- Foreningen af Præliminære Organister

N r. 8
S
EPTEMBER 2015
1
4. årgang
Organist.org
Medlemsblad for Organistforeningen
SANGEN SOM
SAMMENHÆNGSSKABENDE KRAFT
SIDE 12
PRÆLUDIUM
KYRKOMUSIKENS KRAFT
Hvis man går ind på hjemmesiden www.nks2016.se, bliver man under ovenstående overskrift budt velkommen af følgende tekst (min
oversættelse):
Af Anders Thorup,
formand for
Organistforeningen
Velkommen til det 21. nordiske kirkemusiksymposium og til en farvestrålende manifestation af kirkemusikken! Programmet vil være fuld af
koncerter, gudstjenester, seminarer, stimulerende samtaler og møder.
Kirkemusikere, teologer, kulturmedarbejdere, menighedsrådsmedlemmer, korsangere og andre med særlig interesse for kirkemusik vil blive
tilbudt ubegrænsede muligheder for re leksion, inspiration og udvikling. Kirkemusikken er nødvendig i vort samfund i dag, og kirkemusikkens enorme kraft retter sig såvel indad mod kirken som udad mod det
omkringliggende samfund.
Hjemmesiden indeholder i sin nuværende form kun en skitse af symposiet, men i løbet af de kommende efterårsmåneder vil alle ønskelige oplysninger dukke op. Det gælder alt fra koncertprogrammer til
praktiske oplysninger om opholdet i Göteborg.
I dagene 23.-25. i denne måned a holdes der i Göteborg et møde
i Nordisk Kirkemusikråd, hvor Organistforeningen er repræsenteret
ved undertegnede. Her vil de svenske arrangører tegne de sidste linjer til symposiet for kommentarer og godkendelse af de øvrige nordiske lande. Svenskerne har som sædvanlig formået at forene tradition og fornyelse. Blandt koncerterne er der f.eks. de traditionsbundne
nationale koncerter, og blandt seminarerne har man fundet emner
frem, som ikke tidligere har været på programmet.
Organistforeningens medlemmer har ikke ligefrem været overrepræsenteret ved de tidligere symposier, men skal vi uden for Danmark, så bliver det jo ikke meget nærmere end Göteborg. Og penge
burde der også være til deltagelse, da der jo som bekendt ikke bliver
noget tredages årsmøde i 2016 i Organistforeningen.
Så vi ses om et år i broderlandet Sverige, til NKS den 8.-11. september 2016.
2
Organist.org 8/2015
INDHOLD OG KOLOFON
FORENINGSNYT
SIDE
NYHEDER
BAGGRUND
4
SIDE
6
SIDE
10
KØRSELSGODTGØRELSE
NY STILLING
Se, hvordan Organistforeningens
bestyrelse har fordelt sine interne og eksterne poster.
Læs i dette nummer om, hvordan stifterne er blevet enige om
at vejlede landets menighedsråd,
når det gælder organistvikarers
kørselsgodtgørelse.
Hvad gør man, når man får tilbudt en fast organiststilling? Tillidsrepræsentant Susanne MørkJensen deler ud af gode råd og
erfaringer.
REPORTAGE
ANMELDELSER
STILLINGER
SIDE
12
SIDE
18
SIDE
Foto: Thomas Bredøl/Wikimedia Commons
BESTYRELSEN
32
KIRKEMUSIKDAG
ORGEL/MELODIER
4 ORGANISTER SØGES
I år havde Kirkemusikkens Dag i
Haslev sangen som omdrejningspunkt. Reportagen fokuserer på
to af oplæggene: Mads Billes om
Sangens Hus og Anne-Mette Riis’
om demenssalmesang.
Vi anmeldeler to orgeludgivelser
fra Butz Verlag med hhv. barokpastoraler og fransk romantik
samt Poul Raabys ”Supplement
2 til Koralbog” med nye salmemelodier.
Vær og Serridslev Kirker ved
Horsens – Ørridslev og Vedslet
Kirker, Østjylland – Brønshøj Kirke ved København (billedet) –
Løgstør, Aggersborg, Kornum og
Løgsted Kirker, Vesthimmerland
Organist.org
Udgives af Organistforeningen og hed frem til december 2014 PO-bladet. Det udkommer 11 gange
årligt, den 1. i hver måned undtagen august. Oplag: 1.000 stk. ISSN: 2246-7882.
REDAKTION
Ansvarshavende redaktør, Filip Graugaard Esmarch, journalist (DJ), www.ordklang.dk,
DEADLINE
Redaktionelt stof og annoncer sendes til redaktøren senest den 5. i måneden før.
Torvet 2, 1. sal, 8600 Silkeborg, tlf. 87 20 02 54, e-mail: [email protected]
Stillingsannoncer sendes til sekretariatet på e-mail: [email protected] (normalt)
senest den 5. klokken 13 måneden før.
TRYK
WERKs Grafiske Hus a|s, Aarhus, www.werk.dk
FORSIDEN
Fælles sang under Anne-Mette Riis' oplæg på Kirkemusikken Dag den 25. juni (reportage side 12-17).
Foto: Carsten Engstrøm
www.organist.org
Organist.org 8 /2015
3
FRA BESTYRELSEN
KONSTITUERING 2015
Formand
Anders Thorup
AT
Næstformand Henriette Hoppe
HH
Kasserer
Nils Henrik Wyke
NHW
Tommy Schmidt Bülov TSB
Jane Samuelsen
JS
Henrik Strøm
HS
Pia Jeanette Nielsen
PJN
INTERNE UDVALG
Redaktionsudvalg
Tillidsrepræsentantudvalg
HH, HS, JP, FGE
HH, TSB, SMJ,
JP, IBH
Arbejdsgruppe for årsmødeoplæg AT, NHW,
JS, PJN
EKSTERNE UDVALG
Organistforeningens repræsentation i eksterne
udvalg, styregrupper og råd:
• Folkekirkens Samarbejdsudvalg AT (HH)
• Folkekirkens Arbejdsmiljøråd
JP (AT)
• Kirkeministeriets uddannelsesudvalg AT
• Brancheudvalget for Folkekirken HH (JP)
• Styregrupper for udvalg under
brancheudvalget:
- Folkekirkens efteruddannelse
for kirkemusikere
AT, JP
- Kirkefunktionærers arbejde
i faglige teams
HH
• Kirkemusikalsk
Kompetencecenter
AT (HH)
• CO10’s Repræsentantskab
AT, HH
• Nordisk Kirkemusikråd
AT
• Nordisk Faglig Konference
AT, JP
• Formandsmøderne
AT
4
• KLF (Kirkemusikernes
Landsforbund)
AT, HH
• FAF-12 (Forsikringsagenturforeningen) AT
• DOKS's Gramex-udvalg
HS
• Kontaktperson til ”Spil Dansk”
JS
KIRKEMUSIKSKOLERNE
Organistforeningens repræsentation i kirkemusikskolernes bestyrelser:
• Løgumkloster
PJN
• Vestervig
HH
• Sjælland
AT
JP = sekretariatsleder John Poulsen
IBH = sekretariatsmedarbejder
Inge Bech Hansen
FGE = redaktør Filip Graugaard Esmarch
SMJ = tillidsrepræsentant
Susanne Mørk-Jensen
(Initialer i parentes angiver suppleanter)
Foto: John Poulsen
ORGANISTFORENINGENS BESTYRELSE
Organistforeningens nye bestyrelse, som blev valgt på
generalforsamlingen i maj. Fra venstre er det Nils Henrik Wyke, Henriette Hoppe, Anders Thorup, Pia Jeanette Nielsen, Henrik Strøm, Jane Samuelsen og Tommy
Schmidt Bülov.
Organist.org 8/2015
FRA BESTYRELSEN
OVERVEJER DU AT BLIVE
TILLIDSREPRÆSENTANT?
Som organist får du stensikkert brug for bistand
fra en tillidsrepræsentant – i hvert fald hvis du er
ansat på overenskomst og ikke har lyst til at sakke
bagud i løn. Sådan er det i folkekirken.
Det er ingen selvfølge, at der er tillidsrepræsentanter. Hvis ordningen skal fungere, er der brug
for, at en stor del af Organistforeningens medlemmer tager deres tørn med det faglige arbejde på et
tidspunkt i løbet af arbejdslivet. Har du overvejet,
hvornår det er din tur?
Alternativet vil være, at alt det faglige arbejde udføres af lønnet arbejdskraft. Det vil i hvert fald få
dit faglige kontingent til at stige. Måske vil det til
gengæld få følelsen af sammenhold mellem fagfæller til at dale?
Jeg er sådan en, der gerne vil
have ”en finger med i spillet”,
gerne bag kulisserne. Derfor
var jeg ikke særlig svær at overtale til at
være med i tillidsmandsarbejdet.
Det er herligt, når en kollega er glad for
det, jeg har kunnet bidrage med, og dejligt, når menighedsråd og organist går
tilfredse fra et møde, fordi begge parter
har opnået et tilfredsstillende resultat.
Forhandlinger og samarbejde foregår i
de fleste tilfælde i en god atmosfære og
med vilje til at finde ordentlige løsninger.
Som TR vil jeg også meget gerne medvirke til, at der bliver oprettet erfa-grupper rundt omkring. Jeg synes, det er vigtigt, at vi som organister deler erfaringer
og inspirerer hinanden – på møder, der
både handler om ansættelsesvilkår og
det faglige indhold i vores arbejde.
Til november får du mulighed for at bakke op om
tillidsrepræsentant-arbejdet, når der valg i de enkelte stifter. Og hvis det altså er din tur, kan du jo
stille op. Men kontakt allerede nu din nærmeste
tillidsrepræsentant og hør nærmere.
En forstærkning af tillidsmandskorpset vil hjælpe i alle
stifter, men lige nu er der et ganske særligt behov i
Ribe Stift og i alle stifter øst for Lillebælt.
Inge Marie Andersen,
tillidsrepræsentant
i Viborg Stift
Folkeligt,
levende
og smagfuldt"
Per Nedergaard Hansen,
organist, Nykøbing F.
Organist.org 8 /2015
5
NYHEDER
FULD AFTALEFRIHED FOR VIKARERS KØRSEL
Ifølge en ny vejledning fra de ti stifter kan
et menighedsråd give deres løse organistvikar kørepenge efter statens høje takst,
og det kan ske uden kørselsbemyndigelse.
Stifterne er dog uklare omkring de
nøjagtige reglerne for kørsel mellem
hjem og arbejde.
Har en organistvikar mulighed for at forhandle sig frem til skattefri kørselsgodtgørelse efter den høje sats for kørsel mellem hjem og
arbejdsplads? Dette tvivlsspørgsmål er nu
kommet tættere på en a klaring.
PO-bladet beskrev tilbage i maj 2013, hvordan stifternes vejledning har set temmelig
forskellig ud på dette felt. Vi kunne dengang
slutte artiklen med at fortælle, at stifterne ville tage sagen op i deres kirkefunktionærergruppe. Dette har nu resulteret i en fælles vejledning omkring kirkefunktionærers kørsel.
Dokumentet ”Vejledning om kørsel” løfter
dog efter Organistforeningens opfattelse kun
en del af røgsløret over, hvilke bestemmelser
der faktisk gælder.
ANBEFALER BEMYNDIGELSE
I den nye vejledning hedder det under overskriften ”Særligt for ansatte uden for overenskomst og løse vikarer”:
”Menighedsrådene aftaler individuelle lønog ansættelsesvilkår med kirkefunktionærer,
som arbejder mindre end 8 timer om ugen.
De er hverken omfattet af overenskomsterne
eller tjenesterejseaftalen. Der er således fuld
aftalefrihed mellem menighedsrådet og med-
6
arbejderen/vikaren både for så vidt angår
løndelen og øvrige ansættelsesmæssige vilkår, som f.eks. kørsel.”
I vejledningen peger stifterne på, at det er
vigtigt, at aftalerne indgås før ansættelsen, og
at det skal være aftalt, om kørslen er til lav eller høj takst.
Hidtil har nogle af stifterne hævdet, at for
at kunne udbetale efter den høje takst, skulle
menighedsrådet udforme en skriftlig kørselsbemyndigelse til vikaren. Nu slår vejledningen fast, at dette ikke er lovpligtigt i forhold til
en løs vikar. Uden at angive nogen begrundelse vil stifterne dog alligevel anbefale, at menighedsrådene udfører det ekstra papirarbejde.
”HELT SÆRLIGE TILFÆLDE”
Under alle omstændigheder vil det springende punkt i de leste tilfælde være, om vikarens
mulighed for at få kørslen godtgjort kun gælder for kørsel mellem to tjenestesteder.
Som stifternes vejledning gør opmærksom
på, er det i ren skattemæssig forstand ganske
vist ikke noget problem at udbetale skattefri
godtgørelse for kørsel mellem hjem og arbejde, når blot man ikke overskrider en grænse
på 60 dages skattefri kørsel for den samme
arbejdsgiver inden for 12 måneder. Og det gør
man naturligvis ikke med et løst vikariat.
Alligevel vælger stifternes kirkefunktionærergruppe at skrive som følger:
”Transport mellem hjem og arbejde er arbejdsgiver uvedkommende. Det må medarbejderen/vikaren afregne med skattevæsnet
Organist.org 8/2015
