140 medarbejdere rykker ind i Casa Arenas skybokse og lounge

Se denne informations mail i en brows er
Nyt lokalt HR-netvæ rk - Vil du væ re med?
Hvordan forebygger man s tres s blandt medarbejderne, håndterer konflikter blandt kollegaer,
holder effektive MUS-s amtaler? Hvordan s ikrer jeg, at medarbejdernes kompetencer pas s er
til virks omhedens s trategi? Hvad er medarbejdernes rettigheder og pligter, og hvad er
arbejds giverens ? Hvem kan jeg s pørge til råds , når jeg er i tvivl, og hvad gør andre
virks omheder i s amme s ituation?
Erhvervs chef Torben Bus k fortæller i videoen her, hvad du får ud af at deltage i det nye HRnetværk. På baggrund af et indledende møde med en gruppe medlems virks omheder, har vi
udarbejdet et koncept med 6 netværks møder. Hvert møde vil byde på fagligt indhold fra en
indlægs holder, s amt mas s er af tid og plads til s parring deltagerne imellem.
Disse virksomheder har allerede tilmeldt sig:
Advodan Hors ens
Chem-Tec Plating A/S
Hai Hors ens A/S
Hors ens Ny Teater A/S
Hovedgårds & Omegns VVS
Mets o Denmark A/S
Oluf Jørgens en A/S
Rederiet Høj A/S
Ret & Råd, Sundhus et I/S
Small Danis h Hotels
Schur International A/S
Bus ines s Hors ens
Pris for medlemmer af Bus ines s Hors ens : 3.500,- kr. eks kl. moms . Øvrige 5.000,- kr. eks kl.
moms .
Se mere og tilmeld dig her
140 medarbejdere rykker ind i Casa Arenas skybokse og lounge
Lindorff Danmark A/S flytter i november ind i Cas a Arenas s kyboks e og lounge. Her s amler
virks omheden s ine 130-140 medarbejdere under ét tag, heraf 50-60 ans atte fra afdelingen i
Tås trup. Det er virks omhedens call center og bus ines s intelligence-afdeling, der rykkes til
Hors ens . I de s enes te måneder er 40 nye ans at og call centret s kal udvides med yderligere
14-16 pers oner. Moders els kabet Lindorff Group er et full-s ervice center for kredittjenes ter og
en af Europas førende aktører indenfor håndtering af fakturaer og andre finans ielle tjenes ter.
Hoveds ædet ligger i Os lo og virks omheden har afdelinger i 12 lande. Kilde: Hors ens
Folkeblad.
Revisionsfirmaet PwC udbygger relationer til Horsens
PwC s amarbejder i dag med en række s tørre og mindre kunder i Hors ens og rykker nu
tættere på for at udbygge s ine relationer til det lokale erhvervs liv. Med virkning pr. 1. juli
2015 vender Kurt Beck Peders en med Plus partner Revis ion + rådgivning "hjem" til PwC.
Læs hele pressemeddelelsen her
Deltag i fremstød for danske virksomheder i Chengdu, Vestkina
Unik mulighed for promovering af dans ke virks omheder i Hors ens Kommunes s øs terby,
Chengdu. Det dans ke Generalkons ulat arrangerer en unik dag i H. C. Anders ens tegn med
mas s er af dans k kultur og underholdning for kines is ke børn og deres familier. Dans ke
virks omheder får bl.a. mulighed for at uds tille og uddele vareprøver til publikum.
Tid: Lørdag den 17. oktober 2015 eller lørdag den 24. oktober 2015. (Dato er på nuværende
tids punkt ikke afklaret.)
Sted: Chengdu, Ves tkina.
Aktiviteter: Uds tilling, vareprøver til publikum og om muligt decideret s alg. (Afhængig af det
endelige venue for arrangementet.)
Pris: DKK 18.900,- pr. virks omhed.
Pris en er eks kl. omkos tninger til lokal trans port, hotelværels er, virks omheds brochure,
ops ætning af s tand mm.
Tilmeldingsfrist: Senes t tirs dag den 30. juni 2015 til Generalkons ulatet i Chongqing, Line
Aagaard Sørens en (lins [email protected]) eller på tlf. +86 (23) 6372 6600.
Her finder du nærmere information og foreløbigt program
Læs mere om BusinessHorsens' aktiviteter i Chengdu på vores hjemmeside
Bliv del af et kollektivt fremstød for danske bygge- og
underleverandører på Norges største byggemesse
Bygg Reis Deg afholdes ons dag den 14. - lørdag den 17. oktober 2015. Mes s en henvender
s ig primært til det profes s ionelle s egment. I 2013 præs enterede 544 uds tillere deres
produkter og løs ninger for mere end 50.000 bes øgende på mes s en. Bygg Reis Deg er
dermed Norges abs olut s tørs te mødes ted for byggebranchen. Samtidig er det nors ke byggeog anlægs marked præget af rekordhøj aktivitet, og der forventes yderligere væks t i 2015 og
2016.
Der er endnu få ledige s tandplads er af den dans ke fælles s tands 17 plads er fordelt på
ca. 200 kvm. Du kan bes tille s tandmoduler à ca. 8 m2 eller res ervere et s tørre område,
f.eks . ved at gå i s amarbejde med andre dans ke virks omheder.
Tilmelding: Der arbejdes ud fra førs t-til-mølle princippet, og interes s erede opfordres derfor
til at s ende deres bindende tilmelding hurtigs t muligt til Center for Underleverandører på
knud.hares [email protected] .
