SIKKERHEDSDATABLAD Break-Free CLP-E

Break-Free CLP-E
Side 1 af 5
SIKKERHEDSDATABLAD
Break-Free CLP-E
PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden
Udgivet dato
18.12.2012
1.1. Produktidentifikator
Kemikaliets navn
Break-Free CLP-E
1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt
anvendelser, der frarådes
Anvendelse af stoffet eller
præparatet
Våbenolie.
1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet
Firmanavn
Postadresse
Postnr.
Poststed
Land
Telefon
Telefax
E-mail
Web-adresse
CLP System AB
Box 7002
SE-187 11
Täby
Sweden
+46 8 732 44 05
+46 8 732 44 09
[email protected]
http://www.clp.se
1.4. Nødtelefon
Nødtelefon
Giftlinjen:82 12 12 12
I nødsituationer:112
PUNKT 2: Fareidentifikation
2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen
Klassificering i henhold til
67/548/EEC eller 1999/45/EC
Klassificering i henhold til CLP (EC)
No 1272/2008 [CLP/GHS]
Xi; R43
Skin Irrit. 2; H315;
Skin Sens. 1; H317;
Eye Irrit. 2; H319;
2.2. Mærkningselementer
Farepiktogrammer (CLP)
Sammensætning på etiketten
Signalord
Faresætninger
Sikkerhedssætninger
Calcium dinonyl naphthalensulfonat:5 - 15 %
Advarsel
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
P280 Bær
beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
P302 + P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og
vand.
P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med
Break-Free CLP-E
Side 2 af 5
vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let.
Fortsæt skylning.
P333 + P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P362 Forurenet tøj tages af og vaskes, før det bruges igen.
2.3. Andre farer
Andre farer
Ukendt.
PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer
3.2. Blandinger
Komponentnavn
1-decen, homopolymer,
hydrogeneret
Identifikation
CAS-nr.: 68037-01-4
EF-nr.: 500-183-1
Klassificering
Xn; R65
Asp. tox 1; H304;
Indhold
40 - 65 %
1-decen, dimer, hydrogeneret
CAS-nr.: 68649-11-6
EF-nr.: 500-228-5
Xn; R65
Asp. tox 1; H304;
5 - 15 %
Calcium dinonyl naphthalensulfonat
CAS-nr.: 57855-77-3
EF-nr.: 260-991-2
Xi; R36/38
Xi; R43
Skin Irrit. 2; H315;
Skin Sens. 1; H317;
Eye Irrit. 2; H319;
5 - 15 %
PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger
4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger
Indånding
Hudkontakt
Øjenkontakt
Indtagelse
Søg frisk luft og forbliv i ro. Søg læge ved vedvarende gener.
Vask huden med sæbe og vand. Ved vedvarende irritation, kontakt læge.
Kontaktlinser fjernes, før skylning påbegyndes. Skyl med vand. Søg
lægehjælp ved fortsat ubehag.
Skyl munden grundigt. Søg læge, hvis en større mængde er indtaget.
4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede
Akutte symptomer og virkninger
Forsinkede symptomer og virkninger
Hudirritation. Øjenirritation.
Kan forårsage allergisk hudreaktion.
4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig
Anden information
Ingen oplysninger.
PUNKT 5: Brandbekæmpelse
5.1. Slukningsmidler
Egnede slukningsmidler
Uegnet som brandslukningsmiddel
Pulver, skum eller CO2.
Vandstråle
5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Farlige forbrændingsprodukter
Carbonmonoxid (CO). Carbondioxid (CO2). Nitrøse gasser (NOx). Svovlholdige
gasser (SOx).
5.3. Anvisninger for brandmandskab
Brandslukningsprocedurer
Undgå stærk vandstråle direkte mod brandstedet, da det vil sprede ilden. Ved
brand skal uafhængigt, luftforsynet åndedrætsværn og heldragt anvendes.
PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld
6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og
nødprocedurer
Break-Free CLP-E
Sikkerhedsforanstaltninger til
beskyttelse af personer
Side 3 af 5
Undgå hudkontakt og indånding af støv eller dampe fra spild. Benyt
nødvendige værnemidler.
6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger
Miljøbeskyttelsesforanstaltninger
Må ikke udledes til afløb, kloakker eller vandløb.
6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning
Metoder til oprensning
Spild opsamles med granulat, savsmuld, klude el. lign. Affald skal bortskaffes
som farligt affald.
6.4. Henvisning til andre punkter
Andre anvisninger
Se afsnit 7, 8 og 13.
PUNKT 7: Håndtering og opbevaring
7.1. Forholdsregler for sikker håndtering
Håndtering
Brug arbejdsmetoder som minimerer dannelse af olietåger. Undgå indånding af
sprøjtetåge og kontakt med hud og øjne. Sørg for god ventilation.
7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Opbevaring
Opbevares i tætlukket originalemballage på et tørt, køligt og godt ventileret
sted. Undgå kontakt med oxiderende stoffer. Holdes væk fra varme, gnister
og åben ild.
