Marts 2015 - Køng Kirke

Kirke og sogn
31. årgang · Nr. 2 · Marts 2015
Køng og Glamsbjerg
Adresser &
telefonnumre:
Kirkekontor for Glamsbjerg Pastorat:
Laila Venås, Bodebjergvej 2 (præstegården),
Køng, 5620 Glamsbjerg
Tlf.: 64 72 10 74. [email protected]
Tirsdag kl. 9 – 14 og torsdag kl. 12 – 17 for henvendelse om attester, navneændringer m.v.
Sognepræster:
Jørgen Bendixen (kbf.), Bodebjergvej 2,
5620 Glamsbjerg
Tlf.: 64 72 10 74/23 23 13 65. [email protected]
Træffes bedst tirsdag – fredag kl. 12 – 13.
Torsdag tillige kl. 16 – 17
Mandag fri.
Else Suhr, Chr. Richardtsvej 25, Ørsted,
5620 Glamsbjerg
Tlf.: 64 45 10 33/51 73 77 01. [email protected]
Træffes bedst tirsdag - fredag kl. 11 – 12.
Onsdag tillige kl. 17 - 18
Mandag fri
Menighedsrådsformand:
Mikael Krarup, Byvejen 62, 5620 Glamsbjerg
Tlf.: 64 72 19 54/60 45 91 45.
[email protected]
Gravere:
Hanne Madsen (ledende graver) og Susanne
Brahtz
Tlf.: 40 31 25 24. [email protected]
Organist:
Bent Nielsen, tlf. : 64 72 37 39
Kirkesanger:
Claus Berg, tlf. : 64 45 12 06
www.glamsbjergkirke.dk
www.koengkirke.dk
2
Kirke og sogn - Køng og Glamsbjerg
Om kirkebladet:
Menighedsrådene i henholdsvis
Køng/Glamsbjerg og Ørsted/
Søllested/Vedtofte har fundet det
mest hensigtsmæssigt at gå tilbage
til den tidligere ordning, hvor sognene havde hvert deres kirkeblad.
Forside:
Altertavlen i Fovlum Kirke er
udført af kunstneren Anita Houvenaeghel. Billedet er hentet fra
bogen ”Naturen & Lyset”, skrevet
af Niels Brunse m. fl. Vi takker
kunstneren for tilladelsen til at
bringe dette udsnit af bogen.
Se evt. nærmere på hendes hjemmeside, www.houvenaeghel.dk
Det er nu muligt at finde placeringen af kendte gravsteder på
mange af landets kirkegårde,
bl.a. Køng og Glamsbjerg, ved
at besøge www.findgravsted.dk.
Den præcise placering angives
automatisk med et ikon på et
luftfoto af kirkegården.
Påskens mange fortællinger
I Fovlum Kirke nordøst for Viborg
stod en gammel og mørk altertavle.
Som i andre kirker dækkede den
østvinduet i apsis. Lyset fra øst har
en ganske særlig betydning i den
kristne tradition, kirken er østvendt,
kirkegården med dens grave ligeså.
”I østen stiger solen op”, synger vi, og
fra øst hilses vi i morgensalmen ”fra
Paradiset”, ”fra Edens morgenrød”
og ”fra lysets hjem”. Fovlum-kirkens
altertavle skulle fornys. Nogle steder
vælger man helt at fjerne altertavlen
for at få østvinduet til igen at bringe
lyset ind i kirken. I Fovlum bevarede
man altertavlen. Østvinduet er fortsat
dækket af tavlen, men dens billeder er
fornyede, og kunstneren, der var sig
det bagvedliggende vindue bevidst,
søgte ligefrem i alterets midterbillede
at bringe vinduets lys ind i kirkerummet, skabte østvinduets skabelseslys i
billedets midte. Kunstneren er Anita
Houvenaeghel.