NYHEDER
efter reglerne om skattemæssigt kørselsfradrag. Der kan dog være helt særlige tilfælde,
hvor det er nødvendigt for menighedsrådene
at aftale kørsel fra hjem til arbejde – også her
skal det aftales om det er til lav eller høj takst.”
Her følger der ingen forklaring af, hvad
”helt særlige tilfælde” vil sige. Om det eksempelvis kunne være, når et menighedsråd har
svært ved at inde en kvali iceret vikar, som
bor i nærheden, og derfor er nødt til at hyre
en, som bor lidt længere væk – selvom vedkommende forlanger kørepenge.
FORLANG HØJ TAKST
Organistforeningens sekretariatsleder, John
Poulsen, mener, at stifternes jurister modsiger sig selv, når de først konstaterer, at der
er fuld aftalefrihed, og derefter formulerer
så kraftigt et forbehold, når det gælder kørsel
mellem hjem og arbejde.
”Det bliver noget miskmask, når vejledningen ikke tydeligt skelner mellem, hvad der
gælder rent juridisk, og hvad der udelukken-
de er stiftets anbefaling. Når en organist bliver engageret til at vikariere ved en kirkelig
handling, er der ikke tale om noget, der bare
ligner et ansættelsesforhold. Der er tale om
en tjenesteydelse som svarer til, at organisten er engageret til at give en koncert,” påpeger han.
John Poulsen understreger, at der i forbindelse med et løst vikariat til enhver tid vil
være fuld aftalefrihed. Og at man efter Organistforeningens opfattelse bør forlange dækning af transportudgifter til den høje takst,
uanset stiftets vejledning. Han minder samtidig om Organistforeningens vejledende minimumssatser for selve vikararbejdet – satser,
som er udregnet på en helt nøgtern baggrund.
Organist.org’s kontakt i kirkefunktionærgruppen ønsker ikke at kommentere kritikken af vejledningen, bortset fra at ”stifterne
anser spørgsmålene om kørsel som belyst i
den udarbejdede vejledning”.
Filip
Hemmelig vejledning?
Kørsel
Hvem har
krav
G
1
VEJLEDNIN
• Organistforeningen modtog stifternes fælles vejleddning om kørsel i maj 2015, men i skrivende stund er
den endnu ikke offentliggjort på nogen af stifterness
hjemmesider.
• På Den Digitale Arbejdsplads står der under emnet
”Vikaransættelse” blot: Siden er under udarbejdelse – kontakt dit lokale stift for generel rådgivning
om vikaransættelse”.
• Dokumentet med vejledningen fra stifterne kan
hentes på organist.org under ”Ansat som organist” > ”Vikar” (nederst på siden).
• På samme side findes Organistforeningens anbefalede minimumssatser for vikararbejde, og
der er henvist til, hvordan de er regnet ud.
på kørsels
Tjenestemæ
godtgørels
nd og tjen
e?
estemandslig
i henhold
til CO10 eller
nende ans
atte
OAO fælle
se.
soverenskom , samt kirke- og kirke
gårdsfunktion
st er omfatte
- Under CO1
t af reglerne
ærer ansa
0 hører kord
t
om kørselsg
- Under OAO
egne, sog
nemedhjælp
odtgørelhører kirke
ere og kirke
- For orga
tjenere, grav
nister hen
musikere.
ere, gartneri
vises der
anvendelse
arbe
i
Org
anis
, se nedenfo
toverenskom jdere og gravermedh
r.
jælpere.
stens § 34
til, at tjene
sterejseafta
Efter hvil
len finder
ke regler?
Reglerne
om kørselsg
odtgørelse
findes i Tjen
esterejseaft
Hvornår:
alen.
Hvis arbe
jdet skal udfø
res på et
sterejse, og
andet sted
reglerne i
end det fast
tjenesterejs
e tjeneste
eaftalen skal
sted, fore
anvendes.
Tjenesterejs
ligger der
en tjeneeaftalens
formål er
Ved merudg
at dække
ifter forstås
de mer
alene de
ekstraudgifte udgifter, der er forb
undet med
r, som den
En tjeneste
en tjenester
ansatte påfø
rejse er en
ejse.
res på en
rejse, som
kendes som
tjen
er
esterejse.
et nødven
en tjenester
digt led i tjene
Transporttid
ejse.
sten, og som
en på en
tjenesterejs
til de til enh
af tjenestes
e, også kald
ver tid gæl
tedet god
et "rejsetide
dende regl
er om arbe
n", medregn
jdsti
es
d.
i arbejdsti
For medarbe
den i hen
jdere, som
hold
er ansat med
sesm yndi
ghed (geo
en forpligte
grafisk fleks
af en arbe
lse til at gøre
ibilitet) vil
jdsdag vær
tjeneste hos
transporten
e at betragte
en anden
mellem tjene
som
ansæ
en tjeneste
stestederne
ttelTransport
rejse.
fra hjemmet
(kirkerne)
i løbet
og til (førs
tjenesterejs
te) tjeneste
er.
sted og fra
(sidste) tjen
estested til
Hvordan:
hjemmet
er ikke
Udgangspu
nktet er, at
offentlige
transportmid
transportmi
ler, specielt
dler skal ben
portmidler
privat bil.
yttes på tjen
Dette skyl
er det billig
des en forh
esterejser,
ste transpo
åndsformod
frem for priva
rtmiddel.
ning om,
te
Det kræver
at offentlig
altid tjeneste
e transtjenesterejs
stedets foru
e. Godtgør
dgående
godkendels
elsen give
se", hvis der
s
e
pr.
at benytte
er
kørt kilom
privat tran
eter og kald
eller knallert, tale om bil eller mot
sportmiddel
es i daglig
orcykel, og
herunder
på
tale "kilomet
"cykelgodtgø
EU-knallert
ergodtgørel45.
relse", hvis
det drejer
Hovedreglen
sig om cyke
er, at tjen
l
esterejsens
gangspunk
længde og
t, både hva
varighed
d angår star
beregnes
t og afslutnin
med tjene
g.
Satserne
stestedet
som udUdgifter i
forbindelse
med brug
af privat bil
eller priva
t motorcy
kel på tjen
esterejser
kan godtgø-
Kirkefunktionæ
rgruppen
Version 1,
den 22-04-20
15
Organist.org 8 /2015
7
STÆVNE 2015
AT ARBEJDE MED GUDSTJENESTELIV
På Organistforeningens stævne i Roskilde
i maj holdt Søren Andresen og Tine Illum
et foredrag om at skabe en levende gudstjeneste. Her er en opsamling af guldkorn
derfra.
Tekst og foto: Filip Graugaard Esmarch
”En gudstjeneste er så levende et sted og har
så mange facetter, at man ikke kan sætte den
på formel. Men vi forsøger at arbejde os ned
til kernen af, hvad det drejer sig om. Vores
indgangsvinkel er, at hvis menigheden er foden, er gudstjenesten skoen. Det er skoen, der
skal passe til foden – ikke foden der skal hugges i.” (Søren).
”Et frugttræ kan man ikke bare forme, som
man vil have det. Man må lade det gro frit og så
vente og se, hvor der for alvor er liv – måske en
gren, som bærer så meget, at man er nødt til
at støtte den. Sådan tænker vi også om gudstjenesten. Men for os præster og organister er
der en fare i, at vi kommer til at tro, at der er
nogle systemer, som er bedre end liv.” (Tine)
”Vi har brug for at have en genkendelig
gudstjeneste. Men det er altså ikke det samme
som, at vi altid gør det samme. I sit forord til
'Deutsche Messe' giver Luther gudstjenesten
og gudstjenesteordningen over i menighedens egne hænder og forklarer, at den er deres
Søren Andresen og Tine Illum er henholdsvis organist og sognepræst i Sdr. Bjert ved Kolding og desuden deltidsansat
af Haderslev Stift til at arbejde med gudstjenesteudvikling i Værkstedet GudstjenesteLIV. Deres arbejde i den sammenhæng kan følges på facebook.com/gudstjenesteliv
I deres eget sogn har de etableret to særlige fora: I det åbne gudstjenesteværksted har præst og organist aftalt at
mødes tirsdag eftermiddag for at forberede den kommende søndags gudstjeneste, men de inviterer også menigheden
til at snakke med og bl.a. være testpersoner for mulige nye salmer. Her svinger fremmødet fra 3 til 15.
Derudover har de et egentligt gudstjenesteudvalg med 12 deltagere, som mødes seks aftner om året. Dette udvalg
går i dybden og kan bl.a. komme med indstillinger til menighedsrådet omkring ændringer i liturgien.
8
Organist.org 8/2015
STÆVNE 2015
ansvar og deres glæde. Og den tidligere rektor
for TPC, tyskeren Eberhard Harbsmeier, har
sagt, at 'i Den danske Folkekirke har man altid
være mere bange for kaos end for kedsommelighed'. Men der er jo forskel på genkendelighed og kedsommelighed.” (Tine)
”At arbejde med gudstjenesteliv handler
først og fremmest om at tale med hinanden
om gudstjenesten. Og det er meget spændende at gøre. Jeg er ikke gået hjem fra et eneste
møde i vores gudstjenesteudvalg eller vores
åbne gudstjenesteværksted, hvor jeg ikke har
følt mig meget beriget. Men alt det, vi arbejder
med omkring gudstjenesten, bliver nødt til at
ske langsomt, hvis det skal have en blivende
værdi. Vi får indbygget en langsommelighed i
vores gudstjenestudvikling, som gør, at mennesker kan være i det.” (Tine)
VÆRDIER, RELATIONER OG DOGMER
”Når vi taler om gudstjenesten, skal vi ikke
begynde med at tale om formen, for så kan vi
frygtelig hurtigt blive uenige. Så kan det for
eksempel komme til at handle om, hvorvidt
man bedst kan lide rytmisk eller klassisk, eller om man skal synge trosbekendelsen. Vi
begynder i stedet med at tale om indholdet og
værdierne i gudstjenesten – så springer samtalen om formen ud af det.” (Søren).
”I gudstjenesten er menneskets tre
grundrelationer på spil: til gud, til hinanden
og til os selv. Det er relationer, som smitter af
på hinanden. Vores målestok for alt, hvad der
sker i gudstjenesten, er derfor: Hvordan kommer de tre grundrelationer i spil?” (Søren)
”Et af vores dogmer er, at ingen skal forberede en gudstjeneste alene. Det er altså forbudt, at Tine bare sidder og skriver sin prædiken, og så sender hun nogle salmenumre
pr. e-mail, og så kan jeg ellers spekulere over,
hvad hun har tænkt.” (Søren)
Organist.org 8 /2015
MUSIKTEOLOGEN
”Nogen har sagt, at musikken er ordets tjener.
Det vil jeg gå med til for så vidt at Ordet, det er
Kristus. Men hvis ordet er det skrevne ord, så
er musikken noget mere. Det forhold, der skal
være mellem ordet og musikken, er et kærlighedsforhold, hvor de befordrer hinanden.
Grundtvig har sagt: 'Det, der i kirkesangen
opbygger os og rører os, er langt mindre salmen i sig selv betragtet end menighedens inderlige deltagelse i den.' Det synes jeg, er fedt
at tænke på. Det handler jo om, at kirkens
kerne er det, som sker i menigheden, når den
synger med.
Hvad kan vi så gøre for, at det sker? Vi kan
og skal aldrig kontrollere, om nogen synger
helt inderligt, men vi kan i hvert fald gøre en
masse ting, som forhindrer, at det sker. Hvis
man ikke kender en salme, er det rigtig svært
at synge hengivent med på den. Eller hvis salmen bliver sunget alt for højt eller for hurtigt.
Eller hvis den ikke passer ind.
Når vi nu ser Grundtvig sige det her, så ser
vi også, hvilken vigtig rolle, kirkemusikeren
har i gudstjenesten. Og hvis jeg skal kunne påtage mig den rolle, er det utrolig vigtigt, at jeg
har en præst, som kan støtte mig i det. Efter
at jeg har samarbejdet med Tine i nogle år, er
jeg faktisk begyndt at tænke på mig selv som
musikteolog: jeg er uddannet teologisk af musikken.” (Søren)
I løbet af foredraget kom Søren Andresen med
en længere række involverende eksempler på,
hvordan de indøver salmer og musikliturgi med
menigheden. Det fortæller vi om i næste nummer, men denne artikel kan allerede nu læses på
organist.org under ”Organistfaget” > ”Gudstjenesten”, vel at mærke i en version med links til
en række noder (kræver medlemslogin – brug
din mail-adresse og dit medlemsnummer).
9
BAGGRUND
