2. aften - Egå Sejlklub

30-10-2015
Egå sejlklub
Duelighedsbevis
2. aften
Vinteren 2015/2016
Egå Sejlklub´s Sejlerskole
copyright © Egå Sejlklub
2015/16
2. aften
Udlevering af bestilte materialer
Repetition: Folder ”Lov og ret på vandet”
Søvejsregler:
1-3, 20-23 & 25
Navigation: Søkort
Opgaver:
1-5 og 60-61
Folder:
-
Egå Sejlklub´s Sejlerskole
copyright © Egå Sejlklub
2015/16
Lov og ret på vandet
Pjecen
Egå Sejlklub´s Sejlerskole
copyright © Egå Sejlklub
2015/16
Repetition
1
30-10-2015
Søvejsregler
Bekendtgørelse
Egå Sejlklub´s Sejlerskole
copyright © Egå Sejlklub
2015/16
Almindelige bestemmelser
Regel 1 – Anvendelse
Gælder for alle skibe i rum sø, der kan besejles af søgående
fartøjer.
Et skib er let når det IKKE ligger til kaj, for anker eller er på
grund.
Regeringer kan lave andre nationale regler
Danmark har særlige Danske regler
Regel 2 – Ansvar
Der skal altid tages forbehold for godt sømandskab
Egå Sejlklub´s Sejlerskole
copyright © Egå Sejlklub
2015/16
Regel 3 – Definitioner ---- lidt kedeligt 
a)
Skib omfatter enhver form for flydende materiel
b)
Maskindrevet skib betyder ethvert skib der fremdrives med motor.
c)
Sejlskib betyder et skib for sejl som ikke anvender motor.
d)
Skib der er i færd med at fiske betyder ethvert skibe der fisker med
garn, trawl, liner eller andet fiskeredskab.
e)
Søluftfartøj omfatter luftfartøj der kan manøvrere på vandet
f)
Skib der ikke er under kommando betyder et skib en eller anden
usædvanlig omstændighed er ude af stand til at manøvrere.
g)
Skib der er begrænset i sin evne til at manøvrere betyder et skib der
er i gang med.
1. Udlægge sømærker, undersøisk kabel, rørledning
2. Uddybning
3. Modtage eller afgive forsyninger, overføre personer, proviant eller ladning
mens det er let
4. Starte eller modtage luftfartøjer
5. Minerydning
6. Slæbearbejde
Egå Sejlklub´s Sejlerskole
copyright © Egå Sejlklub
2015/16
2
30-10-2015
Regel 3 – Definitioner – fortsat
h)
Skib der er hæmmet af sin dybgang betyder skib med stor
dybdegang som dermed kan have begrænsede manøvre
muligheder
i)
Skib der er let er et skib der ikke ligger til anker, ligger ved kaj
eller står på grund
j)
Skibs længde bredde er skibets største længde og bredde
k)
I sigte af hinanden betyder visuelt observeret kontakt
l)
Nedsat sigbarhed betyder nedsagt pga. tåge, sne regn, sandstorme
m) WIG (Wing IN Ground) er en enhed der flyver tæt ved
vandoverfladen
Egå Sejlklub´s Sejlerskole
copyright © Egå Sejlklub
2015/16
Skibslys og signalfigurer – regel 20-31
Regel 20 - Anvendelse
Skibslys føres fra solnedgang til solopgang og i usigtbart vejr.
Signalfigurer føres om dagen.
Egå Sejlklub´s Sejlerskole
copyright © Egå Sejlklub
2015/16
Regel 21 – Definitioner
Sidelys skal vises i 112½º
så det lyser ret forud til til 22,5º agten for tværs
Agterlys skal vises i 135º
så så
det
lyser
67,5º
hver
af skibet
det
lyserfra
fra agterud
agterud tiltil67,5º
påpå
hver
sideside
af skibet
Toplys skal vises i 225º
så det lyser ret forud til til 22,5º agten for tværs på
hver side af skibet
I både under 20 m. må
sidelys føres i en
sammesat lanterne
Egå Sejlklub´s Sejlerskole
copyright © Egå Sejlklub
2015/16
3
30-10-2015
Regel 21 - fortsat
Slæbelys skal
vises i 135º
Gult slæbelys skal vises i 135º
så det lyser fra agterud til 67,5º på
hver side af skibet
Egå Sejlklub´s Sejlerskole
copyright © Egå Sejlklub
2015/16
• Lys synligt hele horisonten rundt betyder et lys, der viser et ubrudt
lys over en bue af horisonten på 360º
• Blinklys betyder et lys, der blinker med regelmæssige mellemrum
med en frekvens på 120 blink eller derover i minuttet.