En meget flot altertavle, og i dets
midte et stort maleri ”Den sidste nadver” (forsidebilledet på dette blad),
som egentligt er et skærtorsdagsmotiv, men det rummer så meget mere,
hele påskens fortælling, nadvermåltidet, Jesu korsdød og selve opstandelsen, og endda mere end blot påske: For billedets midte er også det
lys, som østvinduet skulle kaste ind
i kirken, lyset fra Guds skaberord,
”der blive lys”, og lyset fra Betlehem,
julens lys, der blev tændt i det store
mørke.
Anita Houvenaeghels kirkekunst
rummer altid flere bibelske fortællinger. Dette billede formår næsten at
rumme hele påskens indhold. Bordet
med Jesus og disciplene står tydeligt, i
billedets mere dunkle side ses korset,
og i billedets lyse side kunne det være
selve opstandelseslyset, der blander
sig med lyset fra skabelsens første
dag. Mange bibeltekster er således
i spil: Johannesevangeliets prolog,
der placerer Kristus både i skabelsen
og i den genskabelse, som påsken er;
nadverberetningerne hos Mattæus,
Markus og Lukas, eller Emmausberetningen hos Johannes, korsfæstelses-scenerne hos alle evangelisterne,
og uden for påsken selve Skabelsesberetningen fra Første Mosebog.
Det er et fint billede og en fan-
Kirke og sogn - Køng og Glamsbjerg
3
tastisk altertavle, virkeligt et besøg
værd. Smukt med dets mange farver
og fortællinger, og fint til dets brug:
Her kan menigheden samles ved alterbordet og dér mødes af den hele
fortælling. Billedet inviterer til at
være med og deltage. Et moderne billede, der inddrager kirkegængeren i
den gamle fortælling, som påsken er
– jeg får plads ved bordet, fortællingen bliver også min!
4
Kirke og sogn - Køng og Glamsbjerg
Hermed rører billedet og altertavlen ved indholdet af en gudstjeneste
og ikke mindst ved selve dette at gå til
alters. Billedet er det, som kirkekunst
bør være, ikke blot smukt, men også
tankevækkende, forførende, forkyndende.
Kirkebladets forsidebillede er således et billede på påskens mange
fortællinger, Skærtorsdags måltidsfællesskab, Langfredags korsdød og
Påskedags opstandelse. Påsken vil
det hele, inddrager hele troens indhold i sine fortællinger og i billedet
her, hvor en kunstner søger at få det
hele med. Det er lyset og mørket, det
er godt og ondt, og det er alle gudstjenestens store ord om nåde, tilgivelse
og kærlighed.
God påske!
Sognepræst Jørgen Samsing Bendixen
En indbydelse til alle sogne i Assens provsti:
BEMÆRK: NY DATO!
Tirsdag den 21. april kl. 19.00 i Tommerup sognehus:
EN AFTEN MED KIRKEMINISTEREN!
I samarbejde med Assens provsti indbyder Tommerup og Broholm sogne til en spændende aften med
Marianne Jelved, som vil tale om “Folkekirkens betydning for samfundet i dag og i fremtiden”.
Kaffebord á 40 kr. Alle er velkomne!
Forældremøder inden årets konfirmationer
Der afholdes orienteringsmøder i de kirker, hvor de unge skal konfirmeres.
·Tirsdag den 3. marts kl. 17 i Køng Kirke – Glamsbjergskolen med konfirmation Bededag kl. 11.15
·Onsdag den 4. marts kl. 17 i Glamsbjerg Kirke – Glamsbjergskolen med
konfirmation om lørdagen kl. 9.15.
·Torsdag den 5. marts kl. 17 i Køng Kirke – Køng Idrætsfriskole med konfirmation Bededag kl. 9.15
Jørgen Samsing Bendixen
Kirke og sogn - Køng og Glamsbjerg
5
Fra menighedsrådet
Nu er foråret her, i hvert fald på kalenderen, og det er tid til at gøre lidt
status over hvilke aktiviteter menighedsrådet har afholdt i det forgangne
år, men også til at informere lidt om
vores tanker om fremtidige planer
og tiltag. Udover bl.a. at arbejde med
den daglige og finansielle drift af vores to kirker, to kirkegårde og præstegård, at være arbejdsgiver for vore
ansatte medarbejdere, samt i det hele
taget sørge for at skabe liv og vækst i
sognet, står menighedsrådet og dets
mange udvalg for en lang række aktiviteter i sognet.
