Se hele etiketten for Hydrozid

Indhold: 250 ml HFC-134a (norfluran) 100 %.
Hydrozid® er ikke brandbart og kan bortskaffes med
almindeligt affald.
Fremgangsmåde: Hydrozid® sprayes på det givne
hudområde direkte fra beholderen. Der sprayes
fra 2-3 cm afstand og i 2-6 sekunder, afhængigt af
læsionens placering.
til behandling af vorter
I løbet af én behandling anbefales op til 6 gentagne
fryse-tø cyklusser – med op til 1/2 minuts mellemrum.
Den samlede tid, der sprayes på læsionen, skal holdes
inden for den anbefalede maksimale behandlingstid.
Ved let tryk på sprayhovedet opnås en fin, tynd stråle.
Ved hårdere tryk opnås en større, kraftigere stråle.
For at undgå at beskadige det omgivende raske væv
kan en vedlagt applikationsskabelon anvendes ved
at vælge det hul i skabelonen, der svarer til størrelsen
af den enkelte læsion. Ved lettere/kraftigere tryk
på sprayhovedet tilpasses strålen det valgte hul i
skabelonen.
I nogle tilfælde kan gentagne behandlinger være
nødvendige for helt at fjerne hudlæsionen. Når
gentagne behandlinger er nødvendige, anbefales et
behandlingsinterval på 1-2 uger.
Anbefalede maksimale behandlingstider
for forskellige typer læsioner:
Total
Hudlæsion
behandlingstid
Hudlæsion
Verruca plantaris
Verruca plantaris
vulgaris
Verruca
Verruca
Verruca vulgaris
plana
Verruca
Keratosisplana
seborrhoica
Keratosis
seborrhoica
Lentigo (facial)
Lentigo
Lentigo (facial)
(non-facial)
Lentigo (non-facial)
Acrochordon (stilkevorte)
Acrochordon (stilkevorte)
Keratosis actinica (facial)
Keratosis actinica (facial)
Keratosis actinica (non-facial)
Keratosis actinica (non-facial)
Molluscum contagiosum
Molluscum
contagiosum
Condyloma
Condyloma
Maks. behandlingsmax
18 sek
tid
i sekunder
max(6x6
18 sek
36
sek.)
36
sek.)
max(6x6
9 sek
18
sek.)
max(6x3
18 sek
36
sek.)
max(6x6
6 sek
12
(6x2
sek.)
max 18 sek
36 (6x6 sek.)
max 18 sek
36 (6x6 sek.)
max 6 sek
12 (6x2 sek.)
max 18 sek
36 (6x6 sek.)
max(6x3
9 sek
18
sek.)
max
18
36 (6x6 sek
sek.)
Kryoterapi kan give en stikkende eller brændende
fornemmelse på huden. Nekrose af epidermale celler
kan resultere i udviklingen af en blære. Fuld heling
tager omkring 10 til 14 dage. Overbehandling kan
medføre hypopigmentering, ar eller postinflammatorisk
hyperpigmentering.
Kontraindikationer: Kryoterapi er kontraindiceret
hos patienter med cryoglobulinemia, Raynauds
sygdom, kuldeurticaria, bloddyskrasier eller usikker
diagnose.
Forsigtighed: Spray aldrig på slimhinder, åbne sår,
rifter samt sart eller eksematøs hud. Forsigtighed
tilrådes med hensyn til behandlingstid hos børn og
personer med sart og aldrende hud. Spray ikke på
rask hud. Uforsigtig anvendelse kan føre til uønsket
beskadigelse af huden og det underliggende væv,
herunder nerver. Må ikke inhaleres. Undgå kontakt
med øjnene. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis
der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen
eller etiketten.
Advarsel: Beholderen er under tryk og kan briste
ved opvarmning. Beskyttes mod sollys. Må ikke
udsættes for temperaturer over 50 °C. Holdes væk
fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og
andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Må ikke
punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
Indeholder fluorholdige drivhusgasser omfattet af
Kyoto-protokollen HFC-134a.
De vedlagte applikationsskabeloner må kun
anvendes sammen med Hydrozid®. På grund af
risikoen for smitte bør hver skabelon kun anvendes
til én og samme hudlæsion.
Vigtigt: Hydrozid® bør kun anvendes af uddannet
sundhedspersonale. Læs etiketten før brug.
Hydrozid® kan bestilles på www.hydrozid.dk
250 ml 335
0543
0543
Se bunden af beholderen.
Se bunden af beholderen.
5050
MediLink A/S
e
10/002/07-DK-marts 2015
Hydrozid® bruges til kryoterapi af vorter og andre
hudlæsioner.
MediLink
A/S
Gammelmosevej
176A
Gammelmosevej 176A
DK-2800
Lyngby
DK-2800
Kgs.Kgs.
Lyngby
+45 7022 3015