Fællesmøde 3F Varde-Billund TR-udvalg og Miljøudvalg onsdag

Fællesmøde 3F Varde-Billund TR-udvalg og Miljøudvalg onsdag den 8. april 2015
Mødet blev afholdt for at aftale og planlægge udvalgenes fælles TR-AMR dag i efteråret 2015.
I mødet, der blev holdt på kontoret i Varde, deltog:


For Miljøudvalget Leila Germandsen og Birger Filskov.
For TR-udvalget Jens Verner Sørensen, Villy Nielsen og Karl Nielsen.
Mødet startede med en konstatering af, at det planlagte AMR møde, der skulle afholdes i Helle
Hallerne den 15. april, som afslutning af kampagnen ”Godt Arbejde Er Godt Arbejdsmiljø”,
efter en forlænget tilmelde frist, kun har 12 tilmeldte AMR fra arbejdspladserne, og så
repræsentanter fra miljøudvalget og afdelingen.
Oplægsholder til mødet Henrik Krogh, har tilbudt, at hvis vi aflyser mødet den 15. april, så vil
hans betaling, som vi jo er kontraktlig bundet til at betale, dække for hans deltagelse, hvis vi i
indeværende år, bruger ham til et andet arrangement.
Vi drøftede det på mødet, og blev enige om, at Henrik Krogh udmærket kunne bruges som
oplægsholder på TR-AMR fællesmødet i efteråret, og på den baggrund, blev det besluttet, at
det annoncerede program den 15. april aflyses, men det lægges op til miljøudvalget, at tage
kontakt til alle de tilmeldte, og tilbyde dem et andet arrangement den 15. april og i Helle
Hallerne, så de ikke føler de har tilmeldt sig helt forgæves.
Det er aftalt at følgende skal gøres:
Det er optil Miljøudvalget (Birger og Laila) at aftale hvordan det ændrede møde skal holdes og
hvad det skal indeholde.
Birger udskriver en liste over de tilmeldte med deres mobilnumre, og sender den til Leila
torsdag den 9. april.
Leila ringer derefter til alle de tilmeldte AMR, og fortæller om ændringerne, og får aftalt om de
stadig ønsker at deltage, under de nye forudsætninger.
Birger kontakter torsdag den 9. april Helle Hallerne, for at aftale ændringerne i forhold til det
ændrede program.
På mødet, blev alle spørgeskemaer fra årsafslutningerne for tillidsvalgte i december 2014,
gennemgået. Karl havde opsummeret svarene fra alle 49 afleverede spørgeskemaer, så det på
den måde var let at få et overblik over alle besvarelser. Opsummeringen vil være vedhæftet
sidst i dette referat.
Generelt er det positive besvarelser, men det viser også, at informationen ikke altid når lige
langt ud, bare fordi den sendes på mail til en tillidsvalgt, da der er meget forskel på hvordan
den enkelte har mulighed for at udskrive og ophænge informationerne på arbejdspladsen.
Afdelingen skal derfor ind i mellem, sammen med udsendelse af info. til opslag, gøre
opmærksom på, at hvis den tillidsvalgte ikke selv kan få det printet, kan få det sendt som alm.
post, eller på anden måde få det i hænde på en mere anvendelig måde.
Besvarelserne vil med fordel kunne bruges, både ved den konkrete planlægning af fælles TRAMR aktivitet, men også af andre afd. udvalg, som kan drage nytte af dem i deres arbejde.
Side 1
Ved planlægning af TR-AMR fællesmødet, blev det besluttet at tage udgangspunkt i at det skal
afholdes i uge 44 eller 45, og lade det være på til oplægsholder Henrik Krogh, som vi jo har
kontrakt med, på hvilken uge og ugedag han kunne deltage.
