Læs Havenyt nr. 8

Have Nyt
Medlemsblad for Kolonihaveforbundets
Østjyllands kreds
November 2015
Nr.
8
Have Nyt | 1
Kredsen
Indleveringsdatoer for indlæg
til HAVENYT 2015
Udkommer
ca.
Nr. 8 0710
1 nov. 2015
Nr. 1 0212
15 jan. 2016
Info fra kredsen
Hvert tredje år afholder Kolonihavefor­
bundet kongres hvor der gøres status
over de forløbne 3 år og fremsættes
meninger og forslag der skal gælde for
de næste 3 år eller mere.
Til en kongres deltager hver kreds i Dan­
mark med et antal delegerede og fra
Østjyllands kreds deltog fem delegerede.
Kongres 2015 afholdtes i den skønne by
Holstebro fra den 16 – 20 september.
Vestjyllands Kreds stod for hele arran­
gementet. Delegerede måtte invitere
ledsager med, de deltog selvfølgelig ikke
i kongressen men var på tur til bl.a. Thybo­
røn mens forhandlingerne i kongressalen
stod på. Og jeg kan da lige fortælle at der
var stor tilfredshed med dette arrange­
ment. Selvfølgelig hører en festmiddag
med til en kongres og den middag deltog
ledsagerne også i. Stedet for kongressens
afholdelse var The Black Box, i daglig tale
kaldet musikteateret.
Selve kongressen afholdtes den 19
september hele dagen, men forud var
der møder og andet, så det var fire be­
satte dage.
Kongressen startede som sagt den 19
september og var planlagt til at vare fra
kl. 09.00 – 16.00. Hele dagen pågik der
2 | Have Nyt
fremlæggelser af forslag og forhandlinger
om samme. Vi brugte lidt mere tid, men
præcis kl. 16.20 forlod en masse trætte
delegerede kongressalen for at slappe lidt
af før middagen. Der var indsendt i alt 17
vidtgående forslag til behandling og for­
handling. Jyske Kredse havde også en del
forslag + ændringsforslag med på kon­
gressen, og jeg må da sige at forbundet
fik øjnene op for at Jylland også er med i
forbundet. Det skal da gerne komme os
alle til gode fremover.
Jeg kan ikke gennemgå de forskellige
forslag og vedtagelsen/forkastelsen af
dem i dette nummer af Havenyt, vi ven­
ter på referatet fra forbundet, men i nr.
1 januar vil der være en nærmere gen­
nemgang af de vigtigste af forslagene og
resultaterne af dem. Men jeg kan da godt
lige røbe at vi – trods masser af prote­
ster fra Jyske kredse – får nye vedtægter
både i forbund – kreds og haveforeninger.
Jyske kredse mener at det er for meget
når vi allerede nu skal have nye vedtæg­
ter, dem vi kører med nu blev vedtaget for
blot tre år siden på kongres i Aarhus. Men
desværre var vi ikke nok til at stemme
forslaget om forkastelse igennem.
Disse vedtægter kommer også fra
forbundet, når vi har fået dem skal de
rettes til på kredsen med de lokale ting
angående Østjyllands kreds (Randers
og Hadsund) og derefter skal de så
præsenteres på kredsrepræsentant­
skabsmøde i marts 2016.
Som alle jo nok ved har vi ikke kunnet
blive enige om samarbejde med den tid­
Kredsen
ligere Grenåkreds i Norddjurs kommu­
ne, vi har afbrudt forhandlingerne med
dem og forbundet har overtaget sagen.
Derfor vil der ikke være lokalbestem­
melser for Norddjurs haveforeninger
med i vedtægterne medmindre det lyk­
kes for forbundet at nå til et acceltabelt
resultat for alle parter. Men sker dette
vil Grenå selvfølgelig også blive omfat­
tet med deres lokale bestemmelser. Det
må vi se.
Det her indlæg er kun for at give en orien­
tering, som det er skrevet vil de vigtigste
forslag blive præsenteret i Havenyt nr. 1,
januar 2016.
På vegne af delegerede Østjyllands kreds
Gunnar Vitting
Adresseændring
Ændring af adresse skal meldes til kreds­
kontoret – evt. Gennem din havefor­
enings­bestyrelse – senest 2 uger efter
flytning. Anfør venligst dato for flytning.
Det er ikke nok at melde flytning til dit
folkeregister, du skal også melde det
skriftligt til kredskontoret. Du kan melde
det pr. mail – [email protected] eller
du kan lægge meddelelsen i postkassen
Vestergade 48. Du kan selvfølgelig også
komme på kontoret en onsdag mellem
17.00 – 19.00 og melde flytningen.
