Læs hele brevet, statistikker og samtlige medunderskrivere via linket

Kære Søren Pind
Vi hilser din udmelding om, at du sætter retfærdighed og retsfølelse helt centralt i dit virke som
justitsminister, meget velkommen. Men et smalt fokus på straframme og længde, specifikt i forhold til
voldtægtsforbrydelser, løser ikke problemerne. De stikker langt dybere og kræver et bredere perspektiv.
Der er brug for et Danmark, hvor det har konsekvenser at chikanere, stalke, begå seksuelle overgreb og
udøve partnervold. Et Danmark, hvor der er lighed for loven, og hvor retssikkerheden for ofrene har
topprioritet.
Som det er nu, behandles ofrene rent retssikkerhedsmæssigt alt for forskelligt. Domfældelsesprocenten i
disse sager er skræmmende lav, hvilket signalerer, at det nærmest er straffrit og uden konsekvenser at
begå sådanne forbrydelser.
Det sker igen og igen, at de piger og kvinder, og også i en vis udstrækning mænd, der oplever chikane eller
seksuelle overgreb, ikke får den beskyttelse og hjælp af blandt andet politiet, som de har brug for. Mens
gerningspersonen, der i langt størstedelen af tilfældene er mænd, går fri for straf og i værste fald uden
konsekvenser kan fortsætte deres chikane og overgreb. Vi håber og tror, du er den rette til at lave om på
den nuværende praksis, så ofrenes retssikkerhed - uanset køn - kan blive tilgodeset i langt højere grad.
For det første mangler der en kortlægning af området. En samlet undersøgelse som belyser, hvorfor
domfældelsesprocenten er så uhyggelig lav for forbrydelser af denne karakter. Der skal tal på, hvor mange
der udsættes for disse forbrydelser - både de anmeldte og ikke-anmeldte. Årsagerne til, at mange tilfælde
ikke anmeldes, bør også belyses, samt hvilken respons ofrene modtager fra myndighederne, når de
forsøger at anmelde.
For det andet mangler der en undersøgelse af, om politiet mangler nogle lovmæssige tiltag for at kunne
hjælpe ofrene. Der er også brug for en kortlægning af de forhold i politiet, der gør det svært for ofrene at få
den hjælp og beskyttelse, som de har brug for. Og sidst en undersøgelse af kvaliteten af
politiefterforskningen inden for de nævnte områder, og om politiet har brug for ekstra uddannelse i forhold
til disse typer af kriminalitet.
For det tredje er der brug for nationale, forpligtende handlingsplaner med klare mål og en tidsplan for
opfyldelse af målene. Samt ikke mindst et fokus på forebyggende tiltag og initiativer. Indsatsen bør
målrettes såvel kvinder som mænd.
Vi vil opfordre til, at der nedsættes en arbejdsgruppe med eksperter på området, fx alle medunderskrivere
af dette brev, med det formål at udarbejde disse handlingsplaner.
Relevante statistikker:
- Kønsfordelingen blandt ofre for stalking er 63 pct. kvinder og 37 pct. mænd. 61 pct. af stalkerne er mænd,
mens 26 pct. af stalkerne er kvinder (Kilde: Omfanget og karakteren af stalking, Justitsministeriets
Forskningskontor, 2013) Hos Dansk Anti-Stalking Forening angives det, at 80 pct. af ofrene for stalking er
kvinder, mens 80 pct. af stalkerne er mænd.
- Kun én ud af fem anmeldte voldtægter ender med, at gerningspersonen bliver dømt. (Kilde: Amnestys
rapport ”Case Closed – Rape and Human Rights in the Nordic Countries”). Det tal er meget lavt i forhold til
andre typer af kriminalitet.
- Eksperter vurderer, der er et stort mørketal, hvor der minimum begås 3600 voldtægter, samt
voldtægtsforsøg, om året (Kilde: Det Kriminalpræventive Råd). Andre vurderer, at tallet er så højt som
5.000-10.000 per år. Kun ca. 500 af disse anmeldes til politiet.
- Ifølge Center for Seksuelle Overgreb oplever syv procent af de kvinder, der ønsker at anmelde en voldtægt
til politiet, at blive afvist.
- Der er ikke lavet en dansk undersøgelse af, hvor mange mænd som har været udsat for seksuelle overgreb
og voldtægt. Center for Voldtægtsofre i Aarhus modtager to-fire henvendelser om året fra mænd, der har
været udsat for voldtægt. Ifølge en engelsk undersøgelse er ca. 12 % af alle ofre for
voldtægt/voldtægtsforsøg i England mænd.
