Nordsjællands Hospital

Nordsjællands Hospital
Sikkert Patientflow
Storyboard LS3 24. – 25. marts 2015
Hvem er vi?
Ina Dyrdal
Afd. Sygepl.
Inger Briand
Led. oversygepl.
Kasper Larsen
Afd. radiograf
Tomas Joen Jakobsen
Vicedirektør
Maibritt Vejrup
Ledende overlæge
Camilla Runliden
Specialkonsulent
Bjarne Myrup
Overlæge
Kai Jensen
Ledende overlæge
Betina Wendel
Sygepl.
Lisbet Brandi
Ledende overlæge
Anna Hykkelbjerg
Afd. sygepl.
Herudover:
Overlæge Jørgen Thode
Overlæge Hanne Mollerup
Afd. sygepl. Susanne Olesen
Akutlæge Poul Stentoft
2
Målsætning
• At patienter, henvist til akut indlæggelse/behandling, har et specialiseret behandlingsbehov
• At akut indlagte patienter rettidigt kommer i det rette spor med de rette kompetencer iht. deres behov
• Rettidighed ift. diagnostik, behandling og pleje
• At 70% af patienterne færdigbehandles i akutafdelingen i 2020
• At subakutte ambulante behandlingstilbud er afprøvet i samarbejde med kommunerne og
videreudvikling og udbredelse er afklaret
• Hospitalet lever i 2015 op til regionens anbefalinger om organisering af Akutmodtagelsen
• At 80 % af de akut indlagte patienter i 2016 har en behandlingsplan indenfor 4 timer efter ankomst
• Der er afprøvet og implementeret organisering af det akutte tilbud og samarbejde omkring udvalgte
patientgrupper således, at 55 % af patienterne udskrives fra Akutafdelingen i 2017 og 70 % i 2020
• Der er etableret flow og kapacitet, så effekten af variation reduceres (50 % reduktion i antal dage
med >100% belægning, målt som et gennemsnit af kl. 7.00, kl. 15.00 og kl. 23.00)
• Genindlæggelser, regnet som 30 dages genindlæggelse, er reduceret til 8 %
• Der er, med udgangen af 2016, etableret samarbejdsrelationer til primærsektor, som sikrer, at kun
patienter med specialiseret behandlingsbehov henvises
Vores flaskehalse jf. flow chart
• Speciallæge/behandlingsplan/
stuegang
• Ventetid på tilsyn
• Isolationsproblematik
• Forudsigelighed af udskrivninger
• Lav udskrivelsesgrad i weekend
• Udskrivelsesprocedurer
4
Lægetilsyn – ca. 50 % af patienterne skal ses af læge i
akutafdelingen (minus 1813-patienter og småskader)
Andel patienter som tilses af yngre læge
indenfor 4 timere efter ankomst
Andel patienter som tilses af speciallæge
indenfor 4 timere efter ankomst
Flaskehalse
• 16.000 tilsyn årligt svarende til
gennemsnitligt 44 pr. dag
• Ved kapacitetskonference kl. 10.30 20-30
isolationspatienter i medicinsk blok
Flaskehalse
Udskrivninger forventet kl. 10.30 ift. statistisk forventet og
faktiske jan. 2015
70
60
50
Meldte udskrivninger fra
alle afdelinger
40
Statistisk forventet antal
udskrivninger alle
afdelinger
30
20
Faktisk antal
udskrivninger alle
afdelinger
10
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Dato
Gennemsnitlig udskrivninger pr. ugedag 01.09.2013 - 31.08.2014
40
35
30
Mandag
25
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
20
15
Fredag
Lørdag
Søndag
10
5
0
Primære drivere:
Afdækning og
afhjælpning af
flaskehalse for
patientflowet I
Akutafdelingen
Sekundære drivere:
Task og test:
1.Triageringen og retriageringn indenfor fastlagte
tidsrammer
2. Gennemgang/speciallægeplan/
specialægesuperviseret behandlingsplan indenfor 6
timer efter ankomst
3. Sikre rettige tilsyn
Nedsættelse af tilsynsgruppe
4. Håndterbare og effektive principper for isolering /
afisolering og undgåelse af smitte
5. Guidelines som sikrer forberedelse af udskrivelse
Udvikling og implementering af
generisk ”udskrivningspakke”
6. Sikring af, at den nødvendige viden ved
kapacitetskonferencerne altid er tilvejebragt
Nedsættelse af kapacitetskonferencegruppe
7. Håndterbare og effektive principper for isolering /
afisolering og undgåelse af smitte
8. Tilvejebringelse af fysiske pladser til
isolationspatienter
Er påbegyndt på LIA
9. Afvikling af prioriteret stuegang
Afdækning og
afhjælpning af
flaksehalse for
patientflowet I
stamafdelingerne
10. Sikring af, at blodprøvesvar foreligger efter behov –
priotering I bestilling af blodprøver
Analysearbejde af svartider på biokemiske analyser pågår
11. Sikre rettidig tilsyn
Nedsættelse af tilsynsgruppe
12. Forbedre forudsigeligehedsgraden af forventede
udskrivninger (tavlemøder)
13. Planlægning af udskrivelse lige fra
indlæggelsestidspunktet
Udvikling og implementering af
generisk ”udskrivningspakke”
9
Afprøvninger
• Speciallæge fra kardiologisk, nefrologisk
og endokrinologisk afdeling møder direkte
i akutafdelingen. Rapport afgives og der
dannes et overblik, som medtages til
morgenkonferencen.
• Afholdelse af kapacitetskonferencer i
weekend med ledelsesrepræsentation.
• Revision og forenkling af procedurer ved
overbelægning > 120 % i medicinsk blok.
Igangværende afprøvninger
• Kirurgiske patienter går direkte efter
triagering til stamafdelingen
• Reduktion i tidsforbruget til daglige
lægekonferencer
• Subakutte ambulante tider, som
praktiserende læger kan henvise til
• IV-behandling i hjemmet, i samarbejde
med et afgrænset antal kommuner
Hvad har vi lært om, hvad der skal
til for at skabe et sikkert
patientflow?
• Overbelægning er et samlet hospitalsanliggende
• Kapacitetskonferencer kan være
medvirkede til skabelse af en fælles
forståelse
• Speciallægekompetencer i akutafdelingen
øger flowet
Blodprøver rekvireres af
sekretær ved patientankomst
Rød før intervention, blå efter
De tre vigtigste spørgsmål vi
kommer til LS3 for at få svar på:
• Hvordan kommer vi videre med at få et
bedre overblik over forventede antal
udskrivninger?
• Hvordan sikres, at kun relevante tilsyn
rekvireres?
• Hvordan udnyttes speciallægernes
kompetence bedst i samarbejde med de
uddannelsessøgende læger og
akutlæger?
Kontakt
• Vicedirektør Tomas Joen Jakobsen, tlf.
48293002
[email protected]
• Projektleder Camilla Runliden tlf.
48296061
[email protected]