Husk at anføre haveforening og vej­
adresse med nummer. Det kan koste et
gebyr på kr. 100.00 At undlade at melde
om flytningen.
Og husk så lige ved evt. Salg af havehus:
bliver din opkrævning på haveleje betalt
via pbs. Skal du huske at afmelde den
efter salg.
Vestre enghave
På en ekstraordinær generalforsamling
den 3 oktober blev det besluttet at al hen­
vendelse angående havekolonien fremover
skal rettes til kredsbestyrelsen, kredskon­
toret, vestergade 48 Kredsbestyrelsens
kontaktperson i haveforeningen er egon
liedtke, have nr. 17 Beslutningen gælder
frem til ordinær generalforsamling i den 9.
februar 2016. Kontaktperson på kredsen
er Per Sørensen.
Vurderinger
Der er ingen vurderinger af haver i decem­
ber 2015 – januar 2016 & februar 2016.
Første Vurdering i 2016 er i marts måned.
Åbningstider på kredskontoret.
2. Og 16. December 2015 fra 17.00 –
19.00.
6. Og 20. Januar 2016 fra 17.00 – 19.00.
3. Og 17. Februar 2016 fra 17.00 – 19.00.
Fra og med onsdag den 2 marts 2016
er kontoret åbent hver onsdag mellem
17.00 – 19.00.
Generalforsamlinger 2016.
Torsdag den 4 februar kl. 19.00 Vasen
Mandag den 8 februar kl. 19.00
Vorupkærparken
Torsdag den 18 februar kl. 19.00
Romaltparken
Mandag den 22 februar kl. 19.00
Bjergbyparken
Have Nyt | 3
Kredsen
Disse forsamlinger holdes i Fritidscenteret,
Vestergade 15, alle i store sal.
Tirsdag den 9. februar kl.19.00 Vestre
Enghave
Onsdag den 10. februar kl. 19.00
Dronningborgparken
Torsdag den 11. februar kl. 19.00 Ulvehøj
Disse tre forsamlinger holdes på
kredskontoret, Vestergade 48.
H/F Venezuela holder gen. Forsamling
Lørdag den 6. februar i Remisen i
Kredsrepræsentantskabsmøde
Dette afholdes mandag den 14 marts
2016 kl. 19.00 i Fritidscenteret, Vester­
gade 15, store sal. Dette møde er kun for
delegerede som er valgt på foreninger­
nes generalforsamlinger. Adgangskort
og dagsorden udleveres til valgte med­
lemmer på disse forsamlinger.
DAGSORDENER for alle forsamlinger skal
som minimum indeholde:
Valg af dirigent
Registrering af deltagene haver (ved
kredsrep.møde,registrering af deltagen­
de delegerede).
Nedsættelse af stemmeudvalg
Formandens(bestyrelsens)beretning
Regnskab v/kredskasserer
Indkomne forslag
Valg til bestyrelse ifølge vedtægter
Valg af suppleanter
valg af revisor+suppleant
(evt. til festudvalg)
Ved kredsrep.møde, valg af revisorer &
suppleanter.
Valg af delegerede til kredsrep. Møde (kun
ved foreningernes gen. Forsamlinger)
Dagsorden for haveforeningernes general­
forsamlinger udsendes af H/F, s bestyrelser.
Ristet hotdog................................................................................kr. 24,Rød hotdog ..................................................................................kr. 23,Fransk hotdog .............................................................................kr. 24,Pommes frites (lille/stor) .................................................... kr. 32,-/42,Big burger ....................................................................................kr. 55,Mørbrad burger ..........................................................................kr. 62,1/2 grillkylling m/ pommes frites ...............................................kr. 69,Møllehjul......................................................................................kr. 69,Pita m/ kebab...............................................................................kr. 55,Vi har også smurte sandwiches - lige til at tage med
Dette er et lille udpluk af vores store udvalg - ring og hør nærmere
HOS MORMOR
Bøsbrovej 74, Vorup
86 43 80 88
"Vorups bedste pølsevogn"
4 | Have Nyt
Bjergbyparken
Kredsen
Når dette blad udkommer, er vandet lukket,
og en dejlig havesæson er sluttet. Nu er det
efterår, og vi skal nyde de mørke aftner,
med stearinlys og hygge i vores hjem.
Vi har lige haft vores sidste fællesarbejde.
