l — B 5. (Poul H. Ancher ** Lene, Archelicmester Niels Jørgensens
Datter i Sandvig). (Wibergs Præstehist. I. S. 543. Kaliske Saml. Nr. 111 fol.).
B 1. Else Poulsdatter Ancher; * Hans Predbjørnsen Langstød, f. c. 1644 f 24/s 1687, Sogne­
præst til Nyker. Børn: C l —C 2. ** Niels Han8øn i Sandvig. (Wibergs Præstehist.
II. S. 472. Kallske Saml. Nr. 111 fol.).
C 1. Predbjørn Langsted, Underretsprokurator i Jylland.
C 2. Anna Langsted; * Bendix Jacobsen Rothenstoin i Østerlarsker Sogn. Børn: D l —D 4.
D 1. Hans Predbjørn, Handelsmand i Rønne. (Han er vistnok den samme, der var
gift med Martha Cathrine Abroe, se S. 19).
D 2. Johanne Bendixdatter; * Jørgen JørgønSOII i Sandvig.
D 3. Martha Bendixdatter; * Peder Mogensen i Allinge.
D 4. Kai en Bendixdatter; * . . . i Rønne.
B 2. Jens Poulsen Ancher, s f ,J/8 1709 (Hasle Skpr.), Hasle; * Kiønnecho Niølsdøttør Børn:
C 1 - C 2.
C 1. Karen Ancher, f. c. 1694.
C 2. Poul Jensen Ancher, f. c. 1697.
B 3. Hans Poulsen Ancher, f. c. 1662 f 8¡2 1740 Sognepræst til Rønne og Knudsker; * 24/s
1687 Kirsten Jochum sdattør Børn: C l —C 2. ** Susanne Florentinc Schllltz f l0/4
1731. Ingen Børn. *** 4/o 1731 Anna Frederikke HirSChnach (Datter af R. H., Oberst,
Kommandant paa Christiansø, og Joh. v. Eppinger). Ingen Børn. (Wibergs Præstehist.
II. S. 684. Kallske Saml. Nr. l l l fol.).
C 1. Jochum Ancher, f ir>/7 1736, 47 Aar gi., Kjøbmand i Rønne; * . . . Børn: D l —
D 3. * * Maria Pødørsdattør Børn: D 4 - D 8 .
D 1. Kirstine Ancher, f. 1715 ^ f 29—30/s 1740, s f 81/s s. A. (B. A. A. Nr. 67.
Fol. 42); * 21110 1734 Jørgen Peter Koøfoød (Søn af Hans Poulsen K., Kjøb­
mand i Svaneke, og Barbara Jørgensdatter), døbt 27/3 1707, begr. 18/a 1754,
21
C
B 4.
B 5.
C
Stadsfændrik i Svaneke. 1 Barn. (Jørgen P. Koefoed ** Magdalene Margrethe
Muller).
D 2. Hans Ancher, Stadskaptajn i Nexø; * 28/9 1 743 Ellen Margrethe Bohn. Børn.
D 3. Elsebeth Ancher, f. c. 1717 s f 12/7 1752 (B. A. A. Nr. 67. Fol. 211); * Hans
Thiesen (Søn af JochumT., Kjøbmand i Svaneke, og Bente Hansdatter), s f 17/s
1756 (B. A. A. Nr. 67. Fol. 279), Kjøbmand i Svaneke. 1 Barn, se S. 19.
D 4. Barbara Ancher, f. c. 1727.
D 5. Cathrine Ancher, f. c. 1729; * Claus Jørgensen S t ø ø n b ø C h , f- * 4/9 1708 f 23/g
1766, . Sognepræst til Østermarie. 6 Børn. (Wibergs Præstehist. IT. S. 385.
Kaliske Saml. Nr. 111 fol.).
D 6. Poul Ancher, døbt /<; 1730 f lille.
D 7. Andreas Ancher, døbt ¡12 1731.
D 8. Jørgen Ancher, døbt 11/ g 1733 f lille.
2. Karen Ancher; * Mads demensen EllQøl, Stadskaptajn i Hasle.
Jørgen Poulsen Ancher, f. 1673, begr. 1/ a 1718, Sognepræst til Østerlarsker og Gudhjem;
* 1111 1704 Johanne Koøfoød (Datter af Peder K., Raadmand i Svaneke, og Else . . .),
begr. ~/a 1762, 83 Aar gi. 4 Børn. (Johanne Koefoed ** Peter Magnussen Langhorn,'
Garnisonskirurg paa Christiansø). (Wibergs Præstehist. II. S. 288).
