Velkomstpakken 2015

SOMMER SUMMER
SKOLE PROGRAM
13. juli - 31.juli 2015
July 13th-July 31st 2015
Velkommen!
Welcome!
Velkomstpakke
Orientation Packet
Ver. 2015.1
ISJ SOMMERSKOLE / SUMMER PROGRAM
Institut
Sankt Joseph
Copenhagen
1
.
.
.
.
D.
.
.
I.
V.
.
.
.
.
.
H.
Indhold
Table of Contents
Brev fra leder af sommerskolen 3
I.
Letter from the Summer School Director 3
Sommerprogram 4
Første dag - Ankomst 4
Tilmelding til aktiviteter 4
Sproggrupper 5
Socialpraktik 5
Udflugter 5
Sommerfester 5
Dagsprogram 7
Summer Program 4
First Day Arrival 4
Activity Registration 4
Language Groups 5
Community Service 5
Field Trips 5
Summer Parties 5
Daily Program 7
Personale 8
II.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
III.
Praktisk information 11
Ordensregler 11
Afhentning og aflevering 11
Mad 12
Svømning 12
Tøj 12
Fotografi og film 12
Sygdom 12
Kontakt med børnene 12
Andre ting at huske 12
IV.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
Practical Information 11
Rules of Conduct 11
Pickup and Drop off 11
Food 11
Swimming 12
Clothing 12
Media 12
Sickness 12
Contact with children 12
Other things to remember 12
Institut
Sankt Joseph
Copenhagen
Staff 8
Østerport
Lige ved
t Station
Østerpor
Close to
t Station
Østerpor
Dag Hammarskjölds Alle 17 | 2100 København Ø
Tlf. 35 38 47 35 | www.sanktjoseph.dk
Udgivet af Institut Sankt Joseph / Juni 2015 / Grafisk design: Kim Broström
ISJ SOMMERSKOLE / SUMMER PROGRAM
2
Institut Sankt Josephs
Sommerskole 2015
Institut Sankt Joseph
Summer Program 2015
Thomas Mulhern
”Udforsk Institut Sankt Joseph og dit potentiale”
Det er mig en fornøjelse at kunne byde dig og din familie velkommen til Institut Sankt Josephs Sommerskole 2015.
Vores program er specielt, idet alle børn får chancen for en
tosproget oplevelse, der vil fremme deres tilegnelse af sprog gennem aktiviteter. Sommerskolen vil have fokus på udvikling af det
danske og engelske sprog, svømning, sport, drama, madlavning,
billedkunst, musik, kulturelle udflugter og socialpraktik i lokalområdet. Vores unikke, tosprogede undervisning er tilrettelagt sådan at den fremmer den personlige udvikling og giver de studerende mulighed for at udvikle specifikke kompetencer, mens de
tilbringer sommerferien i et tosproget miljø. Sommerskolen giver
forældrene mulighed for at sikre, at deres børn får det meste ud af
deres sommer i et sikkert og unikt miljø.
Det er personalets og min overbevisning, at mangfoldighed er
en vigtig faktor i forbindelse med sprogundervisning og kan være
et springbræt til en positiv udvikling. Vi vil gøre alt, hvad der står
i vores magt for at opmuntre til positiv kommunikation og solidaritet deltagerne imellem, både gennem leg og læring.
Skulle der opstå spørgsmål eller tvivl, er du velkommen til at
sende en e-mail til
[email protected]
Vi ser frem til en fantastisk sommerskole for alle deltagere!
Thomas Mulhern
Leder af sommerskole
”Discover Institut Sankt Joseph
and Your Potential”
It is my pleasure to welcome you and your family to the 2015 Institut Sankt Joseph Summer Program.
Our program is unique in that all children will be immersed
in a bilingual experience that promotes language acquisition
through activity content. The program will focus on Danish and
English language development, swimming, sports, drama, cooking, arts and crafts, music, cultural excursions and community service in the local area. Our unique bilingual program is designed to encourage personal growth and allow students to develop specific abilities, while being in a bilingual immersion environment throughout the duration of the program. The program is
also designed to allow parents the opportunity to have their children make the most of their summer in a safe and unique environment.
