Kvalitetsstandard - Beskyttet Beskæftigelse

Kvalitetsstandard Beskyttet Beskæftigelse
Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25. november 2015
Servicelovens § 103
Lovgrundlag
Kommunen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under
folkepensionsalderen, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde
beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan
benytte tilbud efter anden lovgivning.
Stk. 2 Kommunen kan tilbyde særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb til
personer med særlige sociale problemer. Hillerød Kommune tilbyder ikke
dette.
Hvem kan modtage
ydelsen (målgruppe)
Borgerne vurderes ud fra Voksenudredningsmetoden (VUM), som sikrer
en systematisk og helhedsorienteret udredning. Tilbuddet gives i
udgangspunktet til borgere med Moderate eller Store problemer.
Voksenudrednings-metoden er beskrevet i Bilag A i Kvalitetsstandarden.
Der er tale om borgere:
 mellem 18 år og folkepensionsalderen med betydelige fysiske og
psykiske lidelser eller særlige sociale problemer samt begrænsninger i
arbejdsevnen
 der ikke kan fastholde eller opnå beskæftigelse på det normale vilkår
 der ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning som fx skånejob,
flexjob, job med løntilskud, revalidering eller aktivering.
Der vil ofte være tale om borgere, der er meget langt fra det ordinære
arbejdsmarked og hvis forsørgelsesgrundlag er førtidspension,
kontanthjælp eller anden offentlig forsørgelse.
Tilbud om beskæftigelse efter Beskæftigelsesloven og Aktivloven skal
altid være udtømte, før der kan ydes beskyttet beskæftigelse. Jobcentret
inddrages efter behov.
Borgeren skal som udgangspunkt kunne indgå i beskyttet beskæftigelse,
uden at det kræver en supplerende bevilling af socialpædagogisk støtte.
Borgere, der er visiteret til beskyttet beskæftigelse, kan i udgangspunktet
ikke kompenseres yderligere med et Aktivitets- og samværstilbud som
dagtilbud.
Hvad er formålet
219-2015-45336
 At borgeren fastholdes i en dagligdag, der bidrager til vedligeholdelse
Side 1
med ydelsen
og udvikling af deres faglige identitet og sociale tilhørsforhold.
 At øge borgerens selvværd og livskvalitet
Indsatsen skal så vidt muligt være rettet mod et udviklingsperspektiv, der
gør så mange borgere som muligt i stand til at bestride et job udenfor de
beskyttede værksteder.
Hvordan får man
ydelsen
Henvendelse om beskyttet beskæftigelse rettes til:
 Socialfaglig Enhed, Borger- og Socialservice, Rådhuset – tlf. 7232 3371
eller på
 Mail: [email protected]

Socialfaglig Enhed træffer afgørelse om borgeren er i målgruppen til at
modtage ydelsen. Visitation sker efter en individuel og konkret vurdering.
Borgeren deltager aktivt i udredningen med egne ønsker og behov. Der
kan også indhentes udtalelser fra interne og eksterne samarbejdspartnere, herunder andre afdelinger i forvaltningen, læger, hospitaler, mv.
Socialfaglig Enhed udarbejder i dialog med borgeren en handleplan, hvor
der fastsættes konkrete og målbare mål for indsatsen i tilbuddet. Hvis det
vurderes, at borgeren skal have en fremtid udenfor det beskyttede
værksted, fremgår dette perspektiv af handleplanen.
Ydelsens indhold
Beskyttet beskæftigelse består af enkle afgrænsede arbejdsfunktioner,
som kan udføres som delelementer i en produktion i en virksomhed,
f.eks. montage og pakkearbejde eller varetagelse af servicefunktioner,
f.eks. kantinedrift, pedelopgaver eller opgaver af kontormæssig karakter.
Produktionen eller arbejdsopgaverne er ikke et mål i sig selv, de er midler
til at udvikle den enkeltes faglige og sociale kompetencer.
Arbejdstiden aftales individuelt og kan variere fra én til fem dage
ugentligt.
Der visiteres til kørselsordning efter behov ud fra en konkret og individuel
vurdering.
