22. juli 2015 Tilladelse til krydsning af de

HMN Naturgas I/S
Vognmagervej 14
8800 Viborg
22. juli 2015
Tilladelse til krydsning af de offentlige vandløb Hegnet Mølleå og Durup Bæk
Skive Kommune har den 2. juli 2015 modtaget en ansøgning fra HMN Naturgas I/S om tilladelse til, at krydse de offentlige vandløb Hegnet Mølleå og Durup Bæk med en gasledning. Ansøgning samt kort over placeringen af krydsningen fremgår af bilag 1.
Skive Kommune har efter vandløbslovens bestemmelser besluttet, at godkende reguleringsprojektet. Tilladelsen gives med hjemmel i bekendtgørelse
om vandløbsregulering og -restaurering1 m.v. § 9 stk. 2.
Formål
HMN Naturgas I/S ønsker at nedlægge en Ø125 mm bionaturgasledning til
transport af opgraderet biogas (bionaturgas). Ledningen skal nedlægges fra
opgraderingsanlæg placeret ved Rybjerg Biogas, Rustedmøllevej 3, Roslev til
HMN Naturgas’ måler- og regulatorstation, beliggende Vesterled 21, 7870
Roslev.
Vandløbsstatus
Hegnet Mølleå er på den ansøgte stækning offentligt vandløb, og har udløb i
det offentlige vandløb Hinnerup Å. Hegnet Mølleå har en længde på 5.854
meter. Durup Bæk er på den ansøgte stækning offentligt vandløb, og har udløb i Grynderup Sø. Durup Bæk har en længde på 4.591 meter.
I Vandplan 2010-20152 er miljømålet for begge vandløb ”God økologisk tilstand”, hvilket er et udtryk for en svag afvigelse fra en tilstand upåvirket af
menneskelig aktivitet (referencetilstanden).
Anden relevant lovgivning
Vandløbene er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 33. I den forbindelse
har Skive Kommune vurderet, at reguleringen ikke påvirker vandløbets flora
og fauna idet styret underboring ikke forstyrrer vandløbene, såfremt nedenstående vilkår efterkommes. Det er derfor ikke nødvendigt med en dispensation fra naturbeskyttelsesloven.
1
TEKNISK FORVALTNING
Byg og Miljø
Vandløb
Postboks 509
Rådhuspladsen 2
7800 Skive
Tlf.: 9915 5500
Fax:
CVR-nr.: 29189579
www.skive.dk
Bekendtgørelse nr. 1436 af 11/12 2007 om vandløbsregulering og –restaurering m.v.
2
Hovedvandopland 1.2 Limfjorden
3
Lovbekendtgørelse nr. 951 af 03/07 2013 – lov om naturbeskyttelse
Reference: 779-2015-24040
Henvendelse til:
Dorthe Ringgaard
Direkte tlf.: 9915 3632
[email protected]
Vandløbsreguleringer omfattet af VVM-bekendtgørelsens4 bilag 2, afsnit 11 f.
Derfor skal kommunen ved en VVM-screening vurdere om vandløbsreguleringen på grund af dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få
væsentlig indvirkning på miljøet og derfor kræve en VVM-redegørelse. Skive
Kommune har i forbindelse med tilladelsen vurderet, at dette ikke er aktuelt i
denne vandløbsafgørelse.
Berørte lodsejere
Ledningskrydsningen berører følgende matrikler:
Hegnet Mølleå
Durup Bæk
Matrikel 1a Hegnet Hgd., Tøndering
Martin Pedersen
Hegnetvej 19, Tøndering
7870 Roslev
Matrikel 28a Toustrup By, Durup
Banedanmark
Amerika Plads 15
2100 København Ø
Christen Pedersen
Vesterled 16, Durup
7870 Roslev
Matrikel 42d Tøndering By, Tøndering
Banedanmark
Amerika Plads 15
2100 København Ø
Matrikel 3d Hegnet Hgd., Tøndering
Mads Gaarskjær
Ågårdsholmvej 3, Kirkeby
7870 Roslev
Matrikel 13m Tøndering By, Tøndering
Kurt Møller Andersen
Toustrupvej 55, Toustrup
7870 Roslev
Lodsejerne er bekendt med projektet.