It is my view and the view of the staff that diversity with relation to language and culture can be a catalyst for positive development. We will do everything in our power to encourage positive
communication and solidarity between all participants, both in
play and learning.
Should you have any questions or concerns, you are welcome
to email me at [email protected]
We look forward to providing a wonderful summer school
program for all!
Thomas Mulhern
International Department Head
ISJ SOMMERSKOLE / SUMMER PROGRAM
3
SOMMER
SKOLE
SUMMER
PROGRAM
Sommerprogram
The Summer Program
A. Første dag - Ankomst
A. First Day Arrival
Institut Sankt Josephs adresse er Dag Hammarskjölds Allé 17,
2100 København Ø. Sommerskolen starter kl. 8.00 mandag den
13. juli. Forældre bedes møde med deres børn ved skolens hovedindgang, hvor I alle vil blive modtaget og ført til området for afhentning og afsætning af børnene. Her vil vi bede jer om, at registrere jeres børn og sige farvel, inden børnene starter deres spændende program.
Dernæst vil der blive serveret morgenmad for børnene, hvilket vil foregå hver dag mellem kl. 8.00 og kl. 8.30. Vi vil derefter
lege et par lege for at lære hinanden at kende. For børn, der deltager i alle tre uger, vil dette være det samme program de efterfølgende to mandage.
The address of Institut Sankt Joseph is Dag Hammarskjølds Allé 17/ DK-2100 København Ø. The summer program begins at
8:00 am on Monday July 13th. Please accompany your child to
the main entrance, where you will be greeted and led to the pickup/drop off area for your children. At this time we ask you to
please sign in your child and say goodbye as they start their exciting program.
At the time of arrival, children will be served breakfast, which
will be the same procedure everyday between 8:00-8:30. We will
then play some icebreaker games to get to know each other. For
children attending all three weeks, this procedure will be repeated
the following two Mondays.
B. Tilmelding til Aktiviteter
B. Activity Registration
Ud fra det ark som I har udfyldt, vil vi placere børnene i de respektive, ugentlige aktivitetsgrupper (svømning, madlavning eller drama). Disse grupper (svømning, madlavning, billedkunst og
drama) vil alle have en specifik lærer som leder og have et fastsat
antal lektioner pr. uge.
Børn, der deltager i alle tre uger, må gerne vælge den samme
aktivitet alle tre uger eller skifte aktivitet. Giv endelig læreren besked, hvis du skifter gruppe fredagen inden den pågældende uge.
In connection with the preference sheet that has been sent to you,
we will place the children in their respective weeklong activity
group (swimming, cooking or drama). These groups (swimming,
cooking and drama) will each be led by a specific teacher and will
consist of a set number of lessons together each week.
For children attending all three weeks, they are welcome to
choose the same activity for all 3 weeks or switch the activity every Monday. Please notify your teacher if you will be switching
groups on the Friday before the next week is to begin.
ISJ SOMMERSKOLE / SUMMER PROGRAM
4
C. Sproggrupper
C. Language Groups
Der findes ikke en afdeling for dansktalende og engelsktalende på
sommerskolen, men sprogkurser i begge sprog, som har til formål at fremme den lingvistiske udvikling hos børnene. Baseret på
det sprogark, som er blevet sendt ud til forældrene, vil vi placere
børnene i en af fire grupper (begynder og mellemniveau i dansk,
og begynder og mellemniveau i engelsk). Hensigten med sproglektionerne er, at de fungerer som en teoretisk baggrund for det
overordnede program, som har fokus på de to sprog. De studerende vil få et antal lektioner til at forbedre deres ordforråd, udtale,
grammatik samt få mulighed for at træne sproget, så de kan bruge
det i en dagligdags sammenhæng.