- En opgørelse fra Rigspolitiets centrale anmeldelsesregister viser, at kønsfordelingen blandt ofre bag alle
anmeldelser om seksuelle overgreb blandt 0-19- årige er henholdsvis 88 pct. piger og 12 pct. drenge.
- En mindre undersøgelse fra analyseinstituttet Wilke viser, at hver ottende kvinde har været udsat for
sexchikane på deres job. 13 procent af de danske kvinder svarer ja til, at de har følt sig sexchikaneret på
deres job eller under deres uddannelse. Blandt mænd er tallet på fire procent.
- Selvom sexchikane kan ramme medarbejdere inden for alle brancher, så er nogle af de mest udsatte
social- og sundhedsassistenterne, hvor hver syvende adspurgte (13,59 %) oplyste, de inden for det seneste
år har været udsat for sexchikane (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2012). Sygeplejersker,
hvor omkring 4700 sygeplejersker årligt oplever at blive udsat for sexchikane. Det svarer til 13
sygeplejersker om dagen (Dansk Sygeplejeråd, 2013). Samt kvindelige 3F’ere, hvor 20 pct. har været udsat
for sexchikane fra en kollega eller chef (3F, 2015). 19 pct. af mænd ansat i restaurationsbranchen har været
udsat for sexchikane (3F, 2015). Eksperter mener, der er et betragteligt mørketal.
- Det Nationale Center for Arbejdsmiljø anfører, at der ikke er sket statistisk signifikante ændringer 20122014 inden for seksuel chikane på arbejdspladserne (Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2012-2014).
- I 2015 afviste et flertal i folketinget at lave en national handleplan mod sexchikane.
- I en EU-rapport fra 2014 viser tallene, at hver tredje danske kvinde har været udsat for vold og/ eller
seksuel vold på et eller andet tidspunkt. 80 pct. af de adspurgte danske kvinder fra 18-74 år har oplevet
sexchikane i perioden, fra de var 15 år. 12 pct. af alle danske kvinder mellem 18 og 77 er blevet udsat for
fysisk eller seksuel vold fra deres partner på et eller andet tidspunkt. (Kilde: EU Fundamental Rights
Agency: Violence against women: an EU-wide survey. Results at a glance).
- Hvert år bliver henholdsvis 29.000 kvinder og 8.000 mænd udsat for partnervold. Størstedelen af
voldsudøverne er mænd (LOKK).
- 90 pct. af ofrene for sædelighedsforbrydelser i 2012 var kvinder under 30 år. 94 pct. af
gerningspersonerne var mænd, som i gennemsnit var 37 år (Danmarks Statistik). I 2014 var 1.994 ud af
2.268 ofre for anmeldte seksualforbrydelser kvinder (Danmarks Statistik).
- Minimum mellem tre og fire kvinder udsættes hver dag for blufærdighedskrænkelser (Kilde: Danmarks
statistik 2014). Tallene gælder kun de blufærdighedskrænkelser, som er anmeldt.
- Hver femte pige mellem 15 og 24 år har på et tidspunkt følt sig tvunget til sex (undersøgelse lavet i
Odense 2015). Der findes ingen landsdækkende undersøgelse.
Vi håber, at vi sammen med dig og gennem dialog og handling kan skabe et mere retfærdigt og trygt
samfund for alle, hvor ofrenes retssikkerhed har topprioritet.
Med venlig hilsen
Lisa Holmfjord, forkvinde, og Ulla Tornemand, næstforkvinde, Dansk Kvindesamfund
Sherin Khankan, forkvinde og leder af Exitcirklen - Nej til psykisk vold
Svend Aage Madsen, formand, Tænketanken Viden om Mænd
Birgit Søderberg, forkvinde, LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre - herunder Etnisk Ung,
Anja Hareskov Jensen, ledende psykolog, Center for Voldtægtsofre i Aarhus
Joan-Søstrene
Medunderskrivere:
- Christian Mørk, forfatter
- Hanne-Vibeke Holst, forfatter
- Peter Mygind, skuespiller
- Helle Degn, fhv. minister, kommissær og Parlamentsformand
- Mandana Zarrehparvar
- Dennis Kristensen, Formand for fagforbundet FOA
- Lizl Rand, forfatter og foredragsholder
- Susanne Staun, forfatter
- Özlem Sara Cekic, tidl. MF’er
- Jane Korczak, næstformand 3F
- Natasha Al-Hariri, jurastuderende, rådsmedlem i Rådet for Etniske Minoriteter, samfundsdebattør
- Ditte Giese, journalist
- Rasmus Brygger, tidl. landsformand for Liberal Alliances Ungdom og debattør på Politiken
- Sananda Solaris, teaterleder
- Zubair Butt Hussain, cand. polit., samfundsdebattør
- Ulrikke Moustgaard, redaktør
- Dorte Toft, journalist
- Nagieb Khaja, dokumentarinstruktør og forfatter
- Charlotte Lund – Kvinde Kend Din Krop
- Aihua Yan, formand for Socialt fællesskab af 2008
- Nanna Frank, journalist
- Marianne Vind, Forbundssektornæstformand HK/Privat
- Mads Ananda Lodahl, forfatter
- Stephanie Caruana, journalist og forfatter
- Flora Ghosh, Liva Rehab
- Camilla Schwalbe, debattør og socialdemokratisk byrådsmedlem i Tårnby, tidl. DSU-formand
- Birgit Petersson, psykiater
- Yildiz Akdogan, MF, S.
