årsberetning 2014 - Fulbright Kommissionen og Danmark

d a nm a r k -a m e rik a f o n d e t · å r s ber etn in g 2014
Danmark-Amerika Fondets hjemmeside er:
www.wemakeithappen.dk
Bestyrelses- og Årsmødet afholdes
tirsdag den 16. juni 2015 kl. 15.00-17.00
i Kuppelsalen hos Danske Bank
Laksegade 10, 1092 København K
Danmark-Amerika Fondet
Årsberetning 2014
Foto: Huset Mydtskov
HENDES MAJESTÆT DRONNING MARGRETHE II
Protektor for Danmark-Amerika Fondet
Indholdsfortegnelse
Formandens beretning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Nøgletal for Fondet 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Sammendrag af årsregnskab 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Uddrag af USA oplevelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
In Memoriam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
English Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Bestyrelsen for Fondet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Bestyrelsesformænd gennem tiden . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Æresmedlemmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Fondets donatorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Støtte til vejledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Virksomhedslegater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Fondets legatmodtagere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Årsberetning 2014
Arbejdet med at sikre, at vi i Danmark fremover kan
rekruttere dygtige og veluddannede unge, danske som
udlændinge, til virksomheder og offentlige institutioner
,fortsætter. Det er med til at sikre, at Danmark også i
fremtiden kan have virksomheder, der kan klare sig international ved at være både innovative og konkurrencedygtige, og offentlige institutioner, der kan arbejde internationalt, til glæde for Danmark og andre lande, vi samarbejder med.
Uddannelsesmarkedet er langt mere globalt i dag end tidligere. USA’s videregående uddannelser på de store universiteter har længe været og er fortsat toneangivende
med den nyeste forskning, ikke mindst på teknologiområdet og med nye undervisningsformer. Derfor er USA en
meget interessant uddannelsesmæssig samarbejdspartner, som Danmark har stor glæde af at samarbejde med.
Danmark-Amerika Fondet (DAF) samarbejder med netop
disse toneangivende videregående uddannelser for at sikre udveksling af de relevante studerende, både fra Danmark (DAF) og fra USA til Danmark (Fulbright). Vi bruger
i DAF og Fulbright rigtig mange ressourcer på at vejlede
unge studerende i, hvordan man med bedst udbytte kommer til at studere i USA og i Danmark. Dette arbejde er
selvsagt meget vigtigt. Som ny formand er jeg både glad og
entusiastisk over at deltage i dette arbejde.
Jeg har selv haft fornøjelsen af en to-årig MBA uddannelse på UCLA sidst i 80-erne, og jeg tænker tilbage på de to
studieår med stor glæde og taknemmelighed. Det var fantastisk spændende og udfordrende, og blev gjort økonomisk muligt af de danske legater jeg modtog. Det motiverer mig i mit nye virke som formand for DAF at give
mange andre unge danske og amerikanske studerende
samme mulighed. Jeg håber, at vores donatorer har det
som jeg – og ønsker at give unge mennesker muligheden
5
for at komme til at studere på de bedste universiteter i
USA.
Jeg vil meget gerne takke alle dem, der har støttet os i
året, der gik. Vi glæder os og ser frem til det fortsatte samarbejde.
DanmarkAmerika
Fondets nye
formand
Jørgen
Bardenfleth.
6
DAF’s årsmøde i Kuppelsalen hos Danske Bank havde et
rekordstort antal deltagere: Bestyrelsesmedlemmer, medlemmer, donatorer og legatmodtagere, da årsmødet altid
afsluttes med tildelinger at Fondets legater. Årets taler var
Danmarks Uddannelses- og Forskningsminister Sofie
Carsten Nielsen, der talte om internationalisering og vigtigheden af, at Danmark engagerer sig internationalt.
Ministeren var selv på et tidligt tidspunkt i sin uddannelse i USA med støtte fra Danmark-Amerika Fondet. På årsmødet 2014 var det også tid til formandsskifte, idet Sten
Scheibye ønskede at stoppe efter 8 år som formand. Han
afløstes af Jørgen Bardenfleth, medlem af Fondets Forretningsudvalg. Jørgen Bardenfleth takkede på vegne af
bestyrelsen Sten Scheibye for hans uegennyttige engagement og store arbejde for DAF.