Mange af dem der havde været forhindret
de andre gange, derudover kom der rigtig
mange ”frivilligt”. Vi havde en rigtig dejlig
dag, og vejret var virkelig med os. Tak for
en god indsats.
Vores veje har virkelig været slemme at
køre på. Men det er svært for os alle, med
al den regn vi har fået. Men takket været en
god indsats til fællesarbejde, og efterføl­
gende tørvejr, er de til at køre på igen. Da vi
har fået flere klager over, at folk har store
sten liggende langs deres hæk (enkelte le­
verandører vil heller ikke køre i Bjergbypar­
ken mere), er en enig bestyrelse nået frem
til, at alle havelejere skal fjerne stenene.
Der er jo heller ingen grund til, at gøre vores
smalle veje endnu smallere.
Som de fleste nok ved, har vi købt Tor­
ben Vejlins hus til vurderingsprisen. Vi har
fået de penge (fratrukket prisen for hans
hus) som vi indgik forlig om i april 2014.
Ved fællesarbejdet fik vi ryddet op i haven,
og flere har efterfølgende hjulpet med at
køre affald væk derfra. Vi vil nu se, at få
huset solgt på auktion til den bedst mu­
lige pris. Om vi får alle pengene hjem for
huset er uvist, men vi vil forsøge, at få så
god en pris som muligt.
Rotter er stadig et problem i Bjergbypar­
ken. Husk vi er alle forpligtiget, til at kon­
takte kommunen hvis vi har mistanke om,
at vi har rotter. Som nævnt før, er det des­
værre ikke noget foreningen kan gøre, da
det så koster rigtig mange penge, hvori­
mod det er gratis for den enkelte havelejer.
Jeg tror, vi på alles vegne kan sige, at det
har været super dejligt, at have en købmand
i Bjergbyparken igen. Vi håber virkeligt, at
Vu og hans familie vil komme igen næste år.
Når vi kommer ud, og ser til vores huse de
næste 5 måneder, så kig jer lige rundt, om
alt er iorden ved naboer og genboer.
Generalforsamlingen bliver sidst i februar,
mere herom i næste havenyt
Tak for en dejlig sæson, og på glædelig gen­
syn næste år.
Til slut vil vi ønske jer alle en rigtig glædelig
jul, og et lykkebringende nytår.
Mange dejlige efterårshilsner fra
Bestyrelsen og Mariann, Bjergbyparken
Viborgvej 114
8920 Randers NV
tlf. 86423544
Have Nyt | 5
Dronningborgparken
Dette er skrevet i slutningen af septem­
ber, så når du læser dette, er sæsonen
slut og vi har lukket for vandet.
Hvis du ikke har gjort det, er det en god ide at
holde alle vandhaner åbne i vintersæsonen.
Spørg i det hele taget, hvis der er noget
du er i tvivl om. Hellere en gang for meget
end en gang for lidt.
Bommen er blevet lukket. Der er et opslag i
opslagsskabet, om hvem du skal henvende
dig til, hvis du vil have bommen åbnet.
Hækkenes højde og bredde
Lejerne i de haver, hvor hækken er for høj
og/eller bred, har fået et brev om det.
Hvis der er nogle haver som vi har over­
set, er reglerne følgende:
- Hækken må højst være 180 cm høj,
målt der hvor stammen går ned i jorden.
- Hækken må højst være 25 cm bred på
siden ud mod vejen, målt fra stammen.
Spørg!
Spørg bestyrelsen før du går i gang med
enhver form for byggeri, både nybyggeri
og ombygning, hvor der sker ændringer i
forhold til den oprindelige tegning. Des­
uden gælder det anlæg af træterrasser,
opførelse af drivhuse og etablering af
parkeringsplads.
Det er jo ærgerligt at skulle lave noget om.
Det er bedst at vente med ned- og indskæringen til bladene er faldet af hækken.
Altid med gode priser...
ores
v
i
n
e
m
m
o
lk
e
V
E
G
G
Y
B
E
R
O
ST
R
E
T
N
E
C
E
V
A
og H
BYGGECENTER
HAVECEN
TR
I VORUP
HAR ÅBENET
HVER SØ
NDAG FR T
10-15 A
KL.
NORMALE ÅBNINGSTIDER
Mandag - torsdag ....9.00 - 18.00
Fredag .......................9.00 - 19.00
Lørdag.......................8.00 - 16.00
Søndag ....................10.00 - 15.00
TØMMERHANDEL
OG BYGGECENTER
• Nyborgvej 3 • Randers SV • Telefon 86 42 38 22
Nyborgvej 3 • 8900 Randers • VORUP
Telefon
86 42 38
22
www.vorupgruppen.dk
6 | Have Nyt
www.vorupgruppen.dk
Dronningborgparken
Generalforsamling
Husk generalforsamlingen i begyndelsen
af 2015.
