praktisk farmakologi

Farma
Af Christian K. Thorsted
Startpakke om lægemidler
Ny bog ”Praktisk farmakologi” skal ses som et
forsøg på at levere den væsentligste information
om lægemidler til farmaceuter og farmakonomer
under uddannelse, men er også relevant for andre
sundhedspersoner, forklarer de to forfattere. De
manglede selv en tilsvarende bog, da de var grønne
på lægemiddelområdet.
D
af alle recepter, der indløses på danske apoteker. For hver gruppe er angivet navne for lægemidler i gruppen, hvilke sygdomme
de skal bruges til at behandle, en simpel virkningsmekanisme,
vigtige bivirkninger og særlige oplysninger.
Anden del handler om de 25 hyppigste scenarier, som kan løses ved brugen af håndkøbslægemidler – hvordan håndterer
man for eksempel smerter hos små børn? Og hvordan behandles svær akne?
Bogens tredje og sidste del består af ti korte introduktionskapitler. Hvert kapitel omhandler mindre oplyste områder inden
for farmakologien. I denne del berøres bl.a. naturlægemidler, receptreglerne og reglerne for tilskud til medicin.
PRAKTISK FARMAKOLOGI
en samlede informationsmængde inden for farmakologi
er enorm, og specielt som ny i faget kan det være ganske
uoverskueligt at skaffe sig overblik. Men en ny bog skreAnton Pottegård og Tore Bjerregaard Stage er begge farmaceuvet af to farmaceuter forsøger nu at gøre indføringen til farmater og ansatte ved Klinisk Farmakologi, Institut for Sundhedstjekologiens verden lettere.
nesteforskning, Syddansk Universitet.
»Vi har oplevet, først som studerende og senere som undervisere, at der manglede en bog, som trak den væsentligste viden frem på en let og overskuelig måde, og heraf kom idéen til
denne bog. Den skal ses som et forsøg på at lave en startpakke
AKUTTE KIRURGISKE TILSTANDE
M O RTE N L A K SA FO S S L AU R I T
til dem, der gerne vil vide noget om brugen af lægemidler
– med
SEN
Akutte
kirurgiske
tilstand
fokus på det væsentligstePraktisk
og ikke
på
ligegyldige
detaljer,«
fore henvender sig til medicinstuderende,
farmakologi er en
præcis og opslagsvenlig guide til
yngreaflæger
ogdler
andre
Anton Pottegård
med behov for viden om akut kirurgi. Bogen
lægemi
i praksis.
klarer den ene af bogensbrug
toment
forfattere,
farmaceut Anton Potteer
som en hjælp til at træffe de rette umidde
Tore B. Stage
lbare valg for
Bogen
indehol
den akut
informa
syge der
kirurgis
tion om
gård.
ke patient:
de 100
mest solgte
Hvilken
smertes
tillende medicin
lægemi
pper irøntgen
Danmabilleder
skal jegddelgru
rk: navne
give? Hvilke
for
lægemi
dler
i gør jeg
skal der tages? Hvad
gruppe
n, hvilke sygdom
Bogens anden forfatter,
farmaceut
Tore
me deBjerregaard
bruges til at behandStage,
i forhold
le, deres
til en septisk patient?
Og meget
andet.
virkningsmekan
isme, de vigtigst
e bivirkninger og særlige
supplerer:
oplysninger om den enkelte lægemiddelgru
Emnerne i bogen dækker, hvad man alminde ppe.
ligvis kan komme ud
»Når man først har lært
sig
navnene
på
de enkelte
lægemidfor på
en
k afdeling
Derudo
i Danmar
verkirurgis
gennem
Bogen te
går bogen
er en praktisk
25k.hyppigs
anlagt
er,ANDE
AKUT
TEde
KIRU
RGISKproblem
E TILST
brugsbo
som
kang.løses
Den ved
M O RTE N L A K SA FO S S L AU R I T
kan brug
være
enhåndkø
hjælp forfulgt
af
lige
for hånden
bslæge
ler, kommer virkningsmekanismerne,
skarpt
af
bivirkSEN
midler –i situatio
hvordan
ner med
håndte
mankeforpatiente
akutte rer
kirurgis
eksemp
smerte
r
r, el
hos
hvor
Akutte
små
man
børn?
kirurgiske
skal
tænke
Og hurtigt.
tilstande henvende
r sigog
til handle
medicinstu
derende,
behand
ninger og doseringer, forhvordan
slet
ikke
at
tale
om
interaktioner
mellesyngre
sværlæger
akne?
Det ene øjeblik står
ogen
andre
medupåvirke
man
behov for tviden
med
om
rask,
akut
kirurgi.
patient med en Bogen
ment som en hjælp til at træffe de rette
lille byld, det næsteermed
umiddelbare valg for
en multimo
rbidat
patient
lem de forskellige lægemidler.
