Bilag 2.5 Cykeloptimeringsplan Torvegade

OPTIMERINGSPLAN
CYKELBY 2025
TORVEGADEKORRIDOREN
AUGUST 2015
HØRT I KORRIDOREN
“Her er utrygt som cyklist.
Rummet er smalt og man skal være
opmærksom hele tiden, da det virker
som, at alle har travlt. Særligt krydset
ved Strandgade er rædselsfuldt”
“Det er et gammelt historisk miljø.
Her er hyggeligt og rart at være med
en masse flotte kig”
“Her er for mange cyklister på for
lidt plads. Cykelstierne er for smalle.
Trafikken har voldtaget gaderummet”
Mandlig cyklist
Kvindelig cyklist
Kvindelig cyklist
“Det er godt at trafikanttyper er
adskilt på hele strækningen, det
skaber tryghed”
“Det er rigtig ubehageligt at færdes
her med så meget trafik. Især i
myldretiden er det helt umuligt”
Mandlig cyklist
Kvindelig cyklist
“Det er fint, at buspassagerer
og cykler er adskilt af fliser (red.
busperroner) ved Christianshavns
Torv. Det burde der også være ved
stoppestedet lige efter Strandgade”
Kvindelig buspassager
SET I KORRIDOREN
UNIK LOKALIDENTITET
Torvegade er karakteriseret ved både sine ældre købmandsgårde og borgerhuse samt en række markante
funktionalistiske ejendomme, med Lagkagehuset som
det mest fremtrædende.
CHRISTIANSHAVNS TORV OG KANALER
Christianshavns Torv og kanalerne markerer Torvegades og Christianshavns centrum og helt særlige miljø.
ET HEKTISK GADERUM
CAFE- OG HANDELSLIV
Torvegade opleves med sine store trafikmænger og
trange forhold for cyklister og fodgængere som et tæt
og hektisk gaderum.
Langs den centrale del af Torvegade er der i dag caféog handelsliv.
STADSGRAVEN
Torvegade går over Stadsgraven, som udgør et unikt
landskab, som definerer en præcis overgang fra Christianshavn til Amagerbro.
S.
2
FRA REGISTRERING TIL STRATEGI
TORVEGADEKORRIDOREN I FREMTIDEN
•
•
10.731
ga
de
Lagkagehuset
de
Lagkagehuset
Pr
Pr
in
in
se
se
ss
e
ss
e
ga
•
Ch
ris
tia
ns
ha
vn
Ka
na
l
•
•
•
Ka
na
l
St
ra
nd
g
•
•
NY OG ENKEL TRAFIKSTRUKTUR MED KUN FÅ
SVINGMULIGHEDER
BEDRE PLADS OG FREMKOMMELIGHED
FOR CYKLISTER
BEDRE FORHOLD FOR BUSPASSAGERER
OG ØVRIGE GÅENDE
ET MERE OVERSKUELIGT, TRAFIKSIKKERT
OG TRYGT VEJFORLØB
Ch
ris
tia
ns
ha
vn
ad
e
•
•
ad
e
•
37.500
14.500
SMALLE CYKELSTIER MED ET AF BYENS
HØJESTE ANTAL CYKLISTER
BUSSTOPPESTEDER UDEN PERRON
ELLER MED EN MEGET SMAL PERRON
MEGET BEGRÆNSET BENYTTELSE AF
VENSTRESVINGBANER IFT. DET AREAL
BANERNE OPTAGER
MANGE GÅENDE OG CYKLENDE PÅ
BEGRÆNSET PLADS GIVER ET UTRYGT
TRAFIKMILJØ
GADEN ER EN BARRIERE
BEGRÆNSET VISUEL OPLEVELSE AF
STADSGRAVEN
VARELEVERING SKER FRA BUSBANEN
St
ra
nd
g
24.000
TORVEGADEKORRIDOREN I DAG
Christianshavn
Torv
23.800
Christianshavn
Torv
25.300
11.000
Stadsgraven
Stadsgraven
Vej
Venstresving
Cykelsti
ENKLERE TRAFIKAFVIKLING
BEDRE FREMKOMMELIGHED
STØRRE TRYGHED
• SVINGMULIGHEDER FOR BILER REDUCERES
• TYDELIGERE DEFINITION AF
KRYDSNINGSMULIGHEDER
• BUSPERRON OG BUSBANER PRIORITERER
BUSSERNE
• BREDE CYKELSTIER MED FÅ STOP
• FLERE KRYDSNINGSMULIGHEDER
• BREDERE CYKELSTIER
• FÆRRE KONFLIKTER MED VENSTRESVINGENDE
BILER
• FÆRRE KONFLIKTER MELLEM CYKLISTER OG
BUSPASSAGERER
S.
