September 2015 c.pub - Publisher

orris
sogneblad
September 2015
Læs inde i bladet om
Fra Helsecenter Midt i Borris
side 6
De lokale rynker er hjemme igen
side 20
Ny klubdragt
side 38
1
2
BORRIS SOGNEBLAD ­ Du kan også se en web­udgave på www.borris.dk.
Nyhed: Kan også hentes som ISSUU version, dvs. hvis du henter ISSUU app, så kan
den vises på din mobil/tablet. (hvis man ønsker en udskri�, skal den hentes som pdf).
Idé… – brug sognebladet som ak�v kalender. Plot ind, så du er forberedt..
HJERTESUK …… Til bladet modtager vi en del fotos fra I­pads og telefoner. Vær op­
mærksom på, at de afleveres i så stor en opløsning som mulig. Det er medvirkende �l,
at kvaliteten af billederne forbedres i bladet.
Kalenderen på www.borris.dk – brug den nu. Tjek, inden du fastlægger arrange­
menter, så foreningerne ikke overlapper.
HJERTESTARTERE I BORRIS finder du ved indgangen �l Borris Fitness i Borris Hal­
len eller ved indgangspar�et �l Vestjyllands Andel. Se instruk�onsvideo på
www.borris.dk og hjertestarternes placering.
…………………………………………………………………………………………………………….
Stof �l næste blad afleveres senest 1. november 2015.
…………………………………………………………………………………………………………….
Astrid Klynge
Knud Erik Rasmussen
2422 5503
9736 6436
[email protected]fiberpost.dk
[email protected]
Joan Kylkjær
6016 1436
Jl­[email protected]
Anne Marie Kristensen
2174 6400
am­[email protected]
Lili Kristensen
2785 6497
[email protected]
……………………………………………………………………………………………………………
Internetudgaven af Sognebladet kan findes via link på www.borris.dk
Bidrag �l bladet kan indsæ�es på konto nr.
7780­1063700 i A/S Skjern Bank.
……………………………………………………………………………………………………………
Bladet udgives i ca. 600 eksemplarer.
Tryk: Øko­Tryk I/S, Borrisvej 5b, Astrup, 6900 Skjern
3
Indholdsfortegnelse
Fra HelsecenterMidt Borris.......................................................................... side
Konge for en dag ......................................................................................... side
Borris IF..................................................................................................... side
10 år e�er Jenny ......................................................................................... side
Borris skoles venner .................................................................................... side
Borris sogneforening ................................................................................... side
De lokale rynker hjemme igen ..................................................................... side
Chris�ne Feldthaus...................................................................................... side
Dalager marked........................................................................................... side
Nyt fra Håndboldudvalget ........................................................................... side
Tak fra en borger......................................................................................... side
Fra Gymnas�kudvalget................................................................................ side
Nyt fra fodbold............................................................................................ side
Båltale 2015................................................................................................ side
Update fra Byrådet...................................................................................... side
Ny klubdragt ............................................................................................... side
Ak�vitetskalender Åstedparken................................................................... side
Gudstjenesteliste ........................................................................................ side
Kirkesiderne................................................................................................ side
10 år e�er Mikkel........................................................................................ side
Adventsfest Soldaterhjem ........................................................................... side
Nyt fra Lokalarkivet ..................................................................................... side
Borris Billardklub......................................................................................... side
Grøn bande opråb....................................................................................... side
Børnehusets udvekslingsstudent ................................................................. side
Børnehuset ................................................................................................. side
Spejderne.................................................................................................... side
Indre Mission .............................................................................................. side
Borris skole og Børnehus på Facebook......................................................... side
Tak er kun et fa�gt ord............................................................................... side
Borris husholdningsforening........................................................................ side
Kvinde i en mandeverden............................................................................ side
Borris Hyggeklub ......................................................................................... side
Borris Seniorklub......................................................................................... side
Nyt fra Energia ............................................................................................ side
Projekt ”Ny spang ved Sønderbygård” ......................................................... side
0. klasse Borris skole ................................................................................... side
4
6
8
11
13
17
18
20
23
24
27
27
28
31
32
37
39
40
42
44
51
54
55
57
59
60
61
62
65
67
69
71
72
74
75
77
78
80
DALAGER MARKED ER OGSÅ….
Borris Husholdningsforening smører hvert år smørrebrød �l de hjælpere, der
arbejder med ops�lling �l markedet lørdagen før. Det har været en fast tradi�­
on i 6 år nu.
Der bliver købt ind, kogt æg, stegt ribbensteg, sni�et løg osv., og damerne mø­
des så lørdag morgen og går i gang med de 160 stk. smørrebrød. Der er leben i
køkkenet og snakken går. Hver især ved, hvilken opgave man har, og vup� står
kasserne klar med rugbrød med ribbensteg, asie og rødkål, æg med tomat, le­
verpostej med rødbede, hamburgerryg med italiensk salat og rullepølse med
sky og løg. Stykkerne pyntes så med tomat, agurk og karse.
Og de ved, at maden er velkommen. I år var der fak�sk nogen der spurgte i god
�d… Hvornår kommer smørrebrødet? Appe��en er stor, ja og så gør det heller
ikke noget, at der er gjort noget ud af maden, så det ikke bare ligner den sæd­
vanlige madpakke, de har med.
Lili Kristensen
5
Fra HELSECENTER MIDT BORRIS
skal lyde en kæmpe tak for den dejlige modtagelse, vores personale og vi har
fået i vores opstartsfase.
Det har været en meget spændende �d. Vi fandt, som forventet ud af, at det at
fly�e klinikken ikke bare handler om at trække s�kket fra computeren hos Ellen
og Jørgen Laursen og sæ�e det i på Storegade 37.
Rig�g mange prak�ske �ng skulle koordineres og planlægges �l at kunne tage
imod pa�enterne på bedste vis.
Det er meget vig�gt for os, at alle pa�enter og pårørende møder posi�vt per­
sonale, der yder professionel behandling i klinikken.
At personalet har "uniform" på er blot et udtryk for, at pa�enterne møder et
team af sygeplejersker og læge, der ud over at have ens look også arbejder
sammen på et fagligt højt plan.
I klinikken møder I:
Mit navn er Louise Linde Nielsen, er 38 år og
bor i Lind ved Herning.
Jeg er uddannet i Holstebro, og e�er endt
uddannelse arbejdede jeg en årrække på
Rigshospitalet på forskellige afdelinger,
blandt andet på nyremedicinsk og kirurgisk
afdeling samt en barselsgang.
E�erfølgende rejste jeg �l Herning, hvor jeg
har arbejdet på hjertemedicinsk afdeling i 5
år.
Jeg har i flere år ha� lyst �l, at arbejde i en
lægepraksis og var så heldig at få muligheden
hos Mar�n og Lone i Helsecenter Midt.
Jeg glæder mig �l at lære, hvordan man arbejder i en praksis og møde pa�en­
terne på en anden måde end i sygehusvæsenet.
6
Jeg hedder Eva Seiger Stensig, født og opvok­
set nær Horsens, men endte i Vestjylland, da
jeg mødte " den eneste ene" . Uddannet sy­
geplejerske i Holstebro og bor på en gård i
Stensig i Sædding. ”Den eneste ene” er
Svend, og vi har 4 voksne børn. Som sygeple­
jerske har jeg ha� forskellige job på sygehus,
i bedri�ssundhedstjeneste og hjemmepleje,
arbejdet med skolesygepleje og været leder
af plejehjem. Sidst kommer jeg fra en s�lling i
en lægepraksis, hvor jeg har været i 8 år.
I min fri�d dyrker jeg bl.a. gymnas�k og ar­
bejder som zoneterapeut.
Jeg synes, det er rig�g spændende at være med i en nystartet klinik, og er lidt
fascineret af, at det stadig er a�rak�vt at starte en solopraksis i en mindre by.
Dejligt at nogen tør gå mod strømmen.
Jeg håber, jeg kan være med �l, at det bliver a�rak�vt at være pa�ent i Helse­
center Midt ­ Borris, og vil gøre mit �l, at det bliver en velfungerende klinik,
både for borgerne og som arbejdsplads.
Vi ønsker et �llidsfuldt og godt samarbejde
med alle, der kommer i vores klinik.
Bag hverdagen i HELSECENTER MIDT BORRIS
har vi også kun gode mennesker �l at hjælpe,
hvilket vi sæ�er stor pris på.
Hjertelig tak �l alle, der har bidraget �l, at
opstarten kunne lykkes. Det er uundværligt at
være omringet af så mange hjertelige menne­
sker, der �lbyder deres hjælp.
Velkommen i HELSECENTER MIDT BORRIS.
7
KONGE FOR EN DAG
km og løbe 42,195 km (et maraton­
løb). Navnet opstod e�er en konkur­
rence på Hawaii i 1978.
For at fuldføre distancen fastsæ�es der dels en samlet �dsgrænse på 17 �mer, men også del�dsgrænser for svømning og cykling: Svømmedelen skal være afslu�et senest 2 �mer og 20 minu�er e�er løbsstart, og cyklin­
gen skal afslu�es senest 10 �mer og 30 minu�er e�er løbsstart. Så det er ikke noget for tøsedrenge.
Michael havde tabt sig 20 kg. og var i sit livs form, da forberedelserne �l Ironman skulle starte. I forvejen løb han 3 gange om ugen i månederne op �l maratonløb, så løbedistancen kun­
ne han forholde sig �l og cykling �l dels også, men svømning var næsten nyt for ham. Vel havde han da svøm­
met lidt rundt med børnene i en pool sydpå, men at svømme på åbent vand er noget helt andet. Michael og kollegaen fik lavet et træ­
ningsprogram, indre�et e�er arbejds­
�d og 2 travle familier. I de første 10 måneder var det typisk i forlængelse af arbejdsdagen, at de løb eller cykle­
de 1½-2 �mer. Da der var 4 måneder �l, blev træningen intensiveret, så det nu hed træning 7 dage om ugen, eller ca. 15 �mer i alt. En væsentlig detalje i træningsprogrammet var 7-8 �mers søvn hver nat, så kroppen kunne klare mosten. Specielt er det, at kun deres ægtefæller var bekendt med deres træningsmål, så de formåede at holde En oplevelse for livet, men kræver et års inten­
siv hård træ­
ning. Det valg tog Mi­
chael Thom­
sen på Grøn­
dal, da han sidste som­
mer stod i bu�kken ”Runners Corner” og skulle købe nye løbesko.
Under ekspedi�onen spurgte sælge­
ren �l, hvor meget Michael trænede, og hvor mange maraton, han havde løbet. Lidt provokerende spurgte han så, om der så ikke skulle ske noget andet, som for eksempel en Ironman. Ekspedienten kunne så fortælle, at der i 2015 skulle være ChallengeDen­
mark med start i Herning, og eventen skulle foregå den 13. juni.
Spiren var lagt for Michael, der i 2006 løb sit første maratonløb, og siden har løbet 8, både i Danmark og ud­
land. Tidspunktet var perfekt i forhold �l sommerferien med familien, og e�er familieråd og snak med en kolle­
ga, som Michael o�e løb sammen med, �lmeldte de sig løbet.
Ironman (på dansk også jernmand) er kendt som "kongedistancen" inden for sportsgrenen triatlon, hvor man skal svømme 3800 meter, cykle 180
8
Herning for at få cyklen m.m. indleve­
ret, så deltagerne alene havde svøm­
meudstyret �l start. det hemmeligt helt hen �l løbsdagen. Vel havde Michael fået kommentarer �l kroppens forandring og trænings­
mængde, men de fleste regnede nok med, at han bare trænede �l et mara­
ton.
Til svømmedisciplinen hyrede de en svømmeinstruktør, da teknikken om­
kring åndedræt slet ikke fungerede. De skulle svømme crawl, og man hi­
ver altså ikke lu� ind e�er hvert svømmetag. Så e�er nogle �mer kun­
ne de træne selv i svømmehal og fra april på åbent vand, ja og så skulle de også træne med våddragt på, da vandtemperaturen var lav og sikkert var lav på løbsdagen. Alene det at orientere sig på åbent vand er svært, så de trænede både i �orden, i søen ved Arnborg og Fuglsangsøen i Her­
ning. De var også �lmeldt et løb ved Vejle, hvor de skulle svømme 1,4 km., cykle 40 km. og løbe 10 km. De skulle have svømmet under Vejle�ordbroen, men da vandtemperaturen var under 12 gr., må�e de alene svømme langs kysten. Træning og søvn er ikke eneste inve­
stering, for der skulle købes gode sko, cykel og hjelm, lejes våddragt og bril­
ler, energidrik, gel (energidepoter i geleform), sal�able�er osv. Og det daglige madindtag skulle også �lpas­
ses træningsmængden, og jo mere træning, des større blev sukkertran­
gen også, så en slikskål blev hur�g tømt. At drikke en øl var helt forbudt de sidste 4 måneder. Torsdag før løbet kørte Michael �l Kl. 7 lørdag den 13. juni stod Michael og kollegaen klar ved Fuglsang Sø sammen med 500 andre, der havde �lmeldt sig Ironman. De professionel­
le startede en halv �me �dligere, og da �dspunktet for deres gruppe op­
randt, svømmede de fra land for at gennemføre de 3,8 km. Heldigvis var vejret perfekt denne dag, så bølgerne var ikke så høje, hvorved de havde gode muligheder for at orientere sig. Man skulle så også forholde sig �l alle de andre deltagere i vandet, og man lå tæt i vandet, så man kunne nemt blive ramt af arme og ben. Vel på land skulle våddragten af, og cykeltøjet skulle på. Cyklerne stod på 9
ste, følte han virkelig overskud, så meget at han kunne spurte i mål – 11
�mer og 37 minu�er e�er start i Herning.
De 2 store børn, Juliane og Markus, løb med de sidste meter mod mål, hvor Birgi�e og den mindste Nikoline stod og tog imod en glad, træt og stolt IRONMAN. Hvordan havde kroppen det så de næste dage. Jo, vel kunne han mærke det, men forbavsende lidt i forhold �l det, den havde været udsat for. Om han ville gøre det igen. Nej, det var det mål, han havde sat og nået. Desuden føler han også, at �den for den nødvendige træningsmængde er knap, når der er 3 børn, der også skal deltage i fodbold, håndbold og andre ak�viteter. Og afsavnet i andre sam­
menhænge er også stort, så det var det år, men det har været anstrengel­
serne værd at være med. Lili Kristensen
rad og række, så det var vig�gt at kunne sit deltagernummer. De skulle nu forholde sig �l en ny di­
sciplin. Svømningen var han mest skep�sk for, men 180 km. på cykel e�er de 3,8 km. i bølgerne, skulle kroppen jo inds�lle sig på. Vinden var behersket, en temperatur på ca. 20 gr. med lidt optræk �l regn var dejlig at køre i. Så gik turen sydpå fra Her­
ning ud på den flade jyske hede via Snejbjerg, Fjelstervang, Troldhede, Skarrild, Sdr. Omme �l Billund, hvor de skulle køre 2 omgange på 45 km. via Grindsted. Cykelturen slu�er i Billund centrum, hvor cyklerne s�lles, og der klædes om �l sidste disciplin, nemlig de 42,195 km. (maratondistancen, som så blev hans 10.) Der skulle løbes 4 omgange, hvor de blandt andet kom forbi travbanen og gennem Lalandia. De første 3 omgange blev fint gen­
nemført, og da han skulle �l den sid­
10
Borris IF
Så er en ny sæson startet. Det er også ensbetydende med, at vi omsider har fået gang i alle vores fodboldhold. Igen i år ruller bolden for alle aldre, det gælder lige fra U6 �l senior­
fodbold. De hold, vi har i gang i øjeblikket, er: U6+U7 mix, U9 + U10 drenge, U9 + U10 piger samt ét damesenior- og to herreseniorhold. Derudover har vi stadig sam­
arbejdet med Faster og Hanning, og i det regi kører BFH U11 + U12 + U14 & U15 piger samt BFH U11 + U12 + U13 & U15 drenge.