Årsmøde
7
Gaver
Finn Knudsen, en af Fondets tidligere legatmodtagere,
kontaktede i 2014 Fondet og meddelte, at han havde
besluttet at give DAF en gave. Det er jo altid en meddelelse, vi er glade for. Finn Knudsen har også tidligere støttet
Fondet, ligesom han i mange år var en kær gæst til årsmøderne, hvor hans store glæde på vegne af de unge legatmodtagere var smittende. Vi blev særlig rørte over den
begrundelse, han gav i brevet til os, og med hans tilladelse
vil vi dele den: ”Baggrunden for min disposition er, at jeg i
sin tid efter studentereksamen i 1956 med støtte fra Fondet
fik et års ophold og studier på University of Arkansas i Fayetteville, Arkansas. Det blev bestemmende for min videre
uddannelse som cand. polit. Mødet med USA blev også af
helt afgørende betydning for min personlige udvikling. Jeg
kan sige, at de personer jeg mødte, og de studier jeg foretog,
har sat et vedvarende præg på mig. Jeg føler dyb taknemmelighed over for Danmark-Amerika Fondet, der gjorde
dette muligt.” Vi er taknemmelige for gaven, ordene og det
livslange engagement i Fondet. Tak.
Danmark-Amerika Fondet modtog yderligere en stor
testamentarisk gave i 2014 – overgivet til os med ønsket
om anonymitet. En sådan gave betyder virkelig noget for
vores arbejde, både i form af den finansielle støtte, men
også fordi det viser en opmærksomhed omkring det, vi
arbejder for, og de unge mennesker, der får støtte af Fondet.
Fondets midler har således sidste år været påvirket af
ekstraordinære donationer. Da det ikke er intentionen, at
Fondets egenkapital skal vokse yderligere, vil indkomne
midler (donationer) i 2015 gå direkte til legater og tilknyttet vejledning og administration. Vores ambition er således
at sende endnu flere højt kvalificerede unge af sted til
USA i 2015 samt i årene fremover.
Praktik
8
I mange år har Fondet været administrator af praktikprogrammet for unge danskere til USA. Dette arbejde har
været udført i samarbejde med American-Scandinavian
Foundation (ASF), der er visumsponsor af programmet.
Omlægninger hos ASF, hvor alt naturligt nok i dag er on-
line, betød, at DAF ikke længere havde mulighed for at
kvalitetssikre opholdene direkte for de unge. Derfor er det
i fuld forståelse med ASF og de danske uddannelsesinstitutioner blevet besluttet, at DAF fremover vil gå fra egentlig administration til at sikre information om praktikophold i USA både til enkeltpersoner og danske institutioner.
Gennem årene er rigtig mange unge danskere kommet til
USA gennem dette praktikprogram. I takt med ændringer
i amerikansk lovramme for praktik og/eller ændringer i
danske uddannelser har programmet ændret karakter. Vi
har gennem årene hjulpet landmænd, håndværkere, shipping- og møbelfolk, reklame- og medie-mennesker, kokke
og designere og andre afsted. Det har været karakteristisk
for Fondets praktikanter, at de har været gode ambassadører for Danmark, og at de selv har fået meget ud af deres
ophold både fagligt og menneskeligt, samt at de fortsat
sætter stor pris på USA. Mange praktikanter er stadig
medlem af Fondets medlemsgruppe mange år efter at de
var i USA. Det er ikke en overdrivelse, at det har været og
vedbliver at være en hjertesag for DAF, at man ikke blot
skal kunne komme til USA for at læse på universitetet,
men også for at kunne dygtiggøre og videreuddanne sig
inden for flest mulige praktiske fag. Det vil vi fortsætte
med at arbejde for – bare på en lidt anden måde i fremtiden, med information i stedet for egentlig administration.
Vi ser et stigende behov for vejledning om uddannelsesmulighederne i USA. Omlægningen i forhold til praktikprogrammet har medført, at vi har kunnet kanalisere
betydelige arbejdsmæssige ressourcer til denne opgave. Vi
forventer derfor at kunne hjælpe flere dygtige unge til en
god uddannelse i USA. DAFs fælles sekretariat med Fulbright Kommissionen tilbyder vejledning under kvalitetsmærket ”Education USA”, som er det eneste i verden, der
er direkte anerkendt af den amerikanske stat. Vores fælles
sekretariat er det eneste sted i Danmark, der kan tilbyde
dette.
Vejledning
Med over 5.000 decentralt organiserede uddannelsesinstitutioner på universitetsniveau i USA og med visum og
9
optagelsesregler, der ikke er helt ligetil, er det en stor
opgave at finde det rigtige sted for den enkelte unge. Fondets hjælp her er da også både anerkendt og værdsat, hvilket ofte høres i kommentarer fra de unge, specielt fordi
rådgivning hos os er neutral, tager udgangspunkt i den
unge, og er uden bagvedliggende agentaftaler eller uforudsete udgifter.