3
LØSNINGSPRINCIPPER
TRAFIK
A
L
KA
N
SH
AV
N
CH
RI
ST
RA
N
ST
IA
N
KA
N
SH
AV
N
ST
IA
N
CH
RI
Vor Frelser
Kirke
Lagkagehuset
SS
E
N
A
L
Christians
Kirke
G
A
D
E
• Brede cykelstier på ca. 3 m i hele
korridoren
• Ny og bred busperron på min. 4 m på
Christianshavns Torv
• Virtuelle stoppesteder for busser
• Reduktion af biltrafikkens
svingmuligheder
• Bundet venstresving for cyklister fra
Knippelsbro mod Strandgade
• Fortove bevares som i dag
D
G
A
D
E
A
L
Udenrigsministeriet
SE
IN
D
E
CH
RI
ST
I
A
KR
N
O
N
SH
PR
AV
N
KA
Christianshavn
Torv
N
N
RO
Acciseboden
D
.
• Udnyttelse af arealer ved
sidevejsudmundinger til cykelparkering,
pusterum og varelevering
• Nye attraktive byrum ved
Dronningensgade, Acciseboden og
Stadsgraven
• Bedre kig mod Stadsgraven
IN
G
EN
S
G
A
BYRUM
Udsigtsplads
cykelstier
byrum
busperroner
Spisested
Ravelinen
Udsigtspladser
Stadsgraven
S.
4
TORVEGADE
FRA KNIPPELSBRO TIL VERMLANDSGADE
TORVEGADE
FRA KNIPPELSBRO TIL VERMLANDSGADE
I Kommuneplan 2011 er Torvegade kategoriseret som delvis strøggade og delvis bydelsgade. I ”Københavns Kommunes administrationsgrundlag for trafikledelse 2014-2018” har
korridoren delt prioritering mellem bus og
cykler, og er vist som en del af det overordnede bilnet.
Trafikalt set er gaden en gennemfartskorridor
præget af biltrafik med for lidt plads til cyklister. Alle trafikanter oplever dårlig fremkommelighed og gaden opleves som en barriere.
Trafikafviklingen virker rodet og utryg med
mange svingbevægelser og krydsende trafikanter.
Torvegade fungerer som Christianshavns hovedgade og midt på ligger Christianshavns
Torv som bydelens centrale byrum med adgang til metroen. Torvegade er karakteriseret
ved sine fine huse fra 1600- og 1700-tallet, en
række markante funktionalistiske ejendomme
fra begyndelsen af 1900-tallet og med nyere
bygninger som Ørkenfortet og Udenrigsministeriet ud mod havneløbet. Christianshavns
Torv er bydelens hjerte sammen med Christianshavns Kanal, der med de karakterfulde
trærækker, brolægning, vandflade og maritime miljø udgør et unikt træk for hele Christianshavn og for Torvegade. På samme måde
udgør Stadsgraven et unikt og historisk landskab.
BYRUM
Ved udmundingerne fra Wildersgade, Overgaden neden vandet og Dronningensgade
kan fortovene udvides til mindre byrum, med
mulighed for et pusterum fra det hektiske
byliv på Torvegade, til cykelparkering, begrønning mv. Ved Acciseboden kan cykelstien
føres hen over en lille torvedannelse. Den lave
buskbeplantning på begge sider af Torvegade kan udtyndes, så der skabes bedre kig
over Stadsgraven.
Herudover bør der fokuseres på en bedre
kobling fra Knippelsbro til Christians Bro og
Asiatisk Plads og en bedre stiforbindelse
langs Stadsgraven på tværs af Torvegade.
FREMKOMMELIGHED
Der bør etableres bredere cykelstier på hele
strækningen, så cyklisternes fremkommelighed forbedres. Derudover kan svingbevægelser for biltrafikken samles i de signalregulerede kryds ved Strandgade, overgaderne
og Prinsessegade. Det giver bedre fremkommelighed, en roligere trafikafvikling og færre
konflikter mellem cyklister og svingende biler.
Den bedste løsning opnås ved at forbyde alle
svingbevægelser, men det kan vise sig nødvendigt at bevare højresving ind og ud af de
mindre gader.