HURRA, JEG HAR FÅET EN STILLING – HVAD NU?
Organistoverenskomsten fra 2009 gjorde
processen omkring ansættelse langt mere
spændende – og udfordrende. Ud over selve stillingsbeskrivelsen handler det især
om løn og arbejdstid.
Af Inger Marie Riis
Er du den heldige organist, der får tilbudt en ledig stilling, er der tillidsmænd, som står klar til
at hjælpe dig med forhandlingen ved ansættelsen. Ring, så snart du bliver tilbudt stillingen,
til din tillidsmand. Han/hun vil gerne hjælpe dig med lønforhandling, ansættelsesbevis,
kvali ikationstillæg, rammetid med mere.
rige offentlige arbejdsmarked og af hensyn til
rekruttering og fastholdelse. Af mulige kvaliikationer kan f.eks. nævnes rytmisk musik,
pianist- eller korleder-uddannelse, eller at du
kan spille på et andet instrument til friluftsgudstjenester osv.
Der er ingen fast størrelse af tillægget, men
hvorfor ikke forsøge at få mere i løn? Måske
tænker du, at du altid kan bevise dit værd og
forhandle dig til en god løn senere, men pas
på med det. Ved selve ansættelsen har du det
bedste udgangspunkt, for menighedsrådet risikerer jo, at du – som deres foretrukne kandidat – må takke nej til stillingen.
AFTALT ARBEJDSTID
UDNYT CHANCEN
Hvad kan jeg da forvente at få i løn? Der er to
løntrin. Første løntrin er for organister med
under to års erfaring, og andet løntrin er for
alle organister, der har mere end to års relevant erfaring. Desuden skal du have et rådighedstillæg, hvis størrelse a hænger af, hvor
mange kirker du ansættes ved. Hvis du bliver
ansat til også at gøre tjeneste ved andre kirker
end sognets/sognenes egen/egne, altså med
geogra isk leksibilitet, skal ” lerkirke-tillægget” tage højde for dette.
De aktuelle beløb kan ses på organist.org/
OBS. Ingen af dem er særlig prangende – så
hvorfor ikke tage imod ekstra løn hver måned
i kvali ikations- og/eller funktionstillæg?
Kvali ikationstillæg gives for dine faglige
og personlige kvali ikationer, kompetenceudvikling, kvaliteten i opgavevaretagelsen –
men også af hensyn til balancen i forhold til
a lønningen af tilsvarende arbejde på det øv10
Rammetid er for alle overenskomstansatte organister, der er ansat på deltid. Rammetid er
den tid, hvor organisten kan have åbent for
tjenester, møder og handlinger. Det er at sammenligne med Nettos åbningstid. Efter lukketid kan vi ikke handle ind. Uden for rammetiden har organisten altid fri.
Inden for den faste rammetid skal der løbende placeres et ”rådighedsbånd”. For en
fuldtidsansat kan rådighedstiden højst være
ire timer pr. arbejdsdag, og har du eksempelvis en halvtidsstilling, er det tilsvarende
to timer pr. arbejdsdag i gennemsnit, altså
højst ti timer ugentligt. Rådighedsbåndet deinerer de helt konkrete tidspunkter, hvor menighedsrådet kan benytte din arbejdskraft til
medvirken ved kirkelige handlinger, som ikke
kan planlægges mere end en måned i forvejen.
Derfor er det vigtigt ved deltidsstillinger
at få aftalt en rammetid, som fungerer godt
for både kirke og organist. Rammetidsaftalen
Organist.org 8/2015
BAGGRUND
skal give mulighed for, at du reelt kan arbejde
i Netto de sidste timer op til en fuldtidsansættelse på 37 timer, således at du kan tjene en
fuldtidsløn. Benyt endelig din tillidsmand til
at forhandle en god rammetid for dig, inden
du lover menighedsrådet, at bare du kan have
fri onsdag, er det nok.
VENT EN MÅNED
Selv dygtige tillidsmænd har svært ved at
forhandle bedre vilkår, hvis menighedsrådet
fornemmer, at organisten i første omgang er
glad. Og omvendt gælder det særligt ved nyansættelser, at tillidsmanden har nemmest
ved at forhandle gode arbejdsbetingelser for
organisten, hvis menighedsrådet vil have vedkommende.
Lad være med at sige din nuværende stilling op, før ansættelsesbevis, rammetid og
kvali ikationstillæg er på plads, er godkendt
af tillidsmand/Organistforeningen og er underskrevet.
Og et sidste råd: Det er bedre at vente en
måned med at skifte job for at få ovennævnte
ting på plads. Den måned kan have afgørende
betydning for, hvor villigt menighedsrådet er
Rammetidens omfang?
Organistoverenskomsten definerer ikke, hvilken
udstrækning, rammetiden for deltidsansatte kan
have. Det er til forhandling. Derimod kan rådighedstiden højst udgøre 20/37 af stillingsstørrelsen.
Her i bladet bragte vi i april 2015 en artikel om
rammetid forfattet af Organistforeningens konsulent, Hans Henrik Brok-Kristensen, som henviser til,
at mange bruger den tommelfingerregel, at ud over
selve den ugentlige arbejdstid, kan rammetiden omtrentligt fastsættes til yderligere 50 procent af stillingsstørrelsen, dog evt. mere for små stillinger.
Måneden efter skrev Landsforeningen af Menighedsråd så under overskriften ”Værd at vide
om rammetid” i nr. 5 af Menighedsrådenes Blad:
Organist.org 8 /2015
Inger Marie Riis er tillidsrepræsentant i Københavns og
Helsingør Stifter.
til at forhandle og til at give, hvad du ønsker,
for netop at få dig som organist.
Læs meget mere om løn, rammetid og jobskifte
på organist.org under "Ansat som organist" >
"Overenskomstansat".
”Mange faglige organisationer giver udtryk for, at
der findes diverse regler for, hvad der må aftales, fx
at rammetiden bør være den ugentlige arbejdstid
+ 50 % eller andre lignende 'tommelfingerregler'.
Dette er altså ikke korrekt. For var det tilfældet, ville
det ikke være muligt at placere både arbejdstid og
rådighedstid inden for rammetiden, når rådighedstiden må udgøre op til 30/37.”
Her må argumentationen fra Landsforeningens
jurister dog siges at halte. Rådighedstiden kan ifølge overenskomsten (§ 12, stk. 4) højst være på fire
timer i fem dage om ugen, hvilket for deltidsstillinger skal nedsættes forholdsmæssigt. Det ugentlige
loft får man altså ved at gange med brøken 20/37.
Filip
11
REPORTAGE
SANGEN SOM SAMMENHÆNGSSKABENDE KRAFT
På Kirkemusikkens Dag i juni var sangen i fokus – sangen som det stærke, samlende element i kirke og samfund og som
den inkluderende og til tider endda helbredende kraft. For sang skaber ikke kun
smuk lyd, sangen kan bruges direkte mod
eksempelvis ensomhed, demens og andre
former for social isolation.
Tekst: Nete Parkov
Foto: Carsten Engstrøm
Mødelokalet på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev er ved at være fyldt op. Klokken nærmer sig 10 den 25. juni 2015. I døren
står Ole Brinth, rektor for Sjællands Kirkemusikskole, og byder deltagerne velkommen.
Deltagerne kommer fra alle funktioner inden
for kirken – der er præster, organister, kirkesangere, kirke- og kulturmedarbejdere, menighedsrådsmedlemmer – men også kirkegængere, der af interesse for emnet er mødt
op. Efter at have fundet hver sit navneskilt,
sætter vi os alle til rette ved bordene.
Det første punkt er en præsentation af Syng
Nyt-hæftet med fællessang, forestået af sognepræst og historiker Morten Skovsted.
”Jeg har altid syntes, det er så livsbekræftende at indlede dagen med fællessang,” siger en kvinde ved mit bord med varme i stemmen, og hun møder stor enighed fra andre ved
bordet.
Snart løfter sangen sig og fylder alle hjørner af lokalet. De nye salmer får liv, forsamlingen mødes og forenes i et varmt og kraftfuldt
fællesskab af toner.
12
Det er Kirkemusikkens Dag – en inspirationsdag for alle med interesse for kirke og kirkemusik. Og i år er det sangen, der er i fokus
som kirkens kulturelle kraftfelt.
GIVER HØJMESSEN GYLDIGHED
”Sikke en lot lyd, når I synger!”
Det første punkt efter frokosten har vi indledt med at synge ”Nu blomstertiden kommer”. Herning-organisten Mads Bille, der skal
fortælle os om arbejdet, der udgår fra Sangens
Hus, er imponeret over vores fælles klang, og
vi ranker ryggen. Den kunstneriske leder af
Den Jyske Sangskole, er om nogen fortrolig
med sangen som fag, som læringsproces og
med hans egne ord som en kraft i samfundet.
”I forbindelse med etableringen af Sangens Hus arbejder vi blandt andet for at give
mennesker et frimodigt forhold til deres egen
sangstemme,” fortæller Mads Bille. ”En medsyngende menighed giver højmessen gyldighed. En passiv menighed gør så at sige den lutherske tjeneste ugyldig.”
”Omkring eksempelvis fornyelse af salmebogen, har kirken en fantastisk demokratisk
tradition. Teksterne bliver sendt ud i høringsbølger, man diskuterer i alle mulige detaljer,
hvad der skal med i den bog, der endegyldigt
af biskopperne skal sendes til autorisering af
dronningen. Musikken, derimod, svæver i et
limbo herhjemme,” mener Mads Bille.
Det, der vinder hævd, er i vid udstrækning
det, som præsten synes – og måske også organisten. Uden at ville ensrette alt mener han,
at det vil gavne kirkens sammenhængskraft,
hvis der er en vis genkendelighed og ryg-
Organist.org 8/2015
REPORTAGE
Mads Bille, organist og korleder ved Herning Kirke og kunstnerisk leder af Sangens Hus, fortæller om sit vigtige
pionerarbejde for dansk korliv og sangkultur.
rad på det musikalske plan, herunder en helt
klar linje i forhold til, hvilken rolle koret har i
gudstjenesten.
”Jeg vil vove at påstå, at der for tiden er en
meget stor interesse for sang, næsten en sangbølge. Sangen slår jo ring om os selv, de inerer
os selv, og dens poetiske udtryk er en måde at
mødes på og en helt central ytring i gudstjenesten. Men måden at bruge sang i samfundet
antager hele tiden nye og spændende former.
Vi ser for eksempel på folk, der lider af alvorlige spasmer, at spasmerne lægger sig, når de
synger. Vi ser fængselskor, hvor de indsatte
møder sig selv på en ny måde og har et fællesskab om at få musik til at lyde godt. Vi ser
sang, som adresserer et af de store problemer
i samfundet – at folk er ensomme.”
Organist.org 8 /2015
EN SKOLE FOR SANG
For over 30 år siden var Mads Bille i England,
hvor han studerede den engelske drengekortradition i henholdsvis Canterbury Cathedral
og i Westminster Abbey. Og det var med klangen fra de berømte engelske drengekor i ørerne, at han indledte arbejdet med Herning Kirkes Drengekor.
”Min afmagt over for forskellen mellem
den klang, jeg havde i hovedet, og den lyd, mit
drengekor frembragte, endte med, at jeg sagde til min kone: Jeg synes, vi skal emigrere!”
Men heldigvis gjorde han ikke alvor af det.
I stedet besluttede han sig for at gøre en ekstra indsats med sit drengekor. Han spurgte sig
selv, om han måske havde stillet opgaven forkert. Han tænkte på, at verdens elitekor, Wie-
13
REPORTAGE
ner Sängerknaben, Kings College, de engelske
choirs, alle sammen havde en skolefunktion.
”Det var altså ikke bare en symbiose af en
enkelt overophedet dirigent og så den lok
børn, man kunne skrabe sammen. Det var et
læringsprojekt, der handlede om, at musik er
et fag. Altså skal de lære at læse noder, de skal
lære at spille klaver, de skal have sangundervisning og simpelthen køres ind i faste rammer. Og så skal det i øvrigt foregå på en måde,