Hvis man endnu ikke har fået støvlerne fundet frem, så er det ikke for sent –
slet ikke! Hvis man skulle have lyst �l at starte op, så kontakt 22 93 24 25. Det vil da være muligt at blive henvist �l det rig�ge hold samt at få oplyst trænings­
�d.
DBU Ska�ejagten:
BIF vil også gerne proklamere, at der i weekenden d. 4. & 5. oktober vil blive a�oldt fodboldskole for de mindste årgange. Det gælder børn fra årgang 2008, 2009 & 2010. Stævnet a�oldes i Borris, så det kan ikke være le�ere. Tilmelding foregår online via følgende adresse: h�p://www.dbu.dk/boern_og_unge/
events_og_staevner/Ska�ejagt.
Er der andre prak�ske spørgsmål, så kontakt 22 93 24 25, eller bor­
[email protected]
Det var alt for de�e nummer. Venlige hilsener fra bestyrelsen.
11
12
10 år e�er
af Jenny Skov Christensen
da�er af Henny og Hans Skov Christensen
10. klasse. Mine 3 storebrødre har alle
sammen gået der i to år, så det virkede
som et helt naturligt valg for mig, og det
er et valg, jeg stadig er rig�g glad for, jeg
tog.
På Dejbjerglund havde jeg to fantas�ske
år med mange forskellige og spændende
oplevelser og ikke mindst mange nye ven­
skaber. Dejbjerglund er en idrætse�er­
skole, og årene var fyldt med rig�g meget
gymnas�k og andre ak�viteter såsom løb,
fodbold og fællessang. I løbet af året tog
vi også på skitur �l Norge, på forskellige
frilu�sture og en årlig tur �l København,
samt mange gode weekender med gym­
nas�kopvisninger rundt omkring i Dan­
mark og også nogle i Tyskland. På Dej­
bjerglund fik vi også muligheden for at
komme i erhvervsprak�k, og i 10. klasse
var jeg derfor i prak�k på Chris�ansborg
hos Inger Støjberg. Det var en sjov ople­
velse at følge det poli�ske liv, og i løbet af
ugen var jeg både �l udvalgsmøde med
Helge Sander og forskellige møder med
Inger Støjberg. Poli�kken skulle senere
hen også vise sig at blive en stor del af
mine studier, og noget jeg i dag interesse­
rer mig meget for. På Dejbjerglund fik jeg
også mange nye kammerater. Jeg ser al�d
frem �l at være sammen med dem igen,
og vi har e�erhånden også fået skabt en
del tradi�oner i form af en årlig julefro­
kost, en månedlig madklub med dem, der
bor i Aarhus, og weekendture cirka hver
2. måned.
Kalenderen skriver 2015, og det er nu 10
år siden, jeg forlod Borris Skole. Tiden er
fløjet af sted, og mange �ng er sket siden­
hen.
I sommeren 2005 havde jeg sidste skole­
dag på Borris Skole, og foran mig ventede
nu et år på Kirkeskolen i Skjern. På Borris
Skole havde jeg ha� 8 gode og trygge år,
så det at skulle starte på en helt ny skole
kunne godt virke en anelse grænseover­
skridende. Året fløj dog forbi, og selvom
det ikke blev det mest lærerige år i min
skole�d, var det et sjovt ét. Jeg mødte
flere nye venner og veninder her, og nog­
le af dem ses jeg stadig med i dag. E�er 8.
klasse var det �d �l at prøve noget nyt, og
�l mit store held var jeg blevet indskrevet
på Dejbjerglund E�erskole i både 9. og
E�er Dejbjerglund E�erskole valgte jeg at
starte på VGT i Tarm. Valget faldt på den
13
geret hos private igennem noget kaldet
couchsurfing, som er et website med bru­
gere fra hele verden. De s�ller så en sofa
eller lignende �l rådighed, og helt gra�s. I
Miami boede vi f.eks. ved en fyr, som
havde sit eget store hus med pool og pool
hus, og vi kunne derfor få lov at bo i hans
pool hus. På den måde kom vi �l at møde
en masse søde mennesker, som vi ellers
ikke ville have mødt. USA er et fantas�sk
land at rejse rundt i, da man kan opleve
alt lige fra de mange storslående na�o­
nalparker �l storbyernes imponerende og
travle puls. Som H.C. Andersen engang
skrev er at rejse at leve, og jeg vil give
ham fuldstændig ret. Jeg tænker �t �lba­
ge på rejsen �l USA og alle de oplevelser,
vi fik, samt alle de forskellige mennesker,
vi mødte. Det var en virkelig god rejse, og
jeg håber at kunne tage på noget lignen­
de igen en dag.
sproglige linje, da jeg al�d har været glad
for sprog. E�er tre år med mange forskel­
lige fag og mange vilde gymnasiefester
kunne jeg endelig sæ�e den bordeauxrø­
de hue på hovedet og kalde mig for stu­
dent. E�er VGT havde jeg brug for at op­
leve noget helt andet end engelske grad­
bøjninger og tyske vendinger, og jeg tog
mig derfor et såkaldt sabbatår.
Ved siden af gymnasiet havde jeg ha� et
fri�dsjob som afløser på plejehjemmet i
Sdr. Felding, og de e�erfølgende 10 mdr.
fortsa�e jeg her på fuld�d. Men mit sab­
batår skulle ikke kun gå ud på at tjene
penge, så i maj 2013 sa�e jeg, sammen
med en veninde, kursen mod USA. Her
rejste vi på både vest- og østkysten, samt
Hawaii. Min venindes mor er amerikaner,
så vi havde mulighed for at bo hos hen­
des familiemedlemmer mange af steder­
ne, og jeg kunne sam�dig også få lov at
opleve den amerikanske livss�l på tæt
hold. Vi lavede mange forskellige og sjo­
ve �ng i USA. I Californien rejste vi blandt
andet rundt med et amerikansk selskab
kaldet Trek America. Med os havde vi en
ung amerikansk guide, og sammen med 8
andre unge fra hele verden rejste vi rundt
i en minivan �l forskellige na�onal parker
og storbyer. Det var en virkelig god ople­
velse, som jeg kun kan anbefale. Når vi
ikke kunne bo ved Rebeccas familie, boe­
de vi o�est på forskellige vandrehjem.
Dog prøvede vi flere gange at blive indlo­
Den 30. juli vendte jeg igen snuden mod
Danmark, og det var sam�dig også dagen,
hvor jeg blev optaget på Engelsk og Euro­
pæiske Studier på Aarhus Universitet.
Endnu et kapitel i mit liv skulle �l at be­
gynde. I slutningen af august fly�ede jeg
�l Aarhus med en veninde fra e�erskolen,
og den e�erfølgende uge begyndte jeg på
universitetet.
Universitetet var for mig noget anderle­
des end det, jeg havde været vant �l fra
folkeskolen og gymnasiet, idet �merne
hovedsageligt består af forelæsninger
samt nogle få hold�mer. På bacheloren
har jeg ha� mange forskellige og spæn­
dende fag, men det var nu mest den EUpoli�ske del, der fangede min interesse.
Jeg har blandt andet ha� om de poli�ske
systemer i EU landene og Rusland, og en
del om interna�onal og global poli�k, og
hvordan det fungerer i praksis. Bachelo­
14
ren tager 3 år, og det sidste halve år skri­
ver man sin bacheloropgave. Vi skulle selv
vælge emnet, så jeg valgte at skrive om,
hvordan henholdsvis EU´s og Ruslands
udenrigspoli�kker har ha� indflydelse på
Ukraine krisen.
Igennem uddannelsen har jeg også været
så heldig at få en masse nye søde venner,
som jeg også ses en del med i fri�den. Når
man møder nye mennesker, får man o�e
også øjnene op for nye �ng, og sidste
sommer var vi således tre piger, som tog
på vandretur på den spanske Camino. Jeg
havde ikke hørt om Caminoen, før mine
studieveninder, Sille og Malene, helt �l­
fældigt kom �l at snakke om den en dag.
Vi beslu�ede os dog hur�gt for, at det
må�e vi prøve. Caminoen er 800 km lang,
og vi gik 250 km fordelt på 12 dage. Det
var en helt fantas�sk tur med mange sjo­
ve oplevelser. I forbindelse med studiet
har jeg også to gange været på studietur
�l Bruxelles, og hver gang har budt på nye
spændende oplevelser, hvor vi blandt
andet har mødt mange forskellige poli�­
kere og besøgt forskellige organisa�oner
og ins�tu�oner.
må betyde flere jobs for mig at vælge
imellem �
Nu er jeg så blevet optaget på Udvikling
og Interna�onale rela�oner på Aalborg
Universitet, hvilket jeg glæder mig rig�g
meget �l at komme i gang med. Selve
kandidaten består af 1 års skolegang og
dere�er 6 mdr. i prak�k, hvor man så
e�erfølgende skriver sit speciale.
Man vælger selv, hvor man kunne tænke
sig at komme i prak�k, og lige nu er det
mit ønske at komme på en ambassade i
udlandet eller på FN´s hovedkontor i New
York. Det må �den dog vise.
Vi startede 100 på uddannelsen, men kun
45 færdiggjorde bacheloren. Jeg ser det
dog kun som noget posi�vt, da det jo bare
Mange hilsner fra
Jenny Skov Christensen
15
Crea Lundsgaard
Åben gårdbutik Lindvigvej 1, Borris
Al�d stort udvalg i blomster og gavear�kler.
Bes�llinger modtages gerne på
dekora�oner, krukker, sammenplantninger,
samt begravelsesbinderi og -buke�er.
Husk vi laver også delikatessekurve og vingaver �l private og firmabrug.
Nye åbnings�der:
Torsdag og fredag kl. 10 - 17
Lørdag kl. 10 - 12
Tlf. 2273 6402 er åben for bes�lling
alle ugens dage.
16
”Borris Skoles Venner”
Stø�eforeningen �l Borris skole søger bestyrelsesmedlemmer.
Vi mangler 3 idérige personer, der vil hjælpe �l.
Interesseret?
Så duk op �l generalforsamlingen
d.21/9 2015 kl. 19 i gymnas�ksalen.
Foreningen er åben for alle.
Forældre i skolen er automa�sk medlemmer.
Årligt medlemskab 100 kr.
Konto nr. 7780-1248665
Ring nærmere for info
Else Kiilerich
2132 6543
Niels Peter Gosvig
2330 5959
Preben Enevoldsen
17
Borris Sogneforening
ret produk�vt år. Lige bag ved storke­
ne havde plejehjemsbeboerne taget ops�lling sammen med Børnehuset og SFO'en, hvor de fleste børn i da­
gens anledning havde rød–hvide far­
ver på.
Jo vi må sige, at der var stor opbak­
ning. Vi har en formodning om, at der har været 700 personer +/- �l arran­
gementet.
Stor stor cadeau �l Inger Bech Søren­
sen for at du greb bolden, da Skjern i første omgang ikke så en ide i at feste sammen med cykelløbet.
E�er et helt forrygende Post Danmark Rundt d. 5. august, hvor vi endnu ikke har fået armene ned, sender vi et TU­
SIND TAK for opbakningen, kære Bor­
ris! TAK �l alle dem, som gav en hånd med både op �l og på dagen. Rig�g mange opgaver er blevet løst, og det kan kun lade sig gøre, når så mange s�ller op.
Det blev en helt fantas�sk formiddag, hvor vi a�er sendte signal �l omver­
denen om, at vi står sammen i Borris og lø�er i flok. Og sikke meget PR om­
tale, Borris har fået Genbrugsbu�kken betalte musikken: Wolf x 2. Tak for det! Også tak �l Hus­
holdningsforeningen, der smurte rundstykker og lavede kaffe. Jeg håber, alle nåede at se den flo�e laks, der blev lavet på en mark over for Forsøgssta�onen på Vestergade. Og at I så den flo�e flagallé, også på Vestergade, som startede helt ude i svinget ved Lisbeth og Svend Åge.
På en tur ned gennem byen kunne vi se, hvordan folk sad og nød middags­
solen og kaffen ved små borde langs cykelruten.
Vi har nu e�erhånden ha� nogle ar­
rangementer på Torvet, og vi søgte i sidste blad forslag �l et navn �l Tor­
vet. Der er kommet få, men vi vil rig­
�g gerne have flere at vælge mellem.
Til det nyetablerede parkanlæg ved Kirken ønsker vi også forslag �l navn.
Kontakt de undertegnede i bestyrel­
sen. Af cykelture er der to endnu. D. 29. august cykler vi en tur i nærområdet og vender hjem �l det store kagebord ved Hallen i forbindelse med Sogne­
dagen (se opslag andetsteds i bladet). Vi mødes ved hallen kl. 13.30.
Den sidste tur i år er d. 20. september kl 14.15 fra hallen. Turen går ud på Sønderlandet, hvor vi må nyde vores Ved den nye park var det et flot syn med 1 flyvemaskine og 21 storke, der tog imod cykelry�erne. Det markere­
de, at Borris i år får hele 22 nye små borgere, hvilket må siges at være et 18
Hjemmesiden Borris.dk mangler sta­
dig frivillige webmastere. Arbejdet vil bestå i at hjælpe foreninger m.m. med at lægge informa�oner og an­
noncer ind, samt hjælpe med opryd­
ning på siden. Det vil måske også væ­
re muligt at få lidt økonomisk veder­
lag for opgaven. Vi ser gerne, at det er en gruppe på 3 – 5 personer, der er ansvarlige. Har du lyst at være med, så meld dig gerne ind på opgaven �l en af nedenstående. medbragte kaffe i haven hos Anne Marie og Arne Krøy.