Krav til
leverandør/udfører
Leverandøren har ansvaret for, at borgeren modtager den støtte, som
fremgår af Socialfaglig Enhed/Borger- og Socialservices afgørelse.
Leverandøren har en forpligtelse til i samarbejde med borgeren, at
målrette forløbet, så det sikres at målene i handleplanen opnås.
Leverandøren skal kontinuerligt følge op på målene i forhold til
handleplanen og underrette Socialfaglig Enhed, hvis borgerens behov
ændrer sig væsentligt.
Hillerød Kommune stiller krav om, at udførelsen af opgaver sker inden
for rammen af det kvalitets- og serviceniveau, som er politisk besluttet.
219-2015-45336
Side 2
Ydelsens varighed
Ydelsens funktion og effekt bliver løbende vurderet og forudsætningen
for videreførelse bliver vurderet minimum én gang årlig i forbindelse
med handleplansmødet.
Ydelsen ophører i forbindelse med folkepensionsalderen.
Hvem leverer
ydelsen
Som udgangspunkt visiteres til Hillerød Kommunes eget tilbud:
Center for Beskyttet Beskæftigelse (CBB), Trollesbro, Slangerupgade 60 –
Link
Hvis Hillerød Kommunes tilbud ikke er en mulighed, kan der visiteres til
andre tilbud, som er optaget på Tilbudsportalen - Link
Er der frit valg af
leverandør
Nej – der er ikke frit valg
Kompetencekrav til
leverandør
Det er leverandørens ansvar, at de har ansat pædagogisk, socialfaglig eller
andet faguddannet personale, som har de relevante faglige kvalifikationer i
forhold til den konkrete opgaveløsning.
Hvad koster ydelsen
for modtageren
Ydelsen er gratis for borgeren.
Borgeren skal dog selv betale transporten indenfor en afstand af 10 km
fra hjemmet til stedet, hvor beskyttet beskæftigelse udføres. Kommunen
afholder transport ud over 10 km til den billigste transportmulighed.
Borgeren skal selv betale udgifter til frivillige sociale aktiviteter, som ikke
er en del af ydelsen i tilbuddet
Aflønning
Udgangspunktet er, at personer der er i beskyttet beskæftigelse i videst
muligt omfang aflønnes efter indsats. Lønnen fastsættes af
leverandøren.
Hvordan følges op på
ydelsen
(effektmåling)
Der holdes én gang årligt - i forbindelse med det personrelaterede tilsyn et handleplansmøde med borgeren (evt. pårørende), repræsentant for
leverandør og Socialfaglig Enhed.
På handleplansmødet drøftes borgerens udvikling, tilfredshed og trivsel
samt resultaterne af indsatsen. Der foretages også en samlet vurdering
af foranstaltningen på baggrund af handleplanen og der fastlægges mål
for den fremtidige indsats.
Dokumentation
Tilbuddet skal i samarbejde med borgeren indenfor den første måned i
tilbuddet udarbejde en pædagogisk handleplan, som beskriver den
konkrete indsats i forhold til at opnå de mål og delmål, som er fastlagt i
handleplanen.
Leverandøren er forpligtet til løbende at føre journal i forhold til
borgerens dagligdag og udvikling og at opdatere den pædagogiske
handleplan.
I forbindelse med det årlige handleplansmøde/personrelaterede tilsyn
219-2015-45336
Side 3
skal tilbuddet udarbejde og fremsende en opdateret pædagogisk
handleplan til Socialfaglig Enhed.
Hillerød Kommunes
tilbud

Center for Beskyttet beskæftigelse (CBB), Trollesbro, Slangerupgade
60, som har en bred vifte af tilbud. Link til ydelseskatalog.
Kvalitetsstandard
udarbejdelse og
opfølgning
Kvalitetsstandarden revurderes og behandles politisk én gang i hver
valgperiode. Hillerød Handicapråd høres ved revision af kvalitetsstandarden.