så børnene trives med det.”
Mads Bille havde sit drengekor, og hans
kone, Dorte Bille, dannede et pigekor. Sammen tog de fat på at lave et læringsmiljø. De
oprettede Den Jyske Sangskole som en selvejende institution, så der kunne komme lere midler til. De tog kontakt med skolerne og
etablerede efteruddannelse af lærerne.
NETVÆRK AF SANGKRAFTCENTRE
”Så slog det os: Vi må lave nogle centre over
hele landet, hvor man arbejder på samme
måde. Vi skal ikke komme dertil, at dette samfund grundlæggende er befolket af passive
lyttere, så vi må støtte mennesker i at lære at
synge og spille og give et løft af sangen i Danmark.”
Det Obelske Familiefond bevilgede 12 mio.
kr. til etablering af centre over hele landet. Under den proces var opmærksomheden på sangens rolle i samfundet blevet skærpet, og det
stod klart, at der indes en hel del enkeltpersoner, ildsjæle og organisationer, der brænder
for at give sangen en rolle. Men de havde ingen kontakt med hinanden.
Mads Bille talte med lederen af Team Danmark, der understregede vigtigheden af at skabe et stærkt netværk: Dem, der kan netværke,
overlever. Dem, der ikke kan netværke, dør.
”Jeg tror meget på transport af viden. Jeg
tror også, at et samfund er nødt til at have et
14
kulturliv og et kirkeliv, der ikke er så ekstremt
selvreparerende som i øjeblikket. Vi er også
nødt til at se på en helt anden type koncertformater. Folk gider ikke nødvendigvis sidde
i halvanden time og bare lytte. De vil gerne
være med. Interaktion på alle niveauer tror
jeg er vigtigt.”
Med den erkendelse gik han i 2013 til kulturminister Marianne Jelved og beskrev sin
vision. Hun bakkede varmt op.
”Den bevilling på ni millioner kr., vi søgte om, ik vi igennem et enigt inansudvalg.
Og det syntes jeg tegnede lyst for fremtiden.
Det ville sige, at der i hele folketinget var en
bred forståelse for, at sang er en stor sammenhængskraft for vores samfund. Vi ik ire et
halvt år til at udvikle et Sangens Hus, og det er
vi jo så i fuld gang med,” siger Mads Bille om
det landsdækkende samarbejdsforum, som
åbnede i Herning i marts 2014.
Efter Mads Billes indlæg er der spørgetid.
Den udnyttes littigt og kredser især om folkeskolens og lærernes rolle i forhold til at styrke
vore sangtraditioner.
Tankerne er sat i gang, og snakken går
livligt i pausen. Rygerne samles til en hyggestund på terrassen, andre benytter øjeblikket til at få rørt benene i den gamle højskolehave, hvor de gamle træer breder deres grene
over et tæppe af nyslået græs.
FRA HJERTE TIL HJERTE
”Stå op bag stolen! Vi skal lave en lille øvelse i
sang og bevægelse!”
Og snart genlyder rummet af tonerne fra
den gamle sang ”Jeg gik mig ud i kvælden”,
suppleret med tramp, klap, dansetrin og som
afslutning udført som trestemmig kanon.
Anne-Mette Riis er studielektor i Musikpædagogik ved DKDM og freelance kursus- og
foredragsholder. Hun har spillet en væsentlig
Organist.org 8/2015
REPORTAGE
rolle i forhold til det musikpædagogiske arbejde i den danske folkekirke med udviklingen af babysalmesang, salmedans med konirmander og salmesang med demens-ramte.
I sin artikel ”Salmer i nærvær – med ældre og med mennesker med demens” har hun
bl.a. skrevet:
Når muligheden for at være sammen i et ligeværdigt fællesskab indskrænkes på grund af
alder og sygdom, kan sangen blive en livstråd
mellem mennesker og en kilde til erindring. I
det musikalske stof har vi således et stærkt redskab i hænde, når vi holder andagt og gudstjeneste. (...)
Mange mennesker har nogle melodier, som
følger dem igennem livet. Melodier, som kom til
at betyde noget særligt og kan bringe minder,
dufte, glæder og sorger med sig. En 92-årigs
svar på musikkens betydning for mennesker
lød i al sin korthed: “Musik kommer fra hjertet
og går til hjertet.”
Som introduktion til sit indlæg her i Haslev
fortæller Anne-Mette Riis, at hun som konsulent for nylig rådgav i et kirke-plejehjem-samarbejde omkring demente:
Organist.org 8 /2015
”På døren over indgangen til plejehjemmet
står: Velkommen til Nutiden! Inden jeg træder over dørtærsklen til plejehjemmet, må
jeg glemme mit ur, min kalender, min mobiltelefon, mine fordomme og forventninger. Velkommen til nutiden! Fortid og fremtid indes
ikke her. Samværet lige nu og her – det er min
opgave.”
MUSIKKENS BRO TIL DET TABTE
“Men hvad er det så for en livssituation, vi kan
møde?” spørger hun og læser et uddrag fra en
bog af psykologen Tom Kitwood:
”Du be inder dig i en hvirvlende tåge og i
halvmørke. Du vandrer omkring på et sted,
som synes vagt bekendt, og alligevel ved du
ikke, hvor du er. Du kan ikke inde ud af, om
det er sommer eller vinter, dag eller nat. Mens
du snubler i tågen, har du indtryk af, at folk
skynder sig forbi dig, mens de skvadrer som
bavianer. Det værste ved det er, at du ved, at
det ikke altid har været sådan. Bagved tågen
og mørket er der et svagt minde om tider, da
du vidste hvor og hvem du var. Du står tilbage
med en følelse af et tab, der aldrig kan genoprettes.”
Den engelske psykolog Tom Kitwood var en
15
REPORTAGE
af foregangsmændene for oplysning om den
gennemgribende håbløshed, der herskede i
plejeforsorgen af demensramte. Plejen lignede mest af alt opbevaring, eftersom man mente, at man jo alligevel ikke kunne stille noget
op, og den holdning havde – og har – katastrofale konsekvenser for den sygdomsramte.
Men kirken kan gøre noget i den sammenhæng. For kirken har musik og sang.
”Sangene er det sidste, der forlader os. Musikken rammer menneske og hjerne så omfangsrigt og komplekst, at den kan være vejen
til følelser og identitet, selv dér hvor mennesket er slået fuldstændigt ud og har mistet det
meste.”
RO OG LANGSOMHED
Anne-Mette Riis vil give os en kortfattet oversigt over den menneskelige hjernes funktioner. På lipover-tavlen tegner hun et hus som et
diagram over hjernen. Taget er tankens og ordenes rum. Tagrenderne er de sekundære sanser: lugt, smag, syn, hørelse. Nedenunder er
selve huset, afdelingen for følelser. Vinduerne
er vore sociale relationer. Nederst har vi fundamentet: hjernestammen, hvor de tre primære sanser gror, følesansen, balancesansen og
muskel-led-sansen. Og i denne forbindelse er
sanserne vigtigere end resten af huset. Forsøg
har vist, at selv unge mennesker kan udvikle
pseudo-demens, hvis de ikke får sanseindtryk.
“Hvor er det katastrofalt at tænke på, hvad
vi dog ikke har gjort på plejehjemmene i mange, mange år. At vi har forsømt – af uvidenhed
og mangel på ressourcer – at give den nødvendige sensitive hjælp til de mennesker, som har
tjent de yngre generationer hele deres liv.”
Men hvordan kan man skabe et meningsfuldt samarbejde mellem kirke og demensramte på plejehjem?
16
”Vi ved, at den demensramtes adgang til
forståelse gennem sanseindtrykkene er blevet forstyrret, og det betyder, at vi er nødt til
at indrette vores andagtsrum hensigtsmæssigt, og at vi i vores krop og stemme viser en
tydelighed og en varm tilstedeværelse. Det
betyder også, at ro og langsomhed er ledetråde i samværet.”
GENKENDELSENS GLÆDE
”Samtidig kan vi med salmen give mulighed
for en sanseindtryks-stimulation. Det var ikke
bare for sjov, at vi lavede den lille øvelse, da
vi begyndte. Vi ved, at selv den mindste bevægelse hjælper til at stimulere hjernen. Når
man sidder ned det meste af tiden, giver det
en væsentlig større gennemstrømning i hjernen blot at vippe en hånd. Så sanseindtryksstimulans i forbindelse med salmen, er en vej
og en mulighed.”
”Jeg har brugt nogle genstande til at dele ud
og have i hånden, for eksempel den lille rispose. Den er god at nulre med. Og så har vi gentaget det samme vers igen og igen uden akkompagnement. Dermed har jeg også mulighed
for, når jeg går og deler tingene ud, at have en
direkte kommunikation med hver enkelt.”
Som afslutning på sit indlæg fortæller Anne-Mette Riis om en ilm, som hun vil anbefale os alle at se. Filmen ”Alive Inside” ligger
tilgængelig på Net lix. Filmen følger forskellige mennesker, der er meget hårdt ramt af
demens og nærmest hjælpeløse. Men da de
får hovedtelefoner på og præsenteres for den
musik, der betød noget for dem engang, sker
der en meget mærkbar ændring med kroppens udtryk i retning af glæde og genkendelse
af deres egen identitet.
Organist.org 8/2015
REPORTAGE
ANDRESEN OG ARENT GANGE TO
Klokken er blevet 15.30. Det er tid til kaffepause, og Kirkemusikkens Dag er langtfra slut
endnu. Inden middagen skal deltagerne møde
digteren og komponisten Arne Andreasen og
synge hans sange. Aftenen byder på en koncert i Haslev Kirkehus med Søren Andresen
og Betty og Peter Arendt.
Selve Haslev Kirke er under renovation. Al
indmad er skrællet ud af kirkerummet, murene står nøgne og tavse om håndværkernes efterladte stiger og stilladser.
”Jeg har en drøm”, siger kirkens organist,
Peter Arendt, efter en fornem koncert. ”En
drøm om, at vi alle sammen går over i den
tomme kirke og fylder rummet med sang.”
Og det gør vi så!
Mads Bille fortæller mere om sangkraftcentrene i en artikel i Organistbladet fra juni 2015.
Den kan indes på DOKS.dk ved at søge på ”Ideen bag sangkraftcentrene”.
Anne-Mette Riis' artikel ”Salmer i nærvær –
med ældre og med mennesker med demens”
kan indes på fyensstift.dk under ”Præster” >
”Demens Netværk” > Links.
Skribenten af nærværende artikel, Nete Parkov
(tidl. Nygaard), arbejdede gennem 35 år som
organist i folkekirken i en række forskellige
sogne. Nu er hun pensionist og har desuden
virksomheden Editshop, hvor hun redigerer
både tekst, lyd og billede.
Lektor Anne-Mette Riis stod for eftermiddagens andet indlæg, som blev et stærkt og rørende vidnesbyrd
om sangens og musikkens til tider magiske kraft.
Organist.org 8 /2015
17
ANMELDELSER
Bekannte Weihnachtspastoralen
des Barock
für Orgel solo
Bearbeitet und herausgegeben
von
Edward Tambling, red.
Bekannte Weihnachtspastoralen des Barock
Edward Tambling
Dr. J. Butz, BU 2683
Ca. 160 kr. hos noder.dk
og nodehandleren.dk
Dr. J. Butz
Verl.-Nr.
BU 2683
Bonn
Die besondere Gattung
Band 11
Sorties
der französischen Romantik
für Orgel / for organ / pour orgue
Herausgegeben von
Andreas Willscher und Hans-Peter Bähr
Andreas Willscher og
Hans-Peter Bähr, red.
Sorties der französischen Romantik
Dr. J. Butz, BU 2700
Ca. 250 kr. hos noder.dk
og nodehandleren.dk
Dr. J. Butz • Musikverlag • Bonn
Verl.-Nr. 2700
I stakken af LP-plader har jeg en skive med julekoncerter indspillet af det legendariske italienske orkester I Musici med fire concerti grossi. Denne rent
instrumentale og koncerterende musik vil i første
omgang ikke give os nordeuropæere nogen julefornemmelser. Men der er faktisk tale om kirkemusik
beregnet for juletiden, hvilket i hvert fald Corellis og
Locatellis koncerter afslører: de er forsynet med en