Ny
hjemmeside
Fondets nye hjemmeside og vores Facebook benyttes flittigt i vejledningsarbejdet og i forbindelse med legaterne.
De er et vigtigt informationsværktøj, sammen med de individuelle konsultationer og gruppemøder i sekretariatet i
Nørregade, informationsmøder på institutionerne, samt
talrige annonceringer direkte til institutionerne i løbet af
året. Tallene for kontakter på den følgende side med nøgletal for Fondets arbejde kommer ikke af sig selv, men er
udtryk for et betydeligt arbejde i løbet af året. Forskellige
reformer i det danske uddannelsessystem for bl.a. hurtigere færdiggørelse af studierne har utilsigtet gjort de unge
meget nervøse over for udlandsophold, fordi det måske kan
være studietidsforlængende. Endvidere er der stor konkurrence fra EU-legater.
Legat
1 semester
For at imødekomme disse tendenser og være sikre på, at vi
altid får fat i de dygtigste unge, kan Fondet fra 2015 give
legater til både et semester og et års ophold i USA. Størrelsen på legaterne vil naturligvis blive reguleret i forhold til
opholdets længde.
10
Nøgletal for Danmark-Amerika
Fondets Arbejde
Danmark-Amerika Fondet uddelte over 2,4 mio kroner i legater i 2014
Det drejer sig om 22 legater af egne indsamlede midler,
samt yderligere 2 legater gennem Fondet fra AmericanScandinavian Foundation og Thanks to Scandinavia. Med
i tallet er, at tre af legatmodtagerne yderligere fik et ”fyrtårnslegat”, så de i alt modtog 200.000 kr.
Fondet tildelte følgende typer af legater.
Hvert legat er på 100.000 kr.
2013
6
13
2012
9
13
2
2
3
2014
2013
2012
Henvendelser
8.109
Hjemmeside hits
55.351
Amerikansk hjemmeside hits 7.418
Facebook reached
18.859
Facebook likes
955
9.408
56.637
6.936
6.536
9.987
49.462
6.022
5.795
DAF Legater og “Fyrtårn”
Virksomhedslegater
2014
7
15
Fondet nominerede til følgende:
ASF & TTS
Studievejledning:
Kontaktinformation for
En oversigtsliste med legatmodtagerne findes på side 29.
11
Koncentrat af Årsregnskabet 2014
RESULTATOPGØRELSE
2014
2013
Indtægter
Donationer, virksomhedslegater, kontingenter og tilskud
Renteindtægter
Indtægter vedrørende jubilæum
4.927.240
363.022
50.000
3.555.148
350.647
0
Indtægter i alt
5.340.262
3.905.795
Omkostninger
Formidling og vejledning til stipendiater og andre studerende 973.145
Fælles administration
263.093
Omkostninger vedrørende jubilæum
120.598
Omkostninger til ballet i forbindelse med jubilæum
50.000
930.555
249.680
0
0
Omkostninger i alt
1.406.836
1.180.235
Resultat før skat
Skat
3.933.426
0
2.725.560
0
Årets resultat
3.933.426
2.725.560
Årets bevilgede uddelinger
2.144.000
1.865.000
Årets resultat efter uddelinger
1.789.426
860.560
12
BALANCE PR. 31. DECEMBER
2014
2013
AKTIVER
Kasse, bank og giro
Obligationer
Andre tilgodehavender
10.227.825
9.545.331
98.992
AKTIVER I ALT
19.872.148 17.678.431
8.107.189
9.360.970
210.272
PASSIVER
Egenkapital
Bunden kapital før årets kursreguleringer
Urealiseret kursregulering, obligationer
Realiseret kursregulering, obligationer
Hensættelse til formål
Disponibel kapital
Saldo pr. 1. januar
Overført af årets resultat
Egenkapital pr. 31. december
Gældsforpligtelser
Bevilgede, ej udbetalte legater
Skyldige omkostninger og medarbejderforpligtelser
Modtagne forudbetalinger
Gældsforpligtelser i alt
PASSIVER I ALT
9.361.775
20.220
164.439
9.546.434
9.433.172
-401.976
330.579
9.361.775
6.016.290
3.851.394
3.866.840
2.887.865
-375.470
978.975
3.491.370
3.866.840
19.054.094 17.080.009
0
294.754
533.300
828.054
100.000
208.822
289.600
598.422
19.872.148 17.678.431
Foranstående resultatopgørelse og balance er et sammendrag af Danmark-Amerika
Fondets årsrapport for 2014, der er godkendt af forretningsudvalget 9. marts 2015
forsynet med anmærkningsfri revisionspåtegning af statsaut. revisor Jesper Ridder
Olsen, Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab.