Margrethe Poulsdatter Ancher, f. c. 1658, s f ,8/£ 1734 (Hasle Skpr.); * Morten Hermansen Bohn (Søn af Herman Mortensen B ., Borgmester i Rønne, og Barbara Jørgcnsdatter), fJtøVl652 f 23/7 1725, s f 2i,/s s. A. (Hasle Skpr.), Kaptajn og Borgmester i
Hasle. Børn: C 1— C 5.
1. Herman Mortensen Bohn, f. 1682 f 12/ 12 1773, s f 2/s 1779 (Rønne Skpr.), Kjøb­
mand i Rønne; * 6/7 1711 Karen L ørsdattør*), f /4 1784. Børn: D l - D 3 .
D 1. Lars Kjorth Bohn, f * / 1760, s f 3/ . A. (Rønne Skpr.), Kjøbmand i Rønne;
* 20/i 1758 Ellen Kirstine Sonnø (Datter af Knud Hansen S., Major i Nexø, og
Kirstine Ipsdatter), f. n / 12 1738 f 8/i 1772. Børn: E l —E 2.
E 1. Herman Larsen Bohn, f. 20/i 1759 f 13/io 1815, Forligelseskommissær og
Kjøbmand i Nexø; * 2r>/i 1785 Mette Kirstine Birch, f li5/a 1807, 46 Aar
gi. Børn: F l —F 5. (Lengnicks Stamt. over Etatsraadinde Koefoeds Slægt
S. 7).
F 1. Lars Hjorth Bohn, døbt 7/s 1788 f ugift, Skibsfører.
F 2. Herman Hermansen Bohn, døbt 27/o 1793 f 26/i 1846, Møller ved N exø;
* 20/s 1826 Caroline Martine Nestved SOMIO (Datter af Ole Edvard S.,
Løjtnant, 36 Sg. Risegaard i Aaker Sogn, og Anne Cathrine Mahler), f.
*/• 1804 f 13/ 3 1875. 4 Børn.
F 3. Ellen Margrethe Bohn, f. 9/ g 1798; * 10/i 1818 Johan Finchenhagcn
0livøritl8 (Søn nf Holger Finchenhagen O., Sognepræst til Svaneke og
Ibsker, og Sophie Magdalene Thillerup), f. 12/2 1792, Kancelliraad, By­
skriver i Svaneke. 8 Børn. (Erslews Forf. Lex. II. S. 489 og Suppl.
II. S. 578).
F 4. Jørgen Hermansen Bohn, f. 11/s 1800 f 7/5 1860, Kjøbmand i Svaneke;
* 29/n 1828 Elisabeth Rø8IIIUS8øn, f. <J/io 1799. 4 Børn.
F 5. Kirstine Marie Bohn, f. 18¡s 1802; * 7/i 1837 Johan Sonnø (Søn af
Ole Edvard S., Løjtnant, 36 Sg. Risegaard i Aaker Sogn, og Anne
Cathrine Mahler), f. 22/io 1806 f 22/r> 1883, Kjøbmand i Nexø. 4 Børn.
E 2. Knud Larsen Bohn, f 3/i 1760 f ugift.
D 2. Morten Bohn, f. 23/io 1719 f 29/ g 1802, s f s. D. (Rønne Skpr.), Kjøbmand i
Rønne; * 5/a 1749 Barbara Kirstine A l l C h ø r , f. 1725 f 10/i> 1771. Børn: E l
—E 7 .
E 1. Margrethe Bohn, f. 19/io 1750 f ugift.
E 2. Herman Bohn, f. 11/n 1751 f lille.
E 3. Karen Bohn, f. 19/i 1754, s f */5 1821 (Rønne Skpr.); * 20/ i2 1775 Mads
Clemen EnQøl (Søn af Hans Ancher E. i Rønne og Margrethe Andreasdatter
Koefoed), døbt n/4 1747, Kjøbmand i Rønne. Børn.
E 4. Jochum Ancher Bohn, f. 20/ia 1756 f V5 1809, Kjøbmand i Svaneke, senere
g
g
s
*) Lengnick anfører paa Stamt. over Etatsraadinde Koefoeds Slægt, at Herman M. Bohn var gift med Margrethe
Pedersdatter Lesler; men det er vistnok ikke rigtigt.
22
D
C 2.
D
D
C 3.
D
D
D
i Kønne; * 8/i 1777 Maren Schor (Enke efter Jochum Thiesen, Kjøbmand
i Svaneke, og Datter af Ancher Anthoni S., Oberst og Yicekommandant paa
Bornholm, og Magdalene Marie Sode), f. 8¡7 1736 -|- 5/ 12 1808. 1 Datter.