Der er Fællesspisning på "rumænsk/
polsk/dansk" i september med dansk hovedret og dessert/kaffe fra det pol­
ske og rumænske køkken. 5-6 familier har allerede nu sagt ja �l at lave des­
sert/kaffe, så det bliver rig�g spæn­
dende at smage. Vi skal inden fællesspisningen have et møde med DGI, som er kommet på banen i forhold �l alle vores nye med­
borgere fra bl.a. Rumænien og Polen. DGI ser det i den forbindelse som spændende at være med på en dialog om foreningslivet i Danmark. Sogneforeningen vil med denne fæl­
lesspisning gerne være med �l at ska­
be gode rela�oner rumænere, polak­
ker og danskere imellem. Vi har brug for hinanden! Til fællesspisning skal der være tolk på, så vi er sikre på, at alle får al infor­
ma�on med.
Hold øje med opslag i byen og de so­
ciale medier.
I løbet af e�eråret dumper et girokort ind i din postkasse. Vi håber, du tager vel imod det, og gerne giver et bidrag.
Søndag d. 1. november a�older vi igen Kæmpe Indendørs Marked. Nær­
mere info følger.
D. 16. marts 2016 får Borris besøg af Lola Jensen, kendt fra Go'Morgen­
Danmark som en sprudlende og fest­
lig dame, der har svar på de fleste spørgsmål omkring børn (- og deres forældre...) Sæt allerede nu et kæm­
pe X i kalenderen, nærmere info føl­
ger.
Vi vil gerne lave endnu flere �ltag, så vi kan bo i et ak�vt samfund. Og friste flere �l at fly�e her�l. Ideer modtages al�d gerne.
Det er vig�gt, at vi alle ses en gang imellem!
19
Lisbeth Bjerre
Michael Buskbjerg
Kenneth Pinderup
Trine Krøy
Heidi Gammelmark
Svend Åge Pedersen
Erna Gammelmark
DE LOKALE RYNKER ER HJEMME IGEN.
kommer formålet med turen �l sin ret, siger Villy.
Starten for Team Rynkeby Midt Vest med Henning og Carsten i gruppen gik fra Landsskuet i Herning den 3. juli, hvor mange var mødt op �l at sende dem af sted, blandt andet børnene fra Børnehuset i Borris, hvor Henning var med i deres cykelsponsorløb. Et løb, der indbragte 20 t.kr. �l formålet. Armene er højt hævet, begejstringen lyser ud af dem, en fantas�sk oplevel­
se, men som Henning og Carsten også udtrykker, skal vi ikke glemme, hvor­
for vi gjorde det. Alvoren bag eufori­
en giver dem sam�dig et e�ertænk­
somt udtryk i øjnene. Villy kørte med Team Rynkeby Vestjylland, og der var afgang fra Es­
bjerg Torv lørdag den 4. juli kl. 10. Holdet blev sendt af sted af familie, venner og sponsorer. En 11-årig can­
cerramt dreng, som fulgte holdets forberedelser, havde rejst sig fra sin kørestol og taget ops�lling på en pla�orm, så han kunne vinke farvel �l holdet. Hvad ingen kunne fores�lle sig var, at han døde af sin sygdom 14 dage e�er tourens afslutning. Igen I ca. 30 gr. varme startede feltet ud, og den første tur gik �l Harrislee Tysk­
land. Vinden var fin, men varmen gav udfordringer. De havde fået strenge ordrer om at drikke mere end 6 l. vand hver dag, og Henning havde en dag, hvor han nedsvælgede 8 l. Alle­
rede e�er 60 km. var den første rast, hvor serviceteamet stod klar med mad og drikke. Foruden de�e fanta­
s�ske team var ry�erne ikke meget værd. 3 steder i løbet af dagens tur stod de klar. Når ry�erne var kørt videre, skulle teamet pakke hele vog­
nen sammen igen og køre forbi ry�er­
ne og hen �l næste rasteplads. Så he­
le �den var der pres på dem. Carsten og Henning skulle jo bare cykle. Når dagens tour var gennemført, skulle de selv tjekke cyklerne (havde dog en mekaniker med �l at tage sig af de mere alvorlige �ng), bære deres bagage op på hotelværelset, vaske tøj og så tage et bad, inden de kunne gå ned �l a�ensmaden. Om a�enen hyg­
gede de sig i hinandens selskab. Villy 20
havde også den tjans at passe ”Bagsmækken” – teamets hel egen hjemmebar, men a�nerne blev sjæl­
dent lange, for krop, ben og hovedet skulle være klar igen næste morgen kl. 6, hvor vækkeuret bimlede. Op, ned �l morgenmad, info fra holdkap­
tajn, inden de kl. 7.30 eller 8 igen sad i sadlerne. Bagagen sørgede service­
teamet for at bringe videre �l næste des�na�on. De første 5 etaper var præget af flade strækninger, men på 6. dagen mødte de den berømte Mur de Huy, der er en 128 meter høj bakke. Selvom Mur de Huy officielt regnes for at være 1300 meter lang med en gennemsnit­
lig s�gning på omkring 9,8 %, er selve "muren" 800 meter fra Place St. De­
nis, som dermed s�ger med cirka 13 % i gennemsnit. Omtrent halvvejs fra Place St. Denis ligger et enkelt sving, hvor den maksimale s�gningsprocent når op på hele 26. Da de stod på ra­
stepladsen og kiggede op, syntes de, at s�gningen var lige op i himlen. Og her kom gearene på cyklen virkelig �l deres ret. S�gninger på bjerge gøres op i kategorier, og denne var en kate­
gori 3. Der findes så også både kate­
gori 2, 1 og uden for kategori, men Huy imponerede os fra det flade Dan­
mark. Kun Vejle-bakkerne kan komme med i sammenligning.
æder sig gennem de lange stræknin­
ger. Med en gennemsnitsfart på ca. 30 har alle fået lov �l at bes�lle noget.
Villys team havde undervejs 3 gange, hvor de sejlede et stykke. På en af sejlturene mødte de blandt andet hol­
det fra Ringe (der hvor ideen omkring Team Rynkeby opstod), som blandt andet tæller flere kendisser. Og de fik lige en hilsen med på turen videre, idet Team Rynkeby Vestjylland havde deres egne slagsange. Og det var ikke kun pæne rim, der blev sunget �. Drillerierne stod i kø. Villy oplevede også en fantas�sk tur, hvor de kørte ca. 20 km. langs Elben. Tour-lederen havde virkelig næse for også at finde strækninger, hvor den smukke natur kom �l sin ret. Vestjylland-holdet havde flere uheld undervejs. En ry�er brækkede 2 fing­
re i et styrt, og 2 andre brækkede kra­
veben, så pladsen var ved at blive trang i ledsagervognen. Holdet var beriget med 2 motorcykler, Villy og hans kollega Mar�n Bruun Hansen, som også er læge på holdet, og de skulle sørge for, at ry�erne kunne koncentrere sig om at cykle og mindre om trafikken. Holdet var delt i 2 på etaperne, og motorcyklerne kørte frem �l kryds, hvor de stoppede tra­
fikken, så ry�erne bare kunne dreje. Undervejs oplevede Villy også stor forskel på de enkelte landes mentali­
teter. De tyske medtrafikanter var meget hensynsfulde og holdt velvilligt �lbage, medens de hollandske havde I de forskellige etapers udgaver kom ry�ernes forskellighed �l syne. Den spinkle ry�er råder i bakkerne, me­
dens den mere korpulente frygtløs 21
en helt anden holdning �l hensyn i trafikken. Næste dags etape, den 7., var på 224 km., og her var der en strækning på 15 km., hvor det bare gik opad hele �den. Man tænkte hele �den: ”Næste sving, så må det da få ende” …. En etape, hvor de alle 3 sad i sadlen i 12 �mer. E�er denne dag var kroppen også ved at være mærket. sten et års forberedelse, tusindvis af træningskilometer og masser af vel­
gørenhedsak�viteter, udtaler Carl Erik Dalbøge, direktør i Team Rynkeby Fonden, der står bag projektet. E�er en �me skulle deltagerne, de 1400 ry�ere og 350 serviceteam-folk, ud �l deres hoteller. Mange skulle med bus, men Midt Vest holdet skulle cykle de 7 km. Lidt øv var det, men Tourens 8. og sidste etape på 110 km. det blev alligevel en god oplevelse oveni, for de havde en god motorcy­
mod Paris var forestående. En dag, hvor der også var udfordringer under­ kelbetjent foran, der førte dem lige forbi det enorme Eiffeltårn, via vejs. I det nordøstlige hjørne af Paris Champs-Elysées, tværs over den store mødtes alle de 1.400 ry�ere, så de 7 sporede rundkørsel, som man ser i kunne køre i kortege ind mod byen. TV �l afslutningen på Tour de France. På løbsdagene hjemme i Danmark E�er sammenkomsten om a�enen, havde de øvet i at køre 2 og 2 eller 4 overnatning på hotellet, skiltes delta­
og 4., og på de sidste 14 km. havde hvert hold sit kostume. Team Rynkeby gerne. Der er kny�et bånd, og flere vil nok tage turen igen, hvis de får mulig­
Midt Vest var bier, så de havde gule heden.
vinger på. Under fuld poli�eskorte kører de mod Villy er på en tænker. Han afventer, om kollegaen Mar�n siger ja – så hvis, målet. Et langt gult felt på ca. 2 km. ja så vil han gerne prøve det igen. snor sig gennem den parisiske e�er­
Med de�e års erfaringer får man også middagstrafik, blandt andet forbi en helt anden �lgang �l mange �ng Moulin Rouge og Trium�uen. Her på touren.
mærker man virkelig, hvilket stort projekt man har været en del af. Vi har alle arbejdet målre�et for en fæl­
les sag, og da de kører igennem en ops�llet portal ved Invalidekirken, mødes de af ca. 5000 mennesker. Et overvældende, men også rørende møde, ikke mindst da de kører ind i Midt Vest gruppens område, hvor alle de pårørende står og tager imod. For Henning og Carstens vedkommen­
de stopper det her. Der skal lægges mange kræ�er og �mer i det, men takket være stor opbakning fra deres bagland, både familie- og arbejds­
mæssigt, har de kunnet gøre det. Det har været en fantas�sk oplevelse og sliddet værd. Lili Kristensen
Ankomsten var kulmina�onen på næ­
22
Kom og oplev et spændende og sprudlende foredrag med
CHRISTINE FELDTHAUS
ONSDAG DEN 28. OKTOBER 2015 KL. 19.00
I BORRIS SPORTS- OG KULTURCENTER
FOREDRAG: ”Hvad har Danskerne egentlig gang i ”
Et humoris�sk og �l �der sarkas�sk portræt af danskernes holdninger, adfærd, forbrug og livss�l.
Hvorfor bruger mænd mere og mere �d på toile�et, og hvorfor �erner de uønsket hårvækst som aldrig før? Hvem er det egentlig lige, der har opfundet samtale­
køkkenet?
Hvorfor bliver kvinderne mere og mere stressede – og hvorfor tyr de �l aromatera­
pi, fyldte chokolader og selvhjælpsbøger ?
Hvorfor udvikler børnene i s�gende grad sig �l ”curlingbørn”, der lever i cyber­
space og betragter forældrene som ”tjenere på 5- stjernede luksushoteller”?
Pris bille�er: inden den 20. okt. kr. 150,00 - ved indgangen kr. 175,00.
Der kan købes kaffe – Øl – Vand i pausen.
Bille�er kan købes følgende steder:
Skjern Bank, Banktorvet 3, 6900 Skjern
Andelskassen, Bredgade 65, 6900 Skjern
Andelskassen, Storegade 41, 6880 Tarm
Vestjysk Bank. Bredgade 38, 6900 Skjern
Borris Kulturcenter, tlf. 2574 6088 - mail: [email protected]
TAG venner og kolleger med og STØT sam�dig et rig�g godt formål…………
Arrangør:
Lions Club Skjern – Tarm
Sorop�mister Skjern – Tarm
23
Dalager Marked 2015
I år havde vi striptease og diskotek fre­
dag. Der var rig�g gang i teltet, hvor vi sa�e rekordomsætning på en fredag. Lørdag e�ermiddag havde vi Gasbidua, som spillede i det store telt.
Endnu et godt marked er overstået. I år var det det 24. marked, som blev afviklet i dagene 24-25-26. maj. Og igen et marked med godt vejr, på nær fredag først på a�enen, hvor der kom regn, så hvad kan vi ønske os mere! De spiller rig�g godt, men var nok ikke kendte nok �l at fylde teltet.
Først vil jeg re�e en stor tak �l alle de frivillige, som har hjulpet i forbindelse med Dalager Marked. Uden dem var vi ikke i stand �l at gennemføre et marked! Vi har i skrivende stund ikke det endelige resultat, men jeg kan se, at overskuddet ligner et godt år, men ikke rekord, så det er vi meget �lfredse med. Landboungdom fik også afviklet traktor­
træk om lørdagen. Det var lige ved at gå i vasken, da de skulle have forlænget ba­
nen ca. en uge før markedet. De havde ikke det rig�ge maskineri og erfaring, og den megen regn drillede. Benno Gosvig kom dem �l undsætning og reddede ba­
nen - stor ros �l ham og hans folk- MAN­
GE TAK.
Vi var spændte på, om vi kunne få kræm­
mere nok, når nu markedet lå i pinsen! Der var nemlig to andre kræmmermarke­
der, som en del af vore kræmmere kom­
mer �l. Da vi 3 uger før markedet kunne se, at vi godt kunne bruge lidt flere kræm­
mere, tog vi på Korskro Marked for at reklamere for vort marked. Det gav et 10 – 12 kræmmere, som kom �l Dalager Marked! Dejligt, og e�er forlydende var de rig�g godt �lfredse, så vi håber, de kommer igen.
Lørdag a�en havde vi tradi�onen tro la­
vet 2 helstegte pa�egrise. De blev igen i år solgt/spist, så det var rig�g godt! E�er spisningen spillede Diskotek Venus og Roulet �l 80’er fest. Der var rig�g godt gang i den lige fra starten. Folk var i rig�g godt humør og sang med på mange san­
ge! Som noget nyt i år havde vi en bar med vodka og friskpresset juice. Det var en kæmpe succes! Vi brugte ca. 1,3 ton ap­
pelsiner! Det tåler nok en gentagelse igen �l næste år, men nok med en større bar med mere kapacitet. Vort lille øltelt ne­
derst på markedspladsen har vi også igen �l næste år, da den var rig�g godt besøgt. Folk hyggede sig og ly�ede �l bl.a. Den Syngende Bager, som især de unge her fra byen roser! Søndag spillede Kandis, og teltet var fyldt igen i år, og man kunne også se på omsætningen, at folk havde fri om mandagen! Herning Tivoli Park var på Alle vore stadepladser var desværre ikke solgt i år, men dog lidt flere end i 2014. Det er et generelt problem på de små markeder! Igen i år prøvede vi med baga­
gerumsmarked om søndagen. Der kom 12
-15 stykker, men vi havde måske regnet med lidt flere, da det nu var andet år, så flere måske havde hørt om det! Antallet af smådyrskræmmere var noget nær det samme som sidst år og heste ligeså. 24
Vi er så småt begyndt at tænke på næste års marked, hvor vi har 25 års jubilæum. Det kommer �l at foregå i uge 21 d. 27. 29. maj. Der vil nok blive brugt mere på underholdning i den anledning! pladsen, og dem har vi igen fået megen ros for. Alle deres forlystelser er �p-top i orden, så de kan kun anbefales, og vi har skrevet kontrakt med dem igen i 2016.