There is not a Danish and English speaking summer school department, but rather language courses in both languages meant
for linguistic development. Based upon the language sheet that
was sent and to be filled out, we will place children in one of four
groups (Beginner and Intermediate Danish and Beginner and Intermediate English) The language lessons are meant as theoretical
compliments to the overall program, which is a bilingual immersion program. Students will have a fixed number of lessons to improve vocabulary, pronunciation, grammar and learn practical terminology relevant to cultural elements.
D. Sommerens socialpraktik
One of Institute Sankt Joseph´s formation ideals is that students
take responsibility for their fellow man and the world. We feel
that it is vital that this ideal is developed through service. Thus,
one of the key components of the summer program is that students and teachers work together on community service projects
in the local community. The goal of the summer service initative
is for students to see how their work (even during the summer
holiday) makes a real difference in the local community.
Et af Institut Sankt Josephs dannelsesidealer er, at de studerende
skal tage ansvar for deres medmennesker og verden, og det er essentielt, at dette ideal udvikles via socialpraktik. Derfor er en af
hovedaktiviteterne på sommerskolen, at studerende og lærere arbejder sammen på socialpraktik-projekter i det lokale område.
Målet for sommerskolens socialpraktik er, at de studerende kan
opleve, hvordan deres arbejde (selv i sommerferien) gør en forskel
i lokalområdet.
ISJ SOMMERSKOLE / SUMMER PROGRAM
D. Summer Service Initiative
5
E. Udflugter
E. Field Trips
Hver uge har vi to udflugter (tirsdag og torsdag fra kl. 10 til kl.
15), hvor børnene vil få mulighed for at opleve spændende seværdigheder og kultur i Danmark.
Udflugterne er betalt af skolen, inklusive transport til og fra
stedet (vær venligst opmærksom på, at alt transport er med tog eller til fods).
Det er tilladt børnene at købe for max. 50 kr. souvenirs på
udflugterne.
Each week we will have 2 field trips (Tuesday and Thursday from
10-3pm), where the children will have different opportunities to
experience the wonderful sites and culture of Denmark.
The trips are fully paid for by the school, including transportation to and from (Please note that all transportation will be via
train, bus or on foot)
Children are allowed a maximum of DKK 50 to purchase
souvenirs on the trip
Der er følgende udflugter
The trips are as follows
Uge 29
Tirsdag den 14/7 Den blå Planet
Torsdag den 15/7 Amager Naturcenter
Week 29
Tuesday 14th Thursday 18th
Den blå Planet
Amager Naturcenter
Uge 30
Tirsdag den 21/7 Zoologisk Have
Torsdag den 23/7 Cirkusmuseet
Week 30
Tuesday 23rd
Thursday 25th
Zoologisk Have
Cirkusmuseet
Uge 31
Tirsdag den 29/7 Besøg på Frilandsmuseet i Lyngby
Torsdag den 30/7 Day at the Movies (Park Bio, Østerbro)
Week 31
Tuesday 30th
Thursday 30th
Visit to Frilandsmuseet in Lyngby
Day at the Movies (Park Bio, Østerbro)
F. Sommerfest
F. Summer Parties
Hver fredag vil der være en lille sommerfest, hvor alle forældre, familievenner og bedsteforældre er inviteret. Festen starter kl. 15 i
skolens teatersal med en sang. Til slut vil vi sige farvel til hinanden. Forældre og familie er velkomne til at deltage i uge et, uge to
eller i alle tre uger. Giv venligst sommerskolens leder besked, hvis
I ønsker at deltage i festen.
Each Friday we will have a small summer party, where all family
and friends are invited. The party will start at 3pm in the school
theatre, where we will start off with a song. Friends and family
are welcome to attend for one week, two week or all three weeks.
Please notify the summer school director if you will attend the
party.
G. Dagsprogram
G. The Daily Program
Programmet er et tosproget program, der er udformet til at fremme integration, sproglig og kulturel udvikling, samarbejde, kreativ og fysisk aktivitet samt sociale kompetancer i forhold til lokalsamfundet.
The program is a bilingual program designed to encourage integration, language and cultural development, teamwork, creative
and athletic development and giving back to the community.
