SweDane MCPA-750

SweDaneMCPA750 10L DK:-
16.03.2015
11:27 Uhr
Seite 1
MCPA-750
UKRUDTSMIDDEL
SweDane
Må kun anvendes
til ukrudtsbekæmpelseii korn,
korn. frøgræs,
Må kun anvendes
til ukrudtsbekæmpelse
Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes
græsarealer
oggyldig
ærter.
erhvervsmæssigt
og kræver
autorisation.
SUNDHEDSSKADELIG
MILJØFARLIG
Indhold 10 liter
DISTRIBUTION:
FARE
ADVARSEL
Brugsanvisningen
skalfor
følges
for ikke
For
at nedsætte risikoen
mennesker
og
at bringe
menneskers sundhed
og milmiljø
skal brugsanvisningen
følges nøje.
jøet i fareFarlig
(EUH401).
R22
ved indtagelse
Farlig vedIrriterer
indtagelse
(H302).
R36
øjnene
R51/53
Giftig
for organismer
lever i
Forårsager
alvorlig
øjenskade der
(H318).
vand;og
kan
forårsage
uønskede
Vask hænder
ansigt
grundigt
efter brug
(P264). langtidsvirkninger i miljøet
S25
Undgå
kontakt
medeller
øjnene
Der må ikke
spises,
drikkes
ryges
S23
Undgå
af aerosoltåger
under brugen
af indånding
dette produkt
(P270).
Vær
på at Arbejdstilsynet
Bær opmærksom
øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
har
regler for anvendelsen. Læs
(P280).
nærmere
i den eventuelt
lovpligtige
Vær opmærksom
på, at Arbejdstilsynet
har
leverandørbrugsanvisning
samt i
regler for arbejde med og udsættelse
for
Arbejdstilsynets
informationsmateriale
plantebeskyttelsesmidler.
om
Læsbekæmpelsesmidler.
nærmere i det eventuelt lovpligtige
Vask
huden efter arbejdet.
sikkerhedsdatablad.
Overtrædelse af
af nedenstående
nedenståendesærligt
særligt
Overtrædelse
fremhævede
forskrifter
kan
medføre
straf:
fremhævede forskrifter kan medføre straf.
Må kun
Må
kun anvendes
anvendes til
til ukrudtsbekæmbekæmpelse af
pelse
i korn
de
i brugsanvisningen
anførte
Brugsanvisningens
ukrudtsarter
og ikke idoseringsangivelhøjere doseringer.
ser kun
må ikke
over skrides.
Må
anvendes
en gang om året.
gang
Må kun
ikkeanvendes
anvendesén
efter
denom
1. året.
august.
ikkeudlagt
anvendes
senere
end vækststaIMå
græs
i korn
ved behandling
die BBCH
forår
efter 39.
høst af dæksæden med 0,7
Må ikke
anvendes nærmere end 2 meter
liter
pr. ha.
vandmiljøet (vandløb
og søer
m.v.)
Ifra
græsfrømarker
om foråret
eller efter
høst
frøgræsorganismer,
eller høst afder
hvidkløver
for atafbeskytte
lever i
med
vand2,0-2,7
(Spe3).liter pr. ha.
IUndgå
enge og
etablerede
græsarealermed
om
forurening
af vandmiljøet
foråret
med
2,7med
liter beholdere,
pr. ha.
produktet
eller
der har
Visse
ukrudtsarter
i korn
indeholdt
produktet.
Rensi ikke sprøjstrækningsvækst
(BBCH stadie
teudstyr nær overfladevand
(SP1).
30-39)
med utilgængeligt
2,0 liter pr. ha.for børn
Opbevares
Må
i korn ikke anvendes senere end 8
(P102).
uger før høst.
Må ikke
opbevares
fødeKorn
til helsæd
medsammen
2,0 liter med
pr. ha.
varer,
drikkevarer
og foderstoffer.
Må
i helsæd
ikke anvendes
senere end
5
uger før høst.
Førstehjælp:
Nyfremspiret
frøukrudt
i ærtermedbring
ved
Hvis der er brug
for lægehjælp,
anvendelse
af 0,17
pr. ha.
i blanding
da beholderen
eller liter
etiketten
(P101).
med
et andet
Må i ærter
I TILFÆLDE
AFherbicid.