Igen i år vil vi sige mange tak �l: Benno Gosvig - Lauge Bonde - Lindvig VVS Skjern Maskincenter samt Orla Hansen, Tarm, som har s�llet maskiner samt mate­
rialer �l rådighed uden beregning. Vi vil som de foregående år gerne sige tak �l sponsorer �l bl.a. pa�egris, annoncer, præmier �l medlemskort, og vi håber, at vi må henvende os �l næste år igen!
Vi havde igen etableret forældrevagt fre­
dag a�en, hvor der var 14 forældre, som patruljerede rundt på pladsen og i byen. Det har en rig�g god effekt, som mange andre fester kunne lære noget af. Der var nogle episoder fredag a�en, hvor kontrol­
lørerne må�e træde �l, men da ballade­
magerne blev �ernet fra pladsen var der ro resten af markedet. Poli�et var på pladsen både fredag og lørdag a�en, så det er rart, når de også er med. Endnu en gang tak �l alle hjælpere – hå­
ber, at I vil være med igen i 2016.
Så husk at sæ�e et stort kryds i kalende­
ren! Medhjælperspisning på Bundgaards Hotel i Havesalen
Vi vil gerne invitere alle, som har hjulpet �l Dalager Marked 2015 både før, under og e�er markedet �l spisning på Bundgaards Hotel torsdag d. 24. sep­
tember kl. 18.00. Kl. 20.00 vil der blive a�oldt generalforsamling. Tilmel­
ding �l spisning senest torsdag d. 18. på [email protected] eller �l Jørn Vendelbo på tlf.2211 4840 Dalager Marked giver mad + ½ l fadøl eller sodavand - resten er for egen regning.
OBS… Vi inviterer kun �l medhjælperspisning i Sognebladet og på Borris siden på Facebook , så hvis I snakker med nogen, som ikke har læst det eller ikke får Sognebladet, må I gerne sige det �l dem.
Dagsorden �l generalforsamling vil blive hængt op i Dagli’Brugsen ca. 3 uger før Venlig hilsen Jørn Vendelbo
25
Borris Sports- og Kulturcenter
Udlejning af multisal
Salen har plads til 120 spisende gæster.
Frit valg mellem runde eller aflange borde.
Lejepriser
Timeleje: 200 kr./ time
Døgnleje: 1950 kr. inkl. moms / 24 timer
Køkkenfaciliteter samt adgang til brug af sportshal
i forbindelse med private arrangementer kan tillejes.
Service, borde og stole udlejes ud af huset.
Henvendelse til
Halbestyrer Thorkild Gjaldbæk-Nielsen
tlf.: 25 74 60 88 eller
mail: [email protected]
26
Nyt fra Håndboldudvalget
Så starter håndbold op på ny. Vi glæder os �l at komme i hallen igen og hå­
ber, at du gør det samme. Mød op som spiller, træner, familiemedlem eller ven og bak op om håndbold i Borris. Trænings�der for Håndboldsæsonen 2015/2016:
U6 Mix starter i uge 39.
Hold
Årgang
Træningsdag
Trænings�d
U6 Mix
2008 – 2009 – 2010
Onsdag
15.30 - 16.30
U10 Piger
2005 – 2006 – 2007
U10 Drenge
2005 – 2006 – 2007
U12 Piger
2003 – 2004
U12 Drenge
2003 – 2004
U14 Piger
2001 – 2002
Mandag
Torsdag
Mandag
Fredag
Tirsdag
Onsdag
Mandag
Torsdag
Mandag
Torsdag
15.15 - 16.15
16.30 - 17.30
16.15 - 17.15
14.00 - 15.00
18.30 - 19.30
16.30 - 17.30
17.15 - 18.15
18.30 - 19.30
17.15 - 18.15
17.30 - 18.30
Øvrige hold starter i uge 36 – kom og vær med – også selv om du ikke har spillet før (Ind�l fodboldsæsonen slu�er, vil der formentlig kun være én træning om ugen)
Og vil du med i Boxen i Herning den 16/12 og forhåbentlig se Danmarks land­
holdsdamer i kvar�inalen, så har vi i Håndboldudvalget et antal bille�er �l salg �l 250 kr. pr stk. (Først �l mølle-princippet…) Lad os også denne dag lave en fest. Henvendelse vedrørende bille�er �l Inger Theils på tlf. 60154160.
Sommerhilsener fra Håndboldudvalget
Tak
Hvis man som anonym borger kan komme med en tak �l dem, som har arbejdet med at få en park i Borris, så vil jeg rig�g gerne gøre det. Jeg synes, det er helt fantas�sk med den nye Park ved kirken. Vi nyder synet hver dag. Vi går også o�e en tur på de fine s�er. Så en STOR tak �l ini�a­
�vtagerne og dem, som har været med �l at få parken så fin, som den er nu. TAK!!!
Mvh Kurt
27
Nyt fra gymnas�kudvalget
Trænings�der gymnas�k sæson 2015/2016
Opstart uge 39
Forældre / barn (2 - 4 år)
Dag / �d: Tirsdag 16.45 -17.30
Puslinge (4 - 5 år)
Dag / �d: Tirsdag 15.45 -16.30
Krumspringere (0. - 1. kl.)
Dag / �d: Tirsdag 17.30 -18.30
Små Springere (2. – 4. kl.)
Dag / �d: Onsdag 17.30 -18.45
Stor Rytme/Spring (5. - kl.)
Dag / �d: Onsdag 18.45 -20.15
Tilmelding og betaling gennem www.borris.dk
sport, BGU gymnas�k
Vi glæder os �l at se nye som gamle gymnaster �l
en ny sæson med mange gode gymnas�koplevelser.
Venlig hilsen
Gymnas�kudvalget
28
Ak�v familie formiddag..
Lørdag den 14/11 kl. 9.00 – 10.30
Inviterer vi alle friske børn og voksne
�l leg og sjov i Borris Kulturcenter - hallen
Vi skal dyste i: Høvdingebold, Hockey, Curling, Sjove stafe�er, X og
O, Billedlo�eri-stafet og hvad ellers vores skønne flok af ledere kan
finde på..
Pris pr. person kr. 20,Prisen dækker en kop kaffe/sa� + smurt bolle
(ingen sliksalg denne dag…:0)
Børne Badminton
Opstart uge 39
Vi har i år fået 2 nye trænere �l Børne badminton, og kan derfor �lbyde træ­
ning �l børn fra 3. kl. – og op..
torsdag fra kl. 15.00 – 16.15
Tilmelding og betaling gennem www.borris.dk
sport, BGU badminton
Venlig hilsen
Badmintonudvalget
29
Menu nr. 1
Pitabrød, lille pommes frites og ½ l cola
Menu nr. 2
Burger, lille pommes frites og ½ l cola
Menu nr. 3
Durum, lille pommes frites og ½ l cola
30
Nyt fra fodbold
Søndag d. 28. juni havde ca. 75 hold sat hinanden stævne �l 10-4 Cup i Spjald, dvs.
kommunemesterskabet i udendørs fodbold for Ringkøbing-Skjern Kommune.
Det blev et godt og velarrangeret stævne i flot sommervejr, hvor det blev spillet på 20
baner. Der var gra�s rundstykker og boder med slik og drikkevarer samt en fin lege­
plads.
Fra Borris deltog et hold 8 mands U12 piger, som består af piger fra Borris, Hanning og
Faster.
I de første 2 kampe vandt holdet over Skjern og Spjald 1, men e�er middagspausen
begyndte varmen og de hårde kampe at kunne mærkes, og det blev �l nederlag �l
Spjald 2 og Tim-Hee, så e�er 4 spændende kampe endte holdet på en flot 3. plads og
fik medaljer og et fint diplom.
Det blev en hyggelig dag for holdet, hvor mange forældre var med og bakkede flot op.
Nogle havde endda taget kaffe, kage og madpakker med �l alle.
E�er ferien starter holdet op igen som et 11 mands U14 hold med samme trænere: Kim
Lauridsen og Egon Henriksen.
Fra venstre: Maja Larsen (Borris), Julie Lauridsen (Borris), Me�e Bonde (Borris), Annika
Henriksen (Borris), Line Larsen (Faster), Line Hansen (Faster), Karoline Jensen
(Hanning), Ma�lde Holk (Faster), Emma Juelsgaard (Faster), Camilla Lauritsen (Faster)
31
Båltale 2015
det må være alle de andre - på hvis vegne,
som vi gør os så kloge.
En �ng i forbindelse med sådanne udsendelser
e,r at det nok ikke hele sandheden, der bliver
fortalt. Ligesom at der i valgkampen er kørt
frem med, hvor meget eller lidt man får, når
man er på kontanthjælp. Jeg tror da på, at
man kan finde sagerne, hvor disse meget høje
beløb udbetales, men jeg tror ikke på, at det
gælder for de flestes vedkommende. Min for­
nemmelse ved at bevæge mig blandt kontant­
hjælpsmodtagere dagligt, siger mig, at det
forholder sig modsat - de bliver fastlåst i en
situa�on med et meget ringe rådighedsbeløb,
og de er en situa�on, som det næsten er umu­
lig at komme ud af.
Vi er alle os ”helt almindelige arbejdsomme
mennesker”, og vores børn ter sig nogenlunde
normalt og forudsigeligt - de går i skole og gør
det så godt de kan, de finder et fri�dsjob, når
de er gamle nok, de går i gang med en uddan­
nelse sådan indenfor rimelighedens grænser måske ikke al�d så hur�gt som poli�kerne
ønsker det - men de gør det, og de ved også
nogenlunde i hvilken retning de skal.
Men for mange er vejen bare ikke så lige - for
mange er der nogle fuldstændig uovers�gelige
bjerge.
Lisbeth Zornig - �dligere formand for Børnerå­
det - siger, at vi er ved at udvikle et Danmark,
der er ved at knække over på midten - at der
findes et underdanmark, som ”os helt almin­
delige danskere” ikke kender �l - eller kun
kender det �l, som vi hører om i medierne - og
ikke for alvor kan forholde os �l. Vi kan godt i
situa�onen tænke, at det er da skrækkeligt men i vores bevidsthed er det hur�gt væk igen
- vi kender dem jo ikke.
Først en tak for at få lov �l at holde årets bål­
tale. Det er en stor ære. Tænk at kunne få lov
�l at snakke om et af de emner, der optager
én.
Valget er netop overstået, og det har endnu
engang været præget af megen mudderkast­
ning og forskellig �lgang �l mange emner.
Blandt andet har der været fokus på indvan­
dring af både østarbejdere og den voldsomme
flygtningestrøm, som følger af ufred rundt om
i verden. Diskussionerne har typisk kørt på, om
satserne fra det offentlige er for høje eller for
lave.
Et andet emne har været, om kontanthjælpen
er for høj, og om det kan betale sig at arbejde.
Vi har gennem vinteren kunnet se udsendelser
i �ernsynet om fx - at de fremmede gro� sagt kom og tog de job, som danskerne ikke gad
have. En anden udseendelse handlede om en
boligblok på bistand. Tilbage står, at dansker­
ne er dovne og ikke gider lave noget. Så kan vi
kigge lidt rundt på hinanden - de fleste af os
synes jo egentligt, at vi har frygteligt travlt - så
For nylig kunne vi i medierne høre om en vold­
som sag fra Tarm - hvor mors �dligere kæreste
bevidst kørte mors nuværende kæreste over i
bil, ind�l at han døde af det. Hvordan mon det
er at være barn eller ungt menneske i sådan
en familie - hvad gør det ved disse børn og
32
unge - hvordan skal de kunne rustes �l at gå
ud og blive helt almindelige gode samfunds­
borgere? Det er jo ikke sikkert, at det er første
gang, at der er sket noget voldsomt i deres liv,
noget som er meget �ernt fra alle os normale.
Kan vi bare sige - tag dig nu sammen mand og
kom i gang med uddannelse og job - nej det
tror jeg ikke. Jeg oplever, at mange af de ud­
sa�e unge kontantshjælpsmodtagere kommer
med så store ar og sår på deres sind, at selvom
de udad�l virker sunde og raske, er der altså
noget, der blokerer for, at de bare kan indgå
på normale vilkår i vores samfund.
være om mad og drikke, om påklædning, hygi­
ejne, om ungerne havde lavet lek�er osv. osv.
Mange af disse unge kommer fra familier, hvor
alle disse basale �ng ikke er i orden, da foræl­
drene ikke har kompetencerne �l det - så et
eller andet sted kan man måske godt forstå, at
det ikke al�d fungerer, som det skal, når de
kommer i skole.
I puberteten sker der �t det, at de unge gør
oprør - mod forældre mod skole - ryger ud i et
misbrug måske for at dulme den smerte, som
findes i deres liv. Det sker af og �l, at disse
unge ender med ikke at gå ret meget i skole fra
7.-9. klasse og kommer ud uden afgangseksa­
men. Hvis de har holdt ved �l 9. klasse, lader
de måske bare være med at komme �l eksa­
men. Det lyder så absurd i vores normales
opfa�else - at man kan være så ligeglad - det
er jo ens frem�d, der står på spil - men i det
hele taget, at det kan lade sig gøre. Men sådan
er virkeligheden også - vi hører bare ikke så
meget om det.
Lisbeth Zornig har i sin bog ’Zornig - vrede er
mit mellemnavn’ beskæ�iget sig med sin egen
barndom og opvækst. Hun giver udtryk for, at
hun kommer fra en dysfunk�onel familie på
begge sider flere genera�oner �lbage. Hermed
siger hun mere eller mindre direkte, at disse
familier al�d har været der. Nogen gange s�l­
ler man jo netop sig selv de spørgsmål - hvor­
for det er så stort et problem i dag. Jeg tror, at
det er fordi, at vi i dag lever i sådan et kom­
plekst samfund, og hvor vi hver i sær er vores
egen lykkes smed. Vi skal alle blive �l noget, og
hvis du ikke lykkedes med det, er det din egen
skyld, og der er meget lille tolerance fra det
omgivende samfund, når det ikke sker. For 2550 år siden var der job, som kunne varetages
af ufaglært arbejdskra� - disse job er næsten
ikke eksisterende i dag - i hvert fald ikke for de
unge. Sam�dig er det jo fakta, at disse udsa�e
unge er svære at fastholde i både job og ud­
dannelsessystemet, hvor de ikke er i stand �l
at indfri de forventninger, der er �l dem.
