BACHELORPROJEKT: HVAD, HVORDAN OG HVORFOR

MANUAL
BACHELORPROJEKTET
Modul 14
VIA University College
Psykomotorikuddannelsen i Randers
Forår 2015
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. Mål for bachelorprojektet
side 3
2. Tidsramme
side 4
3. Bachelorprojektets form og omfang
side 5
4. Udarbejdelse af projektet i samarbejde med aftagere
side 6
5. Etiske og juridiske overvejelser
side 6
6. Børne- og/straffeattester
side 7
7. Vejledning
side 7
8. Registrering af projektet i UC Viden
side 8
9. Ophavsretten samt ejendomsretten til projektet
side 8
10. Eksamenssnyd og særligt om eksamenssnyd ved plagiering
side 9
11. Eksamen
side 9
12. Reeksamen/sygeeksamen
side10
13. Litteratur om projektarbejde
side 11
Bilagsoversigt
Bilag 1
Emnebeskrivelse
side 12
Bilag 2
Word dokument til emnebeskrivelse
side 13
Bilag 3a Ansøgning til aftagersted
side 14
Bilag 3b Informationsbrev
side 16
Bilag 3c Samtykkeerklæring
side 17
Bilag 4
Aftale med bivejledere
side 18
Bilag 5
Attest vedrørende brug af uretmæssig hjælp
side 20
2
1. MÅL FOR BACHELORPROJEKTET
Fra Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i afspændingspædagogik og
psykomotorik
Modul 14 – Dokumentation og udvikling
Tema
Modulet retter sig mod faglig fordybelse gennem undersøgelse og formidling af en faglig
problemstilling med anvendelse af videnskabelig metode og med inddragelse af teoretisk og
empirisk materiale. Modulet retter sig mod professionsbachelorprojektet som afsluttende
enhed for studiet. Fokus er på den psykomotoriske terapeuts rolle som faglig udvikler og
innovator. Projektet kan udarbejdes i samarbejde med aftager med henblik på inddragelse af
erfaringer og empiri fra praksis.
Læringsudbytte
Efter modulet kan den studerende:
Viden
Færdigheder
1. Anvende informationsteknologi til søgning og udvælgelse af national og international
forskningsbaseret viden og kritisk forholde sig til denne
2. Anvende grundbegreber inden for videnskabsteori og videnskabelig metode med
henblik på udvikling og dokumentation af det psykomotoriske fagområde
3. Anvende og udvælge relevante videnskabelige kvalitative og kvantitative metoder for
dataindsamling, databearbejdning og beskrivelse af data
4. Generere og bearbejde egen empiri i relation til projektets problemstilling
5. Formulere sig præcist både mundtligt og skriftlig om en faglig problemstilling
Kompetencer
6. Identificere og afgrænse en afspændingspædagogisk og psykomotorisk faglig
problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens relevans
7. Vurdere og agere i forhold til generelle forskningsetiske principper
8. Indgå i samt formidle psykomotorisk udviklings- og projektarbejde
3
2. TIDSRAMME FOR MODUL 13 OG MODUL 14.
Modul 13 består af valgmoduler med en samlet varighed på 6 uger. Psykomotorikuddannelsen
udbyder i uge 10-11 et valgmodul med indførende undervisning i BA-projektet. I modul 14
udarbejdes bachelorprojektet inden for en periode på 10 arbejdsuger og afsluttes med en
mundtlig prøve.
Uge 06-11
Deltagelse i et valgmodul. Jf. udbud fra andre sundhedsuddannelser
Uge 06-11
Deltagelse i et valgmodul. Følgende valgmodul udbydes ved Psykomotorikuddannelsen i Randers
 Selvvalgt emne
Uge 06-09
Deltagelse i et valgmodul. Følgende valgmodul udbydes ved Psykomotorikuddannelsen i Randers
 Fra studie til job – uden stop
Uge 10-11
Deltagelse i et valgmodul. Følgende valgmodul udbydes ved Psykomotorikuddannelsen i Randers
 Forskningsmetodik inden for det psykomotoriske praksisfelt
Uge 10-11
TORSDAG DEN 5. marts 2015 SENEST KL. 12.00, SKAL DU AFLEVERE MAX ½ SIDE MED EMNE –
elektronisk til [email protected]
Herefter vil der fordeles hovedvejledere ud fra dette. Se bilag 1 ”Emnebeskrivelse” i BA manualen
for 2015.
