KØBSAFTALE Ådalen, Trekroner Parcelhusgrund

Side 1 af 7
Byrådssekretariatet, Jura, HGB
24. juni 2015
J.nr. 13.06.02P19/249061
KØBSAFTALE
Ådalen, Trekroner
Parcelhusgrund
Mellem Roskilde Byråd på Roskilde Kommunes vegne som sælger (CVR. nr. 29189404)
og [navn, CPR nr., adresse] som køber er indgået følgende aftale om køb af
ejendommen [matr. nr.], beliggende på Ådalen [tal], 4000 Roskilde. Ejendommen har et
areal på [tal] m2, heraf vej 0 m2 (bilag 1+2).
§1
Ejendommen, der er en ubebygget grund, overtages af køber, som den er og forefindes
den 1. december 2015. Fra overtagelsesdatoen henligger ejendommen for købers
regning og risiko i enhver henseende.
Såfremt de i § 4 omhandlede byggemodningsarbejder, som skal udføres af Roskilde
Kommune, ikke er udført i et sådant omfang, at køber kan påbegynde byggearbejdet på
overtagelsesdagen, udskydes overtagelsesdagen tilsvarende uden ansvar for sælger.
Der udfærdiges ikke refusionsopgørelse, idet køber direkte fra Roskilde Kommunes
Ejendomsbeskatning modtager opkrævning på ejendomsskatten.
§2
Ejendommen er omfattet af lokalplan 593 for boliger ved Bækken og Ådalen i
Trekroner (bilag 3).
Side 2 af 7
Ejendommen overtages med de samme almindelige rettigheder, byrder og forpligtelser,
hvormed det har tilhørt sælger og tidligere ejere, idet køber er indforstået med at
respektere de servitutter, der med eller uden pant i forbindelse med byggemodning m.v.
af Roskilde Kommune er eller vil blive pålagt ejendommen. Der er tinglyst følgende
servitutter på ejendommen:
• Den 18. september 2006 lyst vedtægter for Grundejerforeningen Trekroner Øst
(bilag 8)
• Den 9. april 2014 lyst servitut om forbud mod videresalg i ubebygget stand og om
pligt til at påbegynde byggeri inden et år efter den aftalte overtagelsesdag (bilag
4)
I øvrigt henvises til ejendommens blad i tingbogen (bilag 5).
Der må kun foretages terrænregulering på maksimalt 0,5 meter. Hvis bebyggelsen
incl. terrasse i terræn ikke kan placeres således, at dette kan overholdes, skal
bebyggelsen opføres i forskudte plan. Der må ikke terrænreguleres nærmere skel end
1 meter.
Køber har modtaget et kortudsnit over ejendommen, der ud over vejledende
terrænkurver viser placering af tilslutningspunkt til vejledende bundkote for kloak,
byggelinier, placering af øvrige stikledninger og overkørsel mv. Desuden er der
angivet koter på færdigt terræn i skel mod vej (bilag 6).
§3
Købesummen for ejendommen er [tal] kr. incl. moms. Heraf betales ved købsaftalens
underskrift kontant til sælger 200.000 kr., mens køber senest 7 dage efter sælgers
accept af købstilbud stiller pengeinstitutgaranti for den resterende del af købesummen.
Garantistiller skal betale garantisummen kontant til sælger på overtagelsesdagen i
overensstemmelse med regning, der udsendes til køber, når købsaftalen er
underskrevet af såvel køber som sælger. Betaling skal ske, uanset om skøde endnu
ikke måtte være tinglyst. Såfremt garantistillelsen ikke sker rettidigt, er sælger efter
påkrav berettiget til at hæve handlen.
Såfremt købesummen ikke indbetales rettidigt, betales rente efter rentelovens regler om
for sen indbetaling, indtil købesummen er indbetalt
§4
Med hensyn til byggemodning kan oplyses følgende:
Side 3 af 7
Kloak
Kloaksystemet i området etableres som separatsystem, hvor spildevand afledes i
lukkede ledninger og regnvand afledes i åbne render og/eller nedsives.
a) Spildevand:
Sælger etablerer en stikledning til spildevand, afsluttet med en ø425 mm skelbrønd ca.1
m inde på ejendommen. Der er offentlig kloak frem til skel.
Roskilde Kommune afholder tilslutningsbetalingen.
b) Regnvand:
Regnvand kan enten afledes overfladisk i åbne render til det offentlige
regnvandssystem via et fælles privat anlæg til afledning af regnvand eller kan - fra åbne
render - nedsives på ejendommen. Etablering af nedsivningsanlæg kræver tilladelse
efter miljøbeskyttelsesloven.