(Lengnicks Stamt. over Etatsraadinde Koefoeds Slægt).
E 5. Maria Bolin, f. 19/i 1760 *j- 20/i 1838, fik 12/s 1818 Titel af Etatsraadinde,
Stifterinde af de koefocdske Legater; * 11/12 1776 Jochum Herman Anchør?
hegr. 1115 1786, Kjøbmand i Nexø. 1 Søn -{- lille. ** 29/i 2 1786 Hans
Peter Koefoød (Søn af Peder K , Kjøbmand i Svaneke, og Margrethe Elisa­
beth Marcher), f. 16/io 1742 a/i 1812, Skihskaptajn og Grosserer i Kjøbenhavn, senere Ejer af Aastrup og Holbæk Ladegaard. Ingen Børn.
E 6. Poul Bohn, f. 10/ g 1761, Literat.
E 7. Lars Hjorth Bohn, f. 25/a 1763 1808, Student (Nyerup & Krafts Lit. Lex.
S. 75).
3. Barbara Bohn; * 20/ g 1743 Mads Bohn, f. 2/2 1718 sf 19/8 1754 (Kønne Skpr.),
Rønne. Børn: E l — E 8. ** Rasmus Marchør ? Kjøbmand i Rønne. Børn:
E 9—E 11.
E 1. Herman Madsen Bohn, døbt 5¡7 1744, Løjtnant, Kjøbmand i Rønne.
E 2. Niels West Bohn, døbt ,0/ 12 1745, Koffardikaptajn.
E 3. Poul Bohn, f. c. 1746 f 24/o 1796, s~f- nü/9 s. A. (Rønne Skpr.), Koffardikaptajn, Rønne.
E 4. Ole Bohn, (Tvilling), døbt 26/i 1748, s-|- 17/i 2 1757 (Rønne Skpr.).
E 5. Lars Bohn, (Tvilling), døbt 26/i 1748
lille.
E 6. Lars Bohn, døbt 29/ g 1749 f lille.
E 7. Lars Madsen Bohn, døbt r>/i 1752, s-|- n/é 1779 (Rønne Skpr.).
E 8. Christopher Bohn, døbt 15]i 1753.
E 9. Margrethe Elisabeth Marcher, f. 1755.
E 10. Mads Bohn Marcher, f. 18/i 1757
1829, Sognepræst til Korncrup og
Svogerslev i Sjælland; * 5/i 1799 Frederikke Juliane Børy, i* 1S/ 12 1801.
Ingen Børn. (Wibergs Præstehist. II. S. 247).
E 11. Hans Marcher, døbt 10¡2 1759.
Poul Mortensen Bohn, f. 1697 •f 1 -/11 1759, hegr. i Metropolitankirken i Wien,
General, Feltmarschalløjtnant i Østerrig; hans Levnet findes i Rawerts danske Krigsbibliothek III Aarg. 1796. S. 147; * c. 1747 Maria Rosina von Grøbønføldt. Børn:
D 1—D 2.
1. Frantz Xaver Wilhelm Poul Andreas Thecla v. Bohn, f. ^ 11 1752.
2. Wilhelm Johann Nepom. Leonardus Thecla v. Bohn, f. °/n 1754.
Barbra Bohn, s-j- 28/n 1710 (B. A. A. Nr. 64. Fol. 199); * Diderich Wolfsøn, s f
2n/G 1740 (B. A. A. Nr. 146), Stadsløjtnant i Svaneke. Børn: D l —D 3.
1. David Wolfsen, f. c. 1703, Rektor i Nexø.
2. Herman Bohn Wolfsen, ^f. c. 1707, Kommandørkaptajn og Kommandant paa
Fæstningen Christiansø; ¡* Cathrine LøØQøard (Datter af Christian L., Kjøbmand
og Stempelpapirsforvalter, og Magdalene Margrethe Tønder), 1746, 21 Aar gi.
Børn: E l./* * * Charlotte Hedevig Stibolt (Datter af Caspar Henrik S., adlet
2l/9 1777, Kommandørkaptajn, og Catharine Harasoffsky v. Harras), f. 18/s 1733
f 1805. Børn: E 2 —E 3.
E 1. Christian Leegaard Wolfsen, f. 1746.
E 2. Caspar Henrik Wolfsen, f. 1750.
E 3. Herman Johan Poul Bohn Wolfsen, f. 1752.
3. Karen Wolfsen; * 14/7 1725 Michel N&nSOll (Søn af Hans N. den yngre, Præsi­
dent i Kjøbenhavn, Etats-, Justits- og Kammerraad, og Elisabeth, Borgmester P.