Projektbeskrivelse
Krydsning af vandløbene foretages ved en styret underboring fra en afstand
af 3-4 meter af vandløbenes brinker. Krydsningen skal på intet tidspunkt
komme højere op end 1 meter under den eksisterende faste vandløbsbund.
Tilladelsen gives på forudsætning af følgende vilkår
4
o
At krydsningen placeres i henhold til fremsendte kortbilag, og projektbeskrivelsen ovenfor
o
Kabelføringen skal foretages vinkelret på vandløbet
o
Krydsningen skal foretages minimum 1 meter under eksisterende
vandløbsbund
o
Ledningen henligger for ansøgers egen risiko
o
Tilladelsen er gældende i 1 år, og tages den ikke i brug, skal det
meddeles Skive Kommunes vandløbsmyndighed
o
Der skal opsættes afmærkningsstandere på begge sider af vandløbskrydsningen, og disse skal vedligeholdes
o
At de nødvendige aftaler med lodsejerne er i orden
o
At der gives besked om arbejdets påbegyndelse senest 2 dage før til
Bekendtgørelse nr. 1184 af 06/11 2014 - om vurdering af visse offentlige og private anlægs
virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning
Skive Kommunes vandløbsmyndighed
o
Alle udgifter afholdes af ansøger
Ansøger er ansvarlig for, at de stillede vilkår overholdes. Vandløbsmyndigheden fører tilsyn med arbejdets udførelse, såfremt det skønnes nødvendigt.
Denne tilladelse kan først tages i brug, når øvrige nødvendige tilladelser er
indhentet.
Begrundelse for tilladelse
Krydsningen vurderes ikke at påvirke afvandingsinteresserne og miljømålsætningerne i negativ retning. Afvandingsforholdene og vandløbenes skikkelse ændres ikke. Krydsningen vurderes ikke at påvirke vandløbenes miljøtilstand. Derfor er reguleringen ikke til hinder for, at Hegnet Mølleå og Durup
Bæk kan opfylde deres miljømålsætning.
Hvis der findes spor af fortidsminder under jordarbejde, skal arbejdet standses. Fundet skal straks anmeldes til Museum Salling på tlf. 99 15 68 45 eller
pr. mail til [email protected]
Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og
www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.
Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med
betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er
særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har
truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til
Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Konkrete spørgsmål om brug af Klageportalen kan rettes til supportfunktionen på e-mail [email protected] eller telefon 72 54 11 01.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis
klagefristen udløber i weekenden eller på en helligdag, forlænges klagefristen
til den følgende hverdag. Klagefristen udløber den 20. august 2015.
Med venlig hilsen
Dorthe Ringgaard
Miljøingeniør
Bilag:
Bilag 1: Ansøgning om krydsning af Hegnet Mølleå og Durup Bæk
Kopi af denne afgørelse er sendt til:
Ansøger
o
HMN Naturgas I/S, Vognmagervej 14, 8800 Viborg att: Kurt B.
Jensen [email protected]
Lodsejere
o
Martin Pedersen, Hegnetvej 19, Tøndering,7870 Roslev
o
Christen Pedersen, Vesterled 16, Durup, 7870 Roslev
o
Mads Gaarskjær, Ågårdsholmvej 3, Kirkeby, 7870 Roslev
o
Banedanmark, Amerika Plads 15, 2100 København Ø,
[email protected]
o
Kurt Møller Andersen, Toustrupvej 55, Toustrup, 7870 Roslev
Interesseorganisationer
o
Muse®um Salling, [email protected]
o
Danmarks Naturfredningsforening, [email protected] og [email protected]
o
Danmarks Sportsfiskerforbund, [email protected],
[email protected] og [email protected]
o
Friluftsrådet, [email protected]
o
Dansk Ornitologisk Forening, [email protected] og [email protected]
Side 1 af 3
Bilag 7
Tracégennemgang
Strækning / Punkt
Længde
Terræn
Anlægstype
Parallel
gasledning
Nej
I servitut
Åben grav
VVM
Binding
Nej
Bi
oga
s
a
n
l
æg,
Rus
t
e
dmøl
l
e
ve
j–
Ågårdsholmvej
Ågårdsholmvej
1800 m
Mark
20 m
Vejareal
Boring
Nej
Nej
Nej
Hegnetvej til Hegnet Hovedgård
2000 m
Markareal
Åben grav
Ja
Nej
Nej
Bemærkning
Nej
Skive Kommune
Gravetilladelse
Beskyttet vandløb Hegnet Mølleå (matr. 1a, Hegnet Hgd, Tøndering og matr. 3 d Hegnet Hgd.,Tøndering).