13
Uddrag af USA-oplevelser fra
Fondets legatmodtagere
Jacob Bessmann, Columbia University:
Først og vigtigst skal lyde en stor tak til både DAF og Novo
Nordisk for at tilbyde mig det virksomhedslegat, der
muliggjorde et ophold på Columbia University og en MA i
Political Science. Samtidig var DAF kontorets gode råd og
vejledning helt afgørende for et succesfuldt ophold.
Året på Columbia University har været den største akademiske udfordring i mit liv, og udbyttet har været uvurderligt. Undervisningen er uden sammenligning den mest
kompetente og ressourcerige jeg har oplevet, og samtidig
er forventningsniveauet til de studerende tårnhøjt. Tilsammen giver disse faktorer et sublimt læringsmiljø, og
jeg kan stærkt anbefale de dygtigste danske studerende at
læse på graduate-niveau på toptier eller Ivy League universiteterne. (..) Det er et enormt privilegie at have så tæt
interaktion med nogle af de dygtigste personer indenfor
deres felt, men det er samtidig utroligt udfordrende – hver
eneste dag.
Minna Højland, University of Chicago:
Takket være en kæmpe støtte fra Danmark-Amerika Fondet og et stipendium fra University of Chicago læste jeg en
master i Internationale Relationer på University of Chicago. (..)
Alt i alt har jeg lært en god del mere end jeg havde forventet – selvom mine forventninger var høje. Størstedelen
af den viden jeg tager med mig, handler dog ikke om internationale relationer, selvom jeg bestemt føler mig meget
solidt rustet inden for den disciplin. Derimod er flere af
mine vigtigste erfaringer fra en master uddannelse på
University of Chicago mere overordnede og handler om det
at lære, om at udvikle mit eget og andres arbejde gennem
kritik og om at kende mine egne grænser – og rykke dem.
14
Tak til Danmark-Amerika Fondet for bidraget til at realisere dette vanvittigt spændende og lærerige år.
Jesper Viese Knudsen, Massachusetts Institute of
Technology:
Et udlandsophold havde aldrig været noget jeg gik og
drømte om. Jeg havde altid tænkt: hvorfor dog rejse, jeg får
en god, komplet uddannelse her på Aalborg Universitet,
men en dag i efteråret 2012 ændrede det sig. Jeg begyndte
at høre mere og mere fra folk, der havde været afsted, hvor
fantastiske oplevelser de havde haft, hvor meget de havde
lært. (..) Inden jeg tog afsted, havde jeg aldrig været i USA
før, havde aldrig været ude af Europa før. Nu skulle jeg tilbringe ni måneder i Boston, væk fra alle, kun med mulighed for nye og spændende oplevelser fra dag et.
Mit ophold på MIT blev alt og mere end jeg havde kunnet
håbe på. Jeg kom ind i en forskningsgruppe med en entusiastisk, energisk, involveret vejleder som tog fantastisk
godt imod mig. På trods af, at jeg kom dertil uden at have
færdiggjort min kandidatuddannelse, og forskningsgruppen ellers bestod nærmest udelukkende af Ph.d-studerende, så inddrog vejlederen mig meget i forskningen. (..) Min
egen forskning blev presset til det yderste af egne ambitioner og vejlederens konstante konstruktive og ekstremt
engagerede inputs.
Florence Chia Chin Tan, National Institute of
Health:
Som det er tilfældet for flere andre DAF og Fulbright
Grantees blev også min mangeårige drøm om et udlandsophold til en realitet ved modtagelsen af en vis tyk kuvert.
For det vil jeg gerne sige en stor og uforbeholden tak til
DAF. (..)
Langt hovedparten af mine vågne timer spenderede jeg i
laboratoriet (National Institutes on Aging). Da jeg i sin tid
besluttede mig for at læse til læge, besluttede jeg samtidig,
at en stor del af mit arbejdsliv skulle gå med forskning.
Neuro-nørden i mig var derfor også svært begejstret over
muligheden for at opleve arbejdsgangen i et af verdens
15
mest velansete og ressourcerige laboratorier under ledelse
af vor tids mest citerede neuro-forsker. (..) Tilbage i København savner jeg nu min simple luksustilværelse. Det har
været et fantastisk og uforglemmeligt år. Tusind tak til
DAF og god fornøjelse til jer, der er på vej afsted!
