2015 februar - Brøndby Kommune

Nyhedsbrev
For Idræt og Fritid i Brøndby Kommune
Nyhedsbrevet er udsendt af:
Brøndby Kommune
Børne-, Kultur-, og
Idrætsforvaltningen
Park Allé 160
2605 Brøndby
Tlf. 4328 2828
e-mail [email protected]
www.brondby.dk
Elever på Brøndbyøster Skole i ’Biologien Danser’ 2014.
Hvordan samarbejder man med folkeskolen?
Ny vejledning skal hjælpe foreningsliv og skoler til at samarbejde om den åbne skole.
Kulturministeriet har udviklet en
hjemmeside og et hæfte med
inspiration til og information om
hvordan man kan gribe samarbejdet med skolen an. Frivillige foreninger og idrætsklubber kan her
få viden om, hvordan de griber
samarbejdet med folkeskolen an
og udvikler forløb, der lever op til
folkeskolelovens krav.
Udover en vejledning til, hvordan
kultur- og foreningsliv kan gribe
samarbejdet med folkeskolen an,
er der også en samling på 20 cases, hvor kultur- og foreningslivets
aktører til inspiration for andre har
delt deres gode samarbejdsprojekter.
Materialet giver en kort introduktion til folkeskolereformen og hensigten med den åbne skole. Det
handler kort fortalt om at bringe
lokalsamfundet i spil og hvordan
man får det til at indgå i skolens
hverdag.
Det kan virke svært for den enkelte forening at se, hvordan man
kan byde ind på den lokale skole,
men i materialet forsøger man at
forklare og forenkle rammerne
for undervisningen i folkeskolen.
Derudover gives der eksempler på
samarbejder med meget forskelligt
indhold og form fra det ’virkelige’
liv, som skal fungere som inspiration til hvordan man lokalt kan tænke samarbejde.
Skolerne er ifølge reformen forpligtet til at samarbejde, men skolerne
bestemmer selv hvordan samarbejdet skal foregå. Af eksempler
på tiltag her i kommunen, kan
nævnes Brøndbyøster Skoles initiativ til en lokal tænketank om udvikling af samarbejder. Foreninger
der gerne vil vide mere om mulighederne for samarbejde eller måske har en idé til et samarbejdsprojekt, opfordres til at kontakte den
lokale skoles ledelse.
Se hjemmeside og hæfte på
kulturstyrelsen.dk.
Søg midler fra Den fælles kommunale idrætspulje
En pulje henvendt til idrætsforeninger der har mod på at afprøve
aktiviteter for børn og unge med
handicap.
Formålet med at etablere en
fælleskommunal idrætspulje er
at støtte op om nye idrætstilbud
for børn og unge med handicap
på tværs af kommunegrænserne
- med henblik på, at flere på sigt
kommer til at dyrke deres idræt i
almindelige idrætsklubber. Aktiviteterne skal være rettet mod særligt ressourcekrævende grupper
af handicappede børn og unge
(under 25 år) – og skal forankres i
den frivillige idræt.
Brøndby Kommune deltager i samarbejdet sammen med 13 andre
kommuner i hovedstadsområdet
og Dansk Handicap Idræts-Forbund er ansvarlig for den daglige
administration af puljen. Kommuner, idrætsklubber og andre
interesserede kan søge tilskud til
opstart af idrætsprojekter. Se mere
på www.dhif.dk under Aktiviteter.
Eksempler på projekter der har
opnået støtte er bl.a. Leg og bevægelse for børn med ADHD og
autisme i Gladsaxe Gymnastik,
basket for udviklingshæmmede i
Jonstrup Basket og ski for børn og
unge med funktionsnedsættelser i
Hareskov Skiklub.
Ansøgninger kan indsendes løbende til:
Att.: Ole Ansbjerg
Dansk Handicap Idræts-Forbund
(DHIF) Idrættens Hus, 2605 Brøndby
Tlf.: 2946 5014, e-mail: [email protected]
Kulturministeriets nye hæfte til
frivillige foreninger og idrætsklubber om hvordan man kan gribe
samarbejdet med skolen an.
Aktivitets- og trænertilskud
Brøndby Kommune yder tilskud
efter Folkeoplysningsloven til de
foreninger der ansøger om aktivitets- og trænertilskud. Aktivitetstilskuddet udgør i 2015 330 kr.
pr. medlem under 25 år. Minimumstaksten for trænertilskuddet
pristalsreguleres hvert år, så der
sker en udligning af den laveste
takst til den højeste takst. Det
vil derfor i 2015 fortsat være de
foreninger med de laveste takster,
der vil få en stigning i trænertilskuddet pr. medlem under 25 år.
Ansøgningsfristen for aktivitets- og
trænertilskud er d. 1. november
2015.
Din forening i billeder
Du synes sikkert at lige præcis din
forening er den bedste forening
i hele kommunen? Men kan du
også vise hvorfor gennem billeder
og vil du gerne dele billederne
med hele Brøndby? Indsend de
bedste billeder fra din forening
om hverdagen i jeres forening,
en stævnetur, et arrangement i
foreningen e.lign. Så vil billederne
måske blive vist på kommunens
hjemmeside, i et nyhedsbrev eller
noget andet markedsføringsmateriale fra kommunen.
Send billederne som jpg-filer i
bedst mulig opløsning (500 kb til 1
MB pr. stk.) til e-mail [email protected]
brondby.dk og husk at skrive hvilken forening det er fra og hvad
billederne forestiller.
Februar 2015  Brøndby Kommune