tagerantallet truede med at sprænge
alle rammer, et par kirkekoncerter
med professionelle kunstnere, samt
de populære sangaftener. Organist
og kirkesanger står her, sammen med
præst og menighedsrådsmedlemmer,
for aftenen, der starter i kirken med
oplæg om salmer el. sange, som naturligvis synges, og bagefter fortsættes der i præstegården med masser
af fællessang, ost og rødvin. Rådet
arrangerede desuden en velbesøgt
filmaften i samarbejde med Glamsbjerg Biograf, et tiltag, vi meget gerne
gentager. Et malekursus i Køng Kirke
Aktiviteter og arrangementer
Fra sidste år kan f.eks. nævnes
foredragsaftener, heraf flere med særdeles stor tilslutning, sommermødet
med biskop Tine Lindhardt, hvor delmed billedkunstneren Gitte Buch
suppleredes med den traditionelle
sogneudflugt – en fyldt bus på tur til
Langeland, hvor Gitte Buch havde inviteret de mange deltagere til at se eksempler på sin kunst, bl.a. altertavlen
6
Kirke og sogn - Køng og Glamsbjerg
ne og slik til børnene. Det synes nu
at være blevet en fin tradition. Årets
to julekoncerter sprængte igen alle
rammer, kirkerne var fyldt til bristepunktet. Her medvirkede i år Assens
Musikskole, Vestfyns Gymnasium,
Gummerup Skole og CulturArte.
i Tryggelev Kirke. I samarbejde med
Foreningen Glamsbjerg og Lions
Club stod menighedsrådet igen sidste
år for et stort adventsarrangement,
hvor der startedes i kirken med andagt, korsang, konfirmandoplæsning
og adventssalmer, hvorefter de flere
hundrede deltagere, sammen med
endnu flere, gik i fakkeltog til Torvet
i Glamsbjerg, hvor juletræet tændtes,
med gløgg og æbleskiver til de voks-
Med gudstjenesten som tema
Menighedsmødet i 2014 havde
gudstjenesten og gudstjenestefornyelse som tema. Det blev til nogle
frugtbare og spændende diskussioner, hvis ønsker og visioner menighedsrådet og vores sognepræster
glæder sig til at arbejde videre med.
I forbindelse med dette kan det nævnes, at rådet også har kikket på de
kirketællinger, som Fyens Stift har
Kirke og sogn - Køng og Glamsbjerg
7
iværksat i samtlige sogne i stiftet. Der
er generel tilfredshed med kirkegangen i vores to kirker, men også grobund for at tænke videre i bl.a. mere
målrettede gudstjenester, f.eks. for
børnefamilier eller ældre sognebørn,
for konfirmander og deres forældre
osv. Det er også rådets ønske at lægge
gudstjenester på andre tidspunkter
end de traditionelle; bl.a. har søndagsaftengudstjenesterne i en år-
ses i sammenhæng med menighedsrådets ønske om også at lade vores
kirkemusikere, i samarbejde med
vore to sognepræster, eksperimentere med musikkens plads og brug i
gudstjenesten. Dette arbejde er for
længst startet, og udvikles løbende.
De mange positive tilkendegivelser
om dette giver lyst til at videreudvikle, også mht samarbejdet med kirkekoret, der nu har fået fine betingelser
for skiftende opstillinger og akkompagnement i kirkerummet.
tiviteter i og omkring Glamsbjerg
Kirke, nu føles påkrævet at afhjælpe.
Rådet glæder sig til arbejdet med at
konkretisere disse planer i den kommende tid.
Børnekonfirmandundervisning
Alle børn på tredje eller fjerde klas-
Lidt om kirkegårdene
I forbindelse med en harmonisering af taksterne for bl.a. gravstedsvedligeholdelse på samtlige
Planer om sognefaciliteter i
Glamsbjerg
række været velbesøgte, og vi ønsker
at eksperimentere yderligere med
tidspunkterne, måske også at lægge
enkelte på hverdage.