Datoen står sandsynligvis et andet sted
i dette blad.
Dagsorden og sted kommer i Havenyt
nr. 1, 2015, der udkommer midt i januar.
Husk at forslag skal være bestyrelsen
i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen.
Det er her på generalforsamlingen at
beslutningerne træffes.
Så mød op, hvis du vil have indflydelse!
Venlig hilsen
Bestyrelsen
Vi knokler benhårdt
hele året, for at én ting
ikke skal ændre sig.
Kåret som danskernes
foretrukne bank for 6. år i træk.
CEM Institute – Voxmeter, januar 2015
Østervold 18 | 8900 Randers | 38 48 30 95 | [email protected]
Have Nyt | 7
Fjordglimt
Tirsd. d. 11/7 var der om eftermiddagen
besøg af kredsbestyrelsen og havekonsu­
lent Henning Nygaard.Fire udvalgte haver
blev bedømt med henblik på præmiering,
så må vi jo se,hvor mange præmier der
falder af.
Under gennemgangen bemærkede kon­
sulenten vores våde haver,og mente
at de udgåede planter led af iltmangel
grundet for meget vand i kolonien.
Også om aftnen var der besøg, denne
gang af Mariagerfjord Havekreds,mange
af deres medlemmer kiggede ind i ha­
verne, der var arrangeret plantemarked,
og vi havde fået stillet teltet op, hvor vi
fik kaffe og kage,alt i alt en fin dag med
masser af aktivitet, også vejrguderne var
med os.
Hvilket ellers ikke har været tilfældet
i denne sæson,hvor det har været ret
plagsomt mht.vandproblemer: den sidste
weekend i juli med oversvømmelse slog
hovedet på sømmet, vi bestilte en entre­
prenør til at spule dræn igennem, men da
vi ikke har overblik,hvor drænene ligger, er
det måske så som så, hvor meget det har
hjulpet.Derfor er der rettet henvendelse til
Teknisk Forvaltning, om de kan afhjælpe
vores problemer med oversvømmelser, og
de vil se på problemet.
På bestyrelsens vegne:Carl Pedersen.
8 | Have Nyt
Romaltparken
Kære medlemmer
Du sidder forhåbentligt hjemme i din hyg­
gelige stue og glæder dig over at have sæ­
sonen 2015 har været god. Vejret var jo så
som så. Mange varme sommerdage nåede
desværre ikke frem, men til gengæld fik
vi, som bekendt, vand i rigelige mængder.
Trods dette, har du forhåbentligt haft dejli­
ge og gode oplevelser i din have, høstet ur­
ter og blomster, nydt at være i naturen og
have haft mulighed for godt selskab med
andre havefolk. De kommende måneder
giver tid til at planlægge foråret – vores
næste sæson – og der bliver helt sikkert
meget som kan gøres
Generalforsamling
Vi har medlemsmøde torsdag, den 18.
februar kl. 19. Vi håber at se alle vores
medlemmer. Det er på dette møde, at vi
har mulighed for at tilføje/ændre i vores
regler. Har du et forslag til dagsorde­
nen er du velkommen til at sende dette
skriftligt til bestyrelsen, som brev eller
e-mail til [email protected]
Dit forslag skal være modtaget senest 2
uger før mødet.
Præmieoverrækkelse
Den 30. oktober 2015 var der præmieudde­
ling, til de medlemmer som kom igennem
”Nåleøjet”. Der var 5 forbundspræmier og 2
ærespræmier. Hvilke aktuelle haver der er
Romaltparken
tale om, er i skrivende stund en hemmelig­
hed. Kredsen løfter ”sløret” i vores HaveNyt
til januar. Vi i bestyrelsen ønsker TILLYKKE
til vores flotte havelejere og vi håber, at alle
medlemmer glæder sig og er stolte på de­
res vegne.
I vores HaveNyt til januar vil der blive
skrevet mere om denne festaften.
Lige nu skal siges, at hvis du er sikker på, at
de katte, som gæster din have er vildkat­
te, kan du få råd og vejledning hos Dyrenes
Beskyttelse på telefon 1812 – se deres
hjemmeside www.dyrenesbeskyttelse.dk
Dyrenes beskyttelse oplyser at de hen­
ter/indfanger katte som er syge eller
som direkte vanrøgtes.
