Ørsted-Søllested-Vedtofte kirkeblad marts 2015

1. Årgang · Nr. 2 · Marts 2015
De 3 kirker
Ørsted - Søllested - Vedtofte sogne
Kort nyt
Ørsted Beboerforening:
Tirsdag den 10. marts kl. 19.00:
Ørsted Forsamlingshus.
Generalforsamling i Ørsted Beboerforening.
Ørsted Forsamlingshus:
Onsdag den 4. marts kl. 19.30:
En historie om Ørsted-drengen Paul, som
rejste til Canada i 1955. Fortalt med oplevelser og billeder af Bente og Ankjær
Stenskrog.
Onsdag den 6. maj kl. 19.30:
Syng sammen aften ved ”Old stars”.
7 modne kvinder synger og underholder
med musik blandt andet.
Søllested Forsamlingshus:
Fredag den 6. marts kl. 18.00:
Dilettant med spisning.
Lørdag den 7. marts kl. 18.00:
Dilettant med musik, dans og smørrebrød.
Onsdag den 25. marts kl. 18.00:
Fællesspisning.
Praktiske oplysninger om
takster på vore kirkegårde
Der sker i øjeblikket forandringer i betalinger ang. gravsteder, bl.a. fordi der ar-
2
bejdes på ens priser over hele provstiet.
De nye prislister er tilgængelige på hjemmesiden: www.de3kirker.dk
fra nytår, eller spørg Susanne.
I første omgang vil den almindelige bruger mest lægge mærke til, at f.eks. tilplantning af et gravsted med sommerblomster
bliver betalt med planternes stk.-pris,
ikke pr. gravsted. Eks:10 x 1 plantes pris.
Desuden vil graverens arbejde uden for
arbejdstid og om lørdagen koste ekstra.
Her kan nævnes f.eks. begravelser og urnenedsættelser om aftenen.
Menighedsrådet.
Nyt kirkeblad
Der er sikkert nogen, som vil opdage, at
der ikke er omtale af arrangementer fra
Køng/ Glamsbjerg. Det beror på, at de
har valgt at have deres eget kirkeblad, så
det har vi også fået nu igen. Vi håber, I vil
tage godt imod det. Hvis der er spørgsmål
eller noget, som burde bringes i bladet, så
send endelig en mail til [email protected] I
næste nummer vil vi prøve at lave en børneside, og vi har også planer om et lille løb
først på sommeren for børn og voksne under titlen Kend din by.
På vegne af menighedsrådet, Birthe
De 3 kirker - Ørsted - Søllested - Vedtofte sogne
Lokalt nyt
Susanne holder fremover fri om mandagen. Susannes telefonnummer er stadig
2361 4893 og hun træffes bedst tirsdag
– fredag mellem 8 og 12.
Bedst på telefon, da hun jo er både på
den ene og den anden kirkegård. Træf
en aftale med hende.
Anna.
Ringning kl. 12.00 ved dødsfald
Fra gammel tid har det været skik med
fem minutters ringning med kirkeklokken, når en person, som bor eller har
boet i et af sognene, er død. Det vil vi
meget gerne have genindført. Henvend
jer til præsten eller graveren for eventuel
ringning.
På menighedsrådets vegne, Anna.
Konfirmationer
I år bliver der konfirmationer i alle tre kirker i ØSV – da flere har taget imod tilbuddet
om at blive konfirmeret i deres egen sognekirke.
Fredag den 1. maj, Bededag, konfirmation i Ørsted Kirke kl. 9.15:
Mette De Place Bjørn & Kirstine Lindahl Maagaard Pedersen
Fredag den 1. maj, Bededag, konfirmation i Søllested Kirke kl. 11.15:
Magnus Lindgaard Larsen
Lørdag den 2. Maj, konfirmation i Glamsbjerg Kirke kl. 11.15
Nicki Jan Davidsen, Ørsted
Søndag den 3. maj, konfirmation i Vedtofte Kirke kl. 9.15
Joen Hendrik Hølck Hansen
De 3 kirker - Ørsted - Søllested - Vedtofte sogne3
Den store opstandelse
Det sker nu og da, at debatten raser i den
danske folkekirke. Det sker ofte via dagspressen, som det er tilfældet i øjeblikket.
