NAVEKSA produktsortiment - TO

Intelligent planlægning, styring og
gennemførelse af din produktion
Reducér virksomhedens omkostninger
– skab øget konkurrencekraft!
Add-on moduler til alle
produktionsvirksomheder med
MS Dynamics NAV Manufacturing
Målet er klart:
At sikre produktionsvirksomheder øget
produktivitet, lavere ressourceindsats
og eliminering af fejl!
Din produktion er kompleks og der sker konstant ændringer i måden
at løse opgaver på. Det stiller krav om evnen til effektiv omstilling,
planlægning og styring.
Ud fra en praktisk forståelse og dyb indsigt i produktionsvirksomhedernes processer har NAVEKSA udviklet intelligente og meget brugervenlige add-on moduler. Tilføjelsesprogrammel, der virker i et effektfuldt samspil med MS Dynamics NAV.
Ko
Komme / gå / jobtid
Produktionsudførelse
CADCONNECT
Med NAVEKSA modulerne kan du sikre optimal lager- og logistikplanlægning, effektiv produktionsplanlægning og værkstedstyring. Modulerne er godkendt og certificeret af Microsoft, og kan derfor uden
komplikationer virke direkte i et aktivt samspil med MS Dynamics NAV.
Du er derfor sikret fuld værdibevarelse af din implementerede software.
Projektordrestyring
ORDREPRODUKTION
Oprettelse af
varer, styklister
og ruter
Or
Produktionsplanlægning
SHOPFLOOR planlægning
SFS
Varedisponering,
salg, indkøb,
planlægning,
lager
Pluk de lavthængende frugter
Der kan hentes meget store effektiviseringsgevinster og store omkostningsbesparelser ved at forbedre flow og ressourcestyring inden
for både produktion og logistik.
Med add-on modulerne fra NAVEKSA har du værktøjerne til at gøre
det! Værktøjer, som hurtigt tjener sig ind, da de bidrager med en række positive effekter, når de er implementeret.
MTO
Visual production scheduler
PML
Automatisk oprettelse af varer,
styklister og ruter
Præcis og overskuelig
produktionsplanlægning
Det er udmærket - men faktisk er der et andet og mere nærliggende
sted at starte.
R&D
konstruktion
SFS
Værktøjer som sætter dig i stand til at håndtere dagens og morgendagens produktionsmæssige udfordringer - og samtidig sikrer dig store
besparelser og lettelser i den praktiske arbejdsdag.
Værdibevarelse af din software
Implementering af
NAVEKSA moduler
Produktionsvirksomheder har et akut behov for at styrke konkurrenceevnen. I den proces er der mange ”håndtag” at skrue på og der anvendes store ressourcer på investering i ny teknologi og produktionsudstyr, øgede aktiviteter inden for salg og marketing m.v.
TA
SHOPFLOOR udførelse
Stil skarpt på effektivitet
og omkostninger i din virksomhed
Betydelig reduktion – lagerbinding.
Optimal vare- og stykliste disponering
Kr.
Smidig kommunikation mellem konstruktionsafdeling og planlægger – store tidsbesparelser
Papirløs værkstedsstyring
Samlet og let produktionsoverblik
for ledelsen
Kortere gennemløbstider
Reduktion af fejl
ITEMPLANNING
IVD
Tid
Her er pakken, du skal bruge sammen med MS Dynamics NAV
n
NAVEKSA CADCONNECT PML
Intelligent kommunikation mellem din konstruktionsafdeling
(CAD) og produktionsteknik
n
NAVEKSA ITEMPLANNING IVD
Innovativt system til optimal vare- og styklistedisponering
n
NAVEKSA SHOPFLOOR SFS
Produktionsstyring og værkstedsstyring med vægt på
brugervenlighed og pragmatik
NAVEKSA ORDREPRODUKTION
Fleksibel ordrerelateret produktion og intelligent styring af
ændringer
n
Implementér i dit tempo
MTO
Du kan investere i den samlede pakke eller vælge at implementere
hvert enkelt modul i det tempo, som passer dig. Ud fra en individuel
vurdering af netop din virksomhed, kan vi komme med forslag til, hvor
du bedst kan starte og høste de største gevinster.
En guldrandet investering
Lad økonomien styre dit valg
Løsning: ITEMPLANNING IVD
Ved enhver investering er tilbagebetalingstiden helt afgørende, når investeringen skal vurderes.