Karl kontaktede under mødet Henrik Krogh, og det blev aftalt med ham, at mødet holdes
tirsdag den 27. oktober 2015 i Helle Hallerne (alternativt det ikke kan lade sig gøre,
satser vi på, at holde det i Tistrup Hallen) og Henrik Krogh skal så sættes på sidst på dagen fra
omkring kl. 14 og frem. Det er aftalt med Henrik Krogh, at han får en mail fra afdelingen
(Karl), som bekræfter ændringerne i forhold til den oprindelige kontrakt. Mødedato, sted og
tidspunkt bekræftes samtidig.
Villy foreslog, at fællesmødet har et tema, som efter en drøftelse blev aftalt til:
Hvad er den tillidsvalgtes (TR-AMR) opgaver og rettigheder i hvervet?
Det blev besluttet at Villy forsøger at få en aftale om at forbundsformand Per Christensen
kunne komme som et indlæg på mødet, hvis det er muligt.
Indtil Villy melder tilbage om denne mulighed, suspenderes mødet, og alle brainstormer på
andre ideer til indhold og indlæg. Ideer og tanker kan evt. sendes til Karl på mail
[email protected], så samler han dem til næste møde.
Når Villy har svar fra Per Christensen, indkalder Villy/Karl til nyt fælles møde.
Det færdige program skal ligge klar i god tid før sommerferietiden, så vi kan udsende en
appetitvækker til målgruppen for arrangementet - TR og AMR, med opfordring til at reservere
datoen til heldagsmødet. Efter sommerferien udsendes så endelig invitation og program.
Målgruppen for fællesmødet udgør dags dato:
AMR
143 registrerede.
TR
129 registrerede inkl. suppleanter.
Afd. ansatte som får invitation 23 personer.
Mødet sluttede.
Referent Karl Nielsen
Side 2
Opsummering af TR-AMR besvarelser på spørgeskemaer december 2014
Der er på kontorerne i Varde, Ølgod og Billund, afleveret i alt 49 besvarede spørgeskemaer.
TR 35
AMR 14
48 af dem har svaret ja, til at de får den forventede hjælp og information fra 3F.
1 har svaret nej til dette spørgsmål, og foreslår mere synlighed på arbejdspladsen og dialog
med medlemmerne.
Ideer og forslag til aktiviteter for tillidsvalgte:
1
2
3
4
5
6
7
8
Oprettelse af hotline til afdelingen, ved akutte spørgsmål til f.eks. overenskomsten.
Større opbakning til afd. AMR/TR dag. Snak på tværs er guld værd.
Flere møder hvor TR kolleger mødes.
Aktiviteter hvor valgte TR/AMR og suppleanter kan deltage, for at styrke samarbejdet.
Aktiviteter hvor TR/AMR lærer at samarbejde og bruge hinanden.
Savner kvartalsmøderne fra SID og KAD tiden, med vidensdeling og læring.
Branchedelte arbejdsmiljømøder.
TR og AMR sammen på kurser, eller andre aktiviteter, for styrkelse af daglig samarbejde.
Kan du bruge SMS informationer fra afdelingen?
40 har svaret ja, uden bemærkninger,
5 er blanke, uden bemærkninger
4 har svaret nej:
1 svarer Læser info fra 3F på mail.
3 har ikke haft deres mobilnummer på medlemsprofilen. Det er nu opdateret.
Hvordan håndterer du 3F Varde-Billunds medlemsinformationer til arbejdspladsen,
når de sendes til dig på mail?
Sætter dem på arbejdspladsens opslagstavle
Ja - 34
Nej - 10
Blank - 5
Lægger dem på særlige steder på arbejdspladsen
Ja - 18
Nej - 22
Blank - 9
Snakkere med kollegerne om opslagene
Ja - 37
Nej - 6
Blank - 6
Kan printe tilsendte opslag på arbejdspladsen
Ja - 33
Nej - 11
Blank - 5
På spørgsmålet om info mail fra 3F sendes til en privat hjemme mail eller til arbejdspladsen,
har 9 af de 49, oplyst en mailadresse som de fremover ønsker på deres medlemsprofil.