Bilag til indkaldelse til generalforsamling i A/S Møns Bank onsdag

Bilag til indkaldelse til generalforsamling i A/S Møns Bank onsdag den 25. marts 2015
____________________________________________________________________
ad dagsordenens punkt 1
Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår valg af advokat Flemming Boye, Advodan i Maribo.
I bestyrelsens indstilling er der lagt vægt på, at dirigenten er velinformeret om de
punkter, der skal behandles på generalforsamlingen, således at generalforsamlingen
kan afvikles på ordentlig vis.
Flemming Boye har som dirigent løst denne opgave på de ordinære og ekstraordinære
generalforsamlinger igennem de seneste 4 år.
ad dagsordenens punkt 5
Valg til bankens repræsentantskab
Møns Banks repræsentantskab består af 30 medlemmer.
Den ordinære valgperiode er 3 år.
Repræsentantskabets medlemmer skal være aktionærer og i øvrigt opfylde de i lovgivningen stillede krav til medlemmer af en banks bestyrelse, hvilket er reguleret i Lov
om finansiel virksomhed § 64, stk. 2, hvorefter den enkelte på godt dansk ”skal have
orden i tingene og ikke må have udvist uansvarlig adfærd”.
Forud for udarbejdelsen af opstillingsliste(r) over nye kandidater til repræsentantskabet tager formanden for repræsentantskabet en kontakt til de repræsentantskabsmedlemmer, der er på valg på den førstkommende generalforsamling med henblik på
en drøftelse og evaluering af den forgangne valgperiode, herunder det enkelte
repræsentantskabsmedlems indstilling til at genopstille til repræsentantskabet på den
førstkommende generalforsamling.
Indstilling til opstilling til genvalg/nyvalg
På baggrund af antallet af nye kandidater til opstilling til repræsentantskabet vurderer
bestyrelsen antallet af opstillingslister, og der udarbejdes forslag til kandidater, som
drøftes og opstilles på en eller flere prioriterede lister. Beslutningen om antallet af
lister sker med afsæt i bankens vedtægter, hvori det er nævnt, at der så vidt muligt
bør tages hensyn til, at forskellige erhverv og egne for bankens virkeområder opnår
repræsentation. Samtidig tages der afsæt i bankens politikker for mangfoldighed i
bestyrelsen samt kønsfordeling i ledelsen.
Alle lister skal indeholde forslag om minimum to kandidater ud over det antal, der skal
opstilles til valg på generalforsamlingen på den pågældende plads.
Disse lister udsendes sammen med indkaldelsen til repræsentantskabsmødet
minimum 3 uger forud for det møde, hvor opstilling drøftes. I denne periode kan alle
repræsentantskabsmedlemmer rette henvendelse med forslag om yderligere
kandidater.
Alle indstillede kandidater, der efterlever ovennævnte § 64, stk. 2, opføres som
udgangspunkt på de prioriterede lister, og på repræsentantskabsmødet stemmes der
om de opstillede kandidater, der efterfølgende kontaktes i overensstemmelse med
resultatet af afstemningen.
Side 1/4
Bilag til indkaldelse til generalforsamling i A/S Møns Bank onsdag den 25. marts 2015
____________________________________________________________________
Repræsentantskabets opgaver
Repræsentantskabets opgaver er jf. bankens vedtægter følgende:
1. Valg af medlemmer til bankens bestyrelse.
2. Godkendelse af bestyrelsens honorarer.
3. Behandling af sådanne sager, som af bestyrelsen eller direktionen henvises til
repræsentantskabets afgørelse.
4. Forelæggelse på generalforsamlingen af forslag til vedtægtsændringer.
5. At være talerør for aktionærerne.
6. At repræsentere banken, virke for dens trivsel og bistå bestyrelse og direktion.
På førstkommende repræsentantskabsmøde, der afholdes efter generalforsamlingen,
vælger repræsentantskabet sin formand og næstformand samt medlemmer til
bankens bestyrelse.
Valg af medlemmer til repræsentantskabet
Efter tur afgår: Helle Andersen, Anne Hvid Harvig, Lisbet Hebo Kjærshøj, Bjarne
Moestrup Larsen, Bjarne Markussen, Jesper Wæver Mather, Jens Ravn, Ib Ferløv
Schwensen, Thomas Stecher og Jan Yttesen.
Repræsentantskab og bestyrelse foreslår genvalg af:
Helle Andersen, Anne Hvid Harvig, Lisbet Hebo Kjærshøj, Bjarne Moestrup Larsen,
Bjarne Markussen, Jesper Wæver Mather, Jens Ravn, Thomas Stecher og Jan Yttesen.
Følgende indstilles til genvalg:
Uddeler Helle Andersen – 4792 Askeby
Medlem af repræsentantskabet siden 1996. Helle er født
i 1957 og er uddeler i Dagli´Brugsen Fanefjord og tillige
kredsformand i Danmarks Uddelerforening for
Sydsjælland og Lolland Falster.
Lærer Anne Hvid Harvig – 4792 Askeby
Anne er født i 1957, uddannet folkeskolelærer, og
medlem af repræsentantskabet siden 2000. Anne er
forstander og medstifter af Teaterbygningen Fanefjord,
der er en erhvervsrettet værkstedsskole for unge over
16 år med særlige behov.