ISJ SOMMERSKOLE / SUMMER PROGRAM
6
SOMMER
SKOLE
SUMMER
PROGRAM
Dagsprogram / The Daily Program
Tider
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8:00-8:30
Velkomst, registrering og
morgenmad (breakfast)
Velkomst og morgenmad
Velkomst og morgenmad
Velkomst og morgenmad
Velkomst og morgenmad
8:30-8:45
Icebreakers
Morgensamling
Morgensamling
Morgensamling
Morgensamling
8:45-9:30
Icebreakers
Sprogkursus (language
groups)
Sprogkursus (language
groups)
Sprogkursus (language
groups)
Sprogkursus (language
groups)
9:30-10:15
Aktivitetsgruppe (activity
group)
Sprogkursus (language
groups)
Aktivitetsgruppe (activity
group)
Sprogkursus
Aktivitetsgruppe (activity
group)
10:15-10:30
Pause og snack
Afgang til udflugt Snack
Pause og snack
Afgang til udflugt Snack
Pause og snack
10:30-11:15
Aktivitetsgruppe (activity
group)
Field Trip
Aktivitetsgruppe (activity
group)
Field Trip
Aktivitetsgruppe (activity
group)
11:15-11:30
Aktivitetsgruppe (activity
group)
Field Trip
Aktivitetsgruppe (activity
group)
Field Trip
Aktivitetsgruppe (activity
group)
11:30-12:00
Aktivitetsgruppe (activity
group)
Field Trip
Aktivitetsgruppe (activity
group)
Field Trip
Aktivitetsgruppe (activity
group)
12:00-12:30
Frokost (lunch)
Frokost (lunch) on the
field trip
Frokost
Frokost (lunch) on the
field trip
BBQ
12:30-15:00
Aktivitetsgruppe (activity
group)
Field Trip
Socialpraktik (community
service)
Field Trip
Aktivitetsgruppe (activity
group)
15:00-15:15
Pause og snack (frisk
frugt)
Pause og snack
Pause og snack
Pause og snack
Summerparty
15:15-15.30
Sport og fri leg (free time) Sport og fri leg (free time) Sport og fri leg (free time) Sport og fri leg (free time) Summerparty
15:45-16:00
Fri leg og afhentning
(free time and sign out)
Fri leg og afhentning (free Fri leg og afhentning (free Fri leg og afhentning (free Summerparty and
time and sign out)
time and sign out)
time and sign out)
farewell
ISJ SOMMERSKOLE / SUMMER PROGRAM
7
Ansatte på
sommerskolen
Summer Program
Staff
Thomas Knudsen Mulhern
Thomas Knudsen Mulhern
Leder af sommerskolen
Summer Program Director
Jeg hedder Thomas Mulhern. Jeg har arbejdet på Institut Sankt Joseph siden januar
2013. Jeg kommer oprindeligt fra USA og har
boet og arbejdet i Bruxelles og i det sidste tre
og et halvt år i København.
My name is Thomas Mulhern. I have been
working at Institut Sankt Joseph since January 2013. I am originally from the United
States and have lived and worked in
Brussels, and for the last three years and a
half in Copenhagen.
Job: Afdelingsleder for den internationale afdeling
Job During the year: Communications, PR
and International Department Head
Dennis Oversø
Dennis Oversø
Drama og ESL lærer
Drama and ESL Teacher
Jeg hedder Dennis Oversø og er 34 år. Jeg
underviser i dansk, engelsk som andet sprog,
idræt og historie i indskolingen på ISJ. Jeg
har arbejdet på skolen i 5 år. Jeg har boet og
rejst mange gange i udlandet, blandt andet
i USA, Thailand og New Zealand. Jeg dyrker
sport og bruger tid på teater og drama i min
fritid. Yderligere har jeg arbejdet på adskillige
sommerskoler, og ser meget frem til at arbejde på ISJ’s sommerskole. Vi skal fokusere på
tillid og afspænding, stemmeføring og replikker, dans, teaterlege og improvisation.