Senest fredag den 6. marts 2015 får du tildelt din hovedvejleder og besked om dette pr. mail.
Ved tildeling af hovedvejleder betragtes emnet som godkendt. Fra den 6. marts er det ikke muligt
at skifte emne, hovedvejleder eller at ændre gruppens størrelse (fra en til flere, eller fra flere til en).
Hovedvejlederen tager kontakt til dig i uge 11 pr. e-mail angående tidspunkt for indledende
vejledning i samme uge.
Den indledende vejledning vil omhandle:
 Planlægning af projektperioden
 Vejledningsaftaler
 Drøfte aftaler med samarbejdspartnere/aftagere
 Overvejelser af undersøgelsesmetoder
 Litteratursøgning
Uge 12
Aflevere portfolio (samlet bedømmelse af valgmoduler) fredag den 20. marts kl. 12.00
Uge 12-22
Projektperiode, opgaveskrivning, vejledning efter aftale med bachelorvejleder
Vejledning på bachelorprojektet slutter den 28.05.15
29.05.2015
AFLEVERE BACHELORPROJEKTET I WISEflow, FREDAG DEN 29. MAJ 2015 KL. 12.00.
Endvidere skal projektet indberettes og uploades i UC Viden.
Kvittering for indberetning sendes til studieadministrationen (Ann)
Uge 26
Eksamination i uge 26. Dette meddeles senest 4. juni 2015
4
3. BACHELORPROJEKTETS FORM OG OMFANG
Bachelorprojektet kan udføres individuelt eller i gruppe på op til 4 studerende, og projektets
skriftlige del skal have følgende omfang:
Antal studerende
Antal tegn
Svarende til
normalsider
1
2
3
4
60.000-72.000
84.000-96.000
108.000-120.000
132.000-144.000
25-30
35-40
45-50
55-60
Timers vejledning
pr projekt
(Hovedvejleder
5
7
9
11
Timers vejledning
pr projekt
(Bivejleder)
2
3
4
5
Antal tegn er inklusiv mellemrum og noter, men eksklusiv forside, resumé, indholdsfortegnelse,
litteraturliste og bilag. Antal anvendte tegn angives på forsiden. Opgaver, der ikke overholder
de formelle krav, dvs. er kortere eller længere end fastlagte antal tegn, afvises af
Studiebetjeningen og vil ikke blive bedømt.
Bachelorprojektets forside skal indeholde følgende oplysninger:
 Bachelorprojektets titel
 Uddannelsens navn
 Den studerendes navn
 Vejleders navn
 Tidspunkt for aflevering
 Antal anvendte tegn
Efter forsiden skal der følge et resumé på max. 10 linjer, der kort beskriver opgavens
hovedpunkter, såsom titel, emne, problemformulering, metode, materiale, resultater samt
konklusion.
Der opgives minimum 1800 siders litteratur, som har relevans for projektet. Grundlaget for
litteraturen skal findes inden for uddannelsens pensum. Yderligere teorier og referencer af
betydning for projektet vælges af den studerende.
Ved udarbejdelse i grupper er alle gruppemedlemmer ansvarlige for bachelorprojektets
samlede indhold og udformning, men den enkelte studerendes bidrag skal endvidere kunne
konstateres, grundet individuel bedømmelse. Forfatterskabet skal derfor fordeles ligeligt
mellem de enkelte gruppemedlemmer, dvs. at der ud for hvert afsnit/kapitel oplyses, hvem af
gruppens medlemmer, der er hovedansvarlig for den pågældende del, dog undtaget
problemformulering samt konklusion. Dette kan evt. beskrives i indholdsfortegnelsen.
Der henvises til Psykomotorikuddannelsens Standard for opgaveskrivning og desuden for
yderligere retningslinjer til Den gode opgave – opgaveskrivning på videregående uddannelser
af Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen.