pastorale, et stykke hyrdemusik, og hyrderne var som
bekendt de første, der hørte om Herrens fødsel.
Hermed når vi frem til en node fra det tyske forlag Dr. J. Butz i Bonn, som har udgivet en samling
med “kendte jule-pastoraler fra barokken” bearbejdet af Edward Tambling. Det drejer sig om uddrag
fra bl.a. de førnævnte julekoncerter. To af satserne,
Corelli og Manfredini, vil kunne genkendes fra LP’en,
andre satser fra bl.a. Händels Messias og Bachs Juleoratorium er ligeledes velkendte. De sidste af i alt syv
satser er af de mindre kendte J.D. Heinichen og E.F.
dall’Abaco.
Det er i alle tilfælde langsomme, meditative og
meget smukke stykker – og pastoraler, hyrdestykker,
er altid i 12/8. Tambling har uden væsentlige proble-
18
mer kunnet transskribere de ukomplicerede orkestersatser for orgel (to manualer + pedal), og efter mit
skøn er resultaterne vellykkede ... jeg kom faktisk helt
i julehumør. Nodetrykket er fornemt, sværhedsgraden i den lette ende – her er med sikkerhed velegnet
brugsmusik til julens mange tjenester.
ALSIDIG FRANSK ROMANTIK
En udgivelse med udgangsmusik (= postludier) fra
den franske romantiske orgeltradition giver umiddelbart associationer til grandios, festlig og kompleks
musik for katedraler eller i det mindste meget store købstadskirker. Og ja, der er musik af bl.a. Tournemire og Dupré, hvor eneste noterede dynamiske
angivelse er: fff. Ikke noget for mine to små landsbykirkeorgler. Men mit beherskede kendskab til dette repertoire skyldes udelukkende koncerter og indspilninger, og derfor var det lidt overraskende at se
spændvidden i de i alt 17 stykker.
Hele ti Sortier er uden pedal, værker af Raffy,
Querm, de Montber, Lefébure-Wely, Rousseau og
Collin, Amann, Quignard, Bonis og Plum. Der er
heldigvis små biografier af komponisterne, for jeg
vil ikke prale af at kende andet end nogle få. De syv
øvrige stykker er med pedal og to manualer: Claussmann, Baille, de Vilbac, Salomé, Perilhou samt førstnævnte Tournemire og Dupré.
De 17 stykker udgangsmusik er langtfra udelukkende store, festlige Sortier. Der er tværtimod musik,
der kan bruges i mange forskellige kirkelige sammenhænge: både festlige men også højtidelige, til begravelser mv. Efter at have “småspillet” rundt omkring
og vurderet både musik og tekniske udfordringer ser
jeg meget fine muligheder også for organister med
“lille kørekort” og små landsbykirkeorgler.
Et interessant forord på tysk, engelsk og fransk beskriver den historiske tradition for Sortier i 1800-tallet, og også en Glossar (tysk, fransk, engelsk) er der
blevet plads til. Opsætning og nodetryk er som i førnævnte hæfte af fineste kvalitet. I begge hæfter udnyttes ekstraplads/ekstraside til at placere hensigtsmæssige bladvendinger.
Thorkil Mølle
Organist.org 8/2015
ANMELDELSER
Poul Raaby
Supplement 2 til Koralbog
til Den Danske Salmebog.
57 andre melodier af Poul Raaby
Egen udgivelse
100 kr. trykt eller gratis pdf
se salmemelodier.dk
I 2010 udgav Poul Raaby sin første melodisamling, som indeholdt 54 nye melodier til eksisterende salmer i salmebogen. Den nye udgivelse tilbyder endnu en samling alternative melodier. Og lad
mig sige det straks: Der er mange rigtig gode ting
at hente. Det kan man forvisse sig om ved at gå
ind på salmemelodier.dk > ”melodier” og lytte til
de salmer, der er lagt op som lydfiler, hver med et
par vers sunget af Fie Pilgaard med Poul Raaby ved
klaveret.
Bogen er i det klassiske aflange koralbogsformat, som er bekvemt både til klaverbrug og orgelbrug. Og begge dele får man brug for. Det fremgår
ganske vist af forordet, at melodierne, som i første omgang er blevet udskrevet til klaver, er blevet
omskrevet til orgel (3- eller 4-stemmigt) med hjælp
fra komponist Jan Thor Callesen. Satserne er, som
det hedder, ”lige til at gå til for kirkens organister”.
Jeg vil nu mene, at en del af satserne stadig ligger
bedst for klaver. Det gælder i særdeles de rytmiske
melodier, hvor der bruges lifts og synkoper.
Men lad os nu se på nogle af de markante melodier.
Organist.org 8/2015
VELLYKKEDE ALTERNATIVER
DDS 171 “Lazarus lå i sin grav” er en lille perle. Firestemmig og let at spille både på klaver og orgel.
DS 258 “Vil natten nu vige” er et godt alternativ
til den triste, undselige melodi i DDK 536. Raabys firestemmige koral har trinvis basgang og jazzpræget
harmonisering. Klinger godt både på klaver og orgel.
DDS 54 “Hvad mener I om Kristus?”. Straks jeg
hørte den, sagde jeg: Bingo! Den er lige til en ungdomsgudstjeneste. Der er rytmisk drive i den med
en smittende gospelagtig sangbarhed. Jeg mener, at
melodien også bør prøves i en almindelig højmesse
som et forfriskende alternativ til DDK 221. Den er trestemmig og udpræget rytmisk. Er bedst på klaver –
gerne suppleret med gulvbas og slagtøj.
DDS 285 “Hør himmelsus i tredie time” synes jeg
er en rigtig flot melodi til Jørgen Gustava Brandts
tekst (uden at jeg derved skal forklejne Ole Schmidts
melodi i DDK 234). Raabys sats er en trestemmig rytmisk sats, som passer bedre til klaver end orgel.
FORTJENER AT BLIVE BRUGT
DDS 550 “Nu er livet gemt hos Gud” er et godt alternativ til DDK 382. Melodien forekommer ligesom tre
andre i to udgaver, en klaversats og en orgelsats. Orgelsatsen er firestemmig, men ikke helt vellykket som
transskribering af klaversatsen. Med nogle omlægninger af understemmerne kan satsen gøres mere
rolig at høre på og tilmed lettere at spille.
DDS 323 “Kirken den er et gammelt hus” er et
spændende bud på tiltrængte alternativer til DDK
304. Den trestemmige sats er rytmisk, men lader sig
fint spille på orgel. Det er i øvrigt en forholdsvis enkel
sag at lave denne sats om til en firestemmig og dermed mere fyldig sats.
DDS 523 “Min nåde er dig nok” er en fin sangbar
melodi. Den firestemmige sats kan ved nogle stemmeomlægninger gøres lettere spilbar (ikke mindst til
trio-spil, som efter min mening er enhver koralharmoniserings lakmusprøve).
Der er mange flere gode melodier i Poul Raabys
koralbogstillæg, som fortjener at blive taget i brug.
Alle satser i bogen er i øvrigt forsynet med becifringer, som dog vel først og fremmest er til nytte, hvis
andre instrumenter end orgel/klaver skal spille med
på salmerne.
Georg Klinting
19
Koralbog
til Den Danske Salmebog 2003
Koralbogen er under genoptryk, og det kan ikke
oplyses, hvornår den er til rådighed.
Bestil den her og få den leveret portofrit,
når den kommer på markedet.
Kan det ikke vente, er her et godt tilbud:
Den Danske Koralbog
(tidligere udgave)
og
Tillæg til Den Danske Koralbog
(med alle de nye salmer)
Normalpris samlet kr. 960,00
Efterårstilbud
Kr. 750,00
Skriv til [email protected] eller ring til 43 53 38 08
Med venlig hilsen
Bent Påske
NODEhandleren
20
Bent Påske
Tlf. 43 53 38 08
[email protected]
Organist.org 8/2015
KIRKEMUSIKFESTIVAL
I AALBORG 13. SEP. - 11. OKT.
NR. TRANDERS KIRKE SØN. 27/9 KL. 14.00
BØRNESHOW MED MEK PEK, SØN & ONKEL TOT
Entré: 50 kr. (Forsalg fra 1/9 fra Nr. Tranders Kirkekontor)
SKALBORG KIRKE TIRS. 29/9 KL. 19.30
BLACK RUSSIAN: Aalborgensisk vokalgruppe
Medsyngende leder: Anna Vestergaard
HANS EGEDES KIRKE ONS. 30/9 KL. 19.30
BAROKCHOK – EN ANDERLEDES BAROK TRIO
Carsten Sindvald, Kai Stensgaard & Tine K. Skau
MUSIKKENS HUS (STORE SAL) LØR. 3/10 KL. 15.00
BERØMTE B’ER: 8 organister fra Aalborg trakterer
landsdelens nyeste og største orgel
Entré: 145 kr. incl. gebyr (Musikkenshus.dk)
HASSERIS KIRKE SØN. 4/10 KL. 16.00
MUSIKKENS HUS (STORE SAL) SØN. 13/9 KL. 15.00
BASUN & ORGEL: Den Danske Basunkvartet
& domorganist Hanne Kuhlmann
Entré: 145 kr. incl. gebyr (Musikkenshus.dk)
BACH, BEATLES & BLUE NOTES
Morten Kargaard Septet
VEJGAARD KIRKE MAN. 5/10 KL. 19.30
BUDOLFI KIRKE ONS. 16/9 KL. 19.30
BIRCH – PORTRÆTKONCERT
Coro Misto & Søren Birch, dirigent
BEFORE BAROQUE: Christian IV’s Vokalensemble
under ledelse af Ruben Munk
BUDOLFI KIRKE ONS. 7/10 KL. 19.30
VESTERKÆR KIRKE TORS. 17/9 KL. 19.30
BRUCKNER, BRAHMS & BUNK
Aalborg Domkirkes Kantori – M.T. Østergaard, dirigent
BLUES & BALLADER
Margrete Grarup, sang – Ole Bech, guitar
MUSIKKENS HUS (ØVRE FOYER) LØR. 10/10 KL. 15.00
VOR FRELSERS KIRKE LØR. 19/9 KL. 16.00
BALTISK KORMUSIK MV.
Damekoret Sapnis (Riga, Letland)
BACH-KANTATER ved Vor Frelsers Kirkes Kor, Vejgaard
Kirkes Koncertkor, Cantica Consort
NR. UTTRUP KIRKE SØN. 11/10 KL. 10.00
VEJGAARD KIRKE SØN. 20/9 KL. 16.00
BALTISK KORMUSIK MV.
Damekoret Sapnis (Riga, Letland)
BACH-KANTATER ved Vejgaard Kirkes Koncertkor, Vor
Frelsers Kirkes Kor, Cantica Consort
VOR FRUE KIRKE SØN. 11/10 KL. 16.00
VESTERKÆR KIRKE TORS. 24/9 KL. 16.30
BACH-ORGELKONCERT
Abram Bezuijen, Norge
BØRNEKONCERT ”PÅ VEJ TIL NOAHS ARK”
Nina Rask Andersen, sang & TrioMak
HASSERIS KIRKE SØN. 11/10 KL. 19.30
KLOSTERKIRKEN LØR. 26/9 KL. 10.00
BØRGLUM – DIGTERKONCERT: Forfatteren Jørgen
Børglum Larsen og Hasseris kirkes trio & vokalgruppe
BØRN, BOBLER, BEVÆGELSE OG BLIDE BALLADER
Anna, Malene & drengene og Budolfi Spirekor
VOR FRUE KIRKE LØR. 26/9 KL. 11.00
BASUN & ORGEL: Flemming Dreisig, orgel –
Rikke Kursch, orgel – Bettina Ejlerts Jensen, basun
Festivalen gennemføres takket være økonomisk støtte
fra Aalborg Stift, Aalborg Kommune og Nordea-fonden
HVOR INTET ANDET ER ANFØRT: FRI ENTRÉ
WWW.KIRKEMUSIKFESTIVAL.DK
KIRKENS FORUM
DANMARKS FAGMESSE FOR KIRKEN
ER 2015
B
M
E
T
P
E
S
.
6
2
.
5
2
9.00 - 16.00
KL
RICIA
I MESSE C, FREDE
G R AT I S
ENT
R
W W W .EKG I S T R E R I N G P R É
Å
IRKENSF
ORUM.D
K
OPLEV DET SPÆNDENDE PROGRAM
Vi sætter fokus på:
Ӯldre og demente
- Hvordan giver vi dem en god oplevelse i kirken?”
Fremtidens kirkegårde i nyt perspektiv
Landsogne
Investeringer i kirken og kunst
Se hele programmet, udstillerliste m.m. på www.kirkensforum.dk
SE MERE PÅ WWW.KIRKENSFORUM.DK
Vestre Ringvej 101 · 7000 Fredericia · Tlf. 7592 2566 · Fax 7593 2149 · www.messec.dk · [email protected]
24
Organist.org 8/2015
D E N DA N S K E SA L M E DUO
“Instrumentalt
kammerspil af
fineste karat”
Dagbladet Information
klaver
saxofon og klarinet
H A N S E S B JE R G
CH R I S T I A N V U US T
DEN DANSKE SALMEDUO TILBYDER:
UÊKirkekoncerter
UÊJulekoncerter
og andre temakoncerter
UÊMusikgudstjenester
UÊSognearrangementer
med fællessang
UÊKoncerter med kirkens kor
UÊKonfirmandarrangementer
Kontakt: Hans Esbjerg, tlf 4093 0154, [email protected]
Cd-salg: www.pladekisten.dk
W W W. D E N DA N S K E SA L M E D U O. D K
Organist.org 8 /2015
25
Jutlandia
Saxophone Quartet
www.jutlandia-sax.com
Klassisk musik
for fire saxofoner
…siden 1996
Kontakt Kasper Hemmer Pihl
tlf. 2620 5350 – [email protected]
KONCERT MED TRESAFINADO
aktuel med ny CD: Choro Nórdico
Pia Kaufmanas, Fløjte
Torsten Borbye Nielsen, Guitar
Afonso Correa, Percussion
"…musik, som kommer fra et sted, hvor menneskelig
