GB Garden golf Have golf Trädgårdsgolf NO Garden

GB
Instruction
DK
Brugsanvisning
SE
Bruksanvisning
NO
FI
Art. no. 805-503
NSH NORDIC A/S
Virkefeltet 4
DK-8740 Braedstrup
Denmark
GB
Garden golf
DK
Have golf
SE
Trädgårdsgolf
Instruktion
Ohjeet
NO
FI
Garden golf
Puutarhagolf
1
GB
Game rules Garden golf
Garden Golf can be played by 1-4 players in age from 5 years
The game consists of: 1 putter, 1 red golf ball, 6 white balls numbered from 1-6, 6 tee’s, 10 wickets and game rules.
The game:
Complete the course in the fewest number of strokes. Each hole is completed by shooting the white ball of the tee.
Preparations
Starting randomly on the lawn and place the 6 tee’s and 10 wickets with appropriate distance depending on the desired level
of difficulty for the hole. The course can be set up with different numbers of par 3, par 4 or par 5 holes. A par 3 hole means
that maximum 3 strokes can be used and par 4 and 5 holes maximum 4 and 5 strokes. On a par 3 hole one wicket is used, a
par 4 hole 2 wickets and a par 5 hole 3 wickets. The course can have 1-6 holes. The starting point at the first hole should be
at least approximately 4 meters from the first holes tee. Subsequently, starting from the recently completed holes tee.
How to play
Draw lots to decide who begins. Each player must finish the hole before the next player may begin playing the same hole.
The hole is completed when the golf ball hits the tee and the white ball falls down. If the white ball touches the tee without the
white ball falling down, a stroke is added and the hole is considered completed. All holes must be played as the ball passes
through the established wickets before you can put the ball into the hole.
The player to strike first out at the next hole, is the player who has used the fewest strokes on the previous hole. If 2 players
used the same number of strokes, the player who used the fewest number of strokes at the previous hole starts. The score
(number of strokes) is noted after each game hole, and the player who has used the fewest number of strokes when all holes
are played has won.
Do not move on tee’s or the wickets while the game is played, whereas fallen leaves, branches and the like may be moved.
If the red ball is situated so it can not be played, you have to take it away from the obstacle but not nearer to the hole. This
results in an additional stroke to the score. If the red ball rolls out of the field into a flowerbed, a lake or other places where it
should be moved on to the field again, it costs 1 stroke to do this. The red ball is moved the shortest possible path onto the
pitch, when the red ball is moved onto the course, it must be a place where the player has the opportunity to come to strike it.
If the red ball completely disappears, the player must start over on the hole, and this costs 1 stroke penalty.
DK
Spilleregler Have golf
Havegolf kan spilles af 1-4 spillere i en alder fra 5 år.
Spillet består af
1 golfkølle, 1 rød golfbold, 6 hvide kugler nummeret fra 1-6, 6 tee´s, 10 porte og spilleregler.
Spillets formål
At gennemføre banen på færrest antal slag. Hvert hul afsluttes ved at skyde den hvide bold af tee´en.
Forberedelser
Der startes vilkårligt på græsplænen, og derefter placeres de 6 tee´s og 10 porte med passende afstand afhængig af hvilken
sværhedsgrad, hullet skal have. Banen kan opstilles med forskellige antal par 3, par 4 eller par 5 huller. Et par 3 hul betyder,
at der maksimalt må bruges 3 slag og ved et par 4 og par 5 hul henholdsvis 4 og 5 slag. Ved et par 3 hul bruges 1 port, ved et
par 4 hul 2 porte og ved et par 5 hul 3 porte. Banen kan have 1-6 huller. Startstedet ved første hul bør som minimum være ca.
4 meter fra første huls tee. Efterfølgende startes der fra det netop afsluttede huls tee.
Spillets gang
Der trækkes lod om spillerækkefølgen, og hver spiller afslutter hullet inden næste spiller påbegynder samme hul. Hullet er
først færdigspillet, når golfbolden rammer tee´en og den hvide bold falder ned. Ligger den hvide bold klods op ad tee´en uden
den hvide bold falder ned, tillægges et slag og hullet er færdigspillet. Alle huller skal spilles så bolden kommer igennem de
opstillede porte, inden der må puttes i hul.
Spilleren der skal slå først ud ved det næste hul, er den spiller som har brugt færrest slag ved det sidste hul. Har 2 spillere
brugt samme antal slag, starter den spiller, som brugte færrest antal slag ved det forrige hul. Scoren (antal slag) noteres efter
hvert spillet hul, og spilleren som har brugt færrest antal slag, når alle huller er spillet færdig, har vundet.
2
Der må ikke flyttes på tee´s eller andre forhindringer imens spillet spilles, hvorimod nedfaldne blade, grene og lignende gerne
må fjernes. Hvis den røde bold ligger så den ikke kan spilles, må man tage den væk fra forhindringen dog ikke nærmere hullet. Dette medfører et tillægsslag til scoren. Hvis den røde bold ryger helt ud af banen, i et bed, en sø eller andre steder, hvor
den skal flyttes ind på banen igen, koster det 1 slag at gøre dette. Den røde bold flyttes den kortest mulige vej ind på banen,
Når den røde bold flyttes ind på banen, skal det være et sted, hvor spilleren har mulighed for at komme til at slå til den. Hvis
den røde bold helt forsvinder, skal spilleren starte forfra på hullet, og dette koster 1 slag i straf.