INDTAGELSE:
Ring ikke
til en
anvendes
senere end eller
2 måneder
føri tilhøst.
GIFTINFORMATION
en læge
Behandlede
arealer
må+ ikke
afgræsses
fælde af ubehag
(P301
P312).
før
2 uger
efter
behandling.
VEDmindst
KONTAKT
MED
ØJNENE:
Skyl forMå
ikke
anvendes
nærmere
end
2
sigtigt
med
vand i flere
minutter.
Fjern
meter
fra vandmiljøet
(vandløb,
søerkan
m.v.).
eventuelle
kontaktlinser,
hvis dette
Opbevares
utilgængeligt
børn.
gøres let. Fortsæt
skylning.for
Ring
omgåMå
opbevares
sammen med
endeikke
til en
GIFTINFORMATION
fødevarer,
drikkevarer
og foderstoffer.
eller en læge
(P305+P351+P338+P310).
FØRSTEHJÆLP:
Indåndling: Bring vedkommende i frisk luft,
søg læge ved fortsat ubehag.
Hud: Forurenet tøj fjernes og forurenet
hud vaskes med sæbe og vand.
Øjne: Kommer stoffet i øjnene, skylles
straks grundigt med vand.
Indtagelse: Hos personer ved bevidsthed
fremkaldes opkastning. Giv først rigeligt
at Analyse
drikke........................
(ikke alkohol
eller
mælk).
MCPA 750
g/l (77,8%
w/w)
Ukrudtsmiddel nr ......... 347-11
Midlet er et vandopløseligt koncentrat.
DEKLARATION:
Omfattet af Miljøministeriets
Ukrudtsmiddel,
nr. 347-11
bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om
og plantebeskyttelsesmiddelforordningen
bekæmpelsesmidler.
1107/2009.
Analyse:
MCPA
750 g/li to(63%)
Mindst holdbar
år efter produktionsdatoen.
Produktionsdato
og batchnummer se emballagen.
som
dimethylaminsalt
Væske, nettoindhold: 10 liter
Godkendelsesindehaver: Nufarm
Deutschland
Godkendelsesindehaver:
Nufarm
Ltd.,GmbH
Im Media Park 4e
Wyke Bradford, West Yorkshire, England BD12 9EJ
50670 Köln, Tyskland
Nordisk
importør:
KLARSØ
A/S, 2100
Nordisk importør:
KLARSØ
A/S, 2100
København
København Ø Ø
Fabr.nr./produktionsdato
Fabr.nr./produktionsdato
B260A 10/08
SweDaneMCPA750 10L DK:-
16.03.2015
11:27 Uhr
Seite 2
BRUGSANVISNING:
Virkning
Swedane MCPA-750 indeholder MCPA og anvendes til bekæmpelse af visse ukrudtsarter i korn.
Må kun anvendes en gang om året.
Swedane mcpa-750 optages gennem ukrudtets grønne plantedele og den bedste virkning opnås derfor ved udsprøjtning i “grødevejr” (varmt og fugtigt).
Efter optagelsen føres det aktive stof med saftstrømmen rundt i planten, hvorved midlet har virkning mod både frøspirende
ukrudt og rodukrudt. Særlig god virkning har Swedane MCPA-750 overfor agertidsel, agersvinemælk.
Anvendelse
Korn
Mod agerkål, agerpadderok, agersennep, agersvinemælk, agertidsel, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, kiddike, kornblomst, kornvalmue, pengurt, svinemælde i kornets strækningsvækst stadie BBCH 20-39 med 1,0 l/ha Swedane MCPA-750. Swedane MCPA750 må ikke anvendes senere end 1 august.
Middelnavn: Swedane MCPA-750
Aktivstof: MCPA (750 g v.st/l.)
Ukrudtsmiddel: Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt med afskærmet sprøjtning i juletræer og pyntegrønt én gang om året.
Må ikke anvendes efter 1. august.
Advarsel: Se altid på etiketten på handelsproduktet.
Brugsanvisning for Swedane MCPA-750 i nordmannsgran til juletræer og pyntegrønt.