Pedersens Datter, se Giessings Jubel!. 2 D. 1 B. S. 235), begr. ,4/s 1747, 62
Aar gi., s*|- 7/ 3 s. A. (B. A. A. Nr. 146), Kancelliraad, Landsdommer paa Born­
holm , Svaneke. Børn: E 1— E 4. (Michel Nansen var første Gang gift med
Agnethe Elisabeth Müller, se S. 9).
E 1. Morten Bohn Nansen, døbt 10/ 3 1728, Werk Basse paa Fæstningen Christiansø.
E 2. Ancher Anthoni Nansen, f. c. 1730 f in/s 1765, Sorenskriver i Ytre Sogn i
Norge; * Petrikke Johanne Løiørdahl. Børn: F 1.
F 1. Hans Leierdahl Nansen, f. 17/g 1764 f 15/s 1821, Yicelandsdommer paa
Lolland og Falster, Birkedommer i Frederiksværk og Halsnes Birk i
Sjælland, derefter Sorenskriver i Guldalen og senere i Jæderen og Dalerne
23
i Norge, Stortingsmand; * 1796 Albertine Christine HøSSlør* separ.
Børn: C l —Gr 8. ** 1810 Vendelia Christiane Louise M øllør 5 Børn,
af disse G- 9. (Kraft, Norsk Forf. Lex. S. 463. Fr. Hammerich i Hist.
Tidsskr. 3 B. I. S. 257— 59).
G 1. Albert Sebastian Nansen, f. 1798.
G 2- Johanne Christine Nansen, f. 7/4 1798; * 14/i 1827 Gottlieb Schønheyder (Søn af Johan Henrik S., Dr. med. Prof., og Charlotte Pouline Hyllested), f. 22/io 1790, f l8/n 1882, Sognepræst til Hjørlunde
i Sjælland. Børn: H l . (Wibergs Præstehist. I, S. 644).
H 1. Johan Henrik Schønheyder, f. 1828.
G 3. Ingeborg Lovise Nansen, •}- 1799, 7 U. gi.
G 4. Ane Bolette Nansen, f. 1800.
G 5. Adelheid Cathrine Nansen, f. 1801.
G 6. Ancher Anthonius Nansen, f. 1802.
G 7. Frederikke Henriette Nansen, f. 20/n 1804.
G 8. Hans Nansen, f. 23/8 1806 f 19/s 1807.
G 9. Baldur Frithiof Nansen, f. ao/ 12 1817, Overretssagfører i Norge; *
1854 Antoinette Vilhelmine Yidastine Aimée Moltke Sørønsøn.
Børn: H l .
H 1. Hans Moltke Nansen, f. 7/i 2 1854E 3. Agnethe Elisabeth Nansen, f. c. 1732, s-j- 22/7 1766 (Bønne Skpr.) Bønne.
E 4. Peder Muhle Nansen, f. c. 1734.
C 4. Karen Bohn, -j- 1765, s-(* 25/io 1769 (Hasle Skpr.); * Poul Eskildsøtl (Eskelsen), -j*
24/5 1771 (B. A. A. Nr. 159), Byfoged i Hasle. Børn: D l .
D 1. Eskild (Eskel) Poulsen, f. 2n/i 1724 f in/2 1758, begr. 21/g, s*j- 3/3 s. A, (Hasle
Skpr.), By- Herreds- og Birkefoged i Hasle; * 19/ g 1749 Martha Kirstine KOØfoød (Datter af Peder Madsen K., Kjøbmand i Hasle, og Ingeborg Jørgensdatter
Basmand), døbt 12/ia 1731. 4 Børn. (Martha K. Koefoed ** Søren Malm,
Kjøbmand i Hasle).
C 5. Elsebeth Bohn, f 13/io 1743, 63 Aar gi., s f 13/i* s. A. (B. A. A. Nr. 67. Fol.
105); * 26/2 1717 Poul Anthoni MQIIør (Søn af Ancher Anthoni M ., Landsdommer
2^aa Bornholm, og Magdalene Margrethe Heseler), døbt IT/o 1693, s"|- 10/i 1764 (B.