Det store emne, som debatteres lige nu,
er, om Jesus – fysisk - opstod fra de døde
påskemorgen, og om Gud skabte Jorden
på seks dage? Hvis præster ikke tror på
det, kan de så være ansat i den danske folkekirke?
Nu igen – har man lyst til at sige. For først
nu er efterdønningerne ellers lige ved at lægge sig, efter den sidste store bekendelsesrunde i folkekirken, hvor den nu forhenværende
sognepræst i Taarbæk, Thorkild Grosbøll,
helt tilbage i 2003 udtalte i et interview om
sin bog ”En sten i skoen” i Weekendavisen,
at han ikke troede på en skabende og opretholdende Gud.
Dengang skulle Taarbæk-præsten forklare og ikke mindst bortforklare i ét væk.
4
Efter flere års tovtrækkeri, hvor Grosbølls
biskop i Helsingør Stift, Lise-Lotte Rebel,
fritog ham fra tjeneste, blev der indgået en
aftale om, at den daværende biskop i Roskilde Stift, Jan Lindhardt, skulle varetage
tilsynet med Grosbøll.
Grosbøll skulle overfor biskoppen og andre vidner sige ja til trosbekendelsen. Derefter kunne han igen fungere som præst. En
kvik journalist stod parat uden for bispegården i Roskilde efter Grosbølls bekendelsestime, og han spurgte uden omsvøb den lidt
ydmyge Grosbøll: ”Tror du nu på Gud?”
Den piberygende præst måtte lige rykke piben lidt frem og tilbage i mundvigen, hvorefter han svarede – så vidt hukommelsen
rækker: ”Så enkelt er det ikke”.
Nej, enkelt er det åbenbart ikke. Heller
ikke nu, hvor præsten fra Sydhavn sogn, Per
Ramsdal, åbent erkender, at han ikke tror
på, at Jesus fysisk opstod af graven, og at det
er Gud, som har skabt Jorden.
Sagen er indtil videre endt med, at han
nu efter kammeratlig samtale med biskoppen i København, Peter Skov-Jakobsen, skal
læse med den anerkendte teolog Theodor
Jørgensen i et halvt år. Så heldige er vi andre
ikke.
Vores egen biskop på Fyn, Tine Lindhardt, er også blevet vævet ind i debatten,
De 3 kirker - Ørsted - Søllested - Vedtofte sogne
for nu har en fynsk præst, Ulla Charlotte
Hansen, også åbent bekendt, at hun heller
ikke tror på Jesu fysiske opstandelse – eller
at Gud skabte Jorden på seks dage.
Biskop Tine Lindhardt har derfor måttet svare både i Kristeligt Dagblad og Fyens
Stiftstidende på, hvordan hun nu vil forholde sig til det.
Umiddelbart har biskoppen taget det
meget roligt og udtalt i Kristeligt Dagblad:
”Selvfølgelig skal præster forkynde inden
for bekendelsesgrundlaget, men hvordan
opstandelsen er foregået, kan man ikke sige
noget konkret om. Og derfor kan man udmærket sige, at Jesus ikke opstod med det
samme legeme, han havde, da han døde”.
Dermed ikke sagt, at biskoppen ikke tror
på opstandelsen, hun siger videre i artiklen:
”Jeg tror på opstandelsen, jeg tror, at Jesus er
opstået fra de døde, og at døden ikke får det
sidste ord. Man kan også sige, at evigheden
slog ned i tilværelsen den påskemorgen. Der
skete noget, som vendte op og ned for dem,
som havde fulgt Jesus. Den Jesus, de så dø,
og som de begravede, er nu levende til stede
hos dem med håb og tro. Sådan er det også
i dag. Graven er tom, og stenen er væltet fra,
men vi risikerer at låse os for meget fast, hvis
vi siger, at det skete på den måde og i den
form og den krop”.