I krydset Torvegade-Strandgade kan der
etableres bundet venstresving for cyklister
fra Knippelsbro mod Strandgade, for at forbedre sikkerheden for de mange svingende
cyklister. For samtidig at forbedre fremkommeligheden for cyklister, der fortsætter ligeud mod Christianshavns Torv, kan der etableres en perron ved stoppestedet umiddelbart
efter Strandgade. Pga. de snævre pladsforhold foreslås perronen etableret som en virtuel bushelle, der kun er aktiv, når der er brug
for den. På øvrige tidspunkter kan cyklisterne
anvende cykelstien i sin fulde bredde.
På Christianshavns Torv er det muligt at etablere en mindst 4 m bred busperron i midten af gaden, der erstatter den eksisterende
midterhelle og de to eksisterende smalle
perroner, beliggende på ydersiden af cykelstierne. Der er i dag massive problemer med
fremkommelighed og sikkerhed langs de to
perroner, hvorfor etablering af én bred perron
midt i gaden vil kunne fjerne størstedelen af
disse problemer. Den brede perron vil give
buspassagererne en bedre oplevelse, ligesom
cyklisterne vil opleve passagen af torvet som
langt mere tryg og rolig end i dag uden de
mange konflikter med buspassagerer. Bussernes kørsel omkring perronen håndteres med
signalteknik og evt. midterlagte busbaner
frem mod torvet. Samtidig vil det formentligt
være nødvendigt at reducere trafikken til og
fra Dronningensgade.
rer at de lever op til Plus-net standard. Fortovene kan bevares som i dag, men da de ikke
er særligt brede, kan overvejes at etablere
bredere fortove på bekostning af busbanerne.
Om bustrafikken vil kunne afvikles uden busbaner bør derfor undersøges mere detaljeret,
da det vil være en stor gevinst for de lette
trafikanter. Samtidig bør det undersøges, om
Christmas Møllers Plads kan omlægges, så
trafikken fra Amager ikke i nær så høj grad
som i dag ledes direkte ind i Torvegade. Det
vil kunne reducere biltrafikken til fordel for fx
bussernes fremkommelighed.
Varelevering skal også tænkes ind i projektet. Den foregår i dag i busbanerne, men det
foreslås at flytte den til sidegaderne.
SKØNNET PRIS: 19 mio. kr.
Cykelstierne over torvet kan blive ca. 3 m
brede, som i resten af korridoren, hvilket sik-
TORVEGADE
BYLIVSEFFEKT
TRAFIKEFFEKT
P
5-10%
Ved Christianshavns Torv kan der etableres en ny, bred
midterperron, som sikrer bedre vilkår for de mange
buspassagerer.
På Torvegade etableres nye brede cykelstier, som sikrer
bedre fremkommelighed for gadens mange cyklister.
Ved gadeudmundinger kan etableres plads til fx pusterum og cykelstativer.
Udkigspladserne mod Stadsgraven langs Torvegade
kan revitaliseres og invitere til yderligere ophold.
!
10-15%
0%
10-15%
10-20%
10-15%
P
P
10-20%
10-20% 5-1010-20%
0 % 0% 10-25%
10-20%
%
!
”Krydset ved Strandgade er svært at
bevæge sig i som cyklist. Det samme
gælder ved torvet. Jeg kan ikke færdes i
det tempo, jeg gerne vil. Jeg bliver nødt
til at stå af og trække.”
”Her er trangt, men jeg kan komme frem
som cyklist i det tempo, jeg gerne vil. Her
er usikkert på grund af vareindlevering og
vejarbejde, og stien er smal. Byrummet er
hyggeligt.”
– Kvinde, cyklist
– Kvinde, cyklist
I krydset ved Strandgade etableres bundet venstresving
for cyklister fra Torvegade mod Strandgade.
S.
6
10
TORVEGADE N
Bør
sga
de
Knippelsbro
Fortov
Cykelsti
Busbane
s
vn
ha
n
av
H
ga
de
Vognbane
Vognbane
Busbane
en
SNIT A
V. WILDERSGADE
b
Kø
St
ra
nd
Virtuel busperron
Cykelsti
Fortov
Udenrigsministeriet
CHRISTIANSHAVN
Ved Wildersgade etableres et vejprofil
med
TORV
en/to busbaner, to vognbaner i midten, brede
cykelstier ca. 3 m og en virtuel bushelle, som
kun aktiveres, når bussen kører til perron.