Jubilæumsfest
Vores haveforening havde 50 års jubi­
læum i denne sæson og der skulle have
været afholdt ”Guldbryllups” fest den 10.
oktober 2015. Festen måtte desværre
aflyses på grund af for få tilmeldinger.
Du kan også, helt gratis, låne en kasse til
at indfange vildkatte ved at ringe til Mette
på 21 74 53 22 –
Har du selv en kat er det vigtigt at det kun
er din kat, som kan komme til det mad du
giver den.
Vandaflæsning
Sidste frist for indlevering af aflæsnings­
kort vedrørende dit vandur var den 25.
oktober 2015. Har du ikke fået afleveret
kortet med aflæsningen er det vigtigt at
du kontakter os senest den 10. novem­
ber 2015. Modtager vi ikke aflæsning vil
dit forbrug blive skønnet og du vil blive
opkrævet en bod i henhold til vores ved­
tægter på kr. 500,00 på næste haveleje.
Husk at lukke for vandet ved din stopha­
ne. Skal du have udskiftet vandur eller
stophane kan du kontakte bestyrelsen
på tlf. 20 85 43 50.
Flytter en vildkat ind hos dig, fordi du be­
vidst/ubevidst fodrer den i ny og næ, er
det også dig, som må tage ansvaret for
katten – få katten neutraliseret, sikre
at katten ikke sulter og ellers er sund og
rask. Vil du ikke påtage dig det ansvar,
må du se til at katten kommer væk – for
kattens, din og naboernes skyld.
Vildkatte i vores koloni
Der er mange medlemmer, som generes
af vildkatte og bestyrelsen har derfor
indgået et tæt samarbejde med Dyrenes
Beskyttelse og vi arbejder også på at få
en god aftale med en dyrlæge, som vil
hjælpe vores medlemmer til små penge.
Mere om dette i vores HaveNyt til januar.
Vejskilte
Vejskiltningen i vores koloni er ikke i or­
den. Trods vejnavne er det stadig svært
at finde de enkelte haver. Bestyrelsen
har derfor søgt kommunen om bedre
skiltning. Kommunen har sagt ja til dette.
Skilte med husnumre vil blive opsat ved
alle små sideveje – Præcis som vi havde
før i tiden. Kommunen betaler og opsæt­
ter skiltene – uden udgift for foreningen.
Vores Allé træer
Vores havekonsulent har været på besøg
for at hjælpe med at sikre, at vores træer er
Have Nyt | 9
Romaltparken
sunde og ikke udgør en risiko for området.
Desværre viste det sig, at mange træer er
syge og at mange træer har et rodnet el­
ler en hældning, som ikke er i orden. Disse
træer er mærket med et kryds og arbejdet
med at fjerne disse er påbegyndt. Fjer­
nelsen er uden udgift for foreningen. Hvor
vidt der opsættes nye træer vil bestyrelsen
tage stilling til senere.
Kollektiv forsikring
Vores kollektive forsikring er blevet et
tilløbsstykke. Mange kom med i sommer
og endnu flere kommer med fra 1. januar
2016. Sidste frist for at komme med og
få en god forsikring fra 1. januar 2016 er
den 20. november 2015. Den årlige præ­
mie er kr. 840,00. Præmien opkræves via
havelejen. Du kan ringe og tilmelde dig på
tlf. 20 85 43 50 eller sende en e-mail til
[email protected] Når du
ikke at tilmelde dig, sker der på ny tilmel­
dinger fra 1. juli 2016.
Nye Hække
Der begynder at være flere haver med
Ligusterhække. Her i efteråret er der
igen opsat nye hække og vi i bestyrelsen
er derfor glade for at kunne fortælle, at
de gode, sunde hække, som vi får til en
yderst fornuftig pris også kan leveres til
foråret. Ønsker du at få ny hæk, er du vel­
kommen til at kontakte kontoret, ringe
på tlf. 20854350 eller sende en e-mail til
[email protected]
Tag ”Bussen” – spar Taxaen
Som du ved, kører der desværre ikke by­
bus/rutebil forbi vores koloni.
10 | Have Nyt
Men derfor kan du stadig komme til og fra
din have uden at have en bil eller andet til
rådighed.
I Randers kommune er der den mulighed,
at du ringer til MidtTrafik efter en Flex-tur
på tlf. 87 40 83 00.