7.3. Særlige anvendelser
Specifik(ke) anvendelse(r)
Se afsnit 1.2
PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler
8.1. Kontrolparametre
8.2. Eksponeringskontrol
Foranstaltning til kontrol af
eksponering på arbejdspladsen
Sørg for god ventilation.
Åndedrætsværn
Åndedrætsværn
Ved utilstrækkelig ventilation eller ved risiko for indånding af dampe kan egnet
åndedrætsværn med kombinationsfilter (type A2/P2) anvendes.
Beskyttelse af hænder
Beskyttelse af hænder
Gummihandsker anbefales.
Beskyttelse af øjne / ansigt
Øjenværn
Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm ved risiko for stænk.
Beskyttelse af hud
Hudværn (andet end handsker)
Brug egnet beskyttelsestøj ved risiko for hudkontakt.
Hygiejne / Miljø
Særlige hygiejniske foranstaltninger
Vask hænderne ved arbejdets afslutning og før spisning, rygning og
toiletbesøg.
PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber
9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber
Tilstandsform
Farve
Lugt
Vandopløselighed
Væske.
Brunlig.
Mild.
Uopløseligt.
9.2. Andre oplysninger
Andre fysiske og kemiske egenskaber
Fysiske og kemiske egenskaber
Ingen oplysninger.
Break-Free CLP-E
Side 4 af 5
PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet
10.1. Reaktivitet
Reaktivitet
Reagerer med stærke oxidationsmidler.
10.2. Kemisk stabilitet
Stabilitet
Stabil under normale temperaturforhold og anbefalet brug.
10.3. Risiko for farlige reaktioner
Risiko for farlige reaktioner
Ingen oplysninger.
10.4. Forhold, der skal undgås
Forhold som skal undgås
Undgå varme, flammer og antændelseskilder.
10.5. Materialer, der skal undgås
Materialer som skal undgås
Undgå kontakt med oxiderende stoffer.
10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
Farlige nedbrydningsprodukter
Ved brand dannes giftige gasser (CO, CO2, NOx).
PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger
11.1 Toksikologisk information
Andre oplysninger om sundhedsfare
Generelt
Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
Potentielle akutte virkninger
Indånding
Hudkontakt
Øjenkontakt
Indtagelse
Indånding af olietåge eller dampe, som dannes ved opvarmning af produktet,
irriterer luftvejene og medfører hoste.
Kan forårsage rødme og smerte. Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Stænk kan medføre irritation og rødme.
Kan fremkalde ubehag ved indtagelse.
PUNKT 12: Miljøoplysninger
12.1. Toksicitet
Økotoksicitet
Ikke klassificeret som miljøfarlig.
12.2. Persistens og nedbrydelighed
Persistens og nedbrydelighed
Produktet er moderat bionedbrydeligt.
12.3. Bioakkumuleringspotentiale
Bioakkumulationspotentiale
Data om bioakkumulering er ikke oplyst.
12.4. Mobilitet i jord
Mobilitet
Ingen oplysninger.
12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
PBT-vurdering resultater
Data mangler.
12.6. Andre negative virkninger
Andre negative virkninger /
Bemærkninger
Data mangler.
PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse
13.1. Metoder til affaldsbehandling
Produkt klassificeret som farligt
affald
Emballage klassificeret som farligt
affald
EAK-kode nr.
Ja
Ja
EAK: 130206* Syntetiske motor-, gear- og smøreolier
EAK: 150110* Emballage, som indeholder rester af eller er forurenet med
farlige stoffer
Break-Free CLP-E
Side 5 af 5
PUNKT 14: Transportoplysninger
14.1. UN-nummer
Kommentar
Produktet er ikke klassificeret som farligt gods.
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
Bemærkning
Ikke relevant.
14.3. Transportfareklasse(r)
Bemærkning
Ikke relevant.
14.4. Emballagegruppe
Bemærkning
Ikke relevant.
14.5. Miljøfarer
Bemærkning
Ikke relevant.
14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren
Særlige forsigtighedsregler for
brugeren
Ingen oplysninger.
14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden
Andre relevante oplysninger.
Andre relevante oplysninger.
Er ikke omfattet af de internationale regler om transport af farligt gods (IMDG,
IATA, ADR/RID).
PUNKT 15: Oplysninger om regulering
15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med
hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø
Love og regulativer
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18.
december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt
begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk
kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af
Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr.
1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv
91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med ændringer.
15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
Kemikaliesikkerhedsvurdering er
gennemført
Nej
PUNKT 16: Andre oplysninger
Klassificering i henhold til CLP (EC)
No 1272/2008 [CLP/GHS]
Liste over relevante R-sætninger
(punkt 2 og 3).
Liste over relevante H-sætninger
(afsnit 2 og 3).
Version
Ansvarlig for sikkerhedsdatablad
Skin Irrit. 2; H315;
Skin Sens. 1; H317;
Eye Irrit. 2; H319;
R36/38 Irriterer øjnene og huden.
R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
R65 Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
1
CLP System AB