My name is Dennis Oversø and I am 34
years old. I teach Danish, English as a second language, Sports and History in the elementary department at ISJ. I have worked
at the school for 5 years. I have lived and
travelled abroad many times, e.g. to the
US, Thailand and New Zealand. I do a lot of
sports and, in my spare time, I spend time
on theatre and acting. Furthermore, I have
been a part of several Summer Programs,
and I very much look forward to working in
the Summer Program at ISJ. We will focus on
trust and relaxation, tone of voice and lines,
dancing, acting games and improvisation.
Job: Dansklærer, engelsk som andet sprog,
gymnastik og historie på indskolingsniveau og
Bilingual afdeling
Eva Jonassen
Job during the year: Teacher of Danish, English as a second language, Sports and History in the elementary department and Bilingual Department
Eva Jonassen
Jeg hedder Eva og er 21 år.
Jeg har arbejdet her på ISJ i 2 år både som
vikar i skolen med klasser fra 0. - 9. og samtidig også været vikar/pædagogmedhjælper
i skolens SFO. Derudover har jeg også selv
været elev her og har derfor godt kendskab
til skolen.
Jeg glæder mig meget til at få en rigtig hyggelig sommer med jer alle i, forhåbentlig, dejligt sommervejr!
ISJ SOMMERSKOLE / SUMMER PROGRAM
8
Jonas Witt og Frederik Dalsgaard
Jonas Witt and Frederik Dalsgaard
Fotograf/assistent
Photographer/Assitant
Vi hedder Jonas Witt og Frederik Dalsgaard,
og er pædagogmedhjælpere i skolefritidsordningen på Institut Sankt Joseph. Vi er henholdsvis gode til sport og IT, blyanter og malepensler og er samtidig begge ganske kreative. På sommerskolen skal vi tage billeder af
de gode stunder, som vi skal tilbringe sammen! Vi ser frem til at møde jer alle sammen
og glæder os til at deltage i årets sommerskole. Vi skal have det sjovt, møde nye venner og forhåbentlig få chancen for at nyde
det danske vejr, når det opfører sig godt og
solrigt!
Job: SFO-medarbejdere på ISJ
Job during the year: After School Educators
Kristine Hansen
Kristine Hansen
Swimming and DSA
Swimming and DSA
Jeg hedder Kristine Greve Hansen og er 46
år. Jeg har været på ISJ siden 1996. De sidste 9 år har jeg været børnehaveklasseleder.
I år skal jeg starte som børnehaveklasseleder
i vores bilingual afdeling. Jeg har tre børn, Josefine på 16 år, Julie på 12 år og August på
8 år. Mit modersmål er dansk, men jeg taler
og skriver engelsk flydende.
Job: Kindergarten teacher in the Bilingual Department
Auricia Tama Sweet
Auricia Tama Sweet
Madlavning og ESL
Cooking and ESL
Hello everyone. My name is Auricia TamaSweet and I was born and raised in America.
When I graduated from high school I went to
teach English in China to primary school students. Fascinated by the experience, I got a
Bachelor’s degree in Anthropology and then
pursued my love of teaching, receiving a
Master’s degree in 2010. My hobbies include
writing, reading, cooking, yoga, jogging and
being outside as much as the Danish weather allows! In addition, I am trying to learn
how to play the guitar and speak Italian 
Job: Primary English teacher in the Bilingual
Department
ISJ SOMMERSKOLE / SUMMER PROGRAM
9
Lua Cravo
Lua Cravo
Jeg hedder Lua Cravo. Jeg er født i Brasilien og boede der indtil jeg var 10 år gammel,
hvor vi flyttede til Danmark.
Jeg er uddannet designer og har boet og arbejdet i Paris i mange år. Jeg flyttede tilbage
til Danmark i 2009. Her har jeg arbejdet som
stylist og har min egen lille design-netbutik.
Min datter Prune er 10 år gammel.