Fra august i år er der indført, at man skal have
et 2-tal i henholdsvis dansk og matema�k for
at komme ind på en erhvervsuddannelse som
fx murer eller tømrer. Grunden �l, at man har
gjort de�e har været for at højne niveauet på
disse uddannelser. Og det er klart godt for
erhvervsuddannelserne, at man kan få en flok
ak�ve og reelt interesserede ind og udelukke
de andre.
Men hvor går disse unge udsa�e så hen. Ja
først er de jo nødt �l at skaffe sig 2-tallerne i
dansk og matema�k. Det vil sige mere af no­
Det leder mig hen �l det næste - mange af
disse unge har så mange nederlag med sig blandt andet fra folkeskolen. Folkeskolen, som
i dag skal inkludere eleverne mere end nogen­
sinde, ender med at ekskludere disse. Det er
ikke folkeskolen, som sådan jeg mener fejler men de arbejdsforhold der er. Børn og unge af
udsa�e familier er o�e trauma�serede på et
eller andet niveau, når de starter i skolen. I
min �d som forælder i folkeskolen hørte man
o�e - det er forældrenes ansvar - det kunne
33
ten blev fri - de blev �l noget på trods af. Og
godt for det. Mønsterbryderne er der - måske
ikke for mange af dem - men de er der - og
selvfølgelig skal de bruges, som det gode ek­
sempel.
Hvad er det gode liv kan vi spørge hinanden
om - ja det vil for mange være at være omgi­
vet af familie og venner, godt job, en løn man
kan leve af og mange andre �ng også - måske
den nye Iphone - hvad ved jeg?
Spørger vi i gruppen af udsa�e unge, er deres
drømme ikke så forskellige - de ligner fak�sk
temmelig meget. Og de higer måske i endnu
højere grad e�er at få deres egen lille kernefa­
milie med Volvo, villa og vovhund og nogle
søde og dejlige børn. Problemet er - ja hvis
det er et problem, at der fødes børn i Dan­
mark - disse unge får børn �dligt. Drømmene
er der om at få det hele �l at gå op i en højere
enhed, men kompetencerne er der ikke. Børn
bliver sat i familiepleje - måske oven i købet
�ernet ved fødsel. Jeg er ikke i tvivl om, at
de�e o�e vil være det rig�ge for barnet - men
sidde over for et meget ungt par, som kun
ønsker at være familie, som nu har overvåget
samkvem et par �mer om ugen - det går altså
også én �l hjertet.
get, der ligner det, de hader allermest – skole,
der ligner det de oplevede i folkeskolen.
Men reelt er det noget helt andet, der skal
arbejdes med - der skal arbejdes med, at de
unge tror på / bliver klar over, at der nogen
der vil dem noget for deres egen skyld - de har
hele deres liv været vant �l at være de uøn­
skede, de trælse, blive hundset med, ikke blive
stolet på - og når de er over 18 år og på kon­
tanthjælp blive låst i nogle rigide rammer, som
gør det svært at slippe ud af systemet. Fx er
det meget svært at tage få �mers arbejde, hvis
det er det, man kan - uden at man bliver redu­
ceret så meget i kontanthjælpen, at man vil
have endnu mindre - sam�dig går der helt udu
i udbetalingerne - som måske først bliver
re�et flere måneder e�er. Det i sig selv mo�­
verer ikke �l at søge de småjob, som man
måske kunne bestride, og som med �den må­
ske ville gøre, at man kunne bestride et mere
regulært arbejde
Jeg har ind�l flere gange været så heldig at
høre skuespilleren Jens Arentzen fortælle om,
hvordan det var at vokse op i og være barn i
en dysfunk�onel familie, og hvad det gør ved
et barn, men også sidenhen et ungt menne­
ske. Hans redning - siger han, var at der var
nogen, der ’så ham’
Kim Larsen udgav i 1986 lp’en: ”Forklædt som
voksen”, hvor nummeret Vi er dem de andre ikke må lege med
Vi er det dårlige selskab
Vi har en svag karakter og en billig fantasi
Det er da godt at vi blev født
før aborten den blev fri
En psykologisk forsker ved Århus Universitet Jan Tønnesvang er nået frem �l - måske ikke
så overraskende - og måske ved vi det fak�sk
godt i forvejen - men han er nået frem �l fire
elementer, som skal være �l stede for at vi kan
blive �l sunde og hele mennesker på det lange
sigt. Nu er det jo ikke sådan, at man som barn,
ung og voksen ikke må rammes af modgang men som menneske skal vi lære at takle mod­
gangen.
Grunden �l at jeg fremdrager denne tekst er,
at mange af de udsa�e børn og unge bliver
anset som det dårlige selskab og dem, de an­
dre ikke må lege med. Men sam�dig mener
jeg også, at sangen har en pointe, når den
siger, at det er godt at man blev født før abor­
34
Men de fire elementer
1. se mig som den jeg er
Det drejer sig om anerkendelse fra den andens side - det være sig forældre, andre
voksne, de voksne i ins�tu�oner og skole, og i bedste fald også de børn og unge
man færdes blandt. Det kan i princippet være hvem som helst i barnet / den un­
ges sfære.
2. lad mig høre �l ligesom dig
det drejer sig om at høre �l, og at der er nogen der viser èn - også på de tavse og
måske ubevidste planer, hvordan man indgår i fælleskaber - det være sig i skolen,
på fodboldbanen, �l spejdere og sidst og ikke mindst i den læreplads/arbejdsplads
man må�e havne i.
3. vis mig hvordan jeg kan blive
Her drejer det sig om rollemodeller, og det der giver mening i livet. Tidligere var
det o�e sådan - var farmand landmand - så skulle sønnike være landmand, var
farmand smed - så skulle sønnen være smed. Sådan er det måske ikke helt mere men o�e er forældrene de første rollemodeller. Med mening menes her de hold­
ninger og værdier, man får videregivet.
4. den sidste hjørne her er, hvad Tønnesvang kalder selvmestring
han mener, at for at udvikle os �l sunde og robuste personer, skal vi udfordres på
et individuelt passende niveau , men som den voksne skal vi ikke udfordre så me­
get, at barnet /den unge brækker nakken derved. På den måde lærer barnet / den
unge at mestre livet, og de udfordringer det mødes med.
I mange udsa�e familier har forældrene ikke
kompetencerne, der skal �l for at se, vise og
udfordre deres børn, så de blive psykisk robu­
ste unge og voksne.
Nu er det så, jeg er ved at være fremme ved
mit budskab - andre voksne kan jo godt være
dem, der gør en forskel - være den der ser
barnet / den unge, som ikke passer ind. Jeg
kan i hvert fald se, at som det er nu, hvor det
nærmest er en kommunal opgave , så lykkes
det ikke så godt. Jeg siger ikke, det er let - og
vi har jo alle vældig travlt med vort job og vore
familier, venner, hus, have og alle vore andre
gøremål - fx at gøre Borris �l et godt sted at
være.
Jeg tænker - kunne vi blive endnu mere åbne
og tolerante over for det, der er anderledes,
gøre en ekstra indsat for at inddrage folk - ja
det er sikkert ikke nok at sige ”der sker det og
det nede i kulturcentret”, og så regne med at
folk kommer. Sandsynligvis skal der opfordres
rig�g mange gange - måske uendelig mange
gange - måske skal man sige - jeg kommer lige
forbi og henter dig, jeg melder dig �l osv. Det
kan også være på så mange andre planer hilse venligt og imødekommende, hjælpe hin­
anden, få en snak over hækken, alle de små
hverdags�ng, som man i forvejen gør med
dem, man kender.
Kunne vi lære vore egne børn det samme opfordre dem �l at lege med dem, de andre
ikke gider lege med osv. - ja så kan vi endnu
engang slå noget op på Facebook, der fortæl­
ler, hvad vi er gode �l her i Borris - eller også
kunne lade være med at slå det op - men inde
i vores inderste vide, at vi kan noget, som
betyder noget for det enkelte menneske, vi
har set - og dermed måske også lidt for det
store hele.
Mens vi står her og kigger e�er heksen, som
flyver �l Bloksbjerg, kunne jeg ønske, at vi
kunne sende al vores mis�llid og fordoms­
35
ske mere, der klarede vejen �l det gode liv
med uddannelse og job - og som en sam­
fundsbyrde mindre.
fuldhed afsted, så det, der bliver �lbage, er en
tolerance og anerkendelse af hinanden, som
de unikke mennesker, vi alle er. Som menne­
sker, der kun vil det bedste for hinanden, og
som også er i stand �l at slå en streg hen over
det, når det ikke al�d går, som det skal - for
det ved vi jo godt, at det ikke gør. Men kunne
vi som enkeltpersoner være en af dem, som
så det barn - så der på sigt var et ungt menne­
Jeg vil hermed ønske alle en fortsat god Sankt
Hans a�en.
Marie Jørgensen
36
Update fra Byrådet
Så er sommerferien vel overstået, og august måned er en travl �d for os landmænd,
men det er også en travl måned for byrådet, da næste års budget al�d bliver lavet i
denne måned. Så det er nu vi skal �l at vurdere poli�sk, hvor vi vil bruge flere og færre
penge. Sidste års budget var en hård omgang, med mange besparelser, og jeg forventer
ikke store besparelser i næste års budget – håber vi kan finde penge �l nogle steder,
hvor vi fik skåret lidt for meget.
Vi har fået en budgetorientering, hvor økonomichefen går tallene igennem. Inden de�e
har han givet hans bedste bud på, hvor mange penge vi får fra Staten �l næste år. Der
er mange puljer og ordninger for alt muligt, der bliver ændret fra år �l år, så det er vig­
�gt, at vi får det hele med – det svinger typisk 15 – 20 mill kr, hvor meget vi får i �lskud
fra Staten. Administra�onen har også været inde og vurdere befolkningsprognosen for
de kommende fire år, da blok�lskuddet bliver givet pr indbygger – i øjeblikket er blok�l­
skuddet på 35.000 kr pr indbygger. Heldigvis ser prognosen bedre ud end sidste år, så
det er vi rig�gt glade for.
En stor sag i øjeblikket er om vi skal ændre ved vores rådhusstruktur; skal vi have en,
to, tre eller de nuværende 7 adresser. COWI-rapporten viser en minimal og måske tvivl­
som dri�sbesparelse på fem mill kr, ved at samle hele administra�onen et sted med et
byggeri �l over 200 mill kr. At udbygge rådhusene i Ringkøbing, Skjern og Videbæk, så
vi får tre adresser, giver det dårligste økonomiske resultat.
Jeg tror og håber på, at vi bibeholder den nuværende struktur, da jeg mener der er an­
dre �ng, som vi kan bruge 200 mill på, der vil skabe mere vækst, udvikling og bosætning
i kommunen. Vi har en masse større og mindre projekter i hele kommunen på skoler,
cykels�er, veje mv, som 200 mill vil gøre rig�gt meget ved. Kommunen skal finde pen­
gene i budge�et, og ved at vi ikke har alle pengene afsat, skal vi spare endnu mere.
Indenrigsministeriet kræver også at sådanne projekter skal forrentes med 3,5%, hvilket
gør at vi skal finde ca 2 mill kr hvert år ekstra i ra�onaliseringer i administra�onen… Det
ser noget svært ud.
Jeg vil også gerne rose byen for, at vi igen blev sat på landkortet, da Post Danmark suse­
de igennem byen den 5. august. En rig�g god dag, med mange gode påfund. Det er vir­
keligt noget folk lægger mærke �l, at vi giver den fuld gas hver gang.
De�e var ordene for denne gang
Med venlig hilsen
Ole Nyholm Knudsen
37
Dagkort 16/4 - 15/5 voksen
Dagkort fra 16/5, voksen
Ugekort, fra 15/5, voksen
Årskort, voksen
Årskort, ægtepar
Dagkort, 14-18 år
Ugekort, 14-18 år
Årskort, 14-18 år
Børn under 14 år
Børn ifølge m. voksen
m. gyldigt fiskekort
Laksekon�ngent
Pris
400,150,480,1200,1500,40,70,100,10,gra�s
Formand:
Ole Nyholm Knudsen
Tlf. 40 87 05 53
100,38
Næs�ormand:
Jens Sørensen
Tlf. 97 36 64 25
Ny klubdragt/ Borris-dragt!
BGU & BIF præsenterer for første gang i tre år en ny klubdragt/Borris-dragt.
Denne dragt er IKKE kun et �lbud �l medlemmer i BGU og BIF – men derimod et
�lbud �l ALLE hvad enten man er ak�v eller ej.
Vi vil gerne gøre opmærksom på, at det fra uge 34 er muligt at prøve den nye
klubdragt – de�e gøres i cafeteriet i Borris Sports- og Kulturcenter. Prøvestør­
relser vil være �lgængelige fra størrelserne 116 �l XXL. Målet er, at alle bes�l­
linger er afgivet inden udgangen af uge 37. Here�er forventes 6-8 ugers leve­
rings�d, før dragterne er produceret og trykt med logoer. Bes�llinger er bin­
dende, og betaling vil blive opkrævet umiddelbart e�er bes�lling.
Klubdragten er en special-designet Adidas-model i Borris-farver (blå, fodbold og
grøn, håndbold), underdelen er magen �l de utroligt populære Adidas træ­
ningsbukser. Overdelen �lbydes med kvart zip – og ikke med en gennemgående
lynlås, som man kender på en almindelig træningsdragt.
Dragten vil blive påført både BGU og BIF logo, samt borris.dk og Spor�gan logo.
Derudover er det selvfølgelig muligt at få navn mv. påtrykt.
Prisen på dragten forventes at ligge på 500-600 kr. for en voksenmodel. Nær­
mere a�lares snarest, og den endelige pris kommer tydeligt �l at fremgå ved
prøvestørrelserne.
Venlige hilsener
39
AKTIVITETSKALENDERFOR
ÅSTEDPARKENS ÆLDRECENTER
SEPTEMBER:
02.
03.
07.
09.
10.
16.
16.
kl. 10.00
kl. 19.00
kl. 14.30
kl. 10.00
kl. 14.00
kl. 10.00
kl. 19.00
23.
23.
24.
30.
kl. 10.00
kl. 17.00
kl. 14.30
kl. 17.30
Musik og sang v/Birgit, Frank og Nanna.
Banko
Vennekreds.
Oplæsning og sang v/Jens, Frank og Rigmor.
Seniorshoppen besøger Åstedparken.
Musik og sang v/Birgit, Frank og Nanna.
Foredrag v/Torben Nørregaard,
arrangeret Borris Husholdningsforening.
Oplæsning og sang v/Jens, Frank og Rigmor.
Besøg på kinesisk restaurant.
Gudstjeneste
Høs�est.
OKTOBER:
01.
05.
07.
13.
14.
kl. 19.00
kl. 14.30
kl. 10.00
kl. 19.00
kl. 10.00
Banko.
Vennekreds.
Oplæsning og sang v/Jens, Frank og Rigmor.
Banko – Borris Husholdningsforening
Musik og sang v/Birgit, Frank og Nanna.
40
21. kl. 10.00 Oplæsning og sang v/Jens, Frank og Rigmor.