Musikken i kirken
Som de fleste kirkegængere vil
have oplevet, er der nu anskaffet
el-klaverer af meget høj kvalitet til
begge kirker, senest sidste sommer
til Glamsbjerg Kirke. Dette skal bl.a.
8
Kirke og sogn - Køng og Glamsbjerg
Vi er nu gået i gang med at undersøge hvor og hvordan der kan
skabes de bedst mulige rammer for
bl.a. konfirmandundervisning og
sogneaktiviteter i Glamsbjerg. Byen
råder ikke, og har aldrig rådet, over
egnede lokaler til kontorer, undervisning, møder, samtaler, fællesarrangementer osv. Det er en mangel,
som det bl.a. med de mange og store
konfirmandhold, samt menighedsrådets ønske om øgede sogneak-
Anordning om børnekonfirmandundervisning og konfirmation, §1 stk.
2). Tilbuddet kan gives i samarbejde
med et eller flere menighedsråd, og vi
har besluttet at kontakte skoledistriktets menighedsråd for at sondere, om
der er basis for sådant tilbud. Ansvaret for undervisningen påhviler præsterne. Der vil blive informeret meget
mere om dette senere.
setrin skal nu iflg. lov have tilbud om
deltagelse i børnekonfirmandundervisning (minikonfirmander). Det er
menighedsrådet, der har ansvaret
for at give dette tilbud, og undervisningens formål er ”at medvirke til at
gøre børnene og de unge fortrolige
med den kristne tros elementære indhold og folkekirkens gudstjeneste,
samt lære dem, hvad det vil sige at
leve i en kristen tro og som en del
af det kristne fællesskab. ” (Citat fra
Kirke og sogn - Køng og Glamsbjerg
9
gang, i september måned. Alle gravstedsejere er blevet informeret om dette pr. brev sammen med udsendelsen
af seneste regning.
Som en del af en langsigtet udviklingsplan for Køng Kirkegård er
det menighedsrådets ønske bl.a. at
udvide parkafdelingen. I forbindelse
med denne udvidelse blev der sidste
år sat en del træer som supplement
til de allerede eksisterende. Da det
har vist sig, at behovet for kistegravsteder til stadighed bliver mindre,
indeholder planen ligeledes en udvidelse af de allerede eksisterende
græsarealer, således at man bl.a. vil
opleve en større sammenhæng mellem parkafdelingen og den øvrige
kirkegård.
kirkegårde i Assens Provsti, skal det
nævnes, at disse takster fra 1. 1. 2015
nu er omkostningsbaserede. Der tilbydes som sædvanligt f.eks. almindelig
vedligeholdelse, grandækning samt
10
Kirke og sogn - Køng og Glamsbjerg
blomster-plante-”pakkeløsninger”.
Priserne vil bl.a. kunne ses på sognets
hjemmeside www.koengkirke.dk. Fra
og med i år vil regninger for gravstedsvedligeholdelse kun blive opkrævet én
præster deltager i, og det forventes
først afsluttet primo 2016. Intentionen er en mulig omlægning af nogle
af sogne- og pastoratsgrænserne,
som nok i visse tilfælde over tid har
vist sig at være uhensigtsmæssige
og utidssvarende. Det skal pointeres, at der ikke vil ske en reduktion i
antallet af præstekræfterne i Assens
Provsti, men menighedsråd, præster
og andre ansatte vil i nogle tilfælde
opleve, at skulle arbejde og samarbejde i ændrede rammer. Vi ser med
forventning frem til det endelige resultat af denne proces.
