Tegninger - Viborg Kommune

Entreprise 8800.01
Viborg Station
Levering af tunnelelementer
Tegninger
August 2015
Entreprise 8800.01
Viborg Station, Levering af tunnelelementer
Udgave 00.00
10-08-2015
Tegningsliste
Tegningsliste
Tegn. nr.
Udgave
Beskrivelse
Mål
Dato
Rev. dato
Bemærkninger
Fællestegning ‐ bygværker
8800.01-100
00.00
Generalnote
17.06.2015
Bro 25285
BRO-25285-2015-101
BRO-25285-2015-102
BRO-25286-2015-103
00.00
00.00
00.00
Oversigtsplan og længdesnit
Elementplan og tværsnit
Detaljer
19.06.2015
19.06.2015
19.06.2015
Bro 25286
BRO-25286-2015-101
BRO-25286-2015-102
BRO-25286-2015-103
00.00
00.00
00.00
Oversigtsplan og længdesnit
Elementplan og tværsnit
Detaljer
19.06.2015
19.06.2015
19.06.2015
Bygværker Atkins projektnummer: 1012033
Side 1 af 1
Side 1
Bygherre: Viborg Kommune
Udgave
Beskrivelse
Verificeret
Afløser
1. udgave
Seneste udgave
Dato og initialer
Dato og initialer
Mål
Adresse
Projektering
Banedanmark
Atkins
Amerika Plads 15
Arne Jacobsens Allè 17
2100 København Ø
2300 København S
Tegningsnavn
Sporombygning Viborg Station
Enhed
BDK bronr.: 25285 og 25286
Udarbejdet
10.06.2015 ABM
Kontrolleret
17.06.2015 NJ
Viborg km 39,532 – 39,758
Godkendt
17.06.2015 FBW
Generalnote for bro nr. 25285 og 25286
Sprog
Udgave
Dansk
00.00
Tegningsnr.
17.06.2015
8800.01-100
Side 2
GRUNDLAG Broer. Vejledning til belastnings‐ og beregningsregler, Vejregelrådet ‐ Vejdirektoratet. BN1‐59‐4 Belastnings‐ og beregningsforskrifter for sporbærende broer og jordkonstruktioner, november 2010 Nationale annekser, brospecifikke Eurocodes: DS/EN 1990/A1 Annex A2 Anvendelse for broer inkl. DK NA DS/EN 1991‐2 Last på bygværker Del 2 Trafiklast på broer inkl. DK NA DS/EN 1992‐2 Betonkonstruktioner Del 2 Betonbroer – Dimensionerings‐ og detaljeringsregler inkl. DK NA DS/EN 1997‐1 Geoteknik – Del 1 Generelle regler inkl. DK NA MÅL Koter (DVR90) stationer, koordinater (DKTM), og vejradier er i meter. Vinkler er som hovedregel i nygrader (gon). BETON (KONSTRUKTIONSOPDELING) Konstruktionsdel Kantbjælker Tunnel‐ og fløjvægge forside mod stiareal Brodæk Tunnel‐ og fløjvægge bagside Aflastningsplader Fundamenter/bundplade Miljøklasse iht. DS/EN 1992‐1‐1 DK NA Eksponeringsklasse iht. DS/EN 206‐1 E XD2, XD3, XS3, XF4, XA3 A XD1, XS1, XS2, XF2, XF3, XA2 Side 3
εuk (%) (ft/fy) k ≥ 235 ≥ 235 ≥ 5,0 ≥ 1,08 B ‐ Koldbukning 3) Ø  16 mm Ø  16 mm D D ≥ 2Ø ≥ 3Ø (Ø  12 mm) (Ø > 12 mm) ≥ 4Ø ≥ 7Ø ≥ 4Ø ≥ 7Ø ≥ 4Ø ≥ 7Ø Svejselighed fyk fyck (MPa) (MPa) Foran‐