Virkemåde:
Swedane MCPA-750 indeholder aktivstoffet MCPA, som er et hormonmiddel, der primært bliver optaget gennem plantens
grønne dele. Efter optagelse bliver aktivstoffet transporteret rundt i hele planten; herunder også udløberne på flerårigt ukrudt.
MCPA virker som et planehormon (auxin) og forårsager ukontrolleret vækst og efterfølgende kollaps i følsomme planter.
Mål-planter:
Mod Agerpadderokke og agersnerle. Tidspunkt: Fra primo maj til medio juni kan ukrudtsarter som agerpadderokke og agersnerle sprøjtes afskærmet. For agersnerlen er det afgørende, at sprøjtningen bliver foretaget, inden den begynder at klatre op i
kulturplanten. Opfølgende sprøjtninger kan være nødvendige året efter.
Virkning
Fremmer: Temperatur mellem 12 og 25 grader (optimum = 20 grader). Luftfugtighed mellem 60-90 % (optimum = 70-90%).
2-6 timers tørvejr efter udbringningen (optimum = 4-6 timer).
Hæmmer: Temperatur under 12 grader og over 25 grader. Regn efter udbringningen.
Da Swedane MCPA-750 er et systemisk middel, er det ikke nødvendigt at sprøjte helt hen til det enkelte træ, for via jordstængler vil aktivstoffet også kunne påvirke dele af ukrudtsplanten, der ikke er direkte ramt af sprøjtevæsken.
Dosering: Der kan sprøjtes én gang med en dosering på 1,0 l handelsvare pr. ha. Der må kun sprøjtes i pletter, hvor vegetationen dækker mindst 90 % af arealet.
Risiko/skade: Da bekæmpelsen sker efter udspring, er det af afgørende betydning, at udbringningen bliver foretaget som en afskærmet sprøjtning for ikke at skade de nye skud. Undgå ligeledes at sprøjte i stærkt solskin, da temperaturen i solen hurtigt når
over 25 grader, men brug altid en god sprøjtepraksis. Alle forhold, der påvirker afskærmningen i negativ retning for eksempel
vind, højt sprøjtetryk eller små dysestørrelser, kan betyde en øget afsætning af sprøjtedråber på granens nye skud, der er særligt sårbare overfor sprøjtevæsken. Af samme grund bør man ikke gennemføre bekæmpelse med Swedane MCPA-750, hvis granerne er helt dækket af vegetationen. I sådanne tilfælde vil der være en høj risiko for sprøjteskader. Brug af Swedane MCPA-750
i salgsklare træer bør overvejes nøje inden sprøjtning, da en sprøjteskade vil kunne medføre et betragteligt økonomisk tab.
Blanding: Swedane MCPA-750 bør ikke blandes med andre midler.
Affald: Eventuelle rester samt tom emballage skal afleveres til den kommunale modtageordning for kemikalieaffald. Tom emballage, der er grundigt rengjort ved gennemskylning med vand kan dog bortskaffes med dagrenovationen. Skyllevand hældes
op i sprøjtevæsken.
Produktansvar: Dansk Juletræsdyrkerforening har på vegne af foreningens medlemmer søgt om en tilladelse til mindre anvendelse af Swedane MCPA-750 i nordmannsgranjuletræer og pyntegrønt, men frasiger sig ved overdragelsen af godkendelsen ethvert ansvar for brugen af midlet. Således kan hverken producenterne af Swedane MCPA-750 eller Dansk Juletræsdyrerforening
gøres ansvarlige for eventuelle skader eller svigtende virkning, som måtte opstå ved brugen af Swedane MCPA-750.
Ansvaret for eventuelle skader påhviler alene brugeren af midlet.
Undtaget er dog sprøjteskader, der måtte opstå som følge af, at indholdet ikke svarer til det, kemikalieproducenten har anført på
etiketten.
Godkendelse til mindre anvendelse af Swedane MCPA-750 og vejledning i brug af midlet til bortsprøjtning af hvidkløver til
frø før høst
Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) NR.
1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler artikel 51
Ansvar for vejledning til mindre anvendelse
Godkendelse i henhold til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et plantebeskyttelsesmiddel i en afgrøde, som ikke er nævnt på midlets etikette.