På mit hold skal vi en tur på Designmuseum
og se på designs gennem tiderne. Derefter
laver vi collager, tegner, klipper og klistrer. Vi
får spændende ideer og har det sjovt med at
få dem ned på papir.
Job: SFO-medarbejder på ISJ.
Stine Kobbersmed
Stine Kobbersmed
Jeg hedder Stine Kobbersmed og er 28 år.
Jeg er ansat på Kulturskolen på ISJ, hvor jeg
underviser i musik, klaver, sang og kor. Dette
er mit første år som underviser på Sommerskolen og jeg glæder mig rigtig meget!
My name is Stine and I am 28 years old. I
am a music teacher at the ”ISJ Kulturskole”
and I teach piano, singing and choir. This is
my first year of Summerschool and I am very
excited!
Josephine Hansen
Josephine Hansen
Jeg er 17 år og starter på HF efter sommerferien. Jeg har arbejdet som frivillig her på ISJ
i Bilingual afdelingen. Desuden har jeg været
ansat i skolens SFO.
Simone Aslak Tholstrup
Simone Aslak Tholstrup
Jeg hedder Simone Aslak Tholstrup og er 21
år. Dette er mit første år på sommerskolen,
hvilket jeg har set meget frem til. Jeg har 2
års erfaring som fuldtidsansat lærervikar og
har herunder også været klasselærer for en
2. klasse i en længere periode. Jeg har primært undervist i madkundskab, billedkunst,
håndarbejde, idræt, dansk og engelsk, og
skal på sommerskolen undervise i madkundskab og engelsk. Mit modersmål er dansk, og
jeg taler og skriver flydende engelsk.
ISJ SOMMERSKOLE / SUMMER PROGRAM
10
Praktiske ting
Practical Things
A. Generelle ordensregler
A. General Code of Conduct
Sommerskolen skal være en positiv og berigende oplevelse, et sted
hvor alle kan vokse på den bedste måde. Alle eleverne opmuntres
til og forventes at opføre sig høfligt og passende. Opførsel som
skønnes forstyrrende eller upassende vil have følgende konsekvenser: 1. hændelse – den studerende får en advarsel, 2. hændelse –
forældrene får besked, 3. hændelse – vi vil bede barnet om ikke at
deltage i resten af sommerens aktiviteter.
The summer program is meant to be a positive and enriching program, where all can grow in different ways. All students are encouraged and expected to behave cordially and appropriately at all
times. Conduct that is deemed disruptive or inappropriate will
be dealt with as follows: 1st incident a verbal warning will be given to the student, 2nd incident the parents will be notified 3rd
incident we will ask that the child not take part in the rest of the
summer activities
B. Mad
Medbring en madpakke til frokost hver dag (undtagen fredag,
hvor skolen sørger for grillmad).
Der tilbydes morgenmad hver morgen, som består af frisk frugt,
cornflakes, juice, mælk eller vand.
Der tilbydes snack fra skolen dagligt (snack består af frisk frugt,
vand eller juice).
Vi har et stort køleskab på skolen, hvor frokosten og drikkedunk
kan opbevares (sæt venligst navn på madpakken).
C. Svømning
Kun børn der har tilladelse fra deres forældre kan deltage i svømmeaktiviteterne.
Kun børn der har tilladelse fra deres forældre kan deltage i svømmeaktiviteterne.
Al svømning foregår ved stranden (Derfor afhænger svømning af
vejret, og hvis svømning bliver aflyst, vil vi have et udvalg af sjove
regnvejraktiviteter klar til børnene)
Husk venligst at medbringe:
Eh solhat og solcreme
Badetøj
Et håndklæde.
ISJ SOMMERSKOLE / SUMMER PROGRAM
B. Food
Please bring a packed lunch everyday (except Friday, where the
school will provide BBQ)
Breakfast will be offered every morning, which will consist of
fresh fruit, cereals, juice, milk or water
A snack will be offered by the school twice daily (The snack will
consist of fresh fruit, water or juice)
We have a large refrigerator at the school, where lunches and water bottle can be stored (Please mark your food with a name).