A. A. Nr. 73. Fol. 40), Kjøbmand i Svaneke, Propr. Yallensgaard i Aaker Sogn.
8 Børn, s, Fam. Müller S. 4.
Navnelortegnelse
over
de i Familierne
Müller, Madvig
Og
Sode
indgiftede
Mænd
Sido
Abroo........................... 19
A ncher............ 9, 20, 22
Andersen..................... 4
Andresen..................... 9
Bart h ........................... 12
Bentzen........................ 4
Bidstrup........................ 15
Biem.............................. 9
Bohn . . . . 5, 19, 21, 22
Borgen........................... 7
B roch........................... 19
Bruun........................... 7
Byder........................... 17
Carlsen........................... 12
Christian........................ 5
Clausen........................ 6
Currie........................... 12
Dam .............................. 19
Elleby........................... 16
Engel............................. 21
Erichsen........................ 19
Eskildsen..................... 23
Falkenskiold.................. 10
Frigaard........................ 18
Funch........................... 17
Funk.............................. 12
Grollou........................... 4
Grønbech..................... 13
Hansen............... 8, 15, 20
Hellesen........................ 15
Hertel........................... 18
Holm ........................12, 13
Hopp.............................. 19
Hummel........................ 8
Ibsen ........................ 17, 20
Ipsen........................... 8, 9
Jensen....................... 7,13
Jørgensen..................... 20
Kiettelsen..................... 19
Kjøller........................ 5, 9
Knudsen..................... 7,11
Koefoed . 5, 6, 17, 20, 22
Kofoed. . 5, 8, 16, 18, 20
Langsted........................ 20
Side
Larsen . . . . . . . . 5, 13
Lauridzen . . ............... 19
Lesler . . . . ............... 19
Leth............ ............... 9
Lund............
Mahler . . . . ............... 20
Marcher . . . . . . . 13, 22
Michclsen . . . . . . 11, 19
Mogensen . . ...............20
Morsing . . . ............... 19
Munch . . . .
Møller . . . . ............... 7
Nansen. . . .
Olivarius. . . ............... 21
Olsen. . . . 13, 15, 18, 19
Pedersen. . . . . . . 6, 11
Petersen . . .
Piil............... ............... 11
Poulsen . . . ............... 12
Prahl............ . . . . 12, 18
Predbjørn . . ............... 19
Rasoh . . . . . . . . 9, 19
Rogert . . . . ............... 9
Rothenstein . ............... 20
Schor............ . . . . 4, 1()
Schou . . . . . . . . 8, 17
Schønheyder ............... 23
Scott............ ............... 12
Skov............ ............... 8
Skovgaard . . ............... 17
Sode............
Sonne . . . . . . . . 18, 21
Steenbech . . ............... 21
Stender . . .
Stibolt . . . . ............... 4
Sørensen. . .
Thiesen . . . . . . . 19, 21
Thomassen. . ............... 13
Thorsen . . .
Thuleborg . .
Udbye . . . .
Westh . . . . ............... 18
Wolfsen . . .
og
Hustruer.
Sido
Aaby..................
6
Aalborig............
20
Ancher............... 16, 19, 21
Berbandt............
9
Borg..................
22
Birch..................
21
Bjering...............
13
Blykop...............
16
Bohn..................
4, 21
Bolund...............
7
Breuss...............
13
Christensdatter . # , 13, 16
Dahl..................
8
Dam..................
6
Ellebye............
8
Frørup...............
4
Grabenfeldt . . .
22
Gram..................
6
Grønlund............
4
Hansdatter. . . .
9
Hansen...............
7
Hassler...............
23
Hcnriksdatter . .
19
H eseler............
3
Hirschnach . . .
20
Holtermann . . .
10
Ibsen..................
17
Jautzen............
12
Jensen ...............
17
Jochumsdatter .
20
Jullien...............
11
Jiirgensen . . . .
13
Jørgensdatter . .
15
Koefoed . . 4,
15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 23
Kofoed . . 4, 9, 11, 12, 17
Krogh...............
17
KiiiS..................
13
Larsdatter . . . .
21
Lassen...............
10
Leegaard............
22
11
Lcidring............
Leierdanl . . . .
22
Lind..................
5
Side
Miohelsdatter . ............ 19
Mortensen . . . ............ 12
Müller............ ............ 11
Møller............ . . . 7, 23
Nansen............ ............ 4
Nielsdatter. . . ............ 20
Nielsen............ ............ 7
Olivarius. . . . ............ 5
Olsdatter. . . . ............ 16
Olsen............... ............ 17
Olufsdatter . . ............ 15
Pedersdatter. . . 5, 1), 20
Petersen . . . .
Randers . . . . ............ 4
Rasmussen . . ............21
Riise............... ............ 18
Rønne ............ ............ 4
Schor............... ..............22
Schrøder. . . . ............ 13
Schultz............ ............20
Sommer . . . . ............ 8
Sonne ............
Stibolt............ ............ 22
Svendsen . . . ............ 8
Sørensen. . . . ............ 23
Thiesen . . . . ............ 14
Tim ni............ ............ 13
Tranberg. . . . ............ 5
Westermann. . ............ 11
Whitte............
DIS-Danmark