Generel information
om
kvalitetsstandarder
Ønskes der yderligere information om Hillerød Kommunes
kvalitetsstandarder på det sociale område for voksne med særlige behov, så
er der udarbejdet et generelt dokument om kvalitetsstandarder med
oplysninger om bl.a. kvalitetsstandardernes formål,
sagsbehandlingsredskaber, klagevejledning, organisering m.m.
Kvalitetsstandarden er tilgængelig på Hillerød Kommunes hjemmeside - Link
Dokumentet findes på Hillerød Kommunes hjemmeside - Link
219-2015-45336
Side 4
Bilag A
Voksenudredningsmetoden og visitation
Visitationen tager udgangspunkt i voksenudredningsmetoden (VUM). Metoden skal sikre en
helhedsorienteret indsats med borgeren i centrum. Sagsbehandleren foretager en samlet vurdering
af borgerens behov for støtte på baggrund af en udredning.
Udredningsmetoden
Udredningsmetoden har til formål at sikre en grundig vurdering af den enkelte borgers situation og
konkrete behov. Sagsbehandleren skal kun afdække de temaer og registrerede de oplysninger, der
har relevans for den konkrete ansøgning. Det er den enkelte sagsbehandlers socialfaglige vurdering,
der afgør, hvor omfattende udredningen skal være i den enkelte sag.
Temaer i udredningen af borgerens behov
Med henblik på at belyse hvordan borgerens funktionsnedsættelse og/eller sociale problem påvirker
borgernes mulighed for aktivitet og deltagelse, er udredningsmetoden bygget op omkring 11 temaer,
som dækker forskellige aspekter af borgerens liv og situation. Temaerne skal bidrage til at afdække
alle relevante aspekter af de ofte sammensatte og komplekse problemstillinger, som målgruppen
oplever.
Funktionsskala
Der sker en vurdering af den enkeltes funktionsniveau på baggrund af de indsamlede oplysninger.
Sagen skal ikke overbelyses. Der indhentes kun oplysningerne i der er relevante for den givne
ansøgning og nødvendige for at opnå formålet med udredningen. Funktionsniveauet fastlægges af
sagsbehandleren ud fra en faglig vurdering.
Funktionsniveauet angives på en skala fra:
A/0 = Intet problemer
B/1 = Lette problemer
C/2 = Moderate problemer
D/3 = Store problemer
E/4 = Fuldstændige problemer
Den samlede funktionsevnevurdering er et udtryk for faglige vurdering af borgerens samlede behov
for støtte.
Borgere med funktionsniveau C - Moderat problem og D – Stort problem kan visiteres til beskyttet
beskæftigelse.
C/2 = Moderat problem
219-2015-45336
Der er tale om et problem, som det ikke umiddelbart er
muligt for borgeren selv at løse. I nogle tilfælde kan det
løses med hjælp i en kort konkret indsats fra det
generelle tilbud. Men det kan også være et problem,
som i en kortere periode kræver hjælp. Det er ofte et
problem, som kræver indøvelse af nye strukturer og
vaner for borgeren. Det er dog også et problem, som
med den rette planlægning af hjælpen kan løses for
borgeren, hvorefter borgeren selv bliver i stand til at
Side 5
opretholde de nye strukturer og vaner.
Problemet er omfattet af § 85-ydelser i denne
kvalitetstandard.
D/3 = Stort problem
Der er tale om et problem, som ikke på kort sigt kan
løses for borgeren og som kræver en langvarig
støttende indsats. Der kan være tale om så svære
problemer, at det ikke altid giver mening at vurdere
hjælpen ud fra tilegnelse af nye kompetencer, men en
vurdering af vedligeholdelse af eksisterende funktioner
samt undgå tab af samme. Denne form for støtte gives
primært til borgere der fortsat bor i eget hjem, men
som er helt afhængig af støtten i hjemmet, for at kunne
fastholde livet i eget hjem.
Problemet er omfattet af § 85-ydelser i denne
kvalitetsstandard.
Voksenudredningsmetoden uddybes i dokumentet Generelt om kvalitetsstandarder - Link
Visitation
Det er sagsbehandlerens ansvar at oplyse sagen tilstrækkeligt til, at der kan træffes en afgørelse.
219-2015-45336
Side 6