28. kl. 10.00 Musik og sang v/Birgit, Frank og Nanna.
29. kl. 14.30 Gudstjeneste.
NOVEMBER:
02.
03.
04.
05.
11.
16.
kl. 14.30
kl. 14.30
kl. 10.00
kl. 19.00
kl. 10.00
kl. 09.00
17. kl. 19.00
18. kl. 10.00
25. kl. 12.00
26. kl. 14.30
Vennekreds.
Y’Mens Club.
Oplæsning og sang v/Jens, Frank og Rigmor.
Banko.
Musik og sang v/Birgit, Frank og Nanna.
Julerengøring i ”hele hy�en”
Har I lyst �l at give en hånd med, er I meget
velkomne.
Juledemonstra�on v/Birgit Stokholm,
arrangeret af Borris Husholdningsforening.
Oplæsning og sang v/Jens, Frank og Rigmor.
Julefrokost.
Gudstjeneste.
Velkommen �l:
Robert Rich.
Bernhard Søjdis
Farvel �l:
Tage Vilster
41
Kirkesiderne
Gudstjenesteliste
Dato
Borris
Faster
Prædiketekst
6. september
14. søndag e�er
trinita�s
9.00
10.30
Børneak�viteter
& samkørsel
Luk 17,11-19
13. september
15. søndag e�er
trinita�s
9.00
Præst:
Poul Ivan Madsen
Børneak�viteter og
kirkekaffe
Ingen
Ma� 6,24-34
20. september
16. søndag efter
trinitatis
Ingen
10.30
Høstgudstjeneste
Samkørsel, kirke­
kaffe og
Høstoffer
Luk 7,11-17
27. september
17. søndag efter
trinitatis
10.30
Høstgudstjeneste
og Høstoffer
9.00
Luk 14,1-11
4. oktober
29. søndag efter
trinitatis
10.30
Præst:
Torill Kristensen
Børneak�viteter
Ingen
Ma� 22,34-46
11. oktober
19. søndag e�er
trinita�s
Ingen
10.30
Samkørsel &
Kirkekaffe
Mark 2,1-12
18. oktober
20. søndag efter
trinitatis
9.00
Menighedsmøde
Kirkekaffe
10.30
Samkørsel &
Børneak�viteter
Ma� 22,1-14
42
Kirkesiderne
Gudstjenesteliste
Dato
Borris
Faster
Prædiketekst
25. oktober
21. søndag
e�er trinita�s
10.30
5 års dåbs
jubilæum
17.00
Spaghe�
gudstjeneste
5 års dåbs
jubilæum
Joh 4,46-53
1. november
Alle Helgens
dag
10.30
Børneak�viteter
Kollekt:
Danmission
9.00
Kollekt:
Danmission
Ma� 5,1-12
8. november
23. søndag e�er
trinita�s
14.00
Ingen
Ma� 22,15-22
15. november
24. søndag
efter trinitatis
Ingen
9.00
Præst:
Mar�n Jensen
Ma� 9,18-26
22. november
Sidste søndag i
kirkeåret
17.00
Spaghe�gudstje­
neste og Minikon­
firmandafslutning
10.30
Samkørsel, kirke­
kaffe &
børneak�viteter
Ma� 25,31-46
10.30
Kirkekaffe
16.00
Juletræstænding
& samkørsel
Kollekt: Julekurve
Luk 4,16-30
29. november
1. søndag
i advent
43
Kirkesiderne
De levendes land
Tradi�onen tro, er der første søndag i november Allehelgen. Det er den dag i
løbet af året, hvor vi mindes dem, som er gået bort. Dem som vi har mistet og
ikke længere har i blandt os. Gennem sang, tekstlæsning, prædiken og oplæs­
ning af navne, bliver der sat ord på de følelser vi må�e sidde med.
Hvad der sker e�er døden—hvordan der ser ud ´på den anden side´, har vi ikke
meget menneskelig erfaring med. Men vi har Jesu klare ord:
Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror på mig, skal leve, om han end dør.
(Joh 11,25)
I troen på Jesus er vi lovet, at selvom vi skal smage døden, da skal vi leve. Men
hvad betyder det da?
I det oldnordiske sagn
om Hadding beskrives,
hvordan Hadding i sø­
gen e�er det sted, hvor
der gror friske blomster
ved vinter�de, kommer
�l en høj mur, han ikke
kan passere. Hvad gør
han da? Jo hans ledsa­
ger tager en hane, river
hovedet af den og smider den over muren. Fra den anden side høres nu hane­
gal. Så vidste Hadding, at dér var de levendes land. Det sted, hvor kulden ikke
slår planten ihjel. Det sted, hvor det som var dødt a�er bliver levende.
Sagnet om Hadding har givet Grundtvig inspira�on �l at digte om de levendes
land. Vi kender det fra salmerne Jeg kender et land og O kristelighed. I salmer­
ne synger vi om at føres fra dødningehjem �l de levendes land. Det sted, hvor
vi i troen på Jesus er lovet, at vi skal forenes med Gud og alle andre troende.
Om landet skriver Grundtvig, at det er, hvor dødens brod er væk. Død skal ikke
længere være. Livet skal vare evigt. Det som blegned og segned skal på ny live
op. Vort livs �meglas skal ikke mere rinde med sand. I de levendes land skal vi
ikke savne noget.
Se, det er det liv og det land, vi som kristne har i vente. Endnu er det ikke og
endnu er vi der ikke. Døden er som en grænsesta�on på vejen �l det land.
44
Kirkesiderne
Men som Grundtvig skrev i sin Nordisk Mytologi, så har Guds Ånd: åbnet os en
smilende udsigt over dødens hav �l de levendes land. For i troen på Jesus, da
får vi lov at ane og skue, hvad det er, vi har i vente.
Allehelgen mindes vi vore kære, som ikke længere er i blandt os . Vi mindes
det, som var. Men sam�dig bliver vi mindet om, hvad der skal komme. At også
vi en dag skal flyve �l landet bag hav. At vi dér skal forenes med de mange, som
forud for os har taget rejsen.
Babysalmesang
Selvom babyer ikke kan synge, kan de godt
være med �l babysalmesang. Gennem for­
ældres sang og leg s�muleres babyen og
ved at synge salmer i kirkerummet, bliver
barnet fortrolig med både rummet, lydene
og salmesangen.
I e�eråret starter et nyt hold babysalme­
sang op.
Ligesom
sidst er det Ane�e Kjærgaard, der sammen
med vores organist, står for det. Præsten vil
af og �l være med.
Vi begynder den 22. oktober kl. 9.30 �l
10.15 i Borris kirke. E�er babysalmesangen
vil der være kaffe og �d �l snak. Sidste gang
er den 8. december. Det er gra�s at deltage.
Man kan �lmelde sig �l Ane�e Kjærgaard på 97362640/20466960.
Allehelgen
Søndag den 1. november kl. 10.30
Vi mindes dem, som i årets løb er gået bort
45
Kirkesiderne
Pinsegudstjeneste i Møllegårdsskoven
Tradi�onen tro holdt Faster og Borris sogne fælles gudstjeneste i Møllegårds­
skoven 2. pinsedag, den 25. maj. Modsat sidste år hvor alle søgte ind i skyggen
på grund af varmen, var temperaturen i år �lpas. En god oplevelse med ord –
tale og fællessang akkompagneret af skovens fugle.
E�er gudstjenesten var der fællesspisning. I gudstjenesten deltog ca. 55; ved
den e�erfølgende frokost lidt færre.
Menighedsmøde
Søndag den 18. oktober
e�er gudstjenesten
i Borris kirke
Høst– og familiegudstjeneste
Søndag den 27. september kl. 10.30
Torsdagsklubben & lovsangsgruppen medvirker
Mulighed for at give høstoffer
46
Kirkesiderne
Høstoffer
Når marken er mejet og høet høstet
Rev vi marken let,
er det �d at glæde sig. Men i vor iver
e�er at få det hele med, er det vig�gt
det er gammel ret,
at huske, at fuglen og den fa�ge også fuglen og den fa�ge skal også være mæt
skal være mæt. Derfor river vi let.
Sangen, som det er taget fra, er en god påmindelse �l os om, at vi også skal give
�l dem, der ikke har nok.
Derfor vil der igen i år være mulighed for
at give en gave, et høstoffer, �l høstguds­
tjenesten. Forslag �l hvad der kan gives �l,
ses af nedenstående liste. Der er også mu­
lighed for at skrive andre kirkelige eller kirkeligt-sociale formål på.
De ikke-øremærkede penge vil blive fordelt således: 1/2 �l folkekirkens nød­
hjælp, 1/6 �l Borris soldaterhjem, 1/6 �l torsdagsklubben og 1/6 �l Børneban­
den.
Årets liste ser ud som følger:
Folkekirkens nødhjælp
……………………………………. __________
Borris Soldaterhjem
……………………………………. __________
Kirkens Korshær
……………………………………. __________
Torsdagsklubben
……………………………………. __________
Børnebanden
……………………………………. __________
Indre Mission i Danmark
……………………………………. __________
Indre Mission i Borris
……………………………………. __________
Blå Kors
……………………………………. __________
Provs�ets ydre missions projekt
……………………………………. __________
Andet
……………………………………. __________
Sum (lægges i kuvert sammen med de�e ark)
47
__________
Kirkesiderne
De Ni Læsninger
I 1920 i Cambridge begyndte tradi�onen med De Ni Læsninger, som nu har
bredt sig udover den hele jord. Ideen bag er, at vi gennem sang, musik og læs­
ninger fra bibelen fintuner eller s�ller ind på hvad julens budskab er.
Læsningerne skildrer Guds frelseshistorie begyndende med skabelsen og frem
�l Jesu fødsel, hvor salmer og musik spiller med som over– og undertoner i det
bibelske budskab.
De Ni Læsninger er i år 13. december kl. 16.30 i Faster kirke
Korister og musikere søges
I forbindelse med De Ni Læsninger vil der bliver opre�et et lejlighedskor, der
skal synge nogle af salmerne. Der kræves ikke nogen større sangstemme, men
blot lyst �l og mod på at synge i kor.
Til De Ni Læsninger skal der også være musik af forskellige slags. Derfor søger vi
musikere, som har lyst �l at medvirke. Musikken �lpasses e�er instrumenter,
så hvad enten du spiller violin, trompet, guitar eller noget helt �erde, håber vi,
du har lyst at være med.
Hvis du har lyst at være med, kan du henvende dig �l vores organist Agnete
Mouridsen 97362177
Spaghe�gudstjenester
for Borris og Faster sogne
Søndag den 25. oktober i Faster kirke kl. 17
Søndag den 22. november i Borris kirke kl. 17
Børne– og familiegudstjenester med e�erfølgende spisning
48
Kirkesiderne
Det midler�dige lapidarium
Nord for Borris kirke er der etableret et midler�digt Lapidarium. Når en grav­
sten nedlægges ved udløb, bliver
gravstedsejeren �lbudt at gravste­
nen kan blive anbragt i det midler­
�dige lapidarium fra 5 �l 20 år .
For denne anbringelse betales et
mindre beløb. Gravstenen kan
maksimalt stå i det midler�dige
lapidarium i 20 år.
E�er periodens udløb sørger Borris kirke for at
gravstenen bliver makuleret uden beregning for
brugerne. Der må ikke anbringes vinterkranse,
buke�er eller lignende foran gravstenen i det
midler�dige lapidarium. Gravstenen vil blive
renset med algejerner en gang årligt, og gruset
mellem stenene vil blive holdt rent for ukrudt og
blade.
Dåbsjubilæum og familiegudstjeneste
Søndag den 25. oktober kl. 10.30
i Borris kirke
Vi fejrer 5 års dåbsjubilarerne
Børnebanden medvirker
49
Naturpleje
Pleje af naturarealer
både maskinelt
og med dyr
Kontakt
Niels Bonde
Tlf: 2049 0831
Hardy Højris Jensen - Tlf. 97 36 64 21 - 21 29 67 77
50
10 år e�er
af Mikkel Møller Jørgensen
søn af Marie Jørgensen og Lars Møller-Christensen
Ungdomsskole, i dag Midtjysk E�er­
skole. Valget for de�e sted var flerfol­
digt. For det første havde e�erskolen
ikke en stærk idrætskultur og �lhø­
rende gymnas�kopvisninger, men var
bygget op af linjer, som var mere eller
mindre krea�ve. Heriblandt fandtes
idræt også. Jeg valgte at bruge mit
linjevalg på drama, som jeg blev rig�g
glad for, og som jeg ikke har fortrudt
siden. En anden grund �l, at jeg valgte
denne e�erskole, var, at jeg ikke ville
kende nogen, så jeg ikke faldt ind i
gamle vaner. Året var virkeligt godt,
og man fik et tæt forhold �l alle på
skolen, både de andre elever og læ­
rerne.
For 10 år siden var sidste gang jeg
sa�e benene som elev på Borris Sko­
le. E�erhånden føles det også som
mange år siden, når jeg tænker over
det.
At jeg skulle læse videre på en ung­
domsuddannelse, syntes jeg lå lige �l
højrebenet. Valget faldt på gymnasiet
i Tarm, VGT. Også her skulle der væl­
ges en retning, og da jeg nok er mere
�l det naturvidenskabelige end det
sproglige, og jeg ikke syntes, at jeg fik
meget ud af biologi i folkeskolen,
valgte jeg det på højniveau. Det gjor­
de, at jeg blev vildt interesseret i den
biologiske verden, bl.a. fordi jeg hav­
de en rig�g inspirerende lærer. De tre
år på gymnasiet nød jeg �l fulde. I 1. g
var der en spansk udvekslingsstudent,
som jeg blev rig�g gode venner med.
Da 7. klasse slu�ede, fortsa�e jeg i 8.
og 9. klasse på Kirkeskolen, som man­
ge andre - både før og e�er mig - har
gjort. Da jeg startede på skolen, åbne­
de en ny verden sig for mig, og jeg
mødte mange nye mennesker.
Da det ringede ud i 9. klasse for sidste
gang, var det allerede planlagt, at jeg
skulle på e�erskole. Den nye skole
hed på daværende �dspunkt Midtjysk
51
Han fik for øvrigt lov �l at tage en
dansk studentereksamen - ret impo­
nerende, da han aldrig havde snakket
dansk, før han kom.
I Guatemala boede jeg alene sammen
med en indiansk familie, som kun
kunne snakke spansk. Sam�dig arbej­
dede jeg og mine to kammerater dag­
ligt på en byggeplads, som skulle bli­
ve �l noget, som vi ville kalde teknisk
skole. Tre danske gringoer skulle ar­
bejde sammen med et hold lokale,
underholdende arbejdere. I tre eta­
gers højde skulle der hives sand, sten
og betonklodser op via et primi�vt
hejsesystem, bygges støbeforme �l
beton og nedbrydes støbeforme igen.
Udover arbejdet på byggepladsen
underviste vi også børn i lidt mate­
ma�k, engelsk og atlasgeografi.