Skal vi ikke med disse kloge ord blot
glæde os til at høre evangeliets fortællinger om påskedagene i Jerusalem. Fortællinger som ikke kan andet end røre os. Det
er fantastiske fortællinger, som indeholder
alt det et menneskeliv indebærer af lidelse,
sorg og glæde – og ikke mindst tvivl, håb
og tro. Fortællinger som er centrale i de
kristne tro, også opstandelsen, som er med
til at give os det håb, der kan være drivkraften, når alt andet ellers er mørkt og trist, og
det er svært at se en mening med det hele.
Teksterne i år afrunder påskebegivenhederne med fortællingen om de to disciple,
som går til landsbyen Emmaus – en mand
slår følge med dem på vejen, og de fortæller
hele den ulykkelige historie om Jesus. De
ved ikke endnu, at manden er Jesus – den
opstandne. Jesus følger dem hele vejen,
sådan som mange kristne oplever det - enten i fysisk eller mental forstand, det er det
mytiske – det uforklarlige, som skete påskemorgen.
Glædelig påske!
Sognepræst Else Suhr
De 3 kirker - Ørsted - Søllested - Vedtofte sogne5
Strukturproces i Assens
Provsti
Hvad er det der foregår i
Assens Provsti ?
Hvad for en Strukturproces ?
Jeg vil forsøge at delagtiggøre jer i den
spændende opgave der er sat i gang i Assens Provsti, som vi er en del af.
Biskop Tine Lindhardt og Provst Ole
Hyldegaard Hansen indkaldte i september 2 repræsentanter fra hvert menighedsråd i Assens Provsti til møde i Skydebjerg Gamle Skole for at informere om
baggrund, formål, rammer og plan for
processen.
Præsterne blev indkaldt til et lignende
møde.
Baggrunden for at påbegynde
en strukturproces var:
·
U lige mulighed for ”præstebetjening” i Provstiet – nogle præster har
mange sognebørn at betjene, nogle
har få.
·Sognebørnenes bevægelser i sognet
har ændret sig, færre bor på landet,
skoler er lukket, få arbejder hjemme .
·Flere problemer/uhensigtsmæssigheder i Provstiet.
Formålet med strukturprocessen var at
få ”rystet posen ” i Provstiet og måske at
6
lave nye samarbejder på tværs af sognegrænser. Der skal ikke lukkes kirker eller
fyres præster, det er ikke en spareproces
understreger Tine Lindhardt gang på
gang.
Rammer og Plan for processen er at
der skal komme input fra Menighedsråd
og Præster gennem Styringsgrupper. Der
vil være fællesmøder og møder hver for
sig, hvor vi, der kender sognene, bedst
skal komme med vores løsning/forslag/
ideer til en måske ny Struktur.
Den 4. november blev der holdt et nyt
møde hvor både Præster og repræsentanter fra menighedsråd deltog.
I tiden fra første møde til den 4. november skulle vi som ”hjemmearbejde”
forsøge at undersøge vores sogns bevægelsesmønster. Derfor husstandsomdelte
vi i efteråret et ark, som mange heldigvis
valgte at besvare, et ark som omhandlede skole/daginstitutionsvalg, hvor man
handler, hvor man arbejder m.m.
Deltagerne til mødet den 4. november
blev inddelt i grupper hvor man skulle
forsøge at se på dette bevægelsesmønster
i ”helikopter perspektiv” og diskutere,
hvilken betydning det kan have på den
måde, vi driver kirke på.
De 3 kirker - Ørsted - Søllested - Vedtofte sogne
Mellem dette og det næste
møde skulle vi indsamle input
fra sognet vedr.
·Hvad efterspørger brugerne af kirken i dag ?
·Kirkens basisopgave.
·Er der særlige grupper, vi kunne
gøre mere for.