5
4. UDARBEJDELSE AF PROJEKTET I SAMARBEJDE MED AFTAGERE
Psykomotorikuddannelsen opfordrer til, at den studerende udarbejder projektet i samarbejde
med aftagere. Aftagere er organisationer, virksomheder og institutioner, hvor psykomotoriske
terapeuter har været, er eller vil kunne blive ansat, det kan også være et praktiksted, den
studerende har været på. Privat praktiserende psykomotoriske terapeuter betragtes i denne
sammenhæng også som aftagere.
Den studerende opfordres således til at kontakte aftagere med henblik på at udarbejde
projektet i samarbejde med aftageren og dermed udføre udviklingsarbejde på stedet. Der kan
indgå undersøgelser af psykomotoriske metoder i forhold til specifikke problemstillinger.
Empiri indsamlet i løbet af uddannelsen kan evt. benyttes, dog kun i det omfang, at det ikke
har været benyttet i en tidligere opgave. Der kan dog med fordel udarbejdes en ny
undersøgelse i forlængelse af tidligere undersøgelser.
5. ETISKE OG JURIDISKE RETNINGSLINJER
Undersøgelser, der omfatter andre mennesker skal være gennemtænkte og have en forsvarlig
kvalitet. For at sikre undersøgelsesdeltagernes rettigheder samt integritet skal de etiske og
juridiske retningslinjer overholdes. Disse retningslinjer skal forud for empiriindsamlingen
drøftes i samråd med vejleder. Såfremt det er relevant og velbegrundet, at der foretages
indsamling af empiri via psykomotorisk metode, spørgeskema, interview eller observation mv,
skal følgende overholdes.
Aftagerstedet skal give tilladelse til, at der kan iværksættes indsamling af empiri til projektet på
det pågældende sted. Den studerende skal skrive en anmodning til lederen eller den
ansvarshavende (se bilag 2a).
Herefter skal den/de involverede undersøgelsesdeltagere informeres mundtlig og skriftlig om
projektet og følgende skal indgå (se bilag 2b)





Beskrivelse af projektets formål, de anvendte metoder, det forventede udbytte og
mulige risici, der kan været forbundet ved at deltage.
En præcisering af, at deltagelse i projektet er frivillig
En præcisering af, at deltageren til enhver tid kan træde ud af undersøgelsen uden
begrundelse.
En præcisering af, at oplysninger om helbredsforhold, andre rent private forhold samt
fortrolige oplysninger om pågældende, som fremkommer under undersøgelsen er
omfattet af tavshedspligten.
En præcisering af, at oplysningerne bliver forsvarligt opbevaret således deltagerens
anonymitet opretholdes, indtil opgaven er afleveret og efterfølgende slettes eller
makuleres disse.
(Jævnfør sidste punkt, kan uddrag af journaler, cases eller andre udskrifter dog indgå som
bilag i opgaven, medmindre det ikke er muligt på baggrund af det skrevne, at genkende eller
finde frem til de personer, hvis sag helt eller delvis indgår i projektet).
Ovenstående punkter skal indgå i en samtykkeerklæring som deltageren herefter underskriver,
for at tilkendegive sin deltagelse i undersøgelsen (se bilag 2c). Den studerende opbevarer
6
samtykkeerklæringen, og har ansvaret for at denne, samt alt datamaterialet makuleres senest
to uger efter eksamen er bestået.
I nogle tilfælde kan det på forhånd aftales, hvis leder eller den ansvarshavende på
pågældende aftagersted, i samråd med den/de studerende skal indhente informeret samtykke
hos deltagerne. Ellers er udarbejdelse af informationsmateriale og samtykkeerklæring den
studerendes ansvar.
Jf. BEK nr 410 af 09/05/2012 er studerendes indsamling og registrering af følsomme
personoplysninger i forbindelse med deres projektskrivning fritaget fra kravet om anmeldelse
til og tilladelse fra Datatilsynet, så fremt det sker med udtrykkelig samtykke fra de personer,
oplysningerne vedrører.