- Mette Viktoria Pabst, debattør hos Jyllands Posten
- Dorit Otzen - konsulent og fhv. leder af Reden og Reden International
- Elmas Berke, forfatter og kvindesagsforkæmper
- Katinka My Jones, forfatter
- Noura Bittar Søborg, One Billion Rising Denmark og stifter af EMISSA
- Piv Freiesleben, One Billion Rising Denmark og stifter af EMISSA
- Sanne Søndergaard, komiker & forfatter
- Kristina Aamand, forfatter
- Sarah Elizabeth Daley, En Feminists Bekendelser
- Ulrik Frost, forkvinde for Selskab for Ligestilling
- Anne-Mette Michaelsen, direktør for Powerkvinderne, cand.polit. og journalist
- Jytte Lindgård, advokat
- Natalia Fogel - socialarbejder og hip hop koreograf Banditqueen
- Anahita Malakians, folketingskandidat for Venstre
- Trine Steen, Proletarprinsessen
- Feministisk Forandring
- Bodil Maria Pedersen, lektor emerita
- Simona Abdallah, percussionist & coach
- Ann Mariager, journalist og forfatter
- Anne Lise Marstrand-Jørgensen, forfatter
- Emma Holten, aktivist og redaktør på Friktion
- Julia Lahme, forfatter, etnolog, direktør
- Isam B, kunstner
- Nanna Højlund, forkvinde for Kvinderådet og forbundssekretær i FOA
- Dorthe Staunæs, professor, Aarhus Universitet, og bestyrelsesleder for KVINFO
- Benja Stig Fagerland, international forfatter, foredragsholder og rådgiver
- Britta Thomsen, cand.mag. og adjungeret professor
- Lars Werge, formand for Dansk Journalistforbund
- Christel Skousen Thrane, stifter og leder af Protocol erhvervsnetværk
- Anna Thygesen, seniorrådgiver hos Geelmuyden Kiese
- Ayse Dudu Tepe, radiovært
- Ralf Christensen, musikredaktør, filmkritiker, dokumentarist og radiovært
- Uzma Ahmed, Brun Feminist
- Rushy Rashid Højbjerg, journalist og radiovært på "Rushys Roulette"
- Anne Lea Landsted, journalist og lektor
- Chris Poole, konsulent, forfatter og stifter af Voldsforebyggelse i Praksis
- Peter Breum, advokat
- Hanne Reintoft, socialrådgiver og forfatter
- Maria Helleberg, forfatter
- Lars Trier Mogensen, radiovært og chefredaktør for Føljeton
- Morten Kjærum, direktør, Raoul Wallenberg Instituttet
- Anne Sofie Allarp, radiovært, radio24syv, forfatter, cand. jur.
- Nanna Balslev, journalist
- Alma Bekturganova Andersen, forkvinde for Verdens Kvinder i Danmark, foreningskonsulent
- Marianne Bruun, konsulent 3F
- Nina Groes, direktør i KVINFO
- Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd
- Mads Brynnum, komiker
- Martin Lyngbo, direktør for Mungo Park
- Jon Kiellberg, direktør, kommunikationsrådgiver og politisk analytiker
- Randi Theil, sekretariatsleder, Kvinderådet
- Katrine Bindesbøl Holm Johansen, antropolog
- Lizette Risgaard, næstformand LO Danmark
- Anna Bjerre, psykolog/ daglig leder Girltalk
- Pia Strøh, krisecenterleder, Dansk Kvindesamfunds krisecenter
- Caroline Brostrup, projektleder og Redaktionschef ChriChri
- Jytte Hilden, tidligere kulturminister
- Jakob Holdt, forfatter til Amerikanske Billeder
- Aase Rieck Sørensen, Cand. Mag.