·Drømmesogn/ hvad vil vi gøre mere af.
·Ideer på Provstiniveau
Denne gang havde vi valgt at diskutere
spørgsmålene i menighedsrådet, og vi nåede frem til et lille skrift, som skulle sendes til Provstiet inden næste møde.
Den 17. januar var næste møde. Her
var der 1 repræsentant fra hvert menighedsråd samt præster der deltog. Der var
lavet 6 grupper – 3 med Menighedsrådsmedlemmer og 3 med Præster.
På mødet blev nogle af alle de indsendte ideer fremlagt og vi gik derefter over til
gruppedrøftelse om de fremlagte ideer og
muligheder.
Hver gruppe valgte derefter en tovholder, som skal deltage i næste fællesmøde.
Inden dette møde holdes, mødes man
i de enkelte grupper hvor der arbejdes
videre med emnet, og hvor man gerne
inden maj måned skal nå frem til et eller
flere konkrete forslag om ændringer.
Jeg har været så heldig at få lov at være
en del af dette spændende arbejde og blev
også valgt til tovholder i min gruppe, så
jeg får lov at deltage i det hele.
Der har været mange spændende diskussioner, og naturligvis er ikke alle enige
om at denne Strukturproces overhovedet
skulle sættes i gang, og der er naturligvis
stor forskel på landsogne og bysogne, så
der kommer mange forskellige input.
Vi vil meget gerne stadig have input fra
jer i Sognene, så hvis der, efter I har læst
dette, kommer gode/spændende ideer til,
hvordan vi kan drive kirke i Ørsted-Søllested-Vedtofte, så send mig en mail.
Alice Banke, [email protected]
De 3 kirker - Ørsted - Søllested - Vedtofte sogne7
8
De 3 kirker - Ørsted - Søllested - Vedtofte sogne
2. s. i fasten
3. s. i fasten
Sangaften
Midfaste
Mariæ Bebud.
Sangaften
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. påskedag
1.s.e. påske
01.03
08.03
12.03
15.03
22.03
26.03
29.03
02.04
03.04
05.04
06.04
12.04
Kalender
11.00 ES*
9.30 ES*
Kl. 19.30
Konfirmandstuen
Kl. 19.30
Konfirmandstuen
11.00 ES*
Ørsted
9.30 JB*
11.00 ES*
11.00 ES*
Kor
9.30 JB*
Søllested
9.30 ES*
11.00 ES*
Kirkekaffe
11.00 ES*
Vedtofte
De 3 kirker - Ørsted - Søllested - Vedtofte sogne9
Open By Night
3.s.e. påske
Bededag
4. s. e. påske
4. maj Sangaften
5.s.e.påske
Kr. Himmelfart
6. s. e.påske
Pinsedag
2. pinsedag
Trinitatis
Ørsted-Møde
1.s.e.trinitatis
24.04
26.04
01.05
03.05
04.05
10.05
14.05
17.05
24.05
25.05
31.05
06.06
07.06
19.30 ES
11.15 ES
Konfirmation
9.15 ES
Konfirmation
9.30 JB*
9.30 JB*
14.00
Præstegårdshaven
11.00 ES*
Kor
11.00 ES*
Kirkekaffe
9.30 ES*
9.30 ES*
6. s. e.påske
Sogneudflugt med Gudstjeneste i Grindløse Kirke Kl. 10.30
9.15 ES
Konfirmation
19.00
11.00 ES*
ES: Else Suhr/ JB: Jørgen Bendixen. *Gudstjenester med altergang. Kirkebil til gudstjenester og andre
arrangementer bestilles senest 2 timer før på: 65 50 50 50: Kørestolsbrugere dog 2 dage før.
2.s.e. påske
19.04
Koret er i fuld gang igen...
Koret er i fuld gang igen efter en dejlig,
lang juleferie. Der venter os et travlt, men
spændende forår.