6. BØRNE- /OG STRAFFEATTESTER
Jf. BEK nr 494 af 21/05/2014 kan samarbejdspartnere (praktiksteder) bede om indhentning
af børne- og/straffeattester på studerende i praktik, når de i praktikken skal have direkte
kontakt med børn under 15 år (her i forbindelse med BA-projektet). Det kræver den
studerendes samtykke; derfor skal den studerende underskrive en samtykkeerklæring,
når/hvis praktiksted beder om det.
7. VEJLEDNING
Til brug for udarbejdelse af bachelorprojektet har den/de studerende mulighed for vejledning.
Hovedvejledere udpeges af BA-ansvarlig i samarbejde med uddannelseslederen og fordeles
mellem projekterne i et samarbejde mellem ledelse og vejledere. Ved tildeling af vejleder
betragtes emnet som godkendt.
Hovedvejleder
Den studerende kan i forbindelse med aflevering af emne fremsætte ønske om hovedvejleder.
Vejlederens opgave er at give de(n) studerende faglig og metodisk vejledning i forbindelse med
emnevalg, problemformulering, arbejdsplanlægning, metodevalg, disponering af arbejdet og
lignende, samt vejledning med hensyn til samarbejde i gruppen.
Hovedvejlederen er eksaminator på de(n) studerendes arbejde med bachelorprojektet.
Uddannelsen udmelder ved bachelorperiodens start, hvem der er til rådighed som
hovedvejleder.
Bivejleder
Den studerende har derudover mulighed for vejledningstimer med vejledere med særlig
kompetence eller faglig indsigt i de valgte problemstillinger. Dette kan være uddannelsens
timelærere og praktikvejledere eller det kan være eksterne vejledere med faglig ekspertise
inden for det valgte område. Bivejleder kan ikke vælges blandt uddannelsens fastansatte
undervisere eller timelærere som også er fungerende hovedvejledere.
Den studerende har selv ansvaret for at etablere kontakt til en potentiel bivejleder, samt er
endvidere ansvarlig for formalia omkring bivejledere (se bilag 3)
7
Selve vejledningen
Udarbejdelse af bachelorprojektet er alene den studerendes ansvar. Hovedvejlederen må
under den studerendes arbejde med projektet gøre sig bekendt med produktet i det omfang,
der er nødvendigt for at løse opgaven som vejleder. Vejleders rolle er, at få den studerende til
selv at reflektere videre og ikke at give en forhåndsvurdering eller egentlig bedømmelse af
afsnit/indhold inden bedømmelse.
Hovedvejlederen indkalder de(n) studerende til et første møde. Formålet med dette møde er at
afklare gensidige forventninger, behov, krav og muligheder. Hovedvejleder og de(n) studerende
udformer sammen en aftale om tidspunkter, rammer og samarbejdsformer i vejledningsperioden. Herefter skal de(n) studerende selv tage initiativ til den videre vejledning.
Den studerende er selv ansvarlig for at tage kontakt med bivejledere.
Hvad kan den studerende selv gøre for at optimere sin vejledning?:



Tage initiativ til vejledning pr e-mail eller telefon
Fremsende noget på skrift et par dage før vejledningsmødet
Medsende et følgebrev til vejlederen, der beskriver, hvad der især er brug for at få
kommentarer til under vejledningen
Vejledningstiden1 inkluderer afholdelse af møder, forberedelse af møder, e-mail besvarelse og
telefonsamtaler.
8. REGISTRERING AF PROJEKTET I UC VIDEN
Alle BA-projekter, der indleveres til bedømmelse, skal registreres i UC Viden. UC Viden er en
national vidensdelingsportal. BA-projektet registreres og uploades digitalt, og kvittering for
indberetningen sendes til studieadministrationen (Ann). Registreringen af projektet er en
forudsætning for at kunne gå til eksamen. Registreringen indeholder forskellige grader af
synlighed og den studerende vælger selv synlighedsniveau. Yderligere informationer vedr. selve
proceduren af registrering af projekter i UC Viden, formidles af BA-ansvarlige.