varme og sanselighed bor." Anders Beyer, Information.
" …stor instrumental overlegenhed.” Jakob Levinsen,
Berlingske Tidende.
Workshop & koncert med dit kor
Nye salmer og sange & kendte salmer i nyt lys
Lyt til musikken - www.tresafinado.dk
26
[email protected] - tlf. 5126 9052
[email protected] - tlf. 25 396 398
Organist.org 8/2015
Ny CD
SIRENA
“...de förvandlar
blockflöjten till ett
av världens coolaste
instrument”
Dalarnas Tidning
Træd ind i en ny verden
En unik og overraskende koncertoplevelse
Info & booking: Karina Agerbo
28376932/[email protected]
www.sirena.se
(
#
&
$
)
&'
&'
(%
!"#$
!
"
#
#$
%&&
$
#(
&
%
(
"
***'+,-'-#.'-'-/012
Introduktion til
klokkespilsstudiet.
Lær at spille på klokker, lad tårnet spille selv
pr. computer og forstå årsagen til, at klokker
kan fascinere eller det modsatte.
Kl. 15-18. Mandage.
Løgumkloster, klokkenistafdelingen.
Tilmelding og info: www.fof.dk/toender-bov
Organist.org 8 /2015
27
JAZZANDAGT
MED MARGRETE GRARUP OG MADS VINDING
EN ANDAGT OG KONCERT
I SAMARBEJDE MED KIRKENS PRÆST OG ORGANIST
God musik og ord til eftertanke
Andagt og koncert samles i en blanding af oplæsning - musik - fællessang
Margrete Grarup har de
seneste 25 år sunget i ind- og
udland inden for mange
forskellige genrer. Hun har
optrådt med et hav af forskellige musikere bl.a. Povl
Dissing, Carsten Dahl, Marilyn Mazur, Poul Halberg,
Bobo Moreno, Uffe Steen,
Niels Jørgen Steen, Klüvers
Big Band, Georgie Fame og
Mud Morganfield
KONTAKT:
[email protected] eller 24600653 / 20265003
LYD:
www.fineartists.dk/grarup.html
Mads Vinding er et eksempel
på dansk jazz i verdensklasse.
Et af de absolutte "bas-esser"
med mere end 800 pladeudgivelser bag sig. Han er indehaver af en imponerende
"rekordliste" af engagementer
med jazzmasters som f. eks.
Herbie Hancock, Wayne
Shorter, Stan Getz, Dexter
Gordon, Ben Webster og
Benny Goodman
"&"&"
KONCERT MED TUDOR4U
RENÆSSANCENS BEDSTE SANGE I ERIK NORBYs MESTERLIGE BEARBEJDELSE
$!'(#
##%
74 koncertudbydere med 223 koncertforslag
www.kirkekoncert.dk
28
Organist.org 8/2015
© Hélène Mogensen de Monléon
Orglet i Musikkens Hus i Aalborg
72 stemmer + 1 transmitteret stemme
MARCUSSEN & SØN . ORGELBYGGERI A/S
STOREGADE 24 . DK 6200 AABENRAA . TLF (+45) 74 62 23 50
www.marcussen-son.dk . [email protected]
Skandinavisk Orgelcentrum
Hybridorglet i Fløng Kirke
26 nye stemmer
Orglet er blevet udbygget med 26 nye stemmer, og har nu i alt
40 mod de oprindelige 14. De gamle, mekaniske registertræk
er alle bibeholdt, og er stadig en del af det funktionelle orgel.
Derudover har orglet gennemgået en delvis renovering, og er
blevet udvidet med i alt fem hybrakustiske lydgivere, fire 8 fod
92Lydgiverne
cm
og én 16 fod.
er placeret på hver side af orglet, og
er farvemæssigt nøje tilpasset det oprindelige instrument.
Resultatet er blevet en større klanglig fylde til støtte for salmesangen, samt mange flere muligheder for musikalsk variation.
Besøg os på Kirkens Forum, Messe C, Fredericia, stand D-3234
Ribevej 38, 7100 Vejle, tlf.: 75 86 41 00 www.kirkeorgel.dk
30
Organist.org 8/2015
Mød os på
Oplev Michael König på et
Rodgers Infinity 243 LT
(find os på stand 3120)
www.roland.dk
STILLINGER
VÆRD AT VIDE OM ORGANISTSTILLINGER
Find de generelle Vilkår for besættelse af organiststillinger i Organist.org nr. 5, 2015, side 32.
Teksten ligger også på organist.org under ”Ansat som organist” sammen med
andet nyttigt materiale.
Se også de gode råd i menupunktet ”Ny stilling – hvad gør jeg?” under ”For medlemmer”.
Husk, når du får tilbudt en stilling:
• Kontakt straks en lokal tillidsrepræsentant.
• Vent med at opsige din nuværende stilling, til aftalerne om løn
og rammetid er færdigforhandlet og underskrevet.
• Den tilbudte løn er som regel basislønnen. Der skal altid forhandles et personligt tillæg.
• Hvis du er tjenestemand, gælder der særlige vilkår (se organist.org).
ORGANIST TIL VÆR OG SERRIDSLEV KIRKER,
HORSENS PROVSTI, ÅRHUS STIFT
EN FULDTIDSSTILLING som organist i Vær og Nebel Sogne er ledig til besættelse 1. november 2015.
Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret
til at fortsætte som tjenestemænd.
VÆR OG NEBEL SOGNE er beliggende umiddelbart
uden for Horsens og omfatter 2 kirker beliggende inden for en radius af 2 km.
FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER, kontakt venligst:
sognepræst Gudmund Rask Pedersen, tlf.75 65 70 18.
ANSØGNINGSFRIST: fredag d. 18.9.2015, kl. 9.00.
ANSØGERE SKAL have bestået Præliminær Orgelprøve eller tilsvarende uddannelse.
LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR er omfattet af Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og Centralorganisationen af
2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten) samt Overenskomst for organister med tilhørende lønprotokollater, jf. i øvrigt Vilkår for besættelse af organiststillinger.
Se overenskomsten på www.folkekirkenspersonale.dk.
DER INDKALDES TIL samtaler mandag d. 28.9.2015
og tirsdag d. 29.9.2015.
ANSØGNINGEN med relevante bilag sendes til menighedsrådets kontaktperson, Birte Holm Pedersen,
Kirkekontoret, Værvej 48, 8700 Horsens, eller på email: [email protected]
SE HELE ANNONCEN på www.jobnet.dk eller på
www.organistforeningen.dk
Vær Kirke
32
Organist.org 8/2015
Foto: Claude David/Wikimedia Commons
Vær og Nebel Sogne vægter den musiske del af højmessen højt og har et stort ønske om at bevare og
gerne videreudvikle arbejdet med børne- og ungdomskoret. Den nye organist vil få gode muligheder
for at præge den musikalske udvikling i sognet.
STILLINGER
ORGANIST VED ØRRIDSLEV OG VEDSLET KIRKER,
HORSENS PROVSTI, ÅRHUS STIFT
Vores organist gennem mere end 30 år har valgt at
gå på pension, derfor er stillingen som organist ved
Ørridslev og Vedslet kirker ledig til besættelse 1. december 2015.
STILLINGEN er på 25 timer i ugentligt gennemsnit.
Stillingen, der er en fælles organiststilling ved de to
kirker i Ørridslev og Vedslet sogne, indeholder ca. 95
gudstjenester inkl. højmesser, heraf er ca. 15 hverdagstjenester, 6 plejehjemsgudstjenester på demensafdeling, hvor organisten spiller til fællessang efter
gudstjenesten. Derforuden ca. 40 andre kirkelige
handlinger.
VI HAR TRADITION FOR anderledes gudstjenester,
bl.a. påskemåltid, bededagsaften, byfestgudstjeneste,
musikgudstjenester og koncerter, som organisten
medvirker ved eller arrangerer. Derfor ønsker vi en organist med lyst og evne til at spille et bredt repertoire
og som har forståelse for kirken som arbejdsplads.
ORGANISTEN DELTAGER i et vist omfang i konfirmand- og juniorkonfirmandundervisningen, ligesom
der er ønske om evt. oprettelse af et børnekor, så vi
søger en organist med evner til at arbejde med børn
og unge. Vore sogne er børnefamilie-sogne, og babysalmesang er oprettet i samarbejde med nabosogne.
Der er god mulighed for afløsning og samarbejde
med naboorganister.
ORGLER:
· Vedslet kirke: Jysk Orgelbyggeri 1968, 5 stemmer, ét
manual + pedal.
· Ørridslev kirke: P. Bruhn og Søn 1968, ombygget og
renoveret 2015, 11 stemmer, to manualer + pedal.
Organist.org 8/2015
ANSØGERE skal have bestået Præliminær Orgel prøve eller tilsvarende uddannelse.
LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR for uddannet kirkemusiker er omfattet af Overenskomst for organister
mellem Kirkeministeriet, Centralorganisationen af
2010 (CO10) og Dansk Organist og Kantor Samfund
(DOKS), jf. Kirkeministeriets Cirkulære af 1. april 2013
med tilhørende protokollater, jf. i øvrigt Vilkår for besættelse af organiststillinger.
Se overenskomsten på www.folkekirkenspersonale.dk.
Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret
til at fortsætte som tjenestemænd.
Der er to basisløntrin. Løntrin 1. er på 275.239 kr. årligt, 31.03.2012-niveau. Løntrin to er på 288.345 kr. årligt, 31.03.2012-niveau. Der ydes et rådighedstillæg på
27.900 kr. årligt, 31.03.2012-niveau. Der kan forhandles individuelt kvalifikationstillæg. De angivne løndele
er ved fuldtid. Alle løndele kvoteres i forholdet 25/37.
ANSØGNINGER til organiststillingen sendes til menighedsrådsformand Lene Feveile Hansen, Grønnedalen 1, Tvingstrup, 8700 Horsens, eller pr. mail:
[email protected], og skal være menighedsrådet i hænde senest d. 20. september. Ansættelsessamtaler og prøvespil forventes i uge 39.
NÆRMERE OPLYSNINGER om stillingen fås hos menighedsrådsformand Lene Feveile Hansen (Ørridslev
sogn), tlf. 20 93 70 16, eller menighedsrådsformand
Linda Jørgensen (Vedslet sogn), tlf. 28 25 71 17.
33
STILLINGER
ORGANIST TIL BRØNSHØJ KIRKE,
BISPEBJERG-BRØNSHØJ PROVSTI, KØBENHAVNS STIFT
EN NYOPRETTET DELTIDSSTILLING som organistassistent ved Brønshøj Kirke, er ledig pr. 01-11-2015.
Stillingen er på 26 timer pr. uge. Organistfunktionen
ved Brønshøj Kirke omfatter foruden denne opslåede
stilling en bestående stilling på 37 timer pr. uge.
DER ER indbyrdes vikarafløsning mellem kirkens to
organister.
ANSÆTTELSE sker ved Brønshøj Sogns Menighedsråd,
Præstegårds Allé 5, 2700 Brønshøj.
BRØNSHØJ KIRKE er Københavns ældste kirke fra
1186 og er en landsbykirke i storbyen. Der er et rigt liv
ved kirken, hvor den klassiske musik har en høj prioritet. På alle områder af kirkens arbejde har menighedsråd og ansatte ambitioner om et højt fagligt niveau.
Gudstjenestelivet i al sin mangfoldighed ses som
en central del af kirkens arbejde. På grund af en stor
kirkegård omkring kirken er der også mange kirkelige handlinger ved mange forskellige præster. I øvrigt
også mange vielser og dåb.
Brønshøj Kirke har en meget syngende menighed,
og kirkens korliv består af seks voksne sangere om
søndagen, og derudover har kirken et børnekor og et
pigekor som i alt består af ca. 50 børn og unge. Alle
tre kor er aktive og medvirker ved både gudstjenester
og koncerter.
DER AFHOLDES 8-10 koncerter om året, og der er
tradition for større projekter for kor og orkester, og
ønsker om forskellige former for musikgudstjenester.
Kort sagt et sted, hvor mange musikalske muligheder
udnyttes og til stadighed udvikles.
DERFOR HAR VI BRUG FOR en organist mere. En organist med lyst til at indgå i et samarbejde med den
nuværende organist, som glæder sig til sammen med
en kollega fortsat at være med til at give musikken
mening og plads i kirkens liv.
KIRKENS ORGEL er fra 1975 bygget af Frobenius og
består af 20 stemmer. Et meget velklingende orgel –
fordelt på to manualer og pedal.
VI TILBYDER:
· et godt og inspirerende arbejdsklima i en travl og
varieret arbejdsdag
· et dejligt orgel i et smukt og inspirerende kirkerum
med en god akustik
· et godt og velklingende Kirkekor på seks voksne til
Højmesserne
· et velfungerende korarbejde for børn og unge
· en kirke med et mangfoldigt liv, med bl.a. Børneog Konfirmandgudstjenester, en af landets største