– læs de fulde beretninger og meget mere på vores
nye hjemmeside www.wemakeithappen.dk
In Memoriam
I marts 2015 afgik fabrikant Peter Heering ved døden.
Peter Heering var formand for Danmark-Amerika Fondet
fra 1976-1990. I den periode ydede han en meget betydelig
indsats for Fondet, en indsats, der altid var båret af hans
betydelige kærlighed til USA. Efter sin afgang som formand for Fondet vedblev Peter Heering som æresmedlem
at være engageret og interesseret i alt, hvad Fondet foretog sig. Han vil blive savnet til vores arrangementer. Et
udtryk for hans stærke engagement var, at Peter Heering,
på trods af svigtende helbred på tidspunktet, var med til
Fondets 100-års jubilæum. For ham var det altid vigtigt
både at holde fast i Fondets historie, og at sørge for at nye
generationer af dygtige unge danskere kunne komme
afsted til USA. Jubilæet samlede disse to pejlemærker, og
i taknemmelighed vil vi mindes hans store indsats for
Danmark-Amerika Fondet. Æret være hans minde.
16
English Summary
In 2014 the Denmark-America Foundation (DAF) celebrated its centennial looking back at 100 years of uninterrupted commitment to educational stays in the USA for talented young Danes.
Jørgen Bardenfleth, new chair of the Denmark-America
Foundation, outlines his commitment to continue the quality work of the Foundation, and to ensure that both DAF
and Fulbright will help young Danes and Americans to
successful educational stays in the USA and Denmark.
This will be done through the combination of advising and
grants.
The work of the Denmark-America Foundation from 19142014 has entirely been possible due to the donations from
the Danish corporate world; from other foundations; private individuals, and the financial support for the advising
from the Danish universities.
With this annual report of 2014, the Denmark-America
Foundation wants to extend its gratitude to all the donors
and the many others who have supported the work of the
Denmark-America Foundation in 2014.
17
Bestyrelsen for Danmark-Amerika Fondet
(Nye medlemmer i bestyrelsen 2014 ses fremhævet på listen)
FORRETNINGSUDVALG
Formand:
Bestyrelsesformand Jørgen Bardenfleth
Næstformand:
Advokat Caroline Pontoppidan, Maersk Line
Kasserer:
Direktør, bestyrelsesformand Peter Højland
Koncernchef Steffen Kragh, Egmont
Adm. direktør Anders Obel, C.W. Obel A/S
Professor, dr. scient. Jens Oddershede, Syddansk Universitet
ØVRIGE BESTYRELSESMEDLEMMER
Jens Bjørn Andersen, Adm. direktør, DSV A/S
Hanne Leth Andersen, Rektor, Roskilde Universitet
Nils Smedegaard Andersen, Partner & Group CEO, A.P. Møller – Mærsk A/S
Torben Biilmann, Adm. koncernchef, MT Højgaard A/S
Anders Overgaard Bjarklev, Rektor, DTU
Carsten Bjerg, Direktør
Sven A. Blomberg, Adm. direktør, BRFkredit a/s
Thomas F. Borgen, Adm. direktør, Danske Bank A/S
18
Henrik Brandt, Adm. direktør, Royal Unibrew A/S
Klaus Bustrup, Formand, Fødevarebanken
Asbjørn Børsting, Direktør, DAKOFO (1.5.2015)
Michael Christiansen, Bestyrelsesformand, DR m.fl.
Niels B. Christiansen, Koncernchef, Danfoss A/S
Jørgen M. Clausen, Bestyrelsesformand, Danfoss A/S
Henrik Øregaard Dam, Rektor, Syddansk Universitet
Carsten Dilling, Adm. direktør & Koncernchef, TDC A/S
Alf Duch-Pedersen, Direktør
John S. Dueholm, Direktør
Henning Dyremose, Direktør
Ditlev H. Engel, Direktør
Michael Fiorini, Direktør
Jesper Fisker, Departementschef, Undervisningsministeriet
Lars Frederiksen, Direktør
Christian Frigast, Managing Partner, Axcel Management A/S
Anders Colding Friis, CEO, Pandora A/S
Søren Gade, Direktør
Jeff Gravenhorst, Koncernchef, ISS A/S
Claus Grube, Ambassadør
Ralf P. Hemmingsen, Rektor, Københavns Universitet
19
Thomas Hofman-Bang, CEO & Seniorpartner, KPMG2014
Per Holten-Andersen, Rektor, CBS
Niels Jacobsen, Adm. direktør, William Demant Holding A/S
Bjørn Høi Jensen, Direktør, Zeno ApS
Ole Mikael Jensen, President & CEO, DT Group A/S
Peter Damgaard Jensen, Adm. direktør, PKA
Peter Engberg Jensen, Direktør
Per Michael Johansen, Rektor, Aalborg Universitet
Lars Nørby Johansen, Bestyrelsesformand
Kjeld Johannesen, Adm. direktør, Danish Crown Amba
Søren Kaare-Andersen, Direktør, Bikubenfonden
Erik Munch Kofoed, Ph.d.