9. OPHAVSRETTEN SAMT EJENDOMSRETTEN TIL PROJEKTET
Ifølge lov om ophavsret, har den studerende ophavsretten til bachelorprojektet.
Hvis prøveforløbet inddrager en tredjepart uden for uddannelsesinstitutionen, aftales det
forudgående mellem institutionen, den studerende og tredjeparten, i hvilket omfang de under
respekt af de gældende ophavsretslige regler er berettigede til at anvende de resultater, der
fremkommer som led i prøveforløbet, herunder om eventuelle oplysninger vedrørende
tredjepartens forhold, der fremkommer i opgaveløsningen, må offentliggøres. Udtrykkes der
ønske om fortrolighed fra tredjeparten, kan bachelorprojektet angives som fortrolig i
registreringen i UC Viden. Kravet om fortrolighed kan også tilgodeses ved at anonymisere
registreringen af projektet (ved fx ikke at nævne virksomhedens navn).
Den studerende har tillige ejendomsretten over bachelorprojektet.
1
Se antal timer afsat til vejledning i skemaet på side 5.
8
10. EKSAMENSSNYD OG SÆRLIGT OM EKSAMENSSNYD VED PLAGIERING
Ved eksamenssnyd forstås de tilfælde, hvor en eksaminand under en prøve
 Skaffer sig uretmæssig hjælp eller
 giver en anden eksaminand hjælp til besvarelse, eller
 benytter ikke tilladte hjælpemidler.
Eksaminanden skal ved aflevering af en skriftelig besvarelse med sin underskrift bekræfte, at
opgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp (se bilag 4).
Plagiering anses for eksamenssnyd, hvis den konstateres i en skriftlig opgavebesvarelse, som
den studerende har indleveret til brug under eksamen. Når den studerende uploader et
eksemplar af bacheloropgaven i UC Viden, vil der automatisk blive foretaget plagiatkontrol.
Læs mere om plagiering på www.stopplagiat.nu.
Omkring sanktioner for eksamenssnyd herunder plagiering, henvises til Eksamensregler for VIA
Psykomotorikuddannelsen.
11. EKSAMEN
Eksamen forløber som en skriftlig aflevering af bachelorprojektet. Efterfølgende eksamineres
den studerende individuelt ved en mundtlig eksamen og bedømmes individuelt efter 7skalaen.
Før den studerende kan afslutte bachelorprojektet, skal praktikken og de øvrige eksterne og
interne prøver være bestået.
Mundtlige eksaminer er offentlige, og der kan derfor være tilhørere til stede.
For studerende, der skriver i grupper, tilrettelægges prøven som en gruppeprøve, dvs. alle
studerende er tilstede under prøven. Ved en gruppeprøve skal den studerende eksamineres på
en sådan måde, at det sikres, at der kan foretages en individuel bedømmelse af den
studerendes præstation. Endvidere skal der sikres, at den tid der er afsat til prøven, tilpasses
antallet af studerende, der deltager i prøven.
Eksamens formål
Formålet med eksamen er, at vurdere om den studerende ved anvendelse af den viden og de
færdigheder, de har fået under studiet, kan:





diskutere projektets relevans og faglige indhold
demonstrere indsigt i videnskabelige metoder, specielt de/den i projektet anvendte
forholde sig kritisk reflekterende til beskrevne teorier og praksis
forholde sig kritisk reflekterende til den anvendte metode
diskutere og perspektivere de i projektet fremkomne resultater og konklusioner
Eksamensform
Den mundtlige eksamination strækker sig over 30-35 minutter pr. studerende.
9
Eksaminationen sker efter følgende model:
 Den studerende præsenterer og diskuterer projektets faglige indhold og giver en
uddybende vurdering af den/de anvendte metoder i belysning af problemstillingen (max
10 minutter)

Eksaminator og evt. censor stiller uddybende spørgsmål, således at projektet diskuteres
specielt i forhold til sin metode og relateres til såvel uddannelsens kernefag som til
professionsudøvelse (ca. 15 minutter)

Diskussion af projektets konklusioner i relation til et fagligt udviklingsperspektiv (ca. 5
minutter)
Herefter voterer censor og eksaminator.