Da gymnasie�den lakkede mod en­
den, skulle jeg jo noget bage�er. Jeg
ville egentlig gerne have været i liv­
garden, men den mulighed var blevet
ødelagt i 1.g, da jeg kom �l skade
med mit knæ. Så i stedet valgte jeg,
at jeg ville �l udlandet. I gymnasiet
havde jeg ha� spansk, og i kombina�­
on med, at en af mine rig�ge gode
venner var spanier, ville jeg gerne
’rig�g’ lære spansk. Jeg var hur�g klar
over, at jeg ville rejse �l et spanskta­
lende land i La�namerika. E�er at
have ræsonneret mig frem �l tre mu­
ligheder: Rejse som backpacker,
grupperejse med et dansk adventure­
hold eller arbejde frivilligt og bo hos
en lokal familie, faldt valget på den
sidste mulighed arrangeret gennem
Mellemfolkeligt Samvirke. Sammen
med to kammerater tog jeg �l Guate­
mala, som ligger lige syd for Mexico.
Nu jeg var i Guatemala, ville jeg også
gerne videre ud i landet og bl.a. se de
mæg�ge mayapyramider. E�er mit
ophold som frivillig tog jeg videre
med en anden dansker, som jeg hav­
de mødt på campen i El Salvador. Nu
kunne vi også sæ�e tjektegn ved be­
søg i flere lande som Honduras, Beli­
ze og Mexico. I Honduras fik jeg taget
dykkercer�fikat på en dykkerø ud for
Honduras’ nordkyst. Vi nåede også �l
det meget turistede Tikal, som er en
udgravet maya-by. Udover Tikal køb­
te vi os �l en fem dages hike ud i Gu­
atemalas jungle, hvor endesta�onen
skulle være en uudgravet maya-by,
som indeholdt verdens største pyra­
mider. Det var noget af et impone­
rende syn - at stå på toppen af en
pyramide, hvor kun det allerøverste
er udgravet, og kigge udover junglen.
Før vi blev sendt i 'felten', havde vi en
måneds ophold i El Salvador, hvor vi
boede sammen med la�namerikan­
ske frivillige, engelske frivillige og
danske frivillige. Med tre sprog at
skulle jonglere med kom man let og
underholdende, som det var, �l at
snakke engelsk �l de la�namerikan­
ske, dansk �l de engelske og spansk
�l de danske.
52
Her startede jeg i 2012, og endnu en
gang skulle der vælges studieretning.
Her landede mit valg på planteviden­
skab, lige som min kære far, der er
planteavlskonsulent. Nu sidder jeg
her i 2015, tre år senere, og er blevet
bachelor.
I dag bor jeg stadig i Århus - deler lej­
lighed med min lillebror, og har en
kæreste, Rikke, på tredje år, som er
en rig�g Århuspige. Jeg mangler to år
på universitetet for at kalde mig fær­
diguddannet.
Jungle så langt øjet rakte - uden bjer­
ge.
E�er min �d i udlandet kom jeg hjem,
fly�ede �l Århus og skulle læse fysik
op på B-niveau, som jeg manglede for
at komme ind på det studie, jeg ville
læse. Studiet hedder i dag Agrobiologi
(har ski�et navn undervejs). Da jeg i
gymnasiet var blevet rig�g vild med
den biologiske verden, og da jeg må­
ske er lidt miljøskadet hjemmefra, var
de�e studie et oplagt valg for mig.
Studiet er re�et imod den landbrugs­
mæssige verden med, hvad det inde­
bærer af landbrug og fødevarepro­
duk�on.
Næste e�erår håber jeg, at jeg får
mulighed for at læse et semester på
et universitet i Mexico.
En dag vil jeg gerne vende �lbage �l
landlige omgivelser, på trods af mine
engang så store behov for at komme
�l storbyen.
Mens jeg sidder og skriver de�e og
har tænkt �lbage på de sidste 10 år,
må jeg sige, at det har nu ikke været
så dårligt endda.
53
54
BORRIS BILLARDKLUB ER GJORT KLAR TIL FEST.
For ca. 2 år siden kunne billardklubben med begejstring fortælle i bladet, at
klubben havde fået stor �lgang af unge medlemmer. Flere af de unge medlem­
mer har deltaget i turneringer og er blevet en del af klubben øvrige ak�viteter.
Sidste år gennemgik lokalerne en større renovering med vandskuring af vægge,
maling og nyt udlu�ningsanlæg. Også spillertøjet blev udski�et, idet der blev
indkøbt nye skjorter, blandt andet med bidrag fra Andelskassen og Skjern Bank.
I år gjaldt det så udearealet, og her har de unge medlemmer vist stor klubånd.
En del af dem har med arbejdskra� og maskiner etableret 2 nye bede med
skærver og planter ved indkørslen. Foran hele facaden har de �llige lagt fliser,
så indgangen er blevet handicapvenlig.
Klubben fremstår nu flot og indbydende �l jubilæumsfestlighederne lørdag den
29. august. Et 40 års jubilæum, der markeres med opvisningskampe for alle
interesserede og grill-a�en for medlemmerne.
55
56
Nyt fra Lokalarkivet
Lokalarkivet udgiver en beretning om Treårs­
krigen 1848 – 1850. Det er Jens Christensen
Poller der som soldat i krigen førte dagbog
over sine oplevelser. Han giver os indblik i
soldatens o�e hårde liv hvor de o�e i flere
uger gik og sov i det samme tøj. Ligeså stor en
fare som �enden udgjorde sygdom som også
ramte JCP og medførte hjemsendelse i flere
måneder. JCP endte som arres�orvarer i
Skjern e�er sin far. Hans da�er Anne blev gi�
med smedemester Gjøde Madsen i Borris.
Hans oldebarn Leif Madsen kom med histori­
en �l Lokalarkivet ligesom han også donerede penge �l trykningen af hæ�et.
Leif Madsen, der desværre døde for nylig, nåede ikke at se det færdige resultat
men har godkendt teksten.
Knud Søndergaard har nedskrevet en interessant beretning om sit begiven­
hedsrige liv. Han fortæller om ungdomsårene, hvor han først ikke troede at han
skulle være landmand, men e�er et studie-ophold USA og et år på seminariet
alligevel endte som landmand og det var han
godt �lfreds med. Han fortæller om sin barn­
dom, opholdet i USA og livet som landmand og
de �llidshverv der blev ham betroet gennem
livet. Endvidere fortæller han om gensynet med
USA da han sammen med hustruen Sinne rejste
derover igen. Han besøgte sine �dligere ar­
bejdsgivere, familie, venner og bekendte fra sit
ophold der i ungdomsårene.
Beretningen udgives på en CD-rom der ligesom
krigsoplevelserne sælges i Dagli’Brugsen, Borris
og på Lokalarkivet.
Borris Sogns Lokalhistoriske Arkiv
57
Borris Genbrug
Storegade 15
Åbnings�der
torsdag 13.00-17.00
fredag 13.00-17.00
lørdag 09.30-12.30
Kontaktpersoner: Esther 97366001 - Inger 97366107 Birthe 97366605 - Gerda 97366034 - Hanne 30251518
Åbningstider
mandag: lukket
ti: 8.30 - 17.00
on: 8.30 - 17.00
to: 8.30 - 18.00
fr: 8.30 - 17.00
lø: 8.30 - 12.00
Ferie fra 16/7 �
Flodgård Mohair
Gårdbutik og værelsesudlejning
Lis Birgitte og Axel Jensen
�
�
Gedekød og pølser, finparteret
Bestilling senest 14 dage før
Åbningstider: man, tirs, tors, fredag kl. 15 -18
Flodgårdsvej 32
Borris
6900 Skjern
97 36 64 47 / 60 92 77 76
[email protected]
www.flodgaardmohair.dk
58
�
�
�
�
6/8
Strømper
Færdigstrik, væv og filt
Mohair, uld, silke
Opskrifter
Sommeren 2015.
Kære medborgere i Borris!!
”Grøn Bande” er en gruppe af frivillige som, på vegne af Borris Sogneforening, mødes en gang om måneden for at smuksere vores by e�er a�ale med kom­
munen. I forbindelse med de�e kan det ikke undgås, at vi bliver opmærksom­
me på, at nogle af vore grundejere er så optaget, at de ikke husker, i forbindel­
se med vedligeholdelse af deres ejendom, at også fortovet ud for deres ejen­
domme er en del af denne; lad os blot her henvise �l lov om vintervedligehol­
delse og renholdelse af veje, § 13; ifølge denne påhviler det grundejerne at
holde fortovsarealerne ud for deres ejendom fejet og fri for ukrudt.
Derfor denne henvendelse, idet vi er overbevist om, at også De ønsker en ren by.
Med venlig hilsen og på forhånd tak
”Grøn Band” / Borris Sogneforening
59
Børnehusets nye udvekslingsstude­
rende gennem AFS, Jana, er fly�et ind hos værtsfamilien Henny og Hans Skov Christensen fredag den 7. au­
gust. Forinden har hun været på Lol­
land, hvor hun i en uge har været igennem et danskkursus. Hun fulgtes med sine forældre �l Borris, da de, som i mange år �dlige­
re, skulle på ferie ved Vesterhavet. Så Jana kender Vestjylland, da hun har væ­
ret på ferie mange steder langs vestkysten fra Rømø i syd �l Skagen i nord. Jana er 23 år, og har lige afslu�et en bachelor i pædagogik, så hun glæder sig �l at være blandt børnene i Borris Børnehus ind�l 1. maj 2016. Lili Kristensen
60
Børnehuset laver opvisning på torvet i Borris
I uge 25 arbejdede vi i Børnehuset med musik og teater. Der blev arbejdet på kryds og tværs af vore grupper, så det blev 3 blandede grupper med børn fra 3-6 år. En uge med nye venskaber, sjov, la�er og krea�vitet. Der blev arbejdet med bondegårdstema, hvor de klippede dyremasker og trakto­
rer, og det udmundede i 2 veludførte san­
ge, ”Traktoren kører” og ”Jens Hansens bondegård”. Andre arbejdede med sko­
ven, hvor der blev frems�llet træer, fugle, pindsvin, ræve og mange andre dyr, og de kunne stolt fremvise "Vil du med en tur i skoven" og en fortælling om skovens dyr. Et 3. tema var kroppen, og det blev en fortælling fra Happelappe­
land og 2 sange med bevægelser. Alt i alt en uge, hvor alle vore læreplanstema­
er var i spil, og hvor naturens rige virkelig kom i fokus.
Børnene var så gode �l at hjælpe hinanden, de ældste hjalp de yngste, og om­
vendt. Der blev øvet, svedt, grinet, så det var med en vis nervøsitet og sommer­
fugle i maven, at vi alle begav os op på torvet den fredag formiddag. En dag, som mange af børnene havde set frem �l. Men hold da op, hvor var børnene bare dyg�ge, de klarede det så godt. Det skal lige siges, at det hos nogle kræver stort mod at s�lle sig op på en scene foran så mange mennesker. Børnene kan godt være stolte af sig selv.
Vi håber, at alle �lskuerne nød fores�llingen trods vejret ,og vi er så glade for, at så mange mødte op, så en stort tak �l alle jer, der mødte frem og så vores fores�lling, og �l dem, der havde sørget for scenen, borde og stole. Vi håber at kunne gentage succesen næste år.
Den 30. juni tog Børnehuset afsked med vores volontør Elise, som skulle hjem �l Paris for at videreuddanne sig. Børnehuset ønsker Elise al held og lykke frem­
over. Sam�digt glæder vi os �l august, hvor vores nye volontør, Jana, kommer. Jana er fra Berlin i Tyskland og skal bo hos Henny og Hans Skov Christensen. Vi hå­
ber, I vil tage godt imod hende. Børnehuset i Borris 61
Fra spejderne
Junior/tropsspejderne mødes hver mandag og den nye sæson begynder 17. august.
Mikro/minispejdernes program er endnu ikke helt fastlagt, men I kan regne med, at det bliver sjovt og udfordrende. Mini/mikroerne begynder sæsonen onsdag den 19.august. Here�er er det hver onsdag kl. 16:30 – 17:45.
For yderligere oplysninger kontakt Minna Laursen på tlf. 30 88 04 06 eller Allan Nielsen på tlf. 29 12 05 97.
For jer, der ikke har været spejdere før, kan I prøve det 3 gange, inden I skal betale, så I kan se, om det er noget for jer.
Da Borris Spejderne �l næste sommer tager på vandretur i Skotland, vil vi
minde jer om, at vi stadig modtager aluminiumsdåser – ikke jerndåser. Dåser­
ne afleveres ved spejderhy�en.
Venlig hilsen
Susanne Tolstrup
SALG SERVICE REPARATIONER
ALT I LANDBRUGSMASKINER TRAKTORER PLÆNEKLIPPERE MOTORSAVE
AUTORISERET
SVEND BECHS
MASKINFORRETNING
SHINDAIWA
FORHANDLER
BORRISVEJ 18 BORRIS 6900 SKJERN
TELEFON 97 36 62 22 TELEFAX 97 36 68 22
62
63
Service på gasfyret inden vinter
Vi tilbyder service på dit gasfyr så det er klar til vintersæsonen. End­
videre kan vi tilbyde en serviceaftale så dit fyr bliver vedligeholdt og efterset efter aftalte intervaller f.eks. hvert andet år. Det sikrer et driftssikkert fyr og giver en god fyringsøkonomi. Ring og book en tid….herefter holder vi styr på dit fyr
Vinterdæk
Kig forbi værkstedet og lad os give et tilbud på nye vinterdæk til din bil.
64
Program for Indre Mission
(Hvor intet andet er anført, er arrangementerne i Borris Missionshus)
September
16. kl.19
Fødselsdagsfest/v Svend Erik Pedersen
Mødeansvarlige IM kredsen
27
Høs�estdag hos Vibeke og Peder, program følger
30.kl.19
Mødea�en/v Henrik Vejlgård Kristensen
Mødeansvarlige kreds 1
Oktober
6. kl.19.30
Oktobermøde i Fiskbæk missionshus/v Preben Skov Jensen
8.kl.19.30
Oktobermøde i Astrup/v Nicki Andersen
27.kl.19.30
Halmøder i Skjern/v Kurt Hjemdahl
28. kl. 19.30
Halmøde i Skjern/v Kurt Hjemdahl
29.kl.19.30
Halmøde i Skjern/v Niels Jørgen Fogh
30. kl. 19.30
Halmøde i Skjern/v Niels Jørgen Fogh
November
4. kl. 19
Fællesbibel�me i Astrup/v Heri Eltør
18.kl.19
Fællesbibel�me i Astrup/v Heri Eltør
Kontakt personer
IM – Kredsen:
Bente Gjaldbæk – 97366201
Kreds 1:
Vibeke Gjaldbæk – 28878913
Kreds 2:
Mona Krejbjerg – 31905590
65
66
Borris Skole & Børnehus på Facebook
På én af årets varmeste dage, som sam�dig
var én af årets sidste sommerferiedage,
kunne vi lancere en ny Facebook side for
børnepasningen i Borris. Med de høje som­
mertemperaturer som udgangspunkt, valg­
te vi at vise Borris Skole og skolens lege­
plads klædt i vinterdragt og høj solskin.