kring Duktilitet fR 5) relativ ribbeareal R 2) Styrke Klasse Identifikation 1) SLAP ARMERING + ≥ 1,05 A ≥ 0,056 
≥ 1,08 B ≥ 0,056 
≥ 1,08 B ≥ 0,056 
≥ 1,15 Z ≥ 500 ≥ 400 ≥ 7,5 C ≥ 0,056 ≥ 4Ø ≥ 7Ø  < 1,35 F 4) ≥ 550 ≥ 440 ≥ 5,0 ≥ 1,08 B ≥ 0,056 ≥ 4Ø ≥ 7Ø 
6)
BSV ≥ 500 ≥ 400 ‐ ‐ ‐ ≥ 0,056 ≥ 4Ø ≥ 7Ø hæfte 1) Signatur er anvendt på tegninger. 2) Konstruktionsstål (S235). Værdien gælder for Ø  16 mm. 3) For rundjern (R) sker springet i bukkediameter ved 12 mm. Afvigelser fra skemaets bukkediametre, nødvendiggjort af konstruktive hensyn, er angivet på armeringstegningerne. Tilbagebukning er kun tilladt, hvis det for en given bukkediameter er dokumenteret, at armeringen fortsat opfylder de angivne krav efter tilbagebukning. 4) Rustfri armering (F) skal leveres som en af følgende kvaliteter: 1.4436, 1.4429, 1.4571 eller 1.4462 iht. DS/EN 10088‐1. 5) Relativ ribbe areal fR beregnes iht. DS/EN ISO 15630‐1. Det anførte krav gælder for Ø > 12 mm. For Ø = 5 – 6 mm er kravet 0,035 og for Ø = 6,5 – 12 mm er kravet 0,040. 6) Svejste armeringsnet iht. DS/EN 10080. N K Y ≥ 500 ≥ 440 ≥ 2,5 ≥ 500 ≥ 440 ≥ 5,0 ≥ 550 ≥ 440 ≥ 5,0 STØBESKEL MM. Støbeskel må kun udføres som vist på tegninger eller efter tilsynets godkendelse. Støbeskel skal udføres ru iht. DS/EN 1992‐1‐1. Udadgående kanter, mod fugtisolering, skal udføres med min. 50 mm affasning. Øvrige kanter skal udføres med min. 10 mm affasning. ARMERINGSSTØD Stød, der ikke er vist på tegninger, og som ikke angivet i SAB Slap armering, skal udføres med stødlængde som opfylder kravene i DS/EN 1992‐1‐1 inkl. DK NA, idet det skal forudsættes, at stødet er trækpåvirket. Nedenstående skema er beregnet på baggrund af Y‐armering og A‐beton. Længder skal genberegnes ved ændrede forudsætninger. Dimension mm 10 12 16 20 25 32 Forankringslængde mm 550 661 881 1101 1376 1761
Stødlængde ved max 25% i samme snit mm 550 661 881 1101 1376 1761
Stødlængde ved max 33% i samme snit mm 632 759 1012 1265 1581 2024
Stødlængde ved max 50% i samme snit mm 778 934 1245 1557 1946 2491
Stødlængde ved max 75% i samme snit mm 826 991 1321 1651 2064 2642
Stødlængde ved 100% i samme snit mm 826 991 1321 1651 2064 2642
NOTE 1: For armering i vægge samt underside øvrige konstruktionsdele kan ovenstående værdier reduceres ved multiplikation af en faktor 0,7 på værdierne.