For yderligere information kontakt:
Center for Underleverandører: direktør Knud Hares kov
T: +45 2025 3277. M: knud.hares [email protected]
Den dans ke Ambas s ade i Os lo, eks portrådgiver Malthe Slemming
T: +47 2254 0797. M: mals [email protected]
Find mere information om fællesstanden, messen og det norske marked her
BusinessHorsens har åbent hele sommeren undtagen uge 29
Fra mandag den 13. - til fredag den 17. juli 2015 er alle medarbejdere ved Bus ines s Hors ens
på ferie for at lade op til en ny s æs on med mas s er af s pændende opgaver og aktiviteter i
s amarbejde med vores medlemmer.
I s ærlige has tes ager kan erhvervs chef Torben Bus k kontaktes via mail på
[email protected] ines s hors ens .dk
Hors ens Kommunes erhvervs kontakt:
Du kan kontakte Frode Frederiks en på tlf. 2929 7440 / mail: [email protected] ens .dk.
Nyheds brevet holder en lidt længere s ommerferie, men er tilbage igen tors dag den 6. augus t
2015
Vi øns ker alle en god s ommer!
Få dit eksemplar af den nye Horsens Kommunes Erhvervsbog
Den nye udgave af Hors ens Kommunes Erhvervs bog er nu færdig. Takket være, at s å mange
velvilligt har bidraget med profilannoncer, bes krivels er og billeder, er det blevet en
s pændende og flot bog.
Du kan købe den hos Bus ines s Hors ens for 160,- kr. eks kl. moms og fors endels e.
Kontakt os på tlf. 7561 1888 eller via [email protected] ines s hors ens .dk.
Medlemsrabat: Op til 20% standrabat på hi-messen
Tirs dag den 22. - tors dag den 24. s eptember 2015 åbner Skandinaviens førende teknologiog indus trimes s e "hi" med s pændende aktiviteter, høj faglighed og nye muligheder for både
uds tillere og bes øgende.
Som medlem af Bus ines s Hors ens tilbydes du s krædders yede s tande til attraktive pris er:
Klar til brug - basis stande på 12 og 18 m2
En indflytnings klar s tand med alt nødvendigt uds tyr.
Pris 18 m2: 25.700,- kr. Din rabat: 5.548,- kr.
Pris 12 m2: 18.900,- kr. Din rabat: 3.707,- kr.
Easy to go - en billig introduktion til messer
En s tand for virks omheden, der normalt ikke bruger penge på mes s er, og s om aldrig før har
været med på hi. Et godt tilbud om mes s edeltagels e, der kan være med til at gøre
virks omheden mere s algs parat. Standen er 4 m2.
Pris : 9.000,- kr.
Iværksætterforum - til den unge iværksættervirksomhed
Et tilbud eks klus ivt for iværks ættervirks omheder. En billig indgang til hi-mes s en for den
nys tartede virks omhed uden de s tore res s ourcer, og s om ikke har uds tillet på hi tidligere.
Standen er 4 m2.
Pris : 5.000,- kr.
Se mere om messen og de enkelte standtyper her
Vil du vide mere eller bestille en stand?
Kontakt erhvervs kons ulent Jes per Sørens en på tlf. 7879 9911 eller mail
js [email protected] ines s hors ens .dk.
Ved bes tilling bedes du oplys e virks omhedens navn og adres s e, kontaktpers on, tlf og e-mail.
Oplys hvilken s tand, der øns kes , s amt om virks omheden tidligere har uds tillet på hi.
BusinessHorsens' årsmøde 2016 - Har du husket at reservere dagen?
Årets erhvervs event 2016 afholdes tors dag den 17. marts 2016 kl. 16.00 - 21.30. Program og
nærmere information følger.
Vil du undgå de fejltagelser, som andre ivæ rksæ ttere har begået?
Informationsmøde for iværksættere
Start med et gratis informations møde, s om giver dig et godt udgangs punkt for at komme
videre. Møderne er for alle, og du får værdifuld information og værktøjer, der betyder, at du
er bedre rus tet til at komme i gang. Du får ogs å introduktion til den hjælp, der findes for
iværks ættere.
I 2015 afholdes følgende møder:
Ons dag den 26. augus t 2015 kl. 19.00 - 21.30
Sted: Revis ions firmaet Lidegaard A/S, Jernbanegade 3, 8740 Bræds trup
Mandag den 2. november 2015 kl. 19.00 - 21.30
Sted: Vitus Bering Innovation Park, Chr. M. Øs tergårds Vej 4a, 8700 Hors ens , lokale
6.01
Se mere og tilmeld dig her
Send dine pressemeddelelser til os
Udvider din virks omhed, har I fået ny direktør eller har du en anden nyhed, s om du øns ker at
dele? Vores nyheds breve når ud til ca. 1000 virks omheds ledere i Hors ens , myndigheder,
uddannels es s teder, pres s e m.m. Alle potentielle kunder eller s amarbejds partnere til dig.
Vi bringer ikke pres s emeddelels er med det formål at s ælge produkter og ydels er. Men har du
en pres s emeddelels e af almen interes s e, s å er du velkommen til at kontakte os . Så er der
gode muligheder for, at vi bringer din his torie.
Kontakt din faste kontaktperson hos BusinessHorsens eller Nicole Dybro Justesen
på 7879 9906 / [email protected]
23. årgang nr. 24
Udgiver: Bus ines s Hors ens , Vitus Bering Innovation Park, Chr. M. Øs tergaards Vej 4a,
8700 Hors ens .
T: 75611888, M: [email protected] ines s hors ens .dk
Redaktion: Erhvervs chef Torben Bus k (ans varlig), projektkoordinator Nicole Dybro
Jus tes en.
Uds endt til medlemmer af Bus ines s Hors ens og pres s en.
Frameld dig denne informations mail