Du kan ringe alle dage 7.00 – 20.00. Flextur skal bestilles mindst en time før du
vil afsted. Billetten koster kr. 35, 00, hvis
turen er indtil 3 kilometer lang Er i to el­
ler flere som bestiller samme Flex-tur er
det kun den første som betaler fuld pris.
Øvrige passagerer kommer med for det
halve – altså kr. 17,50/tur. Er turen mere
end 3 kilometer stiger billetprisen med
kr. 7,00/km. Når du ringer til Midttrafik
kan du få oplyst prisen. Se mere om Flex­
tur på www.midttrafik.dk
Trailerplads
På pladsen er to trailere som ikke har lejet
plads – Kontakt kontoret inden 3 måneder
hvis du har en trailer med nummerplade
LH 3230 eller HJ 3515. Trailerne vil blive
fjernet hvis ikke ejere melder sig.
Julen kommer
Som sidste år, vil der blive opsat juletræer
ved vores kontor og kiosk. Lysene vil blive
tændt den 1. søndag i advent. På vores
kontor vil der blive lidt julehygge den 3. søn­
dag i advent imellem kl. 11.00 og 14.00. Du
er velkommen til at kigge ind til lidt gløgg,
hjemmebagte småkager og æbleskiver.
Åbningstider på kontoret i H/F
Kontoret er åbent i vintersæsonen søn­
dage fra kl. 10-12.
Romaltparken
Kontoret åbnes også efter aftale – ring
på tlf. 20 85 43 50.
Tak for denne sæson
Du skal vide, at vi i bestyrelsen er meget
glade for al den hjælp og opbakning vi
mødes med fra alle sider. Vores fælles­
arbejde har givet gode timer og mange
gode” snakke” på kryds og tværs om
stort og småt i vores forening. Vores
kontor har været besøgt flittigt i hele
sæsonen og det sætter vi stor pris på.
Vi siger også tak til Festudvalget for de
gode arrangementer, som har været i
sæsonen. Det er kun dejligt, at alle er så
engagerede i at få alt til at gå på bedste
måde. Der er kommet mange gode for­
slag til ændringer og bestyrelsen vil søge
at føre disse ud i livet efter bedste evne.
Kom endelig med hvad du har på hjertet
– Ris eller ros modtages gerne – Det er
kun i fællesskab, at vi kan få og blive den
bedste forening for hver enkelt af os.
Tak fordi du har taget dig tid til at læse
vores indlæg. Vores indlæg til HaveNyt
skrives en måned før bladet udkommer,
så derfor kan der være sket en del i ko­
lonien som ikke nævnes i bladet. Har du
spørgsmål eller ønsker du at tale med
os i bestyrelsen, er du altid velkommen
til at ringe eller kigge ind på kontoret.
Vi ønsker alle medlemmer et godt ”Vin­
ter-hi”, en Glædelig Jul og et Godt Nytår.
Venligst og pbv
Inger Knudsen
Indlæg fra Roswitha, have RH-12
En kæmpe kompliment skal gives til
formand Inger, bestyrelsen Ib, Gert, Mo­
gens og Susanne for det kæmpe arbejde
de udfører her ude i vores dejlige koloni.
Altid imødekommende, hjælpsomme og
behagelige at snakke med. Tusind tak for
al Jeres praktiske arbejde med hensyn
til vedligeholdelse af de grønne områder
som tydeligt ses.
Venlig hilsen
Roswitha
SOMMERMENU
3 retter
Kr.
129,-
www.kogekonen.nu
Have Nyt | 11
VASEN
Ja det var så enden på denne sommer i
haveforeningen vasen, det var måske ikke
den bedste sommer vi kunne ønske os,
men der kommer jo heldigvis mange andre.
Angående trailere så må de ikke parkeres
på parkeringspladserne eller på vejene,
de skal parkeres på jeres egen grund.
De tilstødende små kanaler der er i ko­
lonien til at lede vandet væk fra haverne,
skal haveejerne selv holde rene så vandet
kan løbe frit ud til de store kanaler og til
sidst ud til pumpestationen. Kanalerne
kan jo gøres rene nu hvor der ikke er så
meget i haverne at holde, der skulle jo
nok være lidt tid til det hvis alle hjælper
hinanden. Vi har fået grus fra kommunen
det er blevet lagt forskellige steder i ko­
lonien, så hvis der er et hul i vejen hvor i
bor må i gerne bruge af det.
Kig nu til haverne af og til i vintermåne­
derne, der er jo også skønt om vinteren,
gå en tur i kolonien, så kan i jo lige se om
der har været ubudne gæster i husene
eller rådyrene har gnavet af æbletræet.