Rødt
blinkende
lys
Alle muligheder for kombinationer af lys, der kan ses ”hele vejen rundt”
Regel 22 Skibslysenes synlighed
Toplys
Sidelys
Agterlys
Slæbelys
> 50 m
6 sm
3 sm
3 sm
3 sm
20–50 m
5 sm
2 sm
2 sm
2 sm
12-20 m
3 sm
2 sm
2 sm
2 sm
< 12 m
2 sm
1 sm
2 sm
2 sm
Egå Sejlklub´s Sejlerskole
copyright © Egå Sejlklub
2015/16
Regel 23 – Maskindrevet skib der er let
Viser to toplys - et forude og et agten for og højere – samt side og agterlys.
Der må vises kun et
toplys ved under 50 m
Luftpudefartøj viser
desuden gult blink
WIG viser desuden
rødt blink
Egå Sejlklub´s Sejlerskole
copyright © Egå Sejlklub
2015/16
4
30-10-2015
Regel 23 - fortsat
Under 12m kan vise et
hvidt lys der er synligt
hele horisonten rundt
samt sidelys.
Under 7m og
7knob kan vise
et lys der er
synligt hele
horisonten rundt.
I maskindrevet skib under 12 m. kan
toplys/lys hele vejen rundt placeres
uden for bådens diametralplan.
Forudsætning er at sidelys er anbragt
i sammensat lanterne i bådens
diametralplan.
Egå Sejlklub´s Sejlerskole
copyright © Egå Sejlklub
2015/16
Regel 25 – Sejlskib der er let og robåde
Viser side og agterlys.
Robåde og sejlbåde under
20m kan føre en
sammensat lanterne på
eller nær mastetoppen for
sidelys og agterlys.
Egå Sejlklub´s Sejlerskole
copyright © Egå Sejlklub
2015/16
Regel 25 - fortsat
Sejlbåde kan føre rød- over grøn
lanterne synlige hele vejen rundt,
foruden side og agterlys
Under 7m skal der være en
elektrisk lygte ved hånden eller
tændt lanterne med hvidt lys
Sejlbåd for sejl og samtidigt fremdrives med
maskine skal vise kegle med spidsen nedad
Egå Sejlklub´s Sejlerskole
copyright © Egå Sejlklub
2015/16
5
30-10-2015
Søkort
Jordens overflade er opdelt i et koordinatsystem
bestående af længdegrader (meridianer) og
breddegrader (breddeparalleler).
Og Egå sejlklub ligger på 56°12,6’N – 10°17,5’Ø
Meridianer er tænkte halvcirkler der går fra geografisk nordtil sydpol og som har en længde på 20000 km. Der er 360
længdegrader. Nulmeridianen (prime) går ”gennem”
Greenwich. Første meridian øst herfor kaldes 1º østlig længde
og første meridian vest for kaldes 1º vestlig længde og så
fremdeles. Sidste meridian modsat nulmeridianen benævnes
180º længde. Afstanden mellem længdegraderne bliver
mindre jo tættere man kommer på polerne. Ved ækvator er
afstanden 111,12 km.
Breddeparalleller også kaldet breddegrader er cirkler, der går
rundt om jorden vinkelret på længdegraderne.
Breddegraderne har samme indbyrdes afstand overalt på
111,12 km. Den længste er ækvator og er 0º og de bliver
kortere jo tættere man kommer på polerne. Der er 90 breddegrader nord for ækvator benævnes nordlig bredde ligesom
de 90 breddegrader syd for ækvator benævnes sydlig bredde.
Egå Sejlklub´s Sejlerskole
copyright © Egå Sejlklub
2015/16
Repetition
Bredde- og længdegraderne underopdeles i
minutter og sekunder.
En grad opdeles i 60 minutter og et minut i 60
sekunder ell. mere moderne som decimalt.
Et breddeminut svarer til én sømil, 1852 meter.
(20000 km / 180 / 60 = 1852 m = 1 sømil)
Så en sømil er lig med et minut ell. omvendt 
En position er skæringspunktet mellem en
bredde-parallel og en meridian (mellem en
breddegrad og en lændegrad).