SE
Spelregler Trädgårdsgolf
Trädgårdsgolf kan spelas av 1-4 spelare från 5 år och uppåt.
Spelet består av: En putter, en röd golfboll, sex vita numrerade bollar från siffran ett till sex, sex träpinnar”hål”, tio portar samt
en utförlig beskrivning på spelets regler.
Spelet går ut på:
Spelarna skall på så få slag som möjligt ta dig runt banan. Varje spelomgång avslutas genom att träffa pinnen som den vita
numrerade bollen är upplagd på ”hålet”.
Förberedelser
Starta spelet varsomhelst på gräsmattan, fördela ut samtliga sex träpinnar. Sätt upp de tio portarna med lämpligt avstånd
beroende på vilken svårighetsgrad som önskas. Banan kan indelas i olika svårighetsgrader, så kallade ”par”. Från tre-fem par.
Ett par tre hål innebär att det maximalt får användas tre slag och på ett par fyra hål respektive ett par fem hål får maximalt fyra
respektive fem slag användas. På ett par tre hål används en port och på ett par fyra hål används två portar och slutligen på ett
par fem hål tre portar. Banan Ni bygger kan ha allt från ett till sex hål. Det första hålet bör vara minst fyra meter från
utslagsplatsen. När alla spelarna avslutat den första rundan ”hålet” fortsätter man spelet.
Hur man spelar:
Spelordningen utlottas. Varje spelare måste avsluta påbörjad runda innan nästa spelare börjar. Golfrundan avslutas när bollen
träffar pinnen och den vita bollen faller ner. Faller den vita bollen inte ner trots man träffar pinnen så får man ett tilläggslag och
hålet anses som klart. Alla rundor måste spelas så att bollen går igenom portarna innan man prickar pinnen ”hålet”
Den spelare som skall börja först vid nästa hål, är den spelare som har minst antal slag på sista hålet. Har två spelare använt
samma antal slag börjar den spelare som använde minst antal slag vid föregående hål. Poängen (antal slag) noteras efter varje
hål och den spelare som har använt minst antal slag när alla hål har spelats har vunnit.
Flytta inte på utslagsplatsen eller andra hinder under spelets gång, nedfallna löv, grenar och liknande får dock tas bort.Om den
röda bollen inte är spelbar av någon anledning måste du ta bort den från hindret, men du får inte flytta bollen närmare hålet. Ett
extraslag tillkommer automatiskt.Om den röda bollen hamnar helt ur fältet på en äng i en sjö eller på annat olämpligt ställe får
man hämta bollen men det kostar ett slag att göra detta. Den röda bollen flyttas kortast möjliga väg ut på banan igen. Den röda
bollen flyttas till en plats där spelaren har möjlighet att komma åt att slå den. Om den röda bollen helt försvinner, måste spelaren
börja om på hålet, och detta kostar ett slag.
NO
Spillet Garden golf
Garden Golf kan spilles av 1-4 spillere fra 5 år.
Spillet består av: En putter, en rød golf ball, seks hvidte nummerer te baller fra nummer én til seks, seks “hull”, ti porter samt en
detaljeret beskrivelse av spillereglerne.
Spillet:
Spilleren må med så få slag som mulig komme rundt banen. Hvert spil omgang afsluttes ved å træffe pinen som den hvidte
nummerer te ballen holdes på “hullet”.
Forberedelser
Starte spillet hvor som helst på plænen, fordele alle seks trepine»hull». Sett opp de ti porter med riktig avstand avhengig av vanskelighetsgraden som ønskes. Sporet kan deles inn i forskjellige vanskelighetsgrader, såkalte “par”. Fra tre til fem par. Et par tre
hull betyr at max tre slag kan benyttes og på ett par fire hull og et par fem hull, får maksimalt fire eller fem slag anvendes. På et
par tre hull brukes en port og på ett par fire hull, to porter, og endelig på ett nivå fem hull, tre porter. Sporet du bygger kan ha alt
fra en til seks hull. Det første hull bør være minst fire meter fra tee. Når alle spillerne fullført første runde av “hull” fortsetter spillet.
Slik spiller du:
Ligaen tombola. Hver spiller må avslutte sin runde før den neste spilleren begynner. Golf Round slutter når ballen treffer pinnen
og den hvite ballen faller ned. Faller den hvite ballen ikke ned til tross for den treffer pinnen, får du et ekstra slag og hullet ansett
som klart. Alle runder må spilles slik at ballen går gjennom portene før du prikker “hullet”
Må spilleren først begynner på det neste hullet, spilleren med færrest slag på den siste hullet. Har to spillere brukt samme antall
slag, spilleren som brukte minst antall slag på forrige hull. Score (antall slag) bemerket etter hvert hull og spilleren som har brukt
færrest slag når alle hullene er vunnet.