Tak for en dejlig sæson.
Tak til bestyrelsen for deres frivillige
arbejde
Tak til alle jer der har været på fællesar­
bejde i sommer.
Hilsen. Orla
12 | Have Nyt
VENEZUELA
www.kolonihavenvenezuela.dk
Havesæsonen er afsluttet for i år, og vi
(tror jeg godt jeg kan sige) venter alle­
rede på næste års havesæson. For mit
vedkommende synes jeg virkelig i år at
det er øv at vende snuden hjem for vin­
teren.
Det har fra bestyrelsens side været et
travlt år. Vi har haft mange projekter i
gang, og jeg synes det er blevet ganske
flot. Nogle af vores projekter har krævet
en del mere tid end andre og nogle af
dem har voldt os lidt problemer under­
vejs. Vi har f.eks. fået hele kiosk området
shinet op og vi har fået vores toilet/bad
vogn installeret og taget i brug. Vi har jo
i år fået nye vejnavne, vejskilte, og nye
havenumre. Jeg synes i har taget godt
imod det hele selvom det hos nogle har
voldt lidt problemer og givet os lidt eks­
tra arbejde. Der var fejl i leveringen af ha­
venummer skilte, og efter de har været i
restordre længe er de nu leveret og nogle
få mangler endnu at afhente. Alt dette
ses helt sikkert på vores regnskab når vi
kommer til den del, men meget af det vi
har lavet i år havde vi sparet op til og var
forventet. Vi har fået skabt et sted der
er både hyggeligt og rart for medlemmer
og gæster. Vores toilet/bad vogn og hele
området ved kiosken er blevet shinet op.
Det er blevet rigtig pænt og mange kom­
menterer også positivt på det. Det er
dejligt. Vi kan kun komme så langt fordi
vi har nogle stærke drivkræfter, både i
bestyrelsen men også medlemmer, der
talstærkt møder op og hjælper til. Er der
VENEZUELA
noget vi kan i Venezuela så er det at hjæl­
pe hinanden og fællesskabet. Det kan vi
bestemt godt være stolte af.
Fællesarbejder har også i år været en stor
succes. Rigtig mange medlemmer mø­
der op og giver en hånd med. Vi er faktisk
tit så mange at vi næsten ikke kan finde
opgaver til jer alle. Men pyt. Det vigtigste
er at vi har en hyggelig dag med masser
af socialt samvær. Det er jo også en dag
hvor man skaber nye kontakter. Stor ros
for at I møder op til de dage. For os er det
ikke så vigtigt om man kan byde med de
store fysiske kræfter eller man tilbyder
sig med let arbejde, det handler mere om
at skabe sammenhold og når vi kan klare
det og samtidig få lavet lidt (læs meget)
så er det jo helt perfekt. Min kontor tid om
9 El-installation
9 Alarm & sikring
onsdagen har været en succes i år. Rigtig
mange medlemmer har kigget forbi med
stort og småt og jeg synes vi har fået
nogle gode snakke. Vi kan ikke altid være
enige når der er 149 haver i en koloni. Vi
forsøger i bestyrelsen efter bedste me­
ning og vilje at behandle alle ens og lige­
værdigt.
Nogle medlemmer har haft en del ud­
fordringer med at få leveret pakkepost i
haven efter vi har fået de nye adresser.
Ligeledes har vi haft problemer med taxa
som ikke har kunnet finde vejene hos os.
Bestyrelsen har via Kredsen haft kontakt
til kommunen og fået følgende svar. Pak­
keposten er i gang med at installere nyt it
system så det skulle gerne løse sig. Mht.
taxa skal de opdatere deres udstyr i de
9 Industri
9 Hvidevare
Assentoft Tlf. 8649 4171 [email protected] VAEL.DK
Have Nyt | 13
VENEZUELA
enkelte vogne, og det skulle også gerne
løse sig.
En lille fodnote mht. at få leveret pakke­
post eller alm. Post i haven i sommer­
halvåret, kræver det en postkasse, med
tydelig navn på. Det er ikke nok med et
post rør som mange har i Venezuela. Og
så skal den sidde ved lågen ved vejen,
men det skulle ikke være noget problem
for det er jo allerede besluttet i Venezu­
ela at det skal være sådan.
Ny indgangsvej for tung trafik: Kommunen
har besluttet at lave en ny indgangsvej,
for den tunge trafik for at aflaste broen.