Vi skal synge til gudstjenester d. 1/3,
d. 22/3, 24/5, 7/6 og 21/6. Vi skal indspille cd i marts med børnesange til alle børn
i Assens kommune, der vil få sangene at
høre i dagplejer, vuggestuer, børnehaver
og skoler. D. 18/4 skal vi synge til en stor
korkoncert i Assens Arena, d. 24/4 skal
vi synge til Open By Night i Ørsted kirke.
D. 5. - 7. juni skal vi på kortur til Fanø og
synge til gudstjenester i Nordby og Sønderho m.m. D. 10. maj skal vi synge til
andagt i Sønderby kirke, d. 17. maj skal vi
synge koncert i Køng kirke. Og for ikke
at kede os inden sommerferien, så får vi
d. 20. - 24. juni besøg af Majorstuen kirkekor fra Oslo, som vi besøgte sidste år!
Dem vil vi synge sammen med i Ørsted
kirke til aftensgudstjeneste d. 21/6, til
fyraftenskoncert i Vor Frue kirke d. 22/6
og mon ikke der vil lyde lidt korsang ved
Sankt Hans-festen i Ørsted præstegård
d. 23/6!? Derefter begynder planlægningen for alvor for vores næste tur til udlandet i foråret 2016!
Kirkernes børnekor er nedlagt pr. 1.
januar for at give plads til en korskole for
3. klasses piger, der i højere grad vil vægte
stemmetræning og hørelæreundervisning
dvs. node- og rytmelære. Der har været
forsyngning til koret i januar-februar og
korskolen går igang efter vinterferien.
Den sidste kæmpe faldt
Fredag den 23. januar faldt det sidste af de store kastanjetræer
på kirkegården i Ørsted. Træet har stået ved lågen mellem kirkegården og præstegården i masser af år, men nu er dets tid forbi. Træet var det sidste af fem. Stormen Bodil knækkede sidste
år en stor gren af, som faldt meget tæt ved præstegården. Styning for mange år siden og deraf følgende råd og svamp havde
gjort det gamle træ sårbart. Nu er beslutningen taget og træet
fældet, selv om det er med vemod. Sådan et træ fælder man ikke for sjov. For de gamle
som faldt -----, som den sønderjyske digter skriver.
Anna.
10 De 3 kirker - Ørsted - Søllested - Vedtofte sogne
Arrangementer
Torsdag den 12. og 26. marts kl 19.30 - 21.30
Sangaftener i Ørsted Præstegård, konfirmandstuen
Sidste år genoptog vi ”Syng-snak-aftenerne”, og det blev en succes, som derfor gentages igen i år.
Torsdag den 12. marts er det Henrik
Sørensen og Mette Nordtorp, som står for
aftenen, og torsdag den 26. marts er det
Ulla Pedersen.
Aftenerne vil være inddelt sådan, at
den første halvdel disponerer de forskellige personer over, derefter vil der være
kaffe og brød, som menighedsrådet står
for. Efter kaffen er der ønskekoncert, hvor
alle de fremmødte kan ønske netop de
sange, som står deres hjerte nær.
Fredag den 24. april kl. 19.00
”Open by Night” i Ørsted Kirke
Som sædvanlig hilser vi foråret velkommen med et “Open by Night” arrangement
i Ørsted Kirke. I år har vi lavet lidt om på arrangementet, så det forløber i to afdelinger.
I den første afdeling i kirken, som begynder kl. 19.00, vil vores kirkekor synge under
ledelse af korleder Rikke Barsøe Florens og
med organist Henrik Sørensen ved klaveret.
Herefter er der pause, hvor der vil blive
serveret sandwich og øl og vand i konfirmandstuen.
Kl. 20.15 er der musikandagt i kirken
med Ida Spang-Hanssen, violin og Ulrik
Spang-Hanssen på orgel. Musikken er af
Rheinberger og Corelli. Else Suhr er prædikant ved denne andagt.
Efter andagten i kirken er alle velkomne
til at slutte aftenen af med en kop kaffe i
konfirmandstuen. Hele arrangementet er
gratis.