Med denne side vil vi fremover fortælle om
alle de fantas�ske rammer vi kan �lbyde
børnefamilier i Borris - Dagpleje, Børnehus,
Skole og SFO - og ikke mindst det læringsri­
ge og krea�ve indhold, der er indenfor dis­
se rammer.
Vi ved ikke, om vi er Danmarks bedste men så længe det er vores oplevelse, så er den oplevelse værd at dele med
mange andre, og vi håber du vil hjælpe med at dele.
Hjælp os med at sprede budskabet ved at klikke ”synes godt om” og/eller dele
vores besked på Facebook siden ”Borris Skole & Børnehus”.
På vegne af alle dem der gør Borris �l noget helt specielt for børn…
Lars R.
67
GRATIS vareudbringning hver onsdag
(Ring og bes�l dagen før)
Apotekervarer fra Skjern Apotek
Tips og Lo�o
Salg af fiskekort
Postshop åben hele ugen kl. 07.00 - 20.00
GLS Pakkeshop
Frisk kød og pålæg fra Slagter Kirkeby
Blomster og gavear�kler
fra Crea Lundsgaard
Al�d frisk frugt og grønt
Frisk bagerbrød fra egen ovn
Hvis der er noget du mangler i vores sor�ment,
kontakt personalet.
Åbnings�der: Alle ugens dage 07.00 - 20.00
Hilsen Dagli’Brugsen Borris
Tlf. 9736 6013
Følg os på Facebook og SMS
68
”TAK er kun et fa�gt ord”!
Sådan sang Poul Bundgaard �lbage først i 60`erne. Det er lidt samme situa�on, vi som soldaterhjemsledere oplever i Borris for �den. I godt et år har vi forsøgt at samle penge ind �l en ny kan�nebil (kuf-vogn, som den hedder). Og nu er det så lykkedes at få anskaffet en næsten ny bil.
Tak �l alle som på en eller anden måde har bidraget �l de�e projekt. Især TAK �l alle vore sponsorer, som også har gjort det muligt at få kuf-vognen indre�et. Det gælder især: Borris El, Lindvig VVS, Kjær’s tømrer & snedker, Skjern Skilte. Tak �l ”Henning” fra Ølgod, som har indre�et bilen. Det er virkelig et flot styk­
ke arbejde, som I alle har bidraget med!!
Tak for et flot resultat ved cykelløbet den 20. juni på 106.000,- kr. Se mere her: h�p://rkmolle.dk/16901-1/
Nu er det så, at sangen får sin re�e klang for os. Fordi TAK er jo kun et fa�gt ord, men vi mener virkelig: TAK! En rig�g STOR og varm tak for stø�e og med­
leven i projektet.
Venligst
Je�e og Kurt Nielsen
KFUMs soldaterhjem
Borrislejren
69
70
BORRIS HUSHOLDNINGSFORENING
PROGRAM 2015 / 2016
Onsdag den 16. september kl. 19.00 på Åstedparken.
Foredrag med Torben Nørregaard, �dligere borgmester i Ringkøbing-Skjern kommune.
Tirsdag den 13. oktober kl. 19.00 på Åstedparken.
Pladespil.
Tirsdag den 17. november kl. 19.00 på Åstedparken.
Juledemonstra�on v/Birgit Stokholm fra ”Bonderosen” i Ringkøbing.
Tirsdag den 23. februar kl. 14.30 på Åstedparken.
Hyggee�ermiddag.
Tirsdag den 15. marts kl. 19.00 på Åstedparken.
Generalforsamling.
Bredgade 82 6900 Skjern
Tlf. 97 35 13 00
Konsulta�on e�er a�ale
Åbnings�der: i bu�k og konsulta�on
Åben konsulta�on 7.30-8.30 hver dag
Mandag �l torsdag 8-17
Fredag kl. 8-16.
Døgnvagt med smådyrsdyrlæger på telefonnr. 97351300
[email protected]
Www.skjerndyrehospital.dk
71
KVINDE I EN MANDSVERDEN
167.
Tidligere har hun spillet meget hånd­
bold i Hoven og senere Ringkøbing, hvor det blev på et højere plan. Som 17 årig fly�ede hun �l Ringkøbing for at læse på gymnasiet, men at forene studier og fri�dsjob med den megen træning og kampe langt væk var svært, så hun stoppede sin karriere som håndboldspiller. Senere læste hun videre i Herning på HIH, og der fortsa�e ræset med studie og fri�ds­
job, så huslejen kunne betales.
Da hun var færdiguddannet og i job, var en genoptagelse af karrieren som ak�v håndboldspiller ikke oplagt. Lo­
nes far har været håndbolddommer i mange år, og Lone har været med i mange haller og fulgt hans færden, så i stedet for at slippe håndboldspillet, valgte hun en anden �lgang, så som 22 årig bestod hun dommereksamen og fik dermed sit dommerkort.
Vi ser dem i hallen, vi ser dem på tv –
men for det meste er fokus ikke re�et mod dem, men mod de 2 hold, der skal underholde os med en håndbold­
kamp.
E�erhånden dømte hun flere og flere kampe. I 2-dommerforløbet har hun dømt sammen med ”onkler” (meget erfarne dommerkolleger), som har hjulpet hende videre i udviklingen. Hendes karriere blev dog sat på stand­
by i et år, da Lone blev gravid med Laura, så maven blev hur�gt for stor �l at løbe rundt med. Duellen mellem de 2 hold kunne ud­
vikle sig, hvis ikke der er et par dom­
mere �l at gribe ind, når ulovligheder bliver taget i brug. I Borris har vi endda en af de mere sjældne af slagsen, nemlig en kvinde­
lig håndbolddommer, Lone From Jo­
hannesen på Bakken. I JHF-kreds 3 findes der kun 6 kvindelige dommere ud over Lone ud af en dommerflok på E�er graviditeten havde hun stadig lyst �l at være en del af gamet, så hun 72
meldte sig klar igen. Og Lone må have
gjort det godt, for e�er en �d blev
hun af dommerklubben inds�llet �l
kredsen �l at dømme kampe i Jyl­
landsserie herrer og 3. division damer.
I den gruppe har hun så dømt kampe i
knap 5 år, lige a�rudt af endnu en
graviditet. I foråret fik hun så �lbud­
det om at rykke yderligere op, så i den
nye sæson hedder det 3. division her­
rer og 2. division damer, ja også ung­
domsligakampe op �l U 18 damer in­
denfor kreds 3.
håndbold fylder meget i Lones fri�d.
En typisk søndag for Lone vil blive, at
hun pakker sin taske, hvori der blandt
andet er 3 forskellige dommerbluser,
så hun kan ski�e alt e�er spillertrøjer­
nes farve. Der skal være gode sko og
så selvfølgelig fløjten og de 2 kort
(gult og rødt). Hun kører hjemmefra i
god �d, så hun er fremme ved hallen
ca. 1 �me før. Det er rart lige at gå
rundt og fornemme atmosfæren i hal­
len, syne banen, møde spillerne og
officials, ja og selvfølgelig dommerkol­
legaen. Det er meget vig�gt, at forbe­
redelserne er gode. Alt kan ske i en
håndboldkamp, så det gælder om at
være helt klar. Og ligesom spillerne
sæ�er dommerne sig også op �l en
kamp. De er jo en brik af helheden.
Kravene bliver dermed endnu større,
så hver dag står hun op ca. kl. 5.30 og
løber 2½-5 km., inden hun skal hjem
og vække familien og gøre klar �l en
ny dag. Hun har �llige deltaget i 6
halvmaratons, så kondi�onen er i top.
Dommerne skal gennemgå 2 løbetests
i hver sæson (hvor der også testes i
regler). Selvfølgelig skal de også sæ�e
sig grundigt ind i reglerne, der e�er
hvert OL bliver revurderet.
Hun glæder sig �l at komme i gang
med de nye udfordringer, og hun ved
også, at det kommer �l at gå stærkt,
og afgørelserne skal falde prompte.
Og det er granvoksne mænd, måske i
høj tænding, hun måske kommer �l at
stå overfor. Det gælder om at bevare
roen og ikke lade sig rive med, når
gemy�erne koger.
Ved siden af dommergerningen har
hun også været dommerpåsæ�er �l
håndboldkampe i kredsen, et område,
der spænder fra Bork i syd, Borris i
øst, Hvide Sande i vest og Thyholm i
nord, og det er �l alle kampe fra U12
børnerækker op �l serie 1 voksenræk­
ker. Et puslespil, der skal gå op hver
weekend i vinterhalvåret. En tjans,
hun nok må sige fra, nu hvor kravene
�l hendes egen dommergerning bliver
større.
Det er og bliver mange �mer, hun
bruger på sin hobby, og hun ved også,
at det er nu, hvis hun skulle nå at prø­
ve kræ�er på det plan. Lone er også
taknemmelig for, at manden bakker
hende op, for med 3 piger, Laura, Gry
og Mia hjemme, er der nok at se �l.
Held og lykke, Lone, med udfordrin­
gen.
Ja, og så har hun også en plads i be­
styrelsen for dommerne i kreds 3, så
73
23. september Høs�est i seniorklub kl. 17
7. oktober
Gunhild Pedersen
14. oktober
Ferie
21. oktober
Seniorklub
28. oktober
Kamma Jensen
4. november
Klara Andreassen
11. november Pladespil
18. november Seniorklub
25. november Rigmor Søndergaard
2. december
Julefrokost
9. december
Seniorklub
- juleferie –
13. januar
Hanne-Birgit Christensen
20. januar
Seniorklub
27. januar
Jane Søgaard
3. februar
Birgit Hostrup
10. februar
Sigrid To�gaard
17. februar
Ferie
24. februar
Seniorklub
2. marts
Grethe Pedersen
9. marts
Seniorklub – besøg på e�erskole
16. marts
???
23. marts
Påskeferie
30. marts
Ninna Schmidt
6. april
Ruth Gosvig
13. april
Afslutning i hyggeklubben
74
AKTIVITETER I
BORRIS SENIORKLUB 2015 - 2016
Ak�viteter
Tirsdag
Gymnas�k
X
Hyggeklub
Onsdag
X
Kortklub
X
Seniorklub
x
Møde�der
Bemærkninger
9.10-11.00
Begynder 29 sep.
14.30-16.30
14.30-17.00
E�er a�ale
14.30-17.00
Se program
E�erårsferie uge 42
Vinterferie uge 7
Program for Borris Seniorklub 2015 - 2016
29. September
Høs�est med spisning kl. 17. Tilmelding se ugeposten
21. Oktober
Kim Sundbøl - Kaj Munk og besæ�elsen
18. November
Svend Åge Christensen - kendt fra sprog blomsterne
TV Midtvest
? December
Adventsmøde - se ugeposten
20. Januar
Jørgen Laursen �v. læge i Borris
24. Februar
Steen Espersen - Grevinde Danner og Frederik d. 7
9. Marts
20. April
Hardsyssel e�erskole se nærmere i ugeposten
Generalforsamling
Bestyrelsen
Birgit Hostrup Formand
Gunhild Pedersen Kasserer
Ninna Schmidt Sekretær
Karen Østergård
Tove Hansen
75
Ahler Angus
Oksekød fra kødkvæg sælges
Finparteret i ¼ eller ½ dyr.
Lone & Steen Larsen Tlf. 97 36 60 67
Herdis & Tage Hansen Tlf. 97 36 65 59
76
NYT FRA ENERGIA
Vi håber I alle har ha� en god sommer. �
Vi er igen klar �l at tage fat på en ny spændende sæson. Alle nye som gamle
medlemmer er meget velkomne.
Hver dag er der instruktører i centeret, og vi er al�d klar �l at hjælpe med at
lave program. Hver a�en kører vi indoor-cycling og lørdag e�er behov.
NYT NYT NYT ….
Som noget helt nyt, kører vi med online �lmelding �l indoor-cycling, og vi hå­
ber, det kan gøre det le�ere at �lmelde sig. Det foregår på Conventus.
Det er muligt at starte som ”begynder” på hold.
Vi glæder os rig�g meget �l at vise jer vores nye �lbygning, som vi tager i brug i
den nye sæson,
Vi får helt nyt indoor-cyclingrum, og derudover får vi et større rum �l at træne i.
Dermed får vi en masse plads �l gulvøvelser.
Vi påtænker at investere i nogle nye maskiner.
Du er al�d velkommen �l at tage kontakt �l en fra bestyrelsen. Se borris.dk un­
der Sport/Borris Gymnas�k- og Ungdomsforening.
ENERGIA HÅBER PÅ EN RIGTIG GOD SÆSON �
77
PROJEKT ”NY SPANG VED SØNDERBYGAARD”
I juni blev Troels Munkgaard Christensen og Mads Rahbek Jensen færdige med
det sidste element �l spangen, og i længere �d stod alle 4 elementer på rad og
række på græsmarken ud �l vejen. De lokale vidste jo godt, hvad der foregik,
men mange andre har undret sig, stoppet op, kigget og spurgt �l formålet.
Den 20. juni samlede de 2 herrer og deres ægtefæller gæster �l rejsegilde med
rejsekrans og pølser fra grill med kartoffelsalat m.m. Blandt gæsterne var sav­
værksejeren, der havde leveret træet, naturvejleder Søren Frederiksen, Benno
Gosvig og flere lodsejere og interesserede.
Arbejdet med at forankre pylonerne har været forsinket på grund af for høj
vandstand i åen, men i uge 33 skete der endelig noget. Benno rykkede ud med
maskiner og køreplader, elementerne blev fragtet ned �l åen, og snart begynd­
te sidste del af projektet.
Går alt e�er planen, vil indvielsen af spangen kunne finde sted sidst i august.
Endnu et udflugtsmål i Borris tager form, og med et godt s�system langs åen
og over mod den kommunale Borris-Faster Plantage vil det udflugtsmål også
blive beny�et.
Lili Kristensen
78
79
Den nye 0. klasse på Borris Skole
sammen med lærer Lo�e Hvid
Fra venstre:
Bagerste række: Kasper Kolby, Marius Munkgaard Christensen, Thor Ebbesen,
Viktor Nyrup Olsson, Astrid Mai Fjeldsted Aagaard, Aviaja Bønlykke Bille Bech .
Midterste række: Sebas�an Holk Risager, Ane Helene Krøy, Ida Hartmann Ran­
felt, Nikoline Holk Thomsen, Villads Guldager Chris�ansen, Laura Fjeldsted Iver­
sen.
Forreste række: Asta Sommer Østergaard, Camille Lund Jensen, Julita Bernada
Birska, Tilde Houmann Gammelmark, Anne Bech Nielsen.
80