Mikael Krarup, formand
Strukturproces i Assens
Provsti
Endelig skal det her omtales, at
Fyens Stift sidste år tog fat på en
strukturproces i Assens Provsti. Det
er et omfattende arbejde, som samtlige 24 menighedsråd og 20 sogne-
Kirke og sogn - Køng og Glamsbjerg
11
Arrangementer
Skærtorsdag den 2. april kl. 19.00
Søndag den 17. maj kl. 16.00
Violinist Esther Mielewczyk, mezzosopran Kristine Eiler Ernst og organist
Bent Nielsen har under gudstjenesten
specielt fokus på passionsmusikken
omkring påske og nadver.
Koret synger et varieret program med
en blanding af klassiske, kirkelige og
rytmiske sange på dansk og engelsk.
Det Vestfynske Pigekor er et samarbejde imellem kirkens pigekor og Assens Musikskoles Pigekor. De to kor
har arbejdet sammen i ca.8 år. Det
Vestfynske Pigekor synger koncerter
rundt omkring i Danmark og tager på
korrejser sammen hvert år. Hvert an-
Musikgudstjeneste i Køng Kirke
Tirsdag den 21. april kl. 19.00
Det vestfynske Pigekor i Køng Kirke
det år rejser koret til udlandet på koncerttur og har hidtil været i Tyskland,
Sverige, Norge, Frankrig og Italien.
Sangaften i Køng Kirke og Konfirmandstue
En hyggelig aften, hvor organist, kirkesanger og menighedsrådsmedlemmer slår tonen an til de kendte salmer
og sange.
Temaet denne aften er ”Kærlighed”.
Vi begynder i Køng Kirke og fortsætter derefter i Konfirmandstuen, hvor
der serveres ost og rødvin.
Alle er velkomne. Fri entré.
Mandag den 25. maj, 2. pinsedag kl. 11.00
Friluftsgudstjeneste ved den gamle døbefont foran præstegården i Køng
Gudstjenesten holdes i præstegårdens
forhave ved den gamle døbefont i skyggen af det store valnøddetræ. Kirkeklokkerne kan vi høre, og musikken er
ikke orgel, men klaver og harmonika.
Det vil være godt at medbringe tæppe
eller klapstole. Vi vil dog sørge for lidt
stole.
være muligt at se præstegårdshaven.
Efterfølgende er menighedsrådet vært
ved et mindre traktement, og det vil
12
Kirke og sogn - Køng og Glamsbjerg
Kirke og sogn - Køng og Glamsbjerg
13
Konfirmationer:
Konfirmation 2016
Glamsbjergskolen:
Glamsbjergskolen:
Glamsbjerg Friskole:
Køng Idrætsfriskole:
Køng Kirke
Glamsbjerg Kirke
Glamsbjerg Kirke
Køng Kirke
Bededag fredag den 22. april
lørdag den 23. april
søndag den 24. april
Bededag fredag den 22. april
Konfirmation 2017
Glamsbjergskolen:
Glamsbjergskolen:
Glamsbjerg Friskole:
Køng Idrætsfriskole:
Køng Kirke
Glamsbjerg
Glamsbjerg
Køng Kirke
Bededag fredag den 12. maj
Kirke lørdag den 13. maj
Kirke søndag den 14. maj
Bededag fredag den 12. maj
Konfirmation 2018
Glamsbjergskolen:
Glamsbjergskolen:
Glamsbjerg Friskole:
Køng Idrætsfriskole:
Køng Kirke
Glamsbjerg Kirke
Glamsbjerg Kirke
Køng Kirke
Bededag fredag den 27. april
lørdag den 28. april
søndag den 29. april
Bededag fredag den 27. april
Kirkebladet, der udkommer til juni, vil have information om indskrivning til konfirmationsundervisning i det kommende skoleår.
Hvad gør du ved:
Fødsel
Jordemoderen anmelder et barns fødsel. Hvis I forældre ikke er gift og ønsker fælles forældremyndighed, skal
I via www.borger.dk indtaste en Omsorgs- og Ansvarserklæring senest 14
dage efter barnets fødsel.
Navngivning og dåb
Inden for barnets første 6 måneder skal
det navngives. Det kan ske ved dåb eller
ved navngivning. Ved dåb henvender
man sig til sognepræsten. Ved navngivning sker det via www.borger.dk. Er
man som barn navngivet, kan man selvfølgelig efterfølgende blive døbt.