De 3 kirker - Ørsted - Søllested - Vedtofte sogne11
Mandag d. 4. maj kl. 19.30
Sangaftener i Søllested Kirke
Der er igen i år sangaften. En aften hvor vi
synger foråret og sommeren ind. En aften
med vore dejlige sommer- og forårssange
og en kirke pyntet med nyudsprungne
bøgegrene. Mellem sang og musik lidt
fortælling. Og så er det den 4. maj oven
i købet. Det er 70 år siden 2. Verdenskrig
tog sin afslutning. Kom og vær med til at
gøre det rigtig festligt.
Søndag den 10. maj
Sogneudflugt med gudstjeneste i Grindløse Kirke
I år bliver vi på Fyn, tager turen mod Bogense til den smukke Grindløse Kirke, hvor
der er gudstjeneste ved sognepræst Bente
Bisgaard Thomsen. Det er kl. 10.30. Derefter sørger vi for frokost med drikkelse i sognehuset i Grindløse. Når vi har spist, kører
vi videre i bussen og passerer Gyldensteen
Strand, det 616 ha store inddæmmede og
drænede fjordområde på Fyns Nordkyst.
Det er den største naturgenopretning på
Fyn, og det omfatter både en lavvandet
kystlagune, ferskvandssø og rørskov – samt
12 De 3 kirker - Ørsted - Søllested - Vedtofte sogne
et rigt dyre- og ikke mindst fugleliv. Måske
når vi at trække lidt frisk luft der, inden turen går videre til Humlemagasinet i Harndrup. Der skal vi have kaffe og ”Prinsesse
Marie lagkage” i cafeen, og ellers er der frit
slag. Der er mulighed for både at besøge
Sigfred Pedersen Museet, Dukkemuseet,
som er flyttet fra Kerteminde, Humlemuseet – og alle besøgshaverne. Humlemagasinet lukker kl. 17.00 – så vi tager senest
afsted på det tidspunkt og kører hjemad.
Da sogneudflugten er for hele pastoratet, er der opsamling ved ”Stationsgrillen”
i Glamsbjerg kl. 8.45 og på parkeringspladsen ved Ørsted Kirke kl. 9.00 – og alle kommer retur til der, hvor de er stået på bussen,
hvis de altså ønsker det.
Pris: Turen koster 150 kr.
Tilmelding til sognepræst Else Suhr.
Tlf: 64 45 10 33/51 73 77 01
eller på e-mail: [email protected]
Seneste tilmelding mandag den 4. maj.
De 3 kirker - Ørsted - Søllested - Vedtofte sogne13
Lørdag den 6. juni kl. 14.00
Ørsted-Møde i Ørsted Præstegårdshave
En gammel drøm går i opfyldelse, når
dette ”Ørsted-Møde” – der forhåbentligt bliver en tradition – ser dagens lys
i præstegårdshaven i Ørsted. I et par år
har sognepræsten én gang om året holdt
fest med de gamle journalist-venner, som
spændte mødte op på Danmarks Journalisthøjskole helt tilbage i 1983. Det er alle
journalister, som har spredt sig ud i den
danske medieverden, ja, en er jo så også
blevet præst, og alle kan og ved noget helt
specielt. Det kan man nu få fornøjelse af
her i Ørsted. I år er det redaktøren af de
hjemløses avis ”Hus forbi”, Poul Struve
Nielsen, som vil holde et oplæg om, hvordan det er at være hjemløs i Danmark,
og kommunikationschef i Blå Kors Danmark, Per Breindahl, vil fortælle om udsatte, og hvilket arbejde Blå Kors gør landet over.
Første oplæg er kl. 14.00 og mellem de
to oplæg giver menighedsrådet kaffe og
kage. Det sidste oplæg slutter senest kl.
17.00
Arrangementet er gratis og alle er velkomne. Vi håber, at det bliver godt vejr, så
vi kan sidde i præstegårdshaven – ellers
rykker vi indenfor.