Oplevelsen
med
lære
allelende
disi septisk
En række suppler
den akut
shock.
syge kirurgiske
ende
patient:
kapitler
Hvilken smertestil
indehol
der desude
medicin
n
skal jeg give? Hvilke røntgenbilleder skal
de væsentligste informa
der tages? Hvad gør jeg
tioner om som
naturlæ
gemidle
r,
Bogenblevet
se ting er meget rammende
beskrevet
at
forsøge
at
er bygget opi forhold
til enleseptisk
i generel
patient?
emner
Og
receptlovgivni
meget
vedrøre
andet.
nde
akut
ngen og
kirurgi
reglerne for tilskud
og
sygdomsspecifikke kapitler, blandt andet til medicin.
mave-ta
Emnerne i bogen dækker,
giske,
slukke tørsten ved at drikke
af
en brandhane
– hvad
prøv
atrm-kirur
forestille
man almindelig
vis kan komme ud
karkirurhenven
Bogen
giske, urologis
der sig
keen
ogkirurgisk
for på
til
thoraxk
sundhe
irurgisk
dsprofe
afdeling
e sygdom
i ssionell
Danmark.
e, derme.
Bogen
er en praktisk anlagt
har
brugpædago
brugsbog.
for
Mange
dig det, det er ikke nemt.
Det
viletvioverblik
forsøge
atvære
bod
påi situatione
med
Den
kan
over
en hjælp
giske
den
lige
illustrat
praktisk
for
ioner
esamt
brug
ogråde
afhånden
fotos
et
omfang
srigt r med
akutte kirurgiske patienter, hvor man
receptp
skal tænke og handle hurtigt.
dler og
stikordsligtige
håndkø
registerlægemi
bslægeenlig.
gørDet
midler;
bogen
særdele
s
brugerv
ene
øjeblik
bogen.«
står man med en rask, upåvirket patient
særligt farmaceutstuderende og
med en
farmako
nomer,
men
byld, det næste
en multimorbid patient i septisk shock.
også f.eks. hjemmelille
sygeplejersker,med
medicin
studere
nde og
De håber, at ”Praktisk
farmakologi”
vil
blive
et
uundværligt
færdigu
ddanne
de
læger.
Bogen er bygget op i generelle emner
Morten Laksafoss Lauritse
vedrørende akut kirurgi og
n
sygdomsspecifikke kapitler, blandt andet
opslagsværk for sundhedsprofessionelle.
mave-tarm-kirurgiske,
Afdelingslæge, Gastroenheden,
karkirurgiske, urologiske og thoraxkiru
En håndbog i akut kirurgi.
rgiske sygdomme.
Kirurgiskat
Mange pædagogiske illustrationer og
sektion,
fotos farmaceu»Oprindeligt var tanken,
bogen
skulle skrives til
samt et omfangsrigt
Hjælper med at træffe de
stikordsregister gør bogen særdeles brugerven
Hvidovre Hospital
lig.
Håndbrigtige
valg
og i den
i situatio
praktis
ner med
ke brug
ter og farmakonomer under uddannelse. Men vi har indset, at
akutte
kirurgis
af receptp
ke patient
ligtige
lægem
idler er.
bogen også er relevant for andre sundhedsprofessionelle fagVelillus
treret og
designet
og håndkø
bslæge
midler
En håndbog i akut kirurgi.
til kittellommen
Hjælper med at træffe de
grupper, fx læger og sygeplejersker,
som vi naturligvis håber,
ISBN: 978-87-7749-77
rigtige valg i situationer med
7749-532-8
6-6
akutte kirurgiske patienter.
kan få gavn af bogen,« siger Anton Pottegård.
Velillustreret og designet
til kittellommen
Tore Bjerregaard Stage peger på, at det, så vidt vides, er før9 7 8 8 7 7 7 4 9 7728
ste gang, en sådan bog udkommer på dansk.
»Derfor håber vi, at mange vil få gavn af bogen, og at den vil
gøre det nemmere at komme ind i farmakologiens verden.«
Anton Pottegård og Tore B. Stage
Morten Laksafoss Lauritsen
TISTKE
PKARIRK
AUKU
T
RG
ISGI
FARMAKOLO
KE
ATKILUSTTA
TENDE
KIRURGISKE
TILSTANDE
Afdelingslæge, Gastroenheden,
Kirurgisk sektion,
Hvidovre Hospital
ISBN: 978-87-7749-536-6
Praktisk farmakologi.indd 1
Bog i tre dele
Bogen opdeles i tre dele. I den første del findes information om
de 100 mest solgte lægemiddelgrupper, som dækker 95 procent
21/11/14 17.47
Praktisk farmakologi
af Anton Pottegård og Tore Bjerregaard Stage.
FADL’s Forlag. Pris: 300,00 kr.
pharma januar 2015
27