Der er én eneste grund til at du skal interessere dig for vores løsninger
til din virksomhed: Økonomi!
n
Foretager du investering i en NAVEKSA løsning kan du være
sikker på maksimal lønsomhed. Hvor stor din gevinst vil
blive er afhængig af en lang række forhold i din virksomhed – eksempelvis produktionsmæssig set-up, teknologi,
bemanding m.v.
Her kan du se 3 realistiske scenarier på ROI ved 3 af vores løsninger.
Forhindrer underskud af varer v.h.a. transparente planlægningsprocesser
Reducerer lagerbeholdningen gennem rettidig disponering og sam- eller familieproduktion
n Reducerer mængden af hasteindkøbsordrer via en transparent nettobehovsberegning
n Reducerer administration af indkøbsordrer og produktionsordrer
n
Mange steder vil ITEMPLANNING kunne sikre en reduktion af kapitalbindingen i
lagerbeholdningen på 10%.
Eksempel:
Virksomhedens kapitalbinding i materiale er på Men helt generelt: Det er ikke usædvanligt at brugerne af
NAVEKSA løsninger oplever en tilbagebetalingstid på kun 6
mdr.
Reduktion af kapitalbinding på 10% svarer til
37.000.000 kr
3.700.000 kr
Få et bud på din tilbagebetalingstid
Ud fra en nærmere vurdering og analyse af din virksomhed, dens produktion og processer vil vi kunne give dig et
anslået og realistisk bud på tilbagebetalingstiden med en
NAVEKSA-løsning i din virksomhed.
Løsning: NAVEKSA SHOPFLOOR SFS
Løsning: CADCONNECT PML
n
Gennem bedre planlægning og bedre termineret arbejdsfordeling
I kraft af kortere køtid
n Ved hjælp af sammenlægning af ordrer (udført af operatøren)
n Ved at forhindre yderligere ventetid grundet materialemangel eller manglende tegninger
n
Mange steder vil gennemløbstiderne kunne reduceres med 5% med SHOPFLOOR SFS.
Mange steder vil der med CADCONNECT kunne opnås større produktivitet og omkostningsreduktion på 5% i konstruktions- og planlægningsafdelingen.
Eksempel:
Der er igangværende ordrer (work-in-progress) for i alt
Eksempel:
Omkostningerne i konstruktions- og planlægningsafdelingen er n
En kortere gennemløbstid på 5% svarer til
15.000.000 kr
750.000 kr
Færre ressourcer ved fremstilling af CAD-produktionsstyklister, som er genereret af CAD tegninger
Antallet af dele/moduler minimeres p.g.a. tranparens i udviklingsprocessen
n Kommunikationstiden mellem konstruktionsafdelingen og planlæggeren forkortes
n Reducerer antallet af fejl
n
Reduktion af omkostninger på 5% svarer til 7.000.000 kr
350.000 kr
Intelligent kommunikation mellem
konstruktionsafdeling og produktionsteknik
NAVEKSA CADCONNECT PML
Med CADCONNECT får du en IT-løsning, der slår bro mellem konstruktionsafdelingen og produktionsteknikeren.
Dette gennem et fælles system, som muliggør en intelligent, praksisorienteret, fejleliminerende og hurtig
kommunikation mellem afdelingerne.
De velkendte barrierer mellem afdelingerne, som i dagligdagen ofte giver besvær og betyder ekstra omkostninger
nedbrydes, da man anvender ensartet datagrundlag.
Få del i fordelene:
n
n
n
n
n
Betydeligt forbedret gennemsigtighed i udviklingsprocessen
Lavere konstruktionsomkostninger
Øget hastighed, især ved ordrerelaterede konstruktioner
Ensartet datagrundlag i konstruktions- og produktionsafdelingen giver færre fejl og mindre behov for koordinering
Systematiserede processer som kan gentages mellem afdelingerne
Dagligdagens udfordringer ved konstruktion
og produktionsforberedelse
Du kender problemerne omkring konstruktionen: Omkostningerne er for
høje og tidsforbruget for stort.
Sådan er funktionerne i processen med CADCONNECT PML
R&D / konstruktion
Konstruktionsafdelingen designer ud fra et udviklingsperspektiv, men
produktionsteknikeren har brug for data ud fra et produktionsteknisk
synspunkt.
CAD konstruktionsstykliste
Automatisk generering af temporære ERP-styklister
Forskellene betyder for høje udviklingsomkostninger, en uøkonomisk
familieproduktion og for lange leveringstider.