Konfirmation
Konfirmation sker i 7. klasse og undervisningstidspunkt er aftalt med de forskellige skoler. Tilmelding til undervisning sker på kirkens hjemmeside først i
august. Der afholdes orienteringsmøde
for forældre og konfirmander i forbindelse med undervisningsstart. Alle kan
blive konfirmeret i deres sogns kirke.
Vielse
Ønsker I kirkelig vielse eller en velsignelse af et borgerligt indgået ægteskab,
14
Kirke og sogn - Køng og Glamsbjerg
så kontakt sognepræsten. I forbindelse
med en vielse skal man via www.borger.dk indhente en prøvelsesattest, som
på vielsesdagen højst må være 4 mdr.
gammel. Det er en god idé så tidligt
som muligt at aftale vielsesdato og tidspunkt.
Dødsfald
Ved dødsfald kontaktes sognepræsten,
med mindre man ikke ønsker gejstlig
medvirken. Sognepræsten er begravelsesmyndighed og skal under alle omstændigheder godkende den ønskede
begravelsesform. Det er vigtigt tidligt
at kontakte præsten. De fleste vælger
også at bruge en bedemand.
Præsten kan selvfølgelig kontaktes allerede før et dødsfald og besøger gerne
i hjemmet eller på sygehus. Ligeledes er
det muligt for pårørende at få en samtale efter begravelsen eller bisættelsen.
Samtale
Det er altid muligt af få en samtale med
en præst, enten i hjemmet, på sygehuset eller i præstegården. Det er bedst at
ringe og aftale en tid med præsten.
Kirke og sogn - Køng og Glamsbjerg
15
Køng
Glamsbjerg
19.00 JB, kirkekor medvirker
11.00 JB*
Ingen
9.30 ES*
11.00 JB*
19.00 JB
22. marts. Mariæ Bebudelsesdag
11.00 JB*
9.30 JB, kirkekor medvirker
29. marts. Palmesøndag
Ingen
11.00 ES*, kirkekaffe
2. april. Skærtorsdag
19.00 JB*, musikgudstjeneste
Ingen
3. april. Langfredag
10.00 JB
11.00 JB*
5. april. Påskedag
11.00 JB*
9.30 JB
6. april. 2. påskedag
Ingen
11.00 ES*
12. april. 1. søndag efter påske
11.00 JB*
19.00 JB
19. april. 2. søndag efter påske
Ingen
9.30 ES*
21. april sangaften i Køng Kirke
19.00
26. april. 3. søndag efter påske
Ingen
11.00 JB*, kirkekaffe
1. maj. Bededag
9.15 & 11.15 JB, konfirmation
Ingen
2. maj. lørdag
Ingen
9.15 JB &11.15 ES, konfirmation
3. maj. 4. søndag efter påske
Ingen
11.15 ES, konfirmation
10. maj. 5. søndag efter påske
11.00 JB*
9.30 JB, kirkekor medvirker
14. maj. Kristi Himmelfartsdag
19.00 JB*
11.00 ES*
17. maj. 6. søndag efter påske
16.00, koncert med det Vestf. Pigekor
9.30 ES*
24. maj. Pinsedag
Ingen
11.00 JB*
25. maj. 2. pinsedag
11.00 JB, friluftsgudstjenesten
Ingen
31. maj. Trinitatis
Ingen
11.00 ES*
7. juni. 1. søndag efter trinitatis
11.00 JB*
19.00 JB
1. marts. 2. søndag i fasten
8. marts. 3. søndag i fasten
15. marts. Midfaste
JB: Jørgen Samsing Bendixen / ES: Else Suhr. *Gudstjenester med altergang.
Kirkebil til gudstjenester og andre arrangementer bestilles senest 2 timer før på: 65 50 50 50.
Kørestolsbrugere dog 2 dage før brugen.
Idé & Tryk Fyn ApS | Tlf. 6472 3588 | tryksen.dk
Kalender