Ungdomsuddannelse og elitesport 2015/16

UNGDOMSUDDANNELSE
OG ELITESPORT 2015/2016
Jeg behøver ikke gå på kompromis
med hverken mine sportslige ambitioner eller min uddannelse med et
fleksibelt uddannelsesforløb.
Det giver mig mere energi
på badmintonbanen, at
jeg har mulighed for at
koble af fra min sport
engang i mellem
og fordybe mig i min
uddannelse
Rasmus Gemke,
VUC Aarhus
MED EN SPORTSLIG GODKENDELSE
FRA TEAM DANMARK KAN DU:
•
•
•
•
få adgang til supplerende undervisning
forlænge din ungdomsuddannelse
gøre skolen opmærksom på din status som atlet
skabe forståelse for din situation og få fleksibilitet i hverdagen
FORSTÅEL
SE FOR DIN
SITUATION
– FLEKSIB
ILITET I HV
ERDA GEN
Med en sport
slig godke
MIE O. NIELSEN
ndelse
du dyrker elit
esport. Godke gør du skolen opmærkso
m på, at
ndelsen giver
sibilitet i hve
dig mulighed
rdagen, hvis
sportslige akti
for flekdeltage i und
viteter forhin
ervi
drer dig i at
afleveringsfrist sningen. Det kan for ekse
mpel være al
er,
ternative
i udlandet elle eksamen i sygeeksamenster
r ekstraordin
minen, skriftli
æ
g prøve
r mundtlig ek
en ansøgning
samen. På ba
fra dig afgør
g
grund af
skolens leder
lige vilkår tilr
, om og hvord
ettelægges. D
an de særet er derfor vi
med skolen o
gtigt, at du er
g i god tid in
i tæt dialog
formerer om
Du kan læse
d
ine
mere om, hvo
rdan du får en sportslige aktiviteter.
fleksibel hverd
ag her
ODKENDELSE
tale
SPORTSLIG G
forbund har en af
t
di
is
hv
e,
ls
de
en
tslig godk
iterier, som
Du kan få en spor
ig opfylder de kr
tid
m
sa
du
og
kan se
k,
ar
t i fællesskab. Du
med Team Danm
ve
la
r
ha
k
ar
nm
e her
am Da
enkelte sportsgren
forbundet og Te
de
r
fo
e
rn
ne
so
ntaktper
kriterierne og ko
lse, men hvis
sportslig godkende
en
om
ge
sø
en ungtid
din ansøgning til
Du kan til enhver
ed
m
e
ls
de
in
rb
fo
gsfristen
ni
eår, er ansøgnin
ol
du skal bruge de
sk
de
en
m
m
ko
nest 20.
for det
, får du svar se
en
domsuddannelse
ist
fr
n
de
in
Søger du
dene i samar30. januar 2015.
vurderet af forbun
er
iv
bl
r
ge
in
godkengn
februar. Alle ansø
ge om en sportslig
sø
n
ka
Du
k.
ar
Danm
bejde med Team
delse her
NDERVISNING
U
E
D
N
E
R
E
L
forbundsakP
SUP
i forbindelse med
NATASJA BECH
væk fra skolen
terskaber og
Hvis du er meget
ternationale mes
in
r,
ge
lin
m
sa
,
re
slej
ning. Det er
tiviteter (træning
lerende undervis
pp
su
r
fo
v
ho
be
besked
have
e, så du skal give
gn
stævner), kan du
ve
ne
di
på
ne
forom timer
er udtaget af dit
iv
bl
skolen, der søger
du
r
nå
,
en
son på skol
i tilstrækkeligt
til din kontaktper
dskrives, hvis du
go
n
ka
r
æ
av
fr
mere om
e
bund. Dit sportslig lerende undervisning. Du kan læse
supp
omfang modtager
isning her
rv
de
un
supplerende
KRISTOFFER HARI
D U K A N L Æ S E M E R E PÅ W W W . T E A M D A N M A R K .
EMMA JØRGENSEN
ELSER
GYMNASIALE UDDANN
med en sportslig godSTX, HHX og HTX kan du –
Hvis du vælger
yder færre
dannelse med et år. Det bet
kendelse – forlænge din ud
lighed for
lektier, hvilket giver bedre mu
timer på skemaet og færre
le, sport
g, hvor der er plads til sko
rda
hve
de
gen
æn
nh
me
sam
en
og dit sociale liv.
gger et fortil skole, hvordan de planlæ
Det er forskelligt fra skole
d elever
ier etablerer hele klasser me
nas
gym
gle
No
.
løb
for
et
ng
læ
sse, som
der starter du i en treårig kla
på fireårige forløb. Andre ste
ter du
lut
afs
år
die
tre år. I det fjerde stu
du så siger farvel til efter
er et
eft
st
før
ngelsen starter normalt
dine fag på andre hold. Forlæ
tra
er vlt.
derfor opleve, at første år bliv
halvt eller et helt år. Du kan
HF
ER
for
DANNELS
D
r forståelse
U
a
h
S
V
er
d
R
,
E
er
V
iv
ERH
bruge hele
en arbejdsg
nge uddanogså mulighed for at forlæ
Hvis du vælger HF, har du
forløb. Du
bliver planlagt som et samlet
nelsen med et år, hvis den
der tilbyder
HF som enkeltfag. Flere ste
en
tte
nsæ
me
sam
å
ogs
kan
kan sågar
uddannelsen på flex, og du
skolerne, at du kan læse
seaktivitet,
rej
ndervisning. Har du stor
tage en hel HF som fjernu
r disciplin
gode, men det kræver sto
kan disse muligheder være
e med
efaler, at du tager en samtal
anb
Vi
e.