Eksempler på fordele for konstruktionsafdelingen
Fremskyndelse og eliminering af fejl i transmission af CAD.BOM
til ERP-systemet
n Data stilles til rådighed ud fra CAD-tegninger på en enkel måde
n Det sikrer at ens komponenter anvendes
n Standardiseringsprocessen gøres nemmere
n
Produktionsforberedelser
R&D
Konstruktion
CADCONNECT
PML
Data konvertering,
modellering og
konsistenstjek
Automatisk generering af varer, dialogorienteret design
af produktionsstyklister og arbejdsplaner
Produktion
Styklister på ¼ tid…
Eksempler på fordele i produktionsforberedelsen
Ingen genindtastning af BOM-lister øger hastighed og eliminerer fejl
Gennemskuelig visualisering af konstruktionsstyklister
n Automatisk fremstilling af konstruktionsdokumentation
n Behandling af BOM og rute i en enkel, gennemskuelig dialog
n
NAVEKSA CADCONNECT PML er certificeret af Microsoft (CFMD)
n
Arbejdsplan
Arbejdsplan
Arbejdsplan
TRECO anvender CADCONNECT i konstruktionen. Før
var konstruktørens arbejde manuelt at generere styklister. I dag er det blevet en biting. Et af de store resultater er, at for det første bruger vi væsentlig mindre
tid, vi bruger vel kun ¼ af tiden, og for det andet, der
sker ikke de fejl som der gjorde før.
Treco A/S
Nicolaj Bøjlund Andersen
Business Unit Director
Velkendte problemer i
produktionsvirksomheden
Innovativ og pragmatisk produktionsstyring og
værkstedsstyring med NAVEKSA SHOPFLOOR SFS
Kører virksomheden med for lange leveringstider,
kan det koste ordrer. Det er ofte et resultat af at
der er et misforhold mellem virksomhedens dyre
produktionsanlæg og det, som anlægget producerer. I den situation stilles værkstedet over for
urealistiske krav til leveringstid.
Med NAVEKSA SHOPFLOOR SFS får du en IT-løsning, som gennem detaljeret planlægning af operationer og fordelingen på de enkelte operationssteder sikrer en effektiv udnyttelse af ressourcer i produktionen – både teknologiske og mandskabsmæssige.
Med lange køtider ved produktionsstederne er det
vanskeligt at give nøjagtige oplysninger og det er
svært at prioritere. Med uro og stress i produktionen bliver produktionsforberedelsen vanskelig,
og det er svært at udføre ordrerne.
Sådan er funktionerne i processen med SHOPFLOOR SFS
SHOPFLOOR udførelse
Produktionsordrer
SHOPFLOOR SFS er en løsning for produktionsplanlæggeren og produktionsmedarbejderen. Det er et realtidsværktøj, så alle ændringer
i produktionsforberedelsen straks er tilgængelige for produktionsmedarbejderen. Endelig fungerer systemet i henhold til princippet om
papirløs produktion.
3
2
1
SFS
SHOPFLOOR udførelse
SFS
Rækkefølgeplanlægning
Få del i fordelene:
Minimeret forbrug i forbindelse med præcis styring
Større gennemskuelighed i produktionsprocesserne
n Nedsættelse af produktionstid
n Lagerbeholdning af halvfabrikata minimeres
n Produktions- og omkostningsoptimering
n
n
NAVEKSA SHOPFLOOR
SFS
SFS
SHOPFLOOR planlægning
- igangværende opgaver
- ordrekø
- fremtidige ordrer
er certificeret af Microsoft (CFMD)
Kapacitetsstyring
Grafisk
kapacitetsplanlægning
Leveringstider væsentligt
forkortet
Teknisk Gummi skulle have et godt overblik over vores
produktion. Det har vi fået, og i dag har vi nedbragt
vore leveringstider fra 6-8 uger helt ned til 2 uger. Og
det er altså noget vore kunder er glade ved.
Teknisk Gummi Horsens A/S
Jens Astrup
Økonomichef
Optimal vare- og stykliste disponering i handels- og produktionsvirksomheden med NAVEKSA ITEMPLANNING IVD
Dagligdagens udfordringer
Der er rigtig god økonomi i korrekt varedisponering. Er der for få varer på lageret, kan det betyde tabte ordrer eller - hvis der er tale om
produkter til brug i produktionen – forlængelse af leveringstider. Omvendt betyder overfyldte lagre en urentabel og dyr binding af kapital. Med andre ord: Det handler om at kunne disponere med omhu og
præcision.
