Tjekliste -Vejledning til hurtig sagsbehandling

TJEKLISTE/VEJLEDNING TIL HURTIG SAGSBEHANDLING
(Byggerier af begrænset kompleksitet)
Byggesagens adresse:
Byggesagens matr. nr. :
Vedrørende:
Undertegnede ansøger erklærer hermed at have udfyldt og dokumenteret nedenstående, og at byggearbejdet
er i overensstemmelse med vilkårene for hurtig sagsbehandling.
Dato:
Underskrift, ansøger:
Udfyldes af ansøger.
Vejledning
Her skal noteres om forholdet er overholdt, og
på hvilket bilag dette er dokumenteret.
Planforhold
1
Zonestatus
Hvis landzone = ingen hurtig sagsbehandling. Du kan finde ejendommens
zonestatus på http://kort.plansystem.dk/
2
Kommuneplan
Du kan finde oplysning om kommuneplan på www.lejre.dk/byggeri
Udskriv bestemmelserne for det aktuelle rammeområde og markér og angiv den
ansøgte anvendelse. Skal vedlægges.
3
Lokalplan/byplanvedtægt
Du kan finde oplysning om lokalplaner på www.lejre.dk/byggeri
Udskriv lokalplanbestemmelserne og angiv at bestemmelserne er overholdt.
Dette kan gøres ved, at du i teksten understreger f.eks. max højde og noterer
den aktuelle højde ved siden af. Skal vedlægges.
Side 1 af 4
Hvis lokalplan ikke overholdes fuldt ud - Ingen hurtig sagsbehandling
4
Tinglyste deklarationer
Ret henvendelse til Tinglysningskontoret på tlf. 99 68 58 00.
Du skal bruge oplysninger om matr. nr. og ejerlav. Få en udskrift af de tinglyste
deklarationer. Marker i teksten at ansøgningen er i overensstemmelse med
bestemmelserne. Skal vedlægges.
5
Kulturmiljø
Du kan finde oplysning herom i kommuneplanen på
http://www.lejre.dk/politik/politikker-og-strategier/kommuneplan-2013
Hvis omfattet Ingen hurtig sagsbehandling
Natur og Miljø
6
Generelt
Du kan finde oplysninger om Natur og Miljø på
http://kort.arealinfo.dk/
Udskrift af oversigt og kort skal vedlægges som dokumentation for at
ejendommen ikke er omfattet af de mulige temaer på kortet. Er der
miljøinteresser på ejendommen- Ingen hurtig sagsbehandling. Se punkterne
nedenfor
7
8
9
Kirkebyggelinie
Ingen hurtig sagsbehandling
Fortidsminder
Ingen hurtig sagsbehandling
Ingen hurtig sagsbehandling
10
Sø- og åbeskyttelseslinier
Strandbeskyttelseslinie
11
Skovbyggelinie
Ingen hurtig sagsbehandling
12
Beskyttede diger
Ingen hurtig sagsbehandling
13
Naturbeskyttelse (§-3
registrering)
Ramsar, Habitat, EFfugle
Fredning
Ingen hurtig sagsbehandling
Jordforurening
Du kan finde oplysning om jordforurening på
www.regionsjaelland.dk
Print af søgeresultat vedlægges.
Hvis forurening - Ingen hurtig sagsbehandling
14
15
16
Ingen hurtig sagsbehandling
Ingen hurtig sagsbehandling
Ingen hurtig sagsbehandling
Side 2 af 4
Vejforhold
17
Byggelinier
Byggelinier er angivet i lokalplaner eller tinglyst på ejendommen.
18
Overkørsel
Ved ny overkørsel - Ingen hurtig sagsbehandling
BR 10
For vejledning henvises til www.lejre.dk/byggeri og
Erhvervs- og Byggestyrelsen www.bygningsreglementet.dk
19
Ansøgning med
underskrift og dato
Vedlagt:
Der skal vedlægges underskrevet ansøgning med dato, og tydelig angivelse af,
hvad der søges om.
20
Fuldmagt fra ejer
Vedlagt:
Hvis ansøgning ikke er underskrevet af ejer og ansøger, skal der vedlægges
fuldmagt.
21
Projekt der kræver
dispensation fra lokalplan
m.v./afvigelse fra
byggeretten jf. BR 10
Målsat og målfast
situationsplan med alle
bygninger angivet.
(Afstand til skel og anden
bebyggelse)
Oplysning om
grundstørrelse
Vedlagt:
Hvis Ja. Ingen hurtig sagsbehandling
24
Oplysning om
bebyggelsens etageareal
Vedlagt:
25
Beregning af
Bebyggelsesprocent
Vedlagt:
26
Målsatte og målfaste
facadetegninger
Vedlagt:
27
Målsat og målfast
plantegning
Vedlagt:
28
Højdekoter/terrænforhold
Vedlagt:
22
23
□ Ja □ Nej
□ Ja □ Nej
□ Ja □ Nej
Vedlagt:
□ Ja □ Nej
Vedlagt:
□ Ja □ Nej
□ Ja □ Nej
□ Ja □ Nej
Højder angives.
□ Ja □ Nej
□ Ja □ Nej
Der skal vedlægges koteplan. Evt. forslag til niveauplan.
Side 3 af 4
□ Ja □ Nej
29
30
31
32
33
34
Højde og afstand til
naboskel
Højde og afstand til
vejskel
Oplysning om
opvarmningsform
Oplysning om ydervægog tagmaterialer og
farver.
Tilbud på
byggeskadeforsikring
Kontrol af BBRoplysninger
Vedlagt:
Ved ny boligbebyggelse, undtaget når bygherre selv opfører til eget brug.
Såfremt det kræver byggeskadeforsikring, men bygherre selv opfører til eget
brug kan særlig erklæring rekvireres på tlf. 46464900.
Er den nuværende ejendom korrekt i BBR:
Stemmer BBR overens med de faktiske forhold ? Hvis ikke - ingen hurtig
sagsbehandling. BBR udskrift kan hentes via www.ois.dk
□ Ja □ Nej
□ Ja □ Nej
Udstykning
35
Byggelovens § 10 A udstykningsmulighed
Vedlagt:
Hvis der opføres dobbelthuse, skal der vedlægges forslag til
Udstykningsplan.
36
Dokumentation for
udstykning
Vedlagt:
Hvis der er tale om nye udstykninger, skal du medbringe
dokumentation for at grunden er udstykket.
□ Ja □ Nej
□ Ja □ Nej
Side 4 af 4