Datablad - Skalflex

SKALFLEX MULTIPUDS®
Pudse- og filtsemørtel med fantastisk vedhæftning
Produktinformation
Tekniske egenskaber
Skalflex Multipuds® er en cementbaseret pudse- og
filtsemørtel med fantastisk vedhæftningsevne. Skalflex
Multipuds® er let at arbejde med og hæfter på ethvert
fast og rengjort underlag ude og inde. Skalflex Multipuds® hærder uden svindrevner.
Velegnet som reparationspuds – også på malede områder.
Dog ikke velegnet til pudsning af større malede overflader
udvendig, da det kan øge risikoen for overfladespændinger.
Velegnet som vandskuringsmørtel og til filtsning af fliser.
Skalflex Multipuds® hæfter på selv glatte underlag som
f.eks. fliser, gipsplader og faste, malede overflader.
Skalflex Multipuds kan forstærkes med armeringsnet i
forbindelse med reparation. Det er vigtigt, at nettet
placeres i den yderste tredjedel af pudslaget, og arbejdes
ind i pudslaget. Der efterfyldes efter behov.
®
Anvendes sammen med Skalflex Armérstål til udbedring
af sætningsrevner.
Klargøring af underlag
Underlaget skal være rengjort, fast og bæredygtigt.
Sugende underlag skal forvandes før Skalflex Multipuds®
påføres. Stærkt sugende underlag skal grundes med
Skalflex Beto-Binder opblandet med vand i forholdet 1:3.
Opblanding
Blandes i forholdet max. 0,2 liter rent, koldt vand pr.
1 kg Multipuds®. Vandmængden tilpasses efter opgavens
art og underlagets sugeevne. Opblanding sker med
hurtiggående røreværk. Konsistensen skal være fed og
homogen.
Påføring
Skalflex Multipuds® påføres med stålbræt eller spartel.
Efter påføring skal Multipuds® tørre i nogle få minutter,
inden der filtses med svamp.
Ved spartling af glatte underlag påføres Skalflex Multipuds®
som et bindelag, som skal tørre i ca. 12 timer afhængig af
rumtemperatur. Herefter trækkes der et nyt lag på, og der
filtses med svamp.
Gode råd
For at opnå større fylde ved stor lagtykkelse kan der
tilsættes 10-25% tørret kvartssand 0,4-0,8 mm.
Må ikke anvendes på gangarealer eller trædeflader.
Den færdige blanding skal anvendes inden for 2 timer.
Nybehandlet overflade beskyttes mod vejrliget.
Må ikke påføres i direkte solskin.
Til efterbehandling i vådrum anvendes vådrumsmaling
eller lign.
Rengøring
Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.
Skalflex A/S · Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · Fax 86 61 21 99 · [email protected] · www.skalflex.dk
11/2015
Skalflex Multipuds®
Teknisk data
Anvendelse:
Opblanding:
Forbrug:
Lagtykkelse:
Kornstørrelse: Massefylde:
Hærdeperiode:
Overmalbar:
Døgntemperatur:
Opbevaring:
Som pudse- og filtsemørtel ude og inde
0,20-0,25 liter rent, koldt vand pr. 1 kg Skalflex Multipuds®
Vandmængden tilpasses opgavens art
Ca. 1 kg/mm/m2 afhængig af opgavens art
og underlagets sugeevne
1-3 mm
0,8 mm
I løs vægt: 1,35 g/cm3
28 døgn ved +20°C
Indendørs efter ca. 7 døgn, udendørs efter 28 døgn
Min. +5°C
Tørt og frostfrit
Sikkerhedsmærkning
FARE
H315 Forårsager hudirritation.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P260a Indånd ikke pulver.
P280f Bær beskyttelseshandsker, øjen- og ansigtsbeskyttelse.
P305/351/338
VED KONTAKT MED ØJNENE:
Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelt
kontaktlinser, hvis dette kan gøres. Fortsæt skylning.
P313 Søg lægehjælp.
20 kg, DB-nr: 5344208
15 kg, DB-nr: 5172091
5 kg, DB-nr: 5172092
Chromatindhold: Mindre end 2 mg/kg tørt produkt.
Anvendelsesmuligheder
Reparation af pudskader
inde og ude
Filtsning af fliser og
klinker før maling
Kan forstærkes med
armeringsnet
Ilægning af
armeringsstål
Tyndpuds/
Vandskuring
Arbejdsvejledning til filtsning på fliser
Fliserne rengøres grundigt
med Skalflex Grundrens.
Kalk skal også fjernes.
Skalflex Multipuds® påføres
som et bindelag, som skal
tørre ca. 12 timer.
Med stålbræt påføres
Skalflex Multipuds® i et
jævnt lag.
Efter nogle minutter filtses
overfladen jævn og ensartet
med let fugtet filtsesvamp.
Efter hærdning kan overfladen viderebehandles efter
ønske.
Skalflex A/S · Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · Fax 86 61 21 99 · [email protected] · www.skalflex.dk