Lisbet Hebo Kjærshøj – 4720 Præstø
Medlem af repræsentantskabet siden 2008. Lisbet er
født i 1965 og uddannet isenkræmmer. Lisbet er
tidligere indehaver af Imerco i Præstø, hvor hun også
indtil oktober 2011 fungerede som butikschef. Er i dag
indehaver af Hebo Interiør i Præstø og er tillige formand
i Præstø Handels- og Erhvervsforening.
Side 2/4
Bilag til indkaldelse til generalforsamling i A/S Møns Bank onsdag den 25. marts 2015
____________________________________________________________________
Fisker Bjarne Larsen - Klintholm Havn, 4791 Borre
Medlem af repræsentantskabet siden 1986. Bjarne er
født i 1955 og fisker fra Klintholm Havn. Desuden er
han bestyrelsesmedlem i Klintholm Havns
Fiskeriforening.
Familieplejer Bjarne Markussen - 4792 Askeby
Medlem af repræsentantskabet siden 2013. Bjarne er
født i 1957, uddannet gartner og assurandør. Bjarne
har tidligere været medlem af repræsentantskabet i
Fanefjord Sparekasse, heraf 6 år som bestyrelsesmedlem og 3 år som formand for bestyrelsen frem til
sammenlægningen med Møns Bank. Er formand for
Fanefjord Sparekasses Fond.
Jesper Wæver Mather – 4733 Tappernøje
Medlem af repræsentantskabet siden 2012. Jesper er
født i 1973, uddannet lærer med en diplomuddannelse i
ledelse. Han var i perioden fra 2005 til april 2013 ansat
som souschef på Idrætsefterskolen Grønsund, hvorefter
han tiltrådte en stilling som forstander på Brøderup
Efterskole. Jesper sidder i bestyrelsen i efterskoleforeningens Sjællandske Region og varetager specifikt
rollen som idrætskoordinator.
Proprietær Jens Ravn - Katrinedal, 4780 Stege
Formand for bankens bestyrelse. Jens har været
medlem af repræsentantskabet siden 1991 samt
bestyrelsen siden 1998. Født i 1952 og driver landbrug
på Katrinedal ved Stege. Er desuden medlem af
Regionsrådet i Region Sjælland samt bestyrelsesmedlem i Regionstog A/S.
Erhvervsdrivende Thomas Stecher
- Hårbølle, 4792 Askeby
Medlem af repræsentantskabet siden 2006. Thomas er
født i 1972 og uddannet revisorassistent. Han ejer Retail
Syd A/S, der drives to Shell-stationer. Er desuden medejer af Made by Møn ApS, der ejer Bryghuset Møn og
Møn Vand samt forpagter Café Sommerspiret på GeoCenter Møns Klint. Er formand for bestyrelsen i Møn Nu.
Side 3/4
Bilag til indkaldelse til generalforsamling i A/S Møns Bank onsdag den 25. marts 2015
____________________________________________________________________
Agrarøkonom Jan Yttesen – 4850 Stubbekøbing
Medlem af repræsentantskabet siden 1997. Jan er født i
1963 og uddannet agrarøkonom. Jan er forpagter af
Næsgaard Avlsbrug på Falster. Udover landbrug
beskæftiger han sig med opkøb/udlejning/salg af
ejendomme. Indtil 2009 var Jan direktør for DataLogisk
A/S, som udvikler IT-løsninger til landbruget. En
virksomhed han selv har været initiativtager til og
udviklet. Jan er stadig tilknyttet som bestyrelsesmedlem
i DataLogisk A/S.
Følgende indstilles til nyvalg:
Ud over ovennævnte stillingtagen til genopstilling skal der vælges en ny kandidat i
stedet for Ib Schwensen, som ikke ønsker at genopstille, samt en ny kandidat i stedet
for Karsten Sørensen, der udtræder på grund af aldersbestemmelserne i bankens
vedtægter. Den resterende valgperiode efter Karsten Sørensen er to år.
For en ny valgperiode på 3 år i stedet for Ib Schwensen er der forslag om:
Statsaut. revisor Tina Ørum Hansen – 4720 Præstø
Tina er født i 1973 og er i starten af 2015 blevet medejer hos Revisionsfirmaet Aage Maagensen A/S i Maribo.
I perioden fra 1995 til 2013 var hun ansat hos PWC –
revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers i Næstved.
Tina er formand for bestyrelsen i Gymnastikforeningen
Præstø Fjord.
I den resterende valgperiode på 2 år efter Karsten Sørensen er der forslag om:
Advokat (H) Lonnie Nielsen – 4760 Vordingborg
Lonnie er født i 1974 og partner i advokatfirmaet
Bang/Brorsen & Fogtdal Advokatpartnerselskab. Lonnie
er næstformand i Vordingborg Erhvervsforening,
bestyrelsesmedlem i Vordingborg Erhverv A/S og
Vordingborgskolen samt medlem af Vordingborg
Udviklingsråd for Erhverv og Turisme.
ad Dagsordenens punkt 6
Valg af revisor og revisorsuppleanter
Efter tur afgår ekstern revisor Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab samt
revisorsuppleant PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
Bestyrelsen foreslår valg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab samt
revisorsuppleant PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
ad Dagsordenens punkt 7
Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer
Bestyrelsen har ingen forslag til behandling på generalforsamlingen, og der er ikke
modtaget forslag fra aktionærer.
Side 4/4