Og er der produktionsordrer, der er afledt af kundeordrerne og andre bestillinger, så skal disse have
fastlagt en leveringstid og mængde. Datagrundlaget til håndtering af de nødvendige ændringer (af
dato og mængde) skal være af en sådan karakter
at det er gennemskueligt, forståeligt og brugbart
for disponenterne.
Det kan du med NAVEKSA ITEMPLANNING IVD – et IT-baseret modul,
der er let at bruge, fleksibelt og overskueligt. Ved hjælp af to skærmbilleder har du til enhver tid adgang til alle nødvendige oplysninger.
NAVEKSA ITEMPLANNING IVD er bl.a.
n
n
n
n
n
Central mulighed for at kunne give oplysninger om dele og
produkter kan leveres
Simulering af forventet lagerudvikling
Klar visualisering af disponible produkter og varer
Automatisk hensyntagen til dispositionsregler ved disponering
af varebehovet
Effektiv indkøbsplanlægning – minimering af lagerbeholdning
NAVEKSA ITEMPLANNING IUD er certificeret af Microsoft (CFMD)
Leveringstider på alle kundeordrer skal kunne bestemmes hurtigt og realistisk.
Og foretager disponenterne nødvendige ændringer,
så skal det understøttes på en effektiv og bæredygtig måde.
Det stiller ekstra store krav om overblik, systematik og præcision i dagligdagen.
Sådan er funktionerne i processen med
NAVEKSA ITEMPLANNING IVD
KBH salgslager
Centrallager
Aarhus salgslager
Aabenraa produktion
Transfer
Produktions
lager
Indkøb/
produktion/
subcontract
Leverer salgsforecasts
Salgsordrer/
forecasts
Hvornår kan
vi levere?
Planlægning
Øget overblik og
effektivisering
Hos Linddana bruger vi NAVEKSA løsninger til tidsregistrering for produktionsordrer, så vi får de rigtige
produktionstider og materialevalg. Samtidig bliver
varerne trukket på lager, når produktionen sættes i
gang, så vi har et overblik over vores aktuelle lagerbeholdning. Det øger effektiviteten i vores produktion.
Linddana A/S
Morten Bøgetoft Thomsen
Økonomichef
Fleksibel ordrerelateret produktion (MTO) og intelligent styring af
ændringer med NAVEKSA ORDREPRODUKTION MTO
Med en forbedret leveringsevne øger du virksomhedens konkurrencekraft. Med NAVEKSA ORDREPRODUKTION MTO kan du få de rigtige
tider på dine ordrer, og dermed få det nødvendige overblik - også ved
flerliniers ordreproduktion. Sådan kan du give dine kunder den rette
leveringstid fra starten.
Få korrekt tid på ordren
Undgå forsinkelser pga. forkert planlægning
n Få mulighed for at flytte MTO-ordre – efter igangsættelse
n Reducér fejlmuligheder
n Højere datakvalitet
n Få lavere planlægningsomkostninger og dermed også lavere
produktionsomkostninger
n Udvidet sikkerhed ved produktionsforberedelsen
n Forbedret kapacitetsudnyttelse gennem god planlægning
n
n
NAVEKSA ORDREPRODUKTION MTO er certificeret af Microsoft (CFMD)
Daglige udfordringer ved produktion af specialfremstillede
produkter
Sådan er funktionerne i processen med NAVEKSA ORDREPRODUKTION MTO
Trin 1
Trin 2
Trin 3
Trin 4
Kun
trin 4
her
Ofte er styklister og ruter ikke tilgængelige, når
planlægning og produktionsforberedelse opstartes. Det giver problemer med at oplyse og overholde leveringstider. Og er der tale om komponenter
med lang produktionstid, så bliver bestemmelsen
af leveringstiden yderligere kompliceret.
Planlægning af materialer, datoer og kapacitet er
yderst vanskelig, når der ikke er indgående viden
om de nødvendige ressourcer – ja, det kan faktisk
være umuligt.
Endelig udgør konstruktive eller proceduremæssige ændringer under fremstillingsprocessen en
meget stor udfordring for produktionsteknikeren.
For trods ændringer skal omkostninger og tidsplaner forblive gennemskuelige.
Alle fra
trin 3 & 4
her
Alle fra
trin 2, 3 & 4
her
Genplanlægning af
projektordrer forlæns /
baglæns / flaskehals
Oprindelig leveringsdato
Udskydelse af ordredato
Udskydelse af ordredato
Tilbagedatering af ordredato
Se flere konkrete
udtalelser på
naveksa.dk
Komplet dokumentation
NAVEKSA løsningerne er ægte add-on produkter
til Dynamics NAV, der gør dette til et endnu bedre
manufacturing system.