Umiddelbart efter voteringen meddeles karakteren til den studerende. Den studerende har
krav på en kort mundtlig begrundelse for karakteren.
Vurdering
Der bedømmes efter 7-skalaen. Det skriftlige produkt og den mundtlige præsentation
bedømmes samlet og vægtes ligeligt. Det metodiske indhold og det faglige indhold i
bachelorprojektet vægtes ligeligt.
Ved bedømmelsen skal der ud over det metodiske og faglige indhold også lægges vægt på den
studerendes formulerings- og staveevne, hvis opgaven er skrevet på dansk. Det metodiske og
faglige indhold vægtes dog tungest. Der kan dog dispenseres fra denne regel, hvis der kan
dokumenteres en relevant specifik funktionsnedsættelse.
Beståede eksaminer kan ikke tages om.
Andet
Der henvises derudover til Eksamensregler for VIA Psykomotorikuddannelsen.
12. REEKSAMEN / SYGEEKSAMEN
Reeksamen
 Bedømmelse med karakteren 00 og derunder giver ret til reeksamination.
 Hvis projektet ikke godkendes, aftales det videre forløb nærmere med BA-ansvarlig.
Sygeeksamen
 Sygdom dokumenteres ved en lægeerklæring og giver mulighed for en sygeeksamen.
 Hvis sygdommen opstår under projektperioden, kan der ansøges om udskydelse af
afleveringstidspunktet på baggrund af lægeerklæring. Når ansøgningen imødekommes
fastsættes et nyt afleveringstidspunkt og evt. en ny dato for den mundtlige eksamen.
Undlader den studerende at aflevere sit bachelorprojekt til den fastsatte afleveringsdato, eller
hvis projektet ikke opfylder de formelle krav, er der brugt en prøvegang og det er først muligt at
indstille sig til næste ordinære eksamen, dvs. januar 2016. Reeksamen og sygeeksamen
forbeholdes studerende, der ikke består deres eksamen, eller som er sygemeldte.
10
Hvis den studerende ønsker at klage over afgørelsen findes reglerne for dette i
eksamensreglementet.
13. LITTERATUR OM PROJEKTARBEJDE
Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen:
Den gode opgave – opgaveskrivning på videregående uddannelser, Samfundslitteratur,
Frederiksberg, 4. udgave, 2012.
11
Bilag 1 til BA Manual forår 2015
Emnebeskrivelse - aflevering 5. marts 2015 senest kl. 12.00
Emnebeskrivelse:
Dette bilag er udarbejdet som en hjælp i forhold til udarbejdelse af det papir, som du tildeles
vejleder ud fra. Det er en rettesnor, og hvis du ikke kan beskrive alle 3 nedenstående punkter
fuldt ud, er det OK, men det hjælper tildelingsproceduren en hel del, hvis du kan.
Emnebeskrivelsen skal indeholde følgende:



En overordnet beskrivelse af emnet og en afgrænsning af emnet, herunder det
psykomotoriske aspekt i det.
En beskrivelse af hvad du vil undersøge, hvad du undrer dig over, hvad du vil sammenligne,
hvad du vil gå i dybden med. Hvis du er afklaret om, hvilke undersøgelsesmetoder du vil
bruge, kan du evt. skrive dette også.
En beskrivelse af hvilke aftagere du enten har kontakt til, eller du overvejer at kontakte i
forbindelse med projektet
Du skal IKKE lave en problemformulering – den arbejder du med i samarbejde med din
vejleder.
I alt skal det fylde ca. ½-1 side – ikke mere.
Vejledningsønsker:
Du har mulighed for at ønske, hvem du gerne vil have som hovedvejleder. Der er ikke garanti
for, at dit ønske kan blive opfyldt, men i det omfang det kan lade sig gøre, bliver der taget
hensyn til det.
Hvis ikke du nævner ønsker om bestemte vejledere, tildeles du en vejleder efter bedste faglige
skøn.
