Forældreorientering 2016

Forældreorientering 2016
Hillerød Kommune
Forældrebetalingen opkræves i 12 måneder for daginstitutioner, dagpleje og
Gadevang Asyl fritidsdel og klubdel.
Dagpleje – med frokost
Vuggestuer - med frokost
Børnehaver - med frokost
Børnehaver - uden frokost
2826
3409
2269
1549
Integrerede institutioner 0 til 2 årige – med frokost
Integrerede institutioner 3 år til skolestart - med frokost
Integrerede institutioner 3 år til skolestart - uden frokost
3409 kr.
2269 kr.
1549 kr.
Frokostmåltid koster i Hillerød Kommune
kr.
kr.
kr.
kr.
720 kr.
Prisen på vuggestue uden mad er ikke oplyst, da ingen forældre i vuggestuegrupper har fravalgt
frokostmåltidet i 2016/2017.
OBS! I integrerede institutioner betales der vuggestuetakst indtil den måned, hvor barnet fylder 3 år.
Gadevang Asyl fritidsdel
Gadevang Asyl klubdel
631 kr.
192 kr.
Forældrebetalingen opkræves i 11 måneder for SFO og klub
(ingen opkrævning i juli måned)
SFO
1425 kr.
Klub (Fritidsklubber) fra 4. klasse
335 kr.
Klub (Ungdomsklub) pr. ½ år
102 kr.
Pr. 1. januar 2016 kan der ikke længere indmeldes kun til morgenpasning på skolerne, jf.
budgetforliget 2016 – 2019. Man kan herefter kun benytte morgenpasning, hvis man allerede er
indmeldt i ordningen, eller er indmeldt i SFO/klub.
Allergi
Har dit barn en lægedokumenteret allergi eller anden sygdom, som gør, at vi ikke kan give dit barn
den mad, barnet kan tåle, kan I blive fritaget for madordningen, og skal således ikke betale maddelen af egenbetalingen.
Søskendetilskud
Har du flere børn i daginstitution/dagpleje/SFO betaler du fuld pris for den dyreste plads og halv pris
for de øvrige pladser. Der gives ikke søskende tilskud til klubbørn.
Indmeldelse/udmeldelse i daginstitution
Skal foregå digitalt, via Digital Pladsanvisning.
Indmeldelse/udmeldelse af SFO og klub
SFO - skal foregå digitalt via Digital Pladsanvisning.
Klub - bedes foretaget digitalt via Digital Pladsanvisning eller i klubben til lederen.
Vær opmærksom på, at ind- og udmeldelse er et forældreansvar.
1
Tilskud til pasning af egne børn
Tilskuddet gives til børn i alderen 24 uger og indtil start i børnehaveklasse.
Tilskuddet til det enkelte barn gives for én samlet periode på min. ½ år og max 1 år.
Du kan læse om ordningen på www.hillerod.dk
Tilskud til privat pasning
Hvis dit barn er mellem 24 uger og 5 år (eller ikke begyndt i skole), kan du få tilskud til privat
pasning. Du kan læse om ordningen på www.hillerod.dk
Økonomisk friplads 2016
Du kan søge økonomisk friplads, når husstandens samlede personlige indkomst er under 516.800 kr.
Du kan ansøge om økonomisk friplads via den Digitale Pladsanvisning
www.hillerod.dk/borger/familie-og-boern/daginstitutioner
Ved ændring i de familiemæssige eller økonomiske forhold skal du af hensyn til eventuel regulering
af bevillingen meddele det til Kommunen.
En indtægtsstigning på op til 10% giver ikke anledning til ændring. Ved ændring i
daginstitutionstaksten, bliver den beregnede fripladsbevilling, automatisk ændret på
indbetalingskortet.
Ved førstegangsansøgere som er berettiget til økonomisk friplads, vil bevillingen gælde den 1. i
efterfølgende måned.
Lukkedage 2016
Dagpleje
Grundlovsdag (her tilbydes ikke alternativ pasning)