FDF-kredse (K25) og ikke mindst en engageret og
syngende menighed
· et menighedsråd, der bakker op om musikken.
DU ER:
· en dygtig organist, fleksibel, samarbejdsvillig og
struktureret og ønsker at indgå i et kollegialt samarbejde med alle kirkens ansatte
· en organist, der trives med et højt aktivitetsniveau,
en aktiv hverdag med mange kirkelige handlinger
og medvirken som repetitør i et ugentligt korarbejde for børn og unge.
· en dygtig akkompagnatør på både klaver og orgel.
NÆRMERE OPLYSNINGER om stillingen, herunder
stillingsbeskrivelse, finder du på kirkens hjemmeside,
www.bronshojkirke.dk, eller ved henvendelse til Organist Bente Kiil Toftegaard, 30 25 38 28, eller Adm. chef
Martin Bjarklev, 38 28 25 05.
ANSÆTTELSEN vil være omfattet af Overenskomst
mellem Kirkeministeriet, Centralorganisationen af
2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS)
for organister med tilhørende protokollater, jf. i øvrigt
Vilkår for besættelse af organiststillinger. Aftalerne kan
ses på www.folkekirkenspersonale.dk.
Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.
ANSØGNING med relevante bilag stiles til menighedsrådet og sendes til Brønshøj Kirkes Administrationschef, Martin Bjarklev, Præstegårdsallé 5, 2700
Brønshøj.
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest torsdag den 17. september 2015 kl. 16.00.
ANSÆTTELSESSAMTALER samt prøvespil vil finde
sted tirsdag den 29. september.
DER ER tre måneders prøvetid. Der vil blive indhentet
referencer samt børneattest.
STILLINGER
ORGANIST VED LØGSTØR, AGGERSBORG, KORNUM OG
LØGSTED KIRKER, VESTHIMMERLANDS PROVSTI, VIBORG STIFT
STILLINGEN som organist ved de 4 kirker er ledig pr.
1. november 2015.
Stillingen er som udgangspunkt på 30 t/uge, men der
kan lægges flere timer til, hvis ansøgeren har ønske
om og har evner for at arbejde med kirkens pr-profilering (hjemmeside, annoncering og omtaler m.m.)
DE 4 SOGNE har ud over de traditionelle gudstjenester og kirkelige handlinger andre gudstjenester,
eksempelvis EvenSong, skumrings- og gospelgudstjenester m.m. Dertil kommer et bredt udbud af musiske aktiviteter i kirkerne, lige fra babysalmesang
over sangaftner og kor til en bred vifte af koncerter.
ORGANISTEN SKAL i et tæt og ligeværdigt samarbejde med pastoratets anden organist dække alle organistopgaver.
DE 4 ORGLER:
· Løgstør Kirke: Bruno Christensen & sønner 1976. 20
stemmer, to manualer og pedal + et Sauter-flygel.
· Aggersborg Kirke: Jensen og Thomsen. Seks
stemmer, et manual og pedal.
· Kornum Kirke: Kisteorgel. Fire stemmer, uden
pedal.
· Løgsted Kirke: Gregersen 1863. Fire stemmer,
fireoktavers manual, uden pedal.
andre tjenestesteder og ved andre ansættelsesmyndigheder i overensstemmelse med de aftaler, menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.
ANSÆTTELSE af en kirkemusiker vil være omfattet
af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet
og CO10 samt Organisationsaftale for kirkefunktionærer.
Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst for organister mellem Kirkeministeriet, Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) med tilhørende
protokollater, jf. i øvrigt Vilkår for besættelse af organiststillinger.
SE HELE STILLINGSOPSLAGET på www.løgstørkirke.dk
YDERLIGERE OPLYSNINGER om stillingen kan fås
ved henvendelse til:
· Organist Inger Lund Gregersen, tlf. 4033 5009.
· Præsterne Lars Lyngberg-Larsen, tlf. 9867 4461,
eller Pernille Vigsø Bagge, tlf. 2335 2044.
· Kontaktperson Kirsten Ø. Pedersen, tlf. 9868 1284.
ANSØGNING med relevante bilag sendes til Løgstør
kirkekontor på mail: [email protected]
I sognehuset er der korrum med klaver, og pastoratet
har desuden et el-klaver.
ANSØGNINGSFRIST er 18. september kl. 12.
ANSÆTTELSEN SKER VED Løgstør Menighedsråd.
Den, der ansættes, har pligt til at gøre tjeneste på
ANSÆTTELSESSAMTALER og prøvespil afholdes uge
39.
TJEK HJEMMESIDEN > Hold også øje med stillingsopslag på organist.org,
som opdateres løbende. Bemærk muligheden for at printe ud ved at klikke allerøverst
til højre på siden (gælder ikke mobilversionen). Nogle stillinger annonceres ikke hos
Organistforeningen, så tjek eventuelt også Jobnet.dk.
Organist.org 8/2015
35
MEDLEMMER
ADRESSEÆNDRINGER
· Anne Sofie Hansson Christensen, Tunøvej 12, 1. th,
6705 Esbjerg Ø
· Bjørn Krog Thesbjerg, Plovgårdsvej 6, 5250 Odense SV
· Anne-Mette Puura Karstoft, Skovvej 24, 6340 Kruså
NYE MEDLEMMER
· David Lau Magnussen, Rantzausgade 42, 2200 København N (Vemmetofte Kloster, Spjellerup, Smerup og Hellested Kirker, Roskilde stift)
· Kristian Martin Arnholtz, Lyngborghavevej 58, 3460
Birkerød
· Hannebeth Liv Andersen, Rughavevej 9, 2500 Valby
(Jystrup og Valsølille Kirker, Roskilde Stift)
RUNDE FØDSELSDAGE
· René Kent Blomberg (Langeskov, Munkebo og Kølstrup kirker, Fyens Stift), 50 år den 26. september
2015
· Karen Hedelius, Otterup (Sanderum kirke, Fyens
Stift), 60 år den 7. september 2015
· Henny Holm, Taastrup (Rønnevang kirke, Helsingør Stift), 60 år den 9. september 2015
· Ulla Poulsen, Nørre Lyndelse (Nørre Lyndelse kirke, Fyens Stift), 60 år den 21. september 2015
· Jane Borello Carlsen, Nørre Alslev (Nørre Alslev og
Nørre Kirkeby kirker, Lolland-Falster Stift), 60 år
den 22. september 2015
· Hans Henrik Brok-Kristensen, St. Darum (Organistforeningens konsulent), 70 år den 28. september 2015
· Lis Lorentzen, Åbyhøj, 85 år den 21. september 2015
HUSKESEDLEN
Lønforhandling for overenskomstansatte
i efteråret 2015 – du kan stadig nå det!
Absolut sidste rettidige frist er, at dit menighedsråd modtager din ansøgning den
15. september. Se også hjemmesiden under ”Ansat som organist” > ”Overenskomstansat” > ”Løn og lokale tillæg”.
36
FORENINGSKALENDER
21. september: tillidsrepræsentant-dag på
Scandic Hotel Jakob Gade,
Vejle
21. september: bestyrelsesmøde (efter TR-dag)
17. november: bestyrelsesmøde
20. januar:
bestyrelsesmøde
Læserbreve er velkomne
Har du noget på hjerte, er du meget velkommen til at skrive et indlæg og sende det til
[email protected] Det er vigtigt med en fri og
demokratisk debat i vores forening.
Alle indlæg, som vi vurderer, har en
almen interesse, vil blive bragt i
bladet eller som minimum på
hjemmesiden.
Redaktionsudvalget
Til Organistforeningen
Kold fik hjertet varmet
Klik ind på organist.org/organistfaget/koncert
og find det nye koncerttip fra Troels Kold, der i
Øster Hurup har haft besøg af Margrete Grarup
og Mads Vinding.
Send dit eget tip til [email protected]
ANNONCE
Elektronisk kirkeorgel sælges: Orglet er med 31
stemmer, to manualer samt pedal. Det er købt i
1994 til en pris af 85.000 kr. Sælges for 25.000
kr., eller hvad vi ellers kan blive enige om. Evt.
henvendelse kan ske til: Kirsten Kjær, Vestervej
39, 4960 Holeby, tlf. 51890830.
Organist.org 8/2015
MEDLEMMER
LØS BØVLET MED KORALBOGEN
Britta Knudsen, Jetsmark Kirke i Nordjylland,
og Carl Jørgen Nielsen, Vor Frue i Vordingborg, har sendt os hver sit forslag til en løsning på et problem med den blå koralbog og
étbinds-udgaven af Folkehøjskolens Melodibog, som sikkert vil være velkendt af mange:
De voluminøse nodebøger kan på mange klaverer – og endda også på nogle orgler – være
umulige at anbringe på betryggende vis. Hvis
”have lisen ” da ikke ligefrem vælter ned,
kommer siderne let til at hænge, og det er
mest til glæde for landets kiropraktorer, som
Carl Jørgen udtrykker det. Den optimale løsning på dette kunne måske være en kombination af Brittas og Carl Jørgens forslag?
lysninger kan indes i medlemsfortegnelsen
under ”For medlemmer” på organist.org.
ET SMART STYKKE PLASTIC
Carl Jørgen Nielsen skriver:
”I Holsted kirke, hvor jeg har sangcafé, har
de købt en såkaldt 'bred nodeholder' i plastic
– pris 495 kr. – for et stykke plastic! Så var det,
at jeg var i IKEA, og der fandt jeg til 29 kr. sådan en støtte, til når man arbejder med sin
laptop:
NY INDBINDING
Britta Knudsen skriver: ”Da jeg er overbevist
om, at det ikke blot er mig, der kæmper med
både koralbog og højskolesangbogens nodebog på klaverets nodestativ, får I lige følgende:
Begge mine nodebøger er nu delt i to og udstyret med spiralryg. Det er et irma her i Aalborg, som har udført det såre int. Vil man
høre nærmere, er man velkommen til at kontakte mig.”
Britta oplyser, at prisen for omindbindingen var 1.080 kr. alt i alt. Hendes kontaktopOrganist.org 8 /2015
Når man vender den om og sætter den på klaveret, er problemet løst.”
Det omtalte IKEA-produkt har navnet Bräda,
og er den sorte for kedelig, fås den også i orange og pink. Til nogle klaverer og orgler vil det
være nødvendigt at save den kant af, som under konventionelt brug skal holde den bærbare computer fast.
Filip
37
Børnekorakademiet
FAIRYTONE PRÆSENTERER
optager nye studerende
med studiestart januar 2016
GNOMUS
Uddannelsen er en to-årig efteruddannelse,
der henvender sig til børnekorledere med
en børnekoreksamen fra kirkemusikskole,
konservatorium, seminarium eller
lignende færdighedsniveau.
- en musikalsk fortÆlling
Undervisningen ledes af Pia Boysen og
Margrete Enevold og består af dybdegående
arbejde med elementerne i spire-, børne-,
junior-, og pigekorarbejdet på holdet,
refleksioner over egen praksis, og lejlighedsvis
undervisning med børnekor til stede.
Undervisningen finder sted den sidste fredag
i hver måned kl. 11-16 i Jægersborg Kirkes
Sognegård. Tillige arrangeres koncentrerede
masterclasses 2-3 gange årligt med kor til
stede. Holdet er på 8-10 studerende.
Carl Quist-Møller fortæller
sit nye eventyr ”Gnomus”
skrevet til mesterværket
”Udstillingsbilleder” af Mussorgskij
Filosofien i Børnekorakademiets undervisning
er at skabe et åbent, kritisk og inkluderende
læringsmiljø, hvor studerende og lærere er
fælles om refleksioner og inspiration til ære
for en overordnet ide om det gode musikalske
lederskab og en dyb forståelse af børnekorets
behov. Der vil være mulighed for en vis
grad af individuel tilrettelæggelse, herunder
praksis med kandidaternes egne kor.
Pianist
Anne-Kari Ferenczi
Egenbetaling til uddannelsen er
6.000 kr. per semester.
Der er optagelsesprøve i efteråret 2015.
Tilmeldingsfrist:
Allersenest den 15. september.
For yderligere spørgsmål, henvendelse
til Pia Boysen: [email protected]
com eller 41 10 41 35.
Se endvidere:
www.boernekorakademiet.dk
Varighed
ca. 50 min.
Målgruppe
8-99 år
Booking
Carl Quist-Møller: tlf 2064 9530,
Anne-Kari Ferenczi: tlf 2186 0875
Forestillingen blev med stor
succes opført i 2015 sammen med
Copenhagen Phil (74 musikere).
Fairytone opfører værket som
duo fra foråret 2016.
ADRESSER OG NUMRE
ORGANISTFORENINGEN
TILLIDSREPRÆSENTANTER
Vindinggård Ringvej 1, 7100 Vejle
Tlf. 7665 9560, fax 7665 9563
HELSINGØR OG KØBENHAVNS STIFTER

