16. marts 2015 - Frederiksberg Gymnasium

Referat af bestyrelsesmøde for Frederiksberg Gymnasium torsdag den 16. marts 2015 kl.
16.30
Til stede: Lars Pallesen (Formand), Søren Hein Christiansen (SC), Christine Dal (CD), Mette
Mathiasson (Me), Pernille Fabricius (PF) og Jannik Johansen (Rektor)
Afbud: Maja Aasted (MA), Rune Grue, Philippe Lo Egelund (PE)
Referent: Emil Kousgaard
Referat af bestyrelsesmødet mandag den 16.03.2015 kl. 16.30- ca. 19.00
0) Formanden konstaterer, at selvom PF har opsagt sin stilling som skoleleder fortsætter hun perioden
ud i FG’s bestyrelse.
1) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 11. december 2014 (se bilag). Referatet godkendes
2) Regnskab for 2014 (v. revisor) (se bilag: Årsrapport 2014 i udkast, Brev til Frederiksberg Kommune,
mail fra revisor: Ejendomsskatter 2012-14)
Regnskabet gennemgås og godkendes. Bestyrelsen beder om en uddybning af afsnittet ”årets
resultat”
3) Revisionsprotokollen (v. revisor) (bilag: Revisionsprotokol til årsrapport udkast)
Revisor løber protokollen igennem og forklarer forskelle mellem 2013 og 2014.
Formanden konkluderer, at regnskabet er blevet gennemgået omhyggeligt herunder sagen om
ejendomsskatter.
4) Orientering om ansøgertal til skolen 2015 .v. rektor. (se bilag: søgetal)
Rektor gennemgår søgetallet 2015 og lover en opdateret søgetabel, der viser hvor det samlede
ansøgere kommer fra.
5) Låneomlægning (bilag: låneomlægning)
Rektor repeterer kort skolens nye fordeling af lån.
6) Rektorberetningen (bilag: rektorberetning)
Bestyrelsen tager beretningen til efterretning.
7) Fremtidig revision
Mulighederne for fremtidens revision drøftes.
8) Meddelelser (to avisartikler, som begge omtaler FG)
Rektor orienterer kort om de to artikler i henholdvis Frederiksberg Bladet og MetroXpress, hvor FG
er nævnt.
9) Eventuelt
Det besluttes, at det kommende møde flyttes til d. 1. juni kl. 16.30
Lars Pallesen (Formand), Maja Aasted (MA)
Søren Hein Christiansen (SC)
Philippe Lo Egelund (PE), Rune Grue (RG),
Jannik Johansen (Rektor),
Christine Dal (CD)
Pernille Fabricius (PF)
Mette Mathiasson (Me)