Flow v(Nina Tange

FLOW
Et værktøjer til at skabe varige positive
tilstande i studie- og skolelivet
Frans Ørsted Andersen & Nina Tange
09-01-2015
1
PROGRAM




Hvad er flow?
Flow som positiv tilstand
Hvordan komme i flow?
Øvelser med flow
Hedonistiske positive følelser
 Hedonistiske: høj grad af nydelse og stimulans
med velbehag, tilfredsstillelse og
behovsopfyldelse.
 Er også flygtige og kan hurtigt overskygges af
andre både negative og positive følelser, som
kan give stærk ophidselse som fx mani, rus og
ekstase.
 Dette er IKKE flow
09-01-2015
3
Eudaimoniske positive følelser
Flow
kræver
engagement
 Er forbundet
med mere
viljestyrede handlinger og kan





involvere mod, samarbejde, vedholdenhed, disciplin, osv.
Er mere stabile og dybe og forbindes med interesse og
engagement.
De kan også dominere over andre følelser, så som
smerte, sorg, angst eller sult – og forekomme samtidig
Er ikke nødvendigvis positive i betydningen behag i
forhold til ubehag.
De har en mere sammensat struktur – og kan forbindes
med flow og meditation/mindfulness
Csikszentmihalyi:flow er en kompleks størrelse, hvor
interesse, engagement, motivation og læring kan bindes
sammen
09-01-2015

4
Sammenhæng mellem flow,
engagement og kreativitet
 Flow er en tilstand, der
er kendetegnet ved en
høj grad af fordybelse
og engagement.
 Samtidig giver flowtilstande en kreativ
mulighed: ”you can be
in flow without being
creative but you can’t
be creative without
being in flow”
(Csikszentmihalyi)
09-01-2015
5
HVAD ER FLOW?
Flow er en særlig
mental/ kropslig
tilstand, der kan opstå,
når vi i en udfordrende
og energikrævende
situation,
får ”beslaglagt”
bevidstheden, og
dermed glemmer os
selv og mister
tidsfornemmelsen. En
vej at gå mellem kaos,
stress og kedsomhed.
FLOW-KOMPONENTERNE
1. Merging of action and awareness
2. Centering of attention
3. Loss of self-consciousness
4. Feeling of control
5. Coherent, non-contradictory demands
6. Distortion of experience of time
7. Non-contradictory demands into (1) clear goals and
(2) unambiguous feedback
8. Challenge-skill balance.
DINE FLOW OPLEVELSER
Aktiviteter hvor du
 Er optimalt engageret og opmærksom
 Er tilpas udfordret
 mister tidsfornemmelsen
 Er koncentreret og klar i hovedet
 Er fuldstændig optaget af opgaven
 Ved hvad du skal gøre
 Oplever at have kontrol
 Tanker og handlinger er rettet mod
opgaven
(MED SIDEMANDEN – 5 MIN.)
 Find sammen frem til eksempler
 Hvornår? Hvor? : I hvilke sammenhænge / under hvilke
betingelser oplever du flow?
 Noter eksempler ned – du skal bruge dem senere…
 (Hvor ofte oplever du flow i dit liv?)
AKTUEL FLOW-FORSKNING (FØA)
”FUF”
fremtidens undervisningsfacilitet, der
handler om forsøg på at forbedre
naturfags-undervisningen i Danmark
og dermed øge elevernes interesse
for de såkaldte STEM fag (science,
technology, engineering and math).
www.universefonden.dk
HVORDAN KOMME I FLOW?
1.Flow er ikke et let
operationaliserbart begreb.
2. Flowtilstande kommer
som et biprodukt af
engagement (og
kompetence) i forskellige
aktiviteter og kan knyttes til
fx øvelse og mestring
3. Alligevel kan forskningen
sige noget om hvad der
generelt kan fremme flow.
4. Afgørende
støttebegreber handler om
”4M”: motivation, mål og
mening og mestring.
MÅL – MOTIVATIONENS ”HVAD”…
INDRE MÅL KAN VÆRE VIGTIGE FOR FLOW
 Ydre og indre mål:
 Y: udseende, penge,
titler, luksus, status, mv.
 I: bidrage til
fællesskabet, blive
dygtigere, gode
relationer til andre,
personlig udvikling
 Pointe: indre mål er mere
flow-skabende end ydre
Øvelse: Hvilke mål har du?
 Hvilke mål har du
 Interview hinanden
PRÆSTATION VS MESTRING
”Lærings-/mestringsmål” (vi prøver at
forbedre os i forhold til eget tidligere niveau)
er bedre for flow og giver bedre resultater og
forbedringer end ”præstationsmål (vi prøver
at forbedre os i forhold til andre / til eksterne
standarder eller normer for succes)
INDRE MOTIVATION OG FLOW
 Amotivation (helt uden