Kommunen afholder udgifterne til den. Vi
satser stærkt på at blive inddraget i be­
slutningen om samme, når de har kigget
lidt mere på det. Jeg har aftalt med Per
(Kredsformand) at vi vil bede om et møde
med dem ligeså snart de har noget klar at
arbejde med. Det samme gælder for vores
affaldsløsning. Den nuværende placering
af containerne er kun midlertidig.
Vi har i år haft mange deltagere af Sol­
sikke & Græskar konkurrencerne.
SOLSIKKE KONKURRENCE:
1. Mads Ries (3,21mtr.)
2. Kim Kruse (2,90mtr.)
3. Lasse Ries (2,87mtr.)
4. Bob Nicholson (2,34mtr.)
5. Inge Thomassen (2,17mtr.)
14 | Have Nyt
6.Delt Gunnar Vitting (1,99mtr.)
Delt Jesper Jensen (1,99mtr.)
7.Søren Viborg (1,58mtr.)
8. Maria & Rune (1,43mtr.)
Græskarkonkurrence:
1. Gunnar Vitting (7,8kg.)
2.Vu anh Lam
3. Lasse Ries
4. Maria & Rune
5. Bob Nicholson (-)
6.Rene Rasmussen (-)
Ved vores solsikkekonkurrence får de 3 hø­
jeste en præmie incl. diplom, og ved græs­
kar konkurrencen får de 2 deltagere med
det største/tungeste præmie, incl. Diplom.
Præmierne med diplomer overrækkes
ved vandlukning.
Vores bålplads er åben fredage, lørdage
og søndage fra kl. 12 vinteren over.
Generalforsamling 2016 bliver afholdt i
Remisen lørdag den 6. februar.
Så husk at sætte kryds i kalenderen.
Mere om dagen når vi nærmer os.
Husk vi både har en Facebook grup­
pe ”Venezuela haveforening” og vores
hjemmeside www.kolonihavenvenezu­
ela.dk, som vi bruger til information og
andet godt.
På bestyrelsens vegne
Helle
bestyrelsen, formænd
Bjergbyparken: Mariann Nielsen
Vilhelm thomsens plads 1, 2 th
Tlf. 40 83 34 64
[email protected]
Romaltparken: Inger Knudsen
Dronningensgade 13 st, 8900 Randers C
Tlf. 20854350
[email protected]
Vasen: Orla K. Nielsen
Borgmestervangen, 6. 1 tv.
8900 Randers C · Tlf. 22 48 90 96
[email protected]
Venezuela: Helle Ø. Thorsen
Falkevej 1 st. Lej 5, 8930 Randers NØ
Tlf. 28 15 34 05
[email protected]
Vorupkærparken: Dennis Lind
Husarvej 20 1/th, 8930 Randers NØ
Tlf. 53 54 74 28
[email protected]
Dronningborgparken: Peter Tvernik
Scandiagade 1, st. tv.
Tlf. 86 41 99 92 · Mobil: 30 99 42 69
[email protected]
Ulvehøj: Kai Søe Gade
Sjællandsgade 58, 8900 Randers C
Tlf. 23 71 06 85
[email protected]
Vestre Enghave: Per Sørensen
Kredsbestyrelsen, Vestergade 48
8900 Randers
Tlf. 40 43 35 16
Fjordglimt: Carl Pedersen
Ørnebakken 1, 9560 Hadsund
Tlf. 98 57 48 79
[email protected]
praktiske oplysninger
HAVENYT medlemsblad for
Østjyllands kreds
Telefon 86 42 95 22
Ansvarshavende redaktør:
Per Sørensen
Fredensgade 2, 1. tv., tlf. 40 43 35 16
Kredskontor:
Vestergade 48, Randers
Kontortid: Onsdag kl. 17-19
Tlf. i kontortiden: 86 42 95 22
[email protected]
Kredsbestyrelsen:
Per Sørensen, Formand
Fredensgade 2, 1.tv., tlf. 40 43 35 16
[email protected]
Kasserer: Bitten Christensen
Tlf. 86 41 95 50
Næstformand:
Gunnar Vitting, Venezuela
Kasper Rix, Vorupkær
Orla Nielsen - V
Jacob Matz - B
Marianne Andersen - D
Carl Pedersen - F
Egon Søjberg - VK
Havekonsulent
Henning Nygaard
Tlf. 22 81 05 70
bedst mellem 18-20
Tryk: BUCHS AS
ØSTJYLLANDS KREDS
Have Nyt | 15
Kolonihaveforbundet, Vestergade 48, 8900 Randers