Ikke flytt tee eller andre hindringer i løpet av spillet, kan falne blader, grener og lignende fjernes. Hvis den røde ballen er ikke
spillbart for en eller annen grunn, må du fjerne den fra hinderet, men du kan ikke flytte ballen nærmere hullet. En ekstra slag
tillkommer automatisk.Hvis den røde ballen går helt ut av feltet i en eng i en innsjø eller på annen måte uegnet sted for å få
hente ballen, men det koster en dask for å gjøre dette. Den røde ballen flyttes kortest mulig vei ut på banen igjen. Den røde
ballen er flyttet til et sted hvor spilleren har muligheten til å få tilgang til å treffe den. Hvis den røde ballen helt forsvinner, må
spilleren starte over hullet, og dette koster et slag.
3
FI
Puutarhagolf peli
Puutarhagolfia voi pelata 1-4 henkilöä. Peli sopii yli 5 –vuotiaille.
Pelipakkaukseen kuuluu yksi putteri (maila), punainen pelipallo, kuusi valkoista palloa numeroituna 1-6, kuusi väylätikkua, 10
porttia ja peliohjeet.
Peli pähkinänkuoressa:
Pelin tarkoituksena on selvittää väylät pienimmällä mahdollisella lyöntimäärällä. Jokainen väylä pelataan punaisella pallolla
kunnes on saatu pudotettua väylänumeroa osoittava palloa väylätikun päältä.
Valmistelut ennen peliä:
Valitkaa radan lähtöpaikka nurmikolta. Sijoittakaa ensimmäinen maalitikku sopivaan suuntaan ja sopivan etäisyyden päähän
lähtöpaikasta – halutun vaikeustason mukaisesti. Asettakaa väylätikun päähän väylän numeroa osoittava valkoinen pallo.
Sijoittakaa kullakin väylällä lähtöpaikan ja väylätikun välille haluamanne määrä portteja – halutun vaikeustason mukaisesti.
Väylille voi suunnitella erilaisia ihannelyöntimääriä (par –lyöntimäärä) seuraavasti: par 3 –väylällä ihannelyöntimäärä on kolme ja
par 4 ja par 5 väylillä vastaavasti 4 ja 5. Par 3 –väylille asetetaan yksi portti, par 4 –väylille asetetaan kaksi porttia ja
par 5 –väylille kolme porttia. Väylän lähtöpaikan ja ”maalina” tai ”reikänä” palvelevan, pallolla varustetun väylätikun välinen
etäisyys tulisi olla vähintään 4 metriä. Seuraava väylä rakennetaan niin, että sen pelaaminen aloitetaan ensimmäisen väylän
väylätikun vierestä. Vastaavalla tavalla rakennetaan kaikki kuusi väylää.
Pelin kulku:
Arpokaa pelin aloittaja. Kunkin pelaajan pitää saada väylä pelattua loppuun ennen seuraavan pelaajan ryhtymistä kyseisen
väylän pelaamiseen. Kaikki väyläkohtaisesti asetetut portit pitää alittaa. Väylä on pelattu pelaajan osalta loppuun kun punainen
pallo koskettaa väylätikkua niin, että väylän numeroa osoittava valkoinen pallo putoaa maahan. Jos punainen pallo koskettaa
väylätikkuun mutta valkoinen pallo ei putoa tikusta, katsotaan väylä pelatuksi loppuun ja tulokseen lisätään yksi lyönti.
Seuraavan väylän pelaa ensimmäisenä se pelaaja, joka selvitti juuri pelatun väylän pienimmällä lyöntimäärällä. Jos kaksi pelaaja
päätyy samaan lyöntimäärään, pelaa ensimmäisenä se pelaaja, joka oli edellä järjestyksessä edellisellä väylällä.
Jokaiselta väylältä kirjataan ylös pelaajakohtaiset lyöntimäärät. Kuudelta väylältä pienimmän yhteenlasketun lyöntimäärän
saanut pelaaja on voittaja.
Väylätikkuja tai portteja ei saa liikuttaa pelin aikana. Irtolehdet, oksat tms. väylään kuulumattomat roskat voi poistaa lyönnin ja
pallon tieltä.
Jos punainen pallo päätyy paikkaan, josta sen pelaamista on mahdoton jatkaa, tulee se siirtää pelattavaan paikkaan muttei
lähemmäs väylätikkua. Tästä siirrosta lasketaan väylän tulokseen pelaajalle yksi ylimääräinen lyönti.
Jos punainen pallo päätyy kukkapenkkiin, vesilammikkoon tai muuhun vastaavaan sopimattomaan paikkaan, on pallo siirrettävä
lähimpään mahdolliseen pelattavaan paikkaan muttei lähemmäs väylätikkua. Tästä siirrosta lasketaan väylän tulokseen
pelaajalle yksi ylimääräinen lyönti. Punaisen pallon hukkuessa on väylän palaaminen aloitettava alusta ja palaajalle lasketaan
yksi ylimääräinen lyönti.
Scorecard
Player 1
Hole
Par
1
2
3
4
5
6
Total
Ranking
4
Player 2
Player 3
Player 4