nd
ere
ud
vst
sel
re
at væ
finder den
er eller VUC, så I sammen
en vejleder på et HF-cent
optimale løsning for dig.
g
dannelsesforløb her
opsøgende o jo lettere
t at du finder
se mere om forlængede ud
læ
kan
Du
Det er vigtig n med fordel selv være
s,
d
la
u ka
ikaftale på p
elitesport. D
har en prakt
u
d
e
er
g
li
d
Jo ti
dit netværk.
forløb.
lanlægge dit
p
at
et
d
r
ve
CECILIE UTTRUP LUDWIG
forlænget
bli
t at aftale et
g
li
u
m
er
et
D
d
.
ioder
else er
og praktikper
slig godkend
Med en sport b – både i skoleperioder in skole, din arbejdsorlø
ed d
uddannelsesf ehov for, at du mødes m mmen kan planlægge
b
et
re
så
, I sa
vil ofte væ
rpligter sig
entuelt andre
ev
g
o
er
n
alle parter fo lig udæ
at
tr
t
g
in
ti
d
g
,
vi
er
giv
Det er
en person
ulige forløb.
kan stå med
u
d
så
,
det bedst m
g
in
samlet løsn
til at finde en
n.
dannelsespla
at forrlænges?
raktikdelen fo kan det godt lade sig gøre ugen,
p
n
a
k
n
a
rd
Hvo
iver,
er om
sibel arbejdsg Du kan have færre tim
amlet
Med en flek
.
er
hele uger. S
period
e
ik
er
kt
fl
i
ra
i
p
fr
e
in
ve
ha
skole
længe d
eller du kan
henholdsvis
i
e,
d
ej
er
g
rb
u
l
sa
d
ta
altså delti
estemt an
får du også
g have et b
le perioder,
o
g
d
o
n
u
i
d
l
a
re
d
sk
in
hvad du
set
u arbejder m at du får overblik over,
d
s
vi
H
.
ik
kt
sving i
for,
og pra
for store ud
nbefaler der
a
er
i
V
e
.
k
n
ik
lø
i
er
mindre
åned, så d
hed hver m
har til rådig
din løn.
eriale, som
nde nyt mat
se
d
u
14
0
2
at det
er
forståelse af, re.
vil i novemb
en
r
rk
a
få
m
e
n
d
a
D
Team
iverne, så
rriere i læ
g til arbejdsg ev med en elitesportska
henvender si
el
en
kelt at tage
kan være en
.DK/EKSPERTER/KARRIERE-OG-UDDANNELSE
RE
ESPARTNE
S
L
E
N
N
A
D
ndre
MARK UD
anmark og a
N
D
A
m
D
a
Te
M
r
A
fo
E
T
sible vilkår
rbejde
r tilbyder flek rk har etableret et sama rk
Mange skole
a
am Danma
r. Team Danm
ve
le
se
rt
o
p
indsats for Te
es
en
ig
rl
elit
sæ
en
r
af elever med
som gø
en
r,
m
le
lu
o
vo
sk
s
ti
vi
ark
med
r skolerne en
g Team Danm
a
si
h
e
ig
ld
d
ti
ka
m
n
a
S
ka
elever.
m Udse skoler
kendelse. Dis
information o
sportslig god nere. Du kan finde mere
art
Uddannelsesp ne her
ner
rt
dannelsespa
MUNER
er,
Elitekommun 1
ELITEKOM
2
ed
m
er
d
træ
rbej
orgen
rk sama
ninger med m odTeam Danma
rd
o
le
ka
lo
r
a
te h
slig g
hvoraf de fles met. Hvis du får en sport
blive
m
ra
g
o
u som ftest
d
l
vi
ning på pro
,
rk
a
m
n
Team Da
u skal dog
kendelse fra
ning også. D
rd
o
le
ka
lo
den
ordning og
godkendt til
dt den lokale
el
lm
ti
ve
li
b
at
rhold til
selv søge om er stilles særlige krav i fo md
orgentræ
undersøge, o
brugen af m
g
o
g
in
tn
re
ie
m Danmark
valg af stud
mmuner Tea
ko
e
lk
vi
h
se
tilbyder her
ning. Du kan
, og hvad de
ed
m
er
d
ej
samarb
SU
På STX, HHX
og HTX kan
du modtage
hvis du har
SU
valgt at forl
æ
nge dit forlø i dit fjerde studieår,
opfylder SU
b. Det kræv
-styrelsens
er dog, at d
krav, som d
Hvis du vælg
u
u kan se he
er at forlæn
r.
ge en HF-u
tage SU i dit
d
dann
tre
som et samle dje studieår, hvis din u else, kan du kun moddda
t forløb. Hvis
du læser HF nnelse er tilrettelagt
du, på nuvæ
-enkeltfag i
rende tidspu
VUC regi ka
nkt kun få S
timer pr. ug
n
U, hvis du h
e.
ar minimum
23
LIFE SKIL
LS
Det er vigtig
t, at du lære
ra
håndtere liv
et som atlet t planlægge din tid, så
du lettere k
p
å eliteniveau
afgørende, a
an
. Derudover
t du er i sta
e
nd
rd
nerne i din
hverdag. Det til at samarbejde med n et helt
øgle
ha
balance, og
der kan arb ndler om at finde den re persoejdet med li
tte sport-life
hjælpe dig.
fe skil
Du kan læse
mere om life ls være med til at
skills her
DU KAN FINDE MERE INFORMATION PÅ
Yderligere information:
Dorthe Holm, sekretær
Magnus Wonsyld, konsulent
Team Danmark
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Telefon 43 26 26 26
Fax 43 26 25 55
[email protected]
www.teamdanmark.dk
SCAN KODEN
Fotos: Das Büro. Layout: Formegon
TEAMDANMARK.DK