Løsningerne er brugervenlige, effektivitetsfremmende og så er du sikret maksimal tryghed og sikkerhed: Alle løsningerne leveres med en detaljeret
dokumentation!
Effektiv implementering, så du kan
”høste” gevinsterne hurtigt!
En NAVEKSA-løsning installeres hurtigt og prækonfigureret med en
standardopsætning, og er således klar til brug hos dig efter få timer.
I samarbejde med konsulenten gennemgås denne standardopsætning, og har du ønsker om eventuelle ændringer, så foretages disse.
Denne proces varer blot en halv dag , og du er sikret en løsning, der er
indrettet efter dine ønsker og behov.
Integreret i Dynamics-NAV – uden ændringer!
NAVEKSA-løsningen ændrer hverken i standardprogrammer og tabeller i standard Dynamics NAV. Det betyder ukompliceret og hurtig
ibrugtagning.
Målrettet instruktion
Uddannelse
En NAVEKSA løsning er enkel, intuitiv og brugervenlig. Det er derfor let
at komme i gang med at anvende løsningen.
For at sikre fuld udnyttelse af de unikke værktøjer, tilbyder vi alle involverede medarbejdere en hurtig indføring og instruktion.
Vi har bygget videre på de gode funktioner, der findes i standard NAV.
Derfor vil en stor del af funktionerne være let genkendelige. Der er
udvidet med nogle unikke begreber og funktioner, og det skal berørte
medarbejdere selvfølgelig have indblik i.
Men vi taler om få timer til instruktion, hvorefter I kan starte med at
anvende løsningerne, og at høste fordelene.
Enkel software
– meget brugervenlig
Vores løsninger er godkendt og vi er Microsoft
partner med Microsoft certificerede produkter. MS
er verdens førende leverandør af teknologi og ERP
systemer som f.eks. Dynamics NAV.
I kraft af samarbejdet har vi forpligtet os til at følge
specifikke design-principper i forbindelse med vores løsninger – herunder bl.a.:
Hurtigt at lære brugen af
Enkel at anvende
n Fleksibel med hensyn til tilpasning
n
n
Så det er en reel mulighed at installere om formiddagen, og benytte
løsningerne om eftermiddagen.
Ønsker du referencer og flere kundeudtalelser?
Vi ved det: Intet slår de praktiske oplevelser og de faktiske resultater, som kunderne har fået med NAVEKSA
løsningerne. Derfor kan du ved henvendelse til NAVEKSA få yderligere indblik i en række cases og få adgang til flere kundeudtalelser.
Shark & Co.
Produktion og IT i effektfuldt samspil
NAVEKSA A/S sælger effektivitetsforbedringer og omkostningsbesparende funktioner – og dermed øget konkurrencekraft til produktionsvirksomheder.
Vi gør det gennem udvikling og leverance af intelligente og brugervenlige IT-løsninger til logistik- og produktionsvirksomheder, som anvender Microsoft Dynamics NAV
eller Navision som deres forretningssystem. Brugervenlige løsninger, som kan forbedre den daglige styring og kontrol, og dermed reducere de indirekte omkostninger
betydeligt.
IT-løsningerne er skabt ud fra en dyb indsigt i produktionsteknik og -processer i kombination med den seneste viden på IT-området. Der er tale om ægte add-on løsninger, som er godkendt og certificeret af Microsoft.
Medarbejdere hos NAVEKSA A/S har mange års praktisk erfaring og ekspertise i danske og internationale virksomheders brug af IT-baserede logistik- og produktionssystemer. Firmaet er 7 år gammelt, og blev i 2011 omdannet til et aktieselskab som en
del af ProHolding A/S.
Kontakt os
Vil du forøge din virksomheds effektivitet og produktivitet med målbare resultater
og praktisere flere lean-principper, er du altid velkommen til at kontakte os for en
uforbindende samtale.
Ring uforpligtende på 8647 5711 eller 2010 4615, skriv direkte til: [email protected]
eller kontakt din nuværende Navision forhandler, som måske også er forhandler af
NAVEKSA produkter.
NAVEKSA A/S - Erhvervsbyvej 11 - DK-8700 Horsens - +45 86 47 57 11 - [email protected]
naveksa.dk