Tom Knutzen, Adm. direktør, Jungbunzlauer
Eivind Kolding, Adm. direktør, Novo A/S
Kjeld Kirk Kristiansen, Bestyrelsesformand, KIRKBI A/S
Thomas Munkholm Larsen, CFO, Weibel Scientific A/S
Nicholas Lerche-Gredal, Advokat LL.M., LETT Advokatpartnerselskab
Flemming Lindeløv, Bestyrelsesformand, Designmuseum Danmark
Lene Dammand Lund, Rektor, KADK
Joachim Stoltze Malling, Adm. direktør, G.E.C. Gads Fond
Jesper Marcus, Adm. direktør, SEKTOR ApS
20
Carsten Mortensen, President & CEO, BW Group
Kristian May, Direktør
Jesper E. Møller, Direktør, Senior Advisor
Michael Metz Mørch, Generalsekretær, Det danske Kulturinstitut
Jens Maaløe, President & CEO, Terma A/S
Jørgen E. Nicolajsen, Koncerndirektør, MT Højgaard A/S
Brian Bech Nielsen, Rektor, Aarhus Universitet
Peder Holk Nielsen, President & CEO, Novozymes A/S
Birgit W. Nørgaard, Direktør, Bestyrelsesformand
Børge Obel, Professor, ICOA, School of Business and Social Sciences, AAU
Flemming Bligaard Pedersen, Bestyrelsesformand, Rambøll Fonden
Lotte Lederballe Pedersen, Kunstfaglig medarbejder, Kunststyrelsens Billedkunstcenter
Torben Möger Pedersen, Adm. direktør, PensionDanmark
Uffe Toudal Pedersen, Departementschef, Uddannelses- og Forskningsministeriet
Brian Petersen, Direktør
Henrik Poulsen, CEO, DONG Energy A/S
Michael Rasmussen, Koncernchef, Nykredit
Jørgen Buhl Rasmussen, CEO, Carlsberg Breweries A/S
Michael Pram Rasmussen, Bestyrelsesformand, A.P. Møller - Mærsk A/S
Lars Rohde, Nationalbankdirektør, Danmarks Nationalbank
David Rosted, Fotograf, Rosted Image ApS
21
Jens-Peter Saul, Group CEO, Rambøll Gruppen A/S
Sten Scheibye, Direktør, Bestyrelsesformand, Novo Nordisk Fonden
Peter Schütze, Bestyrelsesformand, DSB m.fl.
Niels Smedegaard, President & CEO, DFDS A/S
Mie La Cour Sonne, Økonom, Copenhagen Economics
Carsten Stendevad, CEO, ATP
Peter Straarup, Næstformand, A.P. Møller & Hustru Chastine Mc-Kinney
Møllers Fond til Almene Formaal
Erik Søndergaard, Direktør
Jens Bjerg Sørensen, Adm. direktør, Schouw & Co
Lars Rebien Sørensen, Adm. direktør, Novo Nordisk A/S
Vagn Sørensen, Direktør, Bestyrelsesformand
Jørgen Tang-Jensen, CEO, Velux A/S
Mads Tofte, Rektor, IT-Universitetet i København
Flemming H. Tomdrup, Direktør
Peder Tuborgh, Koncernchef, Arla Foods a.m.b.a.
Ove Ullerup, Ambassadør, Udenrigsministeriet
Steen Weirsøe, Direktør
Ulf Wiinberg, Direktør
Anders Wilhjelm, CEO, Solar A/S
Birgit Aagaard-Svendsen, Bestyrelsesformand, DSEB,
Danish Society for Education and Business
22
Tidligere Bestyrelsesformænd
Bestyrelsesformand Sten Scheibye
2006-2014
Advokat Henrik Stenbjerre
1990-2006
Fabrikant Peter Heering, Sr.