Sælger etablerer som grundejer det fælles private regnvandsanlæg.
Der er under grundejerforeningen etableret et spildevandslaug for regnvand og dræn.
Dette laug skal varetage alle opgaver vedrørende de fælles private regnvandsanlæg i
området, jf. grundejerforeningens vedtægter (bilag 8).
Køber er bekendt med, at afledning af regnvand til det fælles private regnvandsanlæg
indebærer begrænsninger i udformningen af købers regnvandssystem på egen
ejendom, idet den overfladiske afledning kun må ske på nærmere angivne vilkår, som
er fastlagt i Vejledning om overfladisk afledning af regnvand på privat grund og
udformning af render (bilag 7).
Køber er således bekendt med, at bebyggelsens grundareal og udformning samt
placeringen af bebyggelsen på ejendommen kan blive begrænset af krav til
afledningen af regnvandet.
Kortudsnit over ejendommen (bilag 6) viser tilslutningspunkt og bundkote i forhold
til det projekterede fælles private regnvandsanlæg.
Roskilde Kommune afholder tilslutningsbetalingen.
c) Generelt:
Køber afholder alle udgifter til kloakanlæg både til spildevand og regnvand på egen
Side 4 af 7
ejendom. Spildevandsledninger og render til afvanding af regnvand etableres på en
sådan måde, at der ikke kan garanteres afvanding fra kælder direkte til det overordnede
ledningsnet. Såfremt køber imidlertid ønsker at etablere kælder, må køber for egen
regning etablere pumpeanlæg eller lignende.
Udgifter til eventuelt omfangsdræn eller øvrige nødvendige afværgeforanstaltninger
afholdes af køber. Drænvand skal tilsluttes regnvandssystemet ved eventuel etablering
af drænpumpe eller ved afvanding til faskine på ejendommen.
Såfremt der stødes på markdræn, skal disse retableres eller omlægges uden
kapacitetsforringelse. Udgiften hertil og udgiften til fremtidig vedligeholdelse af dræn på
ejendommen afholdes af køber.
Vand
Roskilde Forsyning A/S etablerer vandforsyning frem til ejendommen. Roskilde
Kommune afholder tilslutnings-og ledningsbetalingen. Etablering af jordledningen fra
skel til bebyggelse skal udføres af købers autoriserede VVS-virksomhed, og udgifterne
hertil betales af køber.
El
Dong Energy forestår etablering af den overordnede elforsyning i området. Roskilde
Kommune afholder ejendommens tilslutningsbetaling til Dong Energy.
Køber afholder dog alle udgifter til etablering af stikledning fra ejendommen til det
overordnede elforsyningsnet, som er frem til det nærmeste elskab.
Antenne mv.
Sælger sørger for, at der i området etableres et fællesantenneanlæg, baseret på
moderne fiberteknologi, hvor der skabes mulighed for at aftage signaler for analogt TV,
IP-TV, IP-telefoni, VoD samt Internet med høje hastigheder. Stikledningen afsluttes i
skel med ca. 30 m oprullet fiberkabel. Nødvendige gravearbejder m.m. indenfor
ejendommen er sælger uvedkommende. Roskilde Kommune afholder udgiften ved
etableringen af fællesantenneanlægget med et éngangbeløb. Derefter afholdes drifts-og
abonnementsudgifter samt lignende udgifter i øvrigt af køber.
Telefon
Ved ønske om at blive tilsluttet det traditionelle telefonsystem betaler køber samtlige
udgifter udenfor købesummen.
Side 5 af 7
Fjernvarme
Ejendommen skal som udgangspunkt tilsluttes områdets kollektive fjernvarmeforsyning,
og Roskilde Kommune afholder byggemodningsbetalingen hertil. Køber betaler udenfor
købesummen investerings- og stikledningsbetaling til fjernvarmeforsyningen efter
gældende betingelser. Investerings- og stikledningsbetalingen udgør pr. 1. januar 2015
ca. 40.000 kr. inkl. moms.
Hvis boligen opføres som lavenergibyggeri har køber krav på dispensation fra
tilslutningspligten, og køber kan derfor vælge om boligen ønskes tilsluttet
fjernvarmeforsyning, eller om der ønskes en anden opvarmningskilde.
Vej-og stianlæg
Der er adgang til Ådalen via den offentlige vej Skrænten. Roskilde Kommune har
etableret Ådalen, jf. lokalplan 593, kortbilag 3. Vejen forventes færdiggjort med slidlag
og finish i 2017, dog afhængig af udbygningen af området.
Roskilde Kommune anlægger stierne a-a, b-b og c-c i tilknytning til Ådalen og udfører
belysning langs vejene.
