Adoptioner

Nyborg Strand 2015
• Adoptioner
afgørelser
registrering og dokumentation
verificering
navneændring
dåb
• Udlændinge
verificering
navneændring
Adoptioner
Alm dansk adoptionsbevilling
stedbarnsadoption
familieadoption
fremmedadoption
national adoption
International adoption
udenlandsk adoptionsafgørelse iht. Haagerkonventionen
andre udenlandske adoptionsafgørelser
Mette Holmelund - [email protected]
1
Afgørelser
• Advis i PERSON om ændrede
slægtsskabsoplysninger
dansk fødte børn
• Der modtages ikke advis ved
adoptionsbevilling / bekræftelse
udenlandsk fødte børn
Registrering
• Statsforvaltningen registrerer
forældreforholdet og evt. nye navne –
uanset type af adoption
• Adoptivbørn der ikke er født i Danmark
kan tilføres PERSON
ved anmodning om tilførsel, eller
dåb
Dok.: forældrene skal aflevere adoptionsbevillingen /
anerkendelsen af den udenlandske adoption og
dokumenter iht. cis 61 af 16/7 2012
Mette Holmelund - [email protected]
2
Bud på hvad vi skal se:
• Begæring om tilførsel
• Adoptionsbevilling
• Adoptanternes attester – såfremt deres
oplysninger ikke er verificerede
• Evt. barnets udenlandske dåbsattest
Tilførsel
Efter tilførslen har adoptivbarnet samme
status, som en person, der er fødselsregistreret i vedkommende personregister.
Det vil sige, at en eventuel dåb i udlandet
også vil skulle registreres, hvis barnet
tilføres et folkekirkeligt personregister.
Fødsels- og navneattest
Fødsels- og dåbsattest
Mette Holmelund - [email protected]
3
Tilførsel i praksis
Navnet på sognet der tilfører barnet skrives
på forældrefanebladet.
• Ret/fortryd -> oplysningstype Historiske
forældre -> indberet -> Anmærkning
”Tilført af xx sogn, xx kommune d.
xx.xx.xxxx”
Tilførsel i praksis
Biologiske forældre registreres hvis deres
oplysninger fremgår af adoptionsbevillingen.
• Arbejdsgange -> Forældre -> Indberet
historiske, eller
• Ret/fortryd -> oplysningstype Historiske
forældre -> Indberet -> Anmærkning
”Biologiske forældre ukendte”
Mette Holmelund - [email protected]
4
Tilførsel i praksis
Barnets navne verificeres
• Navn før adoption via Ret/fortryd ->
oplysningstype Navne -> indberet -> ret :
dato = fødselsdag, myndighed =
oprindelsesland
• Navne i forbindelse med adoption
Statsforvaltning registrerer og verificerer
Navneændring indberettes til bopælsssognet
Dåb inden adoptionen er på plads?
• For børn der adopteres med bistand fra
adoptionsbureauer
Ja! Hvis forældrene kan vise et brev fra
Statsforvaltningen, hvor der henvises til § 2 i
forældreansvarsloven, kan de navngive (=
anmelde navneændring) og døbe barnet.
§ 2: Forældremyndighedens indehaver skal drage
omsorg for barnet og kan træffe afgørelse om dets
personlige forhold ud fra barnets interesse og behov.
Det må ikke udstedes attest før adoptionen er
gennemført.
Mette Holmelund - [email protected]
5
Hvad skal vi se?
• Adoptionsdekret fra udlandet
• Adoptionsansøgernes plejetilladelse
• Adoptionsansøgernes attester – såfremt
deres oplysninger ikke er verificerede
Adoption i gamle
kirkebøger
11.
Morten
oktober
2) Petersen
1951
Vestergaard
Sofie Petersen 1), assistent,
født (reg.sted
(reg.sted)
reg.sted) i Funder sogn,
Silkeborg kommune i 1932 –
12. april .