1976-1990
Direktør Viggo Troels-Smith
1965-1976
Direktør Ernst Müller
1955-1965
Højesteretssagfører Viggo Carstensen
1943-1955
Direktør Ernst Michaelsen
1934-1943
Direktør A. O. Andersen
1932-1934
Kammerherre J. Clan
1922-1932
Direktør H. P. Prior
1914-1922
Danmark-Amerika Fondets
Æresmedlemmer
Sten Scheibye, Bestyrelsesformand
Henrik Stenbjerre, Advokat
23
Danmark-Amerika Fondets donatorer 2014
Alm. Brand A/S
Ernst & Young P/S
American-Scandinavian Foundation
Finn Knudsen
Vinhandler N. O. Andersens legat
Hempel Fonden
Anonyme givere
Huset Mydtskov
A.P. Møller og Hustru Chastine
Incentive Fonden
Mc-Kinney Møllers Fond til almene
Formaal
Industriens Fond
Augustinus Fonden
Inger P. Davis
Axcel
Kromann Reumert Advokatfirma
Bikubenfonden
MT Højgaard A/S
BRFKredit A/S
Familien Hede Nielsens Fond
C.W. Strandes Legatfond
Nielsen Nørager
Danfoss A/S
NKT Holding A/S
Danske Bank A/S
Nykredit
24
Det Obelske Familiefond
Sten Scheibye
Ole Kirks Fond
Tips- og lottomidler
D/S Orients Fond
Donationer over 1000,- kr. medtages
med navn i årsberetningen, men
Fondet modtager også hvert år en
række donationer under 1000,- kr.
Af pladshensyn er de ikke medtaget
her, men de er ligeledes vigtige for,
at Fondet kan udføre sit arbejde.
PwC
Rockwool Fonden
Støtte til Fondets Vejledning
Aarhus Universitet
IT Universitetet
Aalborg Universitet
Københavns Universitet
Copenhagen Business School
Roskilde Universitet
Danmarks Tekniske Universitet
Syddansk Universitet
25
Virksomhedslegater 2014
Bikuben Scholars:
Direktør/CEO Søren Kaare-Andersen tildelte
legaterne til Jonathan Bjerg Møller, Danmarks
Medie- og Journalisthøjskole, Sandra Stensgaard Atakora, Aalborg Universitet og Michelle
Ditte Willy Andersen Arrouas, Syddansk Universitet/Hong Kong Universitet.
Coloplast A/S:
Hans Henrik Woltmann, Københavns Universitet, modtog legatet af tidligere formand for DAF
Sten Scheibye på vegne af Coloplast.
Danske Bank A/S:
Adm. direktør Thomas Borgen tildelte legatet
til Christian Andersen, Københavns Universitet.
Egmont Fonden: J. C. Petersen og
Hustru Fanny Petersens Legat:
Mette Kim Bohnstedt Larsen, CBS, modtog
legatet af Direktør Henriette Christiansen.
26
GN Store Nord Fondet:
Erik Stassen, DTU, modtog legatet af DanmarkAmerika Fondets nuværende Formand Jørgen
Bardenfleth.
Hedorf’s Fellowship:
Mads Balsig Nielsen, DTU, modtog legatet af
Formand Ole Wiberg.
Knud Højgaards Fond:
Næstformand Flemming Frandsen tildelte
legaterne til Anders Videbæk og Simon Nielsen,
begge fra Københavns Universitet. Den 3. legatmodtager, Lene Sofie Granfeldt Østgaard, Aarhus Universitet, kunne ikke være tilstede.
Lundbeckfonden og Falck A/S:
Tor Biering-Sørensen, Københavns Universitet,
fik tildelt legatet af Ambulancechef Peter Bjørn
Hansen.
27
Novo Nordisk A/S:
Rune Rasmussen, Københavns Universitet,
modtog legatet af tidligere formand for DAF
Sten Scheibye.
Rambøll Gruppen A/S:
Group Chief Executive Officer Jens Peter Saul
tildelte legatet til Anders Priergaard Nielsen,
Københavns Universitet.
Thomas B. Thriges Fond/Terma:
Christian Valdemar Mathiesen, DTU, modtog
legatet af Bestyrelsesformand i Thomas B. Thriges Fond, Niels Jacobsen.