Side 4
BETON Kompo‐
nent Beton Cement Tilslag Groft tilslag Fint tilslag Ref. i Egenskab AAB 1 Udførelsesklasse 2.1.1 Type 2.1.2 2.1.2 2.1.2 Fibre 20) 2.1.3 Beton‐
2.2 sammen
sætning og frisk Styrkeklasse, Min. Miljøklasse Sortering Indhold af finstof Lette korn under 2400 kg/m3 Maks. 1) Lette korn under 2500 kg/m3 Maks. 1) Kritisk absorption Maks. 2)3)4) Reaktionsfähiger flint Maks. 2)6) Accelereret mørtelprisme‐
ekspansion Maks. 2)5) Stenstørrelse14) Sortering Indhold af finstof Humusindhold Kemisk svind Maks. 4)7)8) Reaktive korn Maks. 4)7)8) Mørtelprisme‐
ekspansion Maks. 4)7)8) Accelereret mørtelprisme‐
ekspansion Maks. 5)7) Type Trækstyrke min. Længde/ diameter forhold, min. v/c‐forhold Maks. 9) Cementindhold, Min. Enhed ‐ ‐ Miljøklasse A E 3 3 CEM I (HS/EA/2) CEM I (HS/EA/2) CEM I (HS/LA/2) CEM I (HS/LA/2) MPa 42,5 42,5 ‐ Kat. Kat. A E % 1,0 Ingen bestemmelse % Ingen bestemmelse 1,0 % 1,1 1,1 % 3 3 længde %/antal dage 0,1/14 dage 0,1/14 dage mm Kat. Kat. ‐ Gc85/20 eller Gc90/15 f1,5 18) Min. 16 og Maks. 32 GF85 f3 Lysere end standardfarven ml/kg 0,3 0,2 vol‐% 2,0 1,0 Længde %/antal uger 0,1/8 uger 0,1/20 uger Længde %/antal dage 0,1/14 dage 0,1/14 dage ‐ kN/mm2
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,45 0,40 kg/m3 300 320 Side 5
Kompo‐
nent beton Hærd‐
net beton Ref. i Egenskab AAB Betonfiller‐
indhold Min. FA/C‐forhold, Maks. 19) MS/C‐forhold, Maks. Chloridindholds‐
klasse 10)11) Indhold af ækv. alkali (ekskl. bidrag fra FA+MS) Maks. 10) Luftindhold i frisk beton, Min. 12) Fiberindhold, min. 2.2 Styrkeklasse, Min. 13) Luftindhold i hærdnet beton, Min. 15)16) Afstandsfaktor, Maks. Frostprøvning 15)17) Produk‐
tions‐
egen‐
skaber Enhed Miljøklasse A E kg/m3 375 375 ‐ 0,33 0,33 ‐ 0,06 0,06 ‐ Cl 0,1 Cl 0,1 kg/m3 v/60 vol‐% mørtel 3,0 3,0 vol‐% 4,5 4,5 kg/m3 ‐ ‐ ‐ C35 C40 vol‐% 3,5 3,5 mm‐1 0,20 0,20 ‐ God God 4.2.2 Konsistens‐
mm Bestemmelse skal foretages ved forprøvning ændring Luftindholds‐
% Bestemmelse skal foretages ved forprøvning ændring Styrkeudvikling MPa Bestemmelse skal foretages ved forprøvning Varmeudvikling kJ/kg Bestemmelse skal foretages ved forprøvning Dæklag, Min mm 40 50 Dæklag 3.3 21) Foreskrevet mm 45  5 55  5 dæklag, Min. Efter‐
3.8 Udtørrings‐
Moden‐
behand‐
beskyttelse heds‐
120 180 ling timer 1) Indhold af lette korn skal bestemmes på groft tilslag med mikroporøs flint. Mikroporøs flint omfatter både porøs chalcedon‐flint og opal‐flint. 2) En af de tre alternative metoder skal dokumenteres. 3) Kritisk absorption bestemmes for de 10 % af materialet, der er flint med korndensitet over 2400 kg/m3, og som har den største absorption. Indhold af korn mindre end 4 mm indgår ikke i prøvningen. Hvis korn mindre end 4 mm udgør mere end 5 %, skal fraktionen mindre end 4 mm undersøges for alkalikiselreaktivitet efter de metoder, som er angivet for fint tilslag. 4) Denne metode kan kun anvendes for tilslag med mikroporøs flint. Mikroporøs flint omfatter både porøs chalcedon‐flint og opal‐flint. 5) Denne metode kan ikke anvendes for tilslag med mikroporøs flint. 6) Denne metode kan kun anvendes for tilslag indvundet i Nordsøen. 7) En af de fire alternative metoder skal dokumenteres. Gennemsnittet af de seneste 3 prøvningsresultater skal opfylde kravene. Side 6