ad
e
TORVEGADE S
W
ild
er
sg
TORVEGADE
A
ad
e
W
ild
er
sg
St
ra
n
Fortov
Cykelsti
Busbane
Vognbane
Støttepunkt
Busbane
Vognbane
Cykelsti
Fortov
Fortov
Cykelsti
Vognbane
Busbane
Busperron
Busbane
Vognbane
Cykelsti
Christianshavn
Torv
dg
ad
e
TORVEGADE S
OMBYGNING AF KRYDS
GATING SIGNAL
BUNDEN VENSTRESVING
SNIT B
V. PRINSESSEGADE
Ch
ris
tia
ns
Fortov
Cykelsti
Busbane
Vognbane
Støttepunkt
Busbane
Vognbane
Cykelsti
Fortov
ha
vn
ka
n
al
Christians
Kirke
OPGRADERING AF BYRUM
EKSISTERENDE BYRUM
CYKELSTI
BUSPERRON (V. WILDERSGADE VIRTUELT STOPPESTED)
Ved Prinsessegade kan det midterste areal
KØREBANE
benyttes som venstresvingsbane til PrinsesSVINGBANE
segade eller som støttepunkt for krydsende
BUSBANE
EVT. GANGFORBINDELSE TIL HAVNEKAJ
fodgængere.
OVERKØRBAR PLADS
Cykelstierne dette sted kan ligeledes blive ca.
3 m brede.
OMBYGNING AF KRYDS
GATING SIGNAL
BUNDEN VENSTRESVING
OPGRADERING AF BYRUM
EKSISTERENDE BYRUM
CYKELSTI
BUSPERRON (V. WILDERSGADE VIRTUELT STOPPESTED)
KØREBANE
SVINGBANE
BUSBANE
EVT. GANGFORBINDELSE TIL HAVNEKAJ
OVERKØRBAR PLADS
S.
7
OMBYGNING AF KRYDS
GATING SIGNAL
BUNDEN VENSTRESVING
Vor Frelser
Kirke
OPGRADERING AF BYRUM
ad
e
EKSISTERENDE BYRUM
G
CYKELSTI
BUSPERRON (V. WILDERSGADE VIRTUELT STOPPESTED)
ro
nn
in
ge
ns
TORVEGADE N
KØREBANE
D
SVINGBANE
BUSBANE
EVT. GANGFORBINDELSE TIL HAVNEKAJ
A
OVERKØRBAR PLADS
in
se
Pr
ad
e
B
Acciseboden
Pr
in
se
D
ss
e
ro
n
Dronningensgade kan lukkes for biler og i
stedet forvandles arealet til en ny og grøn
plads til det fredelige ophold, cykelparkering,
varelevering e.l.
ga
ni
de
ng
en
s
G
Fortov
Cykelsti
Busbane
Vognbane
Vognbane
Busbane
Virtuel busperron
Illustrationen viser, hvordan der kan etableres
en bred midterperron ved Christianshavns
Torv til busser samtidig med, at der etableres
brede cykelstier henover torvet.
ss
e
Ch
ris
tia
ns
ha
vn
ILLUSTRATION
V. CHRISTIANSHAVNS TORV
ga
de
ka
na
l
Christianshavn
Torv
Udsigtsplads
TORVEGADE S
CHRISTIANSHAVN
TORV
TORVEGADE
Udsigtsplads
Legeplads
Fortov
Cykelsti
Busbane
Vognbane
Støttepunkt
Busbane
Vognbane
Cykelsti
Fortov
Fortov
Cykelsti
Vognbane
Busbane
Busperron
Busbane
Vognbane
Cykelsti
Christianshavn
Torv
Udsigtsplads
Udsigtsplads
SNIT A
V. CHRISTIANSHAVNS TORV
Uden at reducere væsentlig i opholdsarealet på Christianshavns Torv er det muligt at
skabe en mere funktionel trafikløsning, som
sikrer gode vilkår for både cyklister, busser
OMBYGNING AF KRYDS
og buspassagerer.
GATING SIGNAL
Stadsgraven
Christmas Møllers Plads bør ombygges så
biltrafikken ikke ledes direkte ind i Torvegade.
BUNDEN VENSTRESVING
OPGRADERING AF BYRUM
EKSISTERENDE BYRUM
CYKELSTI
BUSPERRON (V. WILDERSGADE VIRTUELT STOPPESTED)
KØREBANE
SVINGBANE
BUSBANE
EVT. GANGFORBINDELSE TIL HAVNEKAJ
OVERKØRBAR PLADS
S.
8