Vejledning om mindre anvendelse - eget ansvar
Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen følges. Da Dansk Landbrugsrådgivning, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion udarbejder
og søger godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan Dansk Landbrugsrådgivning, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et plantebeskyttelsesmiddel er godkendt
i henhold til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.
Vejledningen i brug af et plantebeskyttelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger
på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke
afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke
virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.
Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen om mindre anvendelse følges.
Vejledning for Swedane MCPA-750 til bortsprøjtning af hvidkløver til frøproduktion før høst.
Ukrudtsmiddel:
• Midlet må kun anvendes i hvidkløver til frøproduktion før høst
• Halm må ikke bruges til opfodring.
• Midlet må ikke anvendes efter 1. august”
Advarsel: Se midlets etikette. Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.
Brugsanvisning for SweDane MCPA-750
Dosering
Der anvendes 1,00 l pr. ha.
Begrænsninger i anvendelsen
Aktivstoffet MCPA i de nævnte midler må kun anvendes en gang pr vækstsæson og ikke senere end 1. august
Tidspunkt
Tidspunkt for behandling er meget vigtig. Hvis der behandles for tidligt vil det stoppe indlejringen i frøet, og hvis der behandles
for sent opnås ikke den optimale effekt på afgrøden. Derimod betyder en udsættelse af skårlægningstidspunktet/ høsttidspunktet efter behandling f.eks. på grund af vejret ikke noget. Tværtimod kan det gavne effekten på afgrøden. Men høsten må aldrig
udsættes for at afvente effekten. Vejret bestemmer høsttidspunktet.
Skårlægning planlagt
Der behandles typisk 3 dage før forventet skårlægningstidspunkt. Det er vigtigt at der ikke behandles før da det kan mindske frøindlejringen. En eventuel udsættelse af skårlægningstidspunktet f.eks. pga. vejret har ingen betydning.
Direkte høst
Der behandles typisk 7-10 dage før forventet høsttidspunkt. Det er vigtigt at der ikke behandles for tidligt for ikke at skade frøindlejringen. Eventuel udsættelse af høsttidspunktet pga. vejret har ingen betydning.
Risiko for skade:
For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for midlets anvendelse
udarbejdes i samarbejde med den lokale konsulent og/eller det frøfirma, der er avlskontrakt med.
Produktansvar ved Godkendelse til mindre anvendelse
Ansvaret for eventuelle skader påhviler alene brugeren af midlet
Tilberedning af sprøjtevæske
Påfyldning af koncentreret sprøjtemiddel bør kun ske på et bevokset areal, eller hvor opsamling af eventuelt spild er mulig og
altid i god afstand til brønde og boringer.
Inden sprøjten fyldes, skal den være omhyggeligt rengjort med et egnet rengøringsmiddel og efterset for evt. belægninger. Det
samme gælder for alle dyser, filtre og sier. Tanken fyldes 3/4 op med rent vand. Swedane MCPA-750 tilsættes under omrøring
hvorefter tanken fyldes op. Der skal være konstant omrøring under påfyldning og kørsel. Sprøjtevæsken udsprøjtes straks efter
tilberedningen.
Swedane MCPA-750 kan blandes med de fleste øvrige plantebekyttelsesmidler, med undtagelse af vækstreguleringsmidler indeholdende ethephon. Vær forsigtig ved blanding med mangansulfatholdige produkter, brug store vandmængder (over 250 l vand
pr. ha).
Sprøjteteknik
Vind- og afdrift skal undgås. Vælg en bomhøjde på 40-45 cm over afgrøden og sprøjt kun, når vindhastigheden er lav (under
3 m/s). Husk afstand på mindst 2 meter til søer og vandløb.
ISO - Alm. fladsprededyser ved 3 bar tryk
Dysestørrelse
02
025
04
Ydelse (l/min)
0,8
1,0
1,6
Hastighed km/t
6,5
6,0
6,4
Væskemængde (l/ha)
148
200
300
Hvor der er risiko for afdrift, bør ovennævnte fladsprededyser erstattes af de såkaldte low-drift dyser, der reducerer antallet af
små dråber væsentligt.
Rengøring af sprøjten efter afsluttet behandling.
Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal vare monteret med spuledyser til invendig rengøring
af tanken og sprøjten skal være montert med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således at restsprøjtevæske kan fortyndes og der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal på passende vis fortyndes 50 gange med
vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides). Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler. Samtidigt med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for
urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler.
I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsemidler, jfr.
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 268 af 31. marts 2009.
Tankspuledyse: Er en sådan monteret, lettes rengøringen meget, da der spares både tid og vand. I stedet for at anvende en fuld
tank, som beskrevet ovenover i trin 2, er det i stedet nok at fylde 100-150 liter vand i en 1000 liters tank (10-15 %), og så lade
tankspuledysen arbejde i den angivne tid. Tankspuledysen anvendes også ved skylninger med rent vand, eftersom den sikrer,
at tanken skylles overalt indvendigt.
Bortskaffelse af tom emballage:
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501).
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.
Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Emballagen må ikke genbruges.
Lagring
Swedane MCPA-750 bør opbevares frostfrit i uåbnet og ubeskadiget originalemballage beskyttet mod direkte sollys og andre
varmekilder. Ved korrekt opbevaring er produktet holdbart i minimum 2 år fra produktionsdatoen.
Mange forskellige, især også lokalt og regionalt betingede, faktorer kan påvirke produktets virkning. Herunder hører f.eks. vejrog jordforhold, kulturplantesorter, sædskifte, behandlingstidspunkter, doseringer, blandinger med andre produkter, forekomst
af organismer, som er resistente overfor det aktive stof, sprøjteteknik osv. Under særlig ugunstige betingelser kan en ændring i
midlets virkning eller en beskadigelse af kulturplanterne derfor ikke udelukkes. Fabrikanten eller forhandleren fraskriver sig ethvert ansvar for sådanne følger.
Fabr.nr.:
Fabr.dato:
SweDaneMCPA750 2x10L DK:-
23.03.2015
7:13 Uhr
Seite 1
MCPA-750
UKRUDTSMIDDEL
SweDane
Må kun anvendes
til ukrudtsbekæmpelse ii korn,
korn. frøgræs,
Må kun anvendes
til ukrudtsbekæmpelse
Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes
græsarealer
ærter.
erhvervsmæssigt
og kræverog
gyldig
autorisation.
SUNDHEDSSKADELIG
MILJØFARLIG
Indhold 2x10 liter
DISTRIBUTION:
ADVARSEL
FARE
For at nedsætte risikoen
mennesker
og
Brugsanvisningen
skalfor
følges
for ikke
miljø
skal brugsanvisningen
følgesog
nøje.
at
bringe
menneskers sundhed
milR22 i fareFarlig
ved indtagelse
jøet
(EUH401).
R36 vedIrriterer
øjnene
Farlig
indtagelse
(H302).
R51/53 Giftig
for organismer
der lever i
Forårsager
alvorlig
øjenskade (H318).
vand;ogkan
forårsage
uønskede
Vask hænder
ansigt
grundigt
efter brug
(P264). langtidsvirkninger i miljøet
S25må ikke
Undgå
kontakt
medeller
øjnene
Der
spises,
drikkes
ryges
S23 brugen
Undgå
af aerosoltåger
under
af indånding
dette produkt
(P270).
Vær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
opmærksom på at Arbejdstilsynet
Bær
har
regler
(P280). for anvendelsen. Læs
nærmere
i den eventuelt
lovpligtige
Vær
opmærksom
på, at Arbejdstilsynet
har
leverandørbrugsanvisning
samt i
regler for arbejde med og udsættelse
for
Arbejdstilsynets informationsmateriale
plantebeskyttelsesmidler.
om bekæmpelsesmidler.
Læs
nærmere i det eventuelt lovpligtige
Vask huden efter arbejdet.
sikkerhedsdatablad.
Overtrædelse
nedenstående særligt
særligt
Overtrædelse af nedenstående
fremhævede
straf:
fremhævede forskrifter kan medføre straf.
Må
Må kun
kunanvendes
anvendes til
til ukrudtsbekæmbekæmpelse af
pelse
i korn
de i brugsanvisningen
anførte
ukrudtsarter og ikke doseringsangiveli højere doseringer.
Brugsanvisningens
Må må
kunikke
anvendes
en gang om året.
ser
over skrides.
Må kun
ikkeanvendes
anvendesén
efter
den
august.