28
Danmark-Amerika Fondets
Legatmodtagere 2014
Andersen, Christian
Danske Bank A/S Danmark-Amerika Fondet
Tuck School of Business at Darthmouth
College
University of Copenhagen
MBA
Arrouas, Michelle Ditte Willy Andersen
Bikuben Scholar Danmark-Amerika Fondet
Columbia University
University of Southern Denmark/The
University of Hong Kong
Journalism
Atakora, Sandra Stensgaard
Bikuben Scholar Danmark-Amerika Fondet
Pratt Institute
Aalborg University
Industrial Design
Biering-Sørensen, Tor
Lundbeckfonden og Falck Danmark-Amerika Fondet
Harvard University
University of Copenhagen
Medicine – Cardiovascular Imaging
Cohen, Rebecca Kramarz
Harvard Law School
University of Copenhagen
LL.M
Hjermitslev, Ida Bæk
TTS
UCLA
University of Copenhagen
Comparative Politics
Johnsen, Tina Buhr
University of California – School of Law
University of Copenhagen
LL.M
Larsen, Mette Kim Bohnstedt
Egmont Fonden: J. C. Petersen og Hustru
Fanny Petersens Legat Danmark-Amerika Fondet
Bentley University
Copenhagen Business School
Human Ressource Management/Human
Centered Design in Entrepreneurship
Mathiesen, Christian Valdemar
Thomas B. Thriges Fond/Terma Danmark-Amerika Fondet
Brown University
Technical University of
Computer Science,
Algorithms
29
Møller, Jonathan Bjerg
Bikuben Scholar Danmark-Amerika Fondet
The New School for Public Engagement School of Media Studies
Danish School of Media and Journalism
Documentary Film, Media Studies and
New Media Journalism
Nielsen, Mads Balsig
Hedorf’s Fellowship Danmark-Amerika Fondet
Columbia University
Technical University of Denmark
Management Science and Engineering
Nielsen, Anders Priergaard
Rambøll Gruppen A/S Danmark-Amerika Fondet
Princeton University
University of Copenhagen
Applied Microeconomics/Applied Public
Policy
Nielsen, Simon
Knud Højgaards Fond
Danmark-Amerika Fondet
Cornell University
University of Copenhagen
Macroeconomics and Finance
Pedersen, Marie Krogsgaard
Columbia Law School
Aarhus University
LL.M
Rasmussen, Rune
Novo Nordisk A/S
Danmark-Amerika Fondet
University of Rochester Medical Center
University of Copenhagen
Neuroscience
Starck, Malte
California Institute of the Arts (CalARTs)
Royal Danish Art Academy
Photography and Media
Stassen, Erik
GN Store Nord Fondet
Danmark-Amerika Fondet
Yale University
Technical University of Denmark
Physics
Søndergaard, Rasmus Sinding
ASF
University of California Berkeley
University of Southern Denmark
American Foreign Policy, Human Rights
Videbæk, Anders
Knud Højgaards Fond Danmark-Amerika Fondet
Massachusetts Institute of Technology
Sloan School of Management (MBA)
University of Copenhagen
Finance, Strategy, Economics, Trade and
Entrepreneurship
30
New York University
University of Copenhagen
Economics
Østgaard, Lene Sofie Granfeldt
Knud Højgaards Fond Danmark-Amerika Fondet
Stanford University
Aarhus University
Epidemiology, Cancer Research (Acute
Leukemia)
Fotos: Niels Peter Riisbro, Quiet Please
Woltmann, Hans Henrik
Coloplast A/S Danmark-Amerika Fondet
Danmark-Amerika Fondets legatmodtagere 2014.
31
Alle fotos: Niels Peter Riisbro, Quiet Please
Glimt fra årsmødet.
32
Kandrups Bogtrykkeri, København
DANMARK-AMERIKA FONDET
Telefon: +45 3318 1000
E-mail: [email protected]f-fulb.dk
Website: www.wemakeithappen.dk
Adresse:Nørregade 7A, 1.tv., 1165 København K
Sekretariat:
Marie MønstedExecutive Director
Christine Hagberg
Sr. Program Coordinator/Adv.
Anne Villumsen
Program Coordinator/Advisor
Birgitte KlingeFinancial Officer
Christel Tage Personal Assistant
Sekretariatet er åbent hverdage kl. 9.00 – 16.00
Se vores hjemmeside for telefonåbningstider.
Søsterselskaber i USA og Skandinavien:
AMERICAN-SCANDINAVIAN FOUNDATION
58 Park Avenue
New York, N.Y. 10016
U.S.A.
www.amscan.org
FINLAND-AMERIKA FÖRENINGARNAS FÖRBUND r.f.
Mechelininkatu 10 A
00 100 Helsinki
Finland
www.sayl.fi
ISLAND-AMERIKA FORENINGEN
PO Box 320
121 Reykjavik
Island
www.iceam.is
NORGE-AMERIKA FORENINGEN
Rådhusgaten 23B
0158 Oslo
Norge
www.noram.no
SVERIGE-AMERIKA STIFTELSEN
Box 5280
102 46 Stockholm
Sverige
www.sweamfo.se
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.wemakeithappen.dk