Juleaftensdag (her tilbydes ikke alternativ pasning)
Dagen efter Kristi himmelfartsdag
Nytårsaftensdag (d. 31. december)
Eventuel alternativ pasning (gæstedagpleje) på disse to dage, vil blive meldt ud af Dagplejen.
Daginstitutioner
Grundlovsdag (her tilbydes ikke alternativ pasning)
Juleaftensdag (her tilbydes ikke alternativ pasning)
Dagen efter Kristi himmelfartsdag
Nytårsaftensdag (d. 31. december)
Tre dage jf. budgetforlig 2016-2019. Disse dage planlægges i samarbejde mellem de tre
områdebestyrelser - og i de selvejende institutioner imellem de respektive bestyrelser.
På disse tre dage, samt dagen efter Kristi himmelfartsdag og nytårsaftensdag, er der begrænset
alternativ pasning i en af kommunens institutioner.
Eventuel sampasning på andre dage i løbet af året, vil blive meldt ud i området og i de selvejende
institutioner.
2
SFO
Dagen efter Kristi himmelfartsdag
Grundlovsdag
Uge 29 og 30
Juleaftensdag
Mellem jul og nytår
Nytårsaftensdag (d. 31. december)
Der er mulighed for pasning på Frederiksborg Byskoles SFO samt på
SFO 12'eren i Skævinge både mellem Jul og Nytår og i uge 29 og 30.
Nytårsaftensdag lukker Frederiksborg Byskoles SFO og SFO 12'eren kl. 12. Se opslag om tilmelding i
de enkelte SFO'er.
Klubber
Lukkedage kan ses på klubbernes egen hjemmeside.
Kontakt Dagtilbud Børn
www.hillerod.dk/borger/familie-og-boern/daginstitutioner
E-mail: [email protected]
Telefonisk henvendelse
Pladsanvisningen: Tlf. 7232 5197
Lederen af Dagplejen: Tlf. 7232 5127
Personlig henvendelse
Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød
Åbningstider
Mandag og onsdag
Tirsdag og torsdag
Fredag
kl. 10.00 – 15.00
kl. 12.00 – 18.00
kl. 10.00 – 13.00
Dagplejens telefontid
Mandag - fredag
kl. 12.30 – 13.30
Betaling
Du kan betale for dit barns institution på følgende måder:
Via Betalingsservice. Du skal henvende dig i dit pengeinstitut, hvis du vil tilmeldes Betalingsservice.
Hvis du allerede er tilmeldt, fortsætter denne ordning.
Via netbank. Vær opmærksom på, at du ikke kan bruge læselinjen fra et tidligere indbetalingskort,
da det skifter fra måned til måned.
I bank eller på posthus ved brug af indbetalingskort.
3
Hvis du ikke betaler
Når du ikke betaler til tiden bliver du rykket op til 2 gange af Hillerød Kommunes
opkrævningsafdeling. Hver rykkerskrivelse koster 250 kr.
Du skal være opmærksom på, at der kan modregnes med op til 100 % i din børnefamilieydelse/
børn- og ungeydelse, hvis indbetalingen ikke sker rettidigt.
Hvis du stadig ikke betaler, bliver restancen sendt til restanceinddrivelsesmyndigheden SKAT, hvor
der tilskrives renter indtil indfrielsestidspunktet.
SKAT kan blandt andet foretage følgende inddrivelsesskridt:

Sende rykkerskrivelse.

Modregne med 100 % i din børnefamilieydelse / børn- og ungeydelsen.

Iværksætte lønindeholdelse.

Foretage udlæg i bankindestående/bil/ejerbolig mv.
Alt dette med yderligere omkostninger for dig.
Betaling af gebyrer
Disse omkostninger skal du betale samtidig med den rate, der betales for
sent. Hvis du ikke gør det, vil omkostningerne blive opkrævet sammen med efterfølgende rate.
Yderligere oplysninger vedrørende betaling kan fås i opkrævningen,
Borgerservice,Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød. tlf. 7232 0000
4