Må
gang
om1.året.
I græs
i korn
ved behandling
Må
ikkeudlagt
anvendes
senere
end vækststaforår
efter39.
høst af dæksæden med 0,7
die
BBCH
literikke
pr. ha.
Må
anvendes nærmere end 2 meter
I græsfrømarker
om foråret
eller m.v.)
efter
fra
vandmiljøet (vandløb
og søer
høst
frøgræsorganismer,
eller høst afder
hvidkløver
for
ataf
beskytte
lever i
med 2,0-2,7
vand
(Spe3). liter pr. ha.
I enge forurening
og etablerede
græsarealermed
om
Undgå
af vandmiljøet
foråret med
2,7med
literbeholdere,
pr. ha.
produktet
eller
der har
Visse ukrudtsarter
indeholdt
produktet.i korn
Rensi ikke sprøjstrækningsvækst
(BBCH stadie
teudstyr
nær overfladevand
(SP1).
30-39) medutilgængeligt
2,0 liter pr. ha.
Opbevares
for børn
Må i korn ikke anvendes senere end 8
(P102).
uger før høst.
Korn
til opbevares
helsæd med
2,0 litermed
pr. ha.
Må
ikke
sammen
fødeMå i helsæd
ikke anvendes
senere end
varer,
drikkevarer
og foderstoffer.
5 uger før høst.
Førstehjælp:
Nyfremspiret
i ærtermedbring
ved
Hvis
der er brugfrøukrudt
for lægehjælp,
anvendelse
af eller
0,17 etiketten
liter pr. ha.
i blanding
da
beholderen
(P101).
et andet
Må i ærter
Imed
TILFÆLDE
AFherbicid.
INDTAGELSE:
Ring ikke
til en
anvendes senere endeller
2 måneder
høst.
GIFTINFORMATION
en lægeføri tilBehandlede
arealer
må
afgræsses
fælde
af ubehag
(P301
+ ikke
P312).
før mindst
2 uger
efter
behandling.
VED
KONTAKT
MED
ØJNENE:
Skyl forMå ikke
anvendes
nærmere
2
sigtigt
med
vand i flere
minutter.end
Fjern
meter fra vandmiljøet
(vandløb,
søerkan
m.v.).
eventuelle
kontaktlinser,
hvis dette
Opbevares
utilgængeligt
for
børn.
gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgåMå ikke
sammen med
ende
til enopbevares
GIFTINFORMATION
fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
eller en læge (P305+P351+P338+P310).
FØRSTEHJÆLP:
Indåndling: Bring vedkommende i frisk luft,
søg læge ved fortsat ubehag.
Hud: Forurenet tøj fjernes og forurenet
hud vaskes med sæbe og vand.
Øjne: Kommer stoffet i øjnene, skylles
straks grundigt med vand.
Indtagelse: Hos personer ved bevidsthed
fremkaldes opkastning. Giv først rigeligt
atAnalyse
drikke
(ikke alkohol eller mælk).
........................ MCPA 750 g/l (77,8% w/w)
Ukrudtsmiddel nr ......... 347-11
Midlet er et vandopløseligt koncentrat.
DEKLARATION:
Omfattet
af Miljøministeriets
Ukrudtsmiddel,
nr. 347-11
bekendtgørelse
om bekæmpelsesmidler
Omfattet af Miljøministeriets
bekendtgørelse om
og
plantebeskyttelsesmiddelforordningen
bekæmpelsesmidler.
1107/2009.
Analyse:
MCPAholdbar
750 g/l
(63%)
Mindst
i to år
efter produktionsdatoen.
som dimethylaminsalt
Produktionsdato
og batchnummer se emballagen.
Væske, nettoindhold: 10 liter
Godkendelsesindehaver:
NufarmNufarm
Deutschland
Godkendelsesindehaver:
Ltd.,GmbH
Im
Media
Park 4e West Yorkshire, England BD12 9EJ
Wyke
Bradford,
50670 Köln, Tyskland
Nordisk importør: KLARSØ A/S, 2100
Nordisk importør: KLARSØ A/S, 2100
København Ø
København Ø
Fabr.nr./produktionsdato
Fabr.nr./produktionsdato
B260C 10/08