Roskilde Kommune udfører en overkørsel på max. 5 m bredde til ejendommen.
Placeringen af overkørslen er fastlagt i vejprojektet og fremgår af kortudsnittet (bilag 6).
Vejarealerne A og B og stiarealerne forbliver Roskilde Kommunes ejendom, selvom
driften af anlæggene overdrages til grundejerforeningen.
Friarealer mv
Roskilde Kommune anlægger som del af byggemodningen jorddiger i områdets
vestskel. Halvdelen af diget placeres på ejendommen, jf. lokalplan 593, kortbilag 3.
Jorddiget må ikke fjernes eller ændres og skal fremstå med en vegetation af græs og
vilde blomster. Hække skal afsluttes ved digets fod dvs. 1,25 m fra skel. Pleje af
jorddige udenfor ejendommens skel varetages af Roskilde Kommune eller overdrages
til grundejerforeningens drift.
Grundejerforening
Der er oprettet en grundejerforening med medlemspligt for alle grundejere i
Trekroner øst, og køber har pligt til medlemskab, jf. grundejerforeningsvedtægter
for Trekroner Øst (bilag 8).
§5
Ejendommen overdrages fri for leje-og forpagtningsforhold af enhver art, ligesom
den overdrages ubehæftet.
Side 6 af 7
§6
Sælger fraskriver sig ethvert ansvar for jordbundsforholdene på ejendommen, herunder
bæreevne m.v. Desuden fraskriver sælger sig ethvert ansvar for forurening, herunder
jord- og grundvandsforurening, lugtforurening og støjforurening. Endelig fraskriver
sælger sig ansvaret for købers eventuelle meromkostninger ved tilstedeværelse af
fortidsminder m.v. på ejendommen.
Køber er opfordret til at gennemgå GEO’s geotekniske rapport nr. 1 af den 17. juni
2015 (bilag 9) og til selv at få foretaget supplerende jordbundsundersøgelser.
Sælger oplyser, at der kan være udført terrænregulering internt på ejendommen i
forbindelse med byggemodningen. Reguleringen kan aflæses af de 2 kurvesæt for
henholdsvis tidligere og nuværende terræn på stikskitse (bilag 6).
Købesummen fastsættes under hensyntagen til ovennævnte ansvarsfraskrivelse,
hvorved køber overtager risikoen for ejendommens tilstand i enhver henseende. Køber
accepterer derfor, at der ikke kan gøres mangelindsigelser gældende af nogen art,
bortset fra vanhjemmel hverken som erstatning eller forholdsmæssigt afslag. Køber
bevarer dog op til et år efter overtagelsesdagen sin adgang til at kræve ophævelse af
handlen, hvis de almindelige betingelser herfor er til stede. Køber er opfordret til at
drøfte denne ansvarsfraskrivelse med en advokat.
Sælger oplyser, at sælger ikke er bekendt med forhold vedrørende jordbund,
forurening eller fortidsminder, der ikke er nævnt i udbudsmaterialet eller dettes bilag,
og som vil være væsentligt bebyrdende for køber.
Sælger oplyser, at der for så vidt angår fortidsminder er gennemført forundersøgelser
af Roskilde Museum. Museet oplyser, at der ikke er fremkommet fortidsminder af en
karakter, som kræver nærmere undersøgelse. Arealet kan bebygges (bilag 10).
§7
Alle omkostninger i forbindelse med denne handel betales af køber, herunder udgiften til
advokat og registreringsafgift. Der har ikke medvirket ejendomsmægler ved handlen.
Køber er pligtig til at tage skøde på ejendommen senest på overtagelsesdagen.
Den tinglysningsmæssige berigtigelse af ejendomshandlen forestås af køber. Sælger
kan pålægge køber at lade sig bistå af advokat i forbindelse med handlens
berigtigelse.
Side 7 af 7
Bilag til denne købsaftale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Matrikelkort
Måleblad/udstykningskort
Lokalplan 593 for boliger ved Bækken og Ådalen i Trekroner
Servitut om forbud mod videresalg i ubebygget stand mv.
Tingbogsattest
Kortudsnit over ejendommen (stikskitse) af den 1. juni 2015
Vejledning om overfladisk afledning af regnvand på privat grund og
udformning af render
Vedtægter for Grundejerforeningen Trekroner Øst med bilag
GEO’s geotekniske rapport nr. 1 af den 17. juni 2015
Brev af den 3. september 2014 fra Roskilde Museum
Oplysning om fortrydelsesret
Udbudshæfte
Roskilde, den
Roskilde, den
Som sælger:
ROSKILDE BYRÅD
P. b. v.
e. b.
Som køber:
Hanne Gauhl Bentsen
Juridisk Chefkonsulent