engagement)
Ekstern m (alene
motiveret af ydre faktorer)
Introjiceret m (”dårlig
samvittighed”)
Identificeret m (man kan
se pointen og værdien)
Indre motivation= flow
Pointe: jo bedre motiveret,
jo større chance for flow
FLOW FORTÆLLING
Par
 A fortæller om en flowoplevelse
 B er nærværende, koncentreret og
spørger engageret ind: Udforsk
detaljer via uddybende spørgsmål fx:
Hvad skete? Karakteristika? Hvem var
involveret? Hvad gjorde flow muligt?
Rammebetingelserne?
10 min: Nå begge – eller blot den ene…
FLOW måling – Kurz skala
ESM
studies
In a
project
aiming at
increasing
motivation
and
engagement
In science
EDUCATION
(FUF)
FLOW OG LÆRING
 Flow er også en
læringstilstand
 Man lærer og
præsterer bedre
når man er helt
absorberet i en
aktivitet og
alene fokuserer
på den
EKSEMPEL PÅ ”PEAK FLOW”…
…SKREV EN KRIMI I TOGET !

Hans Olav Lahlum (37): Historiker, politiker og
forfatter

”- Ja det var en sterk flow-opplevelse og
kanskje den sterkeste og mest langvarige jeg
noen gang har hatt i mitt voksne liv”.

”- Jeg hadde aldri tidligere skrevet en
kriminalroman men fik i toget så stor
inspirasjon at den kom helt av seg selv.”

- ”Min ven fortalte om oppgaven sin om sterke
norske kvinner og så begynte tankene at fly.
Jeg så det hele for meg og så skriblet jeg
først ned noen notater. Det var i starten en
hyperkreativ og usystematisk tankegang men
så plutselig kom hele historien i struktur og
sammenheng og jeg skrev som en gal”.
FLOW I MANGE FORSKELLIGE AKTIVITETER…
 Preben Collstrup - Multikunstner:
spiller flere instrumenter &
billedkunstner
Kommer også i flow ved:
 Læsning
 Madlavning
 Have- og naturaktiviteter
 Rigtig mange computeraktiviteter
I princippet kan alle aktiviteter være
flowskabende!
Flow:
udfordring + anstrengelse = mestring
FLOW
Match mellem vores kompetencer og udfordring
ANGST
UDFORDRING
HØJ
KEDSOMHED
LAV
LAV
09-01-2015
KOMPETENCE
HØJ
FLOW OG OPTIMAL YDEEVENE
 Forskningen viser, at
oplevelsen ”af at gøre
sit bedste” skaber
substantielle og
vedvarende positive
emotioner
 Optimal ydeevene
hænger sammen med
flow: den
fuldstændige ”opgave
orientering” og
selvforglemmelse kan
skabe enestående
performance.
GENERELLE FLOWFREMMENDE FAKTORER
1. Opstilling af klare, konkrete, meningsfulde og realistiske mål
2. Feedback - dvs. løbende og relevant tilbagemelding om
3.
4.
5.
6.
7.
hvordan man klarer sig.
En passende balance mellem færdigheder og viden på den ene
side og udfordringer på den anden. (Udfordringer og
kompetencer, der matcher hinanden. For store udfordringer
giver stress, for små kedsomhed ).
Fjernelse af distraherende faktorer.
Håndterbare, forståelige og præcise regler for arbejdet /
aktiviteterne
Mestring af mindfulness og / eller meditation
Arbejde med indre mål fremfor ydre
09-01-2015
24
ØVELSE: flow-skabelse i hverdagen
(…parøvelse i 5 minutter).
 Diskuter i hvilket omfang
hverdagslivets normale
rutiner forhindrer at I selv
/ jeres familie/ arbejdsog studiekammerater
kommer i flow?
 Hvad skal der til, for at
man i højere grad kan
tage højde for de 7
punkter til højre?
1. Opstilling af klare, menings2.
3.
4.
5.
6.
7.
fulde og realistiske mål
Feedback - dvs. løbende og
relevant tilbagemelding om
hvordan man klarer sig.
En passende balance
mellem færdigheder og
udfordringer
Fjernelse af distraherende
faktorer.
Håndterbare, forståelige og
præcise regler og rammer
Mestring af mindfulness og /
eller meditation
Arbejde med indre mål
fremfor ydre
NY PUBLIKATION 2013
 Præsenterer flow-teorien på
basis af ca. 45 nye interviews
med udvalgte “flowpersoner” foretaget i Norge,
Danmark, USA og Italien
 “Flow i hverdagen.
Navigation mellem stress,
kaos og kedsomhed” udgivet
af Dansk Psykologisk Forlag,
forår 13
ANDEN BAGGRUNDSLITTERATUR
…forfattet af FØA
 “Flow og fordybelse”,
Hans Reitzels Forlag,
2008.
 “Positiv psykologi i
skolen”, Dafolo Forlag,
2011”
 “Drengeakademiet”,
Dafolo, 2014