14 De 3 kirker - Ørsted - Søllested - Vedtofte sogne
Hvad gør du ved:
Fødsel
Jordemoderen anmelder et barns fødsel. Hvis I forældre ikke er gift og ønsker fælles forældremyndighed, skal I
via www.borger.dk indtaste en Omsorgs- og Ansvarserklæring senest 14
dage efter barnets fødsel.
Navngivning og dåb
Inden for barnets første 6 måneder
skal det navngives. Det kan ske ved
dåb eller ved navngivning. Ved dåb
henvender man sig til sognepræsten.
Ved navngivning sker det via
www.borger.dk. Er man som barn
navngivet, kan man selvfølgelig efterfølgende blive døbt.
Konfirmation
Konfirmation sker i 7. klasse og undervisningstidspunkt er aftalt med
de forskellige skoler. Tilmelding til
undervisning sker på kirkens hjemmeside først i august. Der afholdes
orienteringsmøde for forældre og konfirmander i forbindelse med undervisningsstart. Alle kan blive konfirmeret
i deres sogns kirke.
Vielse
Ønsker I kirkelig vielse eller en velsig
nelse af et borgerligt indgået ægteskab,
så kontakt sognepræsten. I forbindelse
med en vielse skal man via
www.borger.dk indhente en prøvelsesattest, som på vielsesdagen højst
må være 4 mdr. gammel. Det er en god
idé så tidligt som muligt at aftale vielsesdato og tidspunkt.
Dødsfald
Ved dødsfald kontaktes sognepræsten,
med mindre man ikke ønsker gejstlig
medvirken. Sognepræsten er begravelsesmyndighed og skal under alle omstændigheder godkende den ønskede
begravelsesform. Det er vigtigt tidligt
at kontakte præsten. De fleste vælger
også at bruge en bedemand.
Præsten kan selvfølgelig kontaktes allerede før et dødsfald og besøger gerne
i hjemmet eller på sygehus. Ligeledes
er det muligt for pårørende at få en
samtale efter begravelsen eller bisættelsen.
Samtale
Det er altid muligt af få en samtale med
en præst, enten i hjemmet, på sygehuset eller i præstegården. Det er bedst at
ringe og aftale en tid med præsten.
De 3 kirker - Ørsted - Søllested - Vedtofte sogne15
Adresser
og telefonnumre:
Kirkekontor for Glamsbjerg Pastorat:
Laila Venås
Bodebjergvej 2 (præstegården), Køng, 5620 Glamsbjerg
Tlf.: 64 72 10 74.. [email protected]
Tirsdag kl. 9 – 14 og torsdag kl. 12 – 17 for henvendelse om attester, navneændringer m.v.
Sognepræster:
Jørgen Bendixen (kbf.), Bodebjergvej 2, 5620 Glamsbjerg
Tlf.: 64 72 10 74 / 23 23 13 65. [email protected]
Træffes bedst tirsdag – fredag kl. 12 – 13. Torsdag tillige kl. 16 – 17
Mandag fri.
Menighedsrådsformænd:
Ørsted, Søllested og Vedtofte sogne:
Ragnvald Graversen,
Ellemosevej 18, Ørsted, 5620 Glamsbjerg
Tlf.: 64 45 10 73, [email protected]
Gravere:
Ved Ørsted, Søllested og Vedtofte kirker:
Susanne Kiesbüy. Tlf.: 23 61 48 93.
[email protected]
Træffes bedst fra 8 – 12. Fredag fri.
www.de3kirker.dk
Idé & Tryk Fyn ApS | Tlf. 6472 3588 | tryksen.dk
Else Suhr, Chr. Richardtsvej 25, Ørsted, 5620 Glamsbjerg
Tlf.: 64 45 10 33/51 73 77 01. [email protected]
Træffes bedst tirsdag - fredag kl. 11 – 12. Onsdag tillige kl. 17 - 18
Mandag fri.