Krydsning af vandløbet gennemføres med styret underboring så området ikke berøres af ledningsarbejdet.
Skive Kommune, Vandløbsmyndigheden
Ansøgning om vandløbskrydsning søges
Beskyttet eng-område.
Området berøres ikke af ledningsarbejdet, ledningen placeres i rabatareal i skovområde.
Hegnet Hovedgård
200 m
Vejareal
Boring
Nej
Nej
Nej
Hegnetvej, Hegnet Hovedgård til
Tøndering Kirkevej
Tøndering Kirkevej
600 m
Markareal
Åben grav
Nej
Nej
Nej
670 m
Markareal
Åben grav
Ja
Nej
Nej
Skive Kommune
Gravetilladelse
Kirkebyggelinie
Ne
d
gr
a
ve
tl
e
d
ni
ngs
a
nl
æg,e
f
t
e
ra
f
s
l
ut
ni
nga
fa
nl
ægs
p
e
r
i
ode
ne
ra
nl
ægge
tmi
l
j
ømæs
s
i
gt”
us
y
nl
i
gt
”
.
Der søges om dispensation for arbejde indenfor kirkebeskyttelseslinien.
Skive Kommune
Ansøgning om dispensation fra kirkebeskyttelseslinien
Rybjerg Biogas, Rustedmøllevej, bilag 7, Tracégennemgang
rev. 7. juli 2015
Side 2 af 3
Strækning / Punkt
Længde
Terræn
Anlægstype
VVM
Binding
Parallel
gasledning
I servitut
Bemærkning
Skive Kommune
Gravetilladelse
Beskyttet dige
Berører ledningsarbejdet det beskyttede dige, retableres dette til oprindelig udseende.
Tønderingvej
20 m
Vejareal
Boring
Nej
Nej
Nej
Hedegårdvej
He
de
gå
r
d
ve
j–Ba
ne
s
t
i
Skive/Glyngøre
1400 m
140 m
Mark
Mark
Åben grav
Åben grav
Nej
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Beskyttet vandløb Durup Bæk & Beskyttet eng-område
(matr. 13m, Tøndering by, Tøndering, matr. 42d, Tøndering by, Tøndering, matr. 28a, Toustrup by, Durup)
Krydsning af vandløb og beskyttet naturområde gennemføres med styret underboring så området ikke berøres af ledningsarbejdet.
Skive Kommune, Vandløbsmyndigheden
Ansøgning om vandløbskrydsning søges
Banesti, Skive/Glyngøre
1000 m.
Vejareal
Åben grav
Nej
Nej
Nej
Banesti, Skive/Glyngøre Toustrupvej
Toustrupvej
100 m
Mark
Åben grav
Nej
Ja
Ja
20 m
Vejareal
Boring
Nej
Ja
Nej
300 m
Mark
Åben grav
Nej
Ja
Ja
Tous
t
r
up
ve
j–M/
Rs
t
a
t
i
on2
203
Durup
Banedanmark
Gravetilladelse
Skive Kommune
Gravetilladelse
Ledningsanlægget berører ingen åbeskyttelseslinier.
Rybjerg Biogas, Rustedmøllevej, bilag 7, Tracégennemgang
rev. 7. juli 2015
Side 3 af 3
Strækning / Punkt
Længde
Terræn
Anlægstype
VVM
Binding
Parallel
gasledning
I servitut
Bemærkning
Ledningsanlægget berører ingen skovbeskyttelseslinier.
Ledningsanlægget berører ingen søbeskyttelseslinier.
Rybjerg Biogas, Rustedmøllevej, bilag 7, Tracégennemgang
rev. 7. juli 2015