Bopæl: Kirkevej 56, Funder by
og sogn.
x) og
Tømrer Mathias Lauritsen,
født i Silkeborg sogn, Silkeborg
kommune 1921 – 30. december.
Bopæl: Århusvej 7, Silkeborg.
3).
1) Moderens navn ændret ved
x) faderskab: Silkeborg Politi af
10.12.1951, j.nr. xxxx-xxx/1951.
2) barnets navn ændret ved
moderens vielse 01.05.1963
3) iht. adoptionsbevilling, Århus
Amt 13.10.1963, j.nr. xxxx-xxxx-1963.
Adoptivfar Søren Vestergaard, født
1. januar 1934
1934 i Kragelund sogn,
Silkeborg. Viet med Sofie
Vestergaard, født Petersen d. 1. maj
1963.
Bopæl: Grumstolsvej 110, Højbjerg.
vielsen 01.05.1963 til
Vestergaard
Mette Holmelund - [email protected]
6
Adoption i gamle
kirkebøger
• Navnerækker
Aktuelle: Morten Vestergaard (01.05.1963 og fød.reg.sogn)
Historisk: Morten Petersen (hændelsesdato og
hændelsessogn)
• Forældre
Aktuelle forældre: Sofie Vestergaard og Søren Vestergaard
pr. 13.10.1963, Århus Statsamt. (anmærkning om
adoptionsbevillig og j.nr.)
Historiske forældre: Sofie Vestergaard og Mathias
Lauritsen (søg efter hans personnummer). Hændelsesdato
11.10.1951 (mor) og 10.12.1951 (far). Notat om faderskab i
anmærkning
Ophævelse af adoption
• Efter at et adoptivbarn er fyldt 18 år, er det
muligt at ophæve adoptionen, hvis
adoptivbarnet og adoptanterne er enige om det.
Det er Ankestyrelsen, der ophæver adoptionen.
• Adoptivbarnet kan samtidig genindtræde i
retsforholdet til den/de oprindelige forældre,
hvis den/de oprindelige forældre samtykker.
• Adoptivbarnet kan ikke genindtræde i
retsforholdet til en afdød oprindelig forælders
slægt.
Mette Holmelund - [email protected]
7
Ophævelse af adoption
• Før et adoptivbarn er fyldt 18 år, er det muligt at
ophæve adoptionen, hvis det er bedst for barnet,
og hvis adoptanten og adoptivbarnets
oprindelige forældre er enige om det.
• Hvis barnet er over 12 år, skal barnet give
samtykke til ophævelsen. Hvis barnet er under
12 år, skal barnet høres om ophævelsen.
• Hvis adoption af et barn under 18 år ophæves,
genindtræder barnet automatisk i retsforholdet
til sin oprindelige forælder.
At skrive i gamle
ministerialbøger
• Håndbogen, kap. 1.16: ”Der er ændret i
forældrerelationen for en person, der
oprindelig er registreret i papirbogen. Her
rettes i hovedbogen for at undgå, at de
forkerte forældre ved en fejl bliver
verificeret i CPR.”
• Husk af give landsarkivet besked om
tilførslen.
Mette Holmelund - [email protected]
8
Anonym adoption
• Jordemoderen tildeler ikke barnet et
personnummer, det gør CPR-kontoret.
• Advis til moderens bopælssogn
• Tilknytningen til barnets forældre fjernes
• CPR-kontoret flytter samtidig barnets adresse
• Fødsel registreres i barnets nye sogn – i
anmærkning skrives: X sogn den xx.xx.xxxx.
Adoption forventes.
• Efter at adoptionen er gennemført registreres de
biologiske forældre. -> Forældre -> Indberet
historiske
Navneændring
• § 9. Ved adoption erhverver adoptivbarnet
adoptantens eller adoptanternes efternavn efter
reglerne i § 1. Det kan dog i adoptionsbevillingen
bestemmes, at barnet skal beholde sit hidtidige
efternavn.