Inger Marie Riis, tlf 3252 7867 / 3190 7876
E-mail: [email protected]

Bo Andersen, tlf. 3321 9020
E-mail: [email protected]
Kontortid: Mandag-torsdag kl. 10-13
www.organist.org
Postgiro: 400 0935

Sekretariatsleder: John Poulsen
E-mail: [email protected]

Sekretariatsmedarbejder: Inge Bech Hansen
E-mail: [email protected]

Konsulent: Hans Henrik Brok-Kristensen,
tlf. 2060 3826
E-mail: [email protected]
BESTYRELSE
Formand Anders Thorup
Bregnevej 18, 4900 Nakskov
Tlf.: 2825 7059 (privat),
5492 1038 (kontor)
E-mail: [email protected]
Næstformand Henriette Hoppe
Bejsnapvej 21, 6870 Ølgod,
Tlf.: 7524 5215
E-mail: [email protected]
Kasserer Nils Henrik Wyke
Indertoften 58, Lind, 7400 Herning
Tlf. 9712 7787
E-mail: [email protected]
Øvrige medlemmer
Jane Samuelsen
Skovbrynet 109, 7330 Brande
Tlf. 5073 2356
E-mail: [email protected]
Tommy Schmidt Bülov
Seestvej 58, 6000 Kolding
Tlf. 7552 7649 / 2126 2946
E-mail: [email protected]
Pia Jeanette Nielsen
6200 Aabenraa
Tlf. 2082 4313 / 2146 8646
E-mail: [email protected]
Henrik Strøm
Algade 2A 1. lejl. 4, 9300 Sæby
Tlf. 2993 4427
[email protected]
Organist.org 8 /2015
ROSKILDE OG LOLLAND-FALSTER STIFTER

Solveig Bjergkvist, tlf.: 5782 0170 / 3022 9453
E-mail: [email protected]

Konsulent Hans Henrik Brok-Kristensen,
tlf. 2060 3826
E-mail: [email protected]
FYENS STIFT
Ikke besat, henvendelse skal ske til sekretariatet eller
konsulent Hans Henrik Brok-Kristensen,
tlf. 2060 3826
E-mail: [email protected]
VIBORG STIFT

Inge Marie Andersen,
tlf. 9783 6450 / 5364 6450
E-mail: [email protected]

Helle Majlund Jensen,
tlf. 9718 1329 / 2894 5762
E-mail: [email protected]
ÅRHUS STIFT

Christian Holdensen, tlf. 8685 3748 / 2291 3693
E-mail: [email protected] ibermail.dk

Jan Ole Christiansen, tlf. 8627 2731
E-mail: [email protected]
RIBE STIFT
Ikke besat, henvendelse skal ske til sekretariatet eller
konsulent Hans Henrik Brok-Kristensen,
tlf. 2060 3826
E-mail: [email protected]
HADERSLEV STIFT

Henriette Hoppe, tlf. 7524 5215
E-mail: [email protected]

Tommy Schmidt Bülov, tlf. 7552 7649 / 2126 2946
E-mail: [email protected]

Pia Jeanette Nielsen, tlf. 2082 4313
E-mail: [email protected]
AALBORG STIFT

Susanne Mørk-Jensen, tlf. 9664 5464 / 4096 9354
E-mail: [email protected]

Annette Bæk, tlf. 9894 9242
E-mail: [email protected]

Jens Erik Rasmussen, tlf. 9811 4201 / 2174 1323
E-mail: [email protected]
39
Organistforeningen, Vindinggård Ringvej 1, 7100 Vejle
TRE KULD NYE ORGANISTER
De tre kirkemusikskoler har udklækket nogle af de allersidste
præliminære organister og nogle
af de allerførste kirkemusikere
med orgel og korledelse. Organistforeningen siger tillykke!
VESTERVIG KIRKEMUSIKSKOLE
Syv PO’ere:
· Benedikte Hauge Mortensen,
Aarhus
· Lars Mandrup, Lystrup
· Rikke Feraru, Thyholm
· Jesper Kallesøe, Lemvig
· Mette J. Christiansen, Levring,
Kjellerup
· Jørgen Lorentzen, Nykøbing
Mors
· Dorthe Rolsted Jessen, Risskov.
Fire kirkemusikere:
· Carsten Kær Nielsen, Hjørring
· Christian Skovgaard Flarup,
Aarhus
· Kasper Walther Sørensen,
Aarhus
· Mari-Ann Rolsted Jessen,
Esbjerg.
LØGUMKLOSTER
KIRKEMUSIKSKOLE
Syv PO’ere:
· Liudmila V. Bech, Svendborg
· Hans Esbjerg Christensen,
Vejen
· Anna Klosiak, Nørre Aaby
· Teresemarie Lisiux, Kalundborg
· Malwina Gahrn Mathiesen,
Esbjerg Ø
· Merete Steffensen, Hedensted
· Lise Sommer Andersen,
Skærbæk.
Fire kirkemusikere:
· Anne Sofie Hansson, Esbjerg Ø
· Jens Adam Hørning, Vester
Skerninge
· Lisbeth Øster Müller,
Tommerup
· Sebastian Thunbo Pedersen,
Kolding.
SJÆLLANDS KIRKEMUSIKSKOLE
Fem PO’ere:
· Erik Jakobsson, København
· Peter Simonsen, Vanløse
· Maria Telling Dalsgaard
Petersen, Farum
· Hanne Andersen, Valby
· Kirsten Damgaard Wenstrøm,
Taastrup.
Tre kirkemusikere:
· Kristian Martin Arnholtz,
Birkerød
· Tetiana Syrota Rytter,
Nykøbing F
· David Lau Magnussen,
København N.
I NÆSTE NUMMER
• Tema om geografisk
fleksibilitet
• Anmeldelse af Knud-Erik
Jensens ”36 salmeforspil”
og FUK-udgivelsen ”Lyset
har så mange farver".
• Omtaler af nye bøger og
cd'er.