Bredden angives normalt først og opmåles i
kortets højre eller venstre side mens længden
opmåles øverst ell. nederst i kortet.
Notation
Egå Marina har positionen 56 grader 12,6 minutter nordlig bredde, 10 grader
17,5 minutter østlig længde.
Som moderne notation:
56° 12,6' N 10° 17,5' Ø.
Ældre: 56° 12’6 N 10° 15’5 Ø, Ældre med sekunder: 56° 12’36" N 10° 17’30" Ø.
Egå Sejlklub´s Sejlerskole
copyright © Egå Sejlklub
2015/16
Repetition
Søkortets (og i øvrigt langt de fleste kort) projektion – Mercator projektion.
På et kort skal de krumme linjer ”rettes ud” til
rette linjer – mercator projektion. Dette medfører
en mindre men stigende unøjagtighed.
Afstanden mellem breddeparallellerne bliver
derfor større jo længere man kommer mod nord
og syd.
Udsnit af kort 112 – Århus
bugt
Afstanden på et søkort skal måles i kortets venstre eller højre side
ud for hvor positionen bestemmes, hvor 1 minut = 1 sm = 1852 m.
Egå Sejlklub´s Sejlerskole
copyright © Egå Sejlklub
2015/16
Repetition
6
30-10-2015
Kort 112 Århus Bugt
bemærk nedenstående er fra
et lidt ældre kort.
WGS84 er det datum/refence der anvendes for
fastsættelse af korrekt position. En GPS skal
indstilles i forhold til dette. For WGS84 gælder
at reference meridianen ligger 122 m. øst for
Greenwich.
Studer alle forhold på kortet som målestok (hvor lang er en sømil), gældende
dybder, noter, farver, linjer, planer (fx
havneanlæg/farvandsområder) mm.
Rettelser, udgave, trykt, kort.
Egå Sejlklub´s Sejlerskole
Havneplan er ofte markeret
på kortene.
Alle havne kan ses i
publikationen Den Danske
havnelods som opdateres
ugentlig. Er i dag kun
tilgængelig på nettet.
Den danske havnelods
Egå Sejlklub´s Sejlerskole
copyright © Egå Sejlklub
2015/16
Bemærk at denne er vist
med minutter og sekunder.
copyright © Egå Sejlklub
2015/16
”Kort 1 • INT 1” indeholder
symboler, forkortelser og
begreber, der anvendes i såvel
internationale som nationale kort.
Er i dag kun tilgængelig på
nettet Hent kort 1
Egå Sejlklub´s Sejlerskole
copyright © Egå Sejlklub
2015/16
7
30-10-2015
Søkorts rettelser foretages ca.
ugentlig af Geodatastyrelsen.
Bl.a. på baggrund af Efterretninger for
søfarende der udgives ugentlig af
Søfartsstyrelsen
Søkortrettelser
Efterretninger for søfarende
Egå Sejlklub´s Sejlerskole
copyright © Egå Sejlklub
2015/16
Så skal vi arbejde lidt med kortet
Udtage position
Position føres vandret ud i højre ell.
venstre skala for bredde og derefter lodret ud til kortets øverste
ell. nederste skala for længde
Egå Sejlklub´s Sejlerskole
copyright © Egå Sejlklub
2015/16
Afsætning position
Positionens bredde
afmærkes i højre eller
venstre skala og længde
afmærkes i øverste ell.
nederste skala.
Disse føres nu vandret og
lodret ind for at afmærke
position.
Egå Sejlklub´s Sejlerskole
copyright © Egå Sejlklub
2015/16
8
30-10-2015
Kurs og distance
Positioner ”afmærkes” og kurslinial
bringes i plan med længdegrad ell.
breddegrad og drejes nu til den ønskede
position og kursen aflæses ell. afsættes.
Afstand
Måles med passer og aflæses i kortes
højre ell. venstre skala.
Egå Sejlklub´s Sejlerskole
copyright © Egå Sejlklub
2015/16
Forsøg nu med opgave 60 og 61 !!!
Hjemme til næste gang opgave: 1-5
Opgaverne er fra side 68 i Skipper bogen
Og derefter er det
Tak for i aften
Egå Sejlklub´s Sejlerskole
copyright © Egå Sejlklub
2015/16
9