8) Indhold af korn større end 4 mm indgår ikke i prøvningen. Indhold større end 4 mm må ikke overstige 5 %. 9) Ved bestemmelse af v/c‐forhold medregnes mikrosilica med aktivitetsfaktoren 2,0 og flyveaske med aktivitetsfaktoren 0,5. 10) Ved beregning skal deklarerede maks. værdier for de enkelte delmaterialer anvendes. 11) Der må ikke tilsættes chlorid til armeret beton. For uarmeret beton er chloridklassen Cl 1,0 %, og hvis der anvendes spændarmering i moderat miljøklasse skal chloridklassen skærpes til Cl 0,1. 12) Luftindhold skal etableres ved brug af et luftindblandende tilsætningsstof. Krav til luftindhold kan fraviges for konstruktionsdele, der ifølge SAB ikke udsættes for frost. 13) De anførte styrkeklasser er minimumsværdier for armeret beton. SAB kan indeholde krav om højere styrkeklasser. 14) For konstruktionsdele med meget høj armeringsintensitet fx forankringszoner for spændt armering bør der foreskrives maks. stenstørrelse på 16 mm. 15) Krav til enten frostprøvning eller luftporeanalyse skal opfyldes: Kravet kan fraviges for konstruktionsdele, der ifølge SAB ikke udsættes for frost. Kravet skal dokumenteres opfyldt ved normal transporttids afslutning og efter pumpe, hvis en sådan anvendes. 16) Luftporeanalysen omfatter analyse på tre prøveemner (støbte/udborede/udsavede), hvor der fra hvert emne skal fremstilles overflade til prøvningen på min. 7000 mm2. 17) Frostprøvning iht. SS 137244. 18) Indhold af finstof. 19) Flyveaske‐cement forholdet. 20) Fibre må kun tilsættes, såfremt dette er specificeret i udbudsmaterialet. Eventuelle fibre skal leveres og dokumenteres iht. DS 2426 (inkl. Anneks R) samt DS/EN 14889‐1:2006 og DS/EN 14889‐1/ZA:2007 (stålfibre) og DS/EN 14889‐2:2006 og DS/EN 14889‐2/ZA:2007 (polymerfibre). 21) AAB Betonbro Slap armering. SIGNATURER:
Angiver fald i pilens retning.
NOTER:
PLAN 1:100
Bygherre: Viborg Kommune
Banedanmark
Amerika Plads 15
Atkins
Sporombygning Viborg Station
19.06.2015 LTK
Viborg km 39,532
19.06.2015 ABM
19.06.2015 FBW
Dansk
00.00
19.06.2015
BRO-25285-2015-101
1/1
ELEMENTPLAN 1:100
SIGNATURER:
Angiver fald i pilens retning.
NOTER:
Bygherre: Viborg Kommune
Banedanmark
Amerika Plads 15
Atkins
Sporombygning Viborg Station
19.06.2015 LTK
Viborg km 39,532
19.06.2015 ABM
19.06.2015 FBW
Dansk
00.00
19.06.2015
BRO-25285-2015-102
1/1
DETALJE 1, 1:2
Sceptre monteres pr. max. 2 m
NOTER:
Bygherre: Viborg Kommune
Banedanmark
Amerika Plads 15
Atkins
Sporombygning Viborg Station
19.06.2015 LTK
Viborg km 39,532
Detaljer
19.06.2015 ABM
SCEPTER, 1:5
19.06.2015 FBW
Dansk
00.00
19.06.2015
BRO-25285-2015-103
1/1
SIGNATURER:
Angiver fald i pilens retning.
NOTER:
OVERSIGTSPLAN, 1:100
Bygherre: Viborg Kommune
Banedanmark
Amerika Plads 15
Atkins
Sporombygning Viborg Station
BDK bronr.: 25286, UF af Alhedestien
Viborg km 39,758
19.06.2015 LTK
19.06.2015 ABM
19.06.2015 FBW
Dansk
00.00
19.06.2015
BRO-25286-2015-101
1/1
ELEMENTPLAN 1:100
SIGNATURER:
Angiver fald i pilens retning.
NOTER:
Bygherre: Viborg Kommune
Banedanmark
Amerika Plads 15
Atkins
Sporombygning Viborg Station
BDK bronr.: 25286, UF af Alhedestien
Viborg km 39,758
19.06.2015 LTK
19.06.2015 ABM
19.06.2015 FBW
Dansk
00.00
19.06.2015
BRO-25286-2015-102
1/1
DETALJE 1, 1:2
Sceptre monteres pr. max. 2 m
NOTER:
Bygherre: Viborg Kommune
Banedanmark
Amerika Plads 15
Sporombygning Viborg Station
BDK bronr.: 25286, UF af Alhedestien
Viborg km 39,758
Detaljer
19.06.2015 LTK
19.06.2015 ABM
SCEPTER, 1:5
19.06.2015 FBW
Dansk
Atkins
00.00
19.06.2015
BRO-25286-2015-103
1/1
`