C Swimming
Only children who have permission from their parents will be eligible to take part in swimming activities.
All swimming will take place at outdoor beaches. (Therefore,
swimming will be weather dependent, and if swimming will be
cancelled we have a variety of fun rainy day activities for the children)
Please remember to bring a sun hat and sun cream
A swimming suit
A towel
11
D. Tøj
D. Clothing
Hav venligst tøj til alle slags dansk sommervejr.
En T-shirt gives til alle sommerens deltagere. Denne T-shirt bliver på skolen og vil blive vasket, indtil de studerende på den sidste
dag kan tage T-shirt’en med hjem.
Forslag til tøj:
Regntøj
Shorts og kondisko til sportsaktiviteter, udendørsaktiviteter og
udflugter
Passende sko til udflugter og til at bevæge sig i
Et ekstra par sokker
T-shirts til sportsaktiviteter.
Please dress appropriately for the always changing Danish summer weather
A summer tee shirt will be provided to all participants. This shirt
will remain at the school and be washed until the final day of participation, where students may take the shirt home to keep.
Suggested Clothing List:
Rain gear
Shorts and sneakers for gym/field activities
Appropriate sneakers for field trips and walking
Change of socks
T-shirts for sport activities
E. Fotografi og film
E. Media
De studerende på sommerskolen vil få taget billeder og blive filmet af sommerskolens personale. Materialet vil blive brugt til at
illustrere de studerendes aktiviteter og til fremtidigt marketingsmateriale.
Students in the summer program will be photographed and videotaped by summer program personnel. This material will be used
both to demonstrate activities to students and also for future marketing material.
F. Sygdom
F. Sickness
Ring venligst til lederen af sommerskolen Thomas Mulhern (+45
23 84 99 22) mellem kl. 7.45 og kl. 8.00 i tilfælde af sygdom.
Bemærk venligst at der desværre ikke er refundering i tilfælde af
længerevarende fravær grundet sygdom.
Hvis et barn skulle blive syg i løbet af dagen, vil forældrene blive
underrettet med det samme.
I tilfælde af alvorlig sygdom eller skade under sommerskoleprogrammet, vil vi tilkalde en ambulance og underrette forældrene
med det samme.
Please call the summer program director Thomas Mulhern (+45
23 84 99 22) between 7:45 and 8:30 in the event of illness.
Please Note that there is unfortunately no refund due to extended
absence as a result of illness.
If a child becomes ill during the course of the day, the parents will
be notified at once and we will proceed from there.
In the unlikely event of a serious illness or injury occurring during the course of the summer program, we will call the ambulance
and notify the parents immediately.
G. Kontakt med børnene
G. Contact with Children
Alle deltager i sommerskolen skal have alle elektroniske enheder
slukket mellem kl. 8.00 og kl. 15. (Det er dog tilladt at tage billeder på udflugterne.)
Hvis du har brug for at komme i kontakt med dit barn mellem kl.
8.00 og kl. 15.00, bedes du kontakte leder af sommerskolen, som
vil tage sig af det.
All participants in the summer school must have all electronic devices switched off between 8:00am-3:00pm. (With the exception
being that photos are allowed to be taken on field trips)
If you need to get in contact with your child between the hours of
8-15 (Due to an extraordinary situation) please contact the summer program director and we will take care of the situation from
there.
H. Andre ting at huske
En vandflaske
En lille rygsæk til undervisningsmateriale og udflugter
Et penalhus.
ISJ SOMMERSKOLE / SUMMER PROGRAM
h. Other things to Remember
A water bottle
A small backpack for class materials and field trips
A pencil case
12
SOMMER
SKOLE
SUMMER
PROGRAM
Institut
Sankt Joseph
Læs mere på
www.sanktjoseph.dk
Copenhagen
Dag Hammarskjölds Alle 17
2100 København Ø
Tlf. 35 38 47 35
sanktjoseph.dk
Read more at
www.sanktjoseph.dk/en
ISJ SOMMERSKOLE / SUMMER PROGRAM
13