§ 1. De eller den, der har forældremyndigheden
over et barn, skal senest 6 måneder efter barnets
fødsel vælge et efternavn, som barnet er berettiget
til efter §§ 2-4 eller 6-8.
• Stk. 2. Bestemmelserne i stk. 1 gælder også, hvis
barnet er adopteret ved en udenlandsk afgørelse, der
anerkendes i henhold til adoptionslovens § 28, stk. 2.
18
Mette Holmelund - [email protected]
9
Navneændring
• Stk. 3. Et adoptivbarn har ret til at tage et efternavn
såvel efter adoptantens eller adoptanternes slægt som
efter sin oprindelige slægt i medfør af bestemmelserne
i dette kapitel.
• Stk. 4. Ved ophævelse af et adoptivforhold bevarer
barnet retten til et efternavn, der er erhvervet på
grundlag af adoption.
• § 11, Stk. 5. Et adoptivbarn har ret til at tage et
mellemnavn såvel efter adoptantens eller
adoptanternes slægt som efter sin oprindelige slægt i
medfør af bestemmelserne i dette kapitel. Ved
ophævelse af et adoptivforhold bevarer adoptivbarnet
retten til et mellemnavn, der er erhvervet på grundlag
af adoptionen.
Udlændinge
•
•
•
•
•
•
asylkort – indeholder ikke personnummer
opholdstilladelse
arbejds- og opholdstilladelse
EU/EØS opholdstilladelse
indfødsretsbevis / statsborgerretsbevis
Pas skal ledsages af attester
Mette Holmelund - [email protected]
10
bevis for indfødsret
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=87838
www.sa.dk
Mette Holmelund - [email protected]
11
Verificering
• For personer der ikke er født eller døbt i
Danmark skal følgende verificeres:
• fødselsregistreringssted (hvis det ikke er
korrekt i PERSON)
• navngivelses- og aktuelle navnerække
dato
myndighed
Navneændring
• Inden navneændring kan foretages skal der
tages stilling til om vedkommende har domicil i
Danmark
• OBS: Personer, der kommer til Danmark for at
indgå ægteskab med en person, der har domicil i
Danmark, og som har til hensigt at blive i
Danmark efter vielsen, har domicil i Danmark,
såfremt de har en opholdstilladelse udstedt af
Udlændingestyrelsen. Der stilles alene krav om
en midlertidig opholdstilladelse.
• Vejledning om navne, kap. 2.3.3.4. Asylansøgere
Mette Holmelund - [email protected]
12
Domicil
• Hovedregel: Navneændring kun for personer der
har domicil i DK
• OBS: Navneloven gælder ikke for Færøerne og
Grønland, så domicil skal også undersøges for
disse.
• Undtagelse:
Børn som fødselsregistreret i DK kan altid
navngives efter navnelovens regler
Dansk statsborger med domicil i udlandet kan få
navneændring i DK, hvis de pga. deres statsborgerskab ikke kan få navneændring i landet hvor de bor
Domicil i DK
• Domicil: Bopæl eller ophold i den hensigt varigt
at blive der eller i hvert fald uden hensigt til at
opholdet kun skal være midlertidigt
• Hvornår kan en person der har haft udenlandsk
domicil siges at have fået domicil i Danmark?
dansk opholdstilladelse
opholdets længde og formål
erhvervsmæssig tilknytning
ejer af fast ejendom
skattepligtig
Mette Holmelund - [email protected]
13
Domicil i udlandet
• Hvornår kan en person der har haft dansk
domicil siges at have fået domicil i
udlandet?
opholdets længde og formål
erhvervsmæssig tilknytning
ejer af fast ejendom
skattepligtig
§ 24
• Ifølge § 24 kan en navngivning eller
navneændring foretaget i udlandet for
en udenlandsk statsborger ligeledes
gennemføres som en navneændring
efter dansk ret. Navneændringen skal
være foretaget i statsborgerskabslandet.
Mette Holmelund - [email protected]
14