Hovedvejleder ønske:
Nævnt mindst 3 – gerne flere. Hvis du nævner navne må det
gerne være med begrundelse. Uddannelsen udmelder ved
bachelorperiodens start, hvem der er til rådighed som vejleder.
Vær opmærksom på, at det er hovedvejlederen, der eksaminerer dig.
Det hele fremsendes elektronisk til [email protected] senest kl. 12.00 den 5. marts 2015.
Emne skrives i et Word dokument (se bilag 2) og vedhæftes som fil. Emnet videresendes af BAansvarlig til hovedvejleder.
Ønsket om hovedvejleder skrives i medfølgende mail.
Eva E. Simonsen/BA-ansvarlig
12
Bilag 2 til BA Manual forår 2015
Navn:
BA arbejdstitel:
Emnebeskrivelse:
Godkendelse af emne:
Hovedvejleder:
Evt. kommentar vedr. emne
13
Bilag 3a til BA Manual forår 2015
Ansøgning til aftagersted om tilladelse til at foretage indsamling af empiri i
forbindelse med BA-projektet ved Psykomotorikuddannelsen i Randers.
I perioden:____________________________________________
Formål:_______________________________________________
Problemformulering:_____________________________________
Indsamlingsmetode: (sæt X)
Fagets egne metoder, uddyb hvilken.
Interview af enkelte personer
Gruppeinterview
Spørgeskema
Observation
Andet
Deltagere: Hvem samt antal
Hvem og hvad?
Hvor mange?
Fagpersonale
Elever/klienter/patienter, samt
inden for hvilket område
Andre
Information til deltagere
Hvornår?
Hvem informerer?
Hvornår udleveres det?
Hvem udleverer det?
Der gives mundtlig information
Der gives skriftlig information
Med venlig hilsen
________________________________________________________________________
(Navn på den/de studerende)
Studienummer:_____________________________________
E-mail adresse og telefon:_____________________________________
Side 1 af 2
14
Ovenstående godkendt af
Vejleder:__________________________________________
Telefon:__________________________________________
E-mail adresse:____________________________________
Vejleders underskrift:_______________________________
Lederen eller den ansvarshavende:
Undertegnede imødekommer hermed ovennævnte ansøgning:
Dato:________ Navn:________________________________
Undertegnede kan desværre ikke imødekomme ovennævnte ansøgning
Dato:________ Navn:________________________________
Side 2 af 2
15
Bilag 3b til BA Manual forår 2015
Information om deltagelse i BA-projektet ved
Psykomotorikuddannelsen i Randers
Dato:_________
Jeg/vi er studerende ved Psykomotorikuddannelsen i Randers
I forbindelse med mit studium, er jeg i gang med at udarbejde et bachelorprojekt der
omhandler………………… (formuleres ganske kort)
Jeg har til dette formål brug for, at få kontakt med … (x antal personer), som jeg vil … (her
beskrives undersøgelsesmetoden kort).
Jeg/vi vil spørge om du vil deltage i projektet på følgende betingelser:





Din deltagelse er frivillig, og det er uden konsekvenser at sige nej til deltagelse.
Du kan på hvilket som helst tidspunkt trække dig fra deltagelse, ligeledes uden at det i
øvrigt får nogen konsekvenser for dig
Dine oplysninger vil blive behandlet fortroligt og anonymt.
Oplysninger der indgår i projektet vil blive opbevaret forsvarligt indtil projektet er
afsluttet. Herefter slettes/makuleres alle personidentificerende oplysninger
Der er ingen risici forbundet ved deltagelse i projektet
Såfremt du vil deltage bedes du underskrive en samtykkeerklæring. Denne vil blive opbevaret
forsvarligt af mig/os indtil jeg/vi har afsluttet uddannelsen. Herefter vil den blive makuleret
Med venlig hilsen
_______________________________________________
Den/de studerende
Vejleder er:_____________________________________
Navn:__________________________________________
Underskrift:_____________________________________
Telefonnummer:_________________________________
E-mail:_________________________________________
16
Bilag 3c til BA Manual forår 2015
Samtykkeerklæring i forbindelse med BA-projektet ved
Psykomotorikuddannelsen i Randers
Vedrørende BA-projektet:___________________________________________________
Udarbejdet af:____________________________________________________________
Formålet med projektet:____________________________________________________
Jeg giver hermed samtykke til, at jeg vil deltage i ovenstående projekt. I den forbindelse kan
mine oplysninger m.v. bruges af den/de studerende, der udarbejder BA-projektet.
Jeg er blevet informeret om:
1. At deltagelse er frivillig og det er uden konsekvenser at sige nej til deltagelse.
2. At jeg på hvilket som helst tidspunkt kan trække mig fra deltagelse, ligeledes uden det i
øvrigt får nogen konsekvenser for mig
3. At ingen informationer gives videre i en sådan form, at min identitet kan genkendes.
4. At alle personidentificerende oplysninger slettes/makuleres efter at prøven er afsluttet
5. Der er ingen risici forbundet ved deltagelse i projektet
Navn:___________________________________________
Underskrift:_______________________________________
Dato:____________________________________________
17
Bilag 4 til BA Manual forår 2015
Til psykomotorikstuderende i bachelorforløbet
Januar 2015
Vedr. aftale med bivejleder
Du har ansvaret for, at formalier er i orden i forhold til din bivejleder.
Du skal selv kontakte bivejleder. Du skal selv informere bivejlederen om ordningen og formålet
med vejledningen, og derudover skal du informere om bachelormanualen (som kan hentes fra
hjemmesiden).
Desuden skal nedenstående være i orden før din bivejleder kan få sit honorar udbetalt.
1. Aftale med bivejleder (vedlagt) udfyldes af dig.
2. Aflever kopi af aftalen til studieadminstrationen (Ann Skrabak)
3. Send til bivejlederen følgende:

Kopi af aftale

Timeseddel (udleveres i studieadministrationen af Ann Skrabak) afleveres til og
udfyldes af bivejleder efter vejledningen er afsluttet.
Eva E. Simonsen/BA-ansvarlig
Side 1 af 2
18
Aftale med bivejleder til bacheloropgave
Bivejleders navn, dato og underskrift
Tak for dit tilsagn om at være faglig bivejleder for studerende, der arbejder med
bachelorprojekt.
Som bivejleder forventer vi, at du vejleder den studerende i relation til det specifikt faglige,
f.eks. vedr. litteratur og kan være sparringspartner på det faglige emne. Der ligger ingen
forpligtigelse hos bivejlederen i forhold til det færdige produkt.
Projekt:
Studerendes for- og efternavne:
Antal arbejdstimer aftalt til ______________________________________
(skriv antal timer)
(sæt X i en af boksene)
Sats IV
sats II
(Hvis du har en akademisk uddannelse er det sats II, ellers er det sats IV)
Har du behov for yderligere informationer, kan du finde det i Bachelorprojektmanualen på
http://www.viauc.dk/psykomotorikuddannelsen/fag/Documents/Bachelorprojektmanual%20forår%202015.pdf
Side 2 af 2
19
Bilag 5 til BA Manual forår 2015
Attest vedrørende brug af uretmæssig hjælp
I henhold til Bekendtgørelse om prøver og eksamen (BEK 1519/16/12/2013) § 19, stk. 2 og
stk. 6, skal den studerende bekræfte med sin underskrift, som kan være digital, at den
skriftlige besvarelse er udformet uden uretmæssig hjælp, dvs. at den studerende ikke
uretmæssigt har anskaffet sig eller ydet hjælp, har udgivet en andens arbejde for sit eget eller
anvendt tidligere bedømt arbejde uden henvisning.
Vedrørende nedenstående skriftlig besvarelse
Opgavetype:_____________________________________________________________________
Opgavens titel:___________________________________________________________________
Forfatter(e):______________________________________________________________________
Bekræftelse:
Undertegnede studerende bekræfter hermed, at den skriftlige besvarelse er udfærdiget uden
uretmæssig hjælp.
Dato og underskrift:_______________________________________________________________
Dato og underskrift:_______________________________________________________________
Dato og underskrift:_______________________